Page 1

Siirt Valisi Musa Çolak, ilin her açýdan kal kýn mas ýný sað lad ýðý ný bel irt ti. Ken t giri þind e yapý mý deva m eden alýþ veri þ me rk ez i in þa at ýn ý ge ze n Va li Ço la k, ba sý n mensuplarýna yaptýðý açýklama da bu merkezin ilin ekonomik ve sosyal geliþimine katkýda bulunacaðýný söyledi. Basýn mensuplarý ile birlikte inþaatý gezen ve firma yetkilisi Ýshak Bað'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Çolak binin üstünde kiþinin iþ imkaný bulacaðý bu merkezi n ayný zamanda iþsiz liðin azalmasýna da yardýmcý olacaðýný belirtti. Merkezin 10 Aðustosta hizmete gireceði bilgisini aldýðýný belirten Çolak “Bu merkez ilimizin sosyoekonomik açýdan geliþmesine katkýda bulunacaktýr. Sinema

salonlarý, bowling salonlarý, ülkemizin ünlü markalarýnýn yer alacaðý maðazalarý ile bu alýþ veriþ merkezine ilimize bir renk katacaktýr. Bu yönüyle de vatandaþýmýz için hem alýþ veriþ ve hem eðlence merkezi olacaktýr. Bu merkezde bin civarýnda vatandaþýmýz istihdam imkaný da bulacaktýr. Bu açýdan da ele aldýðýmýzda ilimizde yaþanan iþ si zl ik so ru nu na da çö zü m ol ac ak tý r. Çal ýþm ala rýn son hýz la yür ütü ldü ðü bu merkezin 10 Aðustosta açýlacaðý bilgisini aldým. Þimdiden ilimize hayýrlý olsun.” Dedi. Firma yetkilisi Ýshak Bað'da yaptýðý açýklamada merkezin son derece modern olmasý için ellerinden gelen gayreti harcadýklarýný belirtti.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 06 TEMMUZ 2012 CUMA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2239

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Siirt Yaþ Sebze Meyve Komisyoncularý Derneði Baþkaný Abdülaziz Kaysý, 5296 sayýlý hal yasasýnýn, ülke genelindeki bütün komisyoncularý zor durumda býraktýðýný söyledi. Kaysý, yeni yasanýn esnafý tahsildar durumuna düþürdüðünü ve onlarý meslekten mene kadar varacak aðýr yaptýrýmlar ön gördüðünü belirtti. Bu alanda uðraþan birçok esnafýn düzgün okuryazar bile olmadýðýný belirten Kaysý “Buna raðmen her esnafýn bir bilgisayar ve internet baðlantýsý olmasý isteniyor. Esnaf yaptýðý her iþlemi þifresini kullanarak internet ortamýnda gerçekleþtirecek. Esnafýmýzýn bunu yapmasýna imkan yok.39 esnafýmýz var. Bunlarýn ancak 4 yada 5 i yerine getirebilir. Bunun yaný sýra üretici mal getirdiði zamanda komisyoncunun onayý olmadan ve kantarda tartýlmadan hale alýnmayacak. Düþünün gece saat 24.00 te üretici mal getirdi. O malýn içeri alýnabilmesi için hem komisyoncunun ve hem de hal müdürünün onayý gerekiyor. Bu þartlar altýnda faaliyetimizi sürdürmemiz çok zor. Bu nedenle yetkililerden bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmalarýný istiyoruz. Biz hiçbir zaman vergi kaçýrmak istemiyoruz. Ancak iþlemlerde gerekli kolaylýðýn gösterilmesini, bizim yürütebileceðimiz formüllerin uygulamaya konulmasýný istiyoruz. Formalitelerin kolaylaþtýrýlmasý iþlerimizi daha rahat yapmamýzý saðlayacak. Bu sýkýntý yalnýz ilimizde deðil bütün Türkiye de çekiliyor.” Dedi.

MADDÝ HASARLI YANGIN

Siirt'te bir evde çýkan yangýn maddi hasara yol açtý. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada bir evin damýnda bulunan odun ve ceviz kabuklarýnýn henüz belirlenemeyen neden dolayý alev almasý sonucu yangýn çýktýðý belirtildi. Siirt'tin Týnaztepe Mahallesi Sýveyka Meydaný Selami Ulu'ya ait 110 nolu sokakta bulunan evde çýkan yangýn ve kýsa sürede büyüyen yangýna Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sokaðýn dar olmasýndan dolayý itfaiye araçlarý olay yerine ulaþmakta zorlanýrken kendi imkanlarý ile müdahale etmek isteyen vatandaþlar da zor anlar yaþadý. Uðraþlar sonucu uzatýlan yangýn söndürme hortumlarý ile yangýn söndürüldü. Evde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te yapýlan bomba ihbarýnda þüpheli çanta içinde giysi ve yiyecek çýktý. Gece saatlerine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü araksýnda bulunan park halindeki iki aracýn arasýndaki çantayý gören polisler olay yerine gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldý. Daha sonra bomba imha uzmaný polisler tarafýndan fünye ile patlatýlan þüpheli çantadan giysi ve yiyecekler çýktý.

Müminlerin bir yýllýk kaderinin belirlendiði af ve maðfiret gecesi Beraat Kandili idrak edildi. Tüm Ýslam Aleminde olduðu gibi ilimizde de tüm Müslümanlar camileri doldurarak okunan Kuraný Kerimi Mevlidi Þerif ve ilahileri dinledi. Siirt il merkezindeki 100 civarýndaki mescit ve camiden 50 sinde Mevlidi Þerif okutturuldu. Çarþý Hacý Abdülhakim Camisinde okunan mevlidi þerife katýlan il Müftüsü Faruk Arvas bu gecenin tüm Müslümanlarýn kurtuluþuna vesile olmasýný diledi. Þeyh Musa Camisinde de okunan mevlidi þerifte gecenin önemi anlatýldý ve Mevlidi Þerif ile Kuraný Kerim okundu.


SAYFA - 2

06 TEMMUZ 2012 CUMA

- GÜNCEL -

Ç

ev re ve Þe hi rc il ik Ba ka ný Er do ða n Bayraktar, Samsun'da sel olayýnýn yaþandýðý TOKÝ Kuzey Yýldýzý konutlarýyla ilgili, ''Bizim binalarda gerek afet yönünden gerek imar yönünden gerekse proje yönünden bir hata yok'' dedi. Bakan Bayraktar, 6306 Sayýlý ''Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun'' hakkýnda Bursa Valiliði'nde düzenlenen toplantýya girerken, gazetecilerin Samsun'daki sel felaketiyle ilgili sorularýný yanýtladý. ''Samsun'la ilgili bilgi notu geldi. Ben size onu vereyim'' diyen Bayraktar, bilgi notuyla birlikte, afet bölgesinden çekilen fotoðraflarý basýna daðýttý. Bayraktar, bir gazetecinin ''Bölgedeki çalýþmalar ne durumda-'' þeklindeki sorusu üzerine, þunlarý söyledi: ''Þu anda vali, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný, Canik Beledi ye Baþk aný, TO KÝ elem anlarý yerind e çalýþýyorlar. Fakat bizim binalarda gerek afet yönünden gerek imar yönünden gerekse proje yönünden bir hata yok. Diðer durumlar burada belli, nasýl olduðu. Tabii ki üzüntümüz sonsuz. Cenab-ý Allah kayýplarýmýza gani gani rahmet eylesin. Burada bilgi notu var. TOKÝ'den geldi. Oradaki fotoðraflar var. Buradan bilgi edinebilirsiniz. Hepinize teþekkür ediyorum, ben de burada öðrendim bilgiyi.'’ ''Binalar TOKÝ'ye ait deðil mi?'' þeklindeki soruya ise Bayraktar, ''Binalar TOKÝ'ye ait. Ama, der ede n çe kme mes afe sin de. Diz ayn ýnd a, projesinde, ruhsatýnda, iskanýnda bir problem yok, binala rýmýzd a bizim . Durum burada ortada . Bunlarý incelersiniz'' yanýtýný verdi. Bayraktar, ''Dere, binalarýn ortasýndan geçiyormuþ?'' þeklindeki soruya karþýlýk, ''Hayýr ortasýndan deðil, orada bir dere var, resimlere bakarsanýz görürsünüz'' dedi. TOKÝ'nin bilgi notu Bakan Bayraktar'ýn daðýttýðý TOKÝ'den gelen bilgi notunda, söz konusu alanýn, TOKÝ

G

uygulamalarý öncesinde ilgili belediyelerce onaylý imar planýna göre yerleþime açýk, imarlý ve uy gu la ma ön ce si nd e yaklaþýk 2 bin 500 konut barýndýran bir alan olduðu belirtildi. Es ki ko nu tl ar , fen kurallarý ve teknik açýdan tamamen yanlýþ y a p ý l a þ m ý þ b i r durum dayke n, yap ýlan kentsel dönüþüm projesiyle bu yapýlarýn, proje kapsamýnda hak sahip leriy le uzl aþmay a esas muvafakat görüþmeleri gerçekleþtirilerek yý ký ml ar ýn ýn t am am la nd ýð ý an la tý la n bi lg i notun da, yýkým lar sonra sý plan kulla nýmla rý korunarak birinci etapta 960 konutun, ihalesi gerçekleþtirilerek, uygulamasý tamamlanmýþ ve hak sahipleri ne konut teslimler inin yapýldýðý kaydedildi. Bilgi notunda, þu ifadelere yer verildi: ''Bu baðlamda yapýlan konutlarýn tamamýnda ilgili çekme mesafelerine uyularak vaziyet planlarý oluþturulmuþ ve can kayýplarýnýn yaþandýðý kapýcý dairelerinde ise Samsun Büyükþehir Belediyesi'nin imar yönetmeliðinin 67. maddesi hükümleri uyarýnca kapýcý daireleri oluþturulmuþtur. Dolayýsýyla proje, yürürlükteki plan ve yönetmeliklere tam olarak uygun icra edilmiþtir. Ancak yerel yönetimler ile görüþmelerimiz ve yerinde idaremizce yapýlan tespitler sonucu, 4 Temmuz 2012 tarihinde Samsun'da yaklaþýk 3,5 saat süren saðanak yaðýþ sebebiyle önce DSÝ tarafýndan ýslah edilmiþ olmasýna ve taþkýn kotlarýna göre oluþturulmuþ olan, tahkimat duvarlarý yapýlmýþ olmasýna raðmen yaðan bu

yaðýþýn sonucu Yýlanlýdere de debisi tahmin edilenden yüksek bir akýþ olduðu ve bu akýþýn etkisiyle sürüklenen toprak, taþ, moloz ve aðaç parçalarýný etkisiyle Mert Irmaðý ile birleþtiði noktada bulunan köprüyü týkadýðý ve bir taþkýn meydana geldiði, bu taþkýn kotlarýnýn oluþturulan tahkimat duvarlarýnýn kotunu aþtýðý ve sonuç olarak bu bölgede daha önce idaremizce inþa edilen 960 konutun bulunduðu alaný etkilediði görüldü. Yaþanan sel afeti, sadece TOKÝ bölgesini deðil, Yýlanlýdere'nin güzergahýndaki tüm alanlarý etkiledi. Dikkat edilmelidir ki söz konusu alanda idaremiz eliyle uygulanan kentsel dönüþüm projesi sayesinde söz konusu taþkýna yapýsal olarak dahi dayanmasý mümkün olmayan eski yapýlarýn yerine fen ve sanat kurallarýna uygun saðlam ve dayanýklý konutlar inþa edilmesiyle bir facianýn önüne geçilmiþtir.'’ Bu arada, TOKÝ'nin, 2. etapta bin 344 konut yapýmýna yönelik ihaleyi gerçekleþtirdiði ve yapým sürecinin devam ettiði, böylece uygulama öncesindeki 2 bin 500 hak sahibinin konutlarýnýn dönüþümünün yapýlmýþ olacaðý kaydedildi.

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, þiddetli yaðmur nedeniyle Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen sel ve su baskýnlarýnýn yaþandýðý bölgede incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Samsun'daki sel afetiyle ilgili olarak, ''9 vatandaþýmýzýn kaybedildiði yerde yangýn var demektir, matem var demektir. Yangýnýn olduðu yerde teselli aramanýn gereði yoktur. Bütün ihtimaller, bütün kaygýlar, aklýnýza takýlan bütün sorular enine boyuna devletimizin bütün kurumlarý tarafýndan deðerlendirilecektir. Yapýlmasý gereken ne varsa harfiyen yerine getirilecektir'' dedi. Burada gazetecilere açýklamada yapan Kýlýç, üzücü bir hadise yaþandýðýný, 9 can kaybýnýn olduðunu, 1 kayýp vatandaþýn bulunduðunu söyledi. Kayýp vatandaþla ilgili arama çalýþmalarýnýn devam ettiðini vurgulayan Kýlýç, ölenlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ise baþsaðlýðý ve sabýr temenni etti. Hadisenin yaþandýðý ilk dakikalardan itibaren Samsun Valiliði ve yerel yönetimlerin alýnabilecek bütün tedbirler noktasýnda seferber olduðunu, ancak üç ayrý dere bölgesinde taþkýnla birlikte 9 can kaybý yaþandýðýný aktaran Kýlýç, ''Bir yandan tedbirler alýnýyor, diðer yandan afetin yaralarý sarýlmaya çalýþýlýyor. Bir diðer yandan da elbette ki yaþanan hadisenin ilgili bütün kurumlar tarafýndan tüm boyutuyla deðerlendirmeleri yapýlýyor'' diye konuþtu. ''Böylesi büyük bir acýyý hiçbir þeyle teselli etmemiz mümkün deðil'' DSÝ ve TOKÝ ile ilgili temaslarý saðladýklarýný vurgulayan Kýlýç, þöyle devam etti: ''DSÝ kendi imalatlarý noktasýnda, bölge müdürlüðü eliyle kapsamlý bir çalýþma yürütüyor. Diðer yandan uzman bir ekip Samsun'a intikal etmiþ durumda. Taþkýn sahasýnda dere yataklarýnda bütün detaylý çalýþmalarý DSÝ ekibi yürütecek. Bulunduðumuz yerleþim bölgesi ki bu bölge Samsunlu olanlarýn çok iyi bildiði gibi eski gecekondu bölgesi. Adeta teneke kent olan þu anki Kuzey Yýldýzý kentsel dönüþüm bölgesidir. Temennimiz, böyle bir felaketin bir daha yaþanmamasýdýr. Böylesi büyük bir acýyý hiçbir þeyle teselli etmemiz mümkün deðil. Elbette böyle bir teselli imkaný olsaydý þunlar söylenebilirdi, 'Ya bu bölgede kentsel dönüþüm yapýlmýþ olmasaydý, ya gecekondular yýkýlmýþ ve yerine toplu konutlar, kentsel dönüþüm projesi uygulanmamýþ olsaydý, neler yaþanýrdý' sorusuyla þu an teselli bulabilecek durumda deðiliz.'’ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da üzerinde durduðu kentsel dönüþümlerin afet riskine yönelik olarak hazýrlanmasý düþüncesinin ne kadar yerinde ve haklý bir karar olduðunu belirten Kýlýç, kentsel dönüþüm projelerine herkesin destek vermesi gerektiðini anlattý. ''TOKÝ gereken açýklamayý yapacak'’ Bir gazetecinin, Kuzey Yýldýzý TOKÝ konutlarýnýn dere yataðýnda bulunduðuna yönelik eleþtirilerin yapýldýðýný hatýrlatmasý üzerine Kýlýç, þunlarý kaydetti: ''TOKÝ gereken açýklamayý yapacak. Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Erdoðan Bayraktar bir açýklama yaptý. Bu bölgede eski gecekondu yerleþimi devam ediyor olsaydý, Allah korusun yaþanabilecek kaybýn hesabýný þu an yapabilmek bile mümkün deðil. Samsun'u bilmeden bu yorumlarý yapanlarýn bu yönüyle konuyu deðerlendirmelerinde büyük fayda görüyorum.'’ Bölgede can kaybý yaþandýðýný anýmsatan Kýlýç, ''Þu veya bu nedenle yaþanan sel hadisesinin neticesinde 9 vatandaþýmýzý kaybettik. 9 vatandaþýmýzýn kaybedildiði yerde yangýn var demektir, matem var demektir. Yangýnýn olduðu yerde teselli aramanýn gereði yoktur. Bütün ihtimaller, bütün kaygýlar, aklýnýza takýlan bütün sorular enine boyuna devletimizin bütün kurumlarý tarafýndan deðerlendirilecektir. Yapýlmasý gereken ne varsa harfiyen yerine getirilecektir'' ifadelerini kullandý. Kýlýç, sel felaketinin etkilediði Samsun-Ordu karayolundaki alýþveriþ merkezinde de incelemelerde bulundu.


SAYFA - 3

06 TEMMUZ 2012 CUMA

- GÜNCEL -

TSO'DAN ÜYELERÝNE ÇAÐRI ÝHALE ÝLANI

3'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIÐI / SÝÝRT “1'inci Mot.P.Tb.K.lýðý Okçular, Doðanca Üs Bölgeleri Emniyet Tepeleri ve 2'nci Mot.P.Tb.K.lýðý Yelkesen Üs Bölgesi Emniyet Tepesi Baraka ve Mevzilerinin Bakým Onarýmý Ýçin Malzeme Alýmý” ve “Doðan Üs Bölgesi Çevre Emniyet Duvarý Ýle Mevzilerinin Güçlendirilmesi Ýçin Malzeme Alýmý” 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhalelere iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale kayýt numarasý 1. Ýhale: 2012 /85052 2. Ýhale: 2012 / 85200 1-Ýdarenin a) Adresi 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý 56100 SÝÝRT MERKEZ SÝÝRT b) Telefon ve Faks No. 0 484 223 98 31 0484 223 25 36 c) Elektronik Posta Adresi satal1@mynet.com. ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa) 2-Ýhale Konusu Malýn a) Niteliði, Türü ve MiktarýÝhalelerin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim Yeri1. Ýhale: 1'inci Mot.P.Tb.K.lýðý Okçular ve Doðanca Üs Bölgeleri ile 2'nci Mot.P.Tb.K.lýðý Yelkesen Üs Bölgesi / SÝÝRT 2. Ýhale: Doðan Üs Bölgesi Pervari / SÝÝRT c) Teslim Tarihleri1. Ýhale: Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde defaten ya da partiler halinde teslimatý yapýlacaktýr. 2. Ýhale: Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 20 (YÝRMÝ) takvim günü içerisinde defaten ya da partiler halinde teslimatý yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý Yer3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý / SÝÝRT b)Tarihi ve Saati 1.Ýhale: 26.07.2012 - 09:00 2. Ýhale: 26.07.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlilik deðerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: 4.1 Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge; 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 (Otuz) Türk Lirasý karþýlýðý 3'üncü Komd.Tug.K.lýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý / SÝÝRT adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý / SÝÝRT adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalelerde, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihalelere teklif verilemez.

Proje baþvurularýn da; KDV hariç Hibeye esas yatýrým tutarýnýn, Gerçek kiþiler için mal baþýna 50.000 TL ve tüzel kiþiler için mal baþýna 100.000 TL'nin %50’si hibe desteði olarak verilecektir. Baþvuru sahipleri asaðýda belirtilen yatýrým konularýndan sadece birine baþvurabileceklerdir. Program kapsamýnda daha önce hibe desteðinden yararlananlar bu Teblið kapsamýnda, ayný yatýrým konusunda baþvuru yapamazlar. Baþvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kiþiler, kollektif þirket, limited þirket, anonim þirket ve tarýmsal amaçlý kooperatif, birlik ve üst birliklerin Bakanlýk tarafýndan oluþturulan çiftçi kayýt sistemine ve Bakanlýk tarafýndan oluþturulan belgesi istenen diðer kayýt sistemlerine kayýtlý olmalarýnýn gerekmektedir. Sözkonusu programla ilgili baþvurularýn, tebliðin yayýmlandýðý tarihten itibaren 30 gün içerisinde (en son 1 Aðustos 2012 Çarþamba günü mesai bitimine kadar) Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine yapýlmasý gerektiði baþvuru formlarý ve bilgilendirici dokümanlarýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Siirt Ýl Müdürlüðü veya Tarým Reformu Genel Müdürlüðü () internet sayfasýndan temin edilebilecektir. MAKÝNA EKÝPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESÝ TEBLÝÐÝ KAPSAMINDA ; a) Anýza doðrudan ekim makinesi, b) Arýcýlýk makine ve ekipmaný, c) Balya Makinesi, ç) Balýkçý gemilerinde soðuk depo, d) Biçer baðlar, e) Canlý balýk nakil tanký, f) Çeltik fide dikim makinesi, g) El traktörü, ð) File sisteminin kurulmasý, h) Gübre daðýtma makinesi, ý) Güneþ kolektörü, i) Mibzer, j) Pamuk toplama makinesi, k) Pancar söküm makinesi, l) Patates söküm makinesi, m) Pülverizatör, n) Sap parçalama makinesi, o) Sap toplamalý saman makinesi, ö) Silaj makinesi, p) Sýra arasý çapa makinesi, r) Su ürünlerinde buzlama makinesi, s) Su ürünleri için kuluçka dolabý, þ) Süt saðým ünitesi ve soðutma tanký, t) Tambur filtre, u) Taþ toplama makinesi ü) Yem hazýrlama makinesi, v) Zeytin hasat makinesi.


SAYFA - 4

06 TEMMUZ 2012 CUMA

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

BATMAN VALÝLÝÐÝ GENÇLERÝ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIYOR

B

atman Valiliði bünyesinde SODES projesi ka ps am ýn da ya kl aþ ýk 50 0 ö ðr en ci , Üniversitelerin Müzik, Resim ve Beden Eðitimi bölümlerine yerleþmek için Kasým ayýndan beri valiliðin tahsis ettiði stadlarda çalýþmalarýný sürdürüyor. Yeþil sahlarda 44 antrenör ve öðretmenin görev aldýðý yetenek sýnavlarý kurslarý, 19 Mayýs Stadyumu'nda düzenleniyor. Sýnavlara hazýrlanan

gençlerin forma ve yemek ihtiyaçlarý Batman Valiliði tarafýndan karþýlanýyor. Geçen yýl 55 öðrenciyi üniversitelerin Müzik, Beden Eðitimi ve Resim bölümlerine yerle þtire n antre nörle r çýtal arýný biraz daha yükselteceðini belirtirken bu yýl daha iyi sonuçlarla Batman'a döneceklerini ifade etti. Kavurucu sýcaklarýn altýnda çalýþmalarýný sürdüren öðrenciler Vali Vekili Soner Karataþoðlu tarafýndan ziyaret edildi. Ziyarete Karataþoðlu’nun yaný sýra Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða da katýldý. Öðrencilerin çalýþmalarýný bir süre izledikten sonra çalýþmalarla ilgili bilgi alan Karataþoðlu öðrencilerle sohbet etti. Karataþoðlu, öðrencilere "Çalýþma dönemi içerisinde bütün sorunlarýnýzý bir kenara býrakarak baþarýya odaklanýn" dedi. Maddi manevi desteklerin sürdürüleceðini belirten Karataþoðlu sözlerine þu þekilde devam etti: "Yapmakta olduðunuz çalýþmalarý güzel bir ahlakla bütünleþtirdiðinizde

baþarý kendiliðinden gelecektir, elinizden gelen bütün çabayý sarf ederek öðretmenlerinizin emeklerini boþa çýkarmayýn. Sizlerden beklentimiz sizlerin baþarýsýdýr" dedi. Son olarak sýnavlarda baþarý gösterecek olan öðrencilere Batman Valiliði'nin sürpriz hediyeleri olacaðýný belirterek "En büyük temennimiz bütün öðrencilerin baþarýlý olmasýdýr" ifadesini kullandý. Kendilerine olan desteðin her zaman devam edeceðine de deðinen Vali Vekili Karataþoðlu bütün öðrencilere baþarýlar diledi.>B.V.

DEVLET ACILI AÝLE ÝÇÝN SEFERBER OLDU

B

atman Valiliði, geçtiðimiz hafta meydana gelen yangýnda yaþamýný yitiren anne ve iki çocuðun acýlý ailesinin yaralarýný sarmak için adeta seferber oldu. Olaydan hemen sonra Vali Vekili Soner Karataþoðlu, Batman Valisi Ahmet Turhan adýna acýlý aileye taziye ziyaretinde bulundu. Vali Vekili Kartaþoðlu ziyarette Vali turhan'ýn taziyelerini ilettikten sonra devlet olarak eþi ve çocuklarýný kaybeden acýlý baba Murat Atalay'ý yalnýz býrakmayacaklarýný ifade etti. Batma n’ýn A kyüre k Maha llesi nde geçen hafta çýkan yangýnda çocuklarýný kurtarmak uðruna yaþamýný yitiren anne Emine Atalay’ýn önce kýzý Hiranur, dün de büyük kýzý Nisanur hayatýný kaybetti. Olayýn gerçekleþtiði günden bugüne kadar bütün imkanlarýný seferber eden Batman Valiliði dünde acýlý aileyi yalnýz býrakmadý. Atalay ailesinin büyük kýzý Nisanur’un yaþam mücadelesini kaybetmesiyle birlikte Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü, Ýletiþim Koordinatörü

Z U S T UMU

Öm er Ke sk in , Ý l S að lý k Müdürü Dr. Ýhsan Bodakçý, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Bakýr, Aile ve Sosyal politikalar Müdürü Erhan Güngör ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Beþir Arslan, acýl ý baba Mura t Atal ay’ý taziye evinde ziyarette bulundu. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü, Ýletiþim Koordinatörü Keskin, þehir dýþ ýnd a bu lun an B atm an Valisi Ahmet Turhan’ýn “Bu acý olay hepimizi üzmüþtür anne Atalay’a ve çocuklarýna Allah’tan rahmet yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum” mesajýný iletti. Batman Valiliði yakýndan takip ettiði acýlý aile için ellerinden gelen imkânlarýn saðlanacaðý baba Murat Atalay ve oðlu Muhammet (7) için gereken her þeyin yapýlacaðýný söyledi. Ayrýc a Ýl Sa ðlýk M üdürl üðü’n ün

yakýndan takip ettiði Murat Atalay ve oðlu Muhammet için, Saðlýk Müdürü Bodakçý ‘Atalay ailesine psikiyatris ve pisgologlar tarafýndan psikolojik destek verilecektir’ dedi. Ziyaret sýrasýnda küçük Muhammet, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýhsan Bodakçý tarafýndan muayene edildi.>B.V.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

06 TEMMUZ 2012 CUMA

- GÜNCEL -

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, içeriði bilinmeyen, ''her derde deva'', ilaç gibi sunulan ürünler hakkýnda vatandaþýn yanlýþ bilgilendirildiðine dikkat çekti. 1. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliði Deðerlendirme Kurulu Toplantýsý Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan baþkanlýðýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Saðlýk Bakaný R ecep Akdað ve il gili kurum bürokratlarýnýn katýlýmýyla Ekonomi Bakanlýðýnda yapýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Saðlýk Bakaný Akdað, piyasa gözetimi ve denetiminin pek çok bakanlýðýn ve kuruluþun üzerinde durmasý ve koordinasyonunu iyi yapmasý gereken bir konu olduðunu vurguladý. Konuya iliþkin 2010'da yapýlan toplantýnýn ardýndan Türkiye'de önemli geliþmelerin yaþandýðýný ifade eden Akdað, bu süre içerisinde Ýlaç ve Týbbý Cihaz Kurumu adý altýnda bir kurum ol uþ tu rd uk la rý ný ve bu ko nu da ki et ki nl ið i arttýrdýklarýný anlattý. Öz el li kl e so n yý ll ar da Gý da Ta rý m Bakanlýðý'nýn da denetim konusunda çok önemli çalýþmalar yürüttüðünü dile getiren Akdað, bu konuda öncelikli iki alandan birinin soluk alýnan alan, diðerinin de yiyecek içecek alaný olduðunu söyledi. Akdað, þöyle konuþtu: ''Bakanlýðýmýz açýsýndan da özellikle bazý þarlatanlara karþý, (bu kelimeyi bilerek seçerek kullanýyorum) vatandaþýmýzýn uyanýk olmasý ve bilinç yüksekliðinin önemine iþaret ediyorum. Kurumlarýmýz iþleri yapýyor. Ama açýkçasý buna vatandaþýmýzýn farkýndalýðýyla destek vermesi lazým. Sonuçta internet yoluyla yapýlabilen satýþlar var ya da özellikle yurt dýþýndan yayýn yapan belli televizyon kanallarýnýn bazen maalesef Türkiye'deki televizyon kanallarýnýn her derde deva ilaç gibi sunduðu ürünler. Bunun mazideki adý þarlatanlýktýr. Þimdi bu hale dönüþtürdüler. Ýçeriði bilinmeyen bir ürün hakkýnda vatandaþý yanlýþ bir þekilde bilgilendiriyorlar.'’ ''Kapýdan kovsanýz bacadan giriyorlar'’ Bakan Akdað, bu ürünlerin üretimine dönük engelleyici tedbirleri aldýklarýný ifade ederek, ''Ama inanýn kapýdan kovsanýz bacadan girilen bir

ortam mevcut. Dolayýsýyla v a t a n d a þ ý n far kýn dal ýðý nýn art mas ý son derece önemli. Çok açýk ve basit bir ifadeyle s ö y l e y e y i m va ta nd aþ la rý mý z hi çb ir zaman 'þu derde çaredir' sizi þöyle gençleþtirir sizi böyl e ölü mden koru r, þöyle kanserde n korur' þeklinde doðrudan ya da dolaylý reklamý yapýlarak satýlan hiçbir ürüne itibar etmesinler'' diye konuþtu. Bu konuda aile hekimlerine ve uzman hekimlere baþv urul masý ný iste yen Akda ð, þu uyar ýlar da bulundu: ''Tüm vatandaþlarýmdan bu þarlatanlara fýrsat vermemelerini istirham ediyorum. Ýþin peþinden koþturmak çok da kolay deðil. Özellikle internet yolundan yapýlan satýþlara mani olmak bütün dünyada çok zor. Vatanda þýmýz kendi saðlýðý ný korumak açýs ýnda n da uyan ýk olma lýdý r. Biz tabi i ki gerekenleri yerine getirmeye devam edeceðiz herhangi bir saðlýk ihtiyacý için bir ürün kullanmak ihtiyacý içindeyseniz ya da böyle bir düþünceniz varsa lütfen doktorunuzla görüþünüz.'' Bu ürünlerle mücadelede basýnýn rolünün de çok önemli olduðunu ifade eden Akdað, konunun bir sosyal sorumluluk meselesi olduðunu belirterek, basýnýn bu konuda otokontrol saðlayan bir sistem kurmasýný önerdi. Akdað, ''Bu sadece kamu kuruluþlarýnýn dýþarýdan yaptýrýmý þeklinde gitmemelidir. Geliþmiþ birçok ülkede bunun örnekleri de var bu oto kontrol sistemini kurarsak iþimizin biraz daha kolay olacaðýna inanýyorum'' dedi. Dudak uçuklatan olaylar Bakan Akdað, toplantýya katýlan tüm bakanlara sorulan ''Ürün denetimleri konusunda dudak uçuklatan ya da bu kadar da olmaz dedirten tespitleriniz var mý- þeklindeki soruyu ''Evet dudak uçuklatan bazý þeyler var'' diyerek örneklerle yanýtladý. Bakan Akdað, þunlarý anlattý: ''Damarlarý

açmaktan tutun, cinsel gücü arttýrmaya varýncaya kadar her derde deva ilaç olmadýðý halde ilaç gibi pazarlanan bir ürün için ben bizzat özel kalemimden bazý televizyonlar vasýtasýyla verilen bir numaraya telefon açtým ve karþýda bir asistan bana bir ürünü satmaya çalýþtý. Hakikaten dudak uçuklatan bir pazarlamacýydý. Sonunda sipariþ de verdik, sipariþ bakanlýða da geldi onun neticesi de çok aðýr oldu tabii o satýþý yapan firma açýsýndan.'' Akdað, diðer bir olayýn özellikle sigarayla ilgili olduðunu belirterek, ''Biz sizi Saðlýk Bakanlýðý'nca arýyoruz sigara býraktýrmak üzere diyen sahtekarlar türedi. Bunlarýn da peþinden epeyce koþmak zorunda kaldýk ve savcýlýklara bildirdik'' ifadelerini kullandý. Bu olaylarý tespit ettiklerini, ancak ürünlerle alakalý hukuk sisteminin kararlarýný geç verdiðini vurgulayan Akdað, ''Karar verinceye kadar o ürünü pazarlayan kiþi zaten köþeyi dönüyor. Yargýmýza bu noktada iþ düþmektedir'' dedi. Ýfþa edilen bazý firmalarýn bir hafta sonra baþka bir markayla piyasaya çýktýklarýný belirten Akdað, ''Konuyla ilgili maalesef mahkemeler uzun sürüyor. 3-5 yýl süren bir mahkeme; böyle bir firmanýn, kiþinin ya da kiþilerin yeterince zengin olmasý için yetecek bir süre. Bu hususta yargýnýn da elini çabuk tutmasý, bu davalarý süratle sonuçlandýrmasý çok önemli. Dudak uçuklatan kýsmý da bu davalarýn 3-5 sene gibi uzun sürmesidir'' diye konuþtu.

Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, son 4-5 yýl içinde 4 binden fazla eserin dünya müzelerinden ve koleksiyonlarýndan geri getirildiðini belirtti.Günay, Manisa'da sponsor firma desteði ile yaptýrýlacak arkeoloji ve etnografya müzesi için Ýl Özel Ýdaresi'nce tahsis edilen arsada incelemelerde bulundu ve ardýndan Manisa Valiliði'nde düzenlenen müze yapýmý protokol imza törenine katýldý. Törende yaptýðý konuþmada, 5 yýla yaklaþan bakanlýk görev süresinde en heyecanlý anlarýndan birini yaþadýðýný ifade ederek, ''Manisa'nýn böyle bir müzeye ihtiyacý vardý'' dedi. Günay, Türkiye'nin çok engin ve çok zengin arkeolojik alanlara sahip olduðunu dile getirerek, þunlarý söyledi: ''Geçmiþ yýllarda Avrupa ve dünya, arkeoloji konusunda yeteri kadar uyanýkken, biz duyarsýz kalmýþýz. Son zamanlarda bu alanlardaki duyarlýlýðýmýz arttý. Dünya müzeleri ile yarýþan yeni müzeler yapmaya baþladýk. Bizim ülkemizden baþka ülkelere kaçýrýlmýþ bulunan çok sayýda eser var. Geçmiþ on yýllarda, biz bu eserleri istediðimizde, 'siz alýp da bunlarý nerede saklayacaksýnýz. Yeterli müzeniz, koruma bilginiz var mý' diyorlardý. Þimdi dünyanýn karþýsýna göðsümüzü gererek çýkýyoruz. Evet, bizim dünya standartlarý ile kýya slay abil eceð imiz yeni müze leri miz olma ya baþladý.'' Müzeler konusunda bir yandan Ankara, Ýst anb ul, Ant aly a'd aki mev cut esk i müz ele ri iyileþtirdiklerini, bir yandan da Akhisar'da,

Gaz ian tep 'te , Hat ay' da, Baf ra' da, Urf a'd a yen i mü ze le r ya pt ýk la rý ný , yaptýklarý m üzelerin dü ny a ça pý nd a bü yü k proj eler oldu ðunu dile getirdi. Yu rt dý þý na ka çý rý la n ese rle rin ger i alý nma sý Bakan Günay, Manisa'da yaptýklarý gibi sponsorluk desteðiyle Eskiþehir'de Eti Arkeoloji Müzesi'ni açtýk larýn ý, Gazia ntep' te dünyanýn en büyük mozaik müzesini oluþturduklarýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: ''Bunlar bizim dünyadan eserlerimizi isterken sýrtýmýzý dayamamýz gereken güce iþaret ediyor. Son 4-5 yýl içinde 4 binden fazla eserimizi dünya müzelerinden ve koleksiyonlardan geri topladýk. Ya ký n ta ri hl er de gö re ce ks in iz , Ýn gi lt er e' de n, Ame rik a'd an, baþ ka yer ler den yen i ese rle rin Türkiye'ye döndüðüne tanýk olacaksýnýz. Bunlarý koruyacak mekanlarý her gün geri kalmýþlýðýmýzý telafi edecek hýzda yapmamýz gerekiyor. Bir vadede bizim ülkemizden gitmiþ olan ne varsa, sadece bizim ülkemizden deðil altýný çizerek sö yl üy or um , M ýs ýr , S ur iy e, Yu na ni st an ,

Bulgaristan'dan gitmiþ ne varsa ait olduðu toprak yerlere dönecek. Ama, bunun için hepimizin topraklara, kazýlara, ören yerlerine daha fazla sahip çýkmamaz gerekiyor.'’ Günay, Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Mirasý kalýcý listesine girmesine de deðinerek, bu alanlarýn daha önce Türkiye'de unutulduðunu, bundan sonra her yýl yeni yerlerin listeye girmesi için çalýþacaklarýný sözlerine ekledi. Törende daha sonra ''Manisa Anemon Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'' adýný taþýyacak müzenin yapýmýna iliþkin protokol, Bakan Günay, Manisa Valisi Halil Ýbrahim Daþöz ve sponsor firma olan Anemon Oteller zincirinin sahibi Ýsmail Akcura tarafýndan imza altýna alýndý.


06 TEMMUZ 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

Gençlik ve Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün geleneksel streetball þampiyonasý baþlýyor. Gençlik ve Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, SODES kapsamýnda düzenledikleri þampiyonanýn bu yýl dördüncüsünün düzenleneceðini söyledi. Þampiyonanýn 06-09 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Kýzlar Tepesi Basketbol Sahasýnda düzenleneceðini belirten Olgaç “Cumhuriyetimizin ve Geleceðimizin teminatý olan Çocuk ve Gençlerimizi Spor aktivelerine yönlendirerek; Boþ zamanlarýný deðerlendirmek, Spora teþvik etmek, Kötü çevrelerinden uzaklaþtýrmak. Sporu seven kendisi, Ailesi ve çevresi ile barýþýk Gençler Yetiþtirmek. Þölende

müzik, eðlence, spor ve basketbol coþkusunun bir ar ad a o la ca ðý bu ký sa aktivitede çocuk ve genç leri mizi n aile leri ile birl ikte katý lmal arýn ý saðlayarak Toplumsal olguyu pekiþtirmek amacýndayýz. 4 deðiþik yaþ grubunda 100 civarýnda takýmýn katýlmasýný bekliyoruz." Olgaç gösteril er için Bursa'da n ünlü Karizma þhov gösteri grubunun da getirileceðini belirtti.

ÝSTANBUL BAHÇE VE ÇÝÇEK SERGÝSÝ SÝÝRT KÜLTÜR MERKEZÝNDE AÇILACAK Osmanlý Bahçe Kültürünü yüzyýllar sonraki görünüþüyle, kokusuyla, inceliðiyle Siirt'e taþýnacak. TEMA Vakfý Kurucusu ve Onursal Baþkaný Nihat Gökyiðit'in eþinin adýný taþýyan Nezahat Gökyiðit Botanik Bahçesi yetkililerince düzenlenecek olan “Ýstanbul'da Bahçe ve Çiçek” sergisi Siirt Kültür Merkezi'nde açýlacak. “Ýstanbul'da Bahçe ve Çiçek Sergisi” 09 Temmuz saat 17:00'de gerçekleþtirilecek açýlýþla 29 Temmuz' kadar Siirt Kültür Merkezi'nde gezilip görülebilecek. Sergi, Osmanlý'da bahçe, çiçek çeþitliliði kültürü davetlilerin oldukça ilgisini çekeceði tahmin ediliyor.

Türkiye, Avrupa ve Avustralya'daki temsilleriyle büyük ilgi toplayan Keþke Yapmasaydým isimli oyun, Siirt turnesinde tiyatro severlerle buluþuyor. Siirt Þefkat Sosyal Yardýmlaþma Eðitim Kültür ve Hizmet Derneði'nin organizasyonunda 10.07.2012 Salý günü Halk Eðitim Merkezinde 'Keþke Yapmasaydým' isimli tiyatro oyunu sergilenecek. Oyunda; hayattan çok beklentisi olmayan ve kötü alýþkanlýklara müptela olmuþ iki kafadarýn yaþadýklarý anlatýlýyor. Hayatlarýný çok büyük deðiþikliðe uðratan olaylar zinciri içine düþen iki kafadarýn, insanca yaþamayý öðrenme macerasý, trajikomik bir dille sahnelendi. Kültür Bakanlýðý tarafýndan desteklenen oyun, Ser Organizasyon'un katkýlarýyla Didar Sahnesi oyuncularý tarafýndan sahneleniyor. Biletlerin Bahçelievler Mahallesinde bulunan Þefkat Derneði Merkezinden temin edilebileceði öðrenildi.

TSO'DAN ÜYELERÝNE ÇAÐRI Genel Sekreter Derya Çengel Ýmzasýyla Yapýlan Yazýlý Açýklamada Þu Bilgilere Yer Verildi” Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý “Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý” kapsamýnda 2012 yýlý Makine Ekipman Alýmlara baþvurularýna ait 2012/36 no’lu Teblið'in 03.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de Devamý Sayfa 3’te yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.484.223 42 53

Ýnsan, baþýboþ yaratýlmamýþtýr. Hepimiz, bu dünyanýn sorumluluk ve imtihan yeri olduðunu biliyoruz. Buna raðmen bazen günah iþliyor, hataya düþebiliyoruz. Hâlbuki Allah, bütün konularda emir ve yasaklarýna uymamýzý istiyor. Günah terim olarak yapana ceza gerektiren, insaný iyilik ve güzellikten uzaklaþtýran söz ve davranýþlardýr. Peygamber efendimiz (s.a.v) 'e 'günah nedir' diye sorulduðunda: “Ýyilik, ahlakýn güzel olmasýdýr, günah ise; kalbini týrmalayýp insanlarýn bilmesinden hoþlanmadýðýn þeydir” diye cevap vermiþtir. Günah, insaný rahatsýz eder, maneviyatýný zayýflatýr ve güzel duygularýn kaybolmasýna sebep olur. Günah önemsenmediðinde gözler hakikati görmez, kulaklar hakikate kapanýr ve kalp hissiyatýný kaybeder. Peygamberimiz (s.a.v) “Kul bir günah iþlediði zaman kalbinde siyah bir leke oluþur. Eðer o kiþi günahý terk ve tövbe ederse kalbi o lekeden temizlenir. Eðer günah iþlemeye devam ederse kalpteki leke artar. Hatta bir zaman gelir kalbi kaplar.” buyurmuþtur. Ýnsan dikkatli davranmalý, günahý hafif görmemeli ve günahtan sakýnmalýdýr. Bizim hafife aldýðýmýz nice iþlerden sahabe günah diye kaçýnmýþtýr. Enes Ýbni Malik (r.a) : “Siz kýl kadar bile önemsemediðiniz bir takým iþler yapýyorsunuz ki, biz onlarý Rasulullah zamanýnda helak edici günahlardan sayardýk” diye tabiine serzeniþte bulunmuþtur. Peygamberimiz (s.a.v) “Günahtan uzak duran, Allah'ýn koruduðu kimsedir.” buyurmuþlardýr. Bizim için en güzel model peygamberdir. Hayatýmýzýn her safhasýnda Hz. Peygamber'i örnek almalýyýz. Ebu'd-Derda (r.a), Hz. Aiþe'ye Peygamberimizin ahlakýndan sordum, þu cevabý verdi: “Peygamberin ahlaký Kur'an'ýn ta kendisiydi. Kur'an'ýn rýza gösterdiðine rýza gösterir, kýzdýðýna kýzardý.” Allah Teala, Kur'an'da Peygamberimizin izinden gitmemizi, O'nun sözlerini dikkate almamýzý, getirdiklerine sahip çýkmamýzý istemektedir. Bir ayet-i kerimede “Peygamber size neyi getirdiyse onu alýn, size neyi yasakladýysa ondan kaçýnýn.” buyrulma ktadýr. Bizler, Allah'ýn denetiminde olduðumuzu unutmayalým. Her yaptýðýmýz melekler tarafýndan kayýt altýna alýnmaktadýr. Yaptýðýmýz her þey yazýlmakta ve bir gün okunmak üzere önümüze konulmuþ olacaktýr. Yüce Allah, Kur'an'da: “Kitap ortaya konur. Suçlularý kitabýn içindekilerden korkuya kapýlmýþ görürsün. Eyvah bize, bu nasýl bir kitaptýr ki, büyük küçük demeden, hiçbir þey býrakmadan hepsini sayýp dökmüþ derler. Böylece yaptýklarýný hazýr olarak bulmuþlardýr. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” Buyurmaktadýr. Netice olarak günahlarý sevmeyelim. Günahta ýsrar etmeyelim. Küçük-büyük, gizli-açýk hiçbir günaha yaklaþmayalým. Hiç kimseye günah olan iþlerde yardým etmeyelim. Günaha götürecek yollardan uzak duralým. Þayet yaptýðýmýz iþin günah olduðunu anlarsak hemen tövbe edelim. Sohbetimi bir ayati kerimenin mealiyle bitirmek istiyorum. Cenab-ý Allah þöyle buyuruyor. “Günahýn açýðýný da gizlisini de terk edin. Çünkü günah iþleyenler yaptýklarýnýn cezasýný mutlaka çekeceklerdir.”

06 Temmuz 2012 Cuma Günü Gazetesi  

06 Temmuz 2012 Cuma Günü Gazetesi