Page 1

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, önceki gün açýklanan KPSS sýnav sonucu ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Siirt'in KPSS2012 Lisans sýnavýnda, genel kültür alanýnda Türkiye 1. si, genel yetenek alanýnda Türkiye 7. si ve eðitim bilimleri alanýnda da Türkiye 3. sü olduðunu belirten Ören, açýklamasýnda bunun Siirtlilere büyük bir sevinç ve gurur yaþattýðýný belirtti. Bu gururu yaþanýlmasýna vesile olan baþta öðrenciler olmak üzere emeði SAHÝBÝ geçen herkese sonsuz þükranlarýmý sunun Ören Mehmet Esmeroðlu “Ayrýca öðrencilerimizin bu baþarýsý eðitimden GENEL YAYIN gelme ve eðitimci olmam hasebiyle de beni YÖNETMENÝ Ayhan Mergen ayrýca mutlu etmiþtir. Ýlimizin bu baþarýsý altýnda farklý nedenler arayan, insanlarý töhmet altýnda býrakanlar beyhude bir çaba içinde olduklarýný TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN bilmeliler. Son olarak farklý nedenler arayanlara Hz. web : www.umutgazetesi.net e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com Tel: 0484 223 42 53 Mevlana'nýn bir sözüyle cevap vermek YIL : 8 FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL) istiyorum. "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi SAYI : 2272 15 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA gibi bilir." “ dedi.

Son valiler kararnamesi ile ilimiz valiliðine atanan Ahmet Aydýn'ýn bu gün göreve baþlayacaðý öðrenildi. Vali Aydýn, için bu gün saat 11.00 de Valilik önünde bir karþýlama töreni düzenlenecek. Daha önce ilimizde vali yardýmcýsý olarak görev yaptýðý için ilin sorunlarýný bilen, Siirt'lileri yakýndan tanýyan Aydýn'a þimdiden hoþ geldiniz diyor ve baþarýlar diliyoruz.

Siirt'te bu yýl fýstýk rekoltesinin, 24 bin 500 ton olarak gerçekleþmesi bekleniyor. Siirt Ýli ve Ýlçeleri Fýstýk Üreticileri Birliði Baþkaný Þuayip Aslan, bu yýl yaþ fýstýkta rekoltenin 24 bin 500 ton olarak gerçekleþeceðini tahmin ettiklerini söyledi. Ýl genelinde verim alýnan aðaç sayýsýnýn on milyona yaklaþtýðýný belirten Aslan “20012004 yýllarýnda Vali Nuri Okutan döneminde yürütülen proje kapsamýnda dikilen yaklaþýk, 6 milyon aðaçtan verim alýnmaya baþlandý. Bunlarýn verimi, her geçen yýl biraz daha artýyor. Dolayýsýyla rekolte, her yýl çok büyük oranda bir artýþ gösteriyor.

Geçen yýl 18 bin ton civarýnda tahmin ettiðimiz kabuklu yaþ fýstýk rekoltesinin bu yýl, il Gýda tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkilileri yaptýðýmýz hesaplamalarda 24 bin 500 ton olarak gerçekleþeceðini tahmin ediyoruz. Bu miktarýn 7 bin 500 tonu il merkezinde 4 bin 500 tonun da Eruh ilçemizde üretilecek. Bu rekoltenin kuru fýstýkta ise 9 bin - 9 bin 500 ton olarak gerçekleþeceðini ön görüyoruz. Ýriliði, aromasý, az yaðlý oluþu ve kolay çýtlatýlabilir olmasý nedeniyle Siirt Fýstýðý, her geçen daha çok talep görüyor ve aranýlýyor. Siirt fýstýkçýlýk alanýnda bir merkez haline

Belediye Ýþ Siirt Þube Baþkaný Halit Akýnay, Danýþtay tarafýndan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak için verilen görevden alma kararýnýn 3. yargý paketi k a p s a m ý n d a deðerlendirilerek Danýþtay'ýn verdiði kararýn ertelenmesini ardýndan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak hakkýnda verilen kararýn hukuksuz olduðunu ve kararýn 3. yargý paketi içinde deðerlendirilmesinin hukuksuzluktan dönüldüðünün göstergesi olduðunu söyledi. Belediye Ýþ Yönetim Kurulu üyeleri Þube Baþkaný Halit Akýnay baþkanlýðýnda Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý makamýnda ziyaret etti. Akýnay ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Selim Sadak'ýn için verilen kararýn demokrasi ayýbý olduðu, Danýþtay'ýn yasamanýn üstünde olamayacaðýný, 3. yargý paketinde Baþkan Sadak ile ilgili verilen ve onan bir sürü kararýn ertelendiðini, verile kararýn hukuksuz olduðunu ve cezanýn ertelenmesini, Siirt halkýný rahatlattýðýný ve hukuksuzluktan dönülmesini Devamý Sayfa 5’te herkesi mutlu ettiðini söyledi.

geldi.” Dedi. Aslan, fýstýk hasadýna bu ayýn son haftasýnda il merkezi ve Aydýnlar ilçesinde baþlanacaðýný sözlerine ekledi.

Siirt'te bulunan tartý ve ölçü a l e t l e r i önümüzdeki günlerde Belediye ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüðü yürütülen ortak çalýþma ile denetlenecek. Konuyla ilgili olarak belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada Siirt Baþkaný Selim Sadak'ý ziyaret eden Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Aktaç, 2 bin kg'nin altýnda kalan ölçü ve tartý ve ölçü aletlerinin belediye bünyesinde bulunan ölçü ayar memurluðu tarafýndan denetlendiðini ifade ettiði belirtildi. 2 bin kg'nin üstünde bulunan ölçü ve tartý aletlerini kendilerinin Devamý Sayfa 5’te denetlediðini belirten Aktaç,


SAYFA - 2

15 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

Çarþý Camii Ýmam Hatibi

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), temel eðitim kademesindeki ilkokul ve okulöncesi öðretmenleri okullar açýlmadan önce yeniden mesleki geliþim eðitimine alacak. 3-7 Eylül tarihleri arasýnda uzaktan eðitim yöntemiyle aðýrlýklý olarak 4+4+4 kanunu ve FATÝH Projesi anlatýlacak. Bakanlýk, okullar kapandýktan sonra haziran ayýnda öðretmenlere yönelik gerçekleþtirdiði hizmetiçi eðitimleri, okullar açýlmadan önce eylül ayýnda da yapacak. Temel eðitim kademesindeki öðretmenlerin mesleki geliþim eðitimleri 3-7 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleþtirilecek eðitimler uzaktan eðitim yöntemiyle, okul merkezli olarak düzenlenecek, öðretmenler kendi okullarýnda eðitim alacak. Ýnternet üzerinden canlý olarak yapýlacak

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, yýlýn ilk 6 ayýnda uluslararasý doðrudan yatýrým giriþinin yüzde 21 arttýðýný ve 8,2 milyar dolara ulaþtýðýný bildirdi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, yýlýn ilk 6 ayýnda Türkiye'ye gelen uluslararasý doðrudan yatýrým giriþinin yüzde 21 arttýðýný ve 8,2 milyar dolara ulaþtýðýný bildirdi. Bakan Çaðlayan, 2012 yýlýnýn ilk 6 ayýnda Türkiye'ye gelen uluslararasý doðrudan yatýrým rakamlarýný deðerlendirdi. Bu rakamlarla, Türkiye'nin, doðrudan yatýrým için ne kadar güvenli ve önemli bir liman olduðunun bir kez daha test edilip onaylandýðýný vurgulayan Çaðlayan, dünyada ekonomik belirsizlikler devam ederken Türkiye'nin, uluslararasý yatýrýmcýlar için güvenli liman olmaya devam ettiðini ifade etti. Haziran ayýnda uluslararasý doðrudan yatýrým giriþinin 1 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleþtiðini aktaran Çaðlayan, Haziran ayý giriþleriyle birlikte, Ocak-Haziran döneminde uluslararasý doðrudan yatýrým giriþinin, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 21 oranýnda arttýðýný ve 6,8 milyar dolardan 8,2 milyar dolara ulaþtýðýný kaydetti. ''Yatýrýmlarýn yüzde 77,8'i AB ülkeleri kaynaklý'’ AB ülkelerinden sermaye giriþlerinin devam ettiðini belirten Çaðlayan, söz konusu dönemdeki uluslararasý doðrudan yatýrým giriþlerinin yüzde 77,8'inin bu ülkelerden kaynaklandýðýný bildirdi. Bakan Çaðlayan, OcakHaziran döneminde Ýngiltere'nin 2 milyar dolar, Avusturya'nýn 1,4 milyar dolar ve Lüksemburg'un 676 milyon dolarla önde gelen yatýrýmcý ülkeler olduðunu ifade etti. ''3,1 milyar dolarlýk yatýrým imalat

eðitimlerin il ve ilçe merkezleri ile beldelerde bulunan temel eðitim o k u l l a r ý n d a gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Eðitimlerin il genelinde etkin gerçekleþtirilebilmesi için il milli eðitim müdürleri sorumlu olacak. Bu kapsamda bakanlýk internet baðlantýsý olan, projeksiyon ve uygun sýnýf ortamý olan kaç eðitim merkezinin olduðunu tespit edecek. Belirlenen okullarda uzaktan eðitim sistemi test edilecek. Yasal olarak geçerli özürleri nedeniyle eðitime katýlamayanlarla köy okullarýnda görevli sýnýf öðretmenleri ayný eðitimleri, her gün canlý eðitimin bitiþ saatini takiben internetten izleyebilecek. Mesleki geliþim eðitimleri kapsamýnda bakanlýðýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin bilgilerin yaný sýra eðitimde iletiþimin önemi anlatýlacak. Öðretmenlik mesleðinde kiþisel ve mesleki geliþimin öneminin de anlatýlacaðý derslerde öðretmenler, zorunlu eðitimi 12 yýla çýkaran kanunun uygulanmasýna, FATÝH Projesi'nin içeriðine, eðitimde aile, çocuk ve öðretmen faktörlerinin önemine iliþkin sunumlar yapýlacak. Öðretmenler ayrýca beden dilinin nasýl

sanayinde'’ Sektörel bazda imalat sanayinin, yatýrýmcýlarýn en çok tercih ettiði sektör olduðunu vurgulayan Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Uluslararasý doðrudan yatýrým giriþlerinde imalat sanayi yatýrýmcýlarýn en çok yatýrým yaptýklarý sektör olarak öne çýkmaktadýr. O c a k - H a z i r a n döneminde 3,1 milyar dolarlýk uluslararasý doðrudan yatýrým giriþi imalat sanayine gerçekleþmiþ olup, gýda ve içecek imalatý ilk sýrada yer almýþtýr. 410 milyon dolar ile kauçuk ve plastik ürünler imalatý ikinci sýrada yatýrýmcýlarýn tercih ettiði imalat sanayi sektörleridir. Bu dönemde hizmetler sektörünün en önemli kalemlerinden olan inþaat sektörüne 1,3 milyar dolar, bankacýlýk-finans sektörüne 715 milyon dolar uluslararasý doðrudan yatýrým giriþi gerçekleþmiþtir.'’ ''Çiçek bahçesi'’ Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, ayný dönemde 620 uluslararasý sermayeli þirketin kuruluþunun gerçekleþtiðini ve 79 yerli sermayeli þirkete de uluslararasý sermaye ile iþtirak edildiðini bildirdi. Türkiye'nin, uluslararasý doðrudan yatýrým çekmede adeta bir ''çiçek bahçesi'' gibi olduðunu vurgulayan Çaðlayan, açýklamasýný þöyle tamamladý: ''2012 Ocak-Haziran döneminde 620 adet uluslararasý sermayeli þirket kuruluþu gerçekleþti. 79 yerli sermayeli þirkete uluslararasý

Telfax :0.4 84.223 42 53

O kimse abdestini güzelce alýp, sonra sadece namaz kýlmak maksadýyla mescide giderse attýðý her adým sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatasý da silinir” buyrularak alacaðýmýz mükâfat bizlere müjdelenmiþtir. Camilerimiz Ýslam'ýn manevi mührüdür. Cemaat ise müslümanlar arasýndaki mevcut manevi baðýn en önemli delillerinden biridir. Bu sebeple namazlarýmýzý camilerde kýlmaya özen göstermeli, çocuklarýmýzý da teþvik etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) aðýr hasta olduðu zamanlarda bile ashabýndan iki kiþinin omuzlarýna yaslanarak cemaate iþtirak etmiþtir. Camilerimizi temiz tutmak, kirli elbise veya aðýz kokusuyla cemaati rahatsýz etmemek, camiye gelen çocuklara karþý hoþ görülü ve yumuþak davranmak konusunda da hassas olalým. Camilerimizin sadece maddi anlamda deðil, manevi anlamda da imarýna gayret gösterelim. Unutmayalým ki cemaatsiz cami yanmayan kandil gibidir. kullanmalarý gerektiði ve bunun önemi, öðrenciyi tanýma teknikleri, özel eðitim ve kaynaþtýrma yöntemleri, sýnýf rehberliði, meslek etiði, öðrenme stratejileri gibi konularda da bilgi sahibi olacak. 2012-2013 eðitim öðretim yýlý 17 Eylül Pazartesi günü baþlayacak.

sermayeli þirket iþtirak etti ve toplam 699 þirket faaliyete geçti. Faaliyete geçen bu þirketlerle birlikte 2012 yýlý Haziran sonu itibarýyla Türkiye'de toplam 30 bin 333 adet uluslararasý sermayeli þirket faaliyet göstermektedir. Söz konusu þirketlerin yüzde 52'si AB ülkeleri ortaklýdýr. AB ülkeleri içerisinde Almanya 4 bin 918 þirket ile ilk sýrada yer almaktadýr. Ýngiltere 2 bin 369 þirket ile ikinci, Hollanda ise 2 bin 14 þirket ile üçüncü sýrada yer almaktadýr. AB'den sonra en fazla þirkete sahip ikinci ülke grubu ise yakýn ve Orta Doðu ülkeleridir. Türkiye'de faaliyet gösteren 30 bin 333 adet uluslararasý sermayeli þirketin 6 bin 546 adedi yakýn ve Orta Doðu ülkeleri kaynaklýdýr. Yatýrýmcýlar için güvenli bir liman olan Türkiye, önümüzdeki dönemde bu özelliðini daha güçlendirerek, uluslararasý doðrudan yatýrýmcýlarýn gözde yatýrým merkezi olmaya devam edecektir. Yeni Teþvik Sistemimiz de Türkiye'ye uluslararasý doðrudan yatýrým giriþlerinin artmasýnda en etkili araç olacaktýr.'’


SAYFA - 3

15 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ergene Havzasý'nda yaþanan kirliliði önlemek amacýyla, 2011-2012 yýllarý içinde yaklaþýk 12 milyon lira para cezasý kesti. Bakanlýk tarafýndan, Ergene Havzasý'nda incelenen 4 bin 973 iþletmeye, 12 milyon 49 bin 970 lira para cezasý verildi. Bakanlýk, 20112012 yýllarý içerisinde Tekirdað, Edirne, Kýrklareli illerini içine alan Ergene Havzasý'ndaki denetimlerini artýrdý. Ergene Havzasý'na yönelik yapýlan denetimlerde sanayi tesislerine yaptýrým olarak kapatma cezasý ve para cezasý verildi. Ergene Havzasý'nda yer alan þehirlerde tesisleri d enetleyen b akanlýk üç þ ehirde toplam 4 bin 973 tesisi yerinde inceledi. Erg ene Hav zas ý'n dak i te sis ler den Tekirdað'da 2 bin 471, Edirne'de 1032, ve Kýrklareli'nde 1470 tesis yerinde incelendi.

Çevre konusunda son derece duyarlý olduklarýný ve bununla ilgil i çok yoðun bir çaba içerisinde ol du kl ar ýn ý be li rt en Çev re ve Þeh irc ili k Bakaný Erdoðan Bayraktar, tüm f a b r i k a l a r ý n denetlendiðini ve d e n e t i m mekanizmalarýný daha da ar tt ýr ac ak la rý ný belirterek, ''Ýtmeden, kakmadan, incitmeden, ka rþ ýl ýk lý di ya lo g, bü tü nl eþ me iç in de yapacaðýz'' ifadesini kullandý. ‘'Çevre ile hayat, çevre ile eðitim, çevre ile saðlýk, çevre ile sanayi, üretim. Bunlarý bir

bütünlük içinde saðladýðýmýz zaman, çok daha ileri noktalara gidebiliriz'' ifadelerine yer veren Bakan Bayraktar, bakanlýk olarak bu konuda çok ciddi bir gayret içinde olduklarýný bildirdi.

Pervari Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürlerin en Muzaffer Taþ'ýn, Efe Bilal adýný verdikleri bir erkek çocuðu dünyaya geldi. Dede Beþir Turhan'ýn þahsýnda bütün aileyi kutlarken, minik bebeðe aramýza hoþ geldiniz diyoruz.


SAYFA - 4

15 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

SÝÝRT TÝCARET VE SANAYÝ ODASI'NDAN ÝNÞAAT SEKTÖRÜ ÜYELERÝNE SUUDÝ ARABÝSTAN KONUT PROJESÝ DUYURUSU

E

konomi Bakanlýðý'ndan alýnan yazýda, Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan alman bir yazýya atýfla, Suudi Arabistan'da önümüzdeki d önemde gerçe kleþtirilme si öngörülen “500 bin Konut Projesi” çerçevesinde Riyad Büyükelçisinin Suudi Arabistan'da iþ yapan müteahhitler, anýlan projeye danýþmanlýk yapan firmanýn yetkilisi ve Suudi Arabistan Konut Bakaný ile görüþmeler gerçekleþtirdiði belirtilmektedir. Yazýda devamla, bu görüþmelere ýþýðmda Riyad Büyükelçiliði'nin, - Projeye baþvuru süresi dolmasýna karþýn sür eni n esn ete bil ece ðin i, fir mal arý mýz ýn projeye olan ilgilerini belirtmelerinin faydalý olacaðýný ve firmalarýmýza bu projede yer almalarýný teminen her türlü desteðin saðlanacaðýný, -Proje finansmanýnda herhangi bir sýkýntý olmadýðýný,

- Projenin sosyal bir boyuta olmasý nedeniyle Suudi Arabistan Hükümetince ciddiyetle takip edildiðini, - Firmalarýmýzýn konut projelerinde yer almalarýmn mali imkanlann yaný sýra iki ülke arasýndaki iliþkileri için oldukça önemli olduðunu ve Türk firmalarýnýn gelecekte ülkede daha çok projede yer almalarýnda faydalý olacaðýný, - Ýhale paketleri açýklandýkça firmalarýmýzýn katýlým saðlamasýna en üst düzey desteðin saðlanacaðýný, - Ýha lel ere kat ýlý m sað lam ayý düþ üne n firmalarýn saðlam Suudlu bir ortak ile sürece dahil olmalarýnýn faydalý olacaðýný, deðerlendirdiði ifade edilmektedir. Üyelerinizin proje ile ilgili deðerlendirmelerinin en geç 20 Aðustos 2012 tarihine kadar TOBB'a gönderilmek üzere Odamýza bildirilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarýndan Hýfzullah, Kültür ve Turizm Müdürlüðü personeli Muhdi Afet ve Acil Müdürlüðü personeli Hamza Eminoðlu, Diyanet Ýþleri Personeli Fahrettin ve iþ adamý Ömer Eminoðlu'nun babalarý PTT emeklisi Mehmet Eminoðlu vefat etti. Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baþsaðlýðý diliyoruz.

Z U S T UMU

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

15 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

Belediye Ýþ Siirt Þube Baþkaný Halit Akýnay, Danýþtay tarafýndan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak için verilen görevden alma kararýnýn 3. yargý paketi k a p s a m ý n d a deðerlendirilerek Danýþtay'ýn verdiði kararýn ertelenmesini ardýndan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak hakkýnda verilen kararýn hukuksuz olduðunu ve kararýn 3. yargý paketi içinde deðerlendirilmesinin hukuksuzluktan dönüldüðünün göstergesi olduðunu söyledi. Belediye Ýþ Yönetim Kurulu üyeleri Þube Baþkaný Halit Akýnay baþkanlýðýnda Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý makamýnda ziyaret etti. Akýnay ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Selim Sadak'ýn için verilen kararýn demokrasi ayýbý olduðu, Danýþtay'ýn yasamanýn üstünde olamayacaðýný, 3. yargý paketinde Baþkan Sadak ile ilgili verilen ve onan bir sürü kararýn ertelendiðini, verile kararýn hukuksuz olduðunu ve cezanýn ertelenmesini, Siirt halkýný rahatlattýðýný ve hukuksuzluktan dönülmesini herkesi mutlu ettiðini söyledi. Belediye Baþkaný Selim Sadak'ta ziyarette yaptýðý konuþma da, kendileri hakkýnda verilen kakar ne olursa olsun bu halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, son karar ilgili olarak Siirt bulunan STK, Siyasi parti ve her kesimden insanlarý n verdiði destekten dolayý teþekkür ederek halkýn layýk olduðu hizmetlerin yaný sýra taleplerini de her ortamda dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kurtalan ilçesinde, yeni hükümet konaðý binasý yapýlacak. Edinilen bilgiye göre, mevcut hükümet konaðýnýn vatandaþlara saðlýklý hizmet verememesinden dolayý yeni hükümet konaðý binasý yapýlacak. Binanýn yapýlmasý için Siirt Ýl Özel Ýdaresince 4 Eylül'de ihale yapýlacak. Ýhalenin ardýndan inþaatýna baþlanacak olan hükümet konaðýnýn en kýsa sürede tamamlanarak hizmete açýlmasýnýn planlandýðý belirtildi.

S Kent genelinde aðýrlýk noktasýnda h e r h a n g i maðduriyet yaþanmamasý için önümüzdeki günlere kentte bulunan tüm tartý ve ölçü aletlerinin denetleneceðini söyledi. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak da ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada, halkýn aðýrlýk ve ölçü konusunda her hangi bir maðduriyet yaþamamasýnýn hizmet prensibi olarak gördüklerini, bu nedende Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüðü tarafýndan Siirt Merkez ve ilçelerde yapýlacak tartý ve ölçü aletleri denetimine belediye bünyesinde bulunan ölçü ayar memurluðunun teknik donanýmýyla denetimlere katýlacaðýný söyledi.

anayi Ciro Endeksi, Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,5 arttý.Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Haziran 2012 dönemine iliþkin, ''Sanayi Ciro ve Sipariþ Endeksleri''ni açýkladý. Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamýnda yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taþ ocakçýlýðý kýsýmlarýnda bulunan iþ yerlerinden 2005=100 temel yýllý oluþturulan Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yýlý Haziran ayýnda, 2011'in ayný ayýna kýyasla yüzde 10,5 arttý, bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 azalýþ gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre, madencilik ve taþ ocakçýlýðý endeksi yüzde 12,5, imalat sanayi endeksi ise yüzde 10,4 artýþ kaydetti. Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre, Haziranda yýllýk bazda en yüksek artýþ, yüzde 30,8 ile dayanýklý tüketim malý imalatýnda görüldü. Ýmalat sanayi alt sektörlerinin Haziran ayýnda, 2011 yýlýnýn ayný ayýna göre deðiþim oranlarý incelendiðinde ise en yüksek artýþýn yüzde 209,3'le makine ve ekipmanlarýn kurulumu ve onarýmýnda gerçekleþtiði görüldü. Bunu, yüzde 145,6'yla bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý izledi. Sipariþ endeksi Avrupa Birliði düzenlemelerine göre, imalat sanayi kýsmýnda sipariþle çalýþan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamýna giren iþ yerlerinden, 2005=100 temel yýllý oluþturulan Sanayi Sipariþ Endeksi de Haziran ayýnda 2011'in Haziran ayýna kýyasla yüzde 11,1 arttý, bir önceki aya göre ise yüzde 2,3 azaldý. Sipariþ Endeksinin Haziran itibarýyla yýllýk bazda deðiþim oranlarý incelendiðinde, en yüksek artýþýn yüzde 63,2'yle temel eczacýlýk ürünlerinin ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatýnda gerçekleþtiði görüldü. Bunu yüzde 53,2'yle bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý takip etti.


15 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

27 15 Aðustos 03:33 05:20 12:27 16:14 Ramazan Çarþamba

20:47

HER GECE BÝR CAMÝDE TERAVÝH Biriniz yemeðe davet: edilince, oruçlu ise: "Ben oruçluyum" desin

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Toplayan, bir araya getiren anlamlarýný taþýyan camilerimiz; biz müslümanlarýn birliðini, beraberliðini, eþitliðini sembolize eden, kardeþlik ruhunu pekiþtiren, hep birlikte Allahü Teâlâ'ya ibadet ve dua ettiðimiz kutsal mekânlarýmýzdýr. Hz. Peygamber (s.a.v)'in daha hicreti esnasýnda Kûba Mescidi'ni, Medine'ye kavuþunca da Mescid-i Nebevi'yi bizzat taþ taþýyarak, ashabýyla birlikte inþa etmeleri, camilere verdiði önemin en güzel göstergesidir. Rabbimiz mescitlerin inþasýyla ilgili olarak: “Allah'ýn mescitlerini sadece Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaz kýlan, zekât veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler imar eder.” buyurmuþtur. Peygamberimiz (s.a.v) de: “Bir kimse, Yüce Allah'ýn rýzasýný gözeterek bir mescit inþa ederse, Allah da ona cennette bir köþk hazýrlar” buyurarak cami inþa etmenin sevabýna iþaret etmiþlerdir. Camiler, Ýslam'ýn ilk yýllarýndan beri birçok amaçla kullanýlmýþtýr. Peygamberimiz (s.a.v) döneminde mabet, mektep, mahkeme, diplomatik görüþme yeri gibi birçok alanda hizmet veren camiler, hep hayatýn merkezinde olmuþtur. Ýslam cemaat dinidir. Müslüman ibadetinde de, sosyal hayatýnda da cemaat olmayý baþarabilen ve cemaatten ayrýlmayan kiþidir. Bu manada cemaat, camilerin sadece ziyneti deðil, ayný zamanda varlýk sebebidir. Ýnsan topluluðu manasýna gelen cemaat, fýkhî manada, namazý imamla birlikte kýlan topluluðu ifade etmek için kullanýlýr. Dinimizde cemaat halinde ibadetin teþvik edilmiþ olmasý, hatta bazý ibadetler için þart koþulmasý çok manidardýr. Hz. Peygamber (s.a.v) cemaatle namaza katýlma konusunda þöyle buyurmuþtur. “Ýnsanlar yatsý namazý ile sabah namazýndaki fazilet ve sevabý bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi” Cemaatle kýlýnan namazlarýn sevabýyla ilgili olarak da; “Bir kimsenin cemaatle kýldýðý namazýn sevabý, evinde ve çarþý pazarda kýldýðý namazdan yirmi beþ kat daha fazladýr. Devamý 2’de

Ayhan Mergen Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :ayhan_mergen@hotmail.com

Yetiþtirme Yurdunun üst taraflarýnda bulunan küçük þirin bir cami. Bu Ramazan ayýnda en az cemaatle kýldýðýmýz teravih namazlarýndan birisi oldu. Yaklaþýk, 35 kiþi vardý. Hiç çocukta yoktu. Caminin yan tarafý bayanlara ayrýlmýþtý. Cemaat arasýnda hiç çocuk olmamasý dikkat çekiciydi. Hoca efendi namazý seri bir þekilde kýldýrdý.

AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý Ramazan ayýnda yoksul vatandaþlara gýda kolileri daðýtýyor. Kadýn Kollarýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Kadýn Kollarý Baþkaný Nurten Temiz baþkanlýðýndaki bir heyet daha önce belirledikleri yoksul ailelerin evlerine parti genel merkezinden gönderilen yardým paketlerini daðýtýyor. Yoksul ailelerin sorunlarýnýn da öðrenildiði belirtilen açýklamada þu bilgilere yer verildi “Yardým paketleri bizzat yoksul vatandaþlarýn evlerine kadar götürülmekte ve bu arada, bu vatandaþlarla sohbet edilerek sorunlarý öðrenilmeye çalýþýlmaktadýr. Ýletilen sorunlarýn çözümü içinde ilgililer nezdinde gerekli giriþimler yapýlmaktadýr.” Açýklamada, yardým daðýtýmýnýn devam ettiði ve bu güne kadar 700 yoksul aileye yardým yapýldýðý öðrenildi.

Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaþantýmýza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Þerifini hatýrlatmaya devam edeceðiz. 1)''Kur'an okuyan mümin; kokusu hoþ ve tadý güzel PORTAKAL gibidir. Kur'an okumayan mümin de; tadý güzel olup, kokusu olmayan kuru hurma gibidir. Kur'an okuyan münafýk; kokusu güzel ve tadý acý olan reyhane bitkisi gibidir. Kur'an okumayan münafýk ise; kokusu olmayan ve tadý acý olan Ebu Cehil karpuzu gibidir..'’ 2)Enes(r.a) derki; Resulullah (sav): -'' Allah'ýn insanlardan dostlarý vardýr'' buyurdu. Ashap! -'' Onlar kimdir ? ya Resülallah'' dediler. -''Kur'an ehli olanlar, Allah'ýn dostlarýdýr ve seçkin kullarýdýr.'' Buyurdu. 3)Ebu Hureyre (ra)'dan :Hz. Peygamber (SAV) ; ''Herhangi bir topluluk Allah'ýn evlerinin birinde toplanýr, Kur'an-ý Kerimi okurlar ve aralarýnda müzakere ederlerse mutlaka, üzerelerine kalp huzuru, gönül ferahlýðý iner, Allah'ýn rahmeti kendilerini kaplar, melekler kendilerini kuþatýr ve Allah da onlarý kendi katýndakiler içerisinde anar.'' Buyurdu. 4) ''Ýçinde, hafýzasýnda Kur'andan bir þey olmayan, yýkýlmýþ bir ev gibidir.'' 5) ''Allah (cc) bu Kur'anla amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltýr.'' 6)''Kim Allah'ýn kitabýndan bir harf okursa, ona bu sebeple bir hasene verilir. Hasenenin karþýlýðý ise on mislidir. Size Elif-Lam-Mim bir harftir, demiyorum. Fakat elif bir harftir, Lam bir harftir ve mimde bir harftir.'' 7)''Ýki kimseye gýpta edilir: Birisi Allah'ýn kendisine Kur'an verdiði kimsedir ki, gece gündüz onunla meþgul olur.Diðeri de Allah'ýn kendisine mal verdiði, kimse olup, gece gündüz onu sarf eder.'' 8)'' Kim Kur'an-ý Kerimi okuyup ezberler, onu helal kýldýðýný helal eder ve haram kýldýðýný haram sayarsa, o sebeple Allah onu Cennete koyar ve hepside cehennemlik olan yakýnlarýndan on kiþiye þefaat yetkisi verir.'’ Bu yazýmý Kur'an ayetleri ve Sevgili Peygamberimizin hadisi þerifleri ýþýðý altýnda söylenmiþ olan vecizeyle bitirmek istiyorum. ''Ey alem'i Ýslam, uyan Kur'ana sarýl, Ýslamiyete maddi ve manevi bütün varlýðýnla müteveccih ol(yönel). Lisanýn Kur'anýn ayetlerini okurken, hal, ahlak ve tavýrlarýnla(davranýþlarýnla) da onun manasýný neþret. O zaman sen Dünyanýn efendisi, alemin reisi ve insanlýðýn vasýta-ý saadeti (saadetine sebep) olursun…'’ Devam Edecek

15 Ağustos 2012 Çarşamba günü Gazetesi  

15 Ağustos 2012 Çarşamba günü Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you