Page 1

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜNE ATANAN PROF.ERMAN Siir t Üniv ersi tesi rekt örlü ðüne atanan Prof.Dr. Murat Erman, Siirt Üniversitesinin güzel günlerin beklediðini söyledi. Prof. Dr.Erman, yaptýðý açýklamada, kendisinin de Siirtli olduðunu belirterek kendi memleketine hizmet etmenin kendisi için bir mutluluk vesilesi olduðunu belirtti. Siirt'in kalkýnma hamlesini istediði hýzda gerçekleþtiremeyen bir memleket olduðunu belirten Prof.Dr. Murat Erman “Daha önceden yapacaðýmýz hizmetler adýna belirlediðimiz bir yol haritamýz var. Bunu uygulamaya koyacaðýz. Özelde Siirt Üniversitesinin geliþmesi ve ülkemizin büyük üniversiteleri arasýnda yer almasý, genelde de Siirt'in kalkýnmasýný saðlamak için kollarý sývayacaðýz. Bilindiði üzere Siirt kalkýnma hamlesini istenilen hýzda gerçekleþtiremiyor. Ýlimizin hýzlý bir

þekilde kalkýnmasýný saðlamak için üniversite olarak gereken katkýyý sunmaya çalýþacaðýz. Bu amaçla ge re kl i ar aþ tý rm a ve i nc el em el er i ya pa ra k sonuçlarýný toplumla paylaþacaðýz. Üniversitemizin baþta sivil toplum kuruluþlarý ve sanayi kuruluþlarý olmak üzere toplumun bütün kesimleri ile yakýn bir iþbirliði kurmasýný saðlayacaðýz. Si ir t Ün iv er si te si , ça ðd aþ , bi li ms el geliþmeleri yakýndan takip eden bir üniversite haline gel ece kti r. Sii rt Üni ver sit esi ni güz el gün ler be kl iy or .” De di . H al en Va n Y üz ün cü Yý l Üniversitesinde öðretim üyesi olan Prof. Dr. Erman, yakýn bir süre içerisinde gelip göreve baþlayacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý' nýn görev süresinin dolmasý nedeniyle üniversitede yapýlan seçimlere katýlan 6 ay aday arasýnda en çok

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 07 EYLÜL 2012 CUMA

S

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2290

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

iirt Ýl Halk Kütüphanesi ne 8 yýldan beri asaleten m ü d ü r ü n a t a n m a d ý ð ý belirtiliyor. Siirt'in tek kütüphanesi konumunda olan ve bünyesinde çocuk k ü t ü p h a n e s i bölümü de bulunan kütüphaneye en son 8 yýl önce asaleten bir müdür atandýðý ifade ediliyor. 135 bin nüfusa sahip bir memleketin tek kütüphanesi olan Ýl halk Kütüphanesine, üç yýl önce atanan müdürün bir memur sendikasýnýn genel baþkanlýðýný yürütmesi nedeniyle görevli izinli sayýldýðý ve bu nedenle Siirt'e gelip görevine baþlamadýðý belirtiliyor. Daha önceki yýllarda da kütüphane asil müdür olmadýðý için vekaletle yürütülüyordu. Kitapsever bir önce kütüphaneyi asil müdür atanmasýný istediklerini belirterek “Bir kurum 8 yýldan beri asaleten bir yönetici görmemiþse, orada mutlaka bir aksama olacaktýr. Her ne kadar burada bu iþi vekaletle yürüten arkadaþlar iþlerini en iyi þekilde yürütmeye çalýþýyorlarsa da tamamen yetkili olmadýklarý için çalýþmalarda bazen aksamalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle bütün yetkililerden bir an önce kütüphane müdürünün gelip göreve baþlamasýný saðlamalarý veya sendikadaki genel müdürlük görevinden dolayý gelip buradaki görevine baþlayamýyorsa, onun baþka bir göreve aktarýlmasý ve Siirt'te de gelip görev yapabilecek bir yöneticinin atanmasýný istiyoruz.” Þeklinde görüþ belirtiyorlar.

oyu Prof. Dr.Recep Ziyadanoðullarý, Prof. Dr.Ömer Þahin ve Prof. Dr. Murat Erman çýkmýþtý. Ýsimler YÖK'e bildirilmiþ, YÖK'ün ardýndan isimler Cumhurbaþkanlýðýna sunulmuþ. Cumhurbaþkanlýðý makamý da, diðer 22 üniversite ile birlikte yaptýðý rektör atamalarýnda Prof.Dr. Erman'ý uygun gördü. Umut Gazetesi olarak, Prof.Dr. Murat Erman'ý kutlar yeni görevinde baþarýlar dileriz.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan uygulanan Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý ( K K Y D P ) n d a n yararlanmalarýný istedi. Baþkan Kuzu, yaptýðý yazýlý açýklamada tarýma dayalý ekonomik yatýrýmlarýn desteklenmesi konulu tebliðin 4 Eylül 2012 tarihli R e s m i G a z e t e d e yayýnlandýðýný belirtti. Açýklamada programla; kýrsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve tarýma dayalý sanayi uyumunun saðlanmasý için küçük ve orta ölçekli iþletmelerin desteklenmesi, tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý, yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin artýrýlmasý ve kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin oluþturulmasý amaçlandýðý belirtildi. Açýklamada “Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar veya kýsmen yapýlmýþ yatýrýmlarýn tamamlanmasýna yönelik yatýrýmlar, alternatif enerji kaynaklarý kullanan yeni seralarýn yapýmýna yönelik yatýrýmlar, teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri, koyun, keçi ve manda konularýnda sabit yatýrým projeleri konularýna yönelik yatýrýmlara hibe desteði saðlanacaktýr. Proje baþvurularýnda hibeye esas yatýrým tutarý olarak, gerçek kiþiler için 150 bin lira, tüzel kiþiler için 600 bin liranýn yüzde 50'si hibe desteði olarak verilecektir. Programa odamýz üyesi gerçek ve tüzel kiþiler ile tarýmsal amaçlý kooperatifler baþvuruda bulunabilecektir.” Denildi. Öte yandan Siirt Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý konusunda bir açýklama yaptý. Kurumdan yapýlan yazýlý açýklama da þöyle: “Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi programý çerçevesinde Ekonomik yatýrýmlarýn desteklenmesi hakkýndaki 2021/64 sayýlý Teblið 04.09.2012 tarih ve 28401 Sayýlý resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Baþvuru süresi tebliðin yayýnlanma tarihinde itibaren 60 gün olup; son baþvuru tarihi 02.10.2012 Cuma günü mesai bitimine kadardýr. Devamý Sayfa 6’da


SAYFA - 2

07 EYLÜL 2012 CUMA

- GÜNCEL - SAÐLIK -

Beyin kanamalarýný iki ana gurupta inceleyebiliriz. BEYÝN ÝÇÝNE OLAN KANAMALAR: Beyini besleyen damarlarýn cidarýnýn yýrtýlmasý sonucu,kanýn beyin içine sýzmasý ve beyin dokusunu tahrip etmesidir. Beyin damarlarý yaþ ilerledikçe yýpranýrlar ve elastiki özelliklerini kaybederler.Bu nedenle özellikle tansiyon yüksekliði olan yaþlý insanlarda sýklýkla yýrtýlarak beyin kanamalarý oluþtururlar.Hastalarýn bir taraflarý felç olur.Ayak ve el (tutulan tarafda) tamamen veya kýsmen felç olur.Ayrýca konuþma merkezinin tutulduðu durumlarda hasta konuþamaz. Genç yaþlarda beyin damarlarýnýn cidarýnýn zayýflamasý sonucunda balonlaþmasý ve bu balonlaþan kýsmýn yýrtýlmasý neticesinde beyin kanamasý oluþabilir.Damarlarda oluþan bu balonlara "ANEVRÝZMA" adý verilir. Anevrizma rüptürü, yani anevrizma yýrtýlmasý her yaþta görülebilir. Önceden tespit edilmeleri mümkün deðildir. Hastanýn hiç bir þikayeti olmaz. Ani bir zorlanma,heyecanlanma ile balonlaþan damar yýrtýlabilir. 1. Beyin içine olan kanamalar 2. Beyin dýþýna olan kanamalar Sanatçý Ebru Gündeþ'in kameralar önünde hastalanmasýný hatýrlarsýnýz. Anevrizma yýrtýlmasý ve oluþan beyin kanamasý sanatçýyý anýnda komaya soktu. Yaþý 40 civarýnda olanlar hatýrlarlar. Türk sinemasýnýn kralý Ayhan Iþýk'da yine anevrizma kanamasý sonucunda vefat etmiþti. Anevrizma kanamalarý aniden oluþur ve hastalarýn büyük çoðunluðu komaya girerler. Tedavi ameliyatdýr. Ameliyat ile balonlaþan ve yýrtýlan damar baðlanýr. Çok ince,hassas bir ameliyat olup,ancak büyük merkezlerde,bu iþler için özel eðitim almýþ beyin cerrahisi uzmanlarý tarafýndan yapýlýrlar. BEYÝN DIÞINA OLAN KANAMALAR: Genelde travmalar sonucunda oluþurlar. Beyinin üzerinde DURAMATER denen bir zar vardýr. Bu zarýn üstünde bulunan damarlar travma neticesinde kýrýlan veya çatlayan kafatasý kemiklerinin zedelemesi ile kanama yapabilirler. Oluþan kanama beyin zarý duramater ile kafatasý kemikleri arasýnda birikir ve beyinin sýkýþmasýna neden olur. Ameliyat edilmezse beyin ölümü husule gelir ve hasta ölür. Bu kanamalara EPÝDURAL HEMATOM adý verilir. Þiddetli travmalarda beynin üzerindeki damarlarda zedelenebilir. Bu damarlardan sýzan kan duramater (Beyin zarý) altýnda birikerek yine beyinin sýkýþmasýna neden olur.Bu kanamalara SUBDURAL HEMATOM adý verilir. Ayrýca beynin üzerini örten çok ince bir zar olan araknoid zarýn altýna doðru da kanama olabilir. Bu tür kanamalarada SUBARAKNOÝD KANAMA adý verildir. Kafa travmalarýndan sonra özellikle hastalar 24 saat müþahade altýnda tutulurlar.Bunun sebebi;beyin içinde baþlayan bir kanama ilk baþlarda belirti vermeyebilir. Ancak ilerleyen saatlerde kanamanýn artmasý ve beyine baský yapmasý sonucunda hasta komaya girebilir.Bu nedenle kafa darbelerinden sonra 24 saat hastanede gözlem altýnda tutulurlar. hastanýz kazadan sonra ilerleyen saatlerde kusmaya baþlarsa ve dalgýnlaþýrsa vakit geçirmeden acil servise müracaat ediniz.. TEDAVÝ: Bu bölümde daha ziyade kazalar sonucu oluþan beyin kanamalarýný anlatacaðým. Bazen hastalarýn ufak tefek aðrýlar dýþýnda hiç bir þikayeti yoktur. Hastahaneye yatmayý kabul bile etmezler. Ancak gecenin bir saatinde koma halinde geriye dönen hastalarýmýz vardýr.

N

ASA’nýn WISE görevi ile (2009’un sonunda Dünya’nýn alt yörüngesine fýrlatýlan bir kýzýlötesi uzay teleskopu) 29 Aðustos 2012'de duyurulduðu üzere uzayda “milyonlarca” olasý süper kütleli kara deliði ve bunun yanýnda 1.000 tane tozlarla çevrili çok yüksek sýcaklýklara sahip, NASA’nýn “Sýcak Köpekler” olarak isimlendirdiði galaksileri buldu. Bu kara delikler belki de evrenin ilk zamanlarýnda Samanyolu galaksimizin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliðe örnek olabilirler. Evren'in ilk zamanlarýnda galaksi ve kara delik gibi gökcisimlerinin genç olduðu zamanlarda bunlar gibi süper kütleli kara delikler belki de kuasar diye bildiðimiz hayli parlak objelere enerji kaynaðý saðlýyordu. Kaliforniya Pasadena’daki NASA’nýn Jet Fýrlatma Laboratuvarý'ndan (JPL) WISE kara delik çalýþmasýnýn öncü yazarý Daniel Stern þöyle diyor: “Kara delikleri yakaladýk. WISE onlarý tüm gökyüzü boyunca buluyor…” Bu objeler bundan önce neden görülmemiþti? Cevap þu ki, tozlarla kaplýlardý ve tozlardan onlarý göremiyorduk. WISE teleskopu tozdan görebiliyor. WISE’ýn açýlýmýný Türkçeye çevirirsek “Geniþ Alanlý Kýzýlötesi Dalga Keþifçisi” (Wide-field ýnfrared Survey Explorer). Anlayabileceðiniz gibi teleskop elektromanyetik spektrumun kýzýlötesi dalga boyuna duyarlý ve o dalga boyunda görüntüler elde edebiliyor. Gece görüþ gözlükleri gibi çalýþtýðý da söylenebilir; gece görüþ gözlükleri, objeler tarafýndan ýsý olarak yayýlan kýzýlötesi ýþýðý yakalýyor. Kara delikler de çevrelerindeki tozu ýsýttýklarý için kolaylýkla teleskop tarafýndan görülebiliyorlar. 2009 ve 2011 yýllarý arasýnda, WISE teleskopu tarafýndan kýzýlötesi üzerinden iki tam gökyüzü taramasý gerçekleþtirildi. Teleskop gökyüzünün milyonlarca fotoðrafýný çekti. Görevdeki tüm veriler halkýn ulaþabileceði bir þekilde yayýnlandý. Þimdi astronotlar WISE verilerini kara delikler gibi yeni keþifler yapmak için kullanýyorlar. Yukarýdaki fotoðraf, gökyüzümüzde dolunayýn kapladýðý alanýn 3 katý bir alana yakýnlaþýyor. Kara delik adaylarý –kuasarlara güç saðlama olasýlýðý olan- sarý dairelerle iþaretlenmiþ olarak gösterilmekte Astronotlarýn söylediðine göre bu bulgular onlara galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin merkezlerinden nasýl büyüdüklerini ve birlikte nasýl geliþtiklerini anlamalarýna yardým ediyor.


SAYFA - 3

07 EYLÜL 2012 CUMA

- GÜNCEL -

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Doðu ve Güneydoðu için doðalgazla ilgili çalýþmalarýn artýk önemli bir noktada olduðunu belirterek, ''11 il ve 5 ilçe için doðalgaz ihalesine çýkma kararýný EPDK kurul kararý olarak aldý" dedi. Yýldýz, Türkiye Ýþ Kadýnlarý Derneði (TÝKAD) tarafýndan düzenlenen ''Türkiye'nin Enerji Politikalarý'' konulu toplantýdaki konuþmasýna, Afyonkarahisar'da þehit olan 25 asker için baþsaðlýðý dileyerek baþladý. Enerji sektörünün önemli olgularý içinde barýndýran dünyanýn yükselen bir deðeri olduðunu belirten Yýldýz, þöyle konuþtu: ''Bunun için konuyla alakalý deðerli insan kaynaðýna ihtiyacýmýz var. Çünkü Türkiye, deðiþimi, özelleþmeyi ve serbestleþmeyi seçti. Bu konuda hanýmefendilere çok iþ düþüyor. Kadýnlarýn omuzlarýnda yükselecek bir çok sektör var. Enerji sektörü de bunlardan bir tanesi.'’ Bakanlýklarýnýn kadýn yöneticilerin yükselmesini istediklerini belirten Yýldýz, ''Özellike kanuni zeminin hazýrlanmasý ile ilgili hiç bir engel yok. Türkiye'de oluþan siyasi istikrarýn itina ile korunmasýnýn sadece pa rt il er in iþ in e g el me di ði ni bü tü n i þ a le mi yl e deðerlendirilebilecek bir husus olduðunu vurgulamak isterim'' diye konuþtu. Enerji konusuyla ilgili hanýmlarýn odaðý olacaðý bir projeleri bulunduðuna dikkati çeken Yýldýz, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Kadýnlarýn enerji sektöründe yeterince yar almasýný saðlayacaðýz. Siyasi olgulara kayýtsýz kalamayýz. Doðu ve Güneydoðu için doðalgazla ilgili çalýþmalarýn artýk önemli bir noktasýndayýz. 11 il ve 5 ilçe için doðalgaz ihalesine çýkma kararýný EPDK kurul kararý olarak aldý. En az 35-40 milyar liralýk yatýrýmýn yapýlmasýna ek olarak, han ýml arý mýz ýn b und an i sti fad e et tið i do ðal gaz yatýrýmlarýný dün itibariyle tekrar karara baðlamýþ oluyoruz. Þýrnak, Hakkari Mardin, Bitlis, Bingöl, Muþ olmak üzere 11 il merkezi ve 5 ilçe merkezinin doðalgaz donatým ihalelerinin önünü açmýþ oluyoruz. Hükümetimiz döneminde 81 þehrin 70'ine doðal gaz götürdük. Özel sektöre her zaman ülke adýna fedakarlýk yapýn ama bunu zarar ederek yapmayýn diyoruz. Ayný zamanda para da kazanýn diyoruz. 65 ilde doðal gaz daðýlýmý yapýlmaktadýr. Bazý belediyelerde sorunlar yaþýyoruz ki bunlarýn hangi beled iyele r olduð unu söyle meme gerek yok. Her yaptýðýmýz iþte bir seçimle karþý karþýyayýz. Herkes seçimini yapacak biz vatandaþa hizmet yapmayý tercih ettik. BDP'ye çok açýk sesleniyorum. Biz doðal gaz götü rece ðiz orad aki vata ndaþ a. Onla r seçi mler ini yapsýnlar. Terörden yana mý kullanacaklar, yoksa oradaki va ta nd aþ la rý mý za do ða l g az ýn gö tü rü lm es in i m i isteyecekler? Biz bunu her beraber izleyeceðiz. Bunu her zaman olduðu gibi engellemeye mi kalkýþacaklar- Yoksa

refah seviyesinin her noktaya ul aþ tý rý lm as ýy la al ak al ý yaptýðýmýz iþlere destek mi verecekle r? Bu bir siyasi ça lý þm a de ði l va ta nd aþ a gö tü rü le n hi zm et ti r. O yüzd en part iler üstü bir çalýþmadýr. Açýk ve seçik bize tercih belirtsinler. Oraya doðalga zýn götü rülmesi ni de st ek li yo rl ar mý yo ks a teröre destek vererek engelliyorlar mý? Vatandaþýmýzý bunu deðerlendirece ktir.'' Bakan Yýldýz, toplantýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. ''Gazprom'la ilgili Avrupa'da bir soruþturma sürdürülüyor. Bu soruþturma Türkiye'deki fiyatlarý nasýl etki ler? '' soru su üzer ine Yýld ýz, þunl arý kayd etti : ''Avrupa'daki rekabet ortamýna engel görülen yapýyla ilgili baþlatýlan sürecin içerisinde Türkiye bulunmamaktadýr. Türk iye G azpr om'd an ön emli ölçü de ga z ted arik etmektedir. Kamunun payýný her geçen gün azalttýðýmýzý, özel sektörün payýný arttýrdýðýmýzý söylemek isterim. Bizim yeni bir pazarlýk önerimiz bugün itibariyle bulunmamaktadýr. Özel sektöre devrettiðimiz önceki dönemde 4 milyar metreküp ve yeni iþlenecek 6 milyar metreküple alakalý doðal gazýn fiyatýný özel sektör konuþmaktadýr. Türkiye'nin havuzundaki toplam doðal gaz maliyetini düþürmemiz gerekmektedir. Þuan Ýra n'dan al dý ðý mý z do ða l ga zý n fi ya tý yl a il gi li mu ta ba ka t saðlanamamýþtýr. Ama diðer ülkelerle alakalý yaptýðýmýz anlaþmalar devam etmektedir.'’ Yýldýz, ''Yeni 11 ille ilgili doðalgaz boru hattý Irak'tan gelen hat mý olacak? Doðal gazla ilgili Türkiye nasýl bir strateji izleyecek- Ak Parti madem ki halka hizmet yolunu seçti, Doðu ve Güneydoðu'daki bu iller için neden 10 yýl bekledi?'' þeklindeki soruya ise þu karþýlýðý verdi: '' Uzun yýllar boyunca götürülememiþ hizmetlerin kamu bütçesiyle beraber yapýlandýðýný biliyoruz. 4.5 yýl TBMM Pla n Büt çe Kom isy onu nda çal ýþm ýþ bir i ola rak söylemeliyim ki, 4 milyar dolarlýk yatýrým miktarý vardý. Biz sadece elektrik yatýrýmýnda bu miktardan daha çok yatýrým yaptýk. Nüfusun en fazla yoðun olduðu bölgelerden baþlayarak daðýtým yaptýk. 4 bin 200 kilometre ile aldýk þu an yaklaþýk 13 bin kilometrelere geldik. Bazen sosyal faydayý tesis etmek için rakamlarý ikinci plana koyarsýnýz. Biz o hizmeti oraya götürmeye kararlýyýz. Boru hatlarýyla olmayabilir, sýkýþtýrýlmýþ doðal gazla olabilir, bunun fizibiletisini yapýyoruz, Kuzey Irak'tan gelme ihtimali olan doðal gazdan daha öte bir durumdur. Biz Merkezi Irak

Hükümetini bir kenara býrakmadan bir iþlem yürütüyoruz. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacýmýz olacak.'’ ''BDP'ye bir mesaj verdiniz? 'Tercihini koy' dediniz. Terörden yana mýsýn, hizmetten yana mýsýn diye? Þunu çýkarýyorum. Bugüne kadar Türkiye doðuya yatýrým yapmýyor diye eleþtiriliyordu. O bölgenin kalkýnmamasýný neden istemesin Kürt tarafý?'' sorusu üzerine Bakan Yýldýz, þunlarý söyledi: ‘'Çok somut örnek vereceðim. Þýrnak ve Hakkari'ye havalimanlarý yapýlýyor. Oradaki insanýmýz neden bu hizmetten yararlanmasýn. O havaalanýnýn yapýmýyla alakalý 21 tane iþ makinesini yaktýlar. Bunu yakanlar orada bütün çalýþmalarýný tasvip ettiði o terör örgütüyle beraber bunu yaptýlar. Buradan nasýl bir yanlýþ anlama vardýr- O iþ makinelerinin yakýlmasýnda terör örgütüyle yan yana gelen BDP tabii ki suçludur. Biz her zaman olduðu gibi ülke menafaatiyle siyasi tercihlerimiz arasýnda bir tezat varsa bunu ülke menfaatleri doðrultusunda kullanacaðýmýzý söyledik. Bizim oraya götürdüðümüz hizmetler kendilerini siyasi anlamda zor durumda býrakabilir. Ama vatandaþý rahatlatacak bir þeydir. Bu tercihi mutlaka yapmalýlar. Kendilerinin terör barajý diye isimlendirdiði iki tane baraj yapýlýyor orada. Oranýn iþ makinelerini de yaktýlar. BDP oradaki Kürt vatandaþýmýzý destekliyor görünüp de onu köstekleyen, hizmetlerin aksamasýna yol açan, Meclis'teki temsilcisidir. Bunun net adý budur.'' O bölgeye hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydeden Yýldýz, sözlerini þöyle tamamladý: ''Niçin peki engellenmeye çalýþýlýyor. Hizmetlerin engellenmemesi lazým. O havaalanlarý yapýlacak, o barajlar yapýlacak. Vatandaþlarýmýz bunlardan yararlanacak. Hangi gerekçeyle olursa olsun doðal gaz hizmetinin gitmesini engelleyen bir belediye varsa biz o hizmeti ulaþtýrmayý teklif ederiz. Engelliyorlarsa da by-pass ederiz. Çok net bir ifadeyle söylüyorum. Hiç bir kurum bizim vatandaþa götüreceðimiz hizmeti engelleyemez. Ama açýkça söylemeliler ki ben bu hizmeti engelledim.'’


SAYFA - 4

07 EYLÜL 2012 CUMA

- GÜNCEL -

BATMAN VALÝSÝ, YOL YAPIM ÇALIÞMALARINI VE KAMU ÝNÞAATLARINI DENETLEDÝ Batman Valisi, hafta sonunda Organize Sanayi Bölgesi ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði’nde brifing alýp yatýrýmcýlarý ziyaret ederken mesainin ilk gününde de bazý yol yapým çalýþmalarý ve kamu inþaatlarýný denetledi. Vali Yýlmaz Arslan, ilk denetleme ziyaretini Üniversite yolu ile Kampus alanýna yaptý. Valimizi Üniversite yolunun giriþinde Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði Yol Þube Müdürlüðü çalýþanlarý ile müteahhit firma temsilcileri karþýladý. Heyet, burada Valimize proje üzerinde brifing vererek yapýlan çalýþmalarý anlattý. VALÝ ARSLAN: “ÝÞÝNÝ ZAMANINDA YAPAN MÜTEAHHÝTÝN BAÞIMIZIN ÜSTÜNDE YERÝ VAR” Valimiz, Üniversite yoluyla ilgili brifing aldýktan sonra müteahhit firmadan iþin

T

ürkiye ile Hollanda arasýndaki diplomatik iliþkilerin 400. yýlý nedeniyle gerçekleþtirilen kültürel etkinlikler k ap sa mý nd a, Dý þi þl er i, Kü lt ür ve Tu ri zm Bakanlýklarý ve Hollanda Tasarým Kurumu DDFA desteði ile Kültürlerarasý Ýletiþim Disiplinler arasý Sa na t De rn eð i’ ni n dü ze nl ed ið i “Y ar at ýc ýl ýk Köprüleri: Geleneksel Sanatlardan Yaratýcý Endüstrilere” adlý proje, ülkemizin geleneksel sanat ve zanaatlarýný Hollanda tasarýmý ile buluþturuyor. Þanlýurfa, Eskiþehir, Ýznik ve Kütahya’daki tasarým atölyelerine Hollandalý tasarýmcýlar, tasarým okullarý öðretim üyeleri ve öðrenciler katýlýyor. Hollandalý ünlü tasarýmcý Kiki Van Eijk’ýn Ýznik Vakfý’nda gerçekleþtirdiði çini atölyesi ile baþlayan etkinlikler, Þanlýurfa’da keçe ve kuzu derisinden giysi tasarýmý atölyeleri ile devam ediyor. 05 Eylül’de ÞURKAV’a baðlý Þanlýurfa Geleneksel El Sanatlarý Araþtýrma ve Geliþtirme Eðitim Merkezi’nde baþlayan atölye çalýþmasýný Hollandalý ünlü moda tasarýmcýsý Mark van Vorstenbos yö netiyor. Çalý þmaya Hollanda’nýn

UZ S T U UM

hýzlandýrýlarak bir an önce tamamlanmasýný istedi. Kamu yatýrýmlarýnda iþin zamanýnda bitirilmesinin en önemli önceliklerinden biri olduðunu vurgulayan Valimiz, “Ýþini zamanýnda yapan müteahhitin baþýmýzýn üstünde yeri var” diye konuþtu. Vali Arslan daha sonra Batman Üniversitesi Yeni Kampus Alaný’na geçti. Valimizi burada Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu yöneticileri karþýladý. Batman Valisine burada da öðrenci yurtlarýyla ilgili çalýþmalar hakkýnda brifing verildi. Öðrencilerin barýnma ihtiyacýnýn kendileri için çok önemli olduðunu vurgulayan Valimiz, yurtlarýn daha hýzlý bir þekilde bitirilmesini istedi. Vali Arslan, yapýlacak olan yurtlarýn diðer illerle birlikte toplu açýlýþla hizmete alýnmamasý gerektiðini, açýlýþýn Batman’da yapýlmasýnýn daha doðru olacaðýný ifade etti. Vali Arslan, yetkililerden Üniversite’nin ada içi yollarýyla ilgili de bilgi alýrken buradaki yol yapým çalýþmalarýnýn da hýzlandýrýlmasýný istedi. Vali Arslan daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü’ne baðlý Bakým Ve Rehabilitasyon Merkezi inþaatýný denetledi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Erhan Güngör'den bina ile ilgili bilgi alan Valimiz, binanýn bir an önce bitirilmesini isterken bir ay sonra buraya tekrar geleceðini ifade etti. VALÝ ARSLAN OKUL ÝNÞAATLARINI BEÐENDÝ, DONANIMLARININ ÞÝMDÝDEN HAZIRLANMASINI ÝSTEDÝ.

Vali Arslan, Gültepe Mahallesi'nde geçtiðimiz yýl Maliye Bakanýmýz Sn. Mehmet Þimþek'in temelini attýðý Eðitim Kampusu’nu da ziyaret etti. Burada Mevlana Anadolu Lisesi'ni denetleyen Valimiz, binayý beðenirken inþaatýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Valimiz, kampustaki binalarla ilgili Milli Eðitim Müdürü’nden de bilgi alýrken okullarýn eðitime yetiþtirmesini ve donanýmlarýnýn þimdiden hazýrlanmasý talimatýný verdi. Vali Arslan ayrýca bundan böyle tüm okul ihalelerinde çevre düzenlemesi ve ihata duvarýnýn da iþe dahil tutulmasýný isterken, “Okul müdürleri enerjilerini sadece çocuklarýmýza harcasýnlar” ifadesini kullandý. Daha sonra Özel Harekat Polisi için yapýlan kampus alanýný denetleyen Vali Arslan, buradaki inþaatýn da önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamlanmasýný istedi.

moda tasarýmý alanýndaki en önemli üniversitesi Artez’in Moda Tasarýmý yüksek bölümünden altý öðrenci katýlýyor. Harran Üniversitesi’nden Sabri Kürkçüoðlu, ÞURKAV Genel Sekreteri Þükrü Üzümcü ve GESEM Müdürü Selçuk Aðanoðlu’nun koordine ettiði atölye çalýþmalarý Pazar akþamýna kadar sürecek. Atölye çalýþmalarýndan fýrsat bulduklarý aralarda Þanlýurfa’nýn tarihi ve turistik bölgelerini gezen Hollandalý, Ýngiliz ve Ýsviçreli Üniversite öðrencileri Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç makamýnda kabul etti. Vali Celalettin Güvenç ile bir süre görüþen heyet, Þanlýurfa ve diðer illerde aldýklarý el sanatlarý hakkýnda bilgi aldý. Pro jen in gel ece k haf tak i çal ýþm ala rý Eskiþehir ve Kütahya’da gerçekleþecek. Þanlýurfa Valiliði, Odunpazarý Belediyesi ve Kütahya Be le di ye si ’n in ev sa hi pl ið in de dü ze nl en en atöly elere , Holla ndalý tasar ým öðren ciler i ile atölyelerin düzenlendiði kentlerdeki Üniversitelerimizin Güzel Sanatlar ve Tasarým

Fakülteleri öðrencileri katýlacak. Dernek baþkaný Vecdi Sayar, projenin son etabýnýn, 16 Ekim’de Ýstanbul’da Bahçeþehir Üniversitesi iþbirliði ile düzenlenecek “Geleneksel Sanatlardan Yaratýcý Endüstrilere” baþlýklý uluslararasý konferans ve atölyelerde gerçekleþtirilen ürünleri içeren bir sergi olacaðýný belirtiyor.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

07 EYLÜL 2012 CUMA

- GÜNCEL -

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lojistik Alaný'ndan Mersin'e doðru yola çýkan ilk ihracat trenini uðurlama töreninde konuþtu. Çaðlayan, burada yaptýðý konuþmada, Ankara 1. OSB'nin Baþkent'in ilk, Türkiye'nin de örnek sanayi bölgelerinden biri olduðunu söyledi. Türkiye'nin ihracatla büyüdüðü bir ortamda gerçekleþtirilen bu ihracatýn önemli olduðunu belirten Çaðlayan, ''Bu sadece Mersin'e 37 konteynerin gitmesi projesi deðil, Ankara'nýn denize baðlantý projesidir'' ifadesini kullandý. Türkiye'nin ihracatla büyümeyi öðrendiðini ifade eden Çaðlayan, son iki çeyrekte yaþanan büyümenin, ihracatýn katkýsýyla olduðunu söyledi. Bu yýlýn ilk çeyreðinde Avrupa'daki bazý ülke ekonomilerinin daraldýðý bir ortamda Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 3,2 gibi önemli bir büyüme oraný yakaladýðýný kaydeden Çaðlayan, ''Bu büyümenin dinamosu 5,5 puanlýk katký ile ihracat oldu. Þimdi görüyorum ki; 2023 hedefimizi son derece doðru bir hedef, 2023 hedefine ulaþmak noktasýnda Allah'ýn izniyle hiç kimse bize engel olamayacak'' diye konuþtu. Türkiye'nin 9-10 yýl önce sadece 36 milyar dolarlýk ihracat yaptýðýný hatýrlatan Çaðlayan, 2011 yýlýnda ihracatýn 135 milyar dolara ulaþtýðýný, bu yýlýn ilk 8 ayýnda da 100 milyar dolara yaklaþtýðýný anýmsattý. Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da (OVP) 2012 için belirlenen 148,5 milyar dolarlýk ihracat hedefini yakalayacaðýný belirten Çaðlayan, enflasyon ve istihdam konusunda yaþanan geliþmelerin Türkiye'nin ne kadar doðru yolda olduðunu gösterdiðini söyledi. ''Hükümet'in OVP hedefinde ''eksen kaymasý'' olduðu'' yönünde basýnda bazý haberler yer aldýðýný dile getiren Çaðlayan, ''4-5 yýl önce de Avrupa'daki ekonomik krizi gördüðümüzde, yönümüzü dünyanýn diðer ekonomilerine çevirdiðimiz tarihte yine bizi, 'Türkiye eksenini kaydýrdý' diye suçlamýþlardý. Türkiye, OVP hedeflerini çok ufak tefek nüanslarla

K

ültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, ''Bizi 20. yüzyýlýn tortusundan kurtaracak, barýþçýl bir 21. yüzyýla taþýyacak olan ne sanayidir, ne otomotivdir, ne tekstildir, bence turizmdir'' dedi. Martý Grubu'nun ilk þehir oteli Martý Ýstanbul Hotel'in resmi açýlýþ töreninde konuþan Günay, son zamanlarda ''Martý müfettiþi'' gibi bütün tesisleri gördüðünü ifade ederek, Martý Grubu'nun 30 yýlda 30 odadan 3 bin odaya doðru gittiðini, Türkiye'nin de ayný serüveni yaþayarak 3 milyonlardan 30 milyonlar seviyesine ulaþtýðýný bildirdi. Dünyadaki ekonomik krize, bölgedeki siyasal ve dinamik çalkantýya raðmen iyi bir yerde olunduðunu anlatan Günay, Ýstanbul'un bu yýl geçen yýlýn üzerinde olduðunu, Türkiye'nin de baþarýyla ilerlediðini belirtti. Günay, kongre turizmi ile kültür sanat yaþamýnda Ýstanbul'un büyük mesafeler aldýðýný, kentin bir süre sonra dünyada marka þehirler arasýnda en önde gelenlerden biri olacaðýný vurguladý. Ýstanbul'un emsalsiz tarihini, siluetini, geçmiþten kalan özelliklerini, doðasýný ve yeþilini korumasý, bundan sonraki bütün mekanlarda kültür sanatý daha fazla çýkarmasý gerektiðini kaydeden Günay, yapýlan tesislerin koridorlarýnda, duvarlarýnda ve salonlarýnda kataloglara girmiþ büyük Türk sanatçýlarýnýn isimlerinin mutlaka bulunmasý gerektiðini dile getirdi. ''Turizmin bereketi Türkiye'nin geleceðini aydýnlatacak'’ Tu ri zm in be re ke ti ni n T ür ki ye 'n in

gerçekleþtirecek durumdadýr'' diye konuþtu. Gelecek 10 yýlda yatýrýmlar artacak Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) açýkladýðý üç aylýk istihdam endeksi verilerini de deðerlendiren Çaðlayan, sanayide istihdamýn bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4,2 arttýðýný hatýrlattý. Mayýs ayýnda iþsizliðin yüzde 8,2 ile Cumhuriyet tarihinin en düþük mayýs ayý oraný olduðunu anlatan Çaðlayan, Türkiye bu geliþmeleri yaþarken Avrupa'da iþsizlik oranlanýn çift hanelere ulaþtýðýna dikkati çekti. Türkiye'nin 500 milyar dolarlýk mal, 150 milyar dolarlýk hizmet ihracatý ve dünyanýn en büyük ilk 10 ekonomisi arasýna girme hedefleri adýna, gelecek 10 yýlda yatýrýmlarýn artacaðýný belirten Çaðlayan, söz konusu dönemde sadece enerji alanýnda 130 milyar dolarlýk yatýrým yapýlacaðýný kaydetti. Sanayiciye demiryolu müjdesi Hükümetin lojistik hizmetler konusundaki çalýþmalarýna da konuþmasýnda yer veren Çaðlayan, biri Mersin'de diðeri Ýzmir-Çandarlý'da olmak üzere toplam 10 milyon TEU'luk konteyner limanlarý oluþturduklarýný belirtti. Türkiye'nin karayolu taþýmacýlýðýnda Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci konumda bulunduðunu anlatan Çaðlayan,karayolu taþýmacýlýðýnýn tek baþýna sanayici ve ihracatçýnýn lojistik konusundaki sýkýntýlarýný gidermediðini anlattý. Lojistik konusunda çok önemli çalýþmalar yaptýklarýný anlatan Çaðlayan, yaklaþýk bir ay önce Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali

geleceðini aydýnlatacaðýný ve destekleyeceðini ifade eden Güna y, turi zmin insaný g eliþtirici, to pl um la rý bi rb ir iy le tanýþtýrýcý ve barýþtýrýcý bir özelliði olduðunu söyledi. Günay, ''O yüzden bizi 20. yü zy ýl ýn to rt us un da n kurtaracak, barýþçýl bir 21. yüzyýla taþýyacak olan ne sanayidir, ne otomotivdir, ne tekstildir, bence turizmdir'' dedi. Bakan Günay, ''Canýmýzý acýtan, birlik ve beraberliðimizi, insanlarý ayýrýmsýz bir araya getirme anlayýþýmýzý zaman zaman sekteye uðratmaya, moralimizi bozmaya çalýþan giriþimler, davranýþlar, hainlikler var. Biz ateþin ve ihanetin içinden çýkarýp bir Cumhuriyet kurmuþuz, deðil mi ki þimdi bunlarla baþ etmeyeceðiz'' diye konuþtu. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik de son günlerde yaþanan terör olaylarýna deðinerek, ''Bu günlerde maalesef terör canýmýzý yakýyor, canlarýmýzý acýtýyor, acýmýz ne kadar büyük olursa olsun sabrýmýz, imanýmýz, karalýlýðýmýz ve mücadele azmimiz daha büyük olmalý. Aksi taktirde bu meselenin üstesinden gelemeyiz'' dedi. Çelik, Martý Grubu'nun hep güney sahillerinde dolaþtýðýný, þimdi yolunun Ýstanbul'a düþtüðünü belirterek, Martý Grubu Onursal

Yýldýrým ile demiryolu taþýma maliyetlerinin düþürülmesi konusunda görüþtüðünü bildirdi. Yýl dýr ým' a ihr aca týn art týð ý bir ort amd a demiryolu taþýmacýlýðýnda maliyetlerin düþürülmesini teklif ettiðini, Bakan Yýldýrým'ýn da bunu kabul ettiðini aktaran Çaðlayan, ''Ýnþallah önümüzdeki günlerde demiryolu taþýmacýlýðýnda bir fiyat indirimi sizler için gerçekleþecek. Hayýrlý, uðurlu olsun'' dedi. Demiryolu iþletmeciliðinin de özelleþtirileceðini hatýrlatan Çaðlayan, özelleþtirmenin ardýndan oluþacak rekabet koþullarýnda fiyatlarýn düþeceðini, bunun da sanayiciye yansýyacaðýný dile getirdi. Çaðlayan, lojistik ile ilgili yapýlan yatýrýmlarýn misliyle geri döneceðini söyledi. Ýhracat kilogram fiyatlarý ile ilgili de görüþlerini paylaþan Çaðlayan, ''Türkiye ihracat rekoru kýrarken, ihracat kilogram fiyatlarýmýz maalesef düþüktür'' diye konuþtu. Almanya'nýn 4, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin ihracatýný 3-3,5 dolar kilogram fiyatý üzerinden yaptýðýný kaydeden Çaðlayan, bu konuda sýranýn Türkiye'y e geldiðini söyledi.

Baþkaný Halit Narin'in ''Batýdan doðuya giden bir zenginlik olmasý gerektiðini'' söylediðini aktardý. Narin'in söyleminin Türkiye'nin reel politiði ile örtüþtüðüne dikkati çeken Çelik, Türkiye'nin batýdaki potansiyeli çok iyi kullanarak doðuyu ayaða kaldýrmasý gerektiðini ifade etti. Hüseyin Çelik, ''Türkiye'nin 780 bin kilometre karesini bir görmek zorundayýz. Bölgeler arasýndaki dengesizliði ortadan kaldýrmadýðýmýz sürece sosyal dengesizlikleri de bitiremeyiz'' dedi. Konuþmalarýn ardýndan Günay ve Çelik'e günün anýsýna birer plaket verildi. Günay ve Çelik daha sonra beraberindekilerle açýlýþýný yaptýklarý oteli gezdiler. Ünlü tasarýmcý Zeynep Fadýllýoðlu tarafýndan tasarlanan, modern mimarisi içinde Selçuklu ve Osmanlý'dan geleneksel motifler taþýyan Martý Ýstanbul Hotel'in 11 kat üzerinde, farklý kategorilerde döþenmiþ 37'si süit 270 odasý bulunuyor.


07 EYLÜL 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

SEYYAH ULUÇINARIM PROJESÝNDEN 878 SÝÝRTLÝ GENÇ YARARLANDI

G

ençlik ve Spor Bakanlýðýnýn uyguladýðý Seyyah-Ulu Çýnarýn izinde adlý projesi ile gençlik kamplarýndan toplam 878 Siirtli gencin yararlandýðý açýklandý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, yaptýðý yazýlý açýklamada, Siirtli gençlerin Erzurum, Elazýð, Gaziantep, Ýzmir, Aydýn, Antalya Mersin, Çanakkale, Trabzon, Kastamonu, Antalya ve Bolu illerine gönderildiðini belirtti. Açýklamada “Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn, 2012 Yýlý faaliyet proðramý çerçevesinde, Gençlerimizin Ülkelerini tanýmalarý, bulunduklarý Ýlin dýþýnda farklý coðrafi bölgelerde yaþayan gençlerle tanýþmalarý, kültür alýþveriþinde bulunmalarý, yeni arkadaþlýklar kurup deneyimler kazanmalarý, kazandýklarý deneyimleri baþkalarýyla paylaþmalarý amaçlanan “SEYYAH-Ulu Çýnarýn izinde” adlý hareketlilik projesi kapsamýnda 26 Haziran-02 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Erzurum-Elazýð ve Gaziantep illerine 4 günlük ve 40 kiþilik gruplar halinde 17 adet otobüsle 12-24 yaþ grubu 680 genç gezilere ve Bakanlýðýn Ýlimize verdiði kontenjan dahilinde 13-15 yaþ grubunda 9 ve 10 kiþilik gruplar halinde Ýzmir-Çeþme, Aydýn-Kuþadasý, Antalya-Duacý, MersinSilifke, ve Çanakkale-Güzelyalý deniz kamplarýna 78 genç, 16-22 yaþ grubunda 10 kiþilik gruplar halinde Trabzon-Düzköy, Kastamonu-Kadýdaðý, Antalya-Akseki ve Bolu-Aladað doða kamplarýna 120 genç gönderilmiþtir. “ dedi. Olgaç, gençlik kamplarý ve Seyyah Ulu Çýnar prajlerinden toplamda 878 Siirt'li gencin yararlandýðýný belirtti.

HAVA SICAKLIKLARI SÝÝRT'TE KÝRALIK EV DEVAM EDÝYOR SIKINTISI ÇEKÝLÝYOR Yýlýn en sýcak günleri olan sam ayýnýn ardýndan yaklaþýk 40 gün geçmesine raðmen hava sýcaklýklarý bunaltmaya devam ediyor. Hava sýcaklýklarý, mevsim ortalamalarýnýn üstünde seyrediyor. Özellikle gündüzleri hava sýcaklýðý 38 derecelerinde seyretmesi vatandaþlarýn bunalmasýna neden oluyor. Geceleri ise hava sýcaklýklarýnýn ise aðustos ayýna göre nispeten serinlediði görülüyor.

H

S

iirt'te kiralýk ev sýkýntýsý çekiliyor. Son dönemlerde yapýlan öðretmen atamalarýnýn ve üniversite öðrencilerinin kayýtlarýnýn ardýndan kiralýk ev bulmada büyük sýkýntý çekilmeye baþlandýðý belirtiliyor. Özellikle bekar memurlarla öðrencilerin kiralýk ev bulmada büyük sýkýntý çektikleri belirtiliyor. Siirt'te bir çok ev sahibi bekar memur ve öðrencilere kiralýk ev vermeden çekiniyor. Üniversitenin yeni kampusunda yapýlan modern öðrenci yurdunun tamamlanmasý halinde, kiralýk ev arayan öðrenci sayýsýnýn oldukça azalacaðý ifade ediliyor.

ibeye esas tutar Ekonomik yatýrýmlarýn gerçek kiþiler için 150.000 TL, Tarýmsal amaçlý þirketler için 600.000 TL'ye kadardýr. Buna göre; aþaðýdaki yazýlý Ekonomik yatýrýmlara % 50 hibe desteði verilecektir. Detaylý bilgi Siirt Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve www.tarimreformu.gov.tr internet adresinden alabilir. Yatýrým Konularý; A- Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni yatýrým tesislerinin yapýmý, B- Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesi yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasitesi artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar, C- Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik kýsmen yapýlmýþ yatýrýmlarýn tamamlanmasýna yönelik yatýrýmlar, D- Alternatif enerji kaynaklarý kullanan yeni seralarýn yapýmýna yönelik yatýrýmlar, E- Teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, Koyun, keçi ve manda konularda sabit yatýrým projeleri, hibe desteði kapsamýnda deðerlendirilir.”

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Toplum halinde yaþamanýn insana saðladýðý birtakým haklar ve yüklediði sorumluluklar vardýr. Bu haklara saygý göstermek ve sorumluluklarý yerine getirmek herkesin ortak görevidir. Hak denilince de korunmasý, gözetilmesi gereken deðerler, kiþi ve kamu haklarý akla gelmektedir. Bu haklara riayet edildiði ve sorumluluklar yerine getirildiði oranda toplumda huzur ve mutluluk olur. Nitekim günümüzdeki huzursuzluklarýn, kavga ve cinayetlerin, hatta savaþlarýn, haklara saygý gösterilmemesinden kaynaklandýðý bilinen bir gerçektir. Bunu için yüce dinimiz Ýslam, ýrk, cinsiyet ve inanç ayrýmý yapmaksýzýn bütün insanlarýn haklarýný kutsal ve dokunulmaz kabul etmiþ, bu haklarýn ihlaline karþý maddi ve manevi birçok müeyyide getirmiþtir. Kiþinin en önde gelen hakký, yaþama hakkýdýr. Bu hakka karþý iþlenecek tecavüzler dinimizde büyük günahlardan sayýlmýþtýr.(1) unutulmamalýdýr ki, insanlarýn itibarýný sarsýcý, onurunu kýrýcý sözler sarf etmek veya ayný anlama gelebilecek benzeri davranýþlarda bulunmak da birer kul hakký ihlalidir. Bu bakýmdan Kur'an'ýn deðiþik ayetlerinde iftira, gýybet, dedikodu, baþkalarýnýn özel hayatlarýný ve gizli hallerini araþtýrmak, kötü lakap takmak, alay etmek gibi her türlü çirkin tavýr ve davranýþlar yasaklanmýþtýr. Yüce Rabbimiz; “Birbirinizin mallarýný haksýz yere yemeyin.” buyurarak, insanlarýn ölçü ve tartýda hile, hýrsýzlýk, emanete hýyanet, rüþvet gibi gayr-i meþru yollarla birbirlerinin mallarýný yemelerini, haklarýný gasp etmelerini yasaklamýþtýr. Kul hakký ihlaline sebep olan ve Ýslam'ýn yasakladýðý pek çok olumsuz davranýþ vardýr: Cana kýymak, zina etmek, insanlarýn namus ve þereflerine leke sürmek, aldatmak, hile yapmak, borcunu zamanýnda ödememek, yetim hakký yemek, sövmek, dövmek, yaralamak, çalmak gibi tavýr ve davranýþlar da kul hakký ihlalidir. Yine havayý, suyu ve topraðý kirletmek, çevreye zehirli atýklarý býrakmak, yerlere tükürmek, sigara izmariti, kuru yemiþ kabuðu ve benzeri þeyleri yerlere atmak, trafik kurallarýna uymamak, yüksek sesle müzik dinleyip komþularý ve çevreyi rahatsýz etmek, kirli elbise ve çoraplarla camiye gitmek de birer kul hakký ihlalidir. Ayný þekilde þahsi çýkarlar uðruna kamunun haklarýný ihlal etmek, kamu malýný zimmetine geçirmek, kaçak elektrik ve su kullanmak, vergi kaçýrmak, görevi kötüye kullanmak, kamu hizmeti verirken insanlar arasýnda ayýrým yapmak, adam kayýrmak, rüþvet alýp vermek gibi her türlü olumsuz tavýr ve davranýþlar gerçek bir mü'minin asla yapmamasý gereken hak ihlalleridir. Ayrýca, hayvanlarýn da üzerimizde haklarý olduðunu ve bu konudaki ihlallerimizden de sorumlu tutulacaðýmýzý unutmayalým. Dünya hayatýmýzý periþan etmemek, hiçbir ayrýcalýðýn söz konusu olmayacaðý, haklý ve haksýzýn mutlaka ortaya çýkarýlacaðý hesap gününde mahcup olmamak için; kul ve kamu haklarý konusunda son derece duyarlý olalým. Herkesin hak ve hukukuna saygý gösterelim. Kul hakkýyla Allah'ýn huzuruna çýkmaktan sakýnalým. Kul hakkýný, hak sahibi baðýþlamadýkça Allah'ýn baðýþlamayacaðýný bilelim. Sevgili Peygamberimizin þu hadis-i þerifine kulak verelim; Efendimiz buyuruyorlar ki: “Kiþi namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerini eda etmiþ olarak Allah'ýn huzuruna gelir. Bununla beraber; kimine sövmüþ, kiminin kanýný akýtmýþ, kiminin malýný yemiþ, kimine de iftira etmiþtir. Bu durum karþýsýnda onun ibadetlerinden elde ettiði sevaplar kendisinden alýnarak hak sahiplerine daðýtýlýr. Eðer ibadetleri ve iyilikleri, ihlal ettiði kul haklarýný ödemeye yetmezse, hak sahiplerinin günahlarýndan alýnýp kendisinin günahlarýna eklenir. Böylece sevaplarý gitmiþ, günahlarý artmýþ, neticede iflas etmiþ olarak cehenneme gönderilir.

07 Eylül 2012 CUMA Günü Gazetesi  

07 Eylül 2012 CUMA Günü Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you