Page 1

ANA-KIZ OKULDAYIZ, OKUMA-YAZMA KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR

Vali Musa Çolak, “Geleceðimizi teminat altýna almanýn yolu, eðitimden geçer” dedi. Siirt Valisi Musa Çolak, Yetiþkinlere yönelik, Siirt Valiliði, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan, okumayazma kampanyasýnýn, il ve ilçelerde hýzla devam ettiðini bildirildi. Vali Musa Çolak, ''Ana-Kýz Okuldayýz” Okuma yazma kurslarý, ülkemiz genelinde olduðu gibi, Ýlimizde de Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde Hanýmefendi Emine Erdoðan'ýn himayelerinde, 1 Eylül 2008 tarihinde baþlatýlmýþ, o tarihten itibaren ilimizde de baþlatýlmýþ olan okuma-yazma kurslarýnda

önemli mesafeler alýndýðýný ve bu yönde çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini”söyledi.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com

20 NÝSAN 2012 CUMA

YIL : 8

SAYI : 2173

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Geleceðimizi teminat altýna almanýn yolu, eðitimden geçtiðini belirten Vali Musa Çolak, “Ýl Milli Eðitim müdürlüðünden aldýðým bilgilere göre; 1 Eylül 2011 tarihi ile 19 Nisan 2012 tarihleri arasýnda baþlatýlan “AnaKýz Okuldayýz”, Okuma-yazma kurslarýnda; il genelinde 321 kurs açýlmýþ, 631 Erkek, 2564 bayan olmak üzere, toplamda; 3195 kiþiye okuma yazma öðretilmiþtir.''dedi. Ülkelerin kalkýnmasýnda eðitimin hayati bir öneme sahip olduðunu belirten Vali Çolak, “Bir ülke ne kadar eðitilmiþ insana sahipse, gücüde o oranda yüksektir. Ýnsanýmýzýn eðitim seviyesini ve niteliðini yükseltmek ve emsalleriyle yarýþabilir hale getirmek amacýyla; Okumayazma kampanyasýna büyük önem Devamý Sayfa 3’te verdiklerini,

SÝÝRT'TE SAÐLIK ÇALIÞANLARINA YAPILAN SALDIRI PROTESTO EDÝLDÝ

Saðlýk çalýþanlarýnýn karþýlaþtýðý þiddeti protesto etmek için Siirt devlet hastanesinde bu gün muayene yapýlmadý. Türkiye Tabipler Odasý Siirt Þubesi, Ses sendikasý Siirt þubesi ve Saðlýk Sen Siirt þubesi tarafýndan basýn toplantýsý düzenlendi. Uðradýðý býçaklý saldýrýda hayatýný kaybeden Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevli göðüs cerrahi uzmaný Dr. Ersin Arslan için bu gün Siirt devlet hastanesi çalýþanlarý yasa girdi. Devlet Hastanesi giriþine kurulan bir masada “Yastayýz” yazýlý bir döviz býrakýlarak Saat 14:00'te kadar muayene iþlemi yapýlmayacaðý bildirildi. Ha st an e ba hç es in de to pl an an sa ðl ýk çalýþanlarý ile Türkiye Tabipler Odasý Siirt Þubesi, Ses sendikasý Siirt þubesi ve Saðlýk-Sen Siirt þubesi tarafýndan basýn açýklamasý düzenledi. Düzenle nen ortak basýn açýklam asýnda

Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete bir kurban daha verildiðini belirten Türk iye tabi pler odas ý Siirt þubesi baþkaný Dr. Ekrem Bilek, “Bugün b u r a d a s a ð l ý k çalýþanlarýna y önelen þiddete bir kurban daha verdiðimiz için toplandýk. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Ha st an es i' nd e g ör ev li göðüs cerrahi uzmaný Dr. Ersin Arslan 17 Nisan 2012 günü görevi baþýnda iken, bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürüldü. Hepimizin baþý saðolsun. Hiç kimse bu cinayeti cehaletle, tepkiyle, mü nf er it li kl e aç ýk la ma ka lk ma sý n. Do kt or arkadaþýmýz göz göre göre öldürüldü.

Yýllardýr, saðlýk ortamýnýn vahþi bir þiddet ortamýna dönüþtüðü, sürekli olarak saldýrýya uðradýðýmýzý, hekimler saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin artýk dayanýlmaz boyutlara geldiðini, can güvenliðimizin olmadýðýný söyledik ve söylüyoruz. Devamý Sayfa 3’te

ASLAN YÝNE YUVASINDA

MHP Siirt Ýl baþkanlýðýna Aslan Tükenmez atandý. Ercan Ertek'in istifasýnýn ardýndan bu göreve atanan Tükenmez, bayrak yarýþýnda el birliðiyle çalýþacaklarýný söyledi. Ülkücü davaya 35 yýlý aþkýn bir süreden beri gönül verdiðini belirten Tükenmez; “Bu bir bayrak yarýþýdýr. Bu yarýþta partimizi dava arkadaþlarýmla birlikte daha da ileriye götürmeye çalýþacaðýz. Irkçýlýða yönelmeden partimizin felsefesini halkýmýza anlatacaðýz. Partimizi daha geniþ kitlelere yayacaðýz. Partimizi en iyi þekilde temsil etmeye çalýþacaðýz.”dedi.

Þirvan Kaymakamlýðý tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Haftasý münasebeti ile Þirvan Sodes Kültür Merkezinde Caillou ve Arkadaþlarý adlý Müzikal Oyun sahnelendi. Ýlçede yoðun ilgi ile izlenen oyunu altý yüzün üstünde çocuk izledi. Kültür Merkezinde çocuklar ile beraber oyunu izleyen Þirvan Kaymakamý Zafer ÖZ; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Haftasý münasebeti ile çocuklarýmýz ve aileleri ile birlikte bu güzel ve eðitici oyunu izledik ve ilginin çok fazla oluðunu gördük. ‘'Çocuklarýmýza yönelik hazýrlanan sanatsal ve sportif faaliyetlerimiz artarak devam edecektir''dedi.


SAYFA - 2

20 NÝSAN 2012 CUMA

- GÜNCEL -

B

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

akan Yýldýz burada yaptýðý konuþmada, sistemin Türkiye'nin hayrýna, bütün vatandaþlarýn hem gelirlerini hem de giderlerini daha adilane þekilde paylaþmasýný temin edecek önemli bir proje olduðunu söyledi. Türkiye'de yaklaþýk 32,5 milyon civarýnda abone bulunduðunu ve bu abonelerin 4 milyon 300 bininin yapýlandýrýlmasýndan bahsedildiðini dile getiren Yýldýz, yaklaþýk 230 milyar kilovatsaat tüketim dikkate alýndýðýnda yüzde 4 düzeyindeki bir tüketimin uzaktan okunmasý, kontrol edilmesi ve tespitiyle alakalý bütün abone bilgi sistemi dahil olmak üzere bir yapýlandýrma olacaðýný anlattý. Yýldýz, ''Bu yatýrýmýn parasýný ne kamu, ne de özel sektör verecek. Kayýp kaçaðýn kendisi karþýlayacak. Ýyi niyetli olmayan ve elektriði kaçak kullananlar bunun parasýný verecek. Yalnýzca Ýstanbul bölgesinde uygulanacak bu sistem ile eksik okuma ve kayýplardan dolayý elde edilecek para bir yýlda

buraya yatýrýlan pa ra ný n 3 ka tý ge ri alacak. Gerek sayacýn yenilenmesiyle oluþan eksik yazým ve bildirim, gerekse yeniden bunlarýn tespit edilmesi açýsýndan son derece verimli bir sistem'' dedi. Türkiye'de birçok bölgede buna baþladýklarýný belirten Yýldýz, ''Kaçak kullanan birisi hem devlet, hem de kul hakký yemiþtir. Ama biz devlet hakkýnýn sistematize edilmesi adýna böyle bir iþlemi baþlattýk'' diye konuþtu. Yýldýz, Türkiye'de özellikle önümüzdeki 3, 3,5 yýl içinde AB standartlarýný yakalayan, Türkiye'nin bütün elektrik daðýtým sistemlerinin kayýp kaçak oranlarýný göreceklerini belirterek, þunlarý kaydetti: ''Yüzde 9,5, 10'lar civarýndaki bir yapýnýn normal sürece girdiðini göreceðiz. Ýstanbul'da kayýp kaçak oranlarý AB üyesi ülkelerin toplam kayýp kaçak ortalamasýna çok yakýndýr. Bunun bir puan düþürülmesi halinde dahi ciddi tasarruf edilmiþ olacak. Bu projeye harcadýðýmýz paranýn yaklaþýk 7-8 katýný tasa rruf tan elde etti ðimi z yapý yla kaça k kullanýmlardan alýnan paralarla bunu finanse edeceðiz. Kamu ödün alarak bir avans niteliðinde bunun parasýný veriyor. Sonra bunu geri alacak. Dol ayý sýy la k amu nun ceb ind en h iç p ara çýkmamýþ olacak. Buranýn özelleþtiriliyor

olmasý, veya kamunun elinde kalmýþ olmasý böyle bir hedef üzerinde her zaman çalýþýyor olduðumuzu gösterecektir. Özel veya kamu fark etmez mutlaka bu proje uygulanacaktýr.'’ Bakan Yýldýz, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'nin tanýtýmý amacýyla BEDAÞ Çaðrý Merkezi'nde düzenlenen toplantý sonrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Yýldýz, ''kayýp-kaçak'' bedelinin artýk elektrik faturalarýnda görülmemesine iliþkin bir soruya ise, þu yanýtý verdi: ''Burada gizlenen bir rakam yok. Türkiye'deki daðýtým hizmetleri 26 bölgede özelleþtikçe, ilgili hesaplarýn, muhasebenin ayrýþtýrýlmasý prensibi gereði, bunlar bütün detaylarýyla gösterilmiþti. 'Bunlarý faturalarda niçin gösteriyorsunuz' diye sorular almýþtýk. Elektrik fatura bedeli 10 lira ise, bunun deðiþmediðini, bundan 5-10 yýl öncesiyle alakalý, kamuoyunda halkýmýzýn algýsýný deðiþtirecek herhangi bir yapýnýn kurulmadýðýný söylemiþtim. 1 liralýk bir kay ýp k aça k be del ini n bi le a rtý ola rak eklenmediðini söylemiþtim. 5 yýl, 10 yýl önce nasýlsa, ayný þekilde bunun uygulandýðýný söylemiþtim. Ama bu çok fazla dille ndiri ldi. Bizim vatan daþým ýzdan gizlediðimiz herhangi bir kalem, herhangi bir bilgi, herhangi bir sütun olamaz. Bunu açýk açýk söylüyorum.'’ Türkiye'd e elektrikte kayýp kaçaðýn AK Parti hükümetleri öncesi yüzde 25'ler düzeyinde iken, bugün bu oranýn yüzde 15'ler seviyesine çekildiðini anlatan Yýldýz, ''Elektrikte kayýp kaçaðý, 2015 yýlýnýn sonuna kadar yüzde 9,5'lar, yüzde 10'lar düzeyinde olan AB üyesi ülkelerin standartlarýna indirmiþ olacaðýz'' diye konuþtu.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

20 NÝSAN 2012 CUMA

- GÜNCEL -

ANA-KIZ OKULDAYIZ, OKUMA-YAZMA KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR

O k u m a y a z m a bilmeyen vatandaþlarýmýzýn kalmamasý için, tüm imkanlarý seferber ettiklerini ifade ederek, il genelinde alan taramalarýnýn tekrar gözden g e ç i r i l i p deðerlendirilmesi ve kurslara gelmeyen yetiþkinlerin ikna edilip kurslara kayýtlarýnýn yapýlmasý için, eþ zamanlý olarak tüm kaymakamlýklarýmýza ve eðitim kurumlarýmýza tarafýmdan talimat verilerek, Okuma-Yazma Kurslarýnýn 31 Temmuz 2012 tarihine kadar devam edeceðini ifade ederek, Ýlçelerimizde ve ilçe köylerimizdeki kursiyerlere, Kaymakamlýklar tarafýndan maddi ve manevi her türlü desteðin saðlanacaðýný da sözlerine ekledi.

Kamuda eþitlik adýný denge saðlanýrken, eðitim çalýþanlarýnýn kapsam dýþýnda tutularak dengesinin bozulduðunu söylemek için toplandýk. Eðitim çalýþanlarý olarak gelir daðýlýmýnda adaletli saðlayýn sözde ve özde kamu çalýþaný ayrýmýný son verip, patronlara milyon dolarlýk merhamet gösterirken, eðitim çalýþanýna gelince sefalet ücretini reva görüp, alda bunu merhamet et uygulamasýndan vazgeçin demek için toplandýk.”dedi.

SÝÝRT'TE SAÐLIK ÇALIÞANLARINA YAPILAN SALDIRI PROTESTO EDÝLDÝ

Durumun vahametini kavrayýp tedbir almasý gereken yetkililer ise kulaklarýný týkadýlar, gözlerini yumdular olan biteni seyretmekle yetindiler; daha da kötüsü hastalarý hekimlere saðlýk çalýþanlarýna karþý kýþkýrtmaya devam ettiler. Bugün Türkiye'nin bütün saðlýk kurumlarýnda çalýþanlar bütün hekimler ve saðlýk çalýþanlarý isyan halinde. Þiddetin toplumsal sorunlarda olduðu gibi saðlýk sorunlarýnýn çözümünde de yerinin olmadýðýný düþünüyor ve karþý çýkýyoruz.”dedi.

SÝÝRT'TE ÇALIÞAN SAÐLIK EMEKÇÝLERÝ D E S T E K Ý Ç Ý N Ý M Z A K A M P A N YA S I DÜZENLEDÝ Siirt devlet hastanesinde çalýþan saðlýk emekçileri, saðlýkçýlara yönelik yapýlan saldýrýlara karþý destek için imza kampanyasý baþlattýlar. Türkiye tabipler Odasý Siirt þubesi baþkaný Op. Dr. Ekrem Bilek baþkanlýðýnda, imza kampanyasý baþlatýldý. Geçen hafta uðradýðý býçaklý saldýrýda hayatýný kaybeden Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevli göðüs cerrahi uzmaný Dr. Ersin Arslan'ýn olayý ardýndan gündeme gelen saðlýkçýlara yönelik þiddette haklarýn korunmasý için Siirt devlet Hastanesi bahçesinde kurulan masada imza kampanyasý doktorlar ve saðlýk çalýþanlarý imza attý. Ýmza kampanyasýnda kýsa bir konuþma yapan Dr. Bilek, “17.04.2012 günü Gaziantep'te þiddette maruz kalan ve hayatýný kaybeden meslektaþýmýz merhum Op. Dr. Ersin Aslan'ýn acýmýzý içimizde taþýyor veba kanlýðýn þiddette maruz kalan saðlýk çalýþanlarýn

SÝÝRT ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝÐÝ

Peygamber E f e n d i m i z (SAV)'in güzel ahlaký ve kardeþlik üzerinde kendine has üslubuyla hitap eden Bener konuþmasýnda: " Kardeþlik mesuliyet, fedakarlýk ve farkýnda olmayý gerektirir. Ahlaki güzelliði ifade eden kardeþlik örgüsü yýpratýcý, yok edici etkilerden korunmalýdýr. Farklýlýklarýmýz bizim zenginliðimiz, ama bu zenginlik birbirimize karþý üstünlüðümüz anlamýna gelmemeli. Dinimiz sadece takvayý üstünlük kabul etmiþtir. Müslümanlar birbirimize kin ve nefret beslemeden, kusur aramadan, hatalarýmýz örterek sarýlmalýyýz Birlik ve beraberliðimiz bu anlamda çok önemli. Peygamberimiz de kardeþlik konusunda kazanýlan dostluðun insaný cennet katýnda yücelttiðini söylüyor. Bizler bu anlayýþta hareket etmeliyiz" dedi. Etkinlik kapsamýnda konferansa gelen konuklara lokum ikramýnda bulunulurken, konferans sonunda etkinliðe katýlanlara kutlu doðum paketi hediye edildi.

hakkýný koruyacak, yasal düzenlemelerin yapýlmasýný talep ediyoruz.”dedi.

ÇOCUKLARA 23 NÝSAN ÖZEL SÝNEMA ÞENLÝÐÝ “SEVÝMLÝ KAHRAMAN" FÝLM GÖSTERÝMÝ Ayrýca 15 gün süreyle hafta içi her gün saat 10:00 ve 12:00 olmak üzere 2 seansla devam edecektir. 5. Ülker Çocuk Sinema Þenliði, 21 Nisan'da 62 ilde çocuklarla buluþacak. Ülker'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý onuruna geleneksel hale getirdiði "Ülker Çocuk Sinema Þenliði", bu yýl 21 Nisan'da 5. kez çocuklarla buluþacak. Þenliðin bu yýlki filmi, sirk hayatýndan sýkýlýp arkadaþlarýyla Avustralya çöllerinde maceraya atýlan koala Jonny'nin hikayesini anlatan "Sevimli Kahraman.” Çocuklar, 21 Nisan Cumartesi günü 62 ilde ve Kýbrýs'taki 157 sinema salonunda ücretsiz olarak gösterilecek "Sevimli Kahraman" filmini, sürpriz hediyeler eþliðinde izleme olanaðýna kavuþacak. Bugüne kadar 500 bini aþkýn çocuðu sinemanýn büyülü dünyasý ile buluþturan þenlik, özellikle Anadolu'daki çocuklarýn heyecanla beklediði bir 23 Nisan hediyesi haline geldi. Filmin Özeti Albino türündeki koala Johnnyiender rastlanan bir tür ama çevresindekiler farklý olduðu için onu hep dýþlamýþ, hatta karnaval zamanýnda bile ucube gösteriler yaptýrmýþlardýr. Fakat bir gün yolu yetenek avcýsý bir Tazmanya Þeytaný olan Hamish ve elinden kamerasýný düþürmeyen Higgens ile kesiþince Johnny gerçek bir kahraman olmak için kendisini yollara vuruyor. Outback kasabasýndakiler onu sýrf farklý renkte olduðu için dýþlarken, birden kasabanýn kurtarýcýsý olan Johnny'yi kötü timsah Bog'a karþý destekliyorlar… Gerçek bir kahraman olmak için Johnny'nin önünde artýk hiçbir engel kalmayacaktýr.


SAYFA - 4

20 NÝSAN 2012 CUMA

- SPOR - GÜNCEL -

TEKNÝK DÝREKTÖR ÇOLAK KAYAPINAR BELEDÝYESPOR KARÞISINDA OYUNU SOÐUTACAÐIZ

Spor Toto, 3. Lig, 3. grup taký mlar ýnda n Siir tspo r'un Tekn ik Direktörü Yücel Çolak Diyarbakýr Kayapýnarspor maçý hazýrlýklarýný tamamladýklarýný belirtti.

Ç ol ak , b u m aç ta oy un u soðutarak arkadan oluþacak fýrsatlarý de ðe rl en di ri p s on uc a g it me ye çalýþacaklarýný söyledi. Düþme hattýndan kurtulmak isteyen bir takýmla playoffa kalmayý hedefleyen iki takýmýn mücadele edeceði bu maçta galibiyete daha yakýn olan takýmýn kendileri olduðunu belirten Çolak “Bu maçta hiç acele etmeyeceðiz. Oyunu soðutup arkadan oluþacak fýrsatlarý gol iirt'te bir otomobilin devrilmesi sonucu üç kiþi p o z i s y o n l a r ý n a yaralandý. Alýnan bilgiye göre Eruh Ýlçesinde dönüþtürerek sonuca gitmeye Çýrpýlý Köyünden Dalkorur Köyüne gitmekte olan çalýþacaðýz. Bu maçla ilgili bütün M.Zeki Ekinci (32) yönetimindeki otomobil bir virajý hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Bu maçtan puan veya puanlar alamayarak, devrildi. almak zorundayýz. Rakip takýmda Kazada sürücü Ekincinin yaný sýra otomobilde zor durumda. Bu maçtan bulunan Çiðdem Özer (26) ve M.Cemal Özdemir (30) k a y b e d e c e ð i b i r p u a n b i l e yaralandý. Yaralýlar Siirt Devlet hastanesinde tedavi kendileri için kötü sona bir adým altýna alýndý. daha yaklaþmak anlamýna geliyor.

TRAFÝK KAZASI

S

Bu nedenle çok zor ve bir o kadar zevkli bir maç olacaktýr. Ancak futbolcularým çok azimli ve biz bu maçta galibiyete daha yakýnýz. Kalan maçlarýmýzýn her biri diðerinden daha zor. Rakiplerimizde playoff konusunda bizi zorluyor. Ancak bizim fikstür avantajýmýzda var. Bunu da kullanarak sonuca giden takým olacaðýz.”dedi.

Güres Cad. Hami Efendi Sokak Uður Apt.-4 No: 21/A SÝÝRT 0 484 223 23 30

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

20 NÝSAN 2012 CUMA

- GÜNCEL - EÐÝTÝM -

ÇOCUKLARLA ÝLGÝLÝ 'HAK' TEMELLÝ POLÝTÝKAYI ÖNEMSÝYORUZ

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, ''Özellikle sivil anayasayý konuþtuðumuz bir dönemde çocuk haklarý temelli, kadýn haklarý temelli, engelli haklarý temelli anayasa yapýmýný önceliklerimiz arasýna koyuyoruz'' dedi. Þahin, Türkiye Barolar Birliði'nde (TBB) bünyesinde Çocuk Haklarý Merkezi olan baro baþkanlarý ile çocuk mevzuatýnda yapýlmasý gereken deðiþiklikleri görüþmek üzere bir araya geldi. Gelecek hafta 23 Nisan kutlamalarýnýn gerçekleþtirileceðini anýmsatan Þahin, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde dünyada bir ilke imza attýðýný söyledi. Çocuklarla ilgili politikalarýn, Türkiye'nin gelec eðine iliþk in hedef lerle örtüþ en konul ar olduðunu ifade eden Þahin, bakanlýk olarak çocuk haklarýný insan hakký olarak gördüklerini, insanýn onurlu yaþam için temel ihtiyaçlarýnýn doðuþtan baþladýðýný belirtti. ''Çocuklarla ilgili hak temelli bir politikayý çok önemsiyoruz'' diyen Þahin, bu dönem yeniden yapýlanan bakanlýðýn çocuklarla ilgili sorumluluk alanýnýn temel deðiþkenlerinden olduðunu, bir genel müdürlük ve idari kadro kurulduðunu anlattý. Çocuðun saðlýklý geliþimi için ailesinin

yanýnda olmasý gerektið ine iþaret eden Þahin, yoksulluktan dolayý ç ocuðundan ayrýlmak zorunda kalan ailelere mali destek sa ðl ad ýk la rý ný , 7 bi n çocuðu bu þekilde a i l e l e r i y l e buluþturduklarýný kaydetti. Çocuk haklarýný ge li þt ir me k ve ço cu k istismarýný önlemek konularýnýn temel politikalarý olduðunu dile getiren Þahin, þöyle devam etti: ''Çocuk haklarýný geliþtirmek için neler yapýlmasý gerekiyor, dünya burada hangi aþamada, uluslararasý toplum, uluslararasý hukuk ne konuþuyor, biz ne konuþuyoruz? Çocuk Koruma Kanunu'nu çýkardýk, uygulamalarda nedir sorun, ne yaþýyoruz? Yasayý çýkarmak iþin temel boyutu ama 'uygulamadaki sorunlarý çözmek için nasýl bir yaklaþým gerekiyor' diye baktýðýnýz hukuki bir temel alt yapý var.

BM Çocuk Haklarýný imzalamýþ, uluslararasý sözleþmeleri imzalamýþ bir ülkeyiz ama geldiðimiz noktada 2 þey çok önemli: Burada hukuki boyutta eksiðimiz var mý? Özellikle sivil anayasayý konuþtuðumuz bir dönemde çocuk haklarý temelli, kadýn haklarý temelli, engelli haklarý temelli anayasa yapýmýný önceliklerimiz arasýna koyuyoruz. Onun dýþýnda 'yasal alt yapýda eksiðimiz nedir?' dediðimizde bugün bu masadakiler bizim için çok önemli. Bu sorunun cevabýný buradan gelen fikirlerle þekillendireceðiz.'’

ÜRÜN GÜVENLÝÐÝNDE YENÝ STANDARTLAR

B

akan Yazýcý, ürün güvenliði kapsamýnda 3 yaþa kadar olan çocuk giysilerinin boyun bölgesinde, kapüþonlarýnda hiç bir þekilde baðcýk bulunmayacaðýný kaydetti. Yazýcý, bakanlýðý bünyesindeki Tüketicinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'nce hazýrlanan ''Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine Ýliþkin Teblið'' çalýþmalarýný tamamladýklarýný, bunun birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayýmlanacaðýný belirtti. Bakan Yazýcý, söz konusu teblið ile özellikle, bebek bakýmýnda ve çocuklar tarafýndan kullanýlan ürünlerin taþýmasý muhtemel risklerini ortadan kaldýrmayý amaçladýklarýný kaydetti. Yürüteç, tekerlekli bebek arabalarý, beþikler, çocuk karyolalarý gibi çocuk bakým ürünleri ile çocuk giysileri ve kýrtasiye ürünlerinde boðulma, yaralanma, alevlenme risklerine karþý standartlar belirlediklerini ifade eden Yazýcý, bunun yaný sýra bu tür ürünlerde aðýr metallerin kullanýmý ile ilgili ciddi yasaklamalar getirdiklerini söyledi. ''Riskleri ortadan kaldýracaðýz'’ Tebliðin konusunu oluþturan çocuk bakým ürünleri, çocuk giysileri, kýrtasiye ürünlerinin fiziksel, mekanik ve kimyasal olmak üzere birçok riski içerebildiðine dikkati çeken Yazýcý, bu risklerin ortadan kaldýrýlmasý ve ürünlerin güvenli olarak piyasaya arz edilmeleri için yürürlükteki mevzuatlar ve uyumlaþtýrýlmýþ TSE standartlarýnýn tarandýðýný anlattý. Yazýcý, bu teblið ile tüketicilerin güvensiz ürünlerden korunmasýnýn yaný sýra standartlara uygun üretim ve ithalat yapan firmalarýn korunmasýnýn ve piyasada haksýz rekabetin önlenmesinin de saðlanacaðýný vurguladý. ''Paslanmaya karþý malzemeler kullanýlacak'’ Tebliðe göre yürüteç, tekerlekli bebek arabalarý, beþikler ve çocuk karyolalarý gibi çocuk bakým ürünlerinde keskin ve sivri köþelerin olmayacaðýný, 3 yaþýndan küçük çocuklarýn yutabileceði parçalarýn bulunmayacaðýný ifade eden Yazýcý, þöyle konuþtu: ''Yürüteç ve bebek arabalarýnda mutlaka fren tertibatý bulunacak. Metal malzemelerde korozyona karþý dayanýklý malzemeler kullanýlacak, paslanmaya karþý malzemeler kullanýlacak. Çocuðun parmaðýný, kolunu, bacaðýný sýkýþtýrabileceði açýk

borular, delikler, çýkýntýlar bulunmayacak. Bunlarýn kolay tutuþmayan, alevlenmeyen malzemelerden yapýlmasý gerekecek. Kimyasal risk dediðimiz aðýr metaller, limitler dahilinde kullanýlacak. Kansere neden olabilecek aðýr metallerin kullanýmýna da kýsýtlama getirilecek.'’ ''Kolay alev alabilecek malzemelere yasaklamalar getirdik'’ Çocuk giysilerinde özellikle uzun kordon ve baðcýklarýn neden olabileceði boðulmalar ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kazalarý önleyebilmek için de gerekli standartlarý belirlediklerini kaydeden Yazýcý, bunlarýn da çocuk kýyafetlerinde kolay alev alabilecek malzemelerin kullanýmýna da yasaklamalar getirdiklerini bildirdi. Yazýcý, 3 yaþa kadar olan çocuk giysilerinin boyun bölgesinde, kapüþonlarýnda hiç bir þekilde baðcýk ve elastik kordonun bulunmayacaðýný belirterek, þöyle devam etti: ''3-14 yaþ arasýndaki çocuk giysilerinde de kol, paça ve bel bölgesinde bu kordon ve baðcýklarýn belli uzunlukta olmasý gerekecek. Örneðin çocuk kayarken kaydýraða takýlýyor veya otobüse binerken otomatik kapýya takýlýyor ve düþüp yaralanabiliyor. Bu nedenle 3-14 yaþ arasý çocuk giysilerinde boyun bölgesindeki baðcýklar 75 milimetreden uzun olmayacak, bel, paça, kol bölgesinde de 140 milimetreyi geçemeyecek. Ayrýca bu giysilerin kolay tutuþur olmamasý gerekiyor. Özellike çocuklarýn giydiði kostümlerde, parti kýyafetlerinde kullanýlan

tül ve pelerin gibi kumaþlarýn kolay alev almayan kumaþlardan yapýlmasý gerekecek.'’ ''Kýrtasiye malzemelerinde aðýr metallere limit getirdik'’ Çocuklar tarafýndan kullanýlan kýrtasiye ürünleriyle ilgili olarak daha önce azo boyar maddeler ve fitalatlarla ilgili kýsýtlamalar getirildiðini anýmsatan Yazýcý, bu tebliðde de kýrtasiye ürünlerinde kullanýlmasý muhtemel aðýr metallerin belli limitler in üzerinde kullaným ýna sýnýrlam a getirdiklerini, boðulma, yaralanma gibi kazalara karþý koruyucu standartlar belirlediklerini söyledi. Yazýcý, son 1 yýlda yaptýklarý düzenlemeler sayesinde kýrtasiye alanýnýn oldukça iyi seviyeye geldiðini, bugün kýrtasiye ürünlerinin yüzde 70'inin standartlara uygun olduðunu belirtti. Plastik dekoratif meyveler, meyve suyu görünümlü sabun ve þampuanlar... Bakan Yazýcý, plastik dekoratif meyveler, meyve suyu görünümlü sabun ve þampuanlar, mýknatýslý buzdolabý süsleri gibi ürünlerin de çocuklar tarafýndan gýda zannedilebildiðini belirterek, ''Bu ürünlerin çocuklara zarar vermemesi için de gerekli düzenlemeleri yaptýk. Örneðin meyve görünümlü sabunlar var. Bu tür ürünlerin zehirlenmeye yol açabilecek bir maddeden yapýlmasý yasaklanacak'' dedi. Yazýcý, tüketici ürünleriyle ilgili ortak bir mevzuat oluþturduklarýný, AB'deki uygulamalarý örnek alarak standartlar geliþtirdiklerini anlattý.


20 NÝSAN 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

SÝDAV'IN AYLIK BAYANLAR ÇAYI FOTOÐRAF SANATÇISI SADIK ÝKÝNCÝ KÝÞÝSEL SERGÝSÝNÝ AÇTI

Ankara'da faaliyet gösteren Siirtliler Dayanýþma Vakfýnýn düzenlediði aylýk bayanlar çayý yapýldý. Vakif Baþkaný Yýlmaz Helvacýoðlu'nun eþi bayan Türkay Helvacýoðlu'nun ev sahipliðinde vakýf lokalinde bir araya gelen Siirtli bayanlar gönüllerince eðlenme imkaný buldular. Helvacýoðlu çayda yaptýðý konuþmada vakýf olarak Ankara ve çevresinde bulunan Siirt'lileri bir araya getirmeye çalýþtýklarýný belirterek “Vakýf üyesi bayanlar olarak her ay bu geleneksel çayýmýzý gerçekleþtirerek, bir araya gelme imkaný buluyoruz. Bu çayýmýza birlik ve beraberlik kardeþlik duygularýmýz pekiþirken eðlenme ve hasret giderme imkaný buluyoruz. Bir yandan eðlenirken, bir yandan da her zaman özlemini duyduðumuz Siirt'i konuþma, Siirt'te geçirdiðimiz o güzel günlere gitme imkaný da buluyoruz. Çayýmýza katýlan bütün bayanlara teþekkür ediyorum.”dedi.

Siirtli fotoðraf sanatçýsý Emin Sadýk, Siirt'teki ikinci kiþisel fotoðraf sergisini açtý. Daha önce Siirt ve Ýstanbul'da sergiler açan Sadýk'ýn sergisinde Siirt'in doðal ve kültürel zenginlikleri insan portrelerinden oluþan 30 resim yer alýyor. Güres Caddesinde açýk havada açýlan sergiyi gezen Vali Çolak sanatçý Sadýk'ý kutladý. Çolak “Çok büyük bir doðal ve tarihi zenginliðe sahip olan ilimizin birbirinden güzel köþelerini yansýtan bir sergiyi gezdik. Gerçekten görülmeye deðer bir sergi. Kendisini kutluyorum.”dedi. Sanatçý Sadýk Vali Çolak'a bir fotoðrafýný takdim etti. Serginin açýlýþýna bazý kamu kurum ve kuruluþ müdürleri ile Ticaret ve sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim kuzu da katýldý. Sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek.

ÞUBE BAÞKANI DOÐRU SEVER, “ÝNSANCA YAÞAMAK ÝÇÝN EMEÐÝMÝZÝN KARÞILIÐINI ÝSTÝYORUZ” Siirt'te toplanan Eðitim Bir-Sen Siirt þubesi üyeleri, emeklerinin karþýlýný alamadýklarý gerekçesi ile maaþ bordrolarýný yaktýlar. Siirt Güres Cadde sinde topla nan Eðitim Bir-Sen sendikasý üyeleri, maliyenin eðitim ödemelerinde cimrilik yaptýðý gerekçesi ile emeklerinin karþýlýðýný alamadýklarý için maaþ bordrolarýný yaktýklarýný söylediler. Eðitim Bir-Sen sendikasý Siirt þube baþkaný M. Adil Doðrusever, bu gün 81 ilde ayný saatte eðitim çalýþanlarý olarak seslerini duyurmak üzere toplandýklarýný belirterek “Eðitim çalýþanlarýnýn emeðinin karþýlýðýný alamadýðýný hatýrlatmak ve “eþit iþe eþit ücret” düzenlemesinde “Sizin muadilinizi bulamadýk, onun için dýþarýda kaldýnýz.”diyen hüküm et yetki liler ine, biz burada yýz ve

ülkenin en önemli iþini yapýyoruz demek için buradayýz. Meclis çalýþanýna, danýþmana, þoförüne, üst düzey bürokratlara, gizli kararname ile askere cömert maliye, eþtim çalýþanlarý söz konusu ol du ðu nd a c im ri ma li ye olmaktadýr. Patronlarýn milyon dolarlýk usulsüz sanal kumar cezalarýný gözden geçirip silen maliye bakaný masaya dönük me sa jl ar ýy la da ha þi md id en ad et a or ta mý g er en m al iy e bakaný olmuþtur. Eþit iþe eþit ücret düzenlemesinden sonra herkesin eþit ama bazýlarýnýn daha eþit olduðunu gördük. Bizler

SÝÝRT ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝÐÝ

Siirt Ýlim Yayma Cemiyeti tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinliði çerçevesinde dün akþam Seyyid Ahmed Bedevi Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdunda etkinlik düzenlendi. Hafýz Abbas Erekinci Hocanýn Kur'an-ý Kerim ve Meali ile baþlayan programda açýlýþ konuþmasýný Ýl Müftüsü Faruk Arvas Hoca yaptý. Siirt Üniversitesi öðrencisi Sinan Yaþar'ýn sunuculuðunu yaptýðý programda "Medinenin Gülü" adlý þiiri yurt öðrencilerinden Uður Günay okudu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn bu yýl ki Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla hazýrladýðý kardeþlik konulu slayt gösterisi izlettirildi. Sinevizyon Gösteriminin ardýndan Ýlahiyatçý Mehmet Emin Bener Hoca'nýn "Peygamber Efendimiz ve Devamý Sayfa 3’te Kardeþlik" konulu konferans ile devam edildi.

eðitim çalýþanlarý olarak eþit içinde daha eþitlik adýný ayrýcalýk talep etmek için buraya Devamý Sayfa 3’te toplanmadýk.

ÇOCUKLARA 23 NÝSAN ÖZEL SÝNEMA ÞENLÝÐÝ “SEVÝMLÝ KAHRAMAN" FÝLM GÖSTERÝMÝ

ÇOCUKLAR ''SEVÝMLÝ KAHRAMAN"LA EÐLENECEK Dünyada ve ülkemizde en hýzlý geliþen sektörlerden biri olan turizm konusunda toplumun, turizm bilincini geliþtirmek, iç turizmi canlandýrmak ve halkýn turizm hareketlerine katýlýmýný saðlamak amacýyla her yýl 15-22 Nisan tarihleri arasýnda "Turizm Haftasý" kutlanýyor. Bu yýl tüm Türkiye'de olduðu gibi Siirt'te de 36'ncýsý gerçekleþtirilecek olan "Turizm Haftasý" kapsamýnda çocuklara Ülker, Fida Film ve Tiglon Film sponsorluðunda "Sevimli Kahraman" animasyon sinema filmi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðüne baðlý Kültür Sinemasýnda 21.Nisan.2012 tarihinde sabah 10:00'da baþlayacak olan Animasyon filmi 2 saat arayla 5 seansla devam edeceði bildirildi. Devamý Sayfa 3’te

20 Nisan 2012 Cuma Günü Gazete Sayfaları  

20 Nisan 2012 Cuma Günü Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you