Page 1

VALÝ AYDINDAN ÇARPICI MESAJLAR Ahilik Haftasý kutlamalarý baþladý. Hafta kutlamalarý çerçevesinde Vali Ahmet Aydýn Esnaf Sanatkar Odalarý Birliði Baþkanlýðý ve esnafý ziyaret ederek, ahilik haftasýný kutladý. Kültür Merkezinde düzenlenen törende ise ahilikle ilgili bir konferansýn yaný sýra, yýlýn ahileri ve hafta nedeniyle

öðrenciler arasýnda düzenlenen kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri ve ri ld i. Va li Ah me t Ay dý n bu ra da ya pt ýð ý konuþmada çarpýcý mesajlar verdi. Vali Aydýn, ahiliðin kardeþlik olduðunu belirterek, buna örnek olarak Muhacir Ensar ve Osmanlý döneminde siftah yapan bir esnafýn gelen müþteriyi diðer esnafa göndermesini gösterdi. Aydýn “40-50 yýl öncesine kadar bu böyleydi. Ne olduysa son 40-50 yýlda oldu. Maalesef içimize fitne soktular. Bu gün, hep beraber gördük. 9 askerimiz þehit oldu. Bizi bize, yani kardeþi kardeþe düþman ettiler. Dün sað sol dediler, bu gün Türk Kürt diyecekler belki daha sonra Sünni Alevi diyecekler laik, anti laik diyecekler. Yani benim Siirtlilerden isteðim, hep beraber hareket edelim, kardeþlik ruhunu canlandýralým. Ýyi bir model

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2301

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

FISTIK HASAT ÞENLÝÐÝ YAPILDI

olalým. Kürdü' yle Arabý'yla Türküyle Lazý'yla. Biz bize bunu yaptýk mý? Onu vicdanen sorgulayalým. Onu yaptýk mý? Yapamadýk. Daða çýkan çocukta bizim evladýmýz. 18 yaþýnda lise sonda, öðretmeni kanýna girmiþ arkadaþý kanýna giriyor. Bir bakýyorsunuz gencecik yaþýnda gitmiþ. 25 yaþýnda ölmüþ gitmiþ. Çok genç ortalamasý 25 yaþ. Onlara bakýyorsun, üzülüyorsun. Askerimize bakýyorsun, iþte 9 askerimiz. Hepsinin yuvasý yandý. Bir hafta önce polisimiz gene ayný þekilde. Yani þunu bilelim, Kürdün de Türkünde hiçbir problemi yok. Ama o büyük düþünenler, Osmanlýya oyun oynadýlar. Osmanlýyý yýkalým ama Türkiye'yi boþ býrakmayalým, bizim kontrolümüzde olsun. Ne zaman þahlandýysak, 50 den sonra Menderes güzel bir atýlým yaptý. Hemen Menderesi kendi ellerimizle daraðacýna gönderdik. Devlet olarak gönderdik. Rahmetli Özal geldi, yeni bir çýðýr açtý. Biliyorsunuz 90 dan hala mezarý açýlacak. Biliyorsunuz öldürüldü. Benim kanaatim öldürüldü. Devamý Sayfa 6’da

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

Siirt fýstýðý hasat þenliði yapýldý. Ýlk kez düzenlenen hasat þenliði Aydýnlar (Tillo )Ýlçesine baðlý Ýkizbaðlar Köyü, köy konaðýnda çok sayýda kiþinin katýlýmýyla yapýldý. Hasat þenliðine katýlan Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Siirt'in fýstýkçýlýk alanýnda bir merkez haline geldiðini ve 20022004 yýllarý arasýnda yürütülen fýstýkçýlýk projesine devam edileceðini belirtti. Siirt Ýli ve Ýlçeleri Fýstýk Üreticileri Birliði Baþkaný Þuayýp Aslan, on bir yýl önce baþlatýlan dev bir hamlenin ilk meyvelerini almanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ýlhan Özel fýstýkçýlýkta Siirt'te verimin son on yýlda dört kat arttýðýný belirtti. Özel “On yýl önce ilimizde 1 milyon 700 bin fýstýk aðacý vardý. Rekoltemizde 2 bin 500 tondu. Bu fýstýk aðaçlarýnýn sayýsý son on yýlda 7 milyona, rekoltemizde on bin tona ulaþtý. Bu çok büyük bir geliþmedir.” Dedi. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversite olarak Siirt'in tarým ve hayvancýlýk alanlarýndaki potansiyelini ortaya çýkarmaya ve deðerlendirmeye çalýþacaklarýný belirtti. Siirt Üniversitesi bünyesinde bir ziraat fakültesi kurulacaðý müjdesini veren Prof.Dr. Erman “Üniversite olarak Siirt'in tarýmsal potansiyelinin ortaya çýkarýlmasý ve deðerlendirilmesi konusunda gereken çalýþmalarý yapacaðýz. Bu arada ilimizde bir ziraat fakültesi kurulmasý kararý YÖK'ten çýktý. Bakanlar kurulunun gündemindedir. Bu fakültemizde Siirt fýstýkçýlýðý, baðcýlýk tarla bitkileri gibi bölümler yer alacak.” Dedi. Siirt Valisi Ahmet Aydýnda yaptýðý konuþmada Siirt'in tarým hayvancýlýk ve Turizm alanlarýndaki potansiyelini kullanarak kalkýnabileceðini belirtti. Bu gün ürün alýnan fýstýk aðaçlarýnýn on yýl önce kendisinin vali yardýmcýsý iken yürütülen fýstýkçýlýk projesi kapsamýnda dikildiðini belirten Aydýn “ Bu gün çok þükür o gün diktiðimiz aðaçlarýn ürünün alýyoruz. Siirt'in kalkýnmasý için iki þey var, biri tarým ve hayvancýlýk diðeri turizmdir. Turizm alanýnda Tillo da çalýþmalar yapýyoruz.”Dedi. Kurani Kerim tilaveti ve duanýn ardýndan örnek fýstýk bahçeleri gezildi ve iþçilerle birlikte hasat yapýldý. Hasat yapan iþçilerle sohbet eden Vali Aydýn, gündeliklerinin 30 TL olduðunu belirten iþçilere 35 Tl günledik verilmesini bahçe sahibinden istedi. Örnek bahçe sahiplerine örnek yetiþtirici belgeleri Vali Ahmet Aydýn tarafýndan verildi. Aydýn bahçelerde yaptýðý açýklamada fýstýkçýlýk gelinen noktanýn sevindirici olduðunu belirterek on bir yýl önce baþlanan fýstýkçýlýk projesine devam edileceðini belirtti. Fýstýk hasat þenliði fýstýk iþleme tesisinin gezilmesi ile sona erdi.

ULAÞIM MODELLERÝ Ülkemizde de artýk ulaþým aracý olarak havayolunun sýkça kullanýldýðýna tanýk oluyoruz. Nedenlerini havaalanlarýnýn artmasý, rekabetten doðan uygun olabilecek uçuþ ücretleri, insanlarýn artýk konforlarýný daha çok düþünüyor olmasý, hýzlý yaþam, çalýþma hayatýnýn yoðun olmasý ve zaman ile yarýþ gibi gerekçelere baðlamak mümkündür. Bu geliþme mutlaka sevindirici bir durum. Hava ulaþýmýnýn artmasý, haliyle otobüs firmalarýný olumsuz etkilediði de bilinmektedir. Yok olmaya yüz tutmuþ demir yollarý ulaþýmý Batý ve Orta Anadolu'da hýzlý tren uygulamasýyla tekrar canlanmaktadýr. Oysa ulaþýmda bilet ücretlerinin uygun olmasý nedeniyle halkýn tercih edebileceði demir yolu ulaþýmý kaliteyi artýrýrsa Doðu ve Güney Doðu Anadolu Bölgelerinde vatandaþa yapýlabilecek en büyük hizmetlerden birisi olmaz mý? Örneðin; AnkaraEskiþehir ve Ankara- Konya arasýndaki hýzlý tren dolu dolu çalýþýyor. Çoðunlukla bir gün önceden yapýlan rezervasyon ile ancak yer bulunabilmekte. Yolcu için yolda kazanacaðý süre ve konforlu yolculuk çok önemli. Oysa halen Doðu ve Güneydoðuya gelen Van Gölü Ekspresi ile Kurtalan Ekspresi emektarlar kara vagonlar ve kötü donanýmlarýyla daðlarý aþarak hizmete devam etmektedirler. Karayolunun çok kullanýlmasý ve uygun olmayan yol yapýsý ile sürücü hatasý birleþince kazalar kaçýnýlmaz olmakta. Avrupa'da ulaþým çoðunlukla ülkeyi að gibi saran demir yollarý ile yapýlmaktadýr. Kaliteli hizmet yolcu potansiyelini artýrmaktadýr. Güvenli olan bu ulaþým sayesinde trafik kazalarý da büyük Devamý Sayfa 3’te oranda önlenmektedir.


SAYFA - 2

20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL - SAÐLIK -

VALÝ AYDINDAN ÇARPICI MESAJLAR Devlet olarak öldürüldü. En son 28 Þubatta diye ne idüðü belirsiz bir zihniyet geldi. Baþörtülüleri kardeþlerimizi bacýlarýmýzý fiþlediler. Bizi fiþlediler. Neymiþ Anadolu evladý. Yahu Anadolu evladý, o da gelsin okusun. Yok siz okuyamazsýnýz. Siz maraba takýmý olun, sizi biz yön ete lim . All aha þük ür baþ bak aný mýz çýk tý cumhurbaþkanýmýz çýktý, zor þartlarda. Hep beraber devleti yönetiyoruz. Yani diyeceðim çok. Hem duygusalým hem de içimi dökmek istiyorum. Bu gün kardeþlik haftasý, ahilik haftasý. Ama ne olur kard eþle rini ze komþ ular ýnýz a gidi n kand ýrýl an

çocuklarý varsa aileler varsa onlarla konuþun. Yahu bý ra ký n Mü sl üm an la rý bi zi m Sü ry an il er le Hýristiyanlar bir sorunumuz yoktu. Ka rdeþçe yaþýyorduk. Bu Siirt'te oldu, Mardin de oldu, Diyarbakýrda da oldu. Hiç bir sorun yoktu. Ama maalesef o projede yer alanlar, yabancý güçler belki kolay deðil ama onlar bizi bu hale getirdi. Ama sizde Allah aþkýna Resulullah aþkýna, elinizi vicdanýnýza koyun bu ateþi söndürme zamaný geldi. Gelelim gidelim konuþalým. Diyarbakýr da belediye gittim. Herkes Ahmet sen ne diye belediyeye gittin dediler. Ne olacak, belediye resmi kurum dedim sana Kürtçü diyecekler dediler desinler dedim. Ben kendime güveniyorum. Onlar bize geldi, biz gittik. Orada bir diyalog saðladýk þükürler olsun. Burada da öyle Selim Baþkan bize geldi. Bizde ona gittik. Yapýlmasý gereken budur. Çünkü siz onlarý dýþladýðýnýz zaman onlarda sizi dýþlýyor. Gelin bu ahilik haftasý bir örnek olsun. Siirt'te bunu canlandýralým. Güneydoðudan bütün dünyaya kardeþ olduðumuzu ilan edelim.” Dedi. Siirt Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Said Kýngýr “Çözüm odaklý Ahilik “ konulu bir konferans verdi. Kýngýr, ahiliðin zengin ile fakir üretici ile tüketici, devlet ile fert arasýnda iyi iliþkiler ve denge kuran herkesin refah içerisinde

S

ODES Ýyi Örnekler Konferansý ve Fuarý, 13-15 Eylül tarihlerinde, Kalkýnma Bakanlýðý, himayelerinde, Malatya Valiliði ve Malatya Belediyesi'nin iþbirliðinde, 30 ilin katýlýmý ile Malatya'da gerçekleþtirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 30 ilin projeleri sergilendi. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen 2' ci “SODES iyi örnekler konferansý ve fuarý” nda ilimiz en iyi stant ödülü aldý. Bununla beraber yarýþma alanlarý içerisinde, “en büyük deðiþim alaný”nda da, ilimiz ödüle layýk görüldü. 2'ci SODES Ýyi Örnekler Konferansý ve Fuarýna katýlan illere ve fuarýn düzenlenmesinde emeði geçenlere ayrýca plaket verildi.

S

iirt'te meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaþamýný yitirdi. Alýnan bilgiye göre, Siirt il merkezine gelmekte olan Recep Tanýk (23) yönetimindeki 34 UP 8269 plakalý otomobil Merkez Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu kavþaðýnda virajý alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Tanýk Siirt Devlet Hastanesinde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmadý.

JETRO DIÞ TÝCARET ÖRGÜTÜNDEN TEÞEKKÜR MEKTUBU Japon Dýþ Ticaret Örgütü Jetro, Japon ticaret heyetinin geçen hafta Siirt'e yaptýðý ziyarette gösterdikleri ilgiden dolayý Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna teþekkür mektubu gönderdi. Odadan yapýlan yazýl açýklamada Baþkan Güven Kuzu'ya hitaben yazýlan mektupta þu görüþlere yer verildi ”13-14 Eylül 2012 tarihlerinde. Japon Dýþ Ticaret Teþkilatý Nikkei Gazetesi ve 8 Japon firmasýnýn katýlýmýyla Siirt'e gerçekleþtirdiðimiz gezi kapsamýnda. Bizi misafirperverlik ve nezaketle aðýrlayan ve gezimiz sýrasýnda Siirt'teki ticaret ve ticaret potansiyeli hakkýndaki deðerli bilgilerini bizimle paylaþan Sayýn Güven Kuzu 'ya saygýlarýmýzý ve teþekkürlerimizi sunarýz, Siirt gezisiyle birlikte Japon firmalarýnýn Türkiye'nin doðusundaki ticari potansiyeli yerinde görme fýrsatý elde ettiðini ve bundan sonraki ticari iliþkiler açýsýndan bir adým atýldýðýný düþünüyoruz. Nezaketi ve misafirperverliði için Sayýn Güven Kuzu'ya teþekkür eder, saygýlarýmýzý sunarýz. “

yaþamayý amaçlayan, üretmeden tüketmeye, ihtiyaç fazlasý tüketime yani israfa insanlarý kandýrmaya kýsacasý ahlaki olmayan her türlü davranýþa karþý olan bir sistem olduðunu belirtti. Tören yýlýn ahileri seçilen, Emin Çermik, Naci Çevik ve Þeref Koyuncu ve öðrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kýsa adý DÝKA olan ve Mardin, Siirt, Batman ve Þýrnak illerine hizmet veren Dicle Kalkýnma Ajansýnýn uyguladýðý teknik destek programý kapsamýnda on projenin uygulanacaðý ve projelerden dördünün Siirt'e ait olduðu açýklandý. Ajanstan yapýlan yazýlý açýklama Mayýs-Haziran döneminde gerçekleþen baþvurular sonunda on projenin uygulanmaya deðer bulunduðu belirtildi. 2012 yýlý boyunca iki aylýk periyotlar halinde uygulanacak olan Teknik Destek Programýyla bölgedeki kurum ve kuruluþlarýn uygulamada karþýlaþtýklarý sorunlarý gidermek, kurumsal kapasite geliþimine katkýda bulunmak ve yerel kalkýnmayla ilgili faaliyetleri desteklemek amacýyla Teknik Destek Programý açýlmýþtýr. Genel amaç yerel aktörlerin bölgesel kalkýnma açýsýndan önem arz eden, ancak hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda karþýlaþýlan sýkýntýlara teknik destek saðlamanýn amaçlandýðý belirtildi. Kabul gören projelerin; Þirvan Kaymakamlýðý Kamu Personellerine KÝK ve EKAP Eðitimi, Þýrnak Ýl Özel Ýdaresi Kurumsal Kapasitenin Geliþtirilmesine Yönelik Personel Eðitimi, Siirt Ýl Özel Ýdaresi Netcad Eðitimi, Siirt Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Teknik Proje Çizimleri Eðitimi, Midyat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Kamu Ýhale Mevzuatý Eðitimi, Cizre Belediyesi Stratejik Plan Hazýrlama Eðitimi, Siirt Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Süreç Yönetimi Danýþmanlýðý Eðitimi, Nusaybin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Uygulamalý Proje Döngüsü Eðitimi, Kýzýltepe Kaymakamlýðý Kadýnlara Yönelik Meslek Edindirme Kursu ve Siirt Valiliði AB ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi Microsoft Office Programlarý Eðitimi projeleri olduðu açýklandý. Kabul edilen projelerin kurumlarýnca eylül ayý içerisinde uygulanacaðý belirtildi.

YÜZME HAKEM KURSU AÇILIYOR

S

iirt'te yüzme hakem kursu açýlýyor. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada; Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlüðü

ve Yüzme Federasyonu Baþkanlýðýnca 27 -30 Eylül 2012 tarihleri arasýnda “Yüzme Aday Hakemlik kursu”' nun açýlacaðý bildirildi. Baþvuracak adaylarýn, saðlýk durumunun hakemlik yapmaya elveriþli, 18-35 yaþ arasýnda ve en az lise mezunu olmasý gerektiði belirtildi.


SAYFA - 3

20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý, iklim deðiþikliði için eðitim seferberliði baþlatýyor. Çevre Y ö n e t i m i G e n e l Müdürlüðü'nce hazýrlýk çalýþmalarý tamamlanan Ýklim Deðiþikliðinin Etkileri ve Ýklim Deðiþikliðine Uyum Konusunda Farkýndalýðýn Geliþtirilmesi Projesi hayata geçirildi. T Ü B Ý T A K TÜSSÝDE Enstitü ortaklýðýyla yürütülecek projeyle, Türkiye'nin kentsel, kýrsal ve kýyý alanlarýnda iklim deðiþikliði risklerinin yönetimi, ulusal ve bölgesel kuruluþlarda kapasite geliþtirilmesi, kamuoyunun iklim deðiþikliðinin etkileri ve buna uyum konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanýyor. Toplam bütçesi 1 milyon lira olacak projenin, 2013 yýlýnda tamamlanmasý planlanýyor.Öðrencilere farkýndalýk kampý Proje kapsamýnda, Türkiye'nin dört farklý bölgesinden 8 ilde (Trabzon, Samsun; Ýzmir, Muðla; Kayseri, Konya; Bursa, Edirne) ilköðretim öðrencileri ve üniversitedeki öðretmen adaylarýnýn katýlýmýyla her biri 6 gün sürecek 16 ayrý ''Ýklim Deðiþikliði Farkýndalýk Kampý'' düzenlenecek. Ayrýca, çeþitli illerde görevli ilköðretim öðretmenlerine yönelik, iklim deðiþikliði farkýndalýk hizmet içi eðitim seminerleri yapýlacak. Proje çerçevesinde Trabzon, Edirne, Konya ve Ýzmir'de merkezi idare, yerel yönetim çalýþanlarý, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör temsilcileri, üniversite öðretim üyeleri ve öðrencileri, ilköðretim okulu idarecileri, öðretmenleri, öðrenciler ve diðer paydaþlarýn katýlýmýyla ''Ýklim Deðiþikliðinin Etkileri'' konulu bir de çalýþtay gerçekleþtirilecek. Projeyle elde edilen sonuçlarýndan hareketle, ilköðretim ve yüksek öðrenim düzeyinde ders içerikleri oluþturulacak, bu içerikler Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý'na rapor halinde sunulacak.

T

ürkiye'yi ziyaret eden ve çeþitli temaslarda bulunan Mýsýrlý heyet, geçtiðimiz hafta sonu AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Gedikli ile de ''Türkiye'nin ekonomideki baþarýsýnýn sýrlarý'' konulu toplantý yaptý. Mýsýr Parlamentosu Þura Meclisi üyeleri ve üst düzey devlet yetkililerinden oluþan heyet, toplantýda Türkiye'nin kendine özgü ekonomik modellerinden belediyecilik hizmetlerine, ekonomi yönetiminden siyasetteki baþarýsýna kadar birçok konuda Gedikli'den bilgi aldý. Toplantýya iliþkin sorularý yanýtlayan Gedikli, öncelikle Mýsýr heyetine aðýrlamaktan dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Heyetin, Türkiye'nin ekonomisine ve ekonomi politikalarýna karþý çok ilgili olduðunu ve bu alanda neredeyse her konuda bilgi almak istediklerini anlatan Gedikli, ''Heyet, Türkiye'yi çok iyi araþtýrarak gelmiþ. Ýlgileri çok yüksekti ve bize, 'ekonomide Türkiye'nin kendileri için bir ilham kaynaðý' olduðunu' ifade ettiler. Biz de memnuniyetle kendilerine Türkiye'nin ekonomideki baþarýlarýný anlattýk'' dedi. Bülent Gedikli, görüþmede Türkiye'nin son 10 yýlda geldiði noktayý, elde edilen baþarýlarý ve ekonomik modelleri anlattýklarýný belirterek, bunun yaný sýra toplantýda, siyasete, spora ve eðitime yönelik sorularýn da geldiðini ifade etti. Görüþmenin her açýdan çok verimli geçtiðini dile getiren Gedikli, Mýsýr heyetine Türkiye'nin ulaþým projelerinden eðitim projelerine, teknoparklardan organize sanayi bölgelerine, kentsel dönüþüm çalýþmalarýndan Ýstanbul Finans Merkezi projesine kadar bir çok konuda bilgi verdiklerini kaydetti. Spor alanýnda iþbirliði Mýsýr heyetinin, spor alanýnda da iþbirliði yapmak istediðini aktaran Gedikli, özellikle tesislerin kullanýmý hakkýnda görüþmelerin yapýldýðýný, bu görüþmelerin önümüzdeki günlerde somut adýmlara da dönebileceðini bildirdi. Heyetin, ''Bizim spor kulüplerimiz burada, sizin spor kulüpleriniz de Mýsýr'da kamplar yapabilir, kulüplerimizi bu yönde teþvik etmeliyiz'' diye görüþ belirttiðini anlatan Gedikli, iki ülke arasýndaki mevsim farklýlýklarýnýn kullanýlmasý halinde, böyle bir projenin, iki ülkenin kulüplerine de fayda saðlayabileceðine dikkati çekti. Gedikli, heyetin öðrenci deðiþimi konusunda da istekli olduðunu ifade etti. ''Ticaretle ilgilenen herkesin Türkçe bilmesi lazým'’ Toplantýda, ülkelerde yaygýn konuþulan yabancý dillerin de gündeme geldiðini aktaran Gedikli, þunlarý kaydetti: ''Kendileri, özellikle ticari hayatta artýk üç yabancý dili bilmenin gerekli olduðunu düþünüyor. Bu üç dil Çince, Ýspanyolca ve Türkçe. Yani ticaretle ilgilenen herkesin Türkçeyi de bilmesi gerektiðine inanýyorlar. Bu da kendilerinin ticari iliþkilerde bize ne kadar büyük önem verdiklerinin göstergelerinden biri.'’ ''Baþbakanýmýza gösterilen sevgiyi çok merak ediyorlar'’ Heyetin, Türk halkýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a gösterdiði sevginin kaynaðýný da çok merak ettiðini dile getiren Bülent Gedikli, sözlerini þöyle tamamladý: ''Mýsýr heyeti, AK Parti'nin nasýl üç dönemdir oylarýný artýrarak iktidara geldiðini ve Baþbakanýmýz Sayýn Erdoðan'ý halkýn nasýl bu kadar çok sevdiðini de Siirt Üniversitesinden almýþ olduðum sordu. Biz de kendilerine, 'Siyasette güçlenmenin sýrrý, öðrenci kimlik kartýmý kaybettim kendini vatandaþýn hizmetinde görmektir. Bunu kabul hükümsüzdür. Arslan Çalgýn edeceksiniz önce. Biz kendimizi her zaman vatandaþýn Siirt Üniversitesinden almýþ olduðum hizmetkarý olarak gördük. Baþbakanýmýz da halkýn öðrenci kimlik kartýmý kaybettim içinden geldi, halkýn acýlarýný bilerek, yaþayarak bu hükümsüzdür. Zeynep Üçgül günlere geldi. Onun için bu kadar seviliyor' dedik.'’

ZAYÝ ÝLANLARI

ULAÞIM MODELLERÝ Amerika'da otobüs yolculuðu ve demir yolu yolculuðu azdýr. Genelde özel otomobil ya da uçak ulaþýmý kullanýlmaktadýr. Uçaklar adeta dolmuþ gibi kullanýlmaktadýr. Hava alanlarý günün her saatinde oldukça kalabalýk. Uçaklar küçük, büyük, orta kapasiteyle uçmaktalar. Bir þehirden kalkan uçak bir baþka þehirde dolmuþ gibi bazý yolcularý indiriyor, orada hemen boþalan koltuklara tekrar yolcu alarak dolmuþ mantýðýyla çalýþarak uçuþuna devam etmektedirler. Karayolu yolculuðunda genelde özel otolar kullanýlmakta. Ancak bu kadar yoðun trafiðe raðmen kaza sayýsý oldukça azdýr. Mutlaka kaliteli yollara sahip olmalarý en büyük nedendir. Birçok eyalette Instate denilen yollarda hýz sýnýrý 55-65 mil arasýnda deðiþmektedir. Düþük hýz sýnýrýnýn nedeni yolun bozuk olmasý deðil, ani bir durumda durma þansýný artýrmak. Ayrýca Amerika'da benzin ucuz olmasýna raðmen dýþa baðýmlýlýktan dolayý tüketimi de düþürmek olduðu iddia edilmektedir. Çünkü en az benzin tüketimi bu hýz limitinde gerçekleþmektedir. Bütün yollarda gezinen ya da park eden polis araçlarýný sýk görmek mümkün. Bizdeki gibi trafik polisi yazýsý yoktur. Polis aracýnda gezici veya sabit radar arabanýn ön ve arkasýnda bulunmakta. Yani hata yapan asla affedilmez. Bir sürücü hatasý gürünce heybetli ýþýklarý yakarak aracýn peþine düþer. Sürücü fark ettiði an hemen yolun saðýna geçer ve bekler. Aracýn arkasýnda duran polis kendi otomobilini park edip elini belindeki silaha dayayarak önde duran sürücünün yanýna gelir. Sürücü polis kendisinden bir belge istemedikçe ellerini direksiyon üzerinde tutar ve bekler. Ancak belgeler istendikçe verir ve araçtan hiç inmez. Sürücünün sicili temiz ise ceza deðil uyarý yazýsý verir. Tekrar avýnýn peþine düþer. Alkollü sürücünün ehliyetine el koyulabildiði gibi hapis cezasý dahi verilebilmektedir. Araba sahibi olan 24 yaþýna kadar bir gencin araç sigortasýna ödediði ücret ile 25 yaþýndan büyük birisinin ödediði ücret farklýdýr. 25 yaþýndan sonra sigorta ücreti düþmektedir. Kurallar çok keskin uygulanmakta. Yine diðer bir örnek; okul servisi öðrenci indirme bindirme yapýyorsa zaten otobüsün yanýnda DUR levhasý otomatik açýlýr. Size beklemeniz gerektiði hatýrlatýlýr. Belli mesafede durup beklemek ve belli mesafeyle takip etmek zorunluluðu var. Dikkat çeken çok ayrýntýlarý sýralamak mümkün. Sistem yerine oturursa, insanlara bilinçlendirme küçük yaþta aþýlanýrsa, yollar aslýna uygun yapýlýr, tabelalar doðru yere yerleþtirilirse, bireyler kurallara duyarlý olursa, trafikte sabýr ve saygý olursa, trafiðe çýkmasý mahsurlu araç trafikten men edilirse (bazen farlarý açýk olmayan araçlarý dahi seyir halinde görmekteyiz.), kural çiðneyen sürücülere uyarý sonrasý tekrarlanan olaylarda can yakýcý ceza uygulanýrsa sanýrým trafiðe çýkma fobimizi aþmýþ olacaðýz. Gazetelerimizin ilk sayfalarýndaki ölümlü kazalarý minimuma indirmek en büyük arzumuz ve toplumsal görevimizdir. Herkes için kazasýz belasýz yolculuklar dileklerimle.


SAYFA - 4

20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

Hayatýnýn baharýnda elim bir trafik kazasý sonucu aramýzdan ayrýlan biricik yavrumuz ciðerparemiz Muhammed Yunus Barýn, Kazanýn meydana geldiði ilk andan itibaren yakýn ilgisini esirgemeyen Siirt Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve Siirt Devlet Hastanesi doktor ve personeline, gerek tedavisi sürecinde ve gerekse taziyesinde her zaman yanýmýzda gördüðümüz milletvekili Osman Ören, eski emniyet müdürü Recep Güven, emniyet müdür yardýmcýsý Yusuf Ýslam, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Mahmut Kurtuluþ, tüm siyasi parti baþkanlarýna, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluþ müdürlerine, banka müdürlerine, vefakar genç arkadaþlarý ile dost ve akrabalarýmýz baþta olmak üzere bütün Siirt halkýna, kazanýn meydana geldiði tarihten vefatýna kadar geliþmeleri halkýmýzla paylaþan basýn mensuplarýna il dýþýndan gelerek veya arayarak taziyelerini bildiren, acýlarýmýzýn hafiflemesine vesile olan bütün tanýdýklara teþekkürü bir borç biliriz.

BABASI ÝSMAÝL BARIN Z U S T UMU

AMCALARI ZEKÝ BARIN ÝBRAHÝM BARIN ÝSMET BARIN

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, ''Müfredatta önemli deðiþiklikler yaptýk. Ezberci bir sistemi ortadan kaldýrarak, analiz eden, mukayese eden, öðrenen bir sisteme geçiþi saðladýk'' dedi. Bozdað, Karatay Belediyesi Ýmam Hatip Lisesi açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, eðitime yapýlan yatýrýmlarý en önemli yatýrýmlar olarak deðerlendirdi. Çaðýn bilgi çaðý ve gücün bilgide olduðunu belirten Bozdað, bilgiye kim hükmediyorsa gücü de onun temsil ettiðini dile getirdi. Bilgiye sahip olmayanlarýn kendilerine de etraflarýna da hükmedemeyeceðini, bu nedenle kiþilerin bilgiyle donatýlmasý için eðitime, eðitimcilere büyük destekler vermek gerektiðine dikkati çeken Bozdað, ''Hükümetlerimiz bu anlayýþla yola çýktý. Bu nedenle 2002 yýlýnda iktidar olduðumuzda eðitime, eðitimcilere en fazla pay ayýran hükümetler olduk'' diye konuþtu. Öðretmenlerin yüzde 50'sinin son on yýlda yapýlan atamalardan oluþtuðunu ifade eden Bozdað, kendilerinden önceki dönemlerde atamalarýn yeterince yapýlmadýðýný, ücretli ya da vekil öðretmenlerle açýðýn kapatýldýðýný söyledi. ''Bütçede ilk sýrada eðitim yer aldý'’ Hükümetleri döneminde bütçede birinci sýrada sürekli eðitimin yer aldýðýný vurgulayan Bozdað, þunlarý kaydetti: ''Bugün Türkiye'nin ilk ve orta öðretimde görev yapan bütün öðretmenlerimizin yüzde 50'si, son 10 yýlda atanan öðretmenlerden oluþmaktadýr. Ýhtiyaçlarýmýz oldukça atamalar yapýlacaktýr. Türkiye'ye son on yýlda 170 bin yeni derslik kazandýrdýk. Bu rakam küçük bir rakam deðil. Türkiye'de tüm okullarýmýzýn sahip olduðu derslik sayýsýnýn yüzde 35'ine tekabül ediyor. Biz büyük bir hamleyi, büyük bir adýmý attýk. Kitaplarý bedava masalara koyduk. Zengin fakir demeden bunu yaptýk. Evlatlarýný okutan anne ve babalara þartlý nakit transferi adý altýnda ödeme yapma yolunu açtýk. Bunun ödemesini de özellikle annelere yaptýk. Çünkü anne

A

bunun kýymetini iyi bilir. Babalar belki sigaraya ya da ba þk a ye re ve ri r. Annelerin hesabýna yatýrdýk ki doðru yere gitsin, doðru yeri bulsun diye...'’ ''Müfredatta önemli deðiþiklikler yaptýk. Ezberci bir sistemi ortadan kaldýrarak, analiz eden mu kayese eden öðrenen bir sisteme geçiþi saðladýk'' diyen Bozdað, 81 il i ün iv er si te le rl e donattýklarýný söyledi. ''Yeni sistem tüm meslek eðitimi alanlarýnýn önünü açtý'’ Türkiye'nin üniversitelerini sadece ülkenin deðil, bölgenin ve dünyanýn eðitim merkezlerine dönüþtürmenin ana hedefleri olduðuna deðinen Bozdað, sözlerine þöyle devam etti: ''4+4+4 eðitim sistemini sadece Ýmam Hatip okullarýna mal edenler oldu. Ama bu sadece Ýmam Hatip okullarýmýzýn deðil, meslek eðitimi alan bütün yavrularýmýzýn önünü açan bir düzenleme oldu. Ýþ dünyamýzýn, sanayicimizin ara eleman ihtiyacýný karþýlama noktasýnda meslek eðitimi konusunda Türkiye büyük bir kýtlýða doðru gidiyordu. Bu kýtlýðýn önüne geçtik. Kesintisiz 8 yýllýk eðitim, Anadolu insanýnýn üniversiteye giriþinin önünde büyük bir engel oluþturuyordu. Çünkü köyde 8 yýl kesintisiz eðitim alan yavrularýmýz 4 yýllýk süre içerisinde bu aradaki açýðý kapatamýyor, üniversite sýnavlarýnda da baþarýlý olamýyorlardý. Birileri sadece derler ki, 28 Þubat kesintisiz eðitimi Ýmam Hatiplilerin önünü kapamak için getirdi. Bu olabilir ama en önemli nedeni Anadolu insanlarýnýn Ankara'ya, Ýstanbul'a, Konya'ya, büyük þehirlere, Türkiye'nin en iyi üniversitelerine gidiþinin yolunu kesmek için ona göre atýlmýþ bir

dalet Bakaný Sadullah Ergin, Türkiye'de son 5 yýldýr milli bütçeden en büyük payýn, eðitim yatýrýmlarýna, politikalarýna ayrýldýðýný belirtti. Ergin, hayýrsever iþ adamý Erol Bilecik tarafýndan yaptýrýlan Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ek atölye ile konferans salonunun açýlýþ törenine katýldý. Bakan Ergin, burada yaptýðý konuþmada eðitimin önemine dikkati çekerek, gençleri iyi eðitmek, donanýmlý hale getirmek gerektiðini ifade e t t i . ? Ergin, þöyle devam etti: ''Gelecek yüzyýllarý planlýyorsak, vizyonumuz, perspektifimiz, kurgumuz, hedeflerimiz ve hayallerimiz var ise elimizdeki gençliði iyi eðitmek, donanýmlý hale getirmek, bu acýmasýz rekabetin olduðu yeryüzünde çok güçlü bir eðitimle onlarý mücehhez kýlmalýyýz. Bu kurumlarýn güçlenmesi adýna Türkiye'de son 5 yýldýr milli bütçemizden en büyük pay eðitim yatýrýmlarýna, politikalarýna ayrýlmýþ durumda. Bu anlamda hayýrseverlerin yaptýðý katký da anlamlý, önemli.'’ Türkiye'de mesleki eðitimin hak ettiði katkýyý ve önemi bulmasý açýsýndan yapýlan yatýrýmýn çok önemli olduðunu vurgulayan Ergin, ''Uzunca yýllar bu ülkede maalesef mesleki ve teknik eðitimi, maalesef hak ettiði derecede ön plana çýkaramadýk. Bu okuldan mezun olan arkadaþlarýmýz, Türkiye'nin hem yetiþmiþ ara eleman ihtiyacýný karþýlayacaklar hem de istihdam konusunda önemli bir avantaj saðlamýþ olacaðýz'' diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Bakan Ergin, Vali Lekesiz, Ýl Milli Eðitim Müdürü Osman Þimþek, iþ adamý Bilecik'in davetlisi olarak gelen Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakaný George Teu, Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin Ek Atölye ile Konferans Salonu'nun açýlýþýný yaptý. Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeþildal ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder ile öðretmen ve öðrenciler katýldý. Daha sonra Bakan Ergin ve beraberindekiler yeni yapýlan birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldý.

O

adýmdý. Þimdi milletimizin önünü açtýk. Artýk meslek eðitiminin önü sonuna kadar açýldý. Artýk Anadolu insanýnýn önü sonuna kadar açýldý. Bütün evlatlarýmýz dilediði okulda, dilediði eðitimi alma imkanýna kavuþturuldu.'’ Türkiye'de yýllar yýlý Ýmam Hatip liselerine dönük haksýzlýðý gizlemek adýna 'eþit davranýyoruz' demek için diðer meslek liselerine de büyük haksýzlýk yapýldýðýný ifade eden Bozdað, binlerce kiþinin bu þekilde geleceðinin karartýldýðýný belirtti. Orta öðretim kurumlarýnda okuyan öðrencilerin seçmeli derslerinin çoðaltýldýðýný hatýrlatan Bozdað, ''Kur'an-ý Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hayatýný seçmeli dersler arasýna koyduk. Hem de diðer mesleklerle alakalý dersleri, seçmeli dersler arasýna koyduk. Dileyen velimiz çocuðunun, bunlarýn hangisini alacaðýna karar verecek. Artýk meslek liselerinden mezun olan yavrularýmýz da girdikleri sýnavlarda baþarýlý olduklarý takdirde, hem polis meslek yüksek okullarýnda, hem de polis akademilerinde eðitim ve öðretim görme hak ve imkanýna kavuþtu. Bu noktada eþitsizliði ortadan kaldýran adýmý attýk'' diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Bozdað, protokol üyeleriyle birlikte açýlýþýný yaptýðý okulu gezdi.

rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, 2011 yýlýnda çýkan yangýnlarda zarar gören toplam 3 bin 612 hektar alanda düzenleme çalýþmalarýný tamamlarken, yanan alanlarýn tamamýnda yeniden aðaçlandýrma çalýþmasý yaptý. 2011 yýlýnda yanan 3 bin 612 hektarlýk alan zarar görme oranlarýna göre yeniden düzenlendi. Söz konusu alanýn bin 109 hektarýnýn örtü yangýnýna maruz kaldýðý için zarar görmediði belirlendi. ''Doðal gençleþtirme'' çalýþmasý, 409 hektarlýk alanda gerçekleþtirilirken, bu kapsamda, yanan aðaçlar üzerindeki kozalaklarda bulunan tohumlarýn sahaya dökülerek çimlenmesi saðlandý. Bu yönteme uygun olmayan bin 25 hektarlýk alanda ise ''yapay gençleþtirme'' çalýþmasý yapýlarak, alanýn özelliklerine uygun fidan ve tohumlarla dikim yapýldý. Orman niteliðini kaybedecek kadar zarar görmüþ 256 hektarlýk alanda normal aðaçlandýrma çalýþmasý yapýlýrken, 807 hektarlýk alan koruma altýna alýnýp, doðal dengenin yeniden oluþmasý için koruma sýnýrlarý oluþturuldu. Rehabilitasyona alýnan 6 hektarlýk alan ile birlikte 2011 yýlýnda yanan orman alanlarýnýn tamamý yeniden düzenlenmiþ oldu. Yangýna dirençli ormanlar kuruluyor Yanan alanlarda tesis edilen ormanlarýn yangýnlara karþý direncini artýrmak için biyolojik faaliyet gösteren yeþil doku tesis edilirken, yangýna direnç gösteren karýþýk ormanlarýn kurulmasýna özen gösterildi. Orman yangýnlarýndan zarar gören alanlar, yýlý içerisinde aðaçlandýrýlarak yangýna dirençli ormanlar kuruluyor. Kýsa adý YARDOP olan ''Yanan Alanlarýnýn Rehabilitasyonu ve Yangýna Dirençli Ormanlar Tesis Projesi'' ile yangýn geçiren orman alanlarýnýn yeniden orman örtüsüne kavuþturulmasý hedefleniyor.


20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

SAYFA 6

- GÜNCEL -

20 Eylül 2012 Perşembe Günü Gazetesi  

20 Eylül 2012 Perşembe Günü Gazetesi

Advertisement