Page 1

BAÞKAN SADAK; “BDP BENÝ ADAY GÖSTERDÝ AMA SÝÝRT HALKI BENÝ BAÐRINA BASTI GÖNLÜNÜ AÇTI” Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, BDP nin kendisinin aday gösterdiðini ancak, Siirt halkýnýn baðrýna bastýðýný ve kendisine gönlünü açtýðýný söyledi. Ýlde faaliyet gösteren basýn kuruluþlarýný ziyaret ederek çalýþmalarýnda verdikleri destekten dolayý teþekkür eden Sadak, doðru ve objektif eleþtirilerden memnun olduklarýný söyledi. Göreve geldiði günden bu yana halkýn kendisine destek verdiðini belirten Sadak “ Göreve seçildiðim günden bu yana halkýmýz her türlü desteði verdi, teveccüh gösterdi. Gönlünü açtý, baðrýný bastý. Bu destekle Siirt'te çok önemli mesafeler aldýk. Bu belediyeyi nasýl ve hangi þartlar altýnda devir aldýðýmýzý halkýmýz biliyor. Belediyenin borçlarýnýn çok büyük

bir böl ümü nü öde dik . Ca nl ý ha yv an bo rs as ý ihalesine çýktýk. Belediye yeni hizmet binasý inþaatý çalýþmalarýna baþladýk. Güres Caddesinde onarým çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu caddenin büt ün aks ak yön ler ini on ar ac að ýz . Þe hr im iz e yakýþýr bir otogarý yapýyoruz. Seçim ça lý þm al ar ý es na sý nd a verdiðimiz vaatleri bir bir yerine getiriyoruz.” Dedi.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2294

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

BÝLÝM SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ MÜDÜRÜ DE DEÐÝÞTÝ

S

Tel: 0484 223 42 53

iirtin yönetim kadrosu ndaki deðiþim devam ediyor. Vali, rektör, emniyet ve S o s y a l Güvenlik il müdürlerinin deðiþmesinin ardýndan Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü de deðiþti. Uzun yýllardan beri bu görevi büyük bir baþarýyla yürüten hemþerimiz Fahrettin Aktaç Ankara da bakanlýk müþavirliðine atandý. Aktaçtan boþalan il müdürlüðüne Batmandan hemþerimiz Abdülkadir Ekmen atandý. Babasý Rahmetli Hüseyin Ekmenin daha memurluk düzeyinde olan bu görevi yürütmesi nedeniyle, ilkokulu Yeni ilkokulda okudu. Daha sonra Siirt Ýmam Hatip Lisesinden mezun olan Ekmen eðitim fakültesi mezunudur. Aktaç'a yeni görevinde baþarýlar dilerken, Ekmen'e de Siirt'e tekrar hoþ geldiniz diyoruz. Geçtiðimiz günlerde de Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü de Diyarbakýr'a baþka bir göreve atanmýþtý. Bir kaç il müdürünün daha deðiþmesi bekleniyor.

Yerel seçimlerin erken bir tarihe alýndýðýný belirten Sadak “ Erken seçimler öne alýnýyor. Biz kalan bu süreyi daha iyi deðerlendirmek istiyoruz. Bu süreyi halkýmýza daha iyi hizmet için deðerlendirme için arayýþý içerisindeyiz. Halkýmýza en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Hiçbir ayýrým yapmadan toplumun bütün kesimlerine hizmet vermeyi amaçlýyoruz. Bu nedenle gerek halkýmýzýn ve gerekse basýn kuruluþlarýnýn önerilerine açýðýz. Bize önerileri ile yol göstersinler. Ayrýca biz özellikle objektif ve doðru eleþtirilerden çok memnun oluyoruz. Bu gün ülkemizin barýþa ihtiyacý var. Ülkemizin ihtiyaç duyduðu barýþýnda bu Siirt'ten yayýlmasý için çabalarýmýzý sürdüreceðiz.” Dedi.

Siirt Üniversitesi rektörlüðüne atanan Prof. Dr. Murat Erman yeni görevine baþladý. Üniversiteden yapýlan yazýlý açýklamada, rektörlük makamýnda gerçekleþtirilen törenle Prof.Dr. Murat Erman görevi Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullar'ýndan devir aldý. Törende, Prof.Dr. Murat Erman, bu güne kadar üniversiteye yaptýklarý hizmetlerden dolayý plaket takdim etti. Prof.Dr. Recep Ziyadanoðullarý da, Prof.Dr. Erman'a yeni görevinde baþarýlar diledi. Devir teslim töreninde, üniversite rektör yardýmcýsý Prof.Dr. Gürol Okay, üniversite genel sekreteri M.Fatih Ete ve diðer görevliler katýldý. Törenin ardýndan Prof.Erman, Prof.Dr. Recep Ziyadanoðullarýný kapýya kadar uðurladý.

ZABITA GÜRES CADDESÝNDEKÝ DENETÝMLERÝNÝ ARTIRDI

S

iirt Belediyesi Z a b ý t a Müdürlüðüne baðlý denetim ekipleri kentin araç trafiðine kapalý ve en iþlek caddesi olan Güres Caddesindeki denetimleri arttýrdý. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada zabýta denetim ekiplerinin Güres Caddesinde yaptýðý denetimler kapsamýnda, caddede park eden 8 araç'a trafiðe kapalý alanda park yasaðýna uymadýklarý için 84'er TL para cezasý verdi. Denetimlerde cadde de bulunan 50'yi aþkýn reklâm bayraðýna ve ayaklý reklâm panolarýna el konuldu. Denetimler sýrasýnda caddeye girmek isteyen araç sahipleri uyarýlýrken cadde de bulunan bazý esnaflarýn iþ yerleri önüne astýklarý ürünler toplandý ve esnaflara uyarýlar yapýldý.

VALÝ AHMET AYDININ TÝLLO BÝLÝM ÞENLÝÐÝ ETKÝNLÝKLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BASIN TOPLANTISI YARINKÝ SAYIMIZDA OKUYABLÝRSÝNÝZ


SAYFA - 2

12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL - SAÐLIK -

S

K

ýþýn etkisiyle cildimiz yaza göre daha fazla kurur. Bunun kapalý ortamlardaki nedeni kalorifer ve soba gibi ýsýtýcýlardýr. Elektrikli ýsýtýcýlarýn bu etkisi daha fazla olmaktadýr. Dýþ ortamlarda ise özellikle rüzgar ciltten su buharlaþmasýný arttýrarak cildin kurumasýna neden olur. Soðuk ise cildimizdeki damarlarý büzerek beslenmesini engeller ve kurumayý arttýrýr. Basit önlemlerle cildimizi koruyalým Dýþ ortamlarda eldiven giyilmesi önemlidir. Özellikle ev hanýmlarý gibi elleri sürekli kimyasal maddelere maruz kalan kiþilerde zaten hasar görmüþ cildi bu þekilde korumak þarttýr. Ayrýca bir nemlendirici sürülerek dýþarý çýkýlmasý derimizin kurumasýný önler. Kapalý ortamlarda hava fazla kuruysa mutlaka nemlendirici cihaz bulundurulmalý eðer bu imkan yoksa ýsýtýcýlarýn üzerine su dolu kaplar veya ýslak bezler konulmalýdýr. Özellikle atopik adýný verdiðimiz allerjik bebeklerin hava kurumasýyla þikayetleri artacaktýr. Kozmetikleri nasýl kullanalým ? Kýþýn özellikle hassas cilde sahip kiþiler yoðun nemlendirici kullanmalý ve tonik - temizleyici gibi ürünleri ancak gerektikçe sürmelidir. Sivilce þikayeti bulunan hastalar yað içermeyen nemlendiriciler kullanabilirler. Kýþ ve deri hastalýklarý Sedef hastalýðý, kýþýn güneþin azalmasý ve bazý kiþilerde psikolojik sýkýntýlarýn oluþmasý nedeniyle artýþ gösterebilmektedir. Sedef hastalarý kýþýn daha fazla nemlendirici kullanmalýdýr. Güneþin sedefi tedavi edici etkisi fototerapi adýný verdiðimiz yöntemlerle saðlanabilmektedir. Atopik dermatit olarak isimlendirdiðimiz allerjik cilde sahip kiþilerde derinin kurumasý sýklýkla kaþýntýlarýnýn þiddetini arttýrýr ve hastalýk ilerleme gösterir. Banyo yaðlarý ve nemlendiriciler kýþ döneminde ihmal edilmemelidir. Cilt bakýmýnýn tam zamaný Kýþ, peeling adýný verdiðimiz cilt soyma iþlemi için doðru mevsimdir. Bunun nedeni hastalarýn uygulamadan sonra güneþ ýþýðýyla diðer dönemlere göre daha az karþýlaþmasý ve pigmentasyon dediðimiz peelinge baðlý cilt lekelenmesinin bu nedenle nadiren görülmesidir. Ayrýca lazer epilasyon ve diðer kozmetik uygulamalarýn da yine yukarda açýkladýðýmýz nedenlerle lekelenme yan etkisi minimum olmaktadýr.

anayi üretim endeksi, Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,4 oranýnda arttý. ? Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 yýlý Temmuz ayý sanayi üretim endeksi sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 8,2 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ endeks, Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,4, mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranýnda arttý.

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB) 36 bin 552 kadroya öðretmen atadý.Öðretmen atamalarý dolayýsýyla Bakanlýðýn Baþöðretmen Toplantý Salonu'nda tören düzenlendi. Salonda bulunanlar arasýnda ekranda atandýklarý illeri ve okullarý gören adaylar, sevinç çýðlýklarý attý ve mutluluklarýný yakýnlarýna sarýlarak paylaþtýlar. ? Atanma sonuçlarýný öðrenen bazý anne ve babalar da bu haberi çocuklarýna telefonla arayarak verdi. Atama için toplam 101 bin 743 aday baþvuruda bulunurken, ilk atama yoluyla 35 bin 914, açýk ilk kurum atama yoluyla 308, açýk kurum yeniden atama yoluyla 256, milli sporcu atama yoluyla 74 olmak üzere toplam 36 bin 552 öðretmen atamasý gerçekleþtirildi. Bakanlýk, ilk atama, açýktan ve kurumlar arasý atamayla açýktan ilk kurumlar arasý ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 kadro ayýrmýþtý. ? Atanan öðretmenler, bugünden (11 Eylül) itibaren göreve baþlayacaklar. ? Adaylar, atama sonuçlarýný ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öðrenebilecekler.


SAYFA - 3

12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

ÝHALE ÝLANI 3'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIÐI / SÝÝRT “20.000 Kg. Ayva”, “40.000 Kg. Ispanak”, “70.000 Kg. Havuç” ve “200.000 Ad. Tahin Helva (80 Gr.lýk Ambalajlarda)” alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale kayýt numarasý: 1.Ýhale: 2012 / 115739 2. Ýhale: 2012 / 118780 3. Ýhale: 2012 / 118758 4. Ýhale: 2012 / 116295 1-Ýdarenin a) Adresi 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý Kurtalan Yolu Üzeri / SÝÝRT b) Telefon ve Faks No 0 484 223 26 13 - 2405/2406 0 484 223 98 31/5681 - 0484 223 65 42 c) Elektronik Posta Adresi satal1@mynet.com. ç) Ýhale dokümanýnýn https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale Konusu Malýn a) Niteliði, Türü ve Miktarý Ýhalelerin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim Yeri: 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý Taþýnabilir (Tüketilir) 212 Mal Saym. / SÝÝRT c) Teslim Tarihleri 1.,2.,3. Ýhale: Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip; yükleniciye verilecek tebligatlara göre baþlayacak, günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 4. Ýhale: Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip; 01 - 20 gün içerisinde defaten teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý Yer: 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý / SÝÝRT b) Tarihi ve Saati: 1. Ýhale: 20.09.2012 - 09:00 2. Ýhale: 20.09.2012 - 09:30 3. Ýhale: 20.09.2012 - 10:00 4. Ýhale: 20.09.2012 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlilik deðerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge; 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: (Sadece 4. Ýhale için) ''Ýhale konusu ürüne ait “GIDA ÜRETÝM SERTÝFÝKASI” veya “GIDA ÜRETÝM ÝZÝN BELGESÝ” ihale aþamasýnda Ýhale Komisyon Baþkanlýðýna ibraz edecektir. (Bu sertifikada ihale konusu ürünün adý aranacaktýr. Ýhale konusu ürünün yazýlý olmadýðý sertifika geçersiz kabul edilecektir.) Gýda Üretim Sertifikasý veya Gýda Üretim Ýzin Belgesi olmayan istekliler Ýþletme Kayýt Belgesi veya Ýþletme Onay Belgesi'ni ihale aþamasýnda Ýhale Komisyon Baþkanlýðýna ibraz edecektir.'' 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn / iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: (Sadece 4. Ýhale için) a. Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b. Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c. Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi, Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Devamý Sayfa 4’te Yeterlik Belgesi,

MÝSAFÝR KALEM

Veysel Danýþ e-mail: umutgazetesi1@hotmail.com

En azýndan benim bildiðim yok! * Gömlek veya pantolona ihtiyacý olduðunda, “Amaaan caným, ne lüzum var gömleðe/pantolona para vermeye! Alýrým kumaþýdüðmeleri, oturur kendim dikerim gömleðimi/pantolonumu!..” diye düþünen, ve çarþýdan kumaþ-düðme-vs alýp, kendi gömleðini-pantolonunu dikmeye çalýþan var mýdýr? Bilmiyorum! En azýndan benim bildiðim yok! * Her gün ekmeðe ihtiyacý olduðu halde, “Caným, fýrýncýya niye para vereyim? Alýrým unu-mayayý, kendi ekmeðimi kendim yaparým! fýrýncýya vereceðim para da cebimde kalýr!..” diye düþünen, çarþýdan un-maya alýp, kendi ekmeðini kendisi yapan, var mýdýr? Bilmiyorum! En azýndan benim bildiðim yok! Ve düþünüyorum, sorguluyorum : “Nasýl oluyor da insanlar, dava yürütmenin tavuk yetiþtirip yumurta elde etmekten, saksýda maydanoz yetiþtirmekten, gömlek/pantolon dikmekten, ekmek yapmaktan daha kolay olduðunu düþünebiliyor?” “Yapýlacak yanlýþ bir iþlemin bedelinin çok küçük olacaðý tavuk besleme, maydanoz yetiþtirme, gömlek/pantolon dikme, ekmek yapmaya çabalamayan insanlarýmýz, nasýl oluyor da yapýlacak bir yanlýþýn çoðu zaman maalesef hak kaybýna sebep olduðu hukuki iþlemleri yürütmeye bu kadar hevesli oluyorlar?” Yýllardýr sorgulamama raðmen, bu sorularýn cevabýný bulabilmiþ deðilim. Evet, örneklediðimiz bu masraflar küçük maliyetler. “E caným, bunlarýn maliyetleri küçük, bu yüzden bunlarýn getirdiði küçük maliyetler için uðraþmaya deðmez. Onun için insanlar bunlarla uðraþmýyorlar. Oysa hukuk hizmeti öyle deðil ki! Hukuk pahalý bir hizmet! ve avukatlýk ücretleri de çok yüksek! Onun için insanlar kendi davalarýný kendileri yürütmeye çabalamaya baþlýyorlar, … Denilebilir. Biraz da büyük maliyetli hizmetlerden örnekler düþünelim: * 10katlý bir apartman inþa ettirecek birinin, mimara para vermemek, mimara veya inþaat mühendisine vereceði parayý tasarruf etmek için, eline kaðýt-kalem-cetvel alýp, apartmanýn mimari projesini çizmesi, veya binanýn statik hesaplarýný yapmasý, mantýklý ve doðru olur mu? * Dava Takibi ile Týbbi Tedavi durumlarý arasýnda büyük benzerlik vardýr. Aðýr bir hastalýða yakalanmýþ bir kiþinin, doktor ücretini tasarruf etmek için, nasýlsa eczanede ilaçlar var, ben ilaçlarý alýr, kendi tedavimi kendim yaparým diye düþünmesi, ne kadar yanlýþ, ve ne kadar tehlikelidir. Evet, ilaçlar doktorun yanýnda deðil, eczanelerdedir! Ve hasta, doktora ilaç almak için deðil, þifa bulmak için hangi ilacý alacaðýný sormak için gider. Dolayýsýyla, eczanede ilaçlar var, doktora gitmeye ne lüzum var, ilaçlarý eczaneden alýr, kendi tedavimi kendim yaparým, böylece doktora vereceðim para da cebimde kalýr diye düþünmek ne kadar yanlýþ, ne kadar mantýksýz, ve saðlýðýmýz için ne kadar tehlikeli ise, Adliyelerde/Mahkemelerde kendi davamý kendim takip etmem yasak olmadýðýna (serbest olduðuna) göre, avukat tutmaya ne lüzum var, davam için gereken dilekçeleri kendim yazar, veya bir arzuhalcide yazdýrýr, davamý da kendim takip ederim, böylece avukata vereceðim para da cebimde kalýr, avukata vereceðim parayý da tasarruf etmiþ olurum diye düþünmek o kadar yanlýþ, o kadar mantýksýz, ve haklarýmýz için o kadar tehlikelidir. Ýnsanýmýzýn dava takibinden baþka hevesli olduðu bir diðer iþ de “boya-badana yapmaktýr!..” Evet bir çok insan evinin boyanmaya ihtiyacý olduðunu hissettiðinde, fýrça ve birkaç kilo boya alýr, ve evi boyamaya koyulur! Bu biraz da rahmetli Büyük Üstad Oðuz Aral’ýn “marangozluk” hevesi gibidir; hani hep söylenegelen “Her insanýn içinde bir sanatçý yatar…” deyimini temsil eder. Bu örnekler her ne kadar o iþin uzmaný olunmasa da, onu yapmaya heves etmeyi hoþ bile gösteren biraz da mizahi örneklerdir. Bu örneklerde iþin erbabýnýn yerine yapýlmaya heves edilen iþin becerilememesi halinde uðranýlacak zarar bir fýrça ve birkaç kilo boya olacaktýr. Ve boyamayý beceremeyince bir boyacýya müracaat edip evin güzel bir þekilde boyatýlmasý da mümkündür. Oysa davayý/ihtilafý bir avukattan destek almadan yürütme hevesi sonunda maalesef büyük kayýplar ve hatta çoðu zaman hak kayýplarý meydana gelmektedir. Daha da önemlisi, bu kayýplar oluþtuktan sonra çoðunlukla iþ iþten geçmiþ, ve durumun düzeltilmesi için artýk avukatýn da yapabileceði bir þey kalmamýþtýr… “Hukuk Fakültesi”, “Hukuk Fakültesinde okumak” binlerce gencin ve ailesinin hayalidir. Bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de Hukuk ve Hukuk Fakültesi üniversite okumak isteyen gençlerin hayallerindeki birkaç popüler bölümden birisidir. Hukuk Fakülteleri, üniversite sýnavý ÖSS’ye giren insanlar tarafýndan en fazla tercih edilen, ve bu yoðun talep sebebiyle de kazanýlmasý en zor olan bölümlerdendir; ve ancak çok baþarýlý öðrenciler Devamý Sayfa 4’te


SAYFA - 4

12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

ÝHALE ÝLANI

MÝSAFÝR KALEM

3'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIÐI / SÝÝRT ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d) Alým konusu malýn gýda veya gýdayla temas eden madde ve malzeme olmasý durumunda gýda ve gýdayla temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adýna düzenlenmiþ ve alým konusu mal veya mallarýn faaliyet konusu olarak belirlendiði Gýda Sicil Belgesi (Sertifikasý) ya da istekli adýna ve teklif edilen ürüne iliþkin düzenlenen Gýda Üretim Sertifikasý / Gýda Üretim Ýzin Belgesi, e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. Ýhaleye sadece imalatçý firmalar veya bu þartnamede istenen belgelere sahip imalatçý firmalarýn ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiði yetkili satýcý veya yetkili temsilci katýlabilecektir. Bu belgelerden uygun olan belge veya belgeler ihale komisyonuna verilecektir. 4.3.2.1 Standarda iliþkin belgeler: (Sadece 4. Ýhale için) Ýstekli üretici firmalar kendi ürününe/ürünlerine ait (ihale konusu ürün), istekli yetkili satýcýlar yetki belgesini veren firma/firmalarýn ürününe/ürünlerine ait (ihale konusu ürün); 1. TSE belgesi veya, 2. Türk Standartlarý Enstitüsünden (TSE) alýnan uygunluk raporu veya, 3. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya, 4. Ürünün Avrupa standardýna (EN) veya uluslararasý standartlara (ISO veya IEC) uygunluðunu gösteren Deney Raporu (Yurt dýþýndan gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafýndan yapýlmýþ olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarýn akredite edilmiþ olduðunu gösteren ilgili ülkedeki TC Elçilik/Konsolosluðu tarafýndan onaylý veya Apostille kaþeli belgesi) veya, 5. Yurt dýþýndan gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya e veya E iþareti ve iþaretlerle ilgili belgeler (CE iþaretli ve iþaretlerle ilgili belgeler Avrupa Birliði yeni yaklaþým direktiflerinde yer alan ürünler için, e veya E iþareti ile ilgili belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan tekerlekli araçlara takýlan ve/veya araçlarda kullanýlan aksam ve parçalar için)'in aslý veya noter tasdikli suretini Ýhale Komisyon Baþkanlýðýna verecektir. Ýþ ortaklýðýnda, ortaklýk oranýna bakýlmaksýzýn bu belgeleri en az bir ortaðýn saðlamasý gerekir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 (Otuz) Türk Lirasý karþýlýðý 3'üncü Komd.Tug.K.lýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý / SÝÝRT adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý / SÝÝRT adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Veysel Danýþ e-mail: umutgazetesi1@hotmail.com

“Hukuk” okuma düþünü gerçeðe dönüþtürebilmektedir.Ve düþünüyor, sorguluyorum: “Hukuk Fakülteleri bütün dünyada popüler, ve kazanýlmasý en zor birkaç bölümden biri iken, nasýl oluyor da, oradan mezun olanlarýn mesleðinin, aslýnda herkesin yapabileceði bir iþ olduðu düþünülebiliyor?!!!” Bu düþünce tarzýnda belki bazý meslektaþlarýmýzýn bazý yanlýþ davranýþlarýnýn da etkisi olabilir. Fakat her meslekte hatalý davranan 3-5 kötü meslek mensubu çýkabilir. Yanlýþ olan, bu 3-5 hatalý kötü örneðin bütün mesleðe teþmil edilmesi-mal edilmesidir. Doðru olan ise, her meslekte olabileceði gibi, avukatlýkta da yanlýþ davranan kötü örnekler olabileceðini, bunlarýn istisna kabul edip, doðru olan çoðunluktan doðru bir seçim yaparak davasýný/ihtilafýný ona teslim etmektir. “Acaba insanlar sýrlarýnýn ifþa olmasýndan endiþe ediyor, ve yaþadýklarýný avukata anlatmak istemedikleri için mi avukata baþvurmaktan kaçýnýyorlar?” sorusu da akla geliyor… Fakat sýrlarýnýn açýða çýkmasýndan endiþe etmek avukattan baþvurmayý engelleyici bir durum olmamalý; çünkü, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu ve Türkiye Barolar Birliðinin belirlediði Avukatlýk Meslek Kurallarý gereðince, avukat meslek sýrrý ile baðlýdýr; avukatlarýn, kendilerine tevdi edilen, veya avukatlýk görevleri dolayýsýyla öðrendikleri hususlarý açýða vurmalarý yasaktýr. Bu kurallardan da anlaþýlacaðý gibi, insanýmýzýn sýrrýnýn ifþa olacaðý endiþesiyle avukata müracaat etmemesi gereksiz bir korkudur. Peki hukuk hizmetleri, avukatlýk ücretleri, insanlarý bu hizmetten imtina edecek (kaçýnmasýna sebep olacak) kadar yüksek midir? Hukuk gibi, uzun yýllarca yorucu ve kapsamlý bir eðitim gerektiren, yýðýnsal bilgiden oluþan, bir çok farklý bilginin birbiriyle harmonik bir uyumla kullanýlmak zorunda olan, sürekli bilgi tazelemesi gerektiren, uzun ve karmaþýk süreçlerden oluþan, yüksek beyinsel efor gerektiren bir meslekte verilen hizmetin, elbette düþük olmamasý gerekir zaten. Dünyanýn her yerinde hukuk hizmetleri pahalý hizmetlerdir. Ancak rahmetli Turgut Özal’ýn belirttiði gibi, diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda ülkemizde fiyatlar daha düþük. Avukatlýk ücretleri de, Amerika ve katýlým sürecinde olduðumuz Avrupa Birliði ülkelerine kýyasla oldukça düþüktür.Ancak Ýktisat Bilimine göre, bir malýn/hizmetin satýn almasýnda, o mala/hizmete duyulan ilgi/ihtiyaç, fiyattan çok daha fazla etkendir. Uygar dünyada hukuk, haklarýn korunmasýnda temel araçtýr. Avukat da karmaþýk hukuki süreçleri bilen, müvekkiline haklarýnýn korunmasý, haklarýný elde etmesi için desten veren, çoðu zaman da elde etmesini saðlayan uzmandýr. Hak kutsaldýr; ve hakkýn elde edilmesi, riske sokulmamasý gereken ciddi bir mücadeledir. Uygar dünyada artýk tartýþýlmayan bir gerçekle bitirelim: Avukatýnýz, en yakýn dostunuz olmalý…

KUYUBAÞI KÖYÜ BETON ASFALTA KAVUÞTU

B

atman Valiliðine baðlý Ýl Özel Ýdaresi, Batman Üniversitesi yol ayrýmýndan, Kuyubaþý Köyüne kadar olan yolu beton asfalt yaparak önemli bir hizmeti daha gerçekleþtirmiþ oldu. Üniversite yolu ile Kuyubaþý Köyü arasýnda bulunan 1100 metre uzunluðunda, 612 metre geniþliðinde ve 7 santim kalýnlýðýnda beton asfalt olarak yapýlan yol, Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden karþýlandý. Geçtiðimiz haftasonu merkeze baðlý köy yollarýnda incelemelerde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri ile Yol ve Ulaþým Þube Müdürü Kuyubaþý Köyü'ne giderek burada yapýlan beton asfaltý yerinde inceledi.

SU T U M U

Z KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

H

ükümet bu yýlý eðitimde altyapýyý güçlendirme anlamýnda yatýrým yýlý ilan etmeli ve özel sektörün imkânlarýný eðitime kazandýrmak için projeler geliþtirmelidir. Bu noktadan hareketle 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý derslik ihtiyacýndaki artýþ sebebiyle sýkýntýlý geçecektir fakat derslik açýklarý ve kademeli eðitim sisteminin hayata geçirilmesindeki yönetim hatalarý kesinlikle yeni sistemi gölgelememelidir. Eðitim Kurumlarýnýn Kaynak Problemine Henüz Köklü Çözüm Getirilememiþtir Eðitim kurumlarýna merkezi yönetimden bütçe ayrýlmamasý ve kurumlarýn giderlerini Okul Aile Birlikleri kanalýyla velilerden baðýþ yöntemiyle karþýlamasý, eðitimin en önemli çýkmazlarýndan birisidir. Okullarda yardýmcý hizmetli personelin yok denecek kadar az olmasý aile birlikleri bütçeleriyle ücretli personel istihdamýný zorunlu kýlmakta, bu durum eðitim kurumlarýnda yöneticilerin eðitim liderliði görevini yerine getirmesini engellemektedir. Her ne kadar Milli Eðitim Bakanlýðý yaptýðý yönetmelik deðiþikliði ile yöneticileri aile birliklerinin yönetsel mekanizmalarýndan soyutlamýþ olsa da bu durum gerçeði örtmemiþtir. Aile birliklerinin kurgulanan iþlevini yerine getirdiði kurum oraný ülke genelinde yüzde 10'a bile ulaþmamaktadýr. 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda köklü çözüm getirilmeden okul yöneticilerinin kayýt döneminde baðýþ kabul etmeleri sebebiyle inceleme ve soruþturmalara tabi tutulmalarý ve bazýlarýnýn ceza almasý yöneticilerde moral ve motivasyon bozukluðuna yol açmýþtýr. Yeni eðitim-öðretim yýlýnda da okullarýn yardýmcý personel sorunlarý giderilememiþ, kaynak problemine henüz köklü bir çözüm getirilememiþtir. Öðretmenler, Aile Bütünlüklerinin Saðlanmasýný Beklemektedir Öðretmenlerin il içi, il dýþý isteðe baðlý yer deðiþtirmeleri ile özür grubu atamalarýnda yaþanan sorunlar, henüz aile bütünlüðü saðlanamamýþ 7 bini sýnýf öðretmeni olmak üzere 11 bin öðretmen olduðunu ortaya koymaktadýr. Tayin dönemlerinin kurgulanmasýndan önce, alan deðiþikliði gibi bir kýsým adýmlarýn zamanýnda atýlmamasý nedeniyle normlarda yaþanan daralma, öðretmenlerin tayin taleplerinde hareket alanýný daraltmýþtýr. Özellikle sýnýf öðretmenlerinin il dýþý tayin taleplerinde 7 il, özür grubu tayin taleplerinde ise 10 ilin açýlmasý, il emri hakkýnýn verilmemesi nedeniyle anayasal zorunluluk olan aile bütünlüðü hala saðlanamamýþtýr. Yeni eðitim-öðretim yýlýnýn aile bütünlüðü saðlanamayan öðretmenlere zehir olmamasý için bir an önce öðretmen tayinleri yapýlmalý, aile bütünlükleri saðlanmalý, il emri uygulanmalý ve il dýþý isteðe baðlý atamalarda tayin olamayan öðretmenleri de rahatlatmak adýna becayiþin yolu açýlmalýdýr. Anadolu Liselerine Öðretmen Alýmýyla Ýlgili 36 Binden Fazla Öðretmenin Maðduriyeti Devam Ediyor Okullarýn dönüþtürülmesinin doðal sonucu olarak Anadolu kadrosuna alýnan öðretmenlerle ilgili Eðitim-Sen'in açtýðý dava nedeniyle maðdur olan 30 binin üzerindeki öðretmenin yaþadýðý belirsizlik hala giderilememiþtir. Dava sonrasý yapýlan Anadolu Liselerine Öðretmen Seçme Sýnavý'ný kazanan öðretmenlerin normlarý çalýþtýklarý kurumla iliþkilendirilememiþ, sürecin uzamasý dolayýsýyla yeni maðduriyetlerin oluþmasýnýn önüne de geçilememiþtir. 36 binden fazla öðretmen belirsizliðin bitmesini beklemektedir. Öðretmenlik Kariyer Basamaklarý Uygulamasý Hayata Geçirilmeyi Bekliyor Anayasa Mahkemesi'nin öðretmenlik

kar iye r ba sam akl arý uygulamasýnda kontenjan sýnýrlamasýný iptal etmesinden sonra yeni düzenleme ile ilgili sürecin uzamasý mevcut hükümlere göre þartlarý tutanlar açýsýndan m a ð d u r i y e t l e r oluþturmaktadýr. Ulusal Öðretmen Stratejisi Çalýþtayý'nda konu baþlýðý olarak çalýþýlan öðretmenlik mesleðinde kariyer basamaklarý uygulamasýna iliþkin Bakanlýðýn yürüttüðü çalýþmayý yeni bir tartýþmaya meydan vermemek için eðitimin paydaþlarý ile paylaþarak bir an önce hayata geçirmesi gerekmektedir. Hükümet, Öðretmen ve Öðretim Elemanlarýna olan Ek Ödeme Borcunu Bir An Önce Ödemelidir 666 sayýlý KHK ile farklý kurumlarda ayný unvanda çalýþan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme oranlarý üzerinden eþitleme yapýlýrken, öðretmen ve öðretim elemanlarýnýn ücretlerinde iyileþtirme yapýlmamýþ ve öðretmenler kamuda en düþük maaþ alan ikinci personel seviyesine düþürülmüþtür. Hükümet yetkilileri, birçok açýklamalarýnda da kabul ettikleri bu durumu, toplu sözleþme sürecinde de göz ardý ederek öðretmenlerin maðduriyetini gidermemiþtir. “Eþit iþe eþit ücret” kapsamýnda kurum içi ücret dengesi dikkate alýnarak Milli Eðitim Bakanlýðý ve üniversitelerde çalýþan þube müdürü, þef, memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlýðý baþta olmak üzere diðer kamu kurumlarýnda çalýþan emsalleri ile ücretlerinin eþitlenmesi için yýllarca verdiðimiz mücadelenin öðretmen ve öðretim elemanlarý unutularak(!) düzenlenmiþ olmasý, eðitimcileri huzursuz eden en önemli olaylardan biridir. Hükümet, öðretmen ve öðretim elemanlarýna olan borcunu bir an önce ödemelidir. Eðitimciler Performanslarýna Etki Edecek O l u m l u Y a k l a þ ý m l a r ve S a y g ý Beklemektedir Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yeni eðitim sistemini uygulayacak olan öðretmenlerde deðersizlik hissini güçlendiren bazý uygulamalarý, söz ve yaklaþýmlarý ile siyasilerin inciten beyanatlarý, ülkenin geleceðini inþa etmesi gereken öðretmenler tarafýndan tehdit olarak algýlanmýþtýr. Baþta Milli Eðitim Bakanlýðý olmak üzere hükümet yetkilileri bu olumsuz algýyý giderecek adýmlar atmalý ve öðretmenlerin morali tekrar düzeltilmelidir. Memur ve Hizmetlilerin Atama ve Yer Deðiþikliði Ýþlemleri Ýçin Yapýlan Düzenleme Tamamlanmalýdýr Milli Eðitim Bakanlýðý Personeli Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði Taslaðý konusunda çalýþmalar tamamlanmýþ olmasýna raðmen söz konusu hukuki düzenleme bugüne kadar yürürlüðe konulamamýþtýr. Bu durum, öðretmen dýþýndaki Bakanlýk personelinin atama ve yer deðiþtirme iþlemlerinin objektif kriterlerden uzak, suistimallere, adaletsizliklere ve hak kayýplarýna neden olacak þekilde gerçekleþtirilmesine yol açmaktadýr. Söz konusu düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. Yeni Dönemde Unvan Deðiþikliði Sýnavý Yapýlmalýdýr 14 Aðustos 2011'de yapýlacaðý açýklanan

'Unvan Deðiþikliði Sýnavý'nýn, Milli Eðitim Bakanlýðý Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði'nde yeni bir düzenleme yapýlmasý gerektiðinden ve baþvuru tarihi itibarý ile son sýnýf öðrencisi olup baþvuruda bulunamayanlarýn da maðduriyetlerinin giderilmesi amaçlandýðýndan, ileri bir tarihe ertelendiði belirtildiði halde akabinde sýnav iptal edilmiþtir. Ýki yýldan uzun bir süredir zaten yapýlamayan sýnavýn önce ertelenmesi, akabinde iptali, Bakanlýðýn personel yönetiminde ve personelle ilgili iþlem sürecinde yetersizliklerinin had safhaya ulaþtýðýný ortaya koymaktadýr. Mesleki geliþme ve kariyer imkânlarý, görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn iþlevsiz hale getirilmesiyle hakký elinden alýnan personelden verim beklemek bir yana, yetenekli personeli diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna gitmenin yollarýný aramaya itmektedir. Bir an önce unvan deðiþikliði sýnavý yapýlmalýdýr. Eðitimde Kýlýk Kýyafet Dayatmalarý Son Bulmalýdýr Ülkemiz eðitimde yýllarca kaliteyi deðil, ideolojik dayatmalarý, baský ve zulümleri konuþtu. Üniversite kapýlarýndaki gözyaþlarý ve turnikelere sýkýþtýrýlan özgürlükler yeni YÖK yönetiminin özgürlükçü uygulamalarý ile üniversite kapýlarýnda son buldu. Hukuki dayanaktan yoksun yasak ve dayatmalar, bazý yönetmelikler dolayýsýyla çalýþanlara uygulanmaya devam edilmektedir. “Kamusal Alan” yalaný insan onurunun önüne dikilmekte ve kamu çalýþanlarý inancýný gereði olan en demokratik hakkýný kullanamamaktadýr. Yeni eðitim-öðretim yýlýnda insanlarý tek tipleþtiren, onurunu hiçe sayan, karma eðitim mecburiyeti dâhil bütün antidemokratik dayatmalar son bulmalý, meþru talepler yerine getirilmeli ve insaný merkeze alan yaklaþýmlarýn hayata geçirilmesine ve eðitimin sivilleþtirilmesine devam edilmelidir. 2012-2013 YÖK Reformu Yýlý Olmalýdýr Katsayý ve baþörtüsü gibi konularda bilimsel gerçeklikten uzak baðnaz yaptýrýmlara son veren yeni anlayýþýn devamý olarak YÖK, yeni eðitim yýlýnda YÖK Reformu'nu gündemine almalýdýr. Bilimsel ve yönetsel özerklik ile birlikte demokratik, katýlýmcý yönetim anlayýþýnýn gereði olarak bütün yönetsel süreçlere çalýþanlarýný temsilen sendikalarýn dahli, eðitim çalýþanlarýnýn kýlýk kýyafet özgürlüðünün temin edilmesi gibi birçok konuda yeniden yapýlandýrýlmasý gereken YÖK'ün deðiþim ve geliþim sürecinde üniversitelere ayak baðý deðil, ön ayak olmasý esas alýnmalýdýr. Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunda örgütlü ve genel yetkili sendika olarak, 2012-2013 ders yýlýnýn; baþta eðitim çalýþanlarý, öðrenci, veli olmak üzere herkese huzur getirmesini temenni ediyor, ülkemizin hayrýna vesile olmasýný diliyoruz.


12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

MÝSAFÝR KALEM

Veysel Danýþ

B

eyoðlu Belediyesi tarafýndan her yýl organize edilen Kefken Çevre Yaz Kampý'na bu yýl Ýlim Yayma Cemiyeti Siirt Þubesinin yaz okulu öðrencileri de katýldý. Kocaeli'nin Kandýra ilçesine baðlý Kefken köyünde 46 dönüm arazide, içerisinde Beyoðlu mahallelerinin isimlerinin verildiði 45 ev, yönetim odasý, yemekhane, kafeterya, bilgisayar salonu, lobi, revir, yüzme havuzu, amfi tiyatro, spor tesisleri ve sahili bulunan kamp alanýnda, okullarýnda baþarýlý olan, çeþitli yarýþmalarda dereceye giren, çevresi ve okulunda uyumlu olanlar ile herhangi bir sanat dalýnda özel yeteneði bulunan baþta Beyoðlu'nda ikamet edenler olmak üzere Türkiye'nin çeþitli illerinden ve yurt dýþýndan öðrenciler katýlýyor. Yedi yýldýr Türkiye'nin birçok þehrinden ve dünyanýn pek çok ülkesinden 32 bin 200 gence keyifli bir tatilin yanýnda yeni ufuklar açan, her yýl yaklaþýk 5000 genci aðýrlayan Beyoðlu Belediyesi Kefken Çevre ve Yaz Kampý bol oksijenin ve yeþilin tüm tonlarýnýn hakim olduðu doða harikasý bir mekan. Kampýn parkurunda yürümek ve de denize bakan tepe yamacýnda yeni tanýþtýðýmýz dostlarla sohbet meclisi kurmak, yeþilin her tonuna tanýklýk etmek ve Karadeniz dalgalarýnýn sesini dinlemek oldukça keyifli. Karadeniz'in güzelliklerine çýplak gözle tanýklýk etmek, çam kokusuyla ciðerleri doldurmak bir baþka güzel. Kamp ormaný içine kurulan amfi tiyatroda gerçekleþen veda gecesinde etkinliklerde dereceye giren öðrencilere ödül verildi. Ses yarýþmasý, badminton ve satrançta birincilik elde eden Siirt grubu kampýn gözdesi oldu. Haftalýk periyotlarla kampa katýlan öðrencilerin sunduðu halk oyunlarýný, müzik dinletisini, tiyatro oyununu ve performans gösterileriyle hünerler sergilendi. Yoðun geçen eðitim sezonu sonunda tatili hak eden Ýlim Yayma Cemiyeti Siirt Þubesi yaz okulu öðrencilerine ödül niyetine gönderilen öðrencilerin mutluluklarýný gözlerinden okumak mümkündü. Fas, Almanya, Rize, Bursa, Siirt ve Ýstanbul'dan öðrencilerin katýldýðý bir haftalýk kamp döneminde Siirt'in nefes kesen sýcaðýndan uzaklaþýp doða içinde kuþ sesleri ile Karadenizin dalga seslerinin kesiþtiði kampta düzenlenen programda öðrenciler gönüllerince eðlenip yeni dostluklar edindiler.

2

012-2013 eðitim-öðretim yýlý, 10 Eylül itibarýyla ilkokul birinci sýnýflarýn uyum programý sebebiyle fiilen baþlamýþtýr. 17 Eylül'de bütün okul ve sýnýflarda ders baþý yapýlacak ve yeni bir maraton baþlayacaktýr. Yeni eðitim-öðretim yýlýnda ilkokulu 4, ortaokulu 4 ve liseyi 4 yýl olarak 12 yýl zorunlu kesintili eðitimi ön gören 4+4+4 yeni eðitim sistemi 1-5 ve 9. sýnýflarda ilk kez uygulanmaya baþlanacak. Özü itibarýyla tarihi bir deðiþiklik olarak gördüðümüz 4+4+4 eðitim sisteminin uygulanacaðý yeni dönemde okula kayýt yaþýnýn geri çekilmesi ve lisenin zorunlu olmasýndan dolayý öðrenci sayýsýnda kayda deðer artýþ söz konusudur. Kademeli eðitim sisteminin uygulanacaðý 2012-2013 ders yýlý öðrenciler, veliler ve eðitim çalýþanlarý için hangi þartlarda baþlamýþtýr ve bu dönemde ne gibi sorunlar çözüm beklemektedir. Derslik Açýklarý Yeni Sistemi Gölgelememelidir Ülkemiz eðitimde altyapý sorunlarýný yýllardýr giderememiþtir. Son 10 yýllýk sürede okullaþma oraný ve yeni derslikler kazandýrmada kayda deðer ilerlemeler yaþanmýþtýr. Ýlkesel olarak merkezi yönetim bütçesinden en fazla payýn eðitime ayrýlýyor olmasý çok önemlidir fakat dünyadaki deðiþkenlere paralel eðitimde zorunluluk sürelerinin deðiþmesi derslik ihtiyaçlarýný artýrmakta ve altyapýya kaynak ayýrmayý zorunlu kýlmaktadýr. Merkezi yönetim bütçesine ilaveten eðitime destek projeleri ve baðýþçý sayýsýnýn artýrýlmasý hatýrý sayýlýr oranda kapasite üretilmesini saðlamýþtýr. 8 yýllýk kesintisiz eðitimde ülke genelinde ikili eðitim yapan okul yüzde 51, Ýstanbul'da ise yüzde 67'dir. 60-66 ay arasý öðrencilerin velilerin isteði doðrultusunda okula devamýnýn öngörülmesi haricinde ilkokula baþlama yaþýnda 66-72 ayýn zorunlu kýlýnarak, sadece Eylül ayý itibarýyla eski sistemden 3 ay geriye çekmenin neticesinde birinci sýnýfa ¼'lük yeni öðrenci katmaktadýr. Lisenin zorunlu olmasý dolayýsýyla yeni sistemde 190-200 bin arasý 9. sýnýf öðrencisi ekstradan eðitime baþlayacaktýr. Deðiþiklik öncesi lise çaðýnda okullaþma oranýnýn yüzde 69 olduðu bilinmektedir. Yeni eðitim sisteminde zorunluluk nedeniyle okula gidecek öðrenci sayýsýnda ciddi oranda artýþ söz konusudur. 2012 yýlýnda ilaveten üretilen 20 bin 500 derslik, Ýstanbul'un bazý ilçeleri baþta olmak üzere özellikle bazý bölgelerde sýnýf mevcutlarýnýn 50'nin üzerine çýkmasýný engelleyemeyecektir. Ülkemizin ve neslimizin geleceði adýna önemli olan kademeli eðitim sisteminin saðlýklý olarak iþlemesi için okullarýn normal eðitim olmasý ve ayrýþtýrýlmasý gerekir. Yeni eðitim sisteminde özellikle 5. sýnýflarda haftalýk ders saatlerinin 30'dan 36'ya çýkmasý ikili eðitim yapan okullarda giriþ ve çýkýþ saatlerinde sarkmalar meydana getirecek ve bu durum ise alýþýlmýþýn dýþýnda yeni tartýþma alanlarý oluþturacaktýr. Devamý Sayfa 5’te

e-mail: umutgazetesi1@hotmail.com

Ülkemizde yaygýn yanlýþ bir uygulama, insanýmýzýn, yaþadýðý davalarý/ihtilaflarý bir avukattan destek almadan, kendi baþýna yürümeye çalýþmasýdýr. Uygulamadaki þahsi tecrübelerimden, insanýmýzýn kendi davasýný/ihtilafýný takip etme konusunda garip denebilecek boyutta hevesli olduðunu gözlemliyorum; bu tavýrlara sýk sýk þahit oluyorum. Vatandaþlarýmýzýn davalarýný/ihtilaflarýný kendilerinin takip etmelerindeki bu heveslerini, avukat tutmaktan, davalarýný/ihtilaflarýný bir avukat vasýtasýyla takip ettirmekten niçin bu kadar kaçýndýklarý hakkýnda uzun yýllardýr düþünüp sorgulayan bir hukukçuyum. Uzun yýllardýr sorguladýðým, gözlemlediðim bu konuda, aklýma bazý muhtemel sebepler geliyor elbette. Aklýma gelen bazý ihtimalleri aþaðýda sizlerle de paylaþacaðým. Ancak kanaatim þudur ki, aþaðýda sýralayacaðým, sorgulayacaðým ihtimallerden hiçbiri, insanýmýzýn bu yanlýþ davranýþýnýn bu kadar yüksek oranda olmasýný tam olarak izah etmiyor! Bu sebeple, siz okuyucularýmýzýn da bu konudaki fikir ve katkýlarýný da rica ediyorum. Okuyucularýn yapacaðý katkýlar ile, belki yýllardýr çözmeye-anlamaya çalýþtýðým bu ilginç durumun sebebini de öðrenmiþ, ve bir merak duygusunun tatmininin çok ötesinde, sosyal bir gerçekliði gün ýþýðýna çýkarmayý, insanýmýzý daha iyi anlama yolunda bir katký yapabilmeyi umuyorum. Ýnsanýmýz, davasýný-ihtilafýný kendisi takip etmeye niçin bu kadar hevesli? Niçin davasýnýn takibini bir avukata yaptýrmayýp, kendisi yürütmeye çalýþýyor? Akla ilk gelen sorular, “Acaba, halkýmýzýn ekonomik olarak güçsüz olmasý mýdýr?” “Acaba halkýmýz avukatlýk ücretini ödeyemediði için mi bundan imtina ediyor(kaçýnýyor), ve davasýný mecburen mi kendisi takip etmek zorunda kalýyor?” Ben, davasýný kendisinin takip etme hevesinin, þahsýn ekonomik durumuyla ilgili bir durum olmadýðý kanaatindeyim. Zira bu davranýþýn sebebi ekonomik durum, gelir seviyesinin düþüklüðü olsaydý, sadece gelir seviyesi düþük olan kesimdeki insanlarda gözlemlenmesi gerekirdi. Oysa sadece gelir seviyesi düþük olan kesimlerde deðil, varlýklý ve yüksek gelire sahip olan insanlarda da ayný eðilimi gözlemliyoruz. Ve þunu da göz önünde bulundurmak lazým ki, Baro’lar ihtilaflarýný takip ettirecek mali gücü olmayan vatandaþlara belli þartlar dahilinde Adli Müzaheret/Yardým hizmeti de vermekteler. Akla gelen bir baþka ihtimal, ihtilaf yaþayan vatandaþlarýmýzýn, avukat tutmayarak, davalarýný kendileri takip ederek, ödeyecekleri avukatlýk ücretini tasarruf etmek istedikleri. Evet, meslek sürecindeki birçok gözlemimden sonra kanaatim o ki, davasý sürecinde bir avukattan yardým almadan, davayý kendisinin yürütmeye çalýþmasýnýn ardýndaki sebebin, avukata ödenecek ücretten tasarruf etme hevesidir! Bu, yýllardýr anlamaya çalýþtýðým, fakat anlamadýðým, anlayamayacaðým kadar ilginç, garip, ve kanaatimce anlaþýlamaz bir tutumdur. Ýnsanýmýzýn, avukata ücret ödeme konusunda büyük bir yanýlsama ve algý yanlýþý yaþadýðýný düþünüyorum. Ýnsanýmýzýn bu davranýþ tarzýnýn, olsa olsa bir algý yanýlmasý ile izah edilebileceðini düþünüyorum. Olayý küçük-büyük rakamlý, deðiþik örneklerle açýklamaya çalýþayým: * Ülkemizde, yumurta maliyetinden kurtulmak, yumurtaya para vermemek için, “Kendi yumurtamý kendim yetiþtiririm; atarým balkona iki tavuk, balkonda bu tavuklarý beslerim, böylece yumurtaya para vermemiþ olurum, yumurtaya vereceðim para cebimde kalmýþ olur..!” diye düþünen, ve yumurtalarý bedavaya getirme çabasýyla balkonda tavuk besleyen var mýdýr acaba? Bilmiyorum! En azýndan benim bildiðim yok! * “Ben maydanoza niye para vereyim ki? Saksýda kendi maydanozumu kendim yetiþtiririm!..” diye düþünen, evindeki saksýlarda maydanoz yetiþtirmeye çalýþan var mýdýr acaba? Bilmiyorum! Devamý Sayfa 3’te

12 Eylül 2012 Çarşamba Günü Gazetesi  

12 Eylül 2012 Çarşamba Günü Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you