Page 1

VALÝLÝK KOLTUÐUNA FATMA NÝDA TOKAR OTURDU 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle, Siirt Valisi Musa Çolak'ýn makamýný temsili olarak ilköðretim, 5.sýnýf öðrencisi Fatma Nida Tokar devraldý. Valilik makamýnda gerçekleþen temsili programda, Fatma Nida Tokar günün anýsýna, Vali Musa Çolak'a çiçek takdim etti. Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu 5. sýnýf öðrencisi, Fatma Nida Tokar, Vali Musa Çolak'ý Milli Eðitim Müdür vekili Fethi Suay, Okul müdürü Edip Tren ve bir gurup öðrenci arkadaþý ile birlikte makamýnda ziyaret etti. Valilik koltuðuna oturan Tokar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ulu önder

ATATÜRK'ün Türk ço cu kl ar ýn a a rm að an et ti ði bi r ba yr am dý r. Ancak, bayramýn önemi o kadar artmýþtý r ki, bu bayram ulusal olmanýn ya ný nd a, ev re ns el bi r çocuk bayramý olmuþtur. Çünkü, dünyada çocuklara armaðan edilen tek bay ram dýr . Büt ün dünya çocukl arýnýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço cu k ba yr am ýn ý

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 23 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2175

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

kutluyorum.”dedi. Vali Çolak ise, “23 Nisan Bayramýný kutlayarak, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceðimizin güvencesi çocuklarýmýza hediye ettiði, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Atamýzýn geleceðin nesillerine verdiði önemi ifade etmektedir. Bundan dolayýdýr ki, büyük Atatürk'ün gençlere emanet ettiði büyük eseri Cumhuriyeti sonsuza kadar yaþatma hususunda ki kararlýlýðýn, herkes tarafýndan bilinmesi gerekir. Bu duygularýmla hepinizin 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutluyorum.”dedi. Devamý Sayfa 6’da

SÝÝRT'TE KUTLU DOÐUM BÝLGÝ YARIÞMA FÝNALÝ ÇEKÝÞMELÝ GEÇTÝ Kutlu Doðum H a f t a s ý münasebetiyle 'Peygamberimiz'in (SAV) hayatý-Gönül Tahtýmýzýn Eþsiz Sultaný Efendimiz'' k o n u l u b i l g i yarýþmalarýnýn finali yapýldý. Halk Eðitim Merkezinde düzenlenen yarýþmada Ýlköðretim O k u l l a r ý n d a Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Liselerde ise, 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci oldu. Yarýþma için Ýlköðretim Okullarýnda ''Alemlere Rahmet Hz. Muhammed'' (SAV), Liselerde Gönül Tahtýmýzýn Eþsiz Sultaný Efendimiz'' Kitaplarý Siirt Merkez ve tüm ilçelerinde okuyan 40 bin öðrenciye daðýtýldý. Kitaplarýn okunmasýnýn ardýndan 135 okulun katýldýðý bilgi yarýþmasý sonucunda Ýlköðretim'de 6, Liselerde ise 5 okul Devamý Sayfa 3’te finalde birincilik için yarýþtý.

Siirt Valiliðinin hazýrladýðý ve TÜBÝTAK'ýn desteklediði “Ýl Yenilik Platformu” tanýtým toplantýsý yapýldý. TÜBÝTAK'ýn 2011 yýlýnda ilan ettiði Ýl Yenilik Platformu oluþturma destek programýna, 20 ilin baþvurduðu, bunlardan 5'inin ön kabul gördüðü ve bunlardan Siirt'in ilk anlaþma imzalayan il olduðu belirtildi. Proje Koordinatörü Erol Avcý amaçlarýnýn Siirt'in kalkýnmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Vali Musa Çolak yaptýðý konuþmada yerel potansiyel konularýn ortaya çýkartýlmasý ve ekonomik deðere dönüþtürülebilmesi için, yerel paydaþlarýn tümünün mutabakatý ile ileriye yönelik öngörü çalýþmasýnýn yapýlmasý gerektiðini belirterek bu tür çalýþmalar hedef belirlemede, hedeflere ulaþmak için yapýlmasý gerekenleri saptamada ve uygulamada anahtar niteliðinde olduðunu söyledi. Devamý Sayfa 3’te

SÝÝRT'TE PEYGAMBER SEVGÝSÝ SALONA SIÐMADI Sii rt Ý l Mü ftü lüð ü il e He kim Su v e Hekimoðlu Gýda Ýþbirliðiyle Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kur'anKerim Okuma birincisi Mustafa Özcan Güneþ Doðdu , Dergah grubu ve Semazenler Siirtlilere ilahi ve Kur'an ziyafeti sundu. Siirt'te Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Hekim Su ve Hekimoðlu Gýda iþbirliðiyle özel bir program tertip edildi. Programa, 'Grup Dergah' da katýldý. Grup Dergâh, okuduðu ilahilerle vatandaþlarý mest etti. Siirt 14 Eylül K apalý Spor Salo nunda düzenlenen programa Siirt Valisi Musa Çolak, Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Emniyet Müdürü

Recep Güven, Hekimoðlu Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný M.Ali Hekim, Sancaklar Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Sancak, Siirt Müftüsü Faruk Arvas çok sayýda vatandaþ katýldý. Siirt Ýl Müftüsü Faruk Arvas, artýk Kutlu Doðum etkinlikleri için salonlarýn yetmediðini ve bundan so nra daha büy ük yerlere v e stadyumlarda kutlanmasý için Yetkililerden destek istedi. Müftü Arvas, Büyük ilginin özünde Peygamber efendimize karþý duyulan sevginin olduðunu, Evliyalar þehrinde böylesi ilginin yakýþtýðýný ve kendilerine mutluluk verdiðini Devamý Sayfa 6’da söyledi.


SAYFA - 2

23 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

ÇOCUK ÜRÜNLERÝNE YENÝ GÜVENLÝK STANDARDI

B

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

akanlýðýn, ''Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine Ýliþkin Teblið''i Resmi Gazete'de yayýmlandý. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe girecek tebliðe göre, çocuk bakým ürünlerinin üzerinde güvenli ve doðru kullanýmla ilgili talimatlarýn bulunmasý zorunlu olacak. Söz konusu ürünlerde eriþim alaný içinde çocuðun parmaðýnýn veya herhangi bir uzvunun sýkýþabileceði hiçbir açýk uçlu boru, çýkýntý, delik, hýz tertibatý, cývata veya açýklýk bulunmamasý gerekecek. Metal malzemelerin korozyona karþý dayanýklý bir malzemeden yapýlmasý veya korozyona karþý korunmuþ olmasý, ahþap esaslý ve bitki orijinli malzemelerde de böcek tah rib atý ve çür ük bul unm ama sý þar tý aranacak. Yürüteçler, çocuk arabalarý, beþikler ve çocuk karyolalarýnda kilitleme mekanizmasý ile ayarlama sistemi bulunmasý zorunlu olacak. Ürünlerin kenarlarý, köþeleri ve çýkýntýlarýnýn yaralanma riskini azaltacak þekilde üretilmesi, kordonlar, ipler ve bað olarak kullanýlan diðer parçalarýn boðulma riski oluþturmamasý gerekecek. Çocuk bakým ürünleri hareketli parçalarýnýn fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek þekilde üretilecek. Otuzaltý ayýn altýndaki çocuklarýn kullanmasý için üretilmiþ çocuk bakým ürünlerinin parçalarý ve ayrýlabilir parçalarý, emme veya nefesle çekilmesini önleyecek

boyutlarda olacak. Pi ya sa ya ar z edilen çocuk bakým ürünlerinin ambalaj malzemelerinin boðulma riski t a þ ý m a m a s ý gerekecek. Ço cu k ba ký m ürünleri alev, kývýlcým v e y a a t e þ çýkartabilecek maddelerle doðrudan karþý karþýya ka ld ýð ýn da k ol ay ca yanmayan ( ateþin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), tutuþtuðunda yavaþ yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapýlacak. Kýrtasiye malzemeleri ve çocuk giysileri Kýrtasiye malzemelerine iliþkin de yeni güvenlik standartlarýnýn yer aldýðý tebliðe göre anýlan malzemeler, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakýmýndan güvenli olacak. Bu malzemelerin parçalarý ve yaylarý fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek þekilde üretilecek. Ahþap esaslý ve bitki orijinli malzemelerde böcek tahribatý ve çürük bulunmayacak ve hijyenik olacak. Oyuncak sýnýfýna giren ve 36 aydan küçük çocuklar için risk oluþturabilecek kýrtasiye malzemelerinin üzerinde ''36 aydan

küçük çocuklar için uygun deðildir'' veya ''Üç yaþýndan küçük çocuklar için uygun deðildir'' þeklinde uyarý bulunacak. Bu arada, çocuk bakým ürünlerin de olduðu gibi tekstil ve plastik içerikli kýrtasiye ürünleri de kolayca yanmayan, tutuþtuðunda yavaþ yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapýlacak. Öte yandan çocuk giysilerindeki kordon ve büzme iplerinin, boðulma ve fiziki yaralanma riski oluþturmayacak þekilde üretilmesi ve kolay alev almamasý gerektiði de hükme baðlandý. Yiyecek taklidi ürünler ya da ayrýlabilir kýsýmlarý da tüketiciler ve özellikle çocuklar tarafýndan aðza alýnmasý, emilmesi ya da yutulmasý halinde boðulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya týkanmaya yol açmayacak þekilde üretilecek.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

23 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

Kur'an-ý Kerim okun arak baþlayan yarýþmada, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan Hz. Peygamber ve kardeþlik adlý sinevizyon gösteriminin ardýndan, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, evliyalar ve ulema þehri olan Siirt'e gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Siirt Valisi Musa Çolak final ödül tör eni nde yap týð ý ko nuþ mad a, Ý lim izd e gerçekleþtirilen etkinliklerle; Peygamber efendimizi daha iyi tanýmak, anlamak, onun sevgisini canlý tutmak, örnek yaþayýþýný, özellikle kardeþlik hukukunu anlatma, tüm Vatandaþlarýmýz arasýnda birlik, beraberlik, sevgi, kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn daha da güçlenmesini ve

pekiþmesini saðlayacaðýný söyledi. Siirt'te binlerce yýldan beri farklý dil ve kültürlerin hoþgörü ortamýnda birlikte yaþamalarýnýn temelinde, hiç þüphesiz Hz. Muhammed 'in öðütl eri yer al dýðýný belirten Vali Çolak, ''Kutlu Doðum Haf tas ýný n, a yný coð raf yay ý ve ayn ý deðerleri paylaþan insanlarýmýza, korku ve dü þm an lý ðý s ev gi ye , ka vg ay ý ba rý þa , bencilliði fedakarlýða, haksýzlýðý adalete, ki n v e n ef re ti de ho þ g ör üy e v e merhamete, dönüþtürülmesini temenni ettiðini sözlerine ekledi. Bilgi yarýþmasýnd a, her okul 3 öðrenci ile temsil edildiði ve ''Alemlere Rahmet Hz. Muhammed'' (SAV) adlý kitaptan sorulan 20 sorunun hepsine doðru cevap veren Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel Ýlköðretim Okulu birinci, Sancaklar Ýlköðretim Okulu ikinci, Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu üçüncü, Özel Celal Deðer Ýlköðretim Okulu dördüncü, Hürriyet Ýlköðretim Okulu beþinci ve Pervari Þehit Ekrem Okutan Ýlköðretim okulu öðrencileri altýncý oldu. Liseler arasýndaki yarýþmada, 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci, Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi ikinci, Kurtalan Anadolu Lisesi Üçüncü Mansiyon ödülü olarak ta, Türk Telekom Lisesi dördüncü Anadolu Öðretmen Lisesi beþinci verildi. Her iki kategoride birinci olan okullarýn öðrencilerine biner TL, ikinci

olan okullarýn öðrencilerine 600 þer TL ve üçüncü olan okullarýn öðrencilerine 300 þer TL, ilk on dereceyi paylaþan diðer okullara 150 þer TL para ve kitap ödülü verildi. Para ödülleri ve çeþitli hediyeler Siirt Valisi Musa Çolak, Sancaklar Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Sancak ve Siirt Müftüsü Faruk Arvas ve diðer yetkililer tarafýndan verildi. Final yarýþmasýna Siirt Valisi Musa Çolak, Siirt Baro Baþkaný Cemal Acar, Sancaklar Vakfý Yönetim Kurul Baþkaný Suat Sancak, Siirt Müftüsü Faruk Arvas,Milli Eðitim yetkilileri, Öðretmenler ve vatandaþlar katýldý. Sabah yapýlan yarýþmalara Siirt Vali yardýmcýsý Gürbüz Saltaþ katýldý.

Stratejik yaklaþýmla yörenin rekabet gücünün ar tt ýr ýl ab il ec eð in i be li rt en Ço la k ar ge çalýþmalarýnýn önemine deðindi. Çolak “TÜÝK'in 2010 yýlý istatistiklerine bakýldýðýnda, ortaya ilginç sayýlarýn çýktýðýný görmek mümkün. Örneðin, Siirt'in de içinde bulunduð u Güneydo ðu Anadol u bölgesinde araþtýrmacý baþýna Ar-Ge harcamalarý yýllýk 58 bin TL iken, Doðu Marmara bölgesi için 91 bin TL Bu iki bölge için kiþi baþýna yapýlan Ar-Ge harcamalarýnda daha da büyük fark olduðu görünmekte. Güneydoðu Anadolu da kiþi baþýna Ar-Ge harcamalarý 33 TL iken Doðu Marmara bölgesinde bu sayý 442 TL yani 10 kattan fazla. Benzer bir durum da Ar-Ge insan gücünde görünüyor. Güneydoðu Anadolu'da on bin insandan sadece altýsý araþtýrma ile uðraþýrken, bu sayý Doðu Marmara bölgesinde 54, yani dokuz katlýk bir fark var. Bu farkýn bir an önce giderilmesini arzuluyoruz. Dünya ekonomileri

arasýnda ilk onu hedefleyen, dünyada ve bölgesinde güçlü Türkiye, bu hedefe bilim, teknoloji ve yenilik eksenli ekonomisinin sayesinde ulaþacaðýna inanýyoruz. Bu inançla TÜBÝTAK Ýl Yenilik Platformlarý oluþturma destek programýna baþvurduk. Bizim gibi diðer illerde programa baþvurdu. TÜBÝTAK tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda bunlardan sadece beþ ilin proje önerisi desteklenmeye deðer görüldü. Siirt'in bunlardan biri olmasý bize ayrý bir motivasyon kaynaðý oldu. Bu proje ile ilimizde Ar-Ge ve yenilik çalýþmalarýna hýz verileceðine inanýyoruz. Ayrýca TÜBÝTAK tarafýndan destek kararý alýnan projeler arasýnda ise, Siirt Yenilik Platformu çalýþmalarýna baþlayan ilk proje oldu. Proje, Siirt'in sahip olduðu deðer ve birikimleri, araþtýrma geliþtirme ve yenilik ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüþtürmeyi amaçlamaktadýr. Proje ayný zamanda sürekli ve dinamik bir iþbirliði zemini oluþturmayý hedeflemektedir. Projenin çýktýsý olara k Ýl Ye nilik Strat ejisi ve Eyl em Pla nýný oluþturulmasý var. Ancak bu yeterli deðil. Çalýþma ile bel irl ene cek hed efl eri n ya þam a ge çme si ç ok önemli.”dedi. Çolak, valilik tarafýndan yürütülecek, projenin diðer paydaþlarýnýn, Siirt Üniversitesi, Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý, Dicle Kalkýnma Ajansý, Siirt Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Siirt Ýþ Adamlarý Derneði olduðunu belirterek kendilerine teþekkür etti. Programýn danýþmanlýðýný yapan Orta Doðu Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Serhat Çakýr ise il yenilik platformlarýnýn 1980 li yýllardan beri ABD, son 15 yý ldan beri de Av rupa ülke leri nde b arýy la uygulandýðýný belirtti. Doç. Dr. Çakýr il yenilik platformu ile yenilik ile ilgili konularda farkýndalýðýn arttýrýlacaðýný ve bir

yenilik kültürünün oluþturulacaðýný söyledi. Doç. Dr. Çakýr “Ýlin mevcut kaynaklarýný bilim teknoloji ve yenilik yoluyla faydaya dönüþtürülebilmesi ve yenilik ihtiyaçlarýnýn doðrultusunda yerel kaynaklarýn oluþturulmasý amaçlanýyor. Ýlin ulusal ve uluslar arasý fonlardan daha etkin yararlanmasý saðlanacak. Ýlde üretilen ürünlerin ve el sanatlarýnýn tasarým yenilikleri ile yeni kullaným alaný bulunmasý ve modern yaþamda kullanýmýnýn arttýrýlmasý bir baþkaca hedefimizdir. Gene ayný þekilde tarihi ve kültürel zenginliklerle yöresel yemeklerin farkýndalýk oluþturularak tanýtýmý ve deðerlendirilmesini de saðlayacaðýz.” Top lan týd a dah a son ra TÜB ÝTA K böl ge finallerinde dereceye giren veya sergilenmeye layýk görülen 13 projenin sahibi öðrenci ile öðretmenlerine ödülleri Vali Musa Çolak ve diðer yetkililer tarafýndan verildi.


SAYFA - 4

23 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, 2005 yýlýnda, aþýlamanýn desteklenmesi amacýyla ''Aþý Haftasý'' yapýlmasýna karar vermiþ ve böylece ilk Aþý Haftasý Ekim 2005 tarihinde gerçekleþmiþtir. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi tarafýndan 21 Nisan-27 Nisan 2012 tarihleri arasýnda düzenlenmesine karar verilen “Yedinci Avrupa Aþý Haftasý''nda ana tema aþý ile korunulabilir hastalýklarýn tehdidine karþý sektörler arasý iþbirliði yapýlarak çözümler bulunmasý, baðýþýklamanýn hedeflerine ulaþýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunun vurgulanmasý olarak belirlenmiþtir. Ülkemizde gerçekleþtirilecek olan Yedinci Avrupa Aþý Haftasý etkinlikleri ile aþýlama konusunda saðlýk personelinin duyarlýlýðýn ve toplumun farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý yolu ile 5 yaþ altý eksik aþýlý ve aþýsýz çocuklarýn aþýlarýnýn tamamlanmasý ve erþkinlerde de aþýlama talebinin artýrýlmasý hedeflenmektedir. Aþý; insan ve hayvanlarda hastalýk yapma yeteneðinde olan virüs, bakteri v.b. mikroplarýn hastalýk yapma karakterlerinden arýndýrýlarak ya da bazý mikroplarýn salgýladýðý zehirlerin (toksinlerin) etkilerini ortadan kaldýrarak geliþtirilen biyolojik maddelerdir. Aþýlar insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Aþýlama hizmetleri, bebekleri, çocuklarý ya da eriþkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduðu dönemden önce aþýlayarak, bu hastalýklara yakalanmalarýný önlemek amacý ile yürütülen önemli bir temel saðlýk hizmetidir. Aþýlama hizmetleri ile daha önce büyük salgýnlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalýðý 1977 yýlýndan itibaren tamamen yok edilmiþtir. Hastalýk etkeni yok edildiðinden çiçek aþýsý uygulamalarýna ihtiyaç kalmamýþ ve aþýlama durdurulmuþtur. Yine çok önemli bir çocukluk çaðý bulaþýcý hastalýðý olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalýðýna karþý dünya genelinde Yaygýn aþýlama çalýþmalarý yapýlmýþ ve hastalýk yok edilme aþamasýna getirilmiþtir. 1988 yýlýnda 350.000 olan vaka sayýsý 2009 yýlýnda 1606 vakaya indirilmiþtir. Ülkemizde son polio vakasý 26 Kasým 1998 tarihinde görülmüþtür. Ancak halen dünyada vakalarýn görülmesi nedeniyle program ve aþýlama çalýþmalarýna devam edilmektedir. Polio Eradikasyon Programý çalýþmalarý ile Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi Türkiye'yi 21 Haziran 2002'de “Poliodan Arýndýrýlmýþ Bölge” Sertifikasý ile belgelendirmiþtir. Ülkemizde Kýzamýk hastalýðýný yok etmeye yönelik yürütülen program ile 2003-2005 döneminde 9 ay-14 yaþ grubunda 18.216.897 çocuk ek Kýzamýk aþý dozu ile aþýlanmýþtýr. Yýlda 30.000'in üzerinde vaka görülürken Kýzamýk 2010 yýlýnda hiç yerli vaka görülmemiþtir.

Son yýllarda aþýlama hizmetlerinde önemli geliþmeler kaydedilmiþ olup; 2005 yýlý sonuna kadar 7 hastalýða (Difteri, Boðmaca, Tetanoz, Çocuk felci, Kýzamýk, Hepatit-B, verem) karþý aþýlama yapýlmakta iken 2006 yýlýnda bütün saðlýk kuruluþlarýnda Hib (Hemofilus influenza tip b), Kýzamýkçýk, Kabakulak aþýlarý uygulanmaya baþlanmýþtýr. 2008 yýlý baþýndan itibaren DaBT-ÝPA-Hib (Difteri-Boðmaca-tetanoz- Çocuk Felci-Hib (Hemofilus influenza tip b) tek enjektör içinde uygulanmaya baþlanmýþ böylece bir seferde 5 hastalýða karþý aþýlama yapýlmasý saðlanmýþtýr. Kasým 2008'den itibaren ise; Mayýs 2008 doðumlu çocuklardan baþlamak üzere; Konjuge Pnömokok Aþýsý (KPA) takvime eklenmiþtir. Böylelikle aþý ile koruma saðlanan hastalýk sayýsý 11'e yükselmiþtir. 2010 yýlýnda ise ilköðretim 1. Sýnýf öðrencilerine uygulanmak üzere aþý takvimine DaBT-ÝPA (dörtlü karma) aþýsý eklenmiþ ve bu yaþ grubuna ek bir doz boðmaca aþýsý uygulanmaya baþlanmýþtýr. Nisan 2011 tarihinden itibaren de daha geniþ koruyuculuk saðlayan Konjuge Pnömokok Aþýsý (KPA) uygulanmaya baþlanmýþtýr. Geleceðe doðru çocuklarýmýzla birlikte saðlýklý adýmlar atmak için çocuklarýmýzýn aþýlarýný mutlaka yaptýralým, Siirt Ýl Nüfus Müdürlüðünden Almýþ aþýlanma þansýný kaçýranlar var ise Olduðum Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim aþýlanmalarý için Aile Saðlýðý Hükümsüzdür. Nuriye MAMÝÞ Merkezlerine götürelim.

ZAYÝ ÝLANI

Güres Cad. Hami Efendi Sokak Uður Apt.-4 No: 21/A SÝÝRT 0 484 223 23 30

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

23 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

5,5 MÝLYON KÝÞÝNÝN PRÝMÝNÝ DEVLET ÖDEYECEK B

akan Çelik, yaptýðý açýklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý vakýflara baþvuran yeþil kartlýlardan vizesi dolanlarla herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaþlardan, gelir testi sonuçlan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek tescilleri yapýlanlarýn toplam sayýsýnýn 8 milyon 471 bin 74 kiþiye ulaþtýðýný ifade etti. Gelir testi sonuçlarýna göre, kiþi baþýna düþen aylýk geliri asgari ücretin üçte birinin (295,50 lira) altýnda olanlarýn sayýsýnýn 5 milyon 584 bin 750 olduðunu belirten Çelik, bu kiþilerin priminin devlet tarafýndan ödeneceðini dile getirdi. Çelik, þunlarý kaydetti: ''Kiþi baþýna düþen aylýk geliri brüt

A

ðrý'da iþ çevreleriyle teþvik sisteminin kente etkilerini, katkýlarýný, nasýl bir sistemle iþleyeceðini ve þehrin bundan neler kazanabileceðini konuþacaklarýný belirten Ergün, ''Bu seferki teþvik sisteminde 6 bölge oluþtu. Daha da ayrýntýya inildi teþvik sisteminde ve Aðrý 6. bölge olarak yer alan illerimizden biri'' diye konuþtu. Ergün, þöyle devam etti: ''Ýlimiz özellikle de sanayi kültürünün oluþmasý açýsýndan, istihdam meydana gelmesi açýsýndan, her türlü yatýrýma, her türlü istihdama çok uzun süreli önemli muafiyetler getiren, yani çalýþanlarýn maliyetlerini çalýþtýranlar arasýnda, iþverenler arasýnda son derece düþük noktalara kadar çeken, önemli avantajlar saðlayan bir teþvik sistemi geliþtirdik. Aðrý'daki iþ çevrelerinin yurt içinde ve yurt dýþýnda çok baðlantýlarý var. Yani bizim bölgemizde Ýstanbul'da, Ankara'da, Ýzmir'de, yurt dýþýnda da çok sayýda güzel iþler yapan sanayici hüviyeti kazanmýþ, tüccar hüviyeti kazanmýþ, yatýrým yapma kabiliyeti olan Aðrýlýnýn da bu fýrsatý Aðrý'da deðerlendireceðini düþünüyorum.'’ Ergün, Aðrý'nýn, Türkiye'nin en önemli ticari akslarýndan birinin üzerinde olmasýnýn da önem taþýdýðýnýn altýný çizen Ergün, þöyle konuþtu: ''Ýþte Gürbulak Sýnýr Kapýsý... Aðrý ilimizin sýnýr kapýsý içerisinde olmasý, Doðu Anadolu'nun aslýnda bir çýkmaz sokak olmadýðýný, dünyanýn doðusuna doðru, Asya'ya doðru açýlan önemli bir fýrsat kapýsý olduðunu göstermesi lazým. Geçen Ardahan'daki bir toplantýda da ayný sözü ifade etmiþtim. 'Ardahan bir çýkmaz sokak mý? Kars bir çýkmaz sokak mý?' Diye. Hayýr, bir çýkmaz sokak deðil burasý, yeni

asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasýnda (295,50886,50 lira) olan larý n sayý sý 2 milyon 526 bin 395. Bu kiþiler aylýk 35,46 lira prim ödeyecek. Kiþi baþýna düþen aylýk geliri asgari ücret ile asgari ücreti n iki katý arasýnda (886,50-1773 lira) olan 298 bin 844 kiþi, aylýk 106,38 lira prim ödemekle yükümlü. Ayrýca kiþi baþýna düþen aylýk gelir,

asgari ücretin iki katýndan (1773 lira) fazla olan 61 bin 85 kiþi ise aylýk 212,76 lira prim ödeyecek.'’

KANADA ÝLE ÝMZALANAN ANLAÞMA 'MÜZAKERELER' ÝÇÝN

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Katar ziyaretine eþlik eden Bakan Yýldýz, burada yaptýðý görüþmelerin ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Bir basýn mensubunun, EÜAÞ ile Kanadalý Candu þirketi arasýndaki anlaþmayý sormasý üzerine Yýldýz, þu yanýtý verdi: ''Kurumlarý görevlendirmemiz için bir anlaþma imzalamamýz gerekiyordu. Dün imzaladýðýmýz anlaþma böyle bir anlaþma. EÜAÞ'a dedik ki 'siz Kanada'nýn Candu firmasýyla bu müzakereleri yapabilirsiniz'. Sonunda anlaþabilirsiniz ya da anlaþamazsýnýz. Basýnda 'Sinop için Kanada ile anlaþýldý' deniyor. Müzakereler baþladýktan sonra bizim sunduðumuz koþullarý uygun görülürse bunlar gündeme gelecek. Benzer ülkeler içinde ayný þey geçerli. Bu son derece gerçekçi. Dün yapýlan anlaþma, müzakerelerin baþlamasý adýna yapýlmýþ bir anlaþma. Müzakereler sonunda mutabakat saðlanýrsa anlaþma saðlanacak. Mutabakat saðlanmazsa anlaþma saðlanmamýþ olacak.'’ Katar gazýnda anlaþma fiyata baðlý Bir diðer basýn mensubunun Türkiye ile Katar arasýnda imzalanmasý planlanan doðalgaz alým anlaþmasýyla ilgili soru üzerine ise Bakan Yýldýz, þunlarý kaydetti: ''Türkiye doðalgazdaki ihtiyacýný birçok ülkeden uygun fiyatla karþýlamaya çalýþýyor. Bizim en az bu yýl için Katar'dan 3 milyar metreküp civarýnda gaz alacaðýmýz görünüyor. Fiyatta mutabakat saðlanmasý halinde, biz bu gazý almaya baþlarýz. Özel sektör eliyle mi yoksa BOTAÞ kanalýyla mý olacaðý gibi ayrýntýlar daha sonra görüþülecek.'’ Önemli olanýn Türkiye'nin gaz ihtiyacýnýn karþýlayabiliyor olmasý olduðunu belirten Yýldýz, her geçen gün büyüyen ve geliþen Türkiye'nin doðalgazdaki taleplerinin de arttýðýný söyledi. Bakan Yýldýz, özellikle aralýk, ocak ve þubat aylarýndaki ihtiyacý karþýlanabilmesi açýsýndan yeni anlaþmalarýn önemli olduðunu dile getirerek, ''Katar ile müzakere sürecindeyiz somut bir anlaþmaya varmýþ deðiliz. Mutabakat saðlanýrsa bugün bir çerçeve anlaþma yapýlacak, bu anlaþma spot alýmlarda kurumlarý görevlendiriyor. Onlar müzakerelerini yapýyorlar ve fiyatta anlaþmalarý halinde sonuçlandýrmýþ olacaklar. Bu da 1 ila 1,5 ay arasýnda bir zaman alacak'' diye konuþtu.

yapýlan çalýþmalarla aslýnda yeni bir dünyaya a ç ý l m a n ý n b i r baþlangýcýdýr. Tren yolu hatlarý, yeni gümrük kapýlarý çalýþmalarý o bölgelerimizi son derece hareketlendirecek ve bölge birbiriyle entegrasyon içerisinde olacak. T ü r k i y e genelinde yapýlan bazý ulaþtýrma çalýþmalarý, özellikle demiryoluyla ilgili çalýþmalar diyelim, Aðrý Organize Sanayi Bölgesi yani, yerinin tespiti çok uzun yýllar önceye dayandýðý için belki eksiklikler, yanlýþlýklar olmuþ olabilir. Ama onu telafi edecek baþka çalýþmalar var. Mesela tren yolu hatlarýyla organize sanayiyi uyuþturmak ve organize sanayi bölgelerinde, liman bölgelerinde mallarýn daha kolay ve daha ucuza transfer edilmesi gibi çalýþmalarla yürütülüyor.'’ Ýþ adamlarýnýn yatýrýmlarýna destek Ýþ adamlarýna yatýrým yapmalarý için destek olacaklarýný belirten Ergün, ''Onlarýn da bu bölgede

yatýrým yapmalarýný manevi olarak teþvik etmiþ olacaðýz. 'Haydi' demek de lazým, bazý þeyler 'haydi' demeden olmuyor. (Haydi bakalým) demek için ortamlar oluþturmak lazým. Arkadaþlarýmla bu konularý konuþacaðýz'' dedi.


23 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

SAYFA 6

- GÜNCEL -

SÝÝRT'TE KUTLU DOÐUM'DA ÇOCUK YUVASINA ZÝYARET Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Siirt Ýl Müftüsü Faruk Arvas ve Din Görevlileri Siirt Saraçoðlu Çocuk Yuvasý'ný ziyaret etti.

Yuvadaki çocuklara gül ve kitap hediye edildi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Siirt Saraçoðlu Çocuk Yuvasýný ziyareti sýrasýnda Siirt Ýl Müftüsü Faruk Arvas yuvada kalan çocuklarýn toplumla bütünleþebilmeleri için herkesin buraya daha fazla ilgi göstermesini istedi. Onlara yardým eden kiþinin cennette Peygamber Efendimizle birlikte olacaðýný söyleyen Siirt Ýl Müftüsü Faruk Arvas, “O gördüðü her yetimin baþýný okþardý. Onlara maddi manevi açýdan yardýmcý olan peygamber efendimiz kimsesizlere de ayrý bir ilgi göstermiþtir”dedi. Buradaki çocuklarýn da devletin kendileri için hazýrlamýþ olduðu güzel ortamý iyi deðerlendirerek, devletine ve milletine baðlý bir þekilde yetiþmelerinin önemini dile getirdi. Siirt Müftülüðünün yuvaya yapmýþ olduðu

Tokar, Vali olarak, Vali Yardýmcýsý Musatafa Pala, Siirt Belediye Baþkan Vekili Hidayet Elinç, Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven' ile telefonda görüþerek, bazý talimatlar da verdi. Tokar, Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulunda Kütüphane olarak kullanýlan salonun bileþim sýnýfýna dönüþtürülmesi nedeniyle, Okula yeni bir kütüphane kurulmasý ve kitaplarla donatýlmasý yönünde Vali yardýmcýsý Mustafa Pala ve Milli Eðitim Müdür vekili Fethi Suay'a talimat verdi. Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu önündeki caddenin yeniden ýslah edilmesi temizlenmesi ayrýca geliþigüzel dökülen çöplerin zamanýnda toplatýlmadýðý ve caddelerin itfaiye aracýyla dezenfekte edilerek yýkanmasý yönünde talimatlar verdi. Ayrýca Kýzalar tepesinde güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasý ile ilgili emniyet müdürlüðüne talimat verdi. Valilik Makamýnda Siirt Ýlinin yönetimindeki çalýþmalara bu derece hakim öðrencilerin duyarlýlýklarýný ortaya koyduklarý ve sorduðu sorulara aldýðý görüþler ve verdikleri talimatlar karþýsýnda hayranlýðýný ve memnunluðunu dile getiren Vali Musa Çolak, “Ülkemizi dünyada lider yapacak, geleceðimizin yöneticileri sevgili yavrularýmýzý geleceðe donanýmlý ve bilgili hazýrlamak en büyük görevimizdir. Dünyada tek olma özelliði taþýyan çocuk bayramýmýz ve yapýlan

katkýlardan dolayý çok memnun olduðunu ifade eden Ýl Sosyal Hizmetler Müdürü Aydýn Sayýn Siirt Müftüsü ve ekibine teþekkür etti.

SÝÝRT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝ ALMANYA'DA

Siirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri Avrupa Birliði Projeleri çerçevesinde bir aylýðýna Almanya'ya gitti. Leonardo Da Vinci programý kapsamýnda WEB tasarýmý alanýnda yapýlan mesleki projenin kabul edilmesi sonucu 24 öðrenci Almanya'nýn Essen þehrinde bir aylýk staj yapacak. Proje kapsamýnda Almanya'ya giden öðrencilere yönelik olarak velilerle bir toplantý düzenlendi. Okul Müdürü Abdülkadir Iþýk toplantýda velilere gezi ve staj hakkýnda bilgi verdi. Iþýk “Bu staj programý öðrencilerimizin bilgi ve deneyimlerinin artmasýna neden olacak, kendileri için ufuk açýcý bir çalýþma olacaktýr. Bu konuda velilerimizi bilgilendirdik.”dedi. Öðrencilerin Okul Müdürü Abdülkadir Iþýk baþkanlýðýnda Almanya'da 20 Mayýs tarihine kadar kalacaklarý belirtildi.

etkinlikler neticesinde, çocuklarýmýzýn gelecekte sorumluluklarýnýn bilincinde olarak yaþayacaklarýný düþünmekteyim. Özgüveni yüksek nesiller yetiþtirdiðimizde, ülkemizin çaðdaþ medeniyetler seviyesine çýkacaðýna ve ülkemizin her alan hýzla kalkýnacaktýr" þeklinde konuþtu. Daha sonra öðrencilere birer kol saati ve çeþitli hediyeler veren Vali Musa Çolak, Öðrencilere baþarý dileðinde bulundu.

SÝÝRT'TE PEYGAMBER SEVGÝSÝ SALONA SIÐMADI

Etkinlikte v atandaþlar s alona sýðmadý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan kardeþlik Ahlaký ve hukuku konulu sinevizyonun ardýndan Dünya Kur'an-ý Kerim okuma birincisi olan Mustafa Özcan Güneþdoðdu tarafýndan okunan Kur'an-ý Kerim ve Esmaul -Hüsna ile baþ layan p rogram , semazenlerin gösterisiyle devam etti. Prog ram, Þanl ýurf a'da n gele n Dergah Grubu'nun ilahi dinletisi ile devam etti.

Ýlahiler ile beraber semazenlerin coþkusu, katýlýmcýlarý adeta mest etti. Grubun okuduðu ilahilerin yaný sýra Kur'an tilaveti, dinleyenlere duygu atmosferi yaþattý. Programda, Hz. Muhammed (S.A.V) için þiirler, ilahiler okundu, salâvat ve tekbirler getirildi. Programýn sonunda Dergah grubuna, Kur' an-ý Keri m Dün ya Ok uma b irin cisi Mustafa Özcan Güneþ Doðdu ile Hekimoðlu Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Hekim'e plaketler verildi.

Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, 2005 yýlýnda, aþýlamanýn desteklenmesi amacýyla ''Aþý Haftasý'' yapýlmasýna karar vermiþ ve böylece ilk Aþý Haftasý Ekim 2005 tarihinde gerçekleþmiþtir. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi tarafýndan 21 Nisan-27 Nisan 2012 tarihleri arasýnda düzenlenmesine karar verilen “Yedinci Avrupa Aþý Haftasý''nda ana tema aþý ile korunulabilir hastalýklarýn tehdidine karþý sektörler arasý iþbirliði yapýlarak çözümler bulunmasý, baðýþýklamanýn hedeflerine ulaþýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunun vurgulanmasý olarak Devamý Sayfa 4’te belirlenmiþtir.

23 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları  

23 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları

23 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları  

23 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları

Advertisement