Page 1

Çölyakla Yaþam Derneði bir günde iki etkinliði gerçekleþtirdi. Gece düzenlenen konserle eðlenen dernek üyeleri gündüz gerçekleþtirilen konferansta bilgilendiler. Kýzlartepesi Anfi Tiyatroda verilen konserde çölyaklý hastalar yeteneklerini ortaya koydular. Yerel sanatçýlarýn yaný sýra Çölyaklý hastalarda deðiþik dillerde þarkýlar söylediler. Konseri izleyen Vali Musa Çolak konserin ardýndan yaptýðý konuþmada çölyaklý hastalarý sahip çýkýlmasý gerektiðini belirtti. Konserde yazar Ayþe Nuray Sezer'in bazý kitaplarý da izleyicilere daðýtýldý. Konseri Vali Çolak ve eþi Gülsüm Çolak, Emniyet

Müdürü Recep Güven ve eþi Nurdan Güven, De rn ek le r Mü dü rü Celalettin Altan, Kýzýlay Þube Baþkaný Yener Tanýk, çölyaklý hastalar ile yakýnlarý izledi. Kültür M e r k e z i n d e d ü z e n l e n e n ko nf er an st a h al k saðlýðý uzmaný Dr. Eda Ýçba y bu hast alýð ýn gen eti k ve çev res el faktörlere baðlý olarak her yaþta

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 11 MAYIS 2012 CUMA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2191

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

çýkabileceðini belirtti. Devlet Hastanesi diyetisyeni Sinem Þafakta çölyaklý hastanýn bulunduðu evlerde yemek piþirmede kaplarýn ve araç gereçlerin ayrý olmasý gerektiðine deðindi. Þafak normal insanlarýn yemeklerinde kullanýlan tahta araç, gereçlerle doðrama tahtalarýnýn hastalýða neden olan gluteini emici özelliðinden dolayý çölyaklý hastalarýn yemeklerinin yapýmýnda kullanýlmamasýný istedi. Eðitimci yazar aile içi iletiþim uzmaný Ayþe Nuray Sezer ise beden saðlýðý kadar ruhsal saðlýðýn önemli olduðunu söyledi. Sezer; ‘‘Gönül ister ki, hem bedensel hem ruhsal açýdan saðlýklý çocuklarýmýz Devamý Sayfa 6’da olsun.

SÝÝRT'TE BAZI ASKERLÝK KÜÇÜK OLÝMPÝYATÇILAR SÝMAY-2'DE YARIÞTI ÞUBELERÝ BUGÜNDEN ÝTÝBAREN HÝZMET VERMEYECEK

Siirt Özel Celal Deðer Ýlköðretim okulunun, il geneli ilköðretim okullarýnýn 5. Sýnýf öðrencileri arasýnda bu yýl ikincisini düzenlediði “Siirt Matematik Yarýþmasý” yapýldý. 65 ilköðretim okulundan 310 öðrencinin katýldýðý yarýþmada öðrencilere 2 bölüm halinde toplam 40 soru soruldu. Yarýþmada öðrencilere 100 dakika süre verildi. Yarýþma bitiminde tüm ö ð r e n c i l e r e , öðr etm enl eri ne v e velilere öðle yemeði ikram edildi. S Ý M A Y 2 o l i m p i y a t ý n ý düzenlemedeki ama çla rýn ý anl ata n okul müdürü Þeref Aydur, ilköðretim 5. Sýnýf öðren ciler inde matematik bilincini g e l i þ t i r m e k , m a t e m a t i ð i sevdirmek ve ç o c u k l a r d a matematiksel düþünme yeteneðini

Siirt'te bazý ilçe askerlik þube baþkanlýklarý bugünden itibaren hizmetlerine son verecekler. Siirt Askerlik Þube Baþkanlýðýndan vatandaþlara yapýlan duyuruda, Pervari, Eruh ve Þirvan ilçeleri nüfusuna kayýtlý vatandaþlarýn 11 Mayýs 2012 tarihinden itibaren askerlikle ilgili bütün iþlemlerini Siirt Askerlik Þubesi Baþkanlýðýnda veya ikamet ettikleri yerde bulunan en yakýn askerlik þubesinde yaptýrabilecekleri duyuruldu. Aydýnlar ilçesinde askerlik þubesi bulunmazken Baykan ar tý rm ak ol du ðu nu ilçesindeki þubenin kapandýðý ve buradaki iþlemlerin Kurtalan ilçesindeki askerlik þubesince yürütüleceði öðrenildi. kaydetti. A y d u r ; Yeni düzenleme ile genelinde biri merkezde diðeri Kurtalan “TÜBÝTAK ilköðretim ilçesinde olmak üzere iki askerlik þubesi hizmet verecek.

M a t e m a t i k Olimpiyatý'na olan ilgiyi ve katýlýmý artýrmak, ilköðretim okullarýmýzýn olimpiyat çalýþmalarýný bireysel ve kurumsal olarak teþvik etmek ve desteklemektir. Uzun vadede öðrencilerimizin ve ilimizin SBS ve ÖSYS'de baþarýsýnýn artmasýna katkýda bulunma k, baþarýl ý öðrenci leri ödüllen dirip daha baþarýlý olmalarý için teþvik etmek a m a c ý y l a b u r y a r ý þ m a düzenlenmektedir”þeklinde konuþtu. Bilgisayar ortamýnda yapýlan deðerlendirme sonucunda, dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan öðrenciler belirlendi. Okulun konferans salonunda, tüm yarýþmacý öðrenciler ve velilerin katýlýmýyla ödül töreni düzenlendi. Yarýþmaya, katýlan 6 öðrencisinden 5'i dereceye giren Mehmetçik Ýlköðretim Okulu en baþarýlý okul oldu. Yarýþmada, þehir merkezinde yer alan okullarda okuyan birçok baþarýlý arkadaþýný geride býrakarak 3'üncü olan, Kurtalan Atatürk Ýlköðretim okulu öðrencisi Ýshak Erçin yaptý. Yarýþmada 12 öðrenciye, öðretmenlerine ve okullarýna çeþitli hediyeler verildi. Dereceye

gi re nl er e öd ül le ri ni Mi ll i Eð it im Mü dü r Yardýmcýsý Ýrfan Saðlam verdi. 1.lik ödülü alan ilk üç öðrenciye altýn madalya, baþarý belgesi, plaketi ve bisiklet, 2.lik ödülü için gümüþ madalya, baþarý belgesi ve dijital fotoðraf makinesi, 3.lük ödülü için bronz madalya, baþarý belgesi ve MP4 ve mansiyon ödülü için iki baþarý belgesi ve 8 GB flash bellek verildi. Öðretmen ve okullara çeyrek altýn, hediye çeki, projeksiyon cihazý ve perdesi, lazer yazýcý ve fotoðraf makinesi verildi.


SAYFA - 2

11 MAYIS 2012 CUMA

- GÜNCEL - EKONOMÝ -

90 MÝLYON TONLUK ÝHRACAT YAPILDI

E

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye'de 1 kilogram ihracatýn deðerinin 1,46 dolar, Almanya'da ise 4,1 dolar olduðunu belirterek, Türkiye'nin Almanya gibi ihracat portföyüne sahip olmasý halinde ayný miktarda, yani 90 milyon ton ihracat yapýlsa bile ihracatýn yaklaþýk 350 milyar dolarýn üzerinde olacaðýný bildirdi. Çaðlayan, 6. kez düzenlenen ''Uluslararasý Markalaþma Stratejilerinde Ýnovasyon ve Sosyal Sorumluluk'' konulu Turquality Vizyon Semineri'nde yaptýðý konuþmada, özellikle dünyada kriz sonrasýnda gelinen noktada artýk üretimde maliyet ve fiyat avantajý yaratmanýn yaný sýra, baþka birþeye de ihtiyaç duyulduðunu, dolayýsýyla marka konusunun daha fazla gündeme girmesi gerektiðini söyledi. Türk iye' de bile mark a olma nýn artý k giderek artan bir deðer haline geldiðini vurgulayan Çaðlayan, ülke nüfusunun yaklaþýk 30 milyonunu oluþturan gençlerin alýþveriþte ürünün markasýna dikkat ettiðini belirtti. ''Ýhracat ürünleri üst üste konulduðunda 90 milyon ton'’ Türkiye'nin geçen yýl gerçekleþtirdiði 135 milyar dolarlýk mal ihracatý içinde ne kadarýnýn markalý ürün olduðuna bakýldýðýnda sonuçlarýn pek memnun etmeyeceðini ifade eden Çaðlayan, ihracat içindeki markalý ürünlerin miktarýnýn artýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen 135 milyar dolarlýk ihracatta ürünler üst üste konulduðunda 90 milyon tonluk ihracatýn söz konusu olduðuna dik kat i çe ken Çað lay an, kon uþm asý ný þ öyl e sürdürdü: ''Biz ihracatýn 1 kilogramýný kaça yapýyoruz-

Gördük ki bizim 1 kil ogr am i hra cat ýmý zýn deðeri 1,46 dolar... Bugün Almanya'nýn 1 kilogram ihracat fiyatý 4,1 dolar, Japo nya' nýn 3,5 dola r, Kore'nin 3 dolar... Türkiye, Almanya gibi bir ihracat portföyüne sahip olsa, yani markalý ürünler, yüksek teknoloji ihtiva eden ürünl erle ihrac at yapsa, biz ayný miktarda 90 milyon ton ihracat yapsak bile bizim ihracatýmýz yaklaþýk 350 milyar dolarýn üzerinde olur. Bunu bir hedef olsun diye söylüyorum. Türkiye'nin yapmýþ olduðu ihracat rakamýnda, birim ihracat kilogram fiyatýnýn çok daha yüksek rakamlara çekebilme noktasýndaki þansýmýzý anlatmak istiyorum.'’ ''Önemli olan tasarýmlarýn meyvelerini toplamak'’ Ýhracatçýlar için marka olmak ve marka bilinci oluþturmanýn son derece önemli bir öncelik olma noktasýna geldiðinin altýný çizen Çaðlayan, 2010 yýlýnda dünyada 724 bin tasarým baþvurusu yapýldýðýný, Türkiye'nin de yaklaþýk 34 bin tasarým baþvurusuyla dünyada 15. sýraya geldiðini, 2011 yýlýnda bu sayýnýn bir önceki yýla oranla arttýðýný anlattý. Ekonomi Bakaný Çaðlayan, tasarýmlarýn somut meyvelerini toplamanýn önemine dikkati çekerek, þöyle devam etti: ''Bunun için çok daha fazla Ar-Ge ve marka

yatýrýmý yapmamýz gerektiðini hepimiz artýk biliyoruz. Ar-Ge, bir maliyet deðil, þirketin geleceðine yönelik yatýrýmdýr. Marka ise rekabet avantajý katan en önemli maddi olmayan deðerdir. Geçmiþte para kazandýðýmýzda ilk yaptýðýmýz þey çok lüks otolar, sonra en büyük yazlýklar almaktý. Ar-Ge dediklerinde onun ne olduðunu sorgulamazdýk, marka dediklerinde 'Ne yapacaðým markayý- Ben para kazanýyorum' derdik. Bugün giderek ciddi bir þekilde acýmasýzca geliþen rekabet ortamýnda artýk marka olmak zorundayýz.'’ Çaðlayan, dünyada tanýnan bazý markalarýn deðerine iþaret ederek, ''General Electric ile bugün önemli bir görüþme yapacaðýz. Dün benimle görüþme yaptýlar. Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklarýný önümüzdeki çok kýsa bir süre içinde benimle birlikte açýklayacaklar. Marka deðeri 43 milyar dolar... diye konuþtu.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

11 MAYIS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.484.223 42 53

- Takýmlar 10 oyuncudan (6 asil, 4 yedek oyuncu) oluþur. - Her takýmýn bir takým sorumlusu olur. - Her takým 1 kaleci 5 oyuncu ile oyuna baþlar. - Bir oyuncu sadece bir takýmda oynayabilir, baþka takýmda oynayamaz. - Her takým 3 oyuncu deðiþtirebilir, oyundan çýkan oyuncu tekrar oyuna giremez. - Takýmlar listelerinde bulunan tüm oyuncularý müsabakalarda oynatabilirler. Takým listesinde ismi olmayan oyuncu müsabakalara katýlamaz. - Maçýna eksik oyuncu ile gelen takým en az 1 kaleci 4 oyuncu ile oyuna baþlayabilir. Daha az olmasý halinde veya hiç gelmemesi durumunda o takým 3-0 hükmen yenik sayýlýr. - Takýmlar maç saatinden en az 10 dakika önce sahada hazýr bulunacaktýr. Maç saatleri deðiþtirilmeyecektir. - Maç baþlama saatinden 10 dakika geç gelmesi durumunda karþýlaþma hakem tarafýndan tatil edilir ve o takým 3-0 hükmen yenik sayýlýr. - Maç içinde bir takýmýn 2 kýrmýzý kart görüp 4 kiþi kalmasý halinde o takým o anda galip bile olsa 3-0 hükmen yenik sayýlýr, rakip galipse o anki skor geçerli sayýlýr. - Ýki maça çýkmayan takým turnuvadan ihraç edilecek ve tüm maçlarýnýn sonuçlarý hükmen 3-0 yenik sayýlacaktýr. - Maçlara çivili krampon, kolye, yüzük ve saat vb. tehlikeli aksesuarla çýkýlamaz. Ayrýca pantolon gömlek gibi giysilerle oynanamaz normal spor kýyafetleri halý saha ayakkabýsý ile oynanabilir. - Ofsayt, geri pas dýþýndaki bütün futbol kurallarý geçerlidir. Maçlar ilimiz merkezinde bulunan halý sahalarda oynatýlacaktýr. Maçlar hafta içi 17.00 ile 18.00 ile 18.00 ile 19.00 saatlerinde oynatýlacaktýr. - Müsabakalarda kart uygulamalarýnda, halen uygulamada olan futbol oyun kurallarý geçerli olacak, ilk sarý kartta oyuncu uyarýlacak, ikinci sarý kartta oyundan ihraç olacak ve bir sonraki maçta oynamayacaktýr. - Toplamda üç sarý karta ulaþan bir oyuncu, bir sonraki maç oynamayacaktýr. - Kýrmýzý kart direkt oyundan ihraç olup, cezasý bir sonraki maç oynamamaktýr. - Final Maçlarýndan önce futbolcularýn kart cezalarý silinecektir. - Karþýlaþmalarýn hakemleri Ýl Hakem kurulu tarafýndan atanacaktýr. - Bir orta hakemin yönetiminde maç oynanýr. - Kaptanlar arasýnda kura atýþý ile top ve alan seçilir

oynanacak futbol topunun seçimini hakem yapar. - Karþýlaþmalar oluþturulacak gruplara göre tek devre lig usulüne göre oynanýr. - Lig usulü sonunda puan sýralamasýnda gruplarýn 1. ve 2. takýmlarý finallere yükselir. Puanlarda eþitlik olmasý durumunda 1. ve 2. takýmý belirlemek için “ikili averaja” (Takýmlarýn birbirleri ile yaptýklarý karþýlaþma sonucuna) bakýlýr. Eþitlik yine bozulmazsa gol averajýna göre karar verilir. - Müsabakalar 2x25 dakika halinde yapýlacaktýr. Final maçlarýnda beraberlik halinde 5 er dakikadan oluþan 2 devrelik uzatmalara geçilir. Beraberlik bozulmayacak olursa penaltý vuruþlarý yapýlýr. - Maçlarda galibiyete 3, beraberliðe 1, maðlubiyete ise 0 puan uygulanýr. - Maçtan sonra yapýlacak yazýlý itirazlar ise en geç 24 saat içerisinde tertip komitesine ulaþtýrýlmak zorundadýr. Bunun haricindeki itirazlar deðerlendirme dýþýnda býrakýlacaktýr. - Müsabakalar sýrasýnda çýkan her türlü anlaþmazlýkta Spor Komitesi tek yetkilidir. - Sportmenliðe aykýrý davranýþta bulunan oyuncular turnuvadan ihraç edileceklerdir. - Oyuncunun kýrmýzý kart görmesinin sebebi hakem raporuna göre þiddetli hakaret, küfür ve saldýrý gibi nedenlerden olursa, tertip komitesi bu oyuncuyu veya takýmý turnuvadan ihraç edebilir. - Burada yazýlý olmayan kurallar haricinde çýkacak her hangi bir anlaþmazlýk halinde anlaþmazlýk ile ilgili olarak karar vermeye Tertip Komitesi yetkilidir. Turnuva sonunda dereceye giren takýmlara(1,2,3) kupa, madalya ve çeþitli hediyeler verilecektir. - Kura çekimi17/05/2012 günü saat 16.00 da Valilik Toplantý salonunda yapýlacaktýr. Kuraya takým sorumlularý katýlacaktýr.

DESTEÐÝMÝZÝ VERDÝÐÝMÝZ BÝRÝNÝ ÝADE ETMEYÝZ

B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir B o z d a ð , I r a k C u m h u r b a þ k a n ý Yardýmcýsý Tarýk Haþimi hakkýnda Interpol'ün kýrmýzý bülten çýkartmasýna iliþkin ''Desteðimizi verdiðimiz birini iade etmeyiz'' dedi. Bozdað, ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý''nýn tümü üzerinde sorularý yanýtladý. Haþimi'ye Türkiye'nin destek verdiðini ve bu desteðin devam ettiðini belirten Bozdað, þunlarý söyledi: ''Interpol tarafýndan arananlar arasýnda ismini geçmesi elbette önemli. Bizim de Irak hükümetinden istediklerimiz var. Orada terör örgütü ve yandaþlarý barýnýyor ve terör örgütü ele baþlarý orada bulunuyorlar ve ülkemize karþý

eylemler gerçekleþtiriyorlar. Biz de onlarý istiyoruz ama bugüne kadar Irak hükümetinden olumlu bir cevap alamadýk. Þu anda bu konuyla ilgili desteðimizi verdik, þu anda Türkiye'de bulunuyor, tedavi maksadýyla gelmiþti. Önümüzdeki zaman içerisinde yeni bir deðerlendirme yapýlýr mý onu þimdiden bilemiyorum ama hükümet olarak bu konudaki tutumumuz net. Biz desteðimizi verdiðimiz birini iade etmeyiz.'’

Yüce dinimiz Ýslam'ýn asýl hedefi insandýr. Toplum içerisinde yaþayan insanlarýn hem dünyada hem de ahirette mutluluða ermesi için dinimiz bir takým kurallar koymuþtur. Ýnsanlarýn darda kalan din kardeþinin sýkýntýlarýný gidermek için birbirlerine yardým etmeleri de bu kurallarýn içerisindedir. Vakýf, bir malýn aslýnýn korunmasý kaydýyla, gelirinin Allah yolunda sarf edilmesi demektir. Daha Ýslam'ýn ilk yýllarýndan itibaren baþlayan, insanlarýn birbirlerine faydalý olma yarýþý, beraberinde günümüze kadar artarak gelen hayýr kurumlarýný, vakýflarý meydana getirmiþtir. Asýl gayesi; yardýma ihtiyaç duyan insanlarýn her türlü ihtiyaçlarýný karþýlamak olan vakýflar, her ne kadar kurum olarak hizmet verseler de kaynaðýný hayýrsever insanlarýmýzdan almaktadýr. Nice aç olan kimseleri doyuran, açýk olanlarý giydiren, kimsesizleri barýndýran, fakir öðrencilere okuma imkâný saðlayan ve hasta insanlarýn tedavisini yaptýran, fakir gençleri evlendiren vakýflarýmýzdýr. Her konuda olduðu gibi vakýflar konusunda da ilk örneðimiz Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'dir. Çünkü o: “Allah yolunda harcanmayan malda hayýr yoktur.” buyurmuþ, daha Mekke'den Medine'ye gelir gelmez, Neccaroðullarý'ndan bir arsa satýn alarak vakfetmiþ ve üzerine mescit yapýlmasýný emretmiþtir. Yine hicretin üçüncü yýlýnda kendisine ait yedi parça hurma bahçesini vakfetmiþtir. “Siz sevdiðiniz þeylerden Allah yolunda harcamadýkça iyiliðe asla eriþemezsiniz. Her ne harcarsanýz Allah onu bilir.” ilahi mesajýnýn ruhuna uygun olarak Hz. Peygamber'in açmýþ olduðu bu güzel yolu sahabe-i kiram da takip etmiþlerdir. Bunun yanýnda Ýslam'a büyük hizmetler vermiþ olan ecdadýmýz da her gittikleri yerde insanlýðýn faydasýna sunulmak üzere, hanlar, hamamlar, camiler, kervansaraylar, aþevleri hastaneler, çeþmeler ve köprüler inþa etmiþlerdir. Osmanlý'nýn ayak bastýðý her yerde vakýf eserleri halen insanlýða hizmet vermeye devam etmektedir. Atalarýmýz, Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'i örnek almýþlar, bizlere ölümsüz binlerce eser býrakmýþlardýr. Bize düþen ise: halka hizmet Hakk'a hizmettir gayesiyle kurulmuþ olan bu vakýflara, gereken ilgi ve alakayý göstermek, onlarý korumak, kollamak, maddi ve manevi yardýmlarda bulunmaktýr. Peygamber efendimiz (s.a.v.) sadaka-i cariye hakkýnda þöyle buyuruyor: “Ýnsanlar öldükten sonra amel defterleri kapanýr. Ancak sadaka-i cariyesi olanlarýn amel defterleri kapanmaz. Kýyamete kadar onlara sevap yazýlýr.” Bizler “Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr.” hadis-i þerifinin ýþýðý doðrultusunda davranmalýyýz. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý olabilmek için, bu güne kadar yaþayan bu güzel geleneði yaþatmalý, çocuklarýmýza ve gelecek nesillere bu tür vakýflarýn sayýlarýný artýrarak emanet etmeliyiz. Sohbetimi bir hadis-i þerif meali ile bitirelim: Allah'ýn Rasülü (s.a.v.) buyururlar ki: "Olgun bir mü'min sonu cennet oluncaya kadar, hiçbir hayra doymaz, hiçbir hayýrdan da geri kalmaz”.


SAYFA - 4

11 MAYIS 2012 CUMA

- BÖLGEDEN -

VALÝ TURHAN TPAO’NUN SASON’DA ENGELLÝLER YARARINA AÇTIÐI ÝLK KUYUYU ZÝYARET ETTÝ KERMES DÜZENLENDÝ

M

B

atman Valisi Ahmet Turhan TPAO Batman Bölge Müdürlüðü’nün geçtiðimiz hafta tamamen kendi kaynaklarýyla Sason ilçemizde açtýðý ilk petrol kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Turhan’a ziyareti sýrasýnda TPAO Bölge Müdürü Süleyman Çalýk, Sason Kaymakamý Bahadýr Yörük, Sason Belediye Baþkaný Muzaffer Aslan ve Ýl Jandarma Alay Komutaný Halil Uysal eþlik ettiler. Vali Turhan ve beraberindekiler kuyunun bulunduðu sahada TPAO yetkilileri tarafýndan karþýlandý. Ahmet Turhan, sondajý yapýlan kuyuda bir süre incelemede bulunduktan sonra kendisine TPAO Bölge Müdürü Süleyman Çalýk tarafýndan brifing verildi. Bölge Müdürü Çalýk, brifingde kuyunun TPAO’nun Sason’da kendi imkanlarýyla açtýðý ilk kuyu olduðunu vurgularken, bunun kendileri için gurur vesilesi olduðunu kaydetti. Vali Ahmet Turhan ise kuyunun açýlmasýnda emeði geçen TPAO’nun mühendis ve iþçilerini tebrik ederken, kuyunun Batman’a ve ülke ekonomisine hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi.>B.V.

ardin’de engelliler haftasý þenlikler ile kutlanýyor. Etkinlikler çerçevesinde Mardin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Mardin Valiliði Dara Anfi Tiyatro alanýnda kermes açtý. Açýlan kermese Mardin Valisi Turhan Ayaz ve Vali Eþi Fatma Ayvaz, Mardin Ýl Milli Eðitim Müdürü Ziya Eser, Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara, kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kermesin açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Turhan Ayvaz, “Her insan kabiliyetleri ile dünyaya gelir. Cenabý Allah bu özel eðitime ihtiyacý olanlara da bir kabiliyet vermiþtir. Bu Öðrenciler bu gün burada yeteneklerini sergileyeceklerdir. Kermesin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür eder, hayýrlý olmasýný diliyorum” diyerek kermes alanýný gezip eþi Fatma Ayvaz çeþitli ürünler alarak engellilere katkýda bulundu. Geleceðe güvenle bakan, güçlü bir toplum olmanýn öncelikli þartýnýn engelli ve engelsiz tüm bireylerin eþit fýrsat ve imkândan yararlanabilmesinden geçtiðini ifade eden Ayvaz, "Fýrsat verildiðinde engelli vatandaþlarýn kendilerini kanýtlayarak, güzel baþarýlara imza atacaklarýna yürekten inanýyoruz. Herkes hayatýn akýþý içinde herhangi bir sebepten dolayý engelli olabilir. Engelli duruma düþmek, hiçbir zaman acizlik veya hayatýn sonu olarak deðerlendirilmemelidir. Önemli olan azmini, umudunu ve yaþama sevincini kaybetmeden, sýkýntýlar karþýsýnda yýlmadan, hayata sýký sýkýya tutunabilmektir. Engelli olmak; okumaya, öðrenmeye, sosyal hayata katýlmaya bir mani olarak görülmemelidir." dedi. Engelli çocuklarýn aileleri okulun düzenlediði kermesten dolayý çok memnun olduklarýný belirttiler.>M.V.

KENT KONSEYÝ ENGELLÝLER MECLÝSÝ VALÝYÝ ZÝYARET ETTÝ

10-16 Mayýs Türkiye Sakatlar Haftasý nedeniyle Batman Kent Konseyi Engelliler Meclisi Vali Ahmet Turhan'ý makamýnda z i y a r e t e t t i . Engelliler Meclisi adýna Zihinsel Engelliler Dernek Baþkaný Abdullah Gezici Batman'daki engellilerin sorunlarýný aktardý. Gezici, son zamanlarda yaþanan en büyük sýkýntýnýn engellilerin kullandýklarý motorlu araçlarýn plaka ve ehliyeti olmamalarý nedeniyle cezayla karþý karþýya kaldýklarýný söyledi. Bunun üzerine Batman Valisi Ahmet Turhan bu sorunun giderilmesi için ilgili birimlere talimat vererek en kýsa sürede çözülmesini istedi.>B.V.

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

11 MAYIS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, Dünya Hemþireler Günü dolayýsýyla düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, ebe ve hemþirelerin saðlýk hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olduðunu, bu meslek mensuplarýnýn toplumda her zaman saygý gördüðünü söyledi. Akdað, Dünya Hemþireler Günü dolayýsýyla düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, ebe ve hemþirelerin saðlýk hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olduðunu, bu meslek mensuplarýnýn toplumda her zaman saygý gördüðünü söyledi. Hemþirenin kelime anlamýnýn ''kýz kardeþ'' olduðunu, bu mesleði yapanlarýn hastalara anne þefkatiyle yaklaþtýðýný anlatan Akdað, ''Bir de erkek hemþireler var. Onlar da hastalara baba þefkatiyle yaklaþýyor'' diye konuþtu. Sa ðl ýk hi zm et le ri nd en me mn un iy et in artmasýnda ebe ve hemþirelerin payýnýn büyük olduðunu, geçmiþte saðlýk alanýnda büyük sorunlar yaþandýðýný ifade eden Akdað, ''Bunlarý düzeltmeyi hep istedik. O yüzden 10 yýldýr günde 10 saat çalý þýyo ruz. Biz d e siz lerl e nöb et tu tuyo ruz. Çocuklarýmýzýn nasýl boy attýðýný göremedik. Sizler olmasa ydýnýz baþara mazdýk , Allah razý olsun' ' ifadesini kullandý. ''Ebe ve hemþire sayýsý yetersiz'’ Akda ð, Türk iye' deki ebe ve hemþ ire sayýsýnýn yetersiz olduðunu, Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa bölgesinde 100 bin kiþiye 850 hemþire düþerken, bu sayýnýn Türkiye'de 230 civarýnda bulunduðuna dikkati çekti. Üniversitelerin ebe ve hemþire yetiþtiren bölümlerinin kontenjanlarýnýn artýrýlmasýna geçmiþte karþý çýkýldýðýný, ancak 2023'e kadar mezun olmasý beklenen 200 bin ebe ve hemþirenin iþsizlik sorunuyla karþý karþýya

k a l m a y a c a ð ý n ý vurg ulay an Akda ð, bu s a y e d e e b e v e hemþirelerin iþ yükünün de hafifleyeceðini söyledi. E b e v e hemþirelerin ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasý talebini de de ðe rl en di re n Ak da ð, buna kendisinin de olumlu baktýðýný bildirdi. Bu meslek grubuna yönelik gece ve gündü z bakým evler ini önemsediðini ifade eden Akdað, ''Her ebe ve hemþire, çocuðunu hangi þiftte olursa olsun bakým evine býrakabilmelidir'' diye konuþtu. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet Saðlýk Bakaný Akdað, konuþmasýnda saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin önlenmesi amacýyla alýnacak tedbirleri de anlattý. Ebe ve hemþirelerin görevleri baþýndayken þiddetle karþýlaþan görevlilerin baþýnda geldiðine iþaret eden Akdað, ''Durum böyle, ama bunu kabullenmeyeceðiz. Çok ciddi tedbirler almaya baþladýk. Toplumda da bir hassasiyet oluþtu. Bu lehimize bir durum'' deðerlendirmesinde bulundu. Oluþ tura cakl arý 113 numa ralý tele fon hattýna iletilecek þikayetlerle ilgili her türlü takibin bakanlýk tarafýndan yapýlacaðýný, þiddete uðrayan saðlýk çalýþanlarýný da hukuki olarak bakanlýðýn temsil edeceðini bildiren Akdað, hastalarýn saðlýk çalýþanlarýna þiddet konusunda bilinçlendirilmesi için afiþler asýlacaðýný kaydetti.

Saðlýk çalýþanlarýnýn da stresle baþ etmeleri için eðitileceðini belirten Akdað, ''Vatandaþýn büyük kýsmýný sanki saðlýk çalýþanlarýnýn karþýsýndaymýþ gibi gösterenlere de itibar etmeyeceðiz. Vatandaþla saðlýk çalýþanýný karþý karþýya getirecek eylemlerin de içinde olmayacaðýz. Vatandaþla saðlýk çalýþanýný asla karþý karþýya getirmeyeceðiz'' vurgusunu yaptý. Hemþireler adýna konuþan Sibel Yýldýz'ýn, ''Bize þiddetle uzanan elleri güle döndüreceðiz'' sözünü de deðerlendiren Akdað, ''Allah bu düþünce sahiplerinden razý olsun, hepinizden. Ülkenin Saðlýk Bakaný olarak söylüyorum, kim bir saðlýk çalýþanýna elini uzatýrsa o eli bükmek de benim boynumun borcu olsun. Yeter ki böyle düþünün, böyle davranýn'' dedi. Son 4 ayda 84,5 kilodan 77,5 kiloya düþtüðünü ifade eden ve obeziteyle mücadelede ebe ve hemþirelerden katký isteyen Akdað, ''Kimin fazla kilosu varsa hep birlikte verdireceðiz'' diye konuþtu. Akdað, daha sonra törende, görev yaptýklarý illerde yýlýn hemþiresi seçilenlere birer plaket verdi.

RAYÝÇ BEDEL TESPÝTÝ PARSEL BAZINDA YAPILDI

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2B alanlarýnda, Türkiye'nin tamamýnda ortalama metrekare fiyatýnýn 8,5 lira olduðunu bildirdi. Þimþek, ''Bugüne kadar yaptýðýmýz tespitlerde rayiç bedel, 26,5 milyar lira. Bunun yüzde 70'i 18,5 milyar lira. Eðer tamamý peþin ödenirse yaklaþýk 14,8 milyar liralýk bir gelir söz konusu'' dedi. Bakan Þimþek, 2B alanlarýna iliþkin düzenlediði bilgilendirme toplantýsýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlarken, rayiç bedelin yerine göre deðiþtiðini kaydetti. Þimþek, ''Rayiç bedel, sokaktan sokaða, parselden parsele, semtten semte, ilden ile, ilçeden ilçeye tabii ki deðiþir'' dedi. ''Tespitler parsel bazýnda yapýldý'’

R a y i ç bedell erin tespit inin komisyon tarafýndan ve birçok bilgi k a y n a ð ý n a da ya ný la ra k, pa rs el ba zý nd a ya pý ld ýð ýn ý belirten Þimþek, 2B a l a n l a r ý n d a T ü r k i y e ' n i n tamamýnda ortalama me tr ek ar e fi ya tý ný n 8,5 lira olduðunu bildirdi. Þimþek, 2B alanlarý içinde tarým arazisi niteliðinde ve þehir merkezinde olan yerl er bulunduðunu söyledi. Bakan Þimþek, bugüne kadar yapýlan tespitlerde rayiç bedelin 26,5 milyar lira olarak belirlendiðini ifade ederek, ''Bunun yüzde 70'i 18,5 milyar lira. Eðer tamamý peþin ödenirse yaklaþýk 14,8 milyar liralýk bir gelir söz konusu'' dedi. Hak sahipliðinin önceden tespit ed il di ði ni ve ka da st ro uy gu la ma sý yl a kesinleþtiðini, burada bir ihtilaf öngörmediklerini belirten Þimþek, þöyle devam etti: ''Çün kü bu çalýþ malar yapýl ýrken , Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü bu listeleri ilan etti, askýya astý, bunlara itirazlarý kabul etti, itirazlarý sonuçlandýrdý. Bu süreç çok önceden baþlamýþ, tamamen bitmiþ. Bugün

geldiðimiz nokta itibariyle hak sahipliði kesinleþmiþ bir süreçten bahsediyorsunuz. Buradaki kaynaðýn nerede kullanýlacaðýný kanunla belirledik. Tabii ki bütün gelirler bütçeye gelir, sonra kanunla bunlarýn nerede harcanacaðý ifade edilmiþse ona göre Maliye Bakanlýðý olarak o alanlara tahsis ederiz. Yani burada ayrý bir fon oluþturulmamakla birlikte bunlar kanunla belirlendiði için özel bir gelir... Bu özel gelir, kanun çerçevesinde daðýtýlacak. Bunu kim belirleyecek, Bakanlar Kurulu belirleyecek. Ona göre de, bu kentsel dönüþüme, afet riskinin azaltýlmasýna aðýrlýklý olarak kullanýlacak. Ama orman köylülerimiz de desteklenecek ve 2B niteliðinde olan alanlarýn 2 katý kadar da ya orman ýslahý yapýlacak ya da yeni ormanlar tesis edilecek.'’ ''Sorun yaþanmamasý için gerekli tedbirleri aldýk'’ Bakan Þimþek, mal müdürlüklerinde veya defterdarlýklarda sorun yaþanmamasý için gerekli tedbirleri aldýklarýný belirterek, konuyu çok ciddiye aldýklarýnýn altýný çizdi. Þimþek, ''Arkadaþlarýmýz çok ciddi bir iþ yükü ile karþý karþýya. Mesela, 2B alanlarýnýn yoðun olmadýðý yerlerden, diðer illere personel takviyesi yaptýk, yapacaðýz. Milli Emlak Genel Müdürlüðü'nün genel müdür yardýmcýlarýna, daire baþkanlarýna 'belli iller sizin sorumluluðunuz' dedik. Arkadaþlarý oralarda görevlendirdik. Vatandaþa kolaylýk olsun diye ne gerekiyorsa yapýyoruz'' dedi.


11 MAYIS 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

Ama doðudaki durumu bilmiyorum ama Ýstanbul'dan gelen bir insan biliyorum ki AMATEM her gün dolup taþýyor, kabristanlar gencecik yaþta intihar etmiþ insanlarla doludur. Meyhanelerimiz gençlerle dolup taþýyor. Hapishanelerde anne babalarýný bile öldüren gencecik insanlarý görüyoruz. Keþke her iki açýdan saðlýklý olsak. Ýnsan olarak çok iyi bir hayat yaþamak istiyoruz. En güzel evlerde, yaþamak en güzel arabalara binmek istiyoruz. Ama inanan insanlar olarak biliyoruz ki bu dünya imtihan dünyasýdýr. Bu imtihan bazen kendimizle, bazen çocuklarýmýzda ve bazen de eþimizle bazen

malýmýzla oluyor. Eðer evladýmýz hasta ise bu Allah’u Tealanýn imtihanýdýr. Bugün aile hayatýmýz hasta. Aile hayatýnýn hasta olmasý durumunda da çocuklarýmýzýn ruhsal durumlarý da etkileniyor. Bugün bunun sýkýntýsýný yaþýyoruz. Bu nedenle artýk günümüzde çocuk eðitiminden önce anne baba eðitimi ön plana çýkýyor.”dedi. Konferansý Emniyet Müdürü Recep Güven, Saðlýk Müdürü Dr.Erol Emre Ömür ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim Kuzu ile öðrenciler takip etti.

PTT'DEN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL KAMPANYA TRAFÝK KAZASI Türkiye Posta Telgraf Teþkilatý (PTT) Genel Müdürlüðü tarafýndan Anneler Günü sebebiyle düzenlenen kampanya kapsamýnda Siirt'e gönderilen özel zarf ve mektup kaðýtlarý kýsa sürede tükendi. PTT merkez Müdürü Þükrü Dayanan genel müdürlükten ek kaðýt ve zarf istediklerini belirtti. Günümüzde insanlarýn artýk mektup yazma alýþkanlýðýný terk ettiklerini belirten Dayanan gazetecilere yaptýðý açýklamada bu tür kampanyalarla mektup yazma alýþkanlýðýný kazandýklarýný söyledi. Dayanan; ''Maalesef günümüzde insanlarýmýz mektup yazma alýþkanlýðýný terk ettiler. Artýk postacýlarýmýz yalnýzca tebliðat fatura ve benzeri gönderileri ulaþtýrýyorlar. Genel Müdürlüðümüzün düzenlediði ve bu benzeri kampanyalarla mektup tebrik kartý gibi

gönül alan alýþkanlýklarý vatandaþlarýmýza hatýrlatýyoruz. Anneler günü nedeniyle düzenlenen son kampanya büyük ilgi gördü. Ýlimize gönderilen kaðýt ve zarflar tükenince yenilerini istiyoruz.”dedi.

Siirt'te meydana gelen kazada bir çocuk aðýr 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Kurtalan ilçesinde gelmekte olan Bulut ailesinin içinde bulunduðu ve baba Abdullah Bulut (35) kullandýðý 01 BPK 53 plakalý otomobil ilçe yakýnlarýnda þarampole uçtu. Kazada baba Abdullah, eþi Hediye ile 5 yaþlarýndaki çocuklarý Ömer Bulut yaralandý. Anne Hediye ve Baba Abdullah Bulut Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnýrken durumu daha aðýr olan Ömer Bulut Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Bulut'un burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Van Yüzüncü Yýl Üniversitesine sevk edileceði öðrenildi.

BU YIL BAHARI YAÞIYORUZ Siirt Valiliðinin geleneksel hale getirdiði Kamu Kurum ve Kuruluþlarý halý saha turnuvasý bu yýlda yapýlýyor. Halý saha turnuvasýnýn düzenlenmesinden sorumlu heyet Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala baþkanlýðýnda toplandý. Valilikte düzenlenen toplantýda halý saha turnuvasýna müracaat koþullarý, ve turnuva yönergesi belirlendi. Kon u il e il gil i ol ara k ya pýl an y azý lý

Son 30-40 yýldan beri kýþýn ardýndan birden yaz mevsimine giren Siirt'te bu yýl tersi bir durum yaþanýyor. Yaklaþýk bir aydan beri hüküm süren yaðýþlý hava Siirt'lilere eski bahar mevsimlerini hatýrlattý. Belirli bir yaþýn üzerinde olan Siirtliler “Son 30-40 yýldan beri hep Siirt'te mevsimler deðiþti diye þikayet ediyorduk. Ancak bu yýl tam tersi bir durumla karþýlaþýyoruz. Bu yýl doya doya bahar mevsimini yaþama imkanýný bulduk. Bol bol da yaðmur yaðdý. Bu yaðýþlar tarýma da yararlýdýr.”þeklinde görüþ belirtiyorlar.

açýklamada þu bilgilere yer verildi. ‘‘Siirt Valiliði 2012 yýlý Valilik Kupasý Halý saha Futbol Turnuvasý Tertip Ko mi te si 02 .0 5/ 20 12 tarihinde Komite Baþkaný Vali Yardýmcýsý Mustafa PALA baþkanlýðýnda toplanarak; Aþaðýda belirtilen, turnuvaya katýlým þartlarýný ve turnuva kurallarýný belirledi. T U R N U V AY A K AT I L I M ÞARTLARI: - Turnuvaya, tüm kamu kurum ve kuruluþlar, sivil toplum kuruluþlarý giriþ kurallarýna uygun olarak oluþturacaklarý takýmlarla katýlabilir. (Kurum ve sivil toplum kuruluþlarýnda görev yapan kadrolu, sözleþmeli, hizmet alýmý ve iþçi statüsünde çalýþan personeller

oynayabilirler.) - Personeli fazla olan kurumlar birden fazla takýmla katýlabilirler.(alt birim olarak) - Turnuvaya katýlým ücreti 150 TL.dir katýlým ücreti dýþýnda Halý saha ücreti alýnmayacaktýr. - Turnuvaya katýlacak takýmlar; ekte sunulan form dilekçeyi doldurarak müracaat edecektir. TURNUVA KURALLARI: - Tertip Kurulu ile takýmlar arasýndaki iletiþim, baþvuruda belirtilen takým sorumlusu ile olacaktýr. - Gruplarýnda ilk ikiye kalanlar çapraz eþleþme ile tek maç eleme usulü ile karþýlaþacaklar (A1-B2 ile B1-A2 þeklinde) - Turnuvaya katýlacak olan takýmlarýn oyuncularý için yaþ sýnýrý 18 yaþ ve üstüdür. Devamý Sayfa 3’te

11 Mayıs 2012 Cuma Günü Gazete Sayfaları  

11 Mayıs 2012 Cuma Günü Gazete Sayfaları