Page 1

''DAM PALAS'' KEYFÝ 40 YIL ARADAN SONRA HASTANEDE BÝTEBÝLÝR

Siirt'te havalarýn ýsýnmasýyla damdan düþme vakalarý arttý. Güneydoðu'da, yaz gecelerini kapalý mekanlarda klimasýz geçiremeyen ya da klima kullanmaktansa doðal serinliði tercih edenler, apartman dairesinde oturuyorsa balkonunda; tek katlý evde oturuyorlarsa evlerinin damlarýnda yatmayý tercih ediyor. Bol yýldýzlý gökyüzü altýnda geçen dam sefasý vatandaþlar arasýnda ''dam palas'' diye adlandýrýlsa da düþerek yaralanmalar gibi riskleri de var. Bölge illerinden Siirt'te, aþýrý sýcaklarýn yaþandýðý son günlerde hastanelere ulaþan damdan düþme vakalarýnda artýþ yaþanýyor. Bu yýl þimdiye kadar 60 yüksekten düþme vakasýnýn yaþandýðý ilde 2 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Devamý 6’da

web : www.umutgazetesi.net 17 TEMMUZ 2012 SALI

60-70 yýl öncesine kadar Siirt yöresinin tek yapý malzemesi olan “Cas”ýn üretimine 40 yýl aradan sonra baþlandý. Ýki çeþit taþýn ilkel fýrýnlarda yakýldýktan sonra öðütülmesinden elde edilen cas, Siirt iklimine uygun olarak yazýn serin kýþýn sýcak ve hava geçirgenliði olan bir yapý malzemesi olarak biliniyor. Kurduðu ocakta tekrar cas üretimine baþlayan Yusuf Atun Gazetemiz muhabirine yaptýðý açýklamada, casý restore edilecek olan koruma altýndaki bazý binalar için ürettiðini belirtti. Son cas ocaðýnýn yaklaþýk 40 yýl önce üretimine son verdiðini belirten Atun; “Dedelerimizden babalarýmýzdan kalan bu yapý SAHÝBÝ malzemesi maalesef çimentoya yenik düþtü. Yaklaþýk Mehmet Esmeroðlu 60-70 yýldan beri castan yeni ev yapýlmayýnca cas GENEL YAYIN üreten ocaklar bir bir kapandý. Eski binalarýn YÖNETMENÝ Ayhan Mergen onarýmlarý için üretim yapan son Ocakta 1970'li yýllarda üretimine son verdi. Casý Siirt yöresinde çokça bulunan iki taþýn üç gün boyunca ilkel fýrýnlarda yakýldýktan sonra TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN öðütülmesiyle elde ediyoruz. Beyaz toz halindeki cas, e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com Tel: 0484 223 42 53 bina yapýlacak yerlerde büyükçe leðenlerde suyla karýlýr ve bina yapýmýnda taþlarýn arasýnda harç YIL : 8 FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL) malzemesi olarak kullanýlýyor. Çok saðlýklý bir yapý SAYI : 2248 Devamý Sayfa 6’da malzemesidir.

STSO BAÞKANI KUZU: SÝÝRT'E YATIRIMCIYI ÇEKMEK ÝÇÝN GEREKEN HER ÞEYÝ YAPIYORUZ

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu: “Yatýrýmcý Siirt'i tercih ediyorsa o insanlara her türlü desteði vermek adýna her zaman yatýrýmcýnýn yanýnda olmaya devam edeceðiz” dedi. Kuzu yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümetin uygulamaya koyduðu yeni teþvik uygulamasýnýn yürürlüðe girmesiyle, Ýlimizin yerli ve yabancý yatýrýmcýnýn ilgi odaðý olmaya baþladýðýný, þehri ilgilendiren konular olduðunda valisinden milletvekillerine, belediyesinden üniversite ve ticaret ve sanayi odasýna kadar her kurum ortak hareket edebildiðini belirtti. Bu birliktelik sorunlarýn hýzlý ve pratik çözümünün, Siirt'e yatýrýmcý çekmek noktasýnda gerekenin yapýldýðýný gösterdiðini söyleyen Kuzu, Ýstanbul Sanayi Odasýnýn belirlediði, ülkenin en büyük 500 sanayi kuruluþuna mektupla yaptýklarý çaðrýlardan ilk olumlu cevabý Bossa Ticaret ve Sanayi A.Þ.'den aldýklarýný belirterek "Sevindirici bir geliþme, bunu diðer firmalarýn da takip edeceðine inanýyorum. Siirt'te yatýrým için çok iyi bir ortam var. Sanayi kuruluþlarýn çaðrýmýza geri dönüþ yapmalarý bu bölgede yatýrým yapmayý önemsediklerini ve cazip gördüklerini göstermektedir. Bunlardan olumlu sonuç bekliyoruz, çünkü gerçekten yeni teþvik uygulamasý özellikle aralarýnda ilimizin de bulunduðu 6. cý bölgede uzun süreli ve yararlý teþvikler saðlýyor. Bu teþviklerin yaný sýra ilimizin sýnýr bölgesine yakýn oluþu, bölgenin en huzurlu ve güvenli ili olmasý, ülkemizde tarifeli hava seferi olan 31 ilin arasýnda olmasý, OSB'de bedelsiz tahsis edilebilecek 68 boþ parsel bulunmasý ve ucuz iþ gücü gibi avantajlar da yatýrýmcýyý çekebilecek unsurlar olarak ön plana çýkýyor. Bu avantajlarýn yatýrýmcýyý ilimize çekeceðine inanýyoruz. Yatýrýmý ve yatýrýmcýyý destekleyen valimiz, milletvekillerimiz ve ilgili kurum ve kuruluþlarýmýzla birlikte Oda olarak yatýrýmcýya her türlü desteði veriyoruz. Nitekim son günlerde ilimize gelen Japon heyeti baþta olmak üzere bazý yerli ve yabancý giriþimcilerin yatýrým araþtýrmasý içine girdiklerini biliyoruz. Ýlimizin kalkýnmasý adýna umutluyuz."dedi.

MAHSUR KALAN VATANDAÞI ÝL AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜÐÜ EKÝPLERÝ KURTARDI S i i r t ' t e arkadaþlarýyla birlikte Botan Çayý kýyýsýna piknik yapmaya giden bir vatandaþ suyun bir anda yükselmesi sonucu kayalýklarda mahsur kaldý. V a t a n d a þ ý mahsur kaldýðý kayalýklardan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ekipleri botla kurtardý. Arkadaþlarýyla birlikte Botan Çayý kýyýsýna pikniðe giden Þükrü Özalp adlý vatandaþ suya girmek istedi. Bu sýrada yakýnlardaki Alkumru Barajýndan suyun býrakýlacaðýna dair sinyaller gelmeye baþladý. Kýsa bir süre sonra sular birden yükselince zor durumda kalan Özalp, kendini bir kayalýðýn üstüne attý. Orada mahsur kalan Özalp'ý kurtarmak amacýyla arkadaþlarý Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ekiplerine haber verdi. Ýl Müdürü Akþit Dayý baþkanlýðýndaki ekip olay yerine giderek botla Özalp'ý kurtardý. Özalp kurtarýldýktan sonra yeniden dünyaya gelmiþ gibi kendisini hissettiðini belirterek yetkililere teþekkür etti.


SAYFA - 2

17 TEMMUZ 2012 SALI

- GÜNCEL -

GÜNEÞ ENERJÝSÝNÝ OTOMOTÝV SANAYÝSÝNDE KULLANACAÐIZ B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, ''Güneþten elde ettiðimiz enerjiyi, otomotiv sanayisinde de kullanacaðýz. Enerjinin depolanmasý gibi alanlarda çok ciddi çalýþmalar var'' dedi. TÜBÝ TAK' ýn 20 05 yý lýnd an bu yana düzenlediði ve 40 üniversiteden 65 takýmýn katýlýmýyla gerçekleþen Alternatif Enerjili Formula Araç Yarýþlarý'nýn Ýzmit Körfez Yarýþ Pisti'ndeki finali öncesi, Bakan Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altýnbaþak ile yarýþmacýlar, kortej oluþturup bir süre yürürken, yarýþlara katýlacak araçlar da korteje eþlik etti. Yürüyüþün ardýndan yarýþlarýn startýný veren Bakan E rgün, Karabü k Üniversite si'nin ''Yýldýz'' isimli güneþ enerjili yarýþ aracýna binerek bir süre kullandýktan sonra, aracýn üzerine imzasýný attý. Ardýndan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ''SDU HIDROSAFIR'' adlý Hidromobil aracýna da binen Bakan Ergün, aracý inceledi. Burada bir açýklama yapan Bakan Ergün, bu yar ýþl ard a hem yen i tek nol oji ler i gel iþt irm e açýsýndan, yarýþmacýlarýn ve arka plandaki diðer ekiplerin büyük rolünün olduðunu belirterek, ''BU yarýþlar, sadece güneþ arabasý yarýþý gibi, bir teknoloji geliþtirmek gibi görülmemeli. Çok ciddi bir ta kým çalýþmasýn ýn, bir birikiminin ayný zamanda sergilendiði yarýþlardýr. Takýmlar ý ve ünive rsiteler imizi, bu baþarý ve gayretlerinden dolayý tebrik ediyorum, baþarýlar

diliyorum'' dedi. Bakan Ergün, pistte n ayrýl dýðý sý rada ga ze te ci le ri n, '' Bu tü r araçlarý gelecekte otoyollarda görecek miyiz-'' þeklindeki sorusu üzerine de ''Ku þkus uz güne þten el de et ti ði mi z en er ji yi otomotiv sanayisinde de kullanacaðýz. Çünkü enerjinin depolanmasý gibi alanlarda çok ciddi çalýþmalar var'' þeklinde yanýtladý. Dün nanoteknoloji çalýþtayý düzenlendiðini ha tý rl at an Ba ka n Er gü n, or ad ak i bi rç ok akademisyenin, nanoteknolojinin ayný zamanda ene rji üre tim i ve dep ola nma sý kon usu nda ki çalýþmalara deðindiðini ifade etti. Ergün, nanoteknolojideki geliþmelerle birlikte güneþten enerji elde etme hýzýnýn daha da artacaðýný dile getirerek, ayný zamanda çok daha küçük alanlarda, çok büyük enerji depolanmasýnýn gündeme geleceðini bildirdi. Bunlarýn son derece önemli çalýþmalar olduðunu vurgulayan Ergün, þöyle konuþtu: ''Bunlarý yapanlar zaten üniversitelerimiz. Ünivers iteleri mizdeki genç arkadaþ larýmýz için teknolojilerin geliþtirilmesi açýsýndan bu yarýþlar önemli. Bu yarýþmalarý TÜBÝTAK olarak her yýl

ÝSTÝHDAM 675 BÝN KÝÞÝ ARTTI, ÝÞSÝZLÝK TEK HANEDE

T

ürkiye'de 2012 yýlý Nisan döneminde iþsizlik oraný, geçen yýlýn ayný dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 9 oldu. 2011 yýlýnýn Nisan döneminde iþsizlik oraný yüzde 9,9 düzeyindeydi. Nisan 2012'de kentsel alanlarda iþsizlik oraný 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 10,7 oldu, kýrsal yerlerde ise 0,5 puan geriledi ve yüzde 5,6 olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, ''2012 Nisan Dönemi Sonuçlarý''na göre, 2011 yýlý Nisan döneminde 2 milyon 637 bin kiþi olan iþsiz sayýsý, 2012'nin ayný döneminde 2 milyon 425 bin kiþiye geriledi. Ýstihdam ise 23 milyon 955 bin kiþiden, 24 milyon 630 bin kiþiye çýktý.

destekliyoruz. Ama önemli olan bir þey daha var, burada bir takým çalýþmasý var, bir pilot oturuyor buraya, yarýþ yapýyor ama arka planda onun bir takýmý var. O teknik çalýþmalarý, teknolojk çalýþmalarýn yazýlýmýný yapan, optimizasyonu saðlayan, enerjiyi verimli bir þekilde kullanmasýný saðlayan bir takým çalýþmasý var. Bu da son derece önemli. Onun için bu yarýþlar, bu çalýþmalar, hem üniversitedeki genç arkadaþlarýmýz hem de yeni geliþen teknolojiler için son derece önemli iþler.'’ Alternatif Enerjili Formula Araç Yarýþlarý'nda, Formula G-Güneþ Arabalarý Yarýþlarý'nda 41, Hidromobil-Hidrojen Enerjili Araba Yarýþlarý'ýnda 24 takým olmak üzere 65 takým yer alýyor.

BÜTÇE AÇIÐI BEKLENTÝLERÝN ALTINDA

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, bütçe açýðýnýn haziran ayýnda 6,3 milyar lira, yýlýn ilk 6 ayýnda ise 6,7 milyar lira olarak gerçekleþtiðini bildirdi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, düzenlediði basýn toplantýsýnda makro ekonomik geliþmeler ve Ocak-Haziran 2012 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarýný açýkladý. Bu yýlýn ilk yarýsýndaki bütçe açýðýnýn 2012 yýlý için öngördükleri 21,1 milyar liralýk bütçe açýðýnýn yüzde 31,8'ine denk geldiðini ifade eden Þimþek, ''Yani bu yýlýn ilk yarýsýndaki bütçe açýðý, bu sene için hedeflediðimiz bütçe açýðýnýn yaklaþýk 3'te 1'i civarýndadýr'' dedi. Haziran ayýna bakýldýðýnda bütçe açýðýnýn 6,3 milyar lira olarak gerçekleþtiðini anlatan Þimþek, bunun çok büyük bir rakam olduðunu söyledi. Þimþek, yýlýn ilk 6 ayýnda ise bütçe açýðýnýn 6,7 milyar lira olarak gerçekleþtiðini kaydetti. Benzer þekilde faiz dýþý fazlanýn da bu yýlýn ilk yarýsýnda, geçen yýlýn ilk yarýsýna göre düþük gerçekleþtiðini ifade eden Þimþek, 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda 25,3 milyar lira faiz dýþý fazla verilirken bu yýlýn ilk yarýsýnda faiz dýþý fazlanýn 19,6 milyar lira olduðunu belirtti.


SAYFA - 3

17 TEMMUZ 2012 SALI

- GÜNCEL -

ÝHALE ÝLANI

TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Devlet Hastanesi-Siirt 116 KALEM TIBBI SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2012/90864 1-Ýdarenin a) Adresi :YENIMAHALLE HASTANE CADDESI AÇIK CEZA EVI KARSISI 6 56100 SÝÝRT MERKEZ SÝÝRT b) Telefon ve faks numarasý :4842231021 - 4842246533 c) Elektronik Posta Adresi :siirtdhs4@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :SÝÝRT DEVLET HASTANESÝ BAÞTABÝPLÝÐÝ TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI c) Teslim tarih :Hastanemiz ihtiyaçlarý doðrultusunda sipariþler faks çekilir. Faksýn ulaþtýðý tarihten itibaren 7 gün içerisinde malzeme teslimi gerçekleþtirilir. Alýmlar peyderpey yapýlacaktýr. Ýþin bitiþ tarihi 31.12.2012'dir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :SÝÝRT DEVLET HASTANESÝ BAÞTABÝPLÝGÝ YENÝ MAHALLE HASTANE CAD AÇIKCEZAEVÝ KARÞISI NO: 6 SÝÝRT MERKEZ b) Tarihi ve saati :08.08.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Týbbi Sarf Yönetmeliði kapsamýnda olan malzemelerde, teklif veren isteklilerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý'na (TÝTUBB) kayýtlý olmasý ve teklif edilen malzemelerin TÝTUBB'da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmasý gerekmektedir. Firmalarýn kayýtlý belgeleri ve teklif edilen malzemelerin UBB kodlarý teklif dosyasýna konulmalýdýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýhaleye katýlacak istekliler ihaledeki her bir kalem için numune getireceklerdir. Numuneler ihale tarihi ve saatine kadar satýnalma servisine tutanakla teslim edilecektir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Devamý Sayfa 4’te

BATMAN, YATIRIMCILARI KUCAKLIYOR

D

icle Kalkýnma Ajansý Batman Yatýrým Destek Ofisi’nin koordine ettiði organizasyonda; her yýl açýklanan ilk 500 sanayi kuruluþu listesinin 358. sýrasýnda yer alan ve 1984 yýlýndan beri Bursa’da faaliyet gösteren, Biesseci A.Þ.’nin ortaklarý ve üst düzey yöneticileri çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Batman'a bir çalýþma ziyareti gerçekleþtirdi. Galatasaray Eski Baþkaný Merhum Özhan Canaydýn’ýn oðlu Murat Canaydýn’ýn ortaðý olduðu þirket, Türkiye’nin tekstil sektöründe ihracat yapan en önemli kuruluþlarýndan biri olarak Batman’da yatýrým yapmak üzere incelemelerde bulunduklarý belirtti. Batman Yatýrým Destek Ofisi tarafýndan karþýlanan Biesseci A.Þ. sahipleri ve Üst düzey yöneticileri ile birlikte Batman Vali Vekili Soner Karataþoðlu ve DÝKA Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay’ýn katýlýmlarýyla heyetle yapýlan toplantýda, yapýlmasý düþünülen tekstil yatýrýmý konusunda DÝKA Batman Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Kadir Öz tarafýndan Batman yatýrým ortamýnýn avantajlarý konusunda brifing verildi. Þirket ortaðý Canaydýn, Dicle Kalkýnma Ajansý aracýlýðýyla bölgenin teþvik sistemindeki avantajlarýndan yararlanmak ve yatýrým aðlarýný geliþtirmek için bu iþ gezisini gerçekleþtirmeye karar verdiklerini belirtti. Ziyaretin ardýndan heyet adýna Biesseci Tekstil Genel Üretim Koordinatörü Oktay Pehlivanoðlu Batman DÝKA Batman Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörlüðüne hitaben “yaptýðýmýz ziyaretteki mükemmel hazýrlýklarýnýz, detaylý ve titiz planlamanýz, göstermiþ olduðunuz olaðanüstü konukseverlik için size ve sizin nezdinizde tüm çalýþma arkadaþlarýnýza çok teþekkür ederiz. Sizin ve çalýþma arkadaþlarýnýzýn konularýnýza hâkimiyetleriniz, yatýrýmcýya gösterdiðiniz gayretleriniz, sunumlarýnýz ve rehberliðiniz çok takdire þayandý ve bizi çok gururlandýrdý. Umarým attýðýmýz bu adýmý sizlerin desteði ile vatanýmýza faydalý bir yatýrýma dönüþtürebiliriz” dedi. Toplantý sonrasýnda heyete olasý yatýrýmlar için Batman Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte çeþitli sanayi alanlarý gösterildi. Batman’ýn genel tanýtýmý amacýyla kýsa bir þehir gezisi gerçekleþtirildi. Batman’a ilk kez geldiklerini belirten heyet üyeleri, þehri beklediklerinden çok daha geliþmiþ bulduklarýný ifade etti.>B.V.

ZAYÝ ÝLANI

Siirt üniversitesi rektörlüðünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim hükümsüzdür. Burak HONAZ


SAYFA - 4

17 TEMMUZ 2012 SALI

- BÖLGEDEN - BÝLÝM -

ÝHRACATTA ÝYÝMSER BEKLENTÝLER DEVAM EDÝYOR

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, ''Dýþ Ticaret Beklenti Anketi'nin 3. Çeyrek'' sonuçlarýna iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Bakan Çaðlayan açýklamasýnda, ihracatta iyimser beklentilerin devam ettiðini ancak artýþ oranlarýnda düþüþ eðiliminin görüldüðünü anýmsatarak, endeks deðerinin 100'ün üzerinde olmasýnýn iyimser beklentiler yansýttýðýný ifade etti. Ýhracat Beklenti Endeksi'nin 2012'nin 3'üncü çeyreðinde 2'inci çeyreðe göre 3,4 puan azalarak 111,6 seviyesinde gerçekleþtiðini belirten Çaðlayan, ileri ki dönemde Bakanlýk olarak ihracatý artýrmaya yönelik çalýþmalara devam edecekleri gibi Türkiye'nin 2023 vizyonuna yönelik uzun soluklu stratejileri de kararlýlýkla uygulayacaklarýný vurguladý. Ýyimser beklentilerdeki azalýþa raðmen 2012'deki ihracat hedefine ulaþacaklarýnýn altýný çizen Bakan Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Ankette ortaya çýkan son üç aydaki ihracat sipariþ düzeylerinin güçlenerek artmasý, firmalarýn

çoðunlukla 2012 yýlý Nisan, Mayýs ve Haziran döneminde ihracat sipariþ düzeylerinin ayný kaldýðýný ve 3'üncü çeyrek itibariyle kayýtlý ihracat sipariþ düzeylerinin mevsim normalinde olduðunu belirtmeleri 2012 yýlý ihracat hedeflerimize ulaþacaðýmýza iþaret ediyor.'’ Borç krizi ile mücadele etmeye çalýþan Avrupa ülkelerindeki çözüm arama çabalarýnýn yarattýðý endiþenin ve bu ülke ekonomilerinde

ÝHALE ÝLANI

TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Devlet Hastanesi-Siirt 4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleþtirmiþ olan her türlü tibbi malzeme satýmý iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý SÝÝRT DEVLET HASTANESÝ BAÞTABÝPLÝGÝ SAYMAN MUTEMEDÝ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÝÝRT DEVLET HASTANESÝ BAÞTABÝPLÝGÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. gör üle n olu msu z gel iþm ele rin , firmalarýn beklentilerine yansýdýðýný ifade eden Çaðlayan, þöyle devam etti: ''Mevsimsel etkiden dolayý 3'üncü çeyrekte tüm ülkelere ihracatýn artacaðý beklentisinin düþüþ göstermesi Avrupa'nýn kronikleþen krize bir an önce çözüm bulmasý gerektiðine iþaret ediyor. 2012'nin ilk 5 ayýnda ihracatýnýn yüzde 49'unu Avrupa ülkelerine yapan Türkiye'nin, geliþmelerden etkilenmesi kaçýnýlmaz. Kronik ekonomik soruna çözüm bulunmasý sadece Avrupa'ya deðil tüm dünya ekonomisine yeni bir dinamizm katacaktýr. Türkiye'nin ihracatýnda olduðu gibi ithalat yapýsýnda da Avrupa ülkelerinin önemi büyük. 2012 yýlýnýn ilk 5 ayý itibariyle, Türkiye ithalatýnýn yaklaþýk yüzde 52'sini Avrupa ülkelerinden yaptý. Avrupa ülkelerinden ithalatýn artýþ beklentisinin

zayýflamasý, genel ithalat beklentilerinde yaþanan düþüþü de beraberinde getirdi.'’ ''Cari açýða darbe vurulacak'’ Bakan Çaðlayan, GÝTES ve Yeni Teþvik sisteminin ülkenin ara malý ithalatýnýn azaltýlmasýný amaçladýðýný belirterek, verilerin, orta ve uzun vadede sonuçlarýný alacaklarý politikalarýn ne denli önemli olduðunu gösterdiðini ifade etti. Açýklamasýnda, ''Yüzde 50'den fazlasý ithalat ile karþýlanan ara malý üretiminin yeni teþvik sistemimizde stratejik yatýrýmlar çerçevesinde desteklenmesiyle bu alanlara yapýlacak yatýrýmlar önümüzdeki dönemde hem ithalatýmýzý azaltacak, hem de cari açýða darbe vuracak'' ifadelerini kullanan Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Yýlýn ilk yarýsýnda gerçekleþtirilen 73 milyar dolarlýk ihracat rakamý ve yüzde 11,3'lük ihracat artýþýnýn yýlýn ikinci yarýsýnda da devam etmesi durumunda 2012 yýlý orta vadeli program hedefi olan 148,5 milyar dolar ihracat rakamý aþýlacak ve yeni bir ihracat rekoru kýrýlacak.'’

SHÇEK KANUNU KAPSAMINDA 164 PERSONEL ATANDI

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafýndan bakýlan ve korunanlar arasýndan 164 kiþinin, bakanlýðýna atamasýnýn yapýldýðýný bildirdi. MHP Kahramanmaraþ Milletvekili Mesut Dedeoðlu'nun soru önergesine yazýlý yanýt veren Þimþek, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun, ''Kamu kurum ve kuruluþlarý, SHÇEK tarafýndan bakýlan ve korunan çocuklar için, her yýlbaþýndaki, hangi statüde olursa olsun,serbest kadro mevcutlarýnýn binde biri nispetindeki kýsmýný ayýrarak bu çocuklardan yapýlacak giriþ sýnavlarýnda baþarýlý olanlar arasýndan atama yaparlar.

Z U S T UMU

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaþýný tamamladýklarý tarihten itibaren, kamu kurum ve kuruluþlarýna baþvurmak zorundadýr'' hükmü kapsamýnda, bakanlýðýn baðlý kuruluþlarýna, 143 erkek ve 21 kýz olmak üzere, 164 personel atamasý yapýldýðýný kaydetti. Þimþek, bunlardan 2'sinin baþka kurumlara naklen atandýðýný ifade etti.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

17 TEMMUZ 2012 SALI

- GÜNCEL -

TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURUSU 277'YE ULAÞTI E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, teþvik sisteminin uygulamaya girdiði 19 Haziran'dan bu yana yeni teþvik belgesi müracaat sayýsýnýn 277'ye, toplam tutarýnýn ise 3,2 milyar liraya ulaþtýðýný belirtti. Çaðlayan, yaptýðý yazýlý açýklamada, yeni teþvik sisteminin Türkiye'nin istikrarlý ve sürdürülebilir büyümesine katký saðlayacaðýna iþaret ederek, bu yýlýn ikinci yarýsýnda büyümenin ilk yarýdan yüksek olmasýný ve bunda da yatýrýmlarýn önemli bir payý olmasýný beklediklerini vurguladý. ''Türkiye, hem yerli hem de yabancý yatýrýmlar için güvenli bir limandýr, biz þimdi bu limanýn kapasitesini geniþlettik ve onu daha da cazip hale getirdik'' diyen Çaðlayan, destekleme sýnýfý açýsýndan müracaatlarýn 2,1 milyar lira tutarýndaki 164 adedi bölgesel desteklerden, 857 milyon lira tutarýndaki 111 adedi genel teþvik uygulamalarýndan ve 271 milyon lira tutarýndaki 2 adedi büyük ölçekli yatýrým desteklerinden yararlanacaðýný vurguladý. Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''2 adet büyük ölçekli yatýrým desteklerinden yararlanacak projeler imalat sektöründe olup, bu projelerin incelemeleri tamamlanarak teþvik belgeleri düzenlenmiþtir. Söz konusu 2 projede öngörülen istihdam 1.141 kiþidir. 277 adet müracaatýn 1,7 milyar lira tutarýndaki 143 adedi imalat, 516 milyon lira tutarýndaki 51 adedi hizmetler, 506 milyon lira

tutarýndaki 54 adedi tarýmsal sanayi, 434 milyon lira tutarýndaki 29 adedi ise enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleþmiþtir. Baþvurul ar göstermi þtir ki yeni teþvik sistemi ile hedef adeta 12'den vuruldu, yatýrýmlara doping etkisi yaptý. Yatýrým heyecanýný yeniden alevlendirdi. Son aylarda Bakanlýk olarak çok sayýda büyük yatýrýmcý ile görüþmelerimiz devam ediyor. Gelecek aylarda daha büyük yatýrýmlar bekliyoruz.'’ Yatýrým teþvik sisteminin, Türkiye'nin diðer makroekonomik politikalarý ile birlikte ele alýnarak cari açýðýn düþürülmesi, ülkenin rekabet gücünün artýrýlmasý ve sürdürülebilir büyümenin

yakalanmasý hedefleri doðrultusunda ve cari açýðýn iyi leþ tir ilm esi ka psa mýn da ben ims ene n G ird i Tedarik Stratejisi (GÝTES) ve Ýhracata Dönük Üretim Stratejisi çerçevesinde yeniden ele alýndýðýna iþaret eden Çaðlayan, þöyle devam etti: ''19 Haziran 2012 tarihinde uygulanmaya konul an Yeni Teþvi k Siste mi'ni n 23 günlü k uygulama sonuçlarý sistemin uyandýrdýðý ilginin bir göstergesidir. Yapýlan yeni teþvik belgesi müracaat sayýsý 277'ye, bu müracaatlarýn toplam yatýrým tutarý ise yaklaþýk 3,2 milyar liraya ulaþtý. Bu müracaatlarla öngörülen istihdam 12 bin kiþi civarýnda olacaktýr.'’


17 TEMMUZ 2012 SALI

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL -

TÜRKÝYE BOCCE ÞAMPÝYONASI BAÞLADI ÜÇ GÜN SÜRECEK ÞAMPÝYONAYA 25 ÝLDEN 200 SPORCU KATILIYOR

Türkiye Bocce Þampiyonasý baþladý. Üç gün sürecek þampiyonaya 25 ilden sporcu katýlýyor. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Fed era syo nu B aþk an v eki li D r. M utl u Türkmen bu þampiyon anýn 2012 yýlýnda katýlacaklarý uluslar arasý þampiyonalara hazýrlýk olacaðýný söyledi. 14 Eylül Kapalý Spor Salonu çevresinde oluþturulan dört adet sahada gerçekleþtirilecek olan þampiyonanýn açýlýþ töreni yapýldý. Açýlýþ töreninde konuþan federasyon baþkan vekili Dr Türkmen Akdeniz ve Ege bölgelerinde organizasyon yapmanýn güzel olduðunu, ancak bu bölgelerinde ülkemizin

birer parçasý olduðunu ve buralarda bu sporu yaymak gerektiðini belirtti. Dr. Türkmen “Ama buralarda ülkemizin bir parçasý. Hepimiz buralarý gelec eðiz, bural arýn þ artla rýný g örece ðiz, sahip çýkacaðýz ki burada bu sporun alt yapý geliþsin. Buralar bölgede de insanlar bu sporu tanýsýn. Son yýllarda bu bölgede baþta Siirt Adýyaman olmak üzere bocce sporu ciddi bir alt yapý kazandý. Önümüzde ciddi çok sayýda uluslararasý etkinlik olacak. Hem g ençl er he m büy ükle r hem bayanlar kategorisinde Avrupa birliði ve dünya þampiyonalarý var. Bu þampiyona özellikle Manisa da yapýlacak olan Dünya

Ka dý nl a þa mp iy on as ýn da mi ll i ta ký mý belirlemeye esas olacak. ”dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç ise yaptýðý konuþmada, þampiyonanýn Siirt'te yapýlmasýndan dolayý mutluluk ve gurur duyduðunu belirtti. Açýlýþ töreninde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Olgaç ve Federasyon baþkan vekili Dr. Türkmen'in birb irlerine plaket ver mel eri nin ard ýnd an oyu nla ra dev am edildi. Açýlýþ törenin Ticaret ve Sanayi Odasý ba þk an veki li Nedi m K uz u, mü dü rl ük yetkilileri ve sporcular katýldý. Þampiyonaya 25 ilden 200 den fazla sporcu katýlýyor. Þampiyona pazartesi günü sona erecek.

''DAM PALAS'' KEYFÝ 40 YIL ARADAN SONRA HASTANEDE BÝTEBÝLÝR

Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Gazetemiz muhabirine yaptýðý açýklamada, ek tedbirler alýnmasý ve damlara koruma duvarý örülmesi gerektiðini söyledi. Vatandaþlarýn, sýcak havalarda daha serin olan damlarda yatmayý tercih ettiðini belirten Ömür, ''Bu da beraberinde bazý tehlikeleri getiriyor. Uyku sersemliðiyle kalkanlar, ihtiyaçlarýný gidermek için hareketlendiklerinde damdan veya merdivenlerden düþebiliyorlar. Bu düþme sonucunda ise ciddi yaralanmalar meydana geliyor''dedi. Siirt'te hava sýcaklýðýnýn gündüzleri 40 derecenin üzerinde, geceleri ise 30 derece civarýnda olmasý nedeniyle vatandaþlarýn damlarda yatmak zorunda kaldýðýný vurgulayan Ömür, þöyle konuþtu: ''Yaz mevsimiyle birlikte bölgemizde özellikle kýrsal kesimde yaþayan vatandaþlarýmýzla ilgili ciddi saðlýk problemi bizi beklemektedir. Kýrsal kesimde yaþayanlar yaz sýcaðý nedeniyle geceleri damlarda yatýyorlar. Bu nedenle özellikle çocuk ve yaþlýlarda yüksekten düþmeler yaþanýyor. Vatandaþlarýmýzýn özellikle ek tedbirler almalarý gerekmektedir. Yaþlýlarýmýz ve çocuklarýmýz gece kalktýklarýnda uyku rehavetinde kendilerini bir anda yerde bulabilmektedirler. Bunun sonucunda beyin kanamalarý ve kýrýklarla hastanemize baþvurmaktalar. Geçen yýl ilimiz genelinde 253 düþme olayý meydana gelmiþ, bunlardan 7'si yaþamýný yitirdi. Siirt'te 2012 yýlýnda þimdiye kadar 60 düþme vakasý meydana geldi, 2 kiþi öldü. Yüksekten düþme olaylarýnýn önüne geçmek için herkesin önlem almasý gerekiyor.'’ Tek katlý evlerin bulunduðu bir mahallede ikamet eden Yusuf Güneþ ise, her yaz mevsiminde dama çýktýklarýný belirterek, ''Geceleri dama kurduðumuz tahtta yatýyoruz. Damlarda yatmak tehlikeli çünkü evlerimizin etrafýnda herhangi bir korumalýk yok. Bundan dolayý özellikle çocuklar ve yaþlýlar gece düþüyor. Biz buna önlem olarak korkuluklarý bulunan bir tahtta yatýyoruz. Ama buna dikkat etmeyen aileler olduðu için düþme olaylarý çok yaþanýyor'' diye konuþtu.

Kýþýn sýcak yazýn serindir. Havayý geçiriyor saðlýklýdýr. Ancak maalesef daha seri ve daha ucuz olmasý nedeniyle betona yenik düþtü. Yeni nesil casý ve cas evlerde yaþamanýn mutluluðunu bilmiyor. Þimdilerde baba mesleði olan cas üretimini terk edip lokantacýlýk yapýyorum. Ama restore edilecek birkaç eski cas bina var, onlar için bu ocaðý kurup, casý üretiyorum. Hemþerilerimizin eskiden olduðu gibi daha saðlýklý olan cas ev yapmalarýný da arzu ediyorum.”dedi. Casý teneke usulüyle 15 TL'den sattýklarýný belirten Atun, ayda 2800 teneke cas üretebildiðini sözlerine ekledi.

YARI AÇIK CEZA EVÝNDE KALAN MAHKUM FÝRAR

Siirt Yarý açýk cezaevinde kalan mahkum tedavi gördüðü Siirt Devlet Hastanesinde firar etti. Edinilen bilgiye göre bu sabah hasta olduðu gerekçesiyle Siirt Devlet Hastanesine sevki yapýlan Ýsa Turay (35) burada tedavi altýna alýndý. Jandarmanýn bir anlýk dalgýnlýðýndan yararlanan Turay kolunda takýlan serumlarla birlikte hastaneden kaçtý. Adi suçtan hüküm giydiði belirtilen Mardin nüfusuna kayýtlý Turay’ýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

17 Temmuz 2012 Salı Günü Gazetesi  

17 Temmuz 2012 Salı Günü Gazetesi