Page 1

KUTLU DOÐUM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ BAÞLADI KUTLU DOÐUM ÇADIRI TÖRENLE AÇILDI

Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri baþladý. Siirt Müftülüðünce düzenlenen ve bir hafta sürecek olan etkinlikler kapsamýnda Güres Caddesinde kutlu doðum çadýrýnýn açýlýþý yapýldý. Kuran-ý Kerim'in okunmasý, saygý duruþu ve

Ýstiklal Marþý ve bir çocuðun þiir okumasýnýn ardýndan Vali Musa Çolak, yaptýðý konuþmada, Siirt'te binlerce yýllardan farklý din ve farklý kültürlerin birlikte hoþgörü içerisinde yaþamasýnýn temelinde hiç þüphesiz ki Hz. Muhammed'in öðütlerini yer aldýðýný belirtti.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 16 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2169

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Bu yýl Hz. Muhammed (S.A.V) Miladi 1441. doðum yýl dönümü nedeniyle Siirt Ýl Müftülüðü tarafýndan Siirt'te yapýlacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Faruk Avras, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý makamýnda ziyaret ederek yapýlacak etkilere davet etti. Bu yýl Siirt ve ilçelerinde Hz. Muhammed (S.A.V) Miladi 1441. doðum yýl dönümü nedeniyle Ýl müftülüðü tarafýndan 14-21 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Faruk Avras, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý makamýnda ziyaret ederek, Devamý Sayfa 6’da

Vali Çolak, Kuraný Kerimin bizlere okumayý düþünmeyi, aklý selim davranmayý, adaletli olmayý fakir ve fukaraya sahip çýkmayý, paylaþýmcý olmayý ve cehaletle mücadeleyi emrettiðini ifade etti. Vali Çolak “Kutlu doðum haftasýnýn ayný coðrafyayý, ayný deðerleri paylaþan insanlarýmýza korku ve düþmanlýðý sevgiye, kavgayý barýþa, bencilliði fedakarlýða, haksýzlýðý adalete, kin ve nefretin hoþgörüye dönüþtürmesini temenni ederim.”dedi. Ýçinde peygamber efendimizin öðütleri ve onun için söylenenleri içeren panolarla kutsal emanetlerinden bazýlarýnýn fotoðraflarýnýn yer aldýðý kutlu doðum çadýrý milletvekili Vali Musa Çolak, Afif Demirkiran, Belediye Baþkaný Selim Sadak ve Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý tarafýndan açýldý. Sergiyi gezen vatandaþlara kitap ve gül daðýtýldý. Serginin açýlýþýna vatandaþlar, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan ve vekili Nedim Kuzu, Memur-Sen Ýl baþkaný Beþir Özyeþil katýldý.

FAKÝR ÖÐRENCÝLER YARARINA KERMES AÇILDI Siirt'te fakir öðrenciler yararýna kermes açýldý.

Tüm üyeleri bayanlardan oluþan Gökkuþaðý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Güres Caddesinde açýlan kermeste çeyizlik ürünler ile yöresel yemekler satýþa sunuluyor. Kermesin açýlýþý Vali Musa Çolak, AK Parti Milletvekili Afif Demirkýran Devamý Sayfa 6’da Belediye Baþkaný Selim Sadak tarafýndan yapýldý.

YANGINDA 78 YAÞINDA ABDULLAH SEVGÝN ADLI YATALAK VATANDAÞ ALEVLERE YENÝK DÜÞTÜ 36. Turizm haftasý Siirt'te de törenlerle kutlanacak. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada 17 Nisan Salý günü saat 10:00' da Kültür Merkezinde bir tören düzenleneceði belirtildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýndan sonra haftayla ilgili konuþmalar yapýlacak. Turizm Haftasý nedeniyle öðrenciler arasýnda düzenlenen þiir yarýþmasýnda dereceye giren öðrencinin þiirini okumasý ve ödülünün verilmesinden sonra Kurtalan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi M. Fatih Sancar'ýn sunumu eþliðinde Siirt'i tanýtýcý slayt gösterisi yapýlacak. Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri tarafýndan verilecek müzik dinletisinden sonra fotoðraf sergisi gezilecek. Ayný gün saat 14:00'te Güres Caddesi Sancaklar Ýlköðretim Okulu önünde fotoðraf sergisi açýlýþý yapýlacak ve folklor gösterisi yapýlacaktýr.

Siirt'te bir evde çýkan yangýnda bir kiþi yaþamýný yitirdi. Ülkü Mahallesinde ara sokaklarda bir evde çýkan yangýnda yatalak olduðu belirtilen 78 yaþlarýndaki Abdullah Sevgi adlý vatandaþ yanarak can verdi. Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaþlar yangýný söndürmeye çalýþýrken Dicle Edaþ yetkilileri de mahallenin Devamý Sayfa 6’da elektriðini kesti.

KUTLU DOÐUM HAFTASINI KUTLARKEN Bütün güzel sýfatlarýn sahibi olan yüce Allah (cc) þu muhteþem ve muntazam kainatý kendi cemal ve kemalini yansýtan mükemmel bir ayna gibi yaratmýþtýr. Bu yansýmayý kavrayacak ve anlayacak yegane varlýk olarakta insaný halketmiþtir. Ýlahi kitap ve iltifata nail olan insanýn yegane yaratýlýþ gayesi de; þu harika kainat kitabýnýn çeþitli sayfalarýnda kendisini eser ve sanatlarýyla bildirmek, tanýttýrmak ve sevdirmek isteyen yüce ALLAH'ý

tanýmak, bilmek, sevmek, ona karþý iman ve teslimiyetle kulluðunu ilan etmektir. Sonsuz rahmet, ihsan ve merhamet sahibi yüce ALLAH (cc) insana bu görevini kavratmakta yardýmcý olmak için, insanlýðýn imdadýna yüz yirmi dört bin peygamber (A.S) göndermiþtir. Devamý Yarýn ki Sayýmýzda


SAYFA - 2

16 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

G. KORE'DE TÜRKÝYE RÜZGARI ESECEK

K

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

ültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýzmir Expo'su ile ilgili adaylýk sürecinin yeniden deðerlendirildiðini belirterek, ''Çin'de sayýn Baþbakan ile yaptýðýmýz ziyarette, Ýzmir'in adaylýðý gündeme geldi. Karþý taraftan da olumlu, sýcak mesajlar aldýk. Bütün gayretimizle Ýzmir Expo'su için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz'' dedi. Güney Kore'nin Yeosu þehrinde 12 Mayýs-12 Aðustos tarihleri arasýnda düzenlenecek ve ana temasý ''Yaþayan Okyanuslar ve Kýyýlar: Kaynak Çeþitliliði ve Sürdürülebilirlik'' olan Expo 2012 Yeosu Uluslararasý Fuarý'na Türkiye de katýlacak. Organizasyonun tanýtýmý için Ceylan Intercontinental'de düzenlenen resepsiyonda konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Günay, Türkiye'nin tanýtýmý konusunda fuarýn çok büyük anlam taþýdýðýný belirtti. Günay, Kore'de yapýlacak fuarda Türkiye'nin en iyi þekilde tanýtýlmasýnýn önemli bir sorumluluk olduðunu ifade ederek, ''Ýzmir Expo'su ile ilgili adaylýk süreci yeniden deðerlendiriliyor. Çin'de sayýn Baþbakan ile yaptýðýmýz ziyarette, Ýzmir'in adaylýðý gündeme geldi. Karþý taraftan da olumlu, sýcak mesajlar aldýk. Bütün gayretimizle Ýzmir Expo'su için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yarýn akþam Tunus'a gideceðim. Orada da Ýzmir Expo'su için üzerimize düþeni yapacaðýz'' diye konuþtu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de Türkiye'nin Expo konusunda önemli bir zaman kaybý yaþadýðýný vurgulayarak, þunlarý söyledi: ''Türkiye ilk Expo'ya 2016'da ancak baþlayabildi. Türkiye ev sahipliðinde Antalya'da 'Çocuk ve Çiçek' temalý Expo yapýlacak. Bu temalardan birisi insanlýðýn vicdanýný, masumiyeti ve geleceði temsil ediyor. Diðeri de estetik alanýnýn sembolize edildiði bir unsurdur. Anadolu, endemik bitki türü açýsýndan oldukça zengindir. Yaklaþýk 2 bin 400 bitki türü bulunuyor. Bunlarýn anlatýlmasý büyük önem taþýyor.'’ Türkiye pavyonunun tasarýmý, üretimi ve etkinliklerini gerçekleþtiren Ýkon Events Yönetim

Kurulu Baþkaný Ali Güreli de Türkiye'nin dünya vitrininde en etkin þekilde yer almasý için çok kapsamlý ve etkileyici bir organizasyona imza attýklarýný belirterek, ''Türkiye'de gerçekleþmiþ en büyük organizasyon olan 5. Dünya Su Forum u baþta olm ak üze re çok say ýda uluslararasý etkinliði baþarýyla gerçekleþtiren bir ekip olarak, Türkiye adýna g ü ç l ü b i r d e ð e r yaratac aðýmýza inanýyo ruz'' diye konuþtu. 2 milyon kiþiye ulaþýlmasý hedefleniyor Fuarda, Türk mutfaðýndan lezzetler, çaðdaþ ve geleneksel sanat etkinlikleri, Anadolu Ateþi gösterisi, konserler, deniz yaþamý ve yakýn tarihe iliþkin belgesellerin de yer alacaðý aktivitelerin 2 milyon kiþiye ulaþmasý hedefleniyor. Türkiye, etkinliklerinin büyük bölümünü 1400 metrekarelik sergi alanýnda gerçekleþtirecek. Türkiye'nin etkinliklerinin ev sahipliðini Dýþiþleri Bakanlýðý yürütecek. 21 Haziran'da ise ''Türkiye Milli Günü'' etkinlikleri gerçekleþtirilecek. Dolapdere Big Gang, Gypsy All-Stars, Mehter Grubu, Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu, Dolunay Obruk Jazz Quintet, Water Drums, Lepidus Quartet konserleri de fuara renk katacak. Genç moda tasarýmcýsý Simay Bülbül'ün ''Ece'' koleksiyonunu sergileyeceði moda gösterisinin yaný sýra, alanlarýnda baþarýlý sanatçýlarýn ebru, çini, hat ve minyatür performanslarý, ziyaretçileri geleneksel Türk sanatlarýyla tanýþtýracak. Türk mutfaðý ön plana çýkarýlacak Türkiye pavyonunun en önemli unsuru olarak yorumlanan Türk mutfaðý, 250 metrekare alana kurulacak. Türk mutfaðýnda, geleneksel yemek ve

tatlýlar ziyaretçilerin beðenisine sunulacak. Ýki ayrý noktada Maraþ Dondurmasý stantlarý bulunacak. Fuarda, Türkiye'nin deniz zenginliði ve kültürünü anlatmak için ''Piri Reis Haritasý'', ''Marmaray ve Yenikapý Kazýlarý'', ''Türkiye'nin Sualtý Zenginlikleri'', ''Haliç'in Dönüþümü'', ''Leb-i Derya Yalýlar'', ''Bir Balýðýn Gözünden Ýstanbul'', ''Doktor Balýklar'' belgeselleri, dokunmatik ekranlarda gösterilecek. Ayrýca fuarda, ''Türkiye'nin Deniz Yaþamý ve Kýyýlarý'' sunumlarý, ''Karadeniz Eðitim Kutusu'' uygulamasý, ''Kore-Türkiye Ýliþkileri'' sergisi, Ýzmir'in 2020 Expo adaylýðýný ve Türkiye'nin son 10 yýlda saðladýðý ekonomik kalkýnmayý anlatan yapýmlar da ziyaretçilerle buluþacak. Türkiye'nin ilk ve tek çaðdaþ sanat fuarý Contemporary Istanbul tarafýndan planlanan Türk Çaðdaþ Sanat Sergisi'nde ise 40 Türk genç çaðdaþ sanatçýsýnýn 130'dan fazla eseri yer alacak. 8-30 Haziran tarihlerinde ziyarete açýk olacak serginin küratörlüðünü Prof. Hasan Bülent Kahraman üstlendi. Sergi, Seul'un çaðdaþ sanat merkezi ARA Center'da gerçekleþecek.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


16 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

SAYFA - 3

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

TURÝZM HAFTASI ÞANLIURFA'DA BAÞLIYOR

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý, toplumda turizm konusunda toplumsal farkýndalýðý artýrmak, iç turizmi canlandýrmak ve halkýn turizm hareketlerine katýlýmýný saðlamak amacýyla her yýl gerçekleþtirilen Turizm Haftasý'nýn bu yýl Þanlýurfa'da baþlayacaðýný bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan her yýl 15-22 Nisan tarihleri arasýna yurt genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanan haftanýn beyaz güvercinlerin salýverilmesiyle baþlayacaðý ifade edildi. Bakanlýðýn, bu yýl ortalama 32 milyon olan ziyaretçi sayýsýyla ilk 10 arasýnda yer aldýðý sýralamada hedefini önümüzdeki yýllarda zirve olarak belirlediðine dikkat çekilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Turizmdeki hýzlý yükseliþini sürdüren ve marka deðerini her geçen yýl yükselten ülkemiz, bir barýþ projesi olarak deðerlendirdiði turizm olgusu ile ilgili çalýþmalarýný sürdürüyor. Bakanlýk tarafýndan organize edilen Turizm Haftasý Programý

çerçevesinde Þanlýurfa'da 15 Nisan 2012, Karaman'da 17 nisan 2012, Samsun'da 19 Nisan 2012 ve Çanakkale'de de 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde merkezden katýlým ile özel program ve özellikle gençlere yönelik konferans, seminer, sempozyum, panel, haftanýn önemini vurgulayan çeþitli yarýþmalar, defileler ve çevre gezileri düzenlenecek. Halk oyunu gösterileri, konser ve müzik dinletilerinin yer aldýðý bu yýlki kutlamalar 22 Nisan 2012 günü Çanakkale'de 'Ýlimiz ve Turizm Deðerlerimiz' konulu açýk oturum ile sona erecek.'’ Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay da 15 Nisan Turizm Haftasý dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Mesajýnda ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yaþamýn paydaþý olan turizmin bir barýþ projesi olarak dünyaya ýþýk tutan bir sektör olduðunu belirten Günay, ülkelerin ekonomik kalkýnmasýnda önemli bir görev üstlenen turizmin farklý kültürleri yakýnlaþtýrmasý itibarýyla bugün küresel olarak en fazla ihtiyaç duyulan barýþ ve huzur ortamýna hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye Dünyanýn 7. Turizm Ülkesi Uygarlýklarýn uðrak yeri ve bir kültür mozaiði olan Türkiye'nin sahip olduðu doðal güzellikleri ve tarihi deðerleriyle dünyada farklý ve haklý bir yere sahip olduðuna iþaret eden Günay, þunlarý kaydetti: ''Ülkemizin bu özelliklerini, tüm dünyaya gerektiði gibi tanýtarak Türkiye'yi dünya çapýnda bir marka haline getirmek üzere büyük bir duyarlýlýkla çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Dünyadaki kriz ortamýna raðmen, turizmdeki büyüme hýzýný istikrarla sürdüren ülkemiz, günümüzde dünyanýn ilk 10 turizm ülkesi arasýnda yer almaktadýr. Kültürel ve sanatsal yaþamýný turizme kazandýran ülkemiz günümüzde ortalama yüzde 10 büyüyerek dünyanýn 7. turizm ülkesi olmuþtur. 2002 yýlýndan günümüze 4-5 yýldýzlý otel sayýmýz ortalama yüzde 132 artarken, ülkemiz mavi bayraklý plaj sýralamasýnda ise dünyanýn 4. ülkesi konumuna yerleþmiþtir.'’ Bakanlýk olarak önümüzdeki yýllarda dünya turizminde lider ülkeler arasýnda girmek üzere yeni ve þeffaf yöntemler geliþtirdiklerini vurgulayan Günay, turizm ile ilgili tüm bileþenleri sürece dahil ettiklerini ve oluþturduklarý tanýtým stratejisinde PR çalýþmalarýna önem verdiklerini belirtti. Dünya turizminde söz sahibi ülkelerin kültürü ve altyapýsýyla öne çýktýðýnýn bilinciyle tarihi ve doðal güzelliklere ve kültürel varlýklara dönem ayrýmý yapmaksýzýn sahip çýktýklarýný ve altyapý ile kültürel deðerlere büyük bir önem verdiklerini ifade eden Günay , þöyle devam etti: ''Bu düþüncelerle yurt genelinde her yýl coþkuyla kutladýðýmýz ve bu yýl açýlýþýný Þanlýurfa'da yapacaðýmýz Turizm Haftasý'ný kutluyor, ülkemizde turizme emek veren tüm paydaþlarýmýza en içten sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.'’


SAYFA - 4

16 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- BÝLÝM - GÜNCEL -

YAÐI EMEN BÝTKÝ SPORLARI

B

irleþik Krallýk'taki araþtýrmacýlar, bitki sporu mikrokapsüllerini modifiye ederek kendi aðýrlýklarýnýn üç buçuk katýna kadar yað emebilme kabiliyetini, yaðda basit bir karýþtýrma iþlemi ile kazandýrmýþ ve doðal yað atýðý temizleme malzemeleri olma potansiyeli verdiler. Hull Üniversitesi'nden Grahame Mackenzie ve Hull'da formasötik, gýda, kozmetik ve kiþisel bakým endüstrileri için mikro-kapsülleme iþleri ile uðraþan Sporomex'teki meslektaþlarý Lycopodium clavatum isimli bitkinin sporlarýnýn dýþ tabakasýný ekstrakte ettiler, basit ve zehirsiz bir iþlem kullanarak içerideki maddeleri çýkardýlar ve yüzeydeki fonksiyonel gruplarý deðiþtirerek sporu daha lipofilik hale getirdiler. Sonra mikrokapsülleri yað-su emülsiyonu içine koydular, el ile 15 saniye çalkaladýlar ve mikrokapsülleri süzerek yaðsýz bir örnek elde ettiler. Mikrokapsüller, petrolü geri kazanma etkinliði açýsýndan bir deðiþme olmaksýzýn iki veya üç defa kullanýlabilir, bunun sebebi olarak çalýþma ekibi spor duvarlarýndaki sporopollenin polimerinin yüksek dayanýmýný gösteriyor. M ac ke nz ie , “ Ge le ne ks el yö nt em le re , örneðin faz ayýr ma kâðýdý veya ba sit çözücü ekstraksiyonu gibi yöntemlere göre avantajýmýz emülsiyonun kabuklarla basitçe karýþtýrýlmasý ve süzülmesidir, bu da çok hýzlý bir iþlemdir” diyor. Dið er y að i yil eþt irm e yö nte mle ri i le

karþýlaþtýrýldýðýnda, sporlarýn doðal bir malzeme olduðunu belirten Mckenzie, onlarýn ayný zamanda çok sert ve sab it bir hac me sah ip malzemeler olduðunu ve bu yüzden kolayca süzülebildiðini söylüyor. Sporopollenin bil eþi ðin in çok ela sti k olduðu bilindiðinden grup, uzu n sü rel i sü rtü nme koþullarý altýnda mikrokapsüllerden yaðýn dýþarý çýkýp çýkmayacaðýný test etti. Grubun bulgula rýna göre, yaðýn kýsa süreli periyotlarda yavaþça dýþarý salýndýðý görü ldü, bunu n anla mý da mikr okap süll erin farmasötik ve kozmetik endüstrilerinde taþýným araçlarý olarak kullanýlabileceðidir. ABD'deki Stony Brook Üniversitesi'nden Miriam Rafailovich, “Zehirli çözücüler kullanýlmadan sporlarý boþaltma yeteneði büyük bir devrimdir” diyor. Ancak, þöyle devam ediyor: “Bu sporlar ilk halleri ile allerjen olabileceði için bu iþlenmiþ kapsüllerin daha yüksek organizmalar ile etkileþimlerinin test edilmesi gerekecek”.

Mackenzie, bir dezavantaj olarak sporlarýn “yüksek maliyeti ve büyük ölçekte kullanýlabilirliðinin olmamasýný” gösteriyor, ancak “araþtýrmalarýn devam ettiðini ve uygulamalarýn çeþitli firmalar tarafýndan incelendiðini” de ekliyor. Paris'teki College of France'nin malzeme ve biyoloji takýmýndan Thibaud Coradin, bu çalýþma hakkýnda þöyle görüþ bildiriyor: “bu yaklaþým, biyokapsüllerin gelecekteki tanýmlanmasý ve iþlenmesi için son derece ümit verici olacaktýr”.>Bilim.Org

Güres Cad. Hami Efendi Sokak Uður Apt.-4 No: 21/A SÝÝRT 0 484 223 23 30

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

16 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- EKONOMÝ - GÜNCEL -

ODA VE BORSA BAÞKANLARINA TEÞVÝK SÝSTEMÝ TANITIMI

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Teþvik Sistemi'nin, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacaðýný bildirdi. Bakan Çaðlayan, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nun ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýda, Yeni Teþvik Sistemi'ni oda ve borsa baþkanlarýna anlattý. Çaðlayan, toplantýda yaptýðý konuþmada, Teþvik Sistemi'nin geçerliliðiyle ilgili çeþitli sorular bulunduðunu kaydederek, ''Bu konuda, Sayýn Baþbakanýmýz ne ifade etmiþlerse, o geçerli olacaktýr. Teþvik Sistemi, 1 Ocak 2012'den yani neredeyse 4 ay geriye gitmek suretiyle geçerli olacak'' dedi. Teþvik sistemini 4 bacaklý yaptýklarýný, 3 bacaðýn bu sistemi taþýmakta zorlandýðýný ifade eden Çaðlayan, yeni Teþvik Sistemi'nin bölgesel teþvik uygulamasý, büyük ölçekli yatýrýmlar ve stratejik yatýrýmlar çerçevesinde gerçekleþtirildiðini kaydetti. Bakan Çaðlayan, yatýrým, üretim, istihdam ve ihracat dörtlüsünün bir bütün halinde saðlamasý gereken yatýrýmlarýn yolunun açýlmasý gerektiðine iþaret ederek, Teþvik Sistemi kapsamýnda, KDV istisnasý, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteði, yatýrým desteði, iþveren SSK primi desteðinin bulunduðunu söyledi. Türkiye'nin en geri kalmýþ illerine, emek yo ðu n s ek tö rl er i g ön de re re k, is ti hd am saðlanmasýnýn amaçlandýðýný kaydeden Çaðlayan, ''Amaç, insanlarýn doðduðu yerden doyacaðý bir sistemin hazýrlanmasý'' dedi. Te þv ik Si st em i' ni n, bi r ço k ye ni li ði getirdiðini belirten Çaðlayan, kobi tanýmýnda önemli makas deðiþikliði yapýldýðýný ve ''AB Tanýmlý Kobi Sistemi''nin getirildiðini söyledi. Bakan Çaðlayan, ''AB Tanýmlý Kobi Sistemi ile en önemli etkiyi demir çelik sektörü yaþayacak. Demir çelik sektörü baþta olmak üzere, teþvik sistemine giremeyen birçok sektör bu kapsamda kendi yerini alacak'' diye konuþtu. Mevcut kobi tanýmýnda, ''250 kiþiden az olacak, yýllýk net satýþ hasýlatý 11 milyon avro olacak'' þartýnýn bulunduðunu hatýrlatan Çaðlayan, yeni

düzenlemeyle 250 kiþinin ay ne n ko ru nd uð un u, bilanço, net satýþ hasýlatý ile beraber mevcut si st em in 4 ka t da ha büyütüldüðünü kaydetti. ' ' 6 . b ö l g e y e hükümetimiz son derece cömert davrandý'’ Bakan Çaðlayan, Teþvik Sistemi'nin açýklandýðý günden, bugüne kadar yüzde 8085 oranýnda beðeni topladýðýný belirterek, Teþvik Sistemi'nin Türk özel sektörünün taleplerinden ortaya çýkan bir sistem olduðunu bildirdi. Bölgesel teþviklerde, 61 ayrý deðiþken doðrultusunda deðerlendirilerek Türkiye'nin 81 ilinin sosyal ve ekonomik geliþmiþlik endeksinin tespit edildiðini, buna göre Türkiye'nin 6 bölgeye ayrýldýðýný anlatan Çaðlayan, 1. bölgenin en geliþmiþ, 6. bölgenin en geri kalmýþ illerden oluþtuðunu söyledi. Çaðlayan, þöyle devam etti: ''Terörün o ile yatýrým yapýlmasýný engelleyen, bugüne kadar yapýlan yatýrýmlarda iþ makinalarýný, fabrikalarý yakan, o bölgenin geri kalmasýyla nasiplenen terör örgütünün elindeki kozu almak amacýyla yapýldý. Bu düzenleme yapýlýrken, 6. bölgeye hükümetimiz son derece cömert davrandý. 6. bölgede hiçbir bölgede olmayan destekler verildi. Söz konusu bölgede, iþveren yanýnda çalýþtýrdýðý asgari ücretlinin sadece asgari ücretinin netinden sorumlu olacak. Türkiye, iþçisine emeðine en ufak þekilde geri götürmeden, iþverene maliyetini düþürecek bir yapýyý benimsemiþtir. Bölgesel teþvik sisteminde yapýlacak yatýrýmlarda herhangi bir kýsýtlama getirmiyoruz. 81 ilde ayrý ayrý sektörler desteklenecek.'’ Organize sanayi bölgelerinin bulunduðu bölgenin deðil, bir alt bölgenin desteklerinden

faydala nacaðýn ý belirte n Çaðlaya n, 12 önemli sektörde de büyük ölçekli yatýrýmlarýn de st ek le ne ce ði ni sö yl ed i. Ba ka n Ça ðl ay an , sektörlere yapýlacak yatýrýmlarýn asgari tutarlarýnýn düþürüldüðünü, sektörlerdeki büyüklüklerin aþaðý çekildiðini kaydetti. Çaðlayan, GÝTES çerçevesinde tespit edilen, Türkiye'nin imkaný olduðu halde dýþarýdan ithal etmek zorunda kaldýðý tüm sektörlerin de stratejik yatýrýmlar olarak tespit edildiðini belirterek, stratejik yatýrýml ar kapsam ýnda, Tür kiye'de t edariðin de yüzde 50'den fazlasý ithal edilen ürünlerin, Türkiye'de hiç üretimi olmayan ürünlerin yatýrýmýnýn, 50 milyon dolarýn üzerinde ithal edilen tüm ürünl erin strat ejik yatýr ýmlar kapsa mýna gireceðini belirtti. Çaðlayan, ''6. bölge hariç olmak üzere, il ayrýmý, bölge ayrýmý yapýlmayacak. Cari açýðýn panzehiri olacak olan stratejik yatýrýmlarda yüzde 40 katma deðer üretme þartý aranacak'' dedi. ''800'e yakýn talep geldi'’ Yeni Teþvik Sistemi'nin, somut verilerle ve özel sektörden gelen yaklaþýk 800'e yakýn talebin tek tek taranmasýyla oluþturulduðunu belirten Çaðlayan, ''Önümüzdeki hafta TBMM'ye teþvikle ilgili Vergi Kanunu'nda yapýlacak üç deðiþiklik, sosyal güvenlikte yapýlacak bir deðiþiklik tasarýsý gidecek. Yeni Teþvik Sistemi'ni bu ay sonuna kadar uygulamaya sokacaðýz'' dedi.

KALP KRÝZÝNE ERKEN MÜDAHALEDE ÖNEMLÝ ADIM

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, 2012'nin sonu itibariyle kalp krizi geçiren hastaya ilk 4 saat içinde müdahale edileceðini, gerekmesi durumunda kalp ve kalp damarlarýna doðrudan müdahalenin ise hastanýn intikal ettirileceði çok geliþmiþ bir merkezde yapýlacaðýný belirtti. Çeþitli inceleme ve ziyaretler için Karaman'a gelen Saðlýk Bakaný Recep Akdað, programýna Vali Süleyman Kahraman'ý makamýnda ziyaret ederek baþladý. Karaman'da saðlýk hizmetlerinin geliþtiðini, bundan sonra daha da geliþeceðini ifade eden Akdað, ''Daha yapýlmasý gereken saðlýkla ilgili çok þey var. Sayýn Valimiz anjio ünitesi talebinde bulundu ancak bizim bu konuda temel bir yaklaþýmýmýz var'' diyerek, kalp krizi geçiren hastalara müdahaleyle ilgili bakanlýðýn çalýþmasýnýn detaylarýný aktardý. Akdað, þöyle devam etti: ''Kalp krizi geçiren, geçirme þüphesi olan vatandaþa ilk 4 saat içinde müdahale edip bunu çok geliþmiþ bir merkezde inceleyip, deðerlendirip kalbine kalp damarlarýna doðrudan müdahale etmek lazýmsa bunu gerçekleþtireceðiz. Bunu tüm Türkiye için planlýyoruz. Hasta naklini, bulunulan yere göre helikopter ve uçak ambulansla gerçekleþtireceðiz. Bu uygulama için, 2012'nin sonunu kendimize hedef aldýk, belki bir kaç ay sarkabilir. Bütün vatandaþlarýmýzý kalp kriziyle ilgili en uygun merkeze kavuþturacak þekilde planlamalarýmýzý yapmýþ durumdayýz. Anjio,

kalp damarla ilgili meselenin en önemli kýsmý kalp krizi geçiren hastalara erken müdahale kýsmýdýr. Yoksa vatandaþ anjioyu, herhangi bir biçimde, bunu kendi þehrinde olmasa bile yakýn bir þehirde yaptýrabilir. Bunu önemli bir hedef olarak koymuþ durumdayýz.'’ Bakan Akdað, ayrýca 2015'in sonuna kadar tüm Türkiye'de Saðlýk Bakanlýðý'na ait ihtiyaç duyulan binalarýn tamamýnýn yenilenmiþ olacaðýný, 2015 yýlý sonu itibariyle dünyada kamuya ait en iyi hastaneleri bulunan bir kaç ülkeden biri olacaklarýný sözlerine ekledi.


16 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

SAYFA 6

- GÜNCEL -

FAKÝR ÖÐRENCÝLER YARARINA KERMES AÇILDI Dernek Baþkaný Þirin Bozalan yaptýðý k o n u þ m a d a kermesten elde edilecek gelirin yoksul öðrencilerin eðitimleri için harcanacaðýný belirtti. Bozalan “Bu keresten elde edeceðimiz gelirle yoksul bazý öðrencilere karanlýktan aydýnlýða giden yolda yardýmcý olma imkanýný bulacaðýz. 5 gün açýk kalacak olan kermesimize getirdikleri ürünlerle destek veren üyelerimize vatandaþlarýmýza þimdiden teþekkür ediyorum.”dedi. Vali Musa Çolak, Milletvekili Afif Demirkýran, Belediye Baþkaný Selim Sadak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim Kuzu'da alýþveriþ yaparak öðrencilere destek verdiler.

YANGINDA 78 YAÞINDA ABDULLAH SEVGÝN ADLI YATALAK VATANDAÞ ALEVLERE YENÝK DÜÞTÜ Yanarak can veren Abdullah Sevgi'nin cesedi Siirt Devlet hastanesi morguna kaldýrýlýrken olay yerine gelen yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Vali Musa Çolak, Emniyet Müdürü Recep Güven yangýn yerine gelerek yetkililerden bilgi aldý ve Sevgi'nin ailesini teselli etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcýsý tarafýndan soruþturma baþlatýldý. ilgili soruþturma sürüyor.

Hz. Muhammed (S.A.V) örnek hayatýný anlatan ve aralarýn kitap ve tanýtým broþürlerinin olduðu çeþitli hediyeler ve Gül hediye ederek 1421 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerine davet etti. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak Ziyarette yaptýðý konuþmada, Kutlu Doðum haftasýnýn tüm insanlýk alemine kutlu olmasýný ve “Peygamber Efendimizin örnek ahlakýnýn tüm dünya insanlýðýna yayýlmasý ve yol gösterici olmasýný dileðinde bulunarak, þayet peygamber efendimizin örnek kiþiliði, ahlaký ve davranýþlarýný idrak edebilir ve bilince çýkarýla bilinirse yaþanan tüm sorunlarýn çözüleceðini, ýrkçýlýktan, þiddetten arýnýlacaðýný bu nedenle Ýl Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan etkinlik kapsamýnda Peygamber efendimizin örnek kiþiliðini anlatýlmasý ve yayýlmasý için hazýrlanan etkinliklere her desteði verecekleri ve il müftüsünün kendilerini ziyaret edip Kutlu Doðum Haftasý davet etmesinden dolayý teþekkür etti. Ýl Müftüsü Faruk Avras'ta yaptýðý konuþmada, Kutulu Doðum Haftasý etkinliklerinde ana temanýn, Peygamberimiz, kardeþlik hukuku olduðunu ve halk olarak muhtaç olduðumuz bu ruh olduðunu ifade ederek, Peygamberin örnek kiþiliðinin herkesi Acemi, Lazý, Kürt'ü, Türk'i kardeþ yaptýðýný ve ilan ettiðini, bu þuuru yerleþtirme gayretlerinin olduðunu, Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerinin bu þuura hizmet edeceðini ve bunun gerçekleþmesi halinde hiç bir sorunun kalmayacaðýný söyledi.

KAÇAK SÝGARA ELE GEÇÝRÝLDÝ

BAÞKAN SADAK'TAN YATIRIM YAPIN ÇAÐRISI

Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç içerisinde 3.000 paket kaçak sigara ele geçirildi. V a l i l i k t e n yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Eruh Ýlçesinde bir araçta yapýlan aramada 3.000 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, þüpheli þahýs Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý.

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, iþ adamlarýna yatýrým yapma çaðrýsýnda bulundu. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada bir giyim maðazasýnýn açýlýþýna katýlan Sadak, Siirt'in son zamanlarda yatýrým yapma aç ýs ýn da n d ah a i yi bi r duruma geldiðini belirtti. Sadak; “ Siirt s on zamanlarda yapýlan

yatýrýmlar açýsýndan olumlu bir geliþme içerisindedir. Yatýrým yapma açýsýndan daha iyi bir hale geliyor. Yatýrýmlarý istihdam sorununa çözüm bulmalarý açýsýndan önemsiyoruz. Yapýlan her yatýrým bizleri sevindiriyor. Bu vesile bir kez daha iþ a dam lar ýmý za S iir t'e yat ýrý m yapmaya devam edin çaðýrýsýný yapýyorum.”dedi. Baþkan Sadak daha sonra maðaza yetkilileri ile birlikte maðazayý gezdi ve satýþa sunulan giysileri inceledi.

SÝÝRT BELEDÝYESÝNDEN ALT YAPIDA 150 YIL ÖMÜRLÜ YATIRIM VE ÝMAM HATÝPLER ARASI YARIÞMA HABERLERÝNÝ YARIN KÝ SAYIMIZDA OKUYABÝLÝRSÝNÝZ

16 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları  

16 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları

Advertisement