Page 1

Siirt ÖSYM nin ardýndan Kamu Personeli Seçme sýnavýnda da en baþarýlý iller arasýnda yer aldý. Genel kültür sýralamasýnda birinci olan Siirt deðer türlerde de baþarýlý sonuçlar aldý. Edinilen bilgiye göre ham puan ortalamalarýna göre genel yetenek testinde baþarýlý olan iller sýralamasýnda Ankara birinci, Kýrýkkale ikinci, Kýrþehir üçüncü oldu. Bu illeri sýrasýyla Eskiþehir, Isparta, Denizli, Siirt, Bolu, Bayburt, Burdur izledi. Genel kültür testinde ise birinci sýrada Siirt yer aldý. Bingöl ikinci, Kýrþehir üçüncü oldu. Bu illeri Bayburt, Muþ, Batman, Bitlis, Aðrý, Adýyaman ve Tunceli takip etti. Eðitim bilimleri testinde Erzincan birinci, Bayburt ikinci, Siirt üçüncü oldu. Bunlarý Kilis, Kýrþehir, Burdur, Kastamonu, Giresun, Amasya ve Balýkesir izledi.

web : www.umutgazetesi.net 14 AÐUSTOS 2012 SALI

Siirt Valisi Musa Çolak, düzenlenen törenlerin ardýndan ilden ayrýldý. Son valiler kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Musa Çolak, için ilk tören hükümet konaðý önünde yapýldý. Burada bir konuþma yapan Vali Çolak, Siirt'te görev yapmaktan dolayý çok mutlu olduðunu söyledi. Çolak “Burada görev yapmýþ olmaktan dolayý son derece mutluyum. Burada görev yaptýðým süre içerisinde her SAHÝBÝ kesimden ama özellikle Siirt basýnýndan büyük destek Mehmet Esmeroðlu gördüm. Bu destekler sayesinde çok baþarýlý GENEL YAYIN çalýþmalarda gerçekleþtirdik. Siirt'i, Siirt' lileri YÖNETMENÝ Ayhan Mergen unutmam mümkün deðil. Sizleri gönlüme koyarak buradan ayrýlýyorum.” Dedi. Buradaki törene ilçe kaymakamlarý, belediye baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, kamu kurum ve TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN kuruluþ müdürleri, sivil toplum kuruluþ temsilcileri ile e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com Tel: 0484 223 42 53 vatandaþlar katýldý. Vali Çolak, için son uðurlama töreni havaalanýnda yapýldý. Buradaki törene eski vali yardýmcýmýz Silvan YIL : 8 FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL) SAYI : 2271 Kaymakamý Yunus Sezerde katýldý.

Enerji Bir Senin geleneksel iftar yemeði verildi. Osman Lokantasýnda verilen iftar yemeðinde konuþan Enerji Birsen Þube ve Memur Sen il baþkaný M. Beþir Özyeþil geleneksel hale getirdiklerin bu iftar yemeði vesilesi ile üyeleri ile bir araya geldiklerini söyledi. Özyeþil “Rahmet, merhamet ve maðfiret ayý olan bu mübarek Ramazan ayýnda her yýl geleneksel hale getirdiðimiz bu iftar yemeði sayesinde üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bu yýlda bu iftar yemeðimizi gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz.” Dedi. Ýftar yemeðine AK Parti Milletvekili Osman Ören AK Parti Ýl Baþkaný Ali Ýlbaþ, STSO Baþkan vekili Nedim Kuzu, Dedaþ yöneticileri ve sendika üyeleri katýldý.

AK Parti Siirt Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Eþ Baþkaný Afif Demirkýran, Siirt'in KPSS sýnavýnda aldýðý baþarýlý sonucun hükümetin bölgenin eðitimine verdiði öneme baðladý. Demirkýran, bu gün açýklanan KPSS sýnavýnda, Siirt'in genel kültür sýralamasýnda 1.ci, genel yetenekte 7.ci ve eðitim bilimlerinde ise 3.cü olduðunu hatýrlattý. Bu sonucun bütün Siirt'lileri sevindirdiðini belirten Demirkýran “Bu sonuç hepimizi sevindirdi. Bu sonuç tesadüfen elde edilmiþ bir sonuç deðildir. Bu baþarýlý sonuç hükümetimizin, bölgemizin ve ilimizin eðitimine verdiði önemin ve yaptýðý eðitim yatýrýmlarýnýn bir sonucudur. Hükümetimiz döneminde eðitim çalýþmalarý en ücra mezralara kadar, en kaliteli bir þekilde ulaþtýrýldý. Okullarýn fiziki mekanlarý hýzla tamamlanýrken, araç ve gereç ve donaným ihtiyaçlarý da giderildi. Gene hükümetimiz döneminde bölgenin ve ilin yýllardan beri çektiði en büyük sýkýntý olan öðretmen ihtiyacý da kapatýldý. Hükümetimiz bölgenin baþta eðitim ve kültürel açýlardan olmak üzere her alanda kalkýnmasý için çok yönlü bir destekleme politikasý yürüttü. Baþta SODES Programý olmak üzere, birçok program uygulamaya konularak, bölgenin kalkýnmasý yönünde önemli adýmlar atýldý. Doðal olarak bu çabalarýnda baþarýlý sonuçlarý alýnmaya baþlandý. TÜBÝTAK Proje yarýþmalarýnda ve ÖSYM deki baþarýnýn ardýndan, bu gün KPSS de alýnan bu sonuç, gelecekteki baþarýlarýn bir müjdecisidir.” Dedi. Demirkýran, açýklamasýnýn son bölümünde bu baþarýnýn elde edilmesinde emeði geçen yönetici ve öðretmenleri kutlarken, baþarýlý sonuç alan vatandaþlarý da kutladý.

Kamu Personeli Seçme Sýnavý(KPSS) sonucunda, iller sýralamasýnda Siirt'in genel kültür testinde birinci olmasýyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlýaka'nýn twiter mesajýna Siirtliler tepki gösterdi. Dün açýklanan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'na (KPSS) katýlan adaylarýn sonuçlarýna göre, genel kültür testinde Siirt'in birinci sýrada yer almasýyla ilgili olarak CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlýaka'nýn ''KPSS sonuçlarýna göre genel kültürde en baþarýlý il Siirt'miþ. Sýnavýn adil olduðuna inansam 'Bravo Siirt' diye haykýrýrdým'' þeklindeki twiter mesajý Siirtlilerin tepkisine yol açtý. AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran twiter mesajýnda Siirt'in baþarýsý sadece KPSS ile sýnýrlý olmadýðýný belirterek, ''Siirt sadece KPSS de deðil ÖSYM'de ve TÜBÝTAK yarýþmalarýnda da üstün baþarý kazanmýþtýr. Siirt, eðitime yaptýðýmýz yatýrýmlarýn bir neticesi olarak son yýllarda gerçek baþarýyý yakalamýþtýr. Açýklamanýzla Siirt'in baþarýsýný gölgelemek gibi bir kastýnýzýn olmadýðýna inanýyoruz ancak gerçek düþüncenizi yansýtan yeni bir açýklama bekliyoruz'' yer aldý. Ýldeki bazý özel dershaneler adýna yapýlan yazýlý açýklamada da” Siirt'in köklü bir mazisini ve baþarýlý geçmiþini derecelerle süsleyen Eðitim Fakültesi vardýr. Yüksek puanlarla Siirt Eðitim Fakültesini tercih eden Siirtli öðrenciler bulunmaktadýr. Buradan kaliteli ve baþarýlý öðretmenler yetiþmektedir. Siirt Eðitim Fakültesinin sýnav baþarýsý her zaman yüksek olmuþtur. Daha önceki dönemlerde de Türkiye derecesi çýkarmýþtýr. Son on yýlda gerek devletin, gerekse de özel dershanelerin Siirt'te yaptýðý ve yapmaya devam ettiði eðitim yatýrýmlarý olgunlaþýyor ve meyve vermeye baþlýyor. Devamý Sayfa 6’da Eðitimde donaným ve teknolojik alt yapýnýn Türkiye ortalamasýný yakaladýðý söylenebilir.


SAYFA - 2

14 AÐUSTOS 2012 SALI

- GÜNCEL -

AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI TEKNÝKERLERÝ EÐÝTÝM VE SINAV DUYURUSU Ý

l Saðlýk Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada; Aðýz ve Diþ Saðlýðý Teknikerliði Yetkilendirme Eðitim ve Sýnavýna iliþkin bir duyuru yayýnladý. Duyuruda; 12 Temmuz 2011 tarihli ve 28351 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren ve 6354 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Ýle Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunla "Aðýz ve diþ teknikerliðine iliþkin iþ ve iþlemleri son beþ yýl içinde en az toplam bir yýl süre ile yaptýðýný belgeleyen en az lise seviyesinde eðitimi bulunanlardan, usul ve esaslarý Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen eðitimleri alan ve açýlacak sýnavlarda baþarýlý olanlar aðýz ve diþ saðlýðý teknikeri yetkisiyle çalýþtýrýlacaðý bildirildi. EÐÝTÝM VE SINAVA KATILMAK ÝSTEYEN ADAYLARIN en geç 20 Eylül 2012 günü mesai bitimine kadar Ýl Saðlýk Müdürlüklerine, dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte baþvurularýný yapmalarý gerekmektedir. AÐÝZ VE DÝÞ SAÐLÝÐÝ TEKNÝKERLÝÐ1 YETKÝLENDÝRME EÐÝTÝM VE SINAVINA BAÞVURU USUL VE ESASLARI Aðýz ve Diþ Saðlýðý Teknikerliði Yetkilendirme Eðitim ve Sýnavýna 26.04.2011 tarihi itibariyle, aðýz ve diþ saðlýðý tekniker)iðine iliþkin iþ ve iþlemleri son beþ yýl içinde en az toplam bir yýl süre ile yaptýðýný belgeleyen ve en az lise seviyesinde eðitimi bulunanlar katýlacaklardýr. Adaylar çalýþtýklarý kurum/kurumlardan aldýklarý resmi belgeyi ve öðrenim belgesinin fotokopisini Ek 3/fVde yer alan dilekçeye ekleyerek baþvurularým il saðlýk müdürlüklerine yapacaklardýr. Bakanlýða doðrudan yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. Bakanlýðýmýzca 14 Temmuz 2012'de yapýlan sýnav için baþvuru yapýp sýnava katýlamayan ya da baþarýsýz olan adaþlarýn il saðlýk müdürlüklerine tekrar baþvuru iþlemi yapmalarýna gerek olmayýp, daha sonra zamaný ve yeri duyurulacak olan sýnava kayýt yaptýrmalarý þartýyla doðrudan sýnava katýlabileceklerdir. Baþvuný iþlemleri en geç 20 Eylül 2012 günü tamamlanacak, bu tarihten sonra baþvuru kabul edilmeyecektir.

Baþvurularla ilgili deðerlendirmeler il saðlýk mü dü rl ük le ri nd e, bi r saðlýk müdür yardýmcýsý baþkanlýðýnda kurulacak en az 3 k iþ il ik bi r komisyonca yapýlacak ve tutanak altýna alýnacaktýr. Y a p ý l a n deð erl end irm e so nuc u ol uþ tu ru la ca k i si m listeleri 21-28 Eylül 2012 tarihleri arasýnda il saðlýk müdürlüklerinin internet s i t e l e r i n d e duyurulaca ktýr. Adaylar bu ta ri hl er ar as ýn da i t i r a z l a r ý n ý i l müdürlüklerine yapabilecekler ve 28 Eylül 2012 günü mesai bitimi itibariyle listelere son hali verilecektir. Bakanlýða kesinlikle itiraz için b a þ v u r u d a bulunulmayacaktýr. Adaylara Enfeksiyon S t e r i l i z a s y o n Dezenfeksiyon (10 saat), Meslek Bilgisi ve Klinik Ýþlemler (24 saat), Hasta ve Çalýþan Güvenliði (2 saat). Diþ Hekimliðine Giriþ ve Terminoloji (4 saat). Oral Hijyen Eðilimi ve Koruyucu Diþ Hekimliði (2 saat). Sistemik Hastalýklar ve Ýlk Yardým (4 saat) ve Ýletiþim Becerileri (2 saat) konularýnda toplam 48 saat eðitim verilecektir. Eðitimler mümkün olduðunca hizmetin aksamasýna izin vermeyecek þekilde 29 Eylül-22 Ekim 2012 tarihleri arasýnda illerde saðlýk müdürlüklerinin eðitim ve aðýz diþ saðlýðý þubelerinin iþbirliðiyle gerçekleþtirilecektir. Eðiýimde 8. maddede belirtilen konularda Bakanlýðýmýz elektronik að sayfasýnda (wvvw.sb.gov.tr.) yayýmlanan eðitim materyali kullanýlacaktýr. -Bir ilde eðitime katýlacak 10 kiþiden az adayýn bulunduðu durumlarda. ¡1 saðlýk

müdürlükleri islerlerse birbirleriyle yapacaklarý ortak bir programla eðitimi bir ilde gerçekleþtirebileceklerdir. Eðitimlere devam kesinlikle zorunludur ve hangi mazeretle olursa olsun 48 saatlik eðilimini tamamlamayanlar sýnava katýlamayacaklardýr. Bu nedenle il tarafýndan yapýlan eðitim programýna katýlamayan adaylarýn gerekirse 19 Ekim 20Î2 gününe kadar telafi eðitimleri de tamamlanacaktýr. Bu tarihten sonra kesinlikle eðitim yapýlmayacak ya da adaylar herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. Eðitimini tamamlayan adaylarýn isim üsteleri il saðlýk müdürlüklerince aþaðýdaki formate uygun olarak en geç 24 Ekim 2012 günü mesai bitimine kadar Excel formatmda elektronik posta olarak cetin.bozkava,@saglik.gov.tr adresine ve resmi olarak Genel Müdürlüðümüze gönderilecektir.

SÝÝRTLÝ ÝÞ ADAMLARI ÝFTAR YEMEÐÝNDE BULUÞTU

S

iirtli iþ adamlarý iftar yemeðinde bir araya geldi. Siirt Ýþ Adamlarý Derneði (SÝAD) yönetim kurulunca Özel Celal Deðer Ýlk Öðretim okulu bahçesinde düzenlenen geleneksel iftar yemeðine iþ adamlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. SÝAD Baþkaný Faruk Pamukçu, SÝAD ve Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun faaliyetleri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Sanal marketlerin devreye girmesi ile küçük esnafýn pasta payýnýn her geçen gün küçüldüðünü belirten Pamukçu, ''Günümüzdeki aile þirketlerinin zamanla daðýlmasý, ortaklýk kültürünün geliþmemiþ olmasý, firmalarýn danýþmanlýk hizmeti almayarak kurumsallaþamamasý, firmalarýn ciddi anlamda büyümesini etkilemektedir. AVM'lerin, tekno marketlerin ve sanal marketlerinde devreye girmesiyle küçük esnafýn pasta payý her geçen gün daha da küçülmektedir'' dedi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu da iþ adamlarýnýn kenti kalkýndýrmak için mücadele etmesi gerektiðini ifade ederek, Siirtli iþ adamlarýný yatýrým yapmaya davet etti.

H

er geçen gün geliþen Siirt Üniversitesi'nde Yeni Kampüs alaný için yapýlan çalýþmalar devam ediyor. Siirt'in çehresini önemli ölçüde deðiþtiren Üniversite bu anlamdaki çalýþmalarýna devam ediyor. Yeni otobüs alýmý için Sakarya'daki fabrikasýna gidip bizzat inceleme yaptýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý: “Araç sayýmýzý bununla beraber 12'ye çýkardýk.” Dedi. Üniversite'nin yeni servis aracý 104 yolcu taþýma kapasitesiyle hizmet vermeye baþladý.


SAYFA - 3

14 AÐUSTOS 2012 SALI

- GÜNCEL -

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, ''Tarým iþletmelerinin proje karþýlýðýnda özel sektöre uzun süreli olarak kiralanmasý aslýnda ne kadar doðru bir iþ yapýldýðý bakýmýndan anlamlýdýr'' dedi. Muþ'ta temaslarda bulunan Bakan Eker, Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Vali Ali Çýnar ile Berce Alparslan Tarým Ýþletmesi'nde incelemelerde bulundu. Ýþletmedeki ayçiçeði tarlasýný gezen Eker, yapýlan tarýmsal faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldý. Tarladaki biçerdöverin þoför koltuðuna oturan Eker, buðday hasadý yaptý. Muþ-Bingöl karayolu Murat köprü mevkinde bulunan bir hayvancýlýk iþletme tesisini de gezen Eker, firma yetkililerine hayvancýlýk konusunda önerilerde bulundu. Bakan Eker, temaslarý sýrasýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, Muþ Ovasý'nýn endüstriyel modern tarýmla buluþtuðunu bildirdi. ''Tarým iþletmelerinin proje karþýlýðýnda özel sektöre uzun süreli olarak kiralanmasý aslýnda ne kadar doðru bir iþ yapýldýðý bakýmýndan anlamlýdýr'' diyen Eker, iþletmedeki 300 metre uzunluktaki pivotlarla sulama yapýldýðýný söyledi. Berce Alparslan Tarým Ýþletmesi'nde birçok yeni ürünün yetiþtirilmesi bakýmýnda deneme üretimler yapýldýðýný ifade eden Eker,

þunlarý kaydetti: ''Yaðl ýk ayçiçe ðinden çok yüksek verim alýnmýþ. Aspir, keten gibi geleneksel bitkilerin üretimi de var. Bunlar bu bölg enin tarý mýný , hayvancýlýðýný ve çiftçilerin gücünü de artýracaktýr. Çiftçinin yeni teknolojilerle b u l u þ m a s ý n ý saðlayacak bir uygulamadýr. Bölgede geleneksel yöntemlerle çiftçilik ve hayvancýlýk yapan vatandaþlarýmýz bu tür te si sl er e ge le re k mo de rn ar aç la rl a ve tekniklerle yapýlan bu üretimi görecektir. Böylece modern üretim þekli çiftçilerimiz arasýnda yaygýnlaþmýþ olacak. Bundan Türkiye kazançlý çýkacak. Ama en büyük kazancý da Muþ elde edecek. Hem istihdam yaratma açýsýndan hem üretimin artýrýlmasý açýsýndan son derece önemlidir.'’ ‘'Terör olaylarý olmasa bu tür iþletmeler yaygýnlaþýr'’ Bölgede terör olaylarý olmadýðý sürece bu t ür i þle tme ler in y ayg ýn b ir þ eki lde açýlacaðýný dile getiren Eker, ''Bu bölgede

terör örgütü PKK'nýn terörist eylemleri olmasa, bombalama olaylarý olmasa bu tür fabrikalarýn sayýsý artar. Burada açýlacak olan büyük tesisler, Muþ çiftçisinin ve halkýný ürettiði sütü ve eti alý, burada hayvancýlýk adýna üretilen her þeyi alýr. Ama buraya gelen üretici bir akþam kalýyor, gece bomba patlayýnca sabah valizini açmadan dönüyor. Ýþte problem budur ve bunu iyi düþünmemiz lazým. Biraz da terör örgütüne karþý sesimizi yükseltmemiz gerekir. Onlara 'benim ekmeðime neden mani oluyorsun' demek gerekir'' diye konuþtu. Eker, Muþ programýnýn ardýndan helikopterle Diyarbakýr'a hareket etti.

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Sicil Memuru Suat Özdemir'in muhterem eþi vefat etti. Merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine baþsaðlýðý diliyoruz.

UMUT GAZETESÝ


SAYFA - 4

14 AÐUSTOS 2012 SALI

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

BAKAN ÇELÝK ÖNEMLÝ TESÝSLERÝN TEMELLERÝNÝ ATTI H er ay 3 gün Þanlýurfa’da kalarak çeþitli inceleme ve temaslarda bulunan Þanlýurfa Milletvekili ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, üç günlük gezisinin son gününü temel atma projelerine ayýrdý. Bakan Çelik, son 3 gün içinde yaptýklarý temel atma ve açýlýþ törenlerindeki projeler için Þanlýurfa’ya yaklaþýk 100 milyon TL’lik bir kaynak aktardýklarýný söyledi. Ýlk olarak Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yürütülen “Balýklýgöl Havzasý'nýn Beslenmesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Besi Bölgesi ile civar köylere içme ve kullanma suyunun temin edilmesi projesinin temel atma törenine yapýldý. 18 milyon liraya mal olacak projenin temel atma törenine; Bakan Çelik, Vali Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Mahmut Kaçar ve Emin Önen, Vali Yardýmcýsý Þaban Erdoðan, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Ýl Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Yavuz, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Eðilmez ve vatandaþlar katýldý. Balýklýgöl ve civar köylere su götürecek proje ile ilgili olarak Ýl Genel Sekreteri Uður Büyükhatipooðlu bilgilendirme konuþmasý yaptý. Proje ile ilgili bilgi veren Büyükhatioplu, "Temeli atýlacak proje, OSB, Balýklýgöl, civar köylere su teminini a maçlamaktadýr. Ü lkemizin v e Þanlýurfa'mýzýn gözbebeði olan ve önceki yýllar su eksilmesine maruz kalan Balýklýgöl'ün suyunu arttýrmak amacýyla havzaya su verilmesini ve Karakoyun Deresi'ne bir miktar su býrakýlmasý hedeflenmektedir" dedi. Daha sonra Milletvekili Emin Önen ve Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakababa kýsa birer konuþma yaparak projenin hayýrlý olmasýný dilediler. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç de, tesislerin

Z U S T UMU

önemine dikkat çekerek, hayal edilenlerin Þ a n l ý u r f a ' d a gerçekleþtirildiðini söyledi. Þanlýurfa’da artýk iþ ad am la rý ar as ýn da rekabet etme mantýðýnýn bu proje ile ortaya çýktýðýný söyleyen Vali Gü ve nç , b u p ro je ni n inþaat iþinin yüzde 45 kýrým ile ihale edildiðini ve bunun saðlanmasý ný katkýda bulunan tüm özel idare çalýþanlarýna teþekkür etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ise, Balýklýg öl'ün sadece Þanlýurfa, Türkiye için önemli olmadýðý tüm ilam alemi için önemli bir mekan olduðunu ifade ederek, "Þanlýurfa'nýn mühründe olan Hz. Ýbrahim'in mekanýnýn gelecek nesillere aktarýlmasý konusunda üzerimize düþen görevi yapmak durumundayýz. Bundan dolayý bu proje; hem Balýklýgöl'ün hayat bulmasý, hem de civar köyler ile OSB bölgelerinin suya kavuþmasýyla önemli bir proje olduðunun bilinci içerisindeyiz. Bu projenin hayýrlý olmasýný temenni ediyor, kýsa sürede bitirilmesini de yüklenici firmadan istiyorum” dedi. Bakan Çelik 18 Milyon TL’ye mal olacak olan ve 466 günde tamamlanmasý planlanan projenin bir yýlda bitirilmesi talimatýný verdi. Bakan Faruk Çelik, Þanlýurfa’nýn elektrik sýkýntýsý ile ilgili toplantý yaptýklarýný bu toplantýda Vali Celalettin Güvenç, milletvekileri ve ilgili daire amirlerinin katýldýðý bu toplantýnýn sonucunda önümüzdeki yýl Þanlýurfa’nýn elektrik sýkýntýsýnýn ortadan kalkacaðýný söyledi. Bir yýl içinde yapýlacak yatýrýmlarla birlikte Antalya’ya giden elektrik gücü kadar bir elektiriðin daha saðlanacaðýný söyleyen Bakan Çelik, “Devlet üstüne düþeni yerine getiriyor, vatandaþ da yerine getirecek. Þanlýurfa kendisine yakýþmayan yakýþtýrmalarla anýlmayacak” dedi. Konuþmalarýn ardýndan Bakan Çelik, Vali Güvenç ve Milletvekilleri ile beraberindekiler, açýlýþ butonuna basarak, 1 yýlda planlanan projenin startýný verdiler. Urfaspor Dev Tesisine Kavuþuyor Burada yapýlan temel atma töreninin ardýndan Bakan Çelik ve beraberindekiler GAP Vadisi’nde Þanlýurfaspor için yaptýrýlan Spor Tesislerinin Temel Atma Törenine geçtiler. Türkiye’nin ve bölgenin en önemli antrenman ve spor tesislerine kavuþacak olan Þanlýurfaspor için yaptýrýlan ve Þanlýurfa Valiliði Ýl özel idaresince yürütülecek olan olan “Sporcu Antreman ve Þanlýurfaspor Tesisleri”ninin temel atma törenine Bakan Faruk Çelik, Vali Celaletin Güvenç, Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet akyrüek, Emin Önen ve Mahmut kaçar, Belediye baþkaný Ahmet Fakýbaba, ile Ýl Genel meclis Baþkaný Mustafa Yavuz, il Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu ve vatandaþlar katýldý. Þanlýurfaspor'u geçtiðimiz sezon söz

verdikleri gibi Þampiyon yaptýklarýný belirterek konuþmasýna baþlayan Bakan çelik 'Biz iþin dedikodusunda deðiliz. Bu þehirden seçilmiþ Milletvekili ve Bakan kardeþiniz olarak Þanlýurfaspor’a destek bizim boynumuzun borcudur. Geriye dönük baktýðýnýz zaman bir yýl içerisinde Þanlýurfa’nýn þampiyon olmasý konusunda ne gibi çalýþmalar yaptýðýmýzý ne gibi mücadeleler yaptýðýmýzý bilenler çok iyi bilmektedirler, bunu anlatmaya gerek yok. Bu bizim görevimizdi. Fakat garip bir þeyler oldu. Dendi ki siyaset spora karýþýyor falan. Ben buradan ilan ediyorum; Þanlýurfaspor baþým gözüm üstünde. Þanlýurfaspor’a hizmet iþte böyle olur, Altyapýyla, sahasýyla, antraman sahasýyla, her þeyiyle Þanlýurfaspor’a yapýlmasý gerekeni dün yaptýðýmýz gibi bugünde yapacaðýz. Ama þunu da ifade ediyorum siyasetin karýþmamasýndan ne umduklarýný ne söylediklerini anlamadýðým arkadaþlara da söylüyorum baþarý ve baþarýsýzlýk sizlere aittir. Þanlýurfaspor’a yapýlmasý gereken her ne yatýrým varsa o da bizim görevimizdir” dedi. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç ile Milletvekili Mahmut Kaçar da birer konuþma yaptýklarý temel atma töreninde birçok süper lig ekibinde olmayan bu tesislerin Þanlýurfa ve Þanlýurfaspor’a hayýrlý olmasýný dilediler. Bu arada 80 dönüm üzerinden yapýlacak olan 4 saha, sosyal tesisler, kamp alanlarýndan oluþan yaklaþýk 5 milyon TL deðerindeki tesislerin temel atam töreninin ardýndan Bakan Çelik ve beraberindekiler Cumhuriyet Parký’nýn içinde çocuklar ve gençler için Ýl Özel Ýdare tarafýndan yaptýrýlan havuz ile ilgili yetkililerden bilgi aldýlar. 7 Kadýn Kültür Merkezi’nin Temeli atýldý Bakan Çelik ve Vali Güvenç ile beraberindekilerin son duraðý ise Sýrrýnda yaptýrýlan Kadýn Kültür Merkezleri Temel Atma Töreni oldu. Ýl Özel Ýdaresinin yüklenici konumunda olduðu 7 kadýn kültür merkezinin temel atma töreni öncesinde Bakan Faruk Çelik ile Milletvekili Mehmet Akyürek birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan butona basarak 7 kadýn kültür merkezinin temelini attýlar.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

14 AÐUSTOS 2012 SALI

- GÜNCEL -

CARÝ AÇIKTA ÖNEMLÝ DARALMA

T

ürkiye'nin cari iþlemler hesabý açýðý bu yýlýn ilk yarýsýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre 13 milyar 685 milyon dolar azalarak 31 milyar 83 milyon dolara geriledi. Merkez Bankasý tarafýndan bugün açýklanan, 2012 yýlý ocak-haziran dönemine iliþkin ödemeler dengesi verilerine göre, yýlýn ilk altý ayýnda kaydedilen cari iþlemler açýðý, geçen yýlýn ayný dönemine göre 13 milyar 685 milyon dolar azalarak 31 milyar 83 milyon dolara geriledi. Bu geliþmede dýþ ticaret açýðýnýn 12 milyar 41 milyon dolar azalarak 34 milyar 420 milyon dolar gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 835 milyon dolar artarak 6 milyar 283 milyon dolara ulaþmasý ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 873 milyon dolar azalarak 3 milyar 589 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Hizmetler dengesi kalemi altýndaki turizm gelirleri, bir önceki yýlýn altý ayýna göre 95 milyon dolar tutarýnda azalarak 8 milyar 377 milyon dolara, turizm giderleri de 635 milyon dolar tutarýnda azalarak 1 milyar 887 milyon dolara geriledi. Yatýrým geliri dengesinin altýnda yer alan doðrudan yatýrýmlar, portföy yatýrýmlarý ve faizlerden oluþan diðer yatýrýmlarda gerçekleþen toplam net çýkýþ, bir önceki yýlýn ilk altý ayýna göre 902 milyon dolar tutarýnda azalarak 3 milyar 487 milyon dolara geriledi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, ödemeler dengesi istatistiklerine iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, Haziran ayýnda 4,2 milyar dolar, yýlýn ilk yarýsýnda ise 31,1 milyar dolar olarak açýklanan cari açýðýn ekonomik durumdaki iyileþmenin bir göstergesi olduðunu kaydetti. Haziran ayýndaki cari açýk rakamýnýn aylýk bazda son 10 ayýn en düþük açýðý olduðunu, yýllýklandýrýlmýþ 63,5 milyar dolar açýðýn ise son 12 ayýn en düþük düzeyi olduðunu vurgulayan Çaðlayan, yýllýk cari açýk rakamýnýn þu an itibarýyla Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 65,4 milyar dolar seviyesinin altýnda olduðunu ifade etti. Cari açýktaki iyileþmenin ihracat artýþýndan kaynaklandýðýna iþaret eden Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Ýlk 6 ayda cari açýk 44,7 milyardan 31,1 milyar dolara indi. Geçen yýla göre 13,6 milyar gerileme var. Bu gerilemenin yaklaþýk 11 milyar dolarý mal ve hizmet ihracat artýþýndan geliyor. Ýthalattaki gerilemenin etkisi ise 2 milyar dolar civarýnda. Bunu Avrupa ve Orta-Doðu krizlerine raðmen ihracatýný artýrmayý baþarmýþ sanayicimize, iþadamýmýza borçluyuz. Altý aylýk hizmet ihracatý 15,9 milyar dolar ile rekor kýrdý, altý aylýk mal ihracatý da 79 milyar dolarý aþarak rekor kýrdý. Geçen yýla göre mal ihracatýnda artýþ yüzde 14,6 oldu. Bu uzun vadeli stratejimizin bir parçasý.

Bakanlýk olarak özellikle 2009'dan bu yana pazar çeþitlendirmeye çok önem veriyoruz. Yeni pazarlarda ticaret müþavirlikleri aç ýy or uz . Si vi l to pl um kuruluþlarýyla ortak çalýþýyoruz. Bugünkü rakamlar bu çalýþmalarýn bir sonucu.'’ Ç a ð l a y a n , doðrudan yabancý yatýrým g i r i þ l e r i n d e d e kýpýrdanmanýn baþladýðýný ifade ederek, Haziran ayý yabancý yatýrým giriþin in 1,77 milyar dolar olduðunu, 6 aylýk giriþin ise 8,2 milyar dolara ulaþtýðýný bildirdi. Artýþýn geçen yýla göre yüzde 20 düzeyinde olduðunu belirten Çaðlayan, ''Yatýrým teþviklerimizin etkisini görmeye baþladýk. Ben bu yýl 20 milyar dolara doðru gittiðimizi görüyorum. Ama asýl 2013'ten çok umutluyuz. Teþviklerin asýl etkisi 2013'te görülecek'' dedi. ''Enerji dýþý cari denge fazla verdi'’ Bakan Çaðlayan, Haziran ayýnda enerji açýðýnýn 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleþtiðini hatýrlatarak, Haziran ayýnda gelen cari açýk seviyesinin 4,2 milyar dolar seviyesinde olduðu dikkate alýndýðýnda, enerji dýþý cari dengenin 167 milyon dolar fazla verdiðini kaydetti. Yurtdýþýndaki yerleþiklerin yurtiçinde yaptýðý yatýrýmlara bakýldýðýnda Haziran ayýnda sermaye giriþinin 1,1 milyar dolar olduðunu belirten Çaðlayan, þunlarý ifade etti: ''Bu dönemdeki sermaye giriþinin yüzde 91'i Avrupa kaynaklý gerçekleþmiþtir. Bu dönemde 424 milyon dolar ile Lüksemburg, 235 milyon dolar ile Ýsviçre ve 149 milyon dolar ile Avusturya öne çýkan ülkelerdir. Yurtdýþýndan sermaye giriþine yýlýn ilk yarýsý itibariyle bakýldýðýnda 6,7 milyar dolarlýk sermaye giriþinin yüzde 83'ü Avrupa merkezlidir. Detayýna bakýldýðýnda ise yaklaþýk 2 milyar dolarýnýn Ýngiltere, 1,4 milyar dolarýnýn Avusturya, 676 milyon dolarýnýn Lüksemburg ve 551 milyon dolarýnýn Hollanda merkezli olduðu görülmektedir. Avrupa ekonomisinde görülen olumsuzluklar ve Türkiye'nin güvenli liman oluþunun yatýrýmcýlarýn ülkemizi seçmesinde etkili olduðu görülmektedir. Yurt dýþýnda yerleþik kiþiler hisse senedi piyasasýnda Haziran ayýnda 898 milyon ABD dolarý tutarýnda alým gerçekleþtirirken, ilk altý aylýk dönemde

toplam 1 milyar 238 milyon ABD dolarý tutarýnda net alým yapmýþtýr. Böylece yurt dýþýnda yerleþik kiþilerin hisse senedi piyasasýnda ilk altý aylýk dönemde 2011 yýlýnýn ayný dönemine kýyasla 2 milyar 24 milyon dolarlýk alýmý gerçekleþmiþtir. Yurt dýþý yerleþiklerin Haziran ayýndaki 3 milyar 237 milyon ABD dolarý tutarýndaki borç senedi alýmlarýnýn 2 milyar 237 milyon dolarýný devlet iç borçlanma senetleri (DÝBS) ve 1 milyar dolarýný da yurtdýþý tahvil ihraçlarýndan alým þeklinde gerçekleþmiþtir. Böylece yýlýn ilk altý aylýk döneminde toplam 7 milyar 464 milyon ABD dolarý tutarýnda alým gerçekleþtirmiþtir.'' Maliye Bakaný Þimþek ise, yaptýðý yazýlý açýklamada, bu olumlu geliþmelerin, Avrupa'da derinleþen borç krizine ve yýlýn ilk yarýsýnda 125 dolarý gören petrol fiyatlarýna raðmen gerçekleþtiðini vurguladý. Krizden dolayý Avrupa Birliði'ne yapýlan ihracatýn yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 7 daraldýðýný hatýrlatan Bakan Þimþek, þunlarý kaydetti: ''Yüksek petrol fiyatlarýndan dolayý sadece bu yýlýn ilk yarýsýnda enerji ithalatýna ödediðimiz fatura neredeyse 30 milyar dolara ulaþtý. Bu olumsuz etkenler olmasa dýþ ticaretteki dengelenme çok daha hýzlý olabilirdi. Zira enerji dýþý cari açýk þimdiden 12 milyar dolara geriledi. Enerji dýþý cari açýk Haziran ayýnda 163 milyon dolar ile 31 ay sonra ilk defa pozitife döndü. Bunlarýn yaný sýra cari açýðýn finansmanýndaki olumlu geliþmeler de devam etmektedir. Finansman kalitesi bakýmýndan önemli olan küresel doðrudan yatýrým giriþleri ile uzun vadeli krediler, Þubat 2010'da -5,1 milyar dolar iken, Haziran 2012'de 21,7 milyar dolara yükselmiþtir. Öte yandan sýcak para olarak adlandýrdýðýmýz kýsa vadeli borçlanma ile portföy yatýrýmlarý 2010-11 yýllarýnda cari açýðýn üçte ikisini finanse ederken bu oran yarýnýn da altýna inmiþtir.'’


14 AÐUSTOS 2012 SALI

SAYFA 6

- GÜNCEL -

26 14 Aðustos 03:32 05:19 12:27 16:14 Salý Ramazan

20:49

HER GECE BÝR CAMÝDE TERAVÝH Kim yalaný ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini býrakmasýna Allah'ýn ihtiyacý yoktur

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Yüce Allah, insaný sosyal bir varlýk olarak yaratmýþtýr. Bir toplum içerisinde insanlarla bir arada yaþamak zorundadýr. Bu durum, komþuluk iliþkilerini gerekli kýlmaktadýr. Komþularýmýz bize en yakýn, en sýk görüþüp konuþtuðumuz, en çok bir arada bulunduðumuz kimselerdir. Baþýmýza bir musibet veya hastalýk geldiðinde ilk önce duyacak, yardýmýmýza ilk koþacak olan komþularýmýzdýr. Yine sevincimiz ve neþemiz olduðunda da bunu ilk paylaþacaðýmýz komþularýmýzdýr. Bundan dolayý komþularýmýzla barýþýk olmak ve iyi iliþkiler kurmak, komþuluk haklarýna riayet etmek zorundayýz. Hem Kur'an hem de hadislerde komþuluk iliþkilerinin iyi olmasýna özen gösterilmesi teþvik edilmiþtir. Hutbemizin baþýnda okuduðumuz âyette; ana baba ve yakýn akrabalardan sonra, yakýn ve uzak komþuya iyilik etmek tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz de komþuluk hukukuna dikkat çekmek maksadýyla; “Cebrail bana komþu haklarý konusunda öyle hükümler getirdi ki, bu gidiþle her halde komþu komþuya vâris kýlýnýr diye düþündüm.” Demiþtir. Peygamberimiz (s.a.v.)'in: “Komþusu elinden, dilinden emin olmayan kiþi mümin sayýlmaz.” “Allah'a ve âhiret gününe inanan kimse komþusuna ikramda bulunsun" gibi sözleri de bu baðlamda deðerlendirilebilir. Komþumuz darda ve zor durumdayken bizim rahat ve huzur içinde olmamýz doðru deðildir. “Komþusu açken kendisi tok yatan bizden deðildir” buyurmakla Efendimiz (s.a.v), müslümanýn komþularýna karþý son derece duyarlý olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr. Hadis-i þerifte komþularýmýza karþý vazifelerimiz genel hatlarýyla þu þekilde sýralanmaktadýr: Hastalandýðýnda ziyaretine gitmek, vefat ettiðinde cenazesinde bulunmak, borç istediðinde vermek, darda kaldýðýnda yardýmýna koþmak, bir nimete kavuþtuðunda tebrik etmek, baþýna bir musibet geldiðinde teselli etmek… Bu itibarla bir müslümanýn, din ve dindarlýk, kültür ve bölge farký, gözetmeksizin bütün komþularýyla iyi iliþki içinde olmasý gerekir. Günümüzde hýzlý þehirleþmenin ve deðiþen iþ hayatýnýn komþuluk iliþkilerini olumsuz yönde etkilediði görülmektedir. Ayný apartmanda yaþadýklarý halde tanýþmayan, konuþmayan komþular bulunmaktadýr. Komþularýmýzý rahatsýz edecek davranýþlardan, evin içinde bile olsa yüksek sesle konuþmaktan ve gürültü yapmaktan kaçýnmamýz gerekir. Müslüman olarak iyi bir komþu olmaya çalýþmalý, komþularýmýzýn hakkýna riayet etmeliyiz.

Ayhan Mergen Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :ayhan_mergen@hotmail.com

Bahçelievler Mahallesinde ilk cami. Ýhsan Tan Bulvarý üzerindeki bir ara sokakta yer alýyor. Geçmiþi 1981 li yýllara dayandýðý içinde 100 cü Yýl Camisi olarakta biliniyor. Kalabalýk bir cemaat vardý. Ancak büyük bir çoðunluðu belirli bir yaþýn üstündeki Müslümanlardan oluþuyordu. Bayanlar için ayrý giriþi olan bir yer ayrýlmýþ. Çocuk sayýsýnýn azlýðý dikkat çekiyordu. Cami temiz ve bakýmlýydý.Namaz toplamda 50 dakika kadar sürdü.

Baþbakan'ýn bir dönem Siirt milletvekili olduðu ve Siirt'te eðitim adýna ciddi yatýrýmlar yaptýðý bilinmelidir. Siirt'in özel sektör ve devlet eliyle eðitimde Türkiye'nin diðer illeri ile eþit þartlarda yarýþabilir konuma geldiðini yerinde inceleyip görmek gerekir. Sosyal ve kültürel etkinlik eksikliðinin sýnavlara hazýrlanmada fýrsata dönüþülebileceði bilinmelidir.Siirt'in son üç yýldýr LYS TS1 ve TS2 puan türlerinde Türkiye'nin ilk 10 ili arasýnda olmasý bu baþarýnýn habercisiydi ve tesadüf olmadýðýnýn en büyük kanýtýdýr. Siirt'in yükseliþinden ziyade diðer illerin eðitim kalitesinin korunamamasý veya düþüþü göz ardý edilmektedir. Sonuç olarak, Siirt'in genel kültür, genel yetenek ve eðitim bilimleri'ndeki baþarýsý kendi içinde tutarlýlýk göstermektedir.” Denildi. CHP Ýl Baþkaný Nevaf Bilek'te, milletvekili Nazlýaka'nýn açýklamasýna tepki gösterdi. Bilek , ''Bu açýklama bütün Siirt'liler gibi bizi de üzmüþtür. Açýklamada belirtilen görüþlere katýlmýyoruz. Siirtliler tepkilerinde haklýdýrlar. Þiddetle kýnadýðýmýz bu açýklama için, genel merkez yetkilileri ile görüþtüm ve parti mevzuatý çerçevesinde gereken iþlemlerin yapýlmasýný istedim.'' Dedi. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim Kuzuda, Anadolu illerinin ekonomiden eðitime kadar her alanda bir atak içerisinde olduðunu ve bu ataðý hiç kimsenin küçümsemeye hakkýnýn olmadýðýný belirterek Milletvekili Nazlýakanýn açýklamasýna tepki gösterdi. Memur Sen Ýl Baþkaný M.Beþir Özyeþilde yaptýðý açýklamada, Milletvekili Nazlýaka'nýn açýklamalarýnýn bölgede bin bir zorlukla görev yaparak öðrencileri yetiþtiren eðitimcilere yapýlmýþ bir hakaret olarak gördüklerini belirterek tasvip etmediklerini belirtti.

Ýnsaný çok þerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasýna gönderen Allah (cc) , bu aziz misafire asýl görevini ve mutlaka gideceði ebedi vatanýný unutturmak için onu baþý boþ býrakmamýþtýr. Ýnsaný yaratan ve insanýn faydasýný ondan daha iyi bilen O büyük yaratýcý; bu insana talimatlarýný, emir ve nehilerini bir katalog misali, kitaplar ve suhuflar halinde göndermiþtir. Ýþte bundan 1400 sene evvel böyle bir Ramazan ayýnýn Kadir gecesinde, ÝNSAN, olarak en þerefli bir suretle dünyaya gönderildiði halde, yaratýlýþ gayesi olan iman, ahlak ve ibadetten mahrum kalan insanlýk ufkunda tevhit nurunun son meþalesi parladý. .. Bu meþale, hemen ilk emriyle <<Oku>> buyurarak dünya atmosferini karartan cehalet bulutlarýný bir anda sýyýran Kur'an meþalesiydi… Bu meþale, karanlýk ufuklarý nura boðan, paslanmýþ kulaklarý, perdelenmiþ gözleri, körelmiþ dimaðlarý, kilitlenmiþ kalpleri hidayete açan Kur'an güneþiydi… Bu meþale, her þeyde dosdoðru yolu gösteren, nezahetten, itattan, iffetten, ibadetten, sulhtan, kardeþlikten, doðruluktan ve takvadan ayrýlmamayý emreden en son ve en büyük peygamber Hazreti Muhammed (SAV) aracýlýðýyla kýyamete kadar bütün insanlýða iki cihan saadetini temin edecek olan en son ilahi kitap Kur'an-ý Kerim idi. O kur'an ki; cehaletten, tembellikten, gururdan, kibirden, cimrilikten, iftiradan, yalandan, içkiden, kumardan, fuhuþtan, israftan malayani (gereksiz) þeylerden, israftan zulümden, faizden ve kul hakkýndan hülasa insanoðlu'nun maddi ve manevi huzurunu bozacak her türlü söz ve fiillerden, hal ve hareketlerden mutlaka çekinmeyi emreder… Ýþte Kur'an güneþinin, Ýslam güneþinin parlamaya baþladýðý kudsi gece, Kadir gecesidir. 14 Aðustos Salý'yý 15 Aðustos Çarþamba'ya baðlayan gece böyle bir gecenin Kutsi hatýrasýný bir daha idrak edeceðimiz gecedir… Bu gece ,ümmetinin ömrünün kýsalýðýndan dolayý üzülen, ümmetine çok düþkün ve çok þefkatli olan Hz. MUHAMMED (SAV)'ýn üzüntüsünü gidermek için, ömrü kýsa olan ümmetine bir gecede 83 yýllýk bir hayatýn sermayesini kazandýracak olan, o ümmeti sonsuz rahmet sahibi ezel ve ebed sultaný Yüce Allah'ýn hususi ihsanatýna ve has iltifatýna mazhar eden KADÝR GECESÝDÝR… Bu gece hakkýnda kelamlarýn en yücesi olan ilahi kelamda þöyle denilmektedir… <<Biz onu (Kur'an-ý) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (Þeref ve kýymetini) sona bildiren nedir? Kadir gecesi , bin aydan hayýrlýdýr. O gecede, rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail), her iþ için iner durular. O gece, tan yeri aðarýncaya kadar bir selam ve selamet gecesidir>>(Kadir süresi, ayet 1/5) Bu Kur'an gecesinde, biz Kur'anýn muhataplarý olarak, kendimizi yeniden bir nefis muhasebesine tabi tutarak, <<fert, aile, cemiyet ve ümmet olarak ne derece Kur'an'ýn ahkamýný hayatýmýza hakim etmiþiz… ? >> Sorusunu kendimize soralým… Bu husustaki kusurumuzu anlayýp, bu kur'an gecesinde, Kur'anýn hayat bahþeden nurlu iklimine yeniden girmeye ve bir daha o iklimden çýkmamaya söz verelim… Bu geceyi böyle bir söz , tövbe istiðfar kendimize bütün Müslümanlara bilhassa Filistin, Keþmir ve Suriye gibi yerlerde Kur'an ve iman davasý uðruna cihat edenlerin zaferlere ulaþmasýna dua ederek namaz kýlarak, Kur'an okuyarak, zikir- salavat çekerek vaaz-nasihat dinleyerek; dini ve imani kitaplar okuyarak geçirelim.. Bu ruh ve þuurla deðerlendireceðimiz bir Kadir gecesi, inþallah bizlerin sevgili peygamberimizin þu hadisi þerifindeki müjdeye nail olmamýza vesile olur. O yüce ve sevgili peygamber (SAV) þöyle buyuruyor: <<Kim imanlý bir gönülle ve sevabýný sadece Allah'tan umarak Kadir gecesini (Tevbe, istiðfar, dua,samimi yöneliþ, zikir) ibadetle geçirirse geçmiþ günahlarý af ve maðfiret olur.>> Bu ulvi Kadir gecesinin memleketimiz ve bütün Ýslam alemi için, maðfirete, yeniden Kur'an nuruyla nurlanmaya ve iki cihan saadetine vesile olmasýný temenni ve niyaz ederim. Devam Edecek

14 Ağustos 2012 Salı Günü Gazetesi  

14 Ağustos 2012 Salı Günü Gazetesi

14 Ağustos 2012 Salı Günü Gazetesi  

14 Ağustos 2012 Salı Günü Gazetesi

Advertisement