Page 1

VALÝ MUSA ÇOLAK, ÞÝRVAN ÝLÇESÝNDE ÝNCELEMELERDE BULUNDU

Siirt Valisi Musa Çolak ilçe gezilerini sürdürüyor. Kurtalan'ýn ardýndan Vali Çolak Þirvan ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Musa Çolak; “SODES projeleri, eðitim ve sosyal kalkýnma çabalarýna, yeni bir ufuk kazandýrmýþtýr.”dedi. Siirt Valisi Musa Çolak, Ýlçe gezileri programý kapsamýnda Þirvan Ýlçesinde incelemelerde bulundu. Þirvan kaymakamý Zafer Öz ve kamu kuruluþlarý temsilcileri ve vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Vali Çolak, Þirvan ilçesinde yapýlan çalýþmalar ve yatýrýmlar hakkýnda, ilçe kaymakamý Zafer Öz'den bilgi aldý. Vali Musa Çolak, Þirvan Ýlçesi Kültür merkezinde, Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda; Þirvan Kaymakamlýðý, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen “ Polis Amcam Projesi” final ve ödül töreni programýna katýldý.

SODES PROJELERÝ, EÐÝTÝM VE SOSYAL KALKINMA ÇABALARINA, BÜYÜK BÝR KATKI SAÐLIYOR

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2223

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

BAÞKAN SADAK SMYO ÖÐRENCÝLERÝNÝN MEZUNÝYET GECESÝNE KATILDI

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt Üniversitesi Saðlýk Meslek Yüksek Okulu (SMYO) bünyesinde bulunan bölümlerde bu yýl mezun olacak öðrenciler tarafýndan verilen mezuniyet gecesine katýldý. Siirt Üniversitesi Saðlýk Meslek Yüksek Okulu (SMYO) bünyesinde bulunan bölümlerde bu yýl mezun olacak öðrenciler tarafýndan Þelale Düðün salonunda mezuniyet gecesine katýldý Düzenlenen þölene Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ve SMYO mezun olacak öðrenciler katýldý. Þölende bir konuþma yapan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, bu yýl mezun olacak öðrencilerin yýllardýr öðrenmek ve meslek sahibi olmak için Devamý Sayfa 6’da verdikleri mücadelenin sonun geldiklerini ancak,

Program, Aziz þehitlerimizin anýsýna saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasýyla baþladý. Projenin amacý ve tanýtýmýný içeren slayt gösteri sonunda, konuþmalar yapýldý. Þirvan Kaymakamý Zafer Öz yaptýðý konuþmada; Sodes kapsamýnda yapýlan bu proje, altý ilçe arasýnda, emniyet amirliðince yürütülen ilk proje olmasý açýsýndan önemli bir projedir. Projenin asýl amacý, Polis teþkilatýmýzýn güler ve sýcak yüzünü vatandaþlarýmýza hissetirmek, hedef kitle olan öðrencilerimizin öz güvenlerinin geliþtirilmesi ve sosyal etkinlikler ile geliþimlerine katký saðlamaktýr. Bu kapsamda, 6 aylýk süren proje de; çeþitli spor etkinlikleri, Tiyatro gösterisi, Madde baðýmlýlýðý ile mücadele konferansý, Yurttaþlýk, Kentlilik ve birlikte yaþama bilincini geliþtirmeye yönelik konferans ve yurt içi gezileri düzenlenmiþ, Okullarýmýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, çeþitli spor malzemeleri alýnarak öðrencilerimize daðýtýlmýþtýr.’’dedi. Devamý Sayfa 6’da

HALK EÐÝTÝM MERKEZLERÝ YILSONU SERGÝSÝ GÖZ KAMAÞTIRDI Halk Eðitim Merkezleri yýlsonu sergisi göz kamaþtýrdý. Yýl boyunca il merkezi ve ilçelerde açýlan kurslarda üretilen ürünler, Halk Eðitim Merkezinde sergilendi. Serginin açýlýþýna katýlan Vali Musa Çolak, halk eðitim merkezlerinin çalýþmalarýyla yaygýn eðitim çaðý dýþýna çýkmýþ vatandaþlarý eðitmek ve özellikle mesleki kurslarla bayanlarý üretken hale getirmek olduðunu söyledi. Vali Musa Çolak, “Yýl boyunca açýlan kurslarda; okuma-yazma tiyatro, halk danslarý gibi kültürel kurslarýn yaný sýra, kilimcilik biçki dikiþ, Ahþap boyama, Taký ve benzeri kurslarla vatandaþlarýmýzý ve özellikle bayanlarýmýzý üretken hale getirmek Devamý Sayfa 6’da için çaba harcýyoruz.

GAZETEMÝZDEN ENGELLÝLERE DESTEK

Engelliler Derneði Baþkaný Özgür Kýlýç engellilerin toplumda yeteri kadar ilgi görmediðini belirterek, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Derneklerini bir süre önce kurduklarýný belirten Kýlýç; “Toplumda engellilere yönelik bir bilinç oluþturmak ve karþýlaþtýklarýn sorunlara bir çözüm bulabilmek amacýyla bir süre önce derneðimizi kurduk. Þu an için 30 üyemiz var. Engelli bütün kardeþlerimize tek tek ulaþmaya çalýþýyoruz. Bu sayýnýn hýzla artacaðýna inanýyorum. Toplumda engellilere yönelik yeterli bilinç yok istediðimiz ölçülerde kolaylýklar gösterilmiyor. Biz bize acýnýlmasýný istemiyoruz. Devamý Sayfa 6’da

Gazetemiz engelli vatandaþlara, pet þiþe kapaklarý karþýlýðýnda tekerlekli sandalye veya akülü araç daðýtma kampanyasýna katýldý. Gazetemizin kendi imkanlarý ile topladýðý 20 binin üstünde kapak engelli bir çocuðu bulunan kamu görevlisi bir hemþerimize teslim edildi. Gazetemiz sahibi Mehmet Esmeroðlu herkesin bir gün engelli olabileceðini hatýrlatarak “Bu gün saðlým olan insanlar olarak hepimiz her an birer engelli birey haline gelebiliriz. Bunu hiçbir zaman hatýrdan çýkartmamalýyýz. Herkesin bu ve benzer kampanyalara destek olmasý gerekir. Bizde gazete olarak lükle genelinde baþlatýlan bu kampanyaya destek olmak istedik. Kendi imkanlarýmýzla topladýðýmýz 20 bini üstünde kapaðý engelli bir çocuðu bulunan kamu görevlisi bir hemþerimize teslim ettik. Herkesi bu konuda duyarlý olmaya davet ediyorum.”dedi.


SAYFA - 2

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

KENTSEL DÖNÜÞÜMDE YERLÝ MALZEME KULLANILACAK

Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, kentsel dönüþüm sürecinde kullanýlacak inþaat malzemelerinde yerli malý kullanmaya dikkat edeceklerini bildirdi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, Bakan Bayraktar, afet riski altýndaki alanlarýn dönüþtürülmesine, rýza gösteren vatandaþlardan baþlanacaðýný belirtti. Sosyoekonomik durumu iyi olmayanlara gerekli desteklerde bulunacaklarýna dikkati çeken Bayraktar, vatandaþa imar, kira ve kredi yönünden yardýmcý olacaklarýný ifade etti. Bay rak tar , ger ekt iði dur uml ard a kiracýya kira, mal sahibine de kredi desteði vereceklerine iþaret ederek, þunlarý kaydetti: ''( Dai rem i al ýn) diy ors a on a fa iz sübvansiyonu yapacaðýz. Þu andaki konut

kredilerinden en düþük krediyi veren bankalara biz de yüzde 20-30 kredi desteði yapacaðýz. Hatta kiracý da deðil, orada bir þekilde oturuyorsa ona da yardým edeceðiz. Sosyal devlet anlayýþý içinde'' Dört ay so nra baþlayacak kentsel d ön üþ üm sü re ci nd e k ul la ný la ca k i nþ aa t ma lz em el er in de y er li malý kullanmaya dikkat edeceklerini belirten Bayraktar, yeniden yapým sürecinde yüzde 90 yerli malzeme kullanýlacaðýný bildirdi. Bayraktar, yeniden yapým sonrasýnda ku ll an ýl an ye rl i ma lz em ey le ka li te ni n artacaðýný belirterek, yaklaþýk 200 sektörde ekonomik anlamda ciddi canlanma olacaðýný

ve yeni iþ imkanlarý doðacaðýný ifade etti. Faiz sübvansiyonu Bakanlýðýn açýklamasýna göre, çalýþmada hak sahibinin banka kredisi almasý halinde faizin yüzde 30'u sübvanse edilecek. Güçlendirme kredisi, maliyetin yaklaþýk yüzde 20'sini geçmeyecek.

ÝNSANI TEMELE ALAN BÝR ANLAYIÞIMIZ VAR

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, artýk belediyecilik anlayýþlarýnda yalnýzca yol, su ve elektriðin bulunmadýðýný belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, ''Sosyal belediyecilikte, insan mutluluðunu merkeze alan ve tüm gücünü insan mutluluðu üzerine koyan, paylaþmayý ve yardýmlaþmayý esas alan bir belediyecilik anlayýþý var'' dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Beyoðlu Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi ve Sosyal Politikalar Derneði iþbirliðinde düzenlenen ''1. Uluslararasý Sosyal Politikalar Sempozyumu''nun açýlýþýnda konuþan Þahin, büyümeyi adaletli bir þekilde halkýyla paylaþan, sorumluluðu alan, adaleti, hakkaniyeti ve hak temelli yönetim anlayýþýný saðlayarak büyüyen bir medeniyetin temsilcileri olduklarýný söyledi. Þahin, günümüzde tüm ''en''lerin yaþandýðý, en zengin ve en fakir arasýndaki uçurumun arttýðý, milyonlarca çocuðun daha 5 yaþýna gelmeden öldüðü, temiz suya ulaþamayan, bir taraftan da tüketimden dolayý büyük sorun yaþayan bir dünyanýn bulunduðunu dile getirerek, þunlarý kaydetti: ''Modern ve çaðdaþ dünya buradan nasýl çýkacak- Ýnsan mutluluðu, toplumsal huzur ve barýþ nasýl yakalanacak- O yüzden dolar ve petrol zengini ülkelerdeki bu karmaþa nedirNedir Ortadoðu'daki 'Arap Baharý' dediðimiz toplumsal hareketliliðin temeli- Hakça paylaþabilmeyi, zengin ve fakir arasýndaki farký kapatabilmeyi, insanýn huzur ve mutluluðunu saðlayabilmeyi baþarmak gerektiðini görüyoruz. Tarihte bu baþarýlmýþ.'' Ýnsaný temel alan bir anlayýþla 10 yýldýr çalýþtýklarýný ifade eden Þahin, çünkü

insaný merkeze almayan bir yönetim tarzýnýn sürdürülemeyeceðini söyledi. Þahin, yaþlýnýn, gencin, kadýnýn ve engellinin yanýnda olmanýn önemine iþaret ederek, ''Son 10 yýlda, ülkemizde ekonomik olarak büyüyebilme kapasitesini artýrdýk, yapýsal reformlarý yaptýk, bankacýlýk, sosyal güvenlik ve saðlýk reformlarýný yaptýk'' dedi. Hem ekonomik kalkýnmayý hem de sosyal politikalar alanýndaki bütçeyi artýrdýklarýný, sadece bütçe artýrmanýn yetmediðini belirten Þahin, sosyal devlet olarak tabana yayýlmanýn, bilgi ve teknolojiyi kullanmanýn, haklý ve adaletli bir þekilde bunu daðýtmanýn önemli olduðunu ve bunu hayata geçirdiklerini vurguladý. Þahin, 10 milyon insanýn, hangi gelir grubunda olduðunun analizlerini 1 ay gibi kýsa bir sürede yaptýklarýný kaydetti. ''Sosyal belediyecilikte zengin bir dönemi yaþýyoruz'’ Bakan Þahin, sosyal belediyeciliðin önemine iþaret ederek, ''Sosyal

belediyecilikte zengin bir dönemi yaþýyoruz. Artýk bizim belediyecilik anlayýþýmýzda yalnýzca yol, su ve elektrik yok. Sosyal belediyecilikte, insan mutluluðunu merkeze alan ve tüm gücünü insan mutluluðu üzerine koyan, paylaþmayý ve yardýmlaþmayý esas alan bir belediyecilik anlayýþý var. Baþarýlý belediyelerimizin yaptýklarý bu çalýþmalarý tüm Türkiye'ye entegre ederek güçlendiriyoruz'' diye konuþtu. Þa hi n, re fa h d ev le ti ol ma ný n temelinde güçlü toplumun olmasý gerekti ðini vurgula yarak, sözleri ni þöyle sürdürdü: ''Ýnsanýmýzýn mutluluðunu ve refahýný korumak zorundayýz. Dünyanýn ne kadar mükemmel yasasýný çýkartýrsanýz çýkarýn, önemlidir ama yeterli deðildir. Merhamet, vicda n ve þefka t toplu mu olmad ýðýmý z sürece birçok sorunu yaþamaya devam edeceðiz. Bu nedenle birey ve toplum olarak bize düþen görevler var. Sosyal devlet olarak devletin kurumlarýna düþen görevler var.'’


SAYFA - 3

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

MARDÝN'DE 170 YATIRIMCI YER BEKLÝYOR K

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Mardin'e yatýrým yapmak isteyen 170 yatýrýmcýnýn sýrada beklediðini belirterek, ''Yatýrýmcýlarýn bu kadar hevesli olmasýnýn en önemli nedenlerinden biri teþvik sistemimiz'' dedi. ''GAP Eylem Planý Revizyon Toplantýsý''na katýlmak için Mardin'e gelen Yýlmaz, Movapark Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi'ni gezdikten sonra, esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iþ adamlarýyla bir araya gelen Bakan Yýlmaz, burada yaptýðý konuþmada, Mardin'in parlayan iller arasýnda yer aldýðýný belirtti. Mard in'i n her yönd en büyü k bir pota nsiy ele sahi p oldu ðunu ifad e eden Yýlmaz, þöyle konuþtu: ''Bir taraftan sýnýr ilimiz ve ciddi bir ticaret potansiyeli var. Ticarette muazzam im ka nl ar ý v ar . 1 mi ly ar do la r i hr ac at hedefleniyor. Bu noktaya gelmiþ bir ilimiz. Diðer taraftan tarihi, kültürü son derece zengin. Turizm potansiyeli son derece üst düzeyde bir ilimiz. Büyük ovalarý var. Mezopotamya ovalarýna sahip. Burada yeni

yaptýðýmýz ana kanallarla birlikte en az 100 bin hektar civarýnda alanýmýz sulu hale geliyor.'’ Yýlmaz, büyük bir tarýmsal üretim yapmasý beklenen iller arasýnda olan Mardin'in özellikle gýda sanayisinde çok güçlendiðini vurguladý. Bakanlýk olarak Mardin'e çok önem verdiklerini bildiren Yýlmaz, uyguladýklarý program ve projelerle kentin her zaman yanýnda olduklarýný bildirdi Mardin'de OSB'de yer kalmadýðýný kaydeden Yýlmaz, þunlarý söyledi: ''Mardin'e yeni yatýrýmlar yapýlmak isteniyor. Mardin'e yatýrým yapmak isteyen 170 yatýrýmcý yer bekliyor. Son dönemde bir teþvik ilan ettik. Yatýrýmcýlarýn bu kadar hevesli olmasýnýn en önemli nedenlerinden biri teþvik sistemimiz. Demek ki, çok doðru bir teþvik sistemi yapmýþýz. Doðru ve güçlü bir teþvik sistemi

yapmýþýz ki, bu kadar büyük bir talep var. Bu kadar büyük bir yatýrýmcýnýn ilgisi ve alakasý var.'’ Mardin'in otelleri, modern sanayisi, lojistik merkezleri ve ticaretiyle geleceðinin çok parlak olduðunu vurgulayan Yýlmaz, bunun bölge insaný ve ülkenin kalkýnmasý için çok önemli olduðunu söyledi. Yýlmaz, huzur, kültür ve turizm kenti olan Mardin'in imajýna kimsenin gölge düþürmemesi gerektiðini sözlerine ekledi.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA

ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 4

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL - BÝLÝM -

Ý

ki yeni elementin daha bulunmasýyla periyodik tablodaki element sayýsý 118'e çýktý. Uluslararasý Temel ve Uygulamalý Kimya Birliði (International Union of Pure and Applied Chemis try, IUPAC) yeni keþfed ilen iki yeni elementin -fleroviyum ve livermoryum- periyodik tabloya eklenmesini onayladý. Bu iki element Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarý (ABD) ve Rusya Nükleer Araþtýrma Enstitüsü’nden bilimadamlarýnýn ortaklaþa çalýþmasý sonucu keþfedildi. Resmi duyuru Temmuz 2012'de IUPAC dergisi, Pure and Applied Chemistry dergisinde yayýnlanacak.

Z U S T UMU

Fleroviyum (Fl)'un atom numarasý 114 ve atom aðýrlýðý 289 olarak belirlendi. Elementin adý, Rusya Nükleer Araþtýrma Enstitüsü kurucusu Georgiy N. Flerov (1913 – 1990) adlý fizikçinin adýna atfen verildi. Li ve rm or yu m (L v) 'u n at om numarasý 116 ve atom aðýrlýðý 293 olarak belirlendi. Yeni element ise Lawrence Li ve rm or e Ul us al la bo ra tu va rý ’n ýn onuruna Livermoryum olarak adlandýrýldý. Fle rov iyu m ve Liv erm ory um sentetik radyoaktif elementler, bu nedenle doðada bulunmuyorlar. Küryum (Cm) ve kalsiyum (Ca) ile bombardýmana uðrayýnca kýsa bir süre için livermoryumu oluþturuyor, sonra ise fleroviyumu oluþturuyor, sonrasýnda ise daha kararlý elementlere yarýlanýyor. Bu elementlerin onaylanma süreci IUPAC onayý için pek çok baðýmsýz laboratuvarda tekrarlandýktan sonra 31 Mayýs 2012'de tamamlandý. Bilimadamlarýnýn daha halen yeni element bulduklarý belirtilse de bunlar IUPAC tarafýndan henüz onaylanmadý.>Biliðm.Org

DÜNYAMIZ KAYDEDÝLMÝÞ EN SICAK ÝKÝNCÝ MAYIS'I YAÞADI

A

BD Ulusal Oþinografi ve Atmosferik Yönetim Dairesi'nin (U.S. National Oceanographic and A t m o s p h e r i c Administration (NOAA) verilerine göre gezegenimiz geçen ay, 1880'den beri kaydedilmiþ en sýcak ortalama sýcaklýðý yaþadý. Avrupa'nýn neredeyse tümü, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika'nýn çoðu ve güney Grönland'da mayýs ayýnda ortalamanýn üzerinde sýcaklýk yaþandý. Aslýnda NOAA verilerine göre geçtiðimiz ay Kuzey Amerika'da kaydedilmiþ en sýcak bahar yaþandý. Küresel olarak da 4. en sýcak bahardý. Küresel mayýs ayý sýcaklýk rekoru, ortalama küresel yer ve okyanus sýcaklýklýklarýný kapsýyor. 14,8 derecelik ortalama 20. Yüzyýl sýcaklarýnýn 0.66 derece üzerindeki rekor sadece 2010'da 0.69 derecelik artýþla geçilmiþti. Elbette ki alýþýlmadýk sýcaklýk artýþý her yerde yaþanmadý. Avustralya, Alaska ve ABD-Kanada sýnýrýnýn batýsý kayda deðer seviyede ortalamadan serindi.>Biliðm.Org

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

TEÞVÝKÝ MARKALARIN DEÐERLENDÝRMESÝNÝ BEKLÝYORUZ

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Yeni Teþvik Sistemi'nin, Türkiye'de MAN'ýn özellikle kamyon yatýrýmlarý, motor yatýrýmlarý konusunda önemli adýmlar atmasýný mümkün kýlacaðýný belirterek, bu adýmlarý da beklediklerini bildirdi. Bakan Ergün, geçen yýl temel atma törenine de katýldýðý MAN'ýn 15 milyon avroluk yatýrýmla Ankara'nýn Akyurt ilçesinde kurduðu, tank hacimleri bakýmýndan Avrupa'nýn en büyük boyahane/kataforez tesisinin açýlýþýný yaptý. Açýlýþa Ergün'ün yaný sýra, MAN Truck&Bus AG Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Carsten Intra, MAN Türkiye AÞ Yürütme Kurulu Baþkaný Münür Yavuz, Ankara Sanayi Odasý (ASO) Baþkaný Nurettin Özdebir ve çok sayýda davetli katýldý. Türkiye'de önemli kanunlar çýkardýklarýný ve bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklendiðini belirten Ergün, bu süreç içerisinde MAN'ýn da bir Ar-Ge merkezi kurduðunu söyledi. MAN'ýn Türkiye'de daha büyük adýmlar atmasý gerektiðini vurgulayan Ergün, þunlarý kaydetti: ''Bu sektörün, bu alanýn tasarýmdaki, ArGe'deki merkezi MAN için Türkiye olmalý. Þimdi yeni teþvik kararnamemiz çýkmak üzere. O teþvik kararnamesi çýktýðýnda otomotiv sektöründeki büyük yatýrýmlar, stratejik yatýrýmlar ayrýca teþvik edilecek. Bu da MAN'ý yeni üretimle ilgili yatýrýmlar yapm aya, otob üs üret imin in yaný nda bura da kamyon üretimini de gerçekleþtirmesi icap edecektir. Çünkü MAN, Scania ve Volkswagen iþbirliði, bu firmalar adýna çok önemli bir senerji meydana getirmiþtir. Yeni Teþvik Sistemi, Türkiye'de MAN'ýn özellikle kamyon yatýrýmlarý, motor yatýrýmlarý konusunda önemli adýmlar atmasýný bence mümkün kýlacaktýr ve bu adýmlarý da bekliyoruz. Bir baþka adým daha bekliyoruz. Otomotiv sektörünü aðýr ticari, hafif ticari araçlar ve otomobiller olarak ayýrýrsak, bu gurubun Türkiye'de henüz bir otomobil yatýrý mý yok. Volksw agen'd en de bu yatýrý m teþvikleriyle beraber bir otomobil yatýrýmý kararý beklediðimizi ifade etmem lazým.'’ Türkiye'nin otomotiv sektörü konusunda da öne mli atý lým lar yap aca ðýn ý an lat an E rgü n,

günümüzde Türkiye'de 1 mi ly on 20 0 bi n ar aç üretildiðini, 2023 yýlýnda is e 4 mi ly on a ra cý n ü r e t i l m e s i n i hedeflediklerini söyledi. Bakan Ergün, bu 4 milyon aracýn üretilmesinde MAN'ýn ve Volkswagen'in önemli bir yerinin olmasý gerektiðini düþündüðünü ifade etti. Volkswagen'in Türkiye'de en çok satan ithal araçlarýn baþlarýnda geldiðini belirten Ergün, ''Bu kadar çok satan, pazar bu kadar büyürken, mutl aka o tomo bil y atýr ýmýn ýn da otob üs ve kamyonun yanýnda ilave edilmesi, karar verilmesi gereken bir konu olduðunu görmemiz lazým. MAN'dan ve Volkswagen'den bunlarý bekliyoruz'' diye konuþtu. En so n y ap ýl an ge ne l s eç im le ri n a rd ýn da n bakanlýklarýn isimlerinin ve yapýlarýnýn deðiþtirildiðini anýmsatan Ergün, bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý olduðunu söyledi. Bu nd an so nr a Tü rk iy e' de ki sa na yi üretiminin bilim ve teknolojiyle iç içe olmasý gerektiðine karar verdiklerini dile getiren Ergün, þunlarý kaydetti: ''Türkiye zaten sanayide önemli bir üretim merkezi haline geldi ve bu devam edecek ama bundan sonra yolumuza yüksek katma deðerli ve ileri teknolojiye dayanan ürünler üreterek devam edeceðiz. Sanayi üretimine dayanmayan ekonomiler gerçek bir ekonomi deðil maalesef. Bunun Avrupa Birliði'ndeki (AB) bazý geliþmelerden görüyoruz. Açýk söyl emek gere kirs e, AB'd eki sýký ntýl arý neredeyse Almanya tek baþýna taþýmak zorunda kalmýþtýr. Almanya'daki güçlü sanayi birikimi ve altyapý, Almanya'ya, Avrupa'da yaþanan ekonomik ve siyasi sýkýntýlarda çok önemli avantajlar saðladý am a s ýk ýn tý la rý da te k b aþ ýn a ü st le nm ek mecburiyetinde býraktý. Komþumuz Yunanistan ise

sanayi üretimini bir kenara koymayý, denizi, kumu, havayý satarak ve AB fonlarýndan geçimini temin ederek bundan sonrasýný kurgulayacaðýný zannetti ama çok büyük bir yanýlgý içine düþtü. Dolayýsýyla sanayi üretimine dayanmayan ekonomiler gerçek bir ekonomi deðildir.'' ''Türkiye'de üretilen araçlarýn kullanýlmamasý kabul edilemez'’ Türkiye ile ilgili konuþmayacaðýný, çünkü Alman yetkililerin Türkiye hakkýnda çok doðru tespitler yaptýðýn ve bunlarý ifade ettiðini belirten Ergün, bir çok firmanýn Türkiye'yi operasyon merkezi haline getirdiðini bildirdi. MAN için de Türkiye'nin yerinin artýk daha ayrýcalýklý olmasý gerektiðini vurgulayan Ergün, sözlerini þöyle tamamladý: ''Türkiye'de üretilen araçlarýn özellikle kamu alýmlarýnda çok önemli bir yeri olmasý gerektiðini kamu kurumlarýyla sürekli olarak görüþüyoruz. Son zamanda duyarlýlýklar arttý bu konuda. Þimdi burada toplu taþýmada üretim yapýlýrken, bizim yerel yönetimlerimizin Türkiye'de üretilen araçlarý kullanmýyor olmasý kabul edilebilir bir þey deðildi ve þimdi onlar da daha duyarlý davranmaya baþladýlar. Artýk Türkiye'de üretilen otobüsler, kamyonlar, kamu kurumlarý tarafýndan daha çok kullanýlmaya baþlandý. Bu konuda adým atan belediyelerimize ve kamu kuruluþlarýmýza teþekkür ediyorum.'’

MALÝ DÝSÝPLÝN EN ÖNEMLÝ ÇIPAMIZ M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, Mayýs ayý bütçe gerçekleþmesinin ilk dört ayla mukayese edildiðinde vergi gelirlerinde mayýs ayýndaki toparlanmanýn cesaret verici olduðunu bildirdi. Mayýs ayý bütçe gerçekleþmelerini deðerlendiren Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2011 yýlý Mayýs ayýnda 2,8 milyar lira fazla veren bütçenin, 2012 yýlý Mayýs ayýnda yüzde 61,8 oranýnda artýþla 4,6 milyar lira fazla verdiðini belirtti. 2011 yýlý Mayýs ayýnda 6,9 milyar lira faiz dýþý fazla verilirken 2012 yýlý Mayýs ayýnda yüzde 1,4 oranýnda artýþla 7 milyar lira faiz dýþý fazla verildiðini ifade eden Þimþek, 2012 yýlý Mayýs ayýnda bütçe gelirlerinin bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,6 oranýnda artarak 30,8 milyar lira olduðunu kaydetti. Bütçe giderlerinin ise yüzde 8 oranýnda artarak 26,2 milyar lira olarak gerçekleþtiðini bildiren Þimþek, 2012 yýlý Mayýs ayýnda vergi gelirleri geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,7 or an ýn da ar ta ra k 26 ,5 mi ly ar li ra ol ar ak gerçekleþtiðini, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 17,8 oranýnda artarak 23,8 milyar lira olduðunu ifade etti. 2012 yýlý Ocak-Mayýs dönemi

2011 yýlý Ocak-Mayýs dö ne mi nd e b üt çe ni n, 23 3 milyon lira açýk verirken 2012 yýlý Ocak-Mayýs döneminde 432 milyon lira açýk verdiðini ifade eden Þimþek, þunlarý kaydetti: ''2011 yýlý Ocak-Mayýs döneminde 20,6 milyar lira faiz dýþý fazla verilmiþken bu yýlýn ayn ý dön emi nde yüz de 16 oranýnda artýþla 23,9 milyar lira faiz dýþý fazla verildi. 2012 yýlý Ocak-Mayýs döneminde bütçe gelirleri geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15,1 oranýnda artarak 137,4 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 15,2 oranýnda artarak 137,8 milyar lira olarak gerçekleþti. 2012 yýlý Ocak-Mayýs döneminde vergi gelirleri geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10,9 ora nýn da art ara k 110 ,9 mil yar lir a ola rak gerçekleþti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14,9 oranýnda artarak 113,4 milyar lira oldu.'’ ''Mayýs ayýndaki toparlanma cesaret verici'’

Ýlk dört ayla mukayese edildiðinde vergi gelirlerinde mayýs ayýndaki toparlanmanýn cesaret verici olduðuna dikkati çeken Þimþek, Haziran 2012 döneminde geçen yýlki alacak yapýlandýrmasýnýn peþinatýnýn bu yýl olmayacak olmasýyla memur toplu sözleþmesinden gelecek birikimli yükün etkisiyle bütçe dengesinde bozulmanýn söz konusu olabileceðini bildirdi. ''Önemli olan yýl sonu hedeflerine ulaþýlmasýdýr'' diyen Þimþek, bu anlamda, yýl sonu hedeflerine ulaþmak için gerekli her türlü tedbirin alýnacaðýný, mali disiplinin en önemli çýpa olmaya devam edeceðini kaydetti.


18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

SAYFA 6

- GÜNCEL -

VALÝ MUSA ÇOLAK, ÞÝRVAN ÝLÇESÝNDE ÝNCELEMELERDE BULUNDU Vali Musa Çolak Ýse yaptýðý konuþmada; ”SODES projeleri, eðitim ve sosyal kalkýnma çabalarýna, yeni bir ufuk kazandýrmýþtýr. GAP Eylem Planý çerçevesinde uygulanan, Sosyal Destek Programlarýnýn en önemli amacý, bölgenin beþeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleþme sürecine destek olmak ile birlikte, halkýmýzla harmanlaþarak, birlik ve beraberliðimizi daha da pekiþtirmektir.”dedi. Bu projelerin kamu kuruluþlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýmýz arasýnda da iþbirliðinin geliþmesine de büyük bir katký yaptýðýný belirten Vali Musa Çolak,“Ýlimizin sosyo- ekonomik yapýsýna, eðitimden saðlýða, spordan kültüre, tarýmdan turizme kadar, bir çok alanda geliþimin saðlandýðýný görüyoruz. Ýlimizde uygulanan SODES projeleri, özellikle eðitime büyük katký yapmýþtýr. Bu projeyi hayata geçiren ilçe Kaymakamlýðýmýzý, ilçe Emniyet

Amirliðimizi ve tüm proje uygulayýcýlarýný tebrik ediyorum.”diye konuþtu. Buradaki Programda, Proje kapsamýnda alýnan ve spor etkinliklerinde kullanýlmak üzere, 18 öðrenciye bisikletleri Vali Musa Çolak ve diðer yetkililer tarafýndan daðýtýldý. Ödül töreni ile devam eden programda; Þirvan ilçe genelinde 8 derslikli ilköðretim okullarýnda okuyan 16 okul birincisi ile Þirvan Lisesi okul birincisine Kaymakamlýkça alýnan 17 adet dizüstü bilgisayar, ayrýca “7'den 70'e Siirt Okuyor” Kampanyasýnda en çok kitap okuyan 9 öðrenciye de çeþitli ödüller, Vali Musa Çolak ve diðer yetkililer tarafýndan verildi. ÞÝRVAN' DA TOPLUM YARARINA ÇALIÞMA PROGRAMI ÝLE SOKAK VE CADDELER YENÝDEN DÜZENLENÝYOR Vali Musa Çolak ve beraberindeki heyet, Þirvan Belediyesini ziyaret etti. Belediye baþkaný Necat Cellek'ten yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Musa Çolak, Ýlçe merkezinde sokaklarda yapýlan, Parke yol çalýþmalarýný denetledi. Vali Çolak, ”Þirvan ilçemizde de, TYÇP kapsamýnda, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü ve Þirvan Belediyesi ile ortaklaþa yürüttükleri çalýþmalar sonucunda, cadde ve sokaklar parke taþý ile döþenerek, ilçenin alt yapý hizmetlerine önemli katkýlar verilerek, vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunulduðunu belirtti. ÞÝRVAN'DA DA ESNAF ZÝYARETÝ Siirt Valisi Musa Çolak Þirvan ilçesindeki incelemelerinin ardýndan, Ýlçe merkezindeki esnaflarý tek tek gezerek, kendilerini ziyaret

etti. Esnaflarýn dert ve sýkýntýlarýný dinleyen Vali Musa Çolak, Ziyaretlerimizin en önemli ayaðý Vatandaþlarýmýzý ziyaret ederek, kendilerinin talep ve isteklerini, kendi aðýzlarýndan dinlemek ve sorunlara mahallinde çözüm bulmaktýr. Bu bakýmdan Ýl Valisi olarak, her zaman Vatandaþlarýmýzýn yanýndayým, dertleri bizim derdimiz, üzüntüleri bizim üzüntümüzdür. Seviçleri bizim sevincimizdir. Devletin Varlýk nedeni, Vatandaþlara hizmettir. Dolayýsýyla Vatandaþlarýmýzýn yaþam standartlarýný yükseltilmesi, güven ve huzur içinde yaþamalarý ve Medeniyetin nimetlerinden en iyi þekilde yararlanmalarý için, çalýþmalara aralýksýz devem ettiklerini ifade eden Vali Çolak, Ýl genelinde yapýlan yatýrýmlar hakkýnda da vatandaþlara bilgi verdi. Vali Musa Çolak'ýn Kurtalan Ýlçe ziyaret Programýna, yatýrýmcý il müdürleri eþlik etti.

BAÞKAN SADAK SMYO ÖÐRENCÝLERÝNÝN HALK EÐÝTÝM MERKEZLERÝ YILSONU MEZUNÝYET GECESÝNE KATILDI SERGÝSÝ GÖZ KAMAÞTIRDI Gerçek hayatýn öðrenim hayatý sonrasýnda baþladýðýný ve mezun olan öðrencileri büyük bir yaþam mücadelesi beklediðini ifade ederek, öðrencilerden atýlacaklarý meslek y a þ a m ý n d a öðrenmekten ve ö ð r e t m e k vazgeçmemelerini, öðrencilerden toplum daha güzel bir yaþam için meslek yaþamlarýnda çaba sarf etmelerini isteyerek mezun olan tüm öðrencilere meslek yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Yapýlan konuþma ardýndan öðrenciler ve Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak tarafýndan mezuniyet pastasýnýn kesilmesinden sonra gece öðrencilerin hareketli müzikler eþleðinde geç saate kadar eðlenmeleri ile devam etti.

B u r a d a sergilenen güzel eserler ayný zamanda bize insanýmýza imkan verildiði takdirde, ne kadar yetenekli olduðunda gösteriyor. Ýlimizde de bu alanda çok baþarýlý çalýþmalar yürütülüyor.”dedi. Vali Çolak, daha sonra serginin kurdelesini kursiyer bayanlara kestirdi. Sergide; biçki dikiþ, hediyelik eþya, giysi, kilim ve benzeri ürünler sergilendi. Sergiye Vali Musa Çolak, eþi Gülsüm Çolak, Ýl emniyet Müdürü Recep Güven'in eþi Nurdan Güven, Vali Yardýmcýlarý Erkan Kalender, Gürbüz Saltaþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Davut Okçu ve kursiyerlerle, bazý vatandaþlar katýldý.

ENGELÝLER DERNEÐÝ BAÞKANI KILIÇ TOPLUMDA ENGELLÝLERE GEREKEN KOLAYLIÐIN GÖSTERÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUZ Ama baþta kamu binalarý bütün cadde ve sokaklarda gerekil düzenlemelerin yapýlmasýný istiyoruz. Bu düzenlemeler yapýldýðý zaman bizde iþlerimizi baþkalarýnýn yardýmýna ihtiyaç duymadan yapabileceðiz. Bunun yaný sýra iþ konusunda da bize pozitif

ayýrýmcýlýk yapýlmasýný istiyoruz. Biz sadaka kabilinden yardým alma yerine yapabileceðimiz iþlerde çalýþarak alýn terimizle para kazanmak istiyoruz.”dedi. Kýlýç engellilerin her alanda var olduklarýn gösterebilmek amacýyla bir tiyatro oyunu sergilemek istediklerini belirterek, þunlarý söyledi;

“Engelli kardeþlerimizle birlikte bir tiyatro oyunu sergilemek istiyoruz. Bunu gerçekleþtirebilmek içinde valimizden destek bekliyoruz. Kuruluþumuzdan bu güne kadar bize her türlü desteði veren Valimiz Sayýn Musa Çolak'ýn bu konuda da gereken desteði vereceðine inanýyorum.”

18 Haziran 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları  

18 Haziran 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you