Page 1

Kurtalan ilçesinde bulunan ve Ýkinci Dünya Savaþý yýllarý sonrasýndan kaldýðý tahmin edilen paletli askeri araç, çocuklarýn oyun alanýna dönüþmüþ durumda. Tekel Mahallesi'nin bi tt ið i y er de bo þ a ra zi de du ra n, na ml us u bulunmayan ancak kaldýraç olduðu izlenimi veren aksamý bulunan paletli zýrhlý aracýn niye ve ne zamandan beri orada bulunduðu konusunda net bilgisi olan yok. Sakinleri son 20-25 yýlda çevre köylerden göçerek gelenlerden oluþan mahallede vatandaþlar, ilçeye geldiklerinden beri zýrhlý aracýn ayný yerde olduðunu belirtiyor. Mahalle sakinlerinden Ferman Er (70), aracýn ne zamandan beri burada olduðunu mahallenin en yaþlýlarýnýn bile bilmediðini belirterek, eskilerin söylediðine göre Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýndan bu yana zýrhlý aracýn ayný yerde olduðunu söyledi. Tekel Mahallesi Muhtarý Alamettin

Gülmez, yaþlýlardan, aracýn arýzalandýðý için cezalandýrýlarak býrakýldýðýný duyduklarýný kaydetti. On yýllardýr açýk arazide bulunduðundan hurdaya dönen ar acýn yer ine çocu klarýna oyun par ký kurulmasýný isteyen Gülmez, ''Çocuklarýmýzýn bu hurdanýn içinde oynamalarýný istemiyoruz. Bunun yerine çocukla rýmýza oyun parký kurulma sýný istiyoruz'' dedi. Kurtalan Þoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Baþkaný Hikmet Deryalar da büyüklerden duyduklarý kadarýyla 1940'lý yýllarda ilçe statüsüne ka vu þa n Ku rt al an 'a bi r me ka ni ze bi rl ið in konuþlandýrýldýðýný aktararak, þu bilgileri verdi: ''1960'lý yýllarda ilçemizde yapýlan bir tatbikatta bu tank arýzalanýnca cezalandýrýlýyor. Uzun yýllar askerler baþýnda nöbet bekliyordu. Bu birlik daha sonraki yýllarda ilçemizden kaldýrýlýyor. Ancak tank yerinde kalýyor. Neden buradan alýnmadýðýný bilen kimse yok.'’

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2247

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Dicle Kalkýnma A j a n s ý ' n ý n Doðrudan Faaliyet Desteði kapsamýnda Siirt Ticaret ve Sanayi Odasýnýn “GMP GLP” adlý analiz laboratuarý projeleri desteklenerek baþarýyla uygulandýðý açýklandý. Dicle Kalkýnma Ajansýndan yapýlan yazýlý açýklamada projenin amacý Siirt ve çevresinde sürdürülebilir ekonominin, ihracatýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý izinleri ve akreditasyon ile birlikte hýzlý bir ivme kazanmasý olduðu belirtildi. Tarýmda gerçekleþtirilen fýstýkta aflatoksin tayini, toprak, gübre, su, yaprak analizi numunelerinin Diyarbakýr'da bulunan bakanlýkça onaylý olan laboratuara gönderilmesi Siirt'te bulunan laboratuarýn etkinliðini azaltmaktadýr. Bu nedenle ilgili konularda laboratuarýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan kuruluþ ve çalýþma izinlerinin alýnmasý gerekmektedir. Kurumsal kapasite alanýnda da analize dayalý çalýþmalarla birlikte verimliliðin ve etkinliðin arttýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafýndan laboratuarýn akreditasyonu yapýlarak Dicle Bölgesi'nde ihracat potansiyeli yüksek olan bal, fýstýk, nar, badem, incir vb. kuru gýdalarda uluslararasý yeterlilik belgesi alarak bölgedeki sýnýr ticaretinin ve ihracatýn geliþtirilmesi saðlanacaktýr. Devamý Sayfa 6’da

Emekli öðretmen Necmettin Merakçý ise, çocukluðunda, boþ zamanlarýnda bu araçta oyun oynadýklarýný söyledi. Babasýnýn ilçe müftüsü olmasý nedeniyle çocukluðunun Kurtalan'da geçtiðini ve daha sonra kendisinin de bu ilçede öðretmen olarak görev yaptýðýný ifade eden Merakçý ''Babamýn müftü olmasý nedeniyle çocukluðum bu ilçede geçti. 1960'lý yýllarda okuldan çýktýðýmýz zaman bu tankta oyun oynardýk. O zaman bu tank daha saðlam duruyordu. Hatta kapaðýný açýp içine de giriyorduk. Tankýn içinde cihazlar o zamanlar olduðu gibi duruyordu'' þeklinde konuþtu. Öte yandan yaþlarý 7 ile 12 arasýnda deðiþen çocuklar, hurdaya dönen askeri araca binerek oyun oynuyorlar. Bazý çocuklar da aracýn mekanizmalarýný kurcalarken, zaman zaman içinde saklambaç oynuyor.

Saðlýk-Sen, saðlýk çalýþanlarýna yönelik yüksek lisans eðitimi baþlattý. Sendikanýn Toros Üniversitesi ve Ý.K Enstitü ile yaptýðý Yüksek Lisans Protokolü ile 46 saðlýk çalýþaný, sendika hizmet binasýnda gerçekleþtirilen törenle Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Yüksek Lisans programý için kesin kayýtlar baþladý. Eylül ayýnda baþlamasý planlanan eðitim ilimizde olup 1 yýl da tamamlanacak. Üyelerimiz yüksek lisanslarýný tezsiz olarak yapabilecek. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Þube Basýn ve iletiþim sekreteri Selçuk Yýlmaz, "Üyelerimizin kiþisel becerilerinin geliþmesini istiyoruz. Yüksek lisans konusunda talepler geldi. Biz de bu açýdan Toros Üniversitesi ve Ý.K Enstitü ile bir protokol imzaladýk. Saðlýk-Sen, gelen talepler doðrultusunda saðlýk yönetimine ilgi ve ihtiyaç duyan saðlýk çalýþanlarý için de "Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði" yüksek lisans programý ile sendikal alanda bir ilki gerçekleþtirmektedir. Ülkemizde birçok ilde sendikamýzýn baþlatmýþ olduðu yüksek lisans programýna Siirt ilimiz de eklenmiþ oldu. Yýlmaz, Sendikamýz ile Toros Üniversitesi ve Ý.K Enstitü arasýnda imzalanan bu protokol sayesinde, üyelerimiz için yine çok farklý bir fýrsat sunmuþ olduk." Dedi.

REKTÖR PROF. DR. ZÝYADANOÐULLARI ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI'NI ZÝYARET ETTÝ

Aðustos ayýnda yapýlacak olan rektörlük seçimlerinde adaylýðýný açýklayan Prof. Dr. Ömer Þahin, kadrosu Siirt Üniversitesinde bulunan tek bir profesör olduðunu belirterek emanetçi olmayacaðýný söyledi. Adaylýðýný makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklayan Porf. Dr. Ömer Þahin projelerini anlattý. Prof.Dr. Þahin “Üniversiteler bilimsel çalýþmalara yön veren, toplumu yönlendiren, sosyal yaþama katký sunan kurumlardýr. Geliþmiþlik düzeyi açýsýndan Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi konumunda olan üniversitelerin önemi gün geçtikçe artmaktadýr. Üniversitelerin bu iþlevini tam olarak yerine getirmesinde yönetimin rolü çok büyüktür. Devamý Sayfa 4’te

Hocam,

Siirt Üniversitesi Rektör adaylarýndan Prof.Dr.Asaf Varol görüþ ve düþüncelerini öðretim üyelerine gönderdiði maille anlatýyor. Prof.Dr. Varol'un maili þöyle “Saygýdeðer

2008 yýlýnda hazýrlamýþ olduðum Siirt Üniversitesinin 2023 yýlýna kadarki geliþme projeksiyonlarýný içeren bir dosyayý size e-posta ile göndermiþ ya da CD üzerinden bizzat elden teslim etmiþtim. Rapor üzerinden 4 yýl geçti ve o rapor 2008 yýlýndaki mevcut duruma göre projelendirilmiþti. Size o raporu göndermemin nedeni, daha o yýllarda dahi 2023 yýlýný düþünerek Siirt Üniversitesini geleceðini planladýðýmý kanýtlamak içindi. Devamý Sayfa 3’te

Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadan oðullarý Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný M. Rýfat Ayyýldýz'ý ziyaret etti. Üniversiteden yapýlan yazýlý açýklamada, ziyarette çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Prof.Dr.Ziyadanoðullarý: “Amacýmýz Siirt'in makus Devamý Sayfa 6’da kaderini deðiþtirmektir.


SAYFA - 2

16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

BÝZÝM BEÞERÝ SERMAYEMÝZ VAR

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, ''Petrolümüz, doðalgazýmýz, altýnýmýz yok, ancak geleceðe inanan, hayalleri olan gençlerimiz var, yani bizim beþeri sermayemiz var'' dedi. Batman Valiliði ve Emniyet Müdürlüðü tarafýndan organize edilen ''Ýngilizce Yaz Kampý'' etkinikleri kapsamýnda Batman ve Mardin'den gelen 360 öðrenci, Bakan Þahin ile bir araya geldi. WOW Hotel'deki etkinlikte konuþan Þahin, kendisinin de öðrencilerin geldiði bölgede yetiþtiðini belirterek, öðrencilerle kendi hayat hikayesini ve deneyimlerini paylaþtý. Þahin, öðrencilerin Türkiye'nin geleceði olduðunu vurgulayarak, ''Ülkemizin gelecekteki mühendislerine, doktorlarýna, öðretmenlerine, bakanlarýna, belki de baþbakanlarýna hitap etmekten heyecan ve mutluluk duyuyorum'' dedi. Genç nüfusun önemine dikkati çeken Þahin, ''Petrolümüz, doðalgazýmýz, altýnýmýz yok, ancak geleceðe inanan, hayalleri olan gençlerimiz var, yani bizim beþeri sermayemiz var'' dedi. Öð re nc il er e b il gi ni n ö ne mi nd en bahseden Þahin, bilginin, iktidar aracý, güç olduðunu söyledi. Þahin, öðrencilerin sadece bölgedeki rakipleriyle deðil, dünyadaki diðer yaþýtlarýyla da rekabet içerisinde olduðunu kaydederek, gençlerin eðitim ve iþ hayatlarýnda en iyi olmak için ciddi bir çaba göstermeleri gerektiðinin altýný çizdi. Kendi siyaset yaþamýndan da örnekler veren Þahin, þunlarý söyledi: ''Vekilliðimin ilk yýlýnda beni köylere götürmüyorlardý. Kendimi vekil olarak kabul ettirmem 2 yýlýmý ald ý. H erk es d inl erk en n ot a lýy ord um. Ankara'ya gelince bu sorunlarla tek tek

M

ilg ile ndi m. Zam anl a k ö y l e r d e n vatandaþlarýmýz beni istemeye baþladý.'’ B a k a n l ý k makamýnýn büyük bir emanet olduðunu ifade eden Þahin, b u n u n i ç i n bakanlýktaki tüm mesai ar kadaþla rýyla ciddi b ir ç alýþma te mp os u i çe ri si nd e olduklarýný kaydetti. Þahin, ' Bu dönemde iki önemli yasayý Meclis' ten geçi rmeyi ba þa rd ýk . K ad ýn a yönelik þiddet yasasý ile þehit, gazi ve terör maðdurlarý yasalarýný Meclis'ten geçirdik'' dedi. Öðrencileri, sürekli þikayet eden ve ma ze re t ür et en bi re yl er ol ma ma la rý konusunda uyaran Þahin, öðrencilere þu tavsiyelerde bulundu: ''Ýþin özü insan olmak, iyi birer insan olun. Makamlar bittikten sonra sizin için ne söyledikleri çok önemli. Önemli olan gelip-gitmek deðil, iz býrakan olmaktýr. Sizin için arkanýzdan rahmet okunmasý çok önemli. Yaþlýyý, engelliyi koruyan bir ruh zenginliðine sahip olun.'’ Þahin, öðrencilere, ''Sen istersen olur, bu bir hayal deðildir'' ilkesini hatýrlatarak, '' Bi z g ay re tt en so ru ml uy uz , t ev fi k Allah'tandýr dedi. Bakan Þahin, konuþmasýný, ''Siz ülkemizin renkleri, nefeslerisiniz. Bu gökkuþaðýnýn en güzel renklerisiniz. Bu

zenginliði çatýþtýrmadan, ayrýþtýrmadan birleþtirmeliyiz. Sizlere güveniyor ve sizleri çok seviyoruz'' þeklinde tamamladý. Etkinliðe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Nail Abdulgazi Alataþ, Süleyman Þah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz, Marmara Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Selçuk ve öðretmenler katýldý. Ýngilizce Yaz Kampý Ýngilizce Yaz Kampý etkinliðinde Ýstanbul'a gelen öðrenciler, Marmara ve Süleyman Þah üniversitelerinde Ýngilizce eðitimi almanýn yaný sýra Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gazeteci-yazar Mehmet Altan, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan ile tanýþma imkaný buldu. Öðrenciler ayrýca, hafta sonlarý Ýstanbul'u gezdi.

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, SBS ile ilgili eleþtirilerde çok ciddi bir metodolojik hata yapýldýðýný söyledi. Dinçer, Suudi Arabistan Eðitim Bakaný Prens Faysal Bin Abdullah Bin Mohammed Al Saud ile yaptýðý görüþmenin ardýndan Dolmabahçe Sarayý'nda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. SBS'ye iliþkin kamuoyundan yöneltilen eleþtirilerle ilgili soruya karþýlýk Dinçer, ''SBS ile ilgili eleþtirilerde çok ciddi bir metodolojik hata yapýlýyor. Kendi kendimize ve çocuklarýmýza haksýzlýk etmemeliyiz. Bugünkü yapýlan sýnav sistemi, Türk eðitim sisteminin niteliðini ölçmüyor. Çocuklarýmýzýn ilgi ve yeteneklerini de ölçmüyor. Bu sýnav, çocuklarýmýzý elemek ve sýralamak için yapýlan bir sýnavdýr'' diye konuþtu. Dinçer, SBS'de 500 tam puan alan öðrenciler arasýnda uluslararasý yarýþmalarda derece alanlarýn öne çýkarýldýðý yönündeki soruya karþýlýk da þu yanýtý verdi: ''Bizim Türkiye'de SBS'yi farklý bir gözle deðerlendirmemiz lazým. Normalde eðitimi testlerde sorulara doðru cevap vermek olarak algýlýyorsak, o zaman bu itirazlarý ciddiye alabiliriz. Biz çocuklarýmýzýn yaþama uyum saðlayabilmelerinin eðitim olduðunu söylüyoruz. Spor yapmayý, güzel sanatlarla ilgilenmeyi, müzikle, bedenle meþgul olmayý, kitap okumayý ve hayata dair gerçeklerin peþinden koþmayý bir eðitim alaný olarak deðerlendiriyoruz. Bunlar da eðitimse, bu insanlara avantaj saðlamadýkça bunlarý teþvik etmiþ olmazsýnýz. Bunun örneklerini seçimlik derslerimizde görebilirsiniz.'’ Dinçer, Türkiye'nin bir deðiþim sürecinden geçtiðine dikkati çekerek, ''Giderek demokratikleþen, giderek toplum yapýsýný esnekleþtiren bir hayat tarzýna doðru kayýyoruz. Bütün bu deðiþiklikler olurken tabii ki bazý insanlar bundan olumsuz etkilenecektir. Eleþtiri yapabilirler, gösteri yapabilirler. Bu yapýlan eleþtiri ve gösterileri dikkate alýrýz'' diye konuþtu.


SAYFA - 3

16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

Bu 4 yýllýk süreç de dikkate alýnarak elbette ki o raporun yenileneceðini, sizlere daðýttýðým basýn açýklamasýnda duyurmuþtum. Düþüncelerimi, plan ve projelerimi sizlere duyurular halinde göndereceðimi de belirtmiþtim. Þimdi Siirt'te yaptýðým incelemeler sonrasýnda tespit ettiðim bazý sorunlara nasýl yaklaþacaðýmý, bu sorunlarý nasýl çözeceðimi aþaðýda açýklýyorum. Bu duyurularým seçim süresince devam edecektir. Siz deðerli öðretim elemanlarýndan isteðim ise; varsa sorularýnýzý ve görüþlerinizi bana bildirmenizdir. Ýnanýn bu tür bir tasarrufa girerseniz çok mutlu olurum ve isim vermeden sorunuza nasýl bir çözüm üreteceðimi sizinle ve diðer personel ile paylaþacaðým. O nedenle sorularýnýzý beklediðimi ifade ederek, aþaðýdaki açýklamalara geçmek istiyorum. 1. Akademik personelin bilimsel çalýþmalarýnýn desteklenmesi Akademisyenlerin ulusal ya da uluslararasý konferanslarda veya sempozyumlarda bildirilerini sunabilmeleri için maddi destek verilecekt ir. Özellikle yurtdýþýnda bildiri sunmak üzere gitmek isteyenlerin tüm uçak masraflarý ile 500 $ (dolara) kadarki katýlým ücretleri Üniversite tar afý nda n kar þýl ana cak týr . Ama ç, Sii rt Üniv ersi tesi ni ulus lara rasý konf eran s ve sempozyumlarda tanýtýlmasýný saðlamak, aka dem isy enl eri n ya ban cý d ild e bi ldi ri sunarak akademik geliþmelerini hýzlandýr malarýný temin etmek olacaktýr . SÝÜBAP projelerine verilen destek miktarý artýrýlacaktýr. 2. Internet alt yapýsý Siirt Ü nivers itesi k endisi ile ayn ý dönemde kurulan yeni üniversiteler arasýnda Ýnternet aðýný kurarak ULAKBIM imkân larýn dan fa ydala nan il k üniv ersit e olmasýný saðlamýþtým. O dönemde akademik personelin tümüne bilgisayar daðýtmýþtým. Siirt Üniversitesinde maalesef Internet baðlantýsý, o dönemde yapýlan alt yapý ile sýnýrlandýrýlmýþ ve yeterli geliþmeyi saðlamamýþtýr. Internet artýk lüks bir araç deðil, zorunlu bir ihtiyaçtýr. Hele Üniversitelerde bu durum çok daha büyük önem arz etmektedir. Internet alt yapýsý yenilenecek ve hýzlandýrýlacaktýr. Kablosuz bað lan tý a ðý y ayg ýnl aþt ýrý lac ak, öðr eti m elemanlarýna dizüstü bilgisayar daðýtýmý yapýlacaktýr. 2012 yýlýna ait bütçe kesinleþtiði için, þayet ilgili kalemde yeterli meblað yok ise, 2013 bütçesinde bu yenilemeyi yapabilmek için gerekli bütçe çalýþmalarý baþlatýlacaktýr. 3. Veritaban abonelikleri Ak ad em is ye nl er in ça lý þm al ar ýn ý gerçekleþtirebilmelerini ve gerekli literatürlere kolayca eriþmelerini saðlamak için tanýnmýþ veri tabanlara üye olunacaktýr. Bu konuda kýsýntýya gidilmeyecek ve bu ka yn ak la rý n p er so ne l t ar af ýn da n s ýk ça kullanabilmeleri saðlanacaktýr. 4. Web Sayfasý ve Öðrenci Otomasyonunun yenilenmesi Siirt Üniversitesi web sayfasý maalesef çok zayýf hazýrlanmýþtýr. Üstelik bölüm ve birimlere ait sayfalarda doyurucu bilgi elde edilmesi mümkün deðildir. Oysa Ün iv er si te le r de ðe rl en di ri li rk en , we b sayfalarýnda verdikleri hizmetler, sunduklarý içerikler çok önemlidir. Siirt Üniversitesi web sayfasý bu özelliklerden yoksundur. Amatör bir ruh ile web sayfasýnýn yürütüldüðü kanýsýndayým. Öðrenci otomasyonu

profesyonel bir k u r u l u þ a hazýrlatýlacak ve öðretim elemanlarýnýn kul lan ýmý ný e sne k tu ta ca k öz el li kl er e sahip olacaktýr. 5. Ders ücretleri S i i r t Ün iv er si te si ne 20 07 yýlýnda ge ldiðimde, ikinci öðretim üc re tl er in in no rm al ders ücretinin 2,5 katý üzerinden ödendiðini gördüm. O dönemde hemen Yönetim Ku ru lu nd a k ar ar alarak ikinci öðretim ders ücret katsayýsýný 3, 2' ye çý ka rt mý þt ým . Ancak bu katsayýnýn t e k r a r 2 , 5 ' a düþürüldüðünü öðrendim. Mevzuat 3,2 kat say ý uy gul ama sýn a im kân ver irk en, yönetimin o katsayýyý 2,5'a düþürmesi, emeðe olan saygýnýn eksikliði olarak deðerlendiriyorum. O nedenle ikinci öðretim için mevzuat en yüksek katsayý olarak neyi belirlemiþse, o katsayýyý uygulayacaðým. Ýk in ci öð re ti m g el ir le ri ay ný ha vu zd a birikmektedir. O nedenle havuzda biriken meblað sayesinde katsayýyý en üst seviyede tutmak mümkündür. 6. Ders daðýtýmlarý Öðretim elemanla rý arasýnda ders daðýlýmý adil yapýlacaktýr. Ayný fakültedeki, bölümdeki ya da birimdeki bazý öðretim elemanlarýnýn ders saatlerinin tümü dolu iken, bazýl arýný ise sa dece zorunl u saat toplamlarý ile sýnýrl andýrmak, ders ücret daðýlýmda adaletsizliðe neden olur. Öðretim elemanlarýnýn almýþ olduklarý eðitimler, deneyim ve becerileri ve geçmiþte verdikleri d e rs l er d ik k at e al ý na r ak , eþ i t d a ðý l ým yapýlmasý saðlanacaktýr. 7. ÖSYM ve Açýk Öðretim sýnav larýnda dengeli daðýtým Bilindiði üzere ÖSYM sýnavlarýnda merk ezi b ir ot omas yon d evre dedi r. Bu merkezi görevlendirme sistemi tamamen ÖSYM tarafýndan koordine ve organize ed il me kt ed ir . An ca k, bu nu nl a bi rl ik te Üniversite ÖSYM temsilciliði yetkisinde olan sýnav görevlendirmeleri de söz konusudur. Açýk öðretim sýnavlarýnda Üniversite ÖSYM temsilciliði etkin rol üstelenebilmektedir. Ün iv er si te iç i o rg an iz as yo nl ar ýn a t ab i merkezi sýnavlarda hiyerarþik durumlar göz ön ün de bu lu nd ur ul ar ak sý na vl ar ad il daðýtýlacaktýr. 8. Yabancý dil sorunu 2007-2008 yýllarýnda Siirt Üniversitesinde görev yaparken, akademisyenlerin yabancý dil problemlerini çöz mel eri içi n kur sla r açt ýrm ýþt ým. Bu kurslara devam eden bazý arkadaþlar ÜDS'de baþarýlý sonuçlar almýþlardý. Aka dem isy enl eri n yük sel mel eri önü nde önemli bir engel teþkil eden bu sorunu çözmek için üniversite içinde dil kurslarý açacaðýz. Bunun haricinde bütçe imkânlarý dâhilinde (2012 bütçesi buna elvermeyebilir, ancak 2013 bütçesi hazýrlanýrken yurtdýþýnda yab anc ý dil kur sla rýn a kat ýlm a imk âný yaratýlabilir) yurtdýþýna yaz aylarýnda akademisyenler gönderilecektir. Bu amaçla

yurt dýþýndaki bir üniversite ile protokol imzalanacaktýr. Fýrat Üniversitesinde bu baðlamda bir protokol hazýrladým ve protokol YÖK tarafýndan da onaylandý. Dolayýsýyla bu yolun nasýl açýlacaðýný çok iyi biliyorum. 9. Kurslarýn düzenlemesi Üniversiteler bulunduklarý çevreye sosyal projeler ile katký saðlamalýdýr. Sosyal pr oj el er e ö ne m v er il ec ek , Ü ni ve rs it e tarafýndan halka açýk, meslek kazandýrýcý ku rs la r dü ze nl en ec ek ti r. Bu tü r bi r uygulamayý 2007-2008 yýllarýnda gerçekleþtirmiþtik. 10. Personelin boþ zamanlarýný deðerlendireceði mekanlarýn oluþturulmasý Siirt Üniversitesine özveride bulunarak dýþarýdan gelen ya da memleketi ol ma sý mü na se be ti yl e S ii rt 't e ç al ýþ an personele deðer verilmeli, kendilerinin sosyal et ki nl ik le rd en yo ks un ka lm am al ar ý saðlanmalýdýr. Bu nedenle sosyal aktivitelere b ü y ü k ö n e m v e r i l e c e kt i r . B u s o sy a l aktivitelerin yapýlabilmesi için yeterli alt yapý oluþturulmalýdýr. Bu konuda neler yapmayý planladýðýmý daha sonraki duyurularýmda sizlerle paylaþacaðým. Sayýn Hocam, Siirt Üniversitesinin bir çalýþaný olarak hak ettiðinizi düþündüðünüz ortamlarýn oluþturulmasý konusunda sizlerle beraber olduðumu, sizin görüþ ve önerilerinizin benim için çok ö neml i ola caðý ný; b u ifa dele ri yazarken de sadece yazmýþ olmak için bu tür pro jel eri ort aya koy mad ýðý mý b ilm eni zi isterim. Fýrat Üniversitesindeki çalýþmalarýmý yakýndan bilenler, hangi projeye el attýysam onu baþarý ile sonuçlandýrdýðýmý, saðduyulu olan herkesin söyleyeceðine emin olabilirsiniz. Burada sadece birkaç konuya temas ettim. Bu duyurularým devam edecektir ve aklýnýza takýlan tüm sorularýnýza cevap bulacaðýnýz yazýlarým mutlaka elinize ulaþacaktýr. Sizden istirhamým, bana sorma isteðiniz sorularýnýzý iletmenizdir. Ben sizden gelecek sorulara en kýsa sürede mutlaka cevap vereceðim ve isim vermeden sorunlarýnýza çözüm önerilerimi tüm personele bildireceðim. Kalýn saðlýcakla ve Yýldýzlaþan bir Siirt Üniversitesi için gelin he p bi rl ik te ça lý þa lý m. Ça lý þa nl ar ýn ýn korunduðu, personelin akademik ve idari yükselmelerinin kendisine þiar edinen bir kiþiliðimin olduðuna emin olabilirsiniz. Saygýlarýmla. 13.07.2012


SAYFA - 4

16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ

- BÖLGEDEN - BÝLÝM -

PROF.DR. ÞAHÝN EMANETÇÝ OLMAYACAÐIM Bu yüzden üniversitemizde 2012-2016 dönemi için seçilecek rektörün katýlýmcý, kendini yenileyebilen, eleþtiriye açýk, sivil toplum örgütleriyle iþbirliðini önemseyen, bilimsel geliþmelere göre yenilenebilir stratejiler geliþtirebilen özelliklere sahip olmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bireyler ve kurumlar toplumun bir parçasý olarak sorumluluklarýnýn bilincinde, onun geliþmesine ve deðiþimine ýþýk tutmalýdýr. Deðiþim olmazsa, insanlar belli bir olgunluða gelemez, kurumlar geliþemez, büyüyemez. Ancak gerekli ve kaçýnýlmaz görülen deðiþimin, iyi planlanmasý, iyi yönetilmesi ve yapýlan planlarýn baþarýyla uygulanmasý gerekir. Yaklaþmakta olan rektörlük seçimlerinde aday olmam konusunda çok sayýda talep aldým. Bana duyulan güveni karþýlýksýz býrakmamak için konuyu hassasiyetle deðerlendirdim. Üniversitemizde olup biteni seyredip sineye çekmek yerine umut ýþýðý olmak için bana güvenenlerin desteði ile yüreðimi ortaya koymam gerektiðini düþündüm. Bu sebeple üniversitemizde Aðustos 2012'de yapýlacak olan ve bir hizmet yarýþý olarak gördüðüm rektörlük seçiminde aday olmaya karar verdim. Bu kararda üniversitemizde duygu ve düþüncelerimi paylaþan, bana her zaman güven duyan, birlikte umutlarýmýzý gerçekleþtirmeye özlem duyduðum siz deðerli dostlarýn teþvikleri önemli rol oynamýþtýr. Kadrosu Siirt Üniversitesinde olan tek profesörüm. Dolayýsýyla emanetçi olamayacaðým için baþarýlý olmak ve sizlerin güvenini kazanmaktan baþka bir þansýmýn olmadýðýný biliyorum. Rektör olarak atanacak adayýn probleme dayalý çözüm üretebilen, ekip çalýþmasýna önem veren, yeni fikirlere açýk olan biri olmasý büyük önem arz etmektedir. Dýþarýdan emanetçi olarak gelen deðil,

yaklaþýk 4 yýldýr üniversitemizde dekan olarak çalýþan ve gemileri yakarak gelen bir öðretim üyesiyim. Bu süre içinde ve daha öncesinde edindiðim bir iki m ve den eyi mle rim e güv ene rek , üye si ol ma kt an on ur du yd uð um ün iv er si te mi zi n sorunla rýný bil iyor, bu nlarý si zlerin g üven ve de st eð iy le et ki n b ir þe ki ld e k al ýc ý ç öz üm e kavuþturabileceðime kanaatim tamdýr. Üniversitemizin mensuplarý arasýnda hiçbir ayrým gözetme den, yakinen tanýdýð ým deðerli akademik ve idari personelimiz ile hep birlikte el ele v e re re k, h uz ur v e ka rd e þl i k ort a mý nd a , üniversitemizi geliþmiþ üniversiteler düzeyine taþýyacaðýmýza inanýyorum. Kur umu muz un gel ece ðin i pla nla rke n deðiþimi esas alan, akademik ve idari personelini

tercihlerinden dolayý dýþlamayan, akýl ve gönül birlikteliði ile “biz” diyebilen, baþta özlük haklarý olmak üzere her alanda keyfiliðe deðil, eþitlik, adalet ve akademik liyakat prensiplerine baðlý kalan; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler için gerekli alt yapý olanaklarýný sunabilen, üniversitemizin yeniden ve topyekûn yapýlandýrýlmasýný gerçekleþtirmeyi hedef alan bir yönetim anlayýþýyla Siirt Üniversitesi Rektörlüðüne adayým. Sosyal ve etkin iletiþim anlayýþým ile ortak akýl ve sevgi paydasýnda, yaþanýlýr bir bilim yuvasýný þekillendirmek, þeffaf ve adil bir yönetim sergilemek suretiyle üniversitemizi akademik personel ve öðrenciler için cazibe merkezi haline getirerek hak ettiði seviyelere ulaþtýrmak için desteklerinizi bekliyorum.”

KURANI KERÝMÝ ÖÐRENME

K

ur'an-ý Kerim portalýnda Kur'an-ý Kerim okumaya giriþten tefsir okumalarýna kadar pek çok hizmetten faydalanýlabiliyor. “Kur'an Öðr enmeye Giri þ”, “Kelime Arama”, “Kur'an Dinleme”, “Hatim Okuma”, “Kur'an Kütüphanesi”, “Meal”, “Tefsir”, “Sureler ve Konu Fihristi” bölümlerinin bulunduðu portal, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn hazýrladýðý en büyük Kur'an portalý olmasý bakýmýndan önem taþýyor. Kur'an'ý Kerim öðrenme… Kur'an-ý Kerim'i güzel ve doðru bir þekilde okumayý 18 derste öðreten interaktif yapýdaki “Kur'an okumaya giriþ” bölümünde, Kur'an harfleri, telaffuzlarý, tecvit bilgileri, anlamlarýyla birlikte namaz sure ve dualarý yer alýyor. Kur'an okumaya giriþ bölümünde, resimlerle abdest ve

resimlerle namaz baþlýðý altýnda abdest ve namazla ilgili genel bilgiler de veriliyor. Kur'an-ý Kerim ve meal okuma… Kur'an'ý Kerim Portalý, interaktif ortamda ayný anda Kur'an-ý Kerim'i Arapça ve Türkçe mealiyle okuma fýrsatý da saðlýyor. Sitede, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan hazýrlanan meal ve tefsirleri sayfa sayfa okumak ve kamuoyunda bilgisayar hattý olarak bilinen ve kolay okuma imkâný veren dijital hatla hazýrlanan Kur'an-ý Kerim'i de okumak mümkün. Kur'an-ý Kerim ve meal dinleme… Kur'an-ý Kerim portalýnda Türkiye'nin ve dünyanýn seçkin hafýzlarýnýn okuduðu hatimler de

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

yer alýyor. Sitede, Türkiye'nin seçkin hafýzlarý Davut Kaya ve Ýshak Daniþ'in yaný sýra hafýz Abdüssamed, Kabe imamlarýndan Mahir Muaygili, Þüreym ve Südeys gibi dünyaca ünlü hafýzlarýn tilavetini dinlemek mümkün. Portalda ayrýca Mehmet Emin Ay'ýn seslen dirdið i Kur'an -ý Kerim meali de dinlenebiliyor. Kur'an arama motoru… Portal, Kur'an-ý Kerim'den belli kelimeleri arama hizmetini de saðlýyor. “Kur'an Arama Motoru” olarak isimlendirilen bölümde Türkçe ve Arapça kelimele r, arama motoruna g irilerek , kelimenin geçtiði ayetler kolaylýkla bulunuyor. Kur'an Arama Motoru'nda (KAM) hem Türkçe hem de Arapça kelime ya da kelime gruplarýyla arama yapýlabiliyor.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, ''Tükettiðinden daha fazlasýný üretebilen Türkiye'nin þu anda elektrik sorunu yoktur'' dedi. Yýldýz, bazý temaslarda bulunmak üzere geldiði Giresun'da, ''8. Görele Kemençe ve Horon Günleri''nin açýlýþ törenine katýldý. Bakan Yýldýz, daha sonra Vali Dursun Ali Þahin'i ziyaret etti. Enerji sektörünün, 10 yýl içinde Türkiye'nin idaresine koyulan iradeyle diðer sektörlerden daha hýzlý büyüdüðüne dikkati çeken Yýldýz, þöyle konuþtu: ''Tükettiðinden daha fazlasýný üretebilen Türkiye'nin þu anda elektrik sor unu yok tur . Dü n it iba riy le T ürk iye Cumhuriyeti tarihinin bir rekoru kýrýldý. 37 bin megavatýn üzerinde bir enerji yapýlanmasý saðlandý. Halbuki bizim þu anda ar zý mý z 40 bi n me ga va tl ar ci va rý nd a. Dolayýsýyla Türkiye'nin bir enerji sorunu bulunmamakta. Ancak büyüyen Türkiye bir yýl içinde yüzde 11,8'lik enerji sektöründe tüketim de büyüdü. Bir yýl içinde bu rakamla büyümek, hele hele bir kýsým AB ülkeleriyle karþýlaþtýrýrsak, onlarýn 7-8 yýllýk büyümesine denk geliyor. Türkiye enerji sektöründe çok daha hýzlý büyümek zorunda. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Türkiye hak ettiði noktadan daha da iyi noktalara gidecektir.

Biz de sektör olarak elimizden geleni yapacaðýz.'’ ''HES yerli kaynak d emektir '' Bakan Yýldýz , enerji sektöründe HES'lerin katkýsýnýn fazla olmasýný istediklerine iþaret ederek, þöyle konuþtu: ''HES, yerli kaynak demektir. Çevreye, yeþile duyarlý ve ay ný za mand a dokuyu bozmaksýzýn iyi bir yapýlanma saðlamamýz lazým. Biraz hoyratça çalýþan müteahhitlerimiz var. Onlarýn da mutlaka ikaz edilmesi gerek iyor ki biz de bunu yapýyoruz. Ama yerli kaynak halinde bunlarýn Türkiye'ye kazandýrýlmasý lazým. Eðer biz bunlara yerli kaynak olarak karþý çýkarsak, bunlar bize yol, su, köprü olarak deðil de ithal doðalgaz olarak geri dönüyor. Cebimizden daha fazla döviz çýkýyor. Biz de buna çok tahammül edemeyiz.'’ ''Ka rade niz' de petr ol ve doða lgaz arama çalýþmalarýnýn ne durumda olduðu'' yön ünd eki sor u üze rin e Bak an Yýl dýz , ''Karadeniz'de petrol varsa biz onu bulacaðýz,

petrol yoksa bulamayacaðýz. O yüzden inatla ve sabýrla çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bir kuyu yaklaþýk 250 milyon dolar civarýnda, o yüzden dikkatli çalýþmamýz gerekiyor. Þu ana kadar yaptýðýmýz çalýþmalara uluslararasý firmalarla yaptýðýmýz anlaþmalar çerçevesinde devam ediyoruz. Yani onlarýn finansman koymasýyla beraber devam ediyoruz. Bulursak karý paylaþacaðýz, bulamazsak zararý onlar alacaklar, anlaþmamýz böyle'' diye konuþtu. Bakan Yýldýz, ziyaretin ardýndan valilik salonunda basýna kapalý gerçekleþtirilen Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna baþkanlýk etti.


16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ

SAYFA 6

- GÜNCEL -

Siirtli 2 spor hocasý ve 1 sporcu milli takýma davet edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; Yüzme Federasyon Baþkanlýðýnýn 2012 yýlý faaliyet programýnda yer alan Avrupa Gençler Açýk Su Þampiyonasýnýn 13-15 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Kocaeli Ýlinin Karamürsel Ýlçesinde yapýlacaðý söz konusu þampiyonaya yüzme antrenörü Emrah Doðan'ýn Milli Takým Antrenörü olarak davet edildiði belirtildi. Açýklamada þu bilgilere yer verildi”Yine Judo Federasyonu Baþkanlýðýnýn 2012 yýlý faaliyet programýnda yer alan; Büyükler (Bay- Bayan) Boðaziçi Avrupa Judo Kupasý 14-15 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul Ýlinde yapýlacaktýr. Boðaziçi Avrupa Judo Kupasý'na ilimiz antrenörlerinden Selami Ünal'ýn Antrenör olarak davet edildiði, 12-15 Temmuz da Ýstanbul ilinde yapýlacak olan Büyükler-Gençler (Bay-Bayan) Boðaziçi Avrupa Kupasý ve Toplama Kampýna Ýlimiz sporcusu Kadir Ünal'ýn davet edildi.

Siirt Belediyesi tarafýndan Ramazan ayýnda alýnacak önlemlerle ilgili bir toplantý düzenlendi. Toplantýda konuþan belediye baþkaný Selim Sadak her türlü önlemi alacaklarýný söyledi. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada Baþkan Selim Sadak toplantýda yaptýðý konuþmada, Ramazan ayýna sayýlý günler kala, kentte bulunan yurttaþlarýn barýþ, huzur ve saðlýklý bir ortamda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için belediye bünyesinde bulunan ilgili birimlerin çalýþmalarýný tamamladýðýný ifade ettiði belirtildi. Belediye olarak önceki yýllarda özellikle Ramazan ayýnda kent merkezinde göze hoþ gelem eyen g örünt ü yara tan ve artan seyya r satýcýlarýna izin verilmeyeceðini belirten Sadak, bunu yaný sýra Ramazan ayý baþlamasýyla birlikte halkýn meyve s ebze ve temel g ýda mad desi tüketiminin arttýðýný ve bazý kesimlerin bunu fýrsat

bilerek mübarek Ramazan ayýna raðmen tüketim ürünlerini yur tta þla ra pah alý ya sat týk lar ýný belediye olarak bu yýl yapacaklarý denetimlerle önleyeceklerini söyledi. Ge le ce k ha ft a ba þý nd an itibaren gýda üretimi yapan imalathaneler baþta olmak üzere gýda satýþý yapan iþ yerlerinde zabýtalarýnýn den eti mle rin i art týr aca ðýn ý yas al mevzuata uymayan ve halk saðýlýðýný te hd it ed en ür et im le re iz in vereceklerini ve yasal iþlemlerin uygulanacaðýný, bu nedenle kentte bulunan tüm esnaf ve halký bu konuda duyarlý olmasý gerektiðini ifade ederek özellikle Ramazan ayýnda yurttaþlarýn rahatlýðý ve huzuru için Güres caddesinde hiç bir seyyar satýcýya

Proje hakkýnda bilgi veren Laboratuar Müdürü Remzi Erdoðan, “Proje sayesinde vatandaþlarýn ürünlerini Diyarbakýr'a veya Antep'e gönderme dertleri ortadan kalkacaktýr” dedi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili olan Nedim Kuzu, “Bu proje sayesinde Siirt tarým ekonomisi önemli bir ihtiyacýný karþýlayarak; hak ettiði daha iyi bir konuma gelecektir. Siirt, üç dört yýl içerisinde hem fýstýk üretimi açýsýndan bugünkü üretimini katlayacak, hem de ürettiði fýstýðýný iþledikten sonra kendi ihracatýný yapabilme seviyesine gelecektir” dedi. Projenin uygulanmasý ile Siirt'e hizmet veren laboratuar daha geniþ bir analiz yelpazesine ve daha büyük bir kapasiteye sahip olmuþtur. Böylece yukarýda tanýmlanmýþ olan alanlarda test yapma imkâný meydana gelmiþtir. Teknolojik bir laboratuarýn hizmete girmesi ile akreditasyon sürecinin tamamlanmasý ve bölgemizdeki tarýmsal faaliyetlerin daha kaliteli yapýlmasý yönünde büyük bir adým atýlmýþtýr.

ve kahvehanelerin sandalye iþgaliyesine izin vermeyeceklerini, bu anlamda belediye olarak halkýn Ramazan ayýnda huzurlu ve sorunsuz olarak dini vecibelerini yerine getire bilmesi için belediye olarak denetimlerin artýrýlacaðýný ve her türlü önlemi alacaklarýný söyledi.

Siirt'te aþýrý y ü k l ü kamyondaki saman yüklü çuvallarýn üst geçide çarpmasý sonucu yol savrulan samanlar ulaþýmýn aksamasýna yol açtý. Þehir giriþinde bulunan Mehmetçik Ýlköðretim Okulu önünde bulunan üst geçide çarpan sürücü AH yönetimindeki 13 AU 495 plakalý kamyonda ki saman çuvallarý yola savruldu. Samanlarýn yola savrulmasýnýn ardýndan Trafik ekipleri tarafýndan þehir giriþi bir müddet araç ulaþýmýna kapatýldý. Belediye ekiplerinin yaklaþýk bir saatlik temizleme çabalarýndan sonra yol tekrar ulaþýma açýldý. Kamyon sürücüsü hakkýnda yasal iþlem yapýldý.

Hiçbir zaman kiþinin menfaati toplumun menfaati üzerinde olmamalýdýr. Biz Siirt'i baðrýmýza bastýk, Siirt'in geleceði için elimizden geleni yapýyoruz ve yapmaya da devam edeceðimizi de belirtmek isterim.” þeklinde konuþtu. Ayyýldýz yapýlan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarýný belirterek “Siirtli esnafýn sizin sayenizde iþleri rayýnda olduðu için size minnettarýz. Üniversitemizin öðrenci sayýsýný arttýrmasý demek yeni yatýrýmlarýn artmasý demektir. Bu da Siirt'in geliþmesi anlamýna gelmektedir.” Dedi. Ziyarette Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. Ýbrahim Teðin ve bazý oda baþkanlarý da hazýr bulundu.

16 Temmuz 2012 Pazartesi Günü Gazetesi  

16 Temmuz 2012 Pazartesi Günü Gazetesi

Advertisement