Page 1

KUTLU DOÐUM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ BAÞLIYOR Siirt Müftüsü Faruk Arvas, 14-20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý layýk bir þekilde kutlamak için dolu bir program hazýrladýklarýný söyledi. Etkinlikler kapsamýnda Peygamber Efendimizi anlatan iki deðiþik kitaptan toplam 40 bin, 4 bin adet tiþört ve gül daðýtýlacak. Müftülükte bir basýn toplantýsý düzenleyen Arvas Kutlu Doðum Haftasýnýn 14 Nisan Cumartesi günü Güres Caddesi üzerinde kurulacak etkinlik çadýrýnýn açýlýþý ile baþlayacaðýný belirtti. Dolu bir program hazýrladýklarýný belirten Arvas: ''Gene 14 Nisan Günü Kutlu Doðum Hatýra

Ormanýna fidan dikimi yapýlacak. 15 Nisan Pazar günü Gaziantep Türk Musikisi Devlet Konservatuarý

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 09 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2163

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

hocalarýnýn eþliðinde personelimiz Ýbrahim Çoban bir ilahi konseri verecek. 16 Nisan Pazartesi günü kompozisyon yarýþmasýnýn ödül töreni yapýlacak. 17 Nisan Salý günü bayanlara yönelik bir program gerçekleþtireceðiz. Ayný gün kan baðýþ kampanyasý düzenleyeceðiz. 19 Nisan Perþembe günü mevlit ilahi ve hatim duasýný yapacaðýz. Bu törene 1991 yýlýnda dünya güzel Kuran okuma yarýþmasý birincisi Mustafa Özcan Gündoðdu da katýlacaktýr. Cuma ve Cumartesi günleri ise gene Güres Caddesine sakalý þerifi ziyarete açacaðýz.”dedi. Müftü Arvas 20 Nisan günü yeni doðan bütün bebeklere birer altýn takacaklarýný sözlerine ekledi. Kendilerine kutlamalar nedeniyle kendilerine destek veren kurum ve kuruluþlara teþekkür etti.

POLÝS TEÞKÝLATININ 167. KURULUÞ 5 NÝSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI YILDÖNÜMÜ ETKÝNLÝKLERÝ SONA ERDÝ SÝÝRT BAROSU AVUKATLARI YEREL SANATÇILARIN

Polis Teþkilatýnýn 167. kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri sone erdi. Etkinlikler kapsamýnda Mevlidi Þerif okutturuldu ve 53 hatmin duasý yapýldý. Bölge Trafik Þube Müdürlüðündeki hatýra ormanýna fidan dikimi yapýldý. Çarþý Hacý Abdülhakim Sancak Camiinde okutturulan mevlidi þerife kalabalýk bir vatandaþ topluluðunun yaný sýra, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý Emniyet Genel Müdürlüðü Koruma Dairesi Baþkaný Hüseyin Tunçoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý baþkan vekili Nedim Kuzu, AK Parti Ýl baþkaný Ali Ýlbaþ'ta katýldý. Mevlidi Þerifin ardýndan bu güne kadar Siirt'te görev yaparken þehit düþen 29 polis memurunun ruhlarý için okutturulan 29 Hatmi þerifinde duasý Müftü Faruk Arvas tarafýndan yapýldý. Kutlama etkinlikleri minik Temacýlarýnda katýlýmýyla Bölge Trafik Þube Müdürlüðündeki hatýra ormanýna fidan dikilmesi ile sona erdi.

Emniyet Müdürlüðü Koruma Dairesi Baþkanlýðýnýn düzenlediði VIP önemli kiþileri koruma kursu sona erdi. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnda düzenlenen sertifika töreninde, kursuna görüntüler gösteren sinevizyon görüntülerinin ardýndan kursiyerler adýna iki personel birer konuþma yaptý. Kursu baþarýyla bitiren personel arasýnda bulunan Emniyet Müdürlüðü Özel

MÜZÝÐÝ EÞLÝÐÝNDE GÜNLERÝNÝ KUTLADILAR

Siirt Barosu Avukatlarý, 5 Nisan Avukatlar gününü kutladý. Adanalý Restorantýnda verilen yemekte bir araya gelen avukatlar yerel sanatçý Nevzat Turhan'ýn müziði eþliðinde bir yýllýk stresi atmaya çalýþtýlar. Siirt Barosu Baþkaný Av. M.Cemal Acar yaptýðý konuþmada özgürlükler eksenli yeni bir anayasa özleminin toplumun her kesiminde yer aldýðýný söyledi. Av. Acar “Özgürlükler eksenli sivil anayasa özlemi toplumun her kesiminde beklenti oluþturmuþtur. Bunlarýn yasal güvencelere baðlanmasý kadar yaþama geçirilmesi de önemlidir. Özgürlüklerin teminatý, ancak güçlü bir savunmayla mümkündür. Savunma mesleðinin düzenlenmesine yönelik çalýþmalarýn yapýldýðý bu günlerde, güçlü, baðýmsýz ve etkin savunmanýn adaletin vazgeçilmesi olduðu inanýyoruz. Bu inançla tüm meslektaþlarýmýzýn günlerini kutluyoruz.”dedi. Avukatlar günü yemeðine AK Parti Siirt milletvekili Osman Ören, adliye mensuplarý, avukatlar, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, sivil toplum kuruluþ yöneticileri katýldý.

ka le m Mü dü rü Ko mi se r Salih Kaya kursa gördükleri eðitim meslek yaþamlarýnýn her devresinde gerekli olduðunu belirtti. Emniyet Müdürü Rece p Güv en ko ruma görevini yürüten personelin kiþilerden çok devletin on ur un u k or ud uk la rý ný söyledi. Devamý Sayfa 6’da


SAYFA - 2

09 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

BÝN 600 FÝDAN TOPRAKLA BULUÞACAK

G

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, ''Bulduðumuz her fýrsatta elimize geçen her fidaný çölleþmeye mahkum her toprak parçasýyla buluþturduðumuz takdirde çok anlamlý çabayý hep birlikte ortaya koymuþ olacaðýz'' dedi. Bakan Kýlýç, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca Kavak ilçesine baðlý Çakallý yöresinde oluþturulan ''Gençlik Ormaný'' alanýnda fidan dikimi törenine katýldý. Kýlýç, etkinlik öncesinde yaptýðý konuþmada, etkinliðin sembolik deðerinin büyük olduðunu söyledi. Gençlik Ormaný olarak belirlenen 34 dönümlük alanda, bin 600 adet fidaný toprakla buluþturmayý amaçladýklarýný ifade eden Kýlýç, þunlarý kaydetti: ''Bin 600 fidanla ve 34 dönümle Türkiye'yi kurtarabilmek mümkün deðil. Ama bulduðumuz her fýrsatta elimize geçen her fidaný çölleþmeye mahkum her toprak parçasýyla buluþturduðumuz takdirde çok anlamlý çabayý hep birlikte ortaya koymuþ olacaðýz. Biliyorsunuz ki dünya hýzla çölleþiyor. Ormanlar hýzla yok ediliyor. Aðaçlar büyük bir hýzla tüketiliyor. Artan dünya nüfusu, çoðalan ve çeþitlenen ihtiyaçlarýmýz nedeniyle ormanlar, aðaç varlýðýmýz büyük bir hýzla azalýyor. Azalmak bir yana maalesef yok oluyor. Tedbir almamýz lazým ve bunu yaparken gençlerimizi bu iþin patronluðuna alýþtýrmamýz lazým.'' Fidanlarýn büyüyüp aðaç olmasý durumunda

atmosfere býraktýðý oksijeni en fazla gençler ve çocuklarýn soluyacaðýna vurgu yapan Bakan Kýlýç, þöyle devam etti: ''Gençlik ormanlarý hareketini baþlatalým derken kaygýmýz ve gayemiz buydu. Yol kenarýndaki sahipsiz ormanlarý çoðu zaman sizler de görüyorsunuz. Hatýra ormanla rý dikiliy or, kýsa bir süre sonra unutuluyor, unutulmanýn yaný sýra aðaçlar kuruyarak bizi üzüyor. Kurumamasý için, büyüyüp geliþmesi için, yeni tohumlarýn toprakla buluþmasý için bu ormanlara bakmamýz lazým. Bu, dostlar alýþveriþte görsün etkinliði deðildir. Bizim inancýmýz ve medeniyetimiz bize her zaman elimize geçen her fýrsatta her

tohumu, her fidaný toprakla buluþturmayý emrediyor. Ýster evinizin bahçesinde, ister bir tarla kenarýnda, isterse bir yol kenarýnda olsun, büyüyeceði her yerde her fidaný topra kla buluþ turma yý su içmek kadar , yemek yemek kadar, kitap okumak kadar temel ve doðal bir ihtiyaç olarak görmelisiniz. Eðe r ki böy le o lur sa e min olu n ülkemizde kurtulur, insanlýk ta kurtulur, dünya da kurtulur. Ama bunu yapmazsak emin olun bedeni ödemeye hem de çok aðýr bedel edemeye devam ederiz.'’ Ko nu þm a so nr as ý fi da n di ki mi gerçekleþti. Bakan Kýlýç da kendi adýna da bir fidan dikti.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

09 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

49 ÞEHRÝN SU SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖZÜLDÜ

O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda yapýlan hidroelektrik santrali yatýrýmlarý tamamlandýðýnda, 40-45 milyar dolarlýk bir tasarruf saðlayacaklarýný bildirdi. Akköy'de tarýmsal sulama için yaptýrýlacak Yenicekent Ýletim Kanalý'nýn temeli, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, AK Parti Denizli milletvekilleri Nihat Zeybekci, Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak, Denizli Valisi Abdulkadir Demir ve Belediye Baþkaný Osman Zolan'ýn katýlýmýyla atýldý. Bakan Eroðlu, törende yaptýðý konuþmada, Yenicekent Ýletim Kanalý iþinin, Türkiye'de yýllardýr bitiril emeyen bir projesi olduðun u ve bugün itibarýyla üzerinden 10 tonluk bir yükün kalktýðýný ifade etti. Ýle tim kan alý nýn , sað lay aca ðý sul ama imkanýyla yöreye hayat vereceðini belirten Eroðlu, temeli daha önce söz verdiði gibi 7 Nisan'da atmanýn mutluluðunu yaþadýðýný, iletim hattýnýn açýlýþýný da söz verdikleri tarihte, hatta belki de öncesinde yapacaklarýný söyledi. Hükümet olarak durmaksýzýn çalýþtýklarýný ifade eden Bakan Eroðlu, ''Baþbakanýmýz, gece gündüz demeden çalýþýyor, destanlar yazýyor. Türkiye, Çin'den sonra en büyük büyümeyi gerçekleþtirdi, daha da büyüyeceðiz. Çok daha güzel noktalara geleceðiz'' dedi. Türkiye'nin geçmiþte IMF'e borçlu bir ülkeyken, bugün çok az bir borcun kaldýðýný, yakýn gelecekte bunun da ödeneceðini bildiren Eroðlu, þunlarý kaydetti: ''Çok az bir borcumuz kaldý, bunu da ödeyip borçlarýmýzdan tamamen kurtulacaðýz. Ýnsanýn cebinde para olunca yürüyüþü deðiþir, dünyadaki

yü rü yü þü mü z de ði þt i. Efe ler gib i yür üyo ruz . Merkez Bankasý'nýn kasasýnda 95 milyar dolar var. Ýnþallah çok daha güçlü olacaðýz. Sadece iç borç, dýþ borç ödemekle kalmadýk, m illetten aldýðýmýzý millete hizmet olarak ödemeye de devam ediyoruz. Bizim yaptýklarýmýza muhalefetin hayalleri bile ula þam az. Rüy ala rýn da bile göremezler.'’ ''Biz büyük düþünüyor, geleceði planlýyoruz'’ Sadece kendi bakanlýðý tarafýndan 1128 tesisi açýlýþý yapýldýðýna iþaret eden Eroðlu, þunlarý söyledi: ''Bu tesislerin 206'sý dev baraj. Biz 'sadece Ýstanbul'da su sýkýntýsý var' diyorduk. Baþbakanýmýz hükümetin baþýna geçince, ben de DSÝ Genel Müdürü olunca Türkiye'de 49 þehirde su sorunu olduðunu gördük. Allah'a þükür hükümetimiz 49 þehrin su meselesini kökünden çözdü. Gelecekteki ihtiyaçlarý þu anda belirliyoruz. Suda hedefimiz 30, 40, 50 yýl. Mesela Ýstanbul'da, Ýzmir'de 2060 yýlýna kadar suyu planladýk. Biz büyük düþüyor, geleceði planlýyoruz. Günübirlik çözümler en kötü çözümlerdir, onun için köklü çözümler yapýyoruz. Sadece sulama deðil, hidroelektrik santrallerde çok büyük hamleler yaptýk. 4 ampulden biri hidro elektrikle aydýnlanýyor. Yatýrýmlar tamamlandýðý zaman ülkemize 40-45 milyar dolarlýk tasarruf saðlayacaðýz.

2012 yýlý sonuna kadar yakýn bir alaný 24 milyon dekarlýk alaný aðaçlandýracaðýz. Türkiye'de seferberlik devam ediyor. Okullarý hastaneleri, mezarlýklarý aðaçlandýrýyoruz. Bütün okullarý çiçek gibi yapacaðýz.'' Kanalý erken bitirme pazarlýðý Bakan Eroðlu, konuþmasýnýn ardýndan iletim kanalýnýn inþasýný üstlenen Boydak Müteahhitlik yetkileriyle yapým iþleminin 2014 yýlý sonunda bitirilmesi için vatandaþlar önünde pazarlýk yaptý. Kanalýn 2015 yýlýnda bitirilecek olmasýnýn törene katýlan vatandaþlar tarafýndan kabul görmediðini ifade eden Eroðlu, ''En azýndan 2014'ün sonunda bitirelim. 26 Aralýk 2014'te bir aksilik olmazsa bitirme sözü aldýk. Erken bitirirse de takdirname vereceðiz. 26 Aralýk 2014'te saat 10.59'da bitmiþ olacak'' dedi. Pazarlýða katýlan vatandaþ Sadýk Yakar ise kanalýn 2013 yýlýnda bitmesi halinde müteahhidi bin lirayla ödüllendirme söz verdi. Bakan Eroðlu, bu sözü de protokole yazarak kayýt altýna aldý.

KÝRA BEYANNAMESÝ UYGULAMASINDA BAÞARILI SONUÇ

M

aliye Bakaný Þimþek, kira beyannamesinin, doðrudan vergi ge li rl er in i ar tý rm ak aç ýs ýn da n önemli olduðunu bildirdi. Kira beya nnam esi uygu lama sýný n baþarýlý sonuç verdiðini belirten Þimþek, kayýt dýþý ekonomiyle mücadele için kira beyanname uygulamalarýnýn önemine dikkat çekti. Bak an Þim þek , kir a bey ann ame sonuçlarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, 2011 yýlý için sadece kira geliri beyanýnda bulunan mükellefler esas alýndýðýnda, kira beyanýnda bulunan mükellef sayýsýnýn 2010 yýlýna oranla

yüzde 41 artýþ göstererek, 808 bin 406'dan, 1 milyon 137 bin 765'e çýktýðýný bildirdi. Ýlk defa beyanda bulunan mükellefler de yüzde 136'lýk artýþ 2010 yýlý kira gelirlerine iliþkin olarak ilk defa beyanda bulunan mükellef sayýsýnýn 150 bin 837 olduðunu hatýrlatan Þimþek, 2011 yýlý kira gelirleri için ilk defa beyanda bulunan mükellef sayýsýnýn 356 bin 308'e çýktýðýný söyledi. Bakan Þimþek, bu rakamýn 2010 yýlýna göre, yüzde 136'lýk artýþ gösterdiðini de belirtti. Maliye Bakaný Þimþek, 2011 için sadece kira geliri beyanýnda bulunan mükellefler esas alýndýðýnda, beyan edilen gayrimenkul sayýsýnda da 2010 yýlýna göre, yüzde 3 1 ' l i k a r t ý þ yaþandýðýný ve 1 milyon 895 bin 671 adetten, 2 milyon 477 bin 733 adete yükseldiðini söyledi. Beyan edilen kira geliri de arttý 2011 yýlý için

sad ece kir a gel iri bey aný nda bul una n mükellefler esas alýndýðýnda, beyan edilen kira gelirinin 4 milyar 193 milyon 450 bin 112 lira artarak, 17 milyar 173 milyon 302 bin 92 lira olduðunu kaydeden Þimþek, ''2011 yýlý kira geliri tutarýnda, bir önceki yýla göre yüzde 32'lik artýþ söz konusu'' dedi. Bakan Þimþek, 2011 yýlý için sadece kira geliri beyanýnda bulunan mükellefler esas alýndýðýnda hesaplanan gelir vergisi tutarýnýn, 588 milyon 9 bin 177 lira artarak, 2 milyar 478 milyon 906 bin 671 lira olarak gerçekleþtiðini bildirdi. Bakan Þimþek, þu bilgileri verdi: ''2011 yýlýna iliþkin yýllýk gelir vergisi beyannamesinde diðer gelirlerle birlikte kira geliri beyan eden mükellefler ile sadece kira geliri beyan eden mükellefler birlikte dikkate alýndýðýnda, toplamda mükellef sayýsý geçen yýla oranla yüzde 39 artýþ gösterdi ve 939 bin 82'den, 1 milyon 299 bin 654'e ulaþtý. 2011 yýlýna iliþkin yýllýk gelir vergisi beyannamesinde diðer gelirlerle birlikte beyan edilen kira gelirleri ile sadece kira geliri beyan eden mükelleflerin beyan ettikleri kira gelirleri birlikte dikkate alýndýðýnda ise toplamda beyan edilen kira geliri yüzde 31 artýþ göstererek, 16 milyar 416 milyon 526 bin 53 liradan, 21 milyar 516 milyon 156 bin 324 liraya yükseldi.'’


SAYFA - 4

09 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- BÝLÝM -

PARMAK ÝZÝ TESPÝTÝNE IÞIK TUTULUYOR

Ç

in'den araþtýrmacýlar, suç mahallinde bulunan gizli parmak izlerini görüntülemek için çok basit, hýzlý, profesyonel adli týp müdahalesi gerektirmeyecek ve izi yok etmeyecek bir yol bulduklarýný söylemektedir. Bin Su ve Zhejiang Üniversitesi'nde (Hangzhou) çalýþan meslektaþlarý tetrafeniletilen (TPE) isimli konjuge bileþiðin hidrofobik bir etkileþim ile parmak izlerinin yaðlý çýkýntýlarýna yapýþtýðýný farketmiþtir. TPE asetonitril çözeltisi içinde fluoresans göstermemektedir, ancak çözelti üzerine 365 nm dalga boyunda ýþýk düþürüldüðünde, bile þik b u eks tra e nerj iyi d önme k sur etiy le kaybedebilmektedir. Ancak, TPE parmak izine yapýþtýðý zaman, molekülleri birbiri üzerine kümelenir (agregasyon olarak da bilinir). Kümelenen moleküller artýk dönememektedir, bu sebeple enerjiyi ýþýk olarak yaymak zorunda kalmaktadýr. Bu durum kümelenmeyle oluþan emisyon (AIE) olarak bilinmekte ve sensörlerde kullanýlmaktadýr,ancak þu ana kadar hiçbir zaman parmak izlerinin tespitinde kullanýlmamýþtýr. Araþtýrma grubu, bu sonuca þans eseri ulaþmýþtýr. Su, “gizli parmak izlerini elektrokemilüminesans ile görüntülenmesini artýrmaya çalýþýyorduk, ve kümelenme yoluyla emisyonun kimyasal prosedürünün TPE bileþiðini parmak izi çýkýntýlarýna adsorbe etmenin, mevcut yollardan biri olduðunu bulduk” demiþtir. Birleþik Krallýk, Belfast'taki Queen's

University kurumunda adli týp araþtýrma uzmaný olarak çalýþan Steven Bell, protokolü deðerlendirdiðinde ihtiyatlý olmayý tercih etmiþtir. Bell, “ Mevcut yöntemlere göre avant ajlar ýnýn hâlâ ortay a konmasý gerekiyor” þeklinde konu þmuþ tur. “Has sasi yeti ortaya koymak için standart yöntem olan süper-yapýþtýrýcý tütme yöntemi ile yan yana karþýlaþtýrmalar faydalý ol ac ak tý r” di ye n Be ll 'i n bahsettiði yöntem, parmak izin in çýký ntýl arý boyu nca beyaz bir malzeme býrakmak üzere, gizli parmak izlerindeki amino asitler, yað asitleri ve proteinlerle havadaki nem dahil olmak üz er e t ep ki me ye gi re n b ir sü pe r- ya pý þt ýr ýc ý kullanmakta v e p armak i zinin r esmini çýkarabilmektedir. Bell'e göre suç mahallinde parmak izlerini boyar madde çözeltisinin içine almak kolay olmayabilir. Bell son olarak þunlarý eklemektedir: “Ýþaretleri taþýyan nesne bir araba örneðinde olduðu gibi büyük olduðu zaman bu yöntemi uygulamanýn pratik zorluklarý olabilir”.

Su, AIE protokolünün gelecekteki adli týp uygulamalarý için ümit verici olduðunu düþünse de, bu yöntemin bazý sýnýrlamalarýnýn olduðunu da kabul etmektedir. Ancak, Su'ya göre protokolün en azýndan eðitim alanýnda bir deðeri olacaktýr. Su, “Alkolde çözünmesi ve görünür alanda emisyon yapmasý koþulu ile, bulunacak bileþiklerin kullanýlacaðý protokolün okuldaki öðrenciler için bir kimyasal veya adli týp deneyi olarak uygun olabileceðini” belirtmiþtir.>Bilim.Org

MÝKROORGANÝZMALARI VE HÜCRELERÝ DUYABÝLECEK MÝYÝZ? Ý

nsan kulaðýnýn duyma eþiðinin bir milyon kat daha sönük sesleri algýlayabilen dünyanýn ilk nanokulaklarý yapýldý. Bu yeni cihazlarla bakterilerin, mikro ve na no ölçekte ki objeler in yaydýðý ses dalgalarýný tespit etmek mümkün olabilir. Petri kabýnda çoðalan bakteri kolonilerini duyanýnýz oldu mu? Almanya LMU den araþtýrmacýlar, Physical Review letter’ ýn ocak sayýsýnda yayýnladýklarý çalýþmada; çok düþük seviyedeki sesleri algýlayabilen yüks ek ha ssas iyet e sah ip dü nyan ýn en küçü k kulaklarýný oluþturan cihazý tanýmladýlar. Ekip, odaklanmýþ lazer ýþýnýna sýkýþmýþ altýn partikülleri yüz ey üze rin de dol aþt ýra rak yak ýnd a bul una n nano part ikül leri n ses titr eþim leri ni kayd etme yi baþardýlar. Ayrýca, bu çalýþmada seslerin nereden geldiði de belirlenebiliniyor. Araþtýrmacýlara göre bu nano-kulaklar -60 desibel kadar olan sesleri duyabiliyor. Buda bir insan kulaðýnýn duyabileceði ses den bir milyon kat daha düþük sesleri duyma olanaðý veriyor.

Optik cýmbýzlar, küçük nesneleri yakalamak için optik mikrosko plarca odaklanm ýþ kýzýlöte si lazerlerdir. Bunlar hücre, metal parçacýklar, DNA ve birçok çalýþmada kullanýlmaktadýr. Araþtýrmacýlar lazer ýþýnlarýnýn yüzey üzerindeki hareketini kullanarak küçük nesnelerini yerinden taþýyabilir ve ye ni nd en iþ le ye bi li rl er . Ma ka le ni n ba þy az ar ý Alexander Ohlinger, ses dalgalarý gibi bazý faktörlerin bu hareketi bozmasýnýn sonuçlarýný merak ettiklerini ve eðer bu bozulmalarý denetleyebilirlerse optik cýmbýzlarý bir mikrofon gibi kullanabileceklerini belirtiyor. Ohlinger ve çalýþma arkadaþlarý bu teorilerini iki deney ile test ettiler. Ýlk olarak, çok yüksek bir ses kaynaðýna sýkýþtýrýlmýþ parçacýklarýn verdiði tepki gözlemlendi. Sonra, yukarýdaki resimde de gösterildiði gibi lazer ile ýsýtýlmýþ altýn nanopartiküllerin çok zayýf sese sahip titreþimleri tespit edildi. Her iki durumda da ses dalgalarý doðru tespit edildi. Oh li ng er , bu ça lý þm al ar ýn ýn “A ku st ik mikroskop” adý altýnda baþlý baþýna bir alanýn açýlmasýný saðlayacaðýný ve optik cýmbýzlar ile bakterileri, virüsleri hatta DNA replikasyonu ve mitoz bölünme gibi hücresel iþlemlerinin bilim insanlarýnca duyabileceðini ön görüyor. Çalýþma içerisinde bulunmayan Lene Oddershede, nano-kulaklarýn biyolojik sistemleri uygulamasýna geçilmeden önce nano seviyede son derece fazla olacak olan arka plandaki seslerin ayýklanmasý konusunda tekniðin geliþtirilmesi yönünde fikir belirtmekte. Bunun baþarýlabileceði

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

yönünde inancýnýn tam olduðunu da Oddershede belirtmektedir. Ohlinger, nano-kulaklarý farklý sistemler içinde de kullanabilmek yönünde çalýþmalar yapýldýðýný ve bu konuda geliþmeler olacaðýný ön görmekte. Ayrýca, bu cihazlarýn biyoloji de kullaným veriminin artýrýlmasý yönünde çalýþmalar devam etmekte. Son zamanlarda, ses odaklý hastalýk teþhislerinin çok yoðun çalýþýldýðý ve bu konuda gittikçe artan yayýnlarý göz önünde bulundurduðumuzda yakýn bir gelecekte hastalýk teþhislerinin ve iyileþme sürecinin nefes alýp vermemizden bile tespit edilebileceðini ön görebiliriz.>Bilim.Org

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

09 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

K

OSGEB Baþkanlýðý tarafýndan yeni iþ kurmak isteyen giriþimcilere verilen ve alt sýnýrý 27.000 TL olan hibe desteði 30.000 TL'ye çýkarýldý. Ayrýca iþini büyütmek isteyenlere 2 yýlý ödemesiz 4 yýl vadeli 70.000 TL geri ödemeli destek verilecek. Ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati iþlevleri yerine getiren giriþimcilerin desteklenmesi, giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý ve giriþimciliði gençlere bir kariyer fýrsatý olarak sunmak amacýyla KOSGEB tarafýndan verilen Giriþimcilik Destek Programý'nda önemli deðiþiklikler yapýldý. Buna göre; KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimlerinden mezun olarak, iþini kuran giriþimcilere verilen 27.000 TL geri ödemesiz KOSGEB Yeni Giriþimci Desteði 30.000 TL'ye çýkarýldý. Ayrýca 60 saat olarak verilen Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimlerinin süresi de, iþini kurmak isteyen giriþimcilerin, iþ kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasýl ve ne zaman yapacaðýný belirlemesi amacýyla baþarýlý iþ planý hazýrlamalarý için toplam 70 saate çýkarýldý. YENÝ GÝRÝÞÝMCÝ DESTEÐÝ 27.000 TL'den 30.000 TL'ye ÇIKARILDI. Kendi iþyerini kurmak isteyen için bir nevi baþlangýç sermayesi desteði olan Yeni Giriþimci Desteði kapsamýnda verilen hibe desteði 27.000 TL'den, 30.000 TL'ye çýkarýldý. KOSGEB Ýcra Komitesi'nde alýnan kararla, giriþimcilerin kuracaklarý iþletme için, iþletme kuruluþ giderleri desteði 3.000 TL, Kuruluþ Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donaným ve Yazýlým Desteði 15.000 TL, Ýþletme Giderleri Desteði 12.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL olarak uygulanacak. Böylece, Yeni Giriþimci Desteði'nin 30.000 TL'si geri ödemesiz, 70.000 TL'si de geri ödemeli olmak üzere

topl am 10 0.00 0 TL' ye çýkarýlmýþtýr. U Y G U L A M A L I GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMLERÝNÝN SÜRESÝ ARTTIRILDI Ýþ arayanlar baþta olmak üzere kadýnlar, gençler, özürlüler gibi tüm gruplarýn yeni bir iþ kurmasý amacýyla, gerek KOSGEB olarak, gerekse çeþitli kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapýlarak verilen 60 saatlik Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimlerinin süresi de, 24 saati atölye çalýþmalarý olmak üzere toplam 70 saate çýkarýldý. Alýnan kararla, Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri elektronik ortamda da gerçekleþtirilebilecek. ÜNÝVERSÝTELERDE GÝRÝÞÝMCÝLÝK DERSÝ ALANLAR DA, KOSGEB DESTEÐÝ ALACAK Alýnan kararla, üniversiteler tarafýndan, örgün eðitim kapsamýnda verilen giriþimcilik derslerinin bir akademik yýl içerisinde en az 56 saat olarak uygulanmasý kararlaþtýrýldý. Bu dersleri alan giriþimci öðrenciler, KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Sertifikasý alýp, hibe þeklinde verilen 30.000 TL'lik giriþimcilik desteðinden de faydalanacak. Faizsiz 70.000 TL'lik geri ödemeli destekten de yararlanabilecektir. Sürdürülebilir kalkýnma için giriþimcilerin tüm gücünü kullanmak ve baþarýlý iþletmelerin kurulmasý için destek mekanizmalarý kurmanýn

gereklilik olduðunu vurgulayan KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan; ''Ülkemizde yeni kurulan iþletmelerin finansmana eriþimde karþýlaþtýklarý zorluklarýný bildiðimiz için 2010 yýlýnda baþlattýðýmýz KOSGEB Yeni Giriþimci Desteði, giriþimcilerin iþletme kuruluþ döneminde yaþadýklarý sýkýntýlarý aza indirmek için verdiðimiz bir destek niteliðindedir. Bu kapsamda, giriþimcilere verdiðimiz hibe desteðini 27.000 TL'den 30.000 TL'ye çýkarttýk. Geri ödemeli destek limiti olan 70.000 TL'yle birlikte bu desteðimiz 100.000 TL'ye çýkmýþtýr. Yeni Giriþimci Desteðinde, destek oraný 1. ve 2. bölgeler için % 60, 3. ve 4. bölgeler için %70'tir. Kadýnlar ve özürlüler için bu oranlar (+) %10 olarak uygulanmaktadýr. Giriþimcilerimizin bu desteðe baþvurabilmeleri için eðitim sürecini tamamlamýþ olmalarý ve kabul edilebilir bir iþ planý sunmalarý gerekmektedir.''dedi.

ÇEVREYE DUYARLI YAPILAR GELÝYOR

Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, yeni bir seferberliðin arefesinde olduklarýný belirterek, ''Türkiye'de yapý stokunun iyileþtirilmesi noktasýnda ciddi bir çalýþmamýz var'' dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de son 9 yýlda kamu ve özel sektör eliyle 5 milyondan fazla konut yapýldýðýný ancak hala yaklaþýk 15 milyon konutun elden geçirilmesi, yarýsýnýn da yenilenmesi gerektiðini belirtti. Özellikle deprem kuþaðý üzerinde bulunan Marmara'dan baþlamak üzere Kocaeli, Bolu, Düzce, Bursa, Eskiþehir, Ýzmir, Elazýð, Erzincan, Van, Bingöl ve Hakkari gibi afet riski altýndaki yerlerde binalarýn dönüþtürülmesine yönelik öncelikleri bulunduðunu ifade eden Bayraktar, þunlarý kaydetti: ''Çok ciddi görevin, yeni bir seferberliðin ar ef es in de yi z. Tü rk iy e' de ya pý st ok un un iyileþtirilmesi noktasýnda ciddi bir çalýþma var. Afet riski taþýyan binalarýn Türkiye'nin köylerinden, kasabalarýndan, þehirlerinden sökülüp atýlmasý, bizim önceliðimizdir. Bu doðrultuda çok ciddi bir yasa tasarýsý hazýrladýk. Þu anda meclis gündeminde, yarýsý görüþüldü. Bu yas anýn en önemli ay aðý can güvenliðidir. Ýnsanlarýmýzýn canýný korumaya, ko ll am ay a y ön el ik bi r k an un du r. Bu ra da insanlarýmýzýn canýný, hayat hakkýný korumaya endeksli bu kanundaki diðer argüman da mal emniyetidir. Yani insanlarýmýzýn binalarýný yýkacaksýnýz

ve bu bir tepki doðuracak. Çok zor bir iþ, dünyanýn en zor iþi. Diðer taraftan can güvenliði daha da önemli. Burada ana gayem iz insan ýmýzý n yaþama hakkýný, can emniyetini güven altýna almak.'’ Daha mutlu, huzurlu ve refah seviy esi yükse k bir to pl um a er iþ me ni n gayreti içerisinde olduklarýný dile getiren Bayraktar, ''Bu iþi vatandaþlarýmýzla birlikte aðýrlýklý olarak vatandaþlarýmýza yaptýracaðýz. Bizim önümüzdeki, zihnimizdeki en önemli husus, Türkiye'deki yapý stoðunu rehabilite etmek. Güzel güzel yerleþim birimlerimiz, saðlam binalarýmýz olsun. Hem binalarýmýz hem de binalarýmýzýn çevresi güvenli olsun, site tarzýnda olsun'' diye konuþtu. ''Çevreye duyarlý yapýlar oluþturacaðýz'’ Çocuklarýn oyun oynayabileceði, yaþlýlarýn dinlenebileceði ve enerji tasarrufu saðlayacak binalarýn yapýlacaðýný bildiren Bayraktar, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Çocuklar apartmanlara týkanýp kalmasýn, bahçelerinde rahat rahat oynasýn; emekli insanlar

da yaþlý insanlar da oradaki bahçelerde, parklarda otursun dinlensin, komþuluk iliþkileri artsýn diye yeni bir gayretin, yeni bir þehirleþmenin, yeni bir yapýlaþmanýn, yeni bir ikame tarzýnýn, yeni bir mekansal tarzýn strateji planlamasýnýn arefesindeyiz. Baþbakanýmýz da bu iþin arkasýnda. Çevreye duyarlý yapýlar oluþturacaðýz, yeþil binalar yapacaðýz. Suyu daha ekonomik kullanan, yaðmur suyundan, atýk sudan, rüzgar enerjisinden, güneþ enerjisinden istifa eden binalar yapacaðýz. Büyük, geliþmiþ, kalkýnmýþ Türkiye'nin önemli ayaklarýndan bir tanesi, bu. Bunun için hazýrlýklarýmýza, arkadaþlarýmýzla beraber hýzla devam ediyoruz.'’


09 NÝSAN 2012 PAZARTESÝ

SAYFA 6

- GÜNCEL -

23 GÜNDEN BERÝ KAYIP OLAN KIZIN CESEDÝNE ULAÞILDI Güven; “VIP kiþilere koruma görevini yürütenler aslýnda beni deðil valileri deðil devletin onurunu koruyorlar. Bu eðitimle daha çok bilgileriniz tazelendi ve becerileriniz arttý.”dedi. Törende konuþan Emniyet Genel Müdürlüðü Koruma Dairesi Baþkaný Hüseyin Tunçoðlu da hizmet içi eðitimin önemine deðinde ve bu alanda Siirt'te pozitif ayýrýmcýlýk yaptýklarýný belirtti. Törende daha sonra kursu baþarýyla bitiren 60 personele sertifikalarý Tunçoðlu, Güven ve diðer yetkililer tarafýndan verildi.

Siirt'in Baykan ilçesindeki evinden 23 gün önce ayrýldýktan sonra bir daha kendisinden haber alýnamayan þizofren hastasý Canan Ilýk (19) adlý genç kýzýn cesedine ulaþýldý. Günlerden beri kýzlarýný arayan genç kýzýn ailesine acý haber Ziyaret Beldesinden geldi. Genç kýzýn cesedi belde çöplerinin döküldüðü Gündoðdu Köyü civarýndaki Haydar Köprüsü yakýnlarýnda bulundu. Genç kýzýn cesedi otopsinin ardýndan Baykan ilçesinde defnedildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

OTOMOBÝL ASKERÝ ARACA ÇARPTI

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütüne ait yaþam malzemesi ele geçirildi. Va li li kt en ya pý la n aç ýk la ma da "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasýný ve vatandaþla rýmýza huzurlu ve güvenli bir ortam saðlamak maksadýyla, Ýl Jandarma Komutanlýðýnca yürütülen istihbari çalýþmalar sonucunda, 3. Komanda Tugay Komutanlýðýnca, Eruh Ýlçesi Kýrsalýnda icra

edilen operasyon esnasýnda, Bölücü Terör Örgütü mensuplarýnca kullanýldýðý deðerlendirilen ve arazide gömülmüþ þekilde: (40) Kg un, (40) Kg Bulgur, (11) kg þeker, (1) Kg Pekmez, örgütsel kýyafet, ile çeþitli yaþam malzemeleri ele geçirilmiþtir."dedi. A çý kl am an ýn so n b öl üm ün de te rö r örgütüne yönelik mücadelenin sürdürdüðü belirtildi.

ATABAÐI BELDESÝNDE KURA HEYECANI

Baykan Ýlçesi A t a b a ð ý Beldesinde Ýþ Kurun Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda çalýþmak isteyenler kura ile belirlendi. Belediyenin Kültür Merkezinde yapýlan kura çekimine Belediye Baþkaný Tayyar Lale Ýþ Kur Müdür Yardýmcýsý Necmettin Yýldýz ile iþ baþvurusunda bulunan vatandaþlar katýldý. Kura çekimine 120 kiþinin baþvurduðunu belirten Ýþ Kur Müdür Yardýmcýsý Necmettin Sevgili “8 ay süreyle Toplum Yararýna çalýþtýrýlmak üzere 50 kiþiyi belirleyeceðiz. Adil olmasý için çalýþtýrýlacak kiþileri hepinizin huzurunda kura çekmek suretiyle tespit edeceðiz.”dedi. Belediye Baþkaný Tayyar Lale'de çalýþtýrýlacak kiþilerin belde sakinleri arasýndan seçilecek olmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini belirtti. Lale “Bu kura çekimi bizi iki açýdan sevindiriyor. Bunlardan birincisi bu kiþileri istihdam ederek beldemize daha güzel daha kaliteli bir hizmet verme imkanýna kavuþuyoruz. A l t y a p ý çalýþmalarýný yaný sýra

Siirt'te bir otomobil askeri araca çarptý. Edinilen bilgiye göre; Siirt-Kurtalan kara yolu üç yol mevkiinde Nedim Evci (30) yönetimindeki 30 YA 834 plakalý otomobil askeri bir araca arkadan çarptý. Kazada hafif yaralanan otomobil þoförü Nedim Evci Siirt Devlet Hastanesinde müþahede altýna alýndý.

SEKBÝLDER'E BAÐLI SABRÝ CEMÝL ARIAK KÜLTÜR MERKEZÝNDE KAYNAÞMA YEMEÐÝ Siirt Eðitim Kültür Bilim Derneði SEKBÝLDER'e baðlý Baykan Sabri Cemil Arýak Kültür Merkezinde bir kaynaþma yemeði verildi. Merkezde verilen kaynaþma yemeðinde konuþan müdür Ali Pehlivan, kültür merkezinde yoðun bir kültürel ve eðitim programý uyguladýklarýný belirterek “Merkezimizde çok yönlü hizmet veriyoruz. Öðrencilerimizin eðitim ve öðretimlerine katký yapacak, destek verecek kurs, yarýþma ve benzeri faaliyetleri gerçekleþtiriyoruz. Yetiþkinlere yöneliklerde faaliyetler planlýyoruz. Zaman zaman konferans, panel ve seminerler düzenleyerek yetiþkinlerimizi de merkezimize çekmeye çalýþacaðýz. Amacýmýz ilçemize yaþayan her vatandaþa ulaþmak ve güzel ilçemizin eðitim yaþamýna katkýda bulunurken, kültür dokusunu da korumaya çalýþmaktýr.” dedi. Pehlivan bu güne kadar 200 öðrenciye yönelik kurslar düzenlediklerini ve kendilerine verilen desteðin artmasý halinde bu sayýnýn katlanarak artacaðýný belirtti. özellikle beldemizin aðaçlandýrýlmasýna yönelik kapsamlý çalýþmalar yapmayý planlýyoruz. Ýkincisi de bu kiþiler beldemizde oturan vatandaþlarýmýzýn arasýndan seçilecekler. Bu da beldemiz ekonomisine katký ve istihdam sorununa bir nebzede olsa çözüm demektir. Þimdiden kurada belirlenecek kiþileri kutluyorum.”dedi. Ýlk kurayý Baþkan Lale'nin çekmesini ardýndan kura çekimi yapýldý.

09 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları  

09 Nisan 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you