Page 1

SÝÝRT TABÝPLER ODASI BAÞKANI DEMÝRKIRAN: “28 ÞUBAT'IN OP. DR.BÝLEK 12 EYLÜL DAVASINA MÜDAHÝL ÝZLERÝNÝ SÝLÝYORUZ”

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eþ Baþkaný, Ak Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, 28 Þubat'ýn izlerini silmeye çalýþtýklarýný söyledi. Demirkýran, geçen hafta mecliste görüþülüp kabul edilen 4+4+4 kanun tasarýsý ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Ria-Oomen Ruijten ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eþ Baþkaný Helene Flautre'a hitaben bir mektup yazdý. Mektubu yaptýðý bir yazýlý açýklama ile kamuoyuna duyuran Demirkýran “28 Þubat postmodern darbesinin izlerini siliyoruz.”dediðini belirtti. Devamý Sayfa 6’da

web : www.umutgazetesi.net 05 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

OLMAK ÝÇÝN BAÞVURUDA BULUNDU

Siirt Tabipler Odasý Baþkaný Op. Dr. Ekrem Bilek, 12. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 12 Eylül davasýna müdahil olmak üzere baþvuruda bulundu. Müvekkilleri Av. M. Ali Özel ve Av. Fýrat Bilek aracýlýðýyla Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere dilekçesini Siirt Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna veren Op. Dr. Ekrem Bilek "12 Eylül 1980 darbesini yapan askeri cunta Türkiye'de parlamentoyu ve siyasi partileri kapatmýþ, anayasayý askýya almýþ, hukuk dýþý yöntemlerle 1 milyon 500 kiþi fiþlenmiþ, 230 bin kiþi SAHÝBÝ yargýlanmýþ, verilen 517 kiþi idam cezasýna Mehmet Esmeroðlu çarptýrýlmýþ, 50 kiþi idam edilmiþ, 30 bin kiþi fiþlendiði GENEL YAYIN için sakýncalý görünüp iþten atýlmýþtýr. YÖNETMENÝ Cezaevlerinde 299 kiþi yaþamýný yitirmiþ, 144 Ayhan Mergen kiþi kuþkulu bir þekilde ölmüþlerdir. Kýsacasý demokrasi askýya alýnmýþ, faþizmin bütün kurallarý hayata geçirilerek insanlýk suçu iþlenmiþtir."dedi. TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN Kendisinin de bu dönemde maðdur olduðunu belirten "12 Eylül 1980 döneminde gözaltýnda 70 gün e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com Tel: 0484 223 42 53 tutularak insanlýk suçu sayýlan tüm iþkencelerden geçip, sonra beraat eden bir kiþi olarak 12 Eylül 1980 YIL : 8 FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL) darbecilerden davacý oldum. SAYI : 2160 Devamý Sayfa 6’da

POLÝS TEÞKÝLATININ 167. KURULUÞ YIL DÖNÜMÜ Polis Teþkilatýnýn 167. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde halk yürüyüþü yapýldý ve polis sergisinin açýlýþý yapýldý. Atatürk Anýtýna çelenk sunulmasýnýn ardýndan baþlayan halk yürüyüþü araç trafiðine kapalý olan Güres Caddesinde devam etti. Emniyet Müdürü Recep Güven, teþkilat mensuplarý ve eþleri, bazý vatandaþlar ve mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý yürüyüþ Sancaklar Ýlköðretim Okulu önünde son buldu. Burada polis teþkilatýnýn kullandýðý araç ve gereçlerin teþhir edildiði serginin açýlýþý yapýldý. Serginin açýlýþý Emniyet Müdürü Recep Güven tarafýndan çocuklara yaptýrýldý. Sergiyi gezen öðrencilere çeþitli ikramlarýnda yapýldýðý sergi alanýnda bomba imha uzmaný köpekler tarafýndan da gösteriler yapýldý. Etkinlikler kapsamýnda iki gün boyunca da tiyatro gösterisi yapýldý Kuruluþ yýldönümü etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.

Siirt'te bir lisenin önünde patlamamýþ el bombasý bulundu. Kooperatif Mahallesinde Atatürk Anadolu Lisesi önünde mahalle sakinleri ve öðretmenlerin araçlarýný park ettiði boþ alanda bombanýn farkýna varan vatandaþlar Emniyet Güçlerine haber verdiler. Gerekli güvenlik önlemlerini alan polisler el bombasýný bir sarfa koyarak incelenmek üzere Emniyet Müdürlüðüne götürdü.

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

YGS VE GÖZLEMLERÝM

01.04.2012 Pazar günü yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýna 1 milyon 837 bin civarýnda öðrenci 160 dakikada 160 soru çözebilmek için soðuk havada ter döktüler, bazýlarý da stresten üþüdüler. Sýnav bütün il merkezlerinde, bazý ilçelerde, KKTC'nin baþkenti Lefkoþe olmak üzere 160 merkezde yapýldý ve 4 ayrý test uygulandý. Eski adýyla ÖSS olarak adlandýrýlan Üniversite giriþ sýnavý 2010 yýlý ile iki aþamalý olarak YGS (Yüksek Öðretime Geçiþ) ve LYS (Lisans Yerleþtirme Sýnavý) adlarý altýnda yapýlmaktadýr. YGS bir ortaöðretim kurumundan mezun ya da halen son sýnýfta okuyan öðrencilerin girdiði sýnavdýr. YGS, ortak derslerin sýnavlarýndan oluþmaktadýr. 9.Sýnýf derslerinin aðýrlýkla sorulduðu, mantýk, muhakeme, temel bilimler sorularý aðýrlýktaydý. Sorularýn sorulduðu alanlar þöyle: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilgisi. YGS'ye giren aday ne haklar elde edecek? Önlisans programlarýný ve Açýköðretim programlarýný tercih edebilecek. Ýkinci aþama sýnavýna (LYS) katýlma hakkýný elde eder. YGS puanlarý, LYS sonucunda oluþacak puanlarý % 40 oranýnda etkili olmaktadýr. Bu yýl yapýlan YGS sýnavýnda yine görevliydim. Sýnava giren adaylarýn heyecanlý ve panik olmalarý yine gözden kaçmadý. Yýllardýr bu tür sýnavlarda görev alýrým. Anne olmadan bu sýnavlardaki heyecaný belki empati yapamadýðým için yaþayamýyordum. Ancak anne olduktan sonra görevli olduðum sýnavlarda her çocuk benim için bir evlat oldu. Adaylarýn saat ile yarýþtýklarýný gördükçe ilerleyen saatler beni rahatsýz ediyordu. Devamý 6’da


SAYFA - 2

05 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

ATÇILIK SEKTÖRÜNE 150 MÝLYON LÝRA YATIRIM YAPILDI

G

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, ''Atçýlýk sektörüne bugüne kadar biz Bakanlýk özel hesabýndan yaklaþýk 150 milyon TL para harcadýk. Atçýlýða yatýrým yaptýk'' dedi. Bakan Eker, ýþýklandýrýlan Adana Yeþiloba Hipodromu'nda ilk kez yapýlan gece yarýþlarý nedeniyle düzenlenen törendeki konuþmasýnda, Türkiye'nin ilk hipodromlarýndan biri olan Adana'daki hipodromun altyapýsýnýn geliþtirilmesi için çeþitli yatýrým projeleri baþlattýklarýný kaydetti. Bu kapsamda hipodromun gece yarýþlarý için aydýnlatmasýnýn yapýldýðýný anlatan Eker, 2012 yýlý içerisindeki 81 koþunun 17'sinin gece yapýlabileceðini ifade etti. Adana Yeþiloba Hipodromu'nun çim ve kum pistlerinin de yenileneceðini ve ara tünellerin yapýlacaðýný kaydeden Eker, ''Aydýnlatma için yaklaþýk 10,5 milyon TL harcama yapýldý. Pistlerin yenilenmesi ve tünellerin yapýlmasý için de 10 milyon TL civarýnda harcama yapýlacak. Yani toplamda Adana 21 milyon TL civarýnda bir yatýrým almýþ oluyor'' diye konuþtu. Türk kültürünün bir parçasý olan atçýlýk sektörünün geliþtirilmesi için projelerin sürdüðünü kaydeden Eker, atçýlýðýn Türkiye'de son yýllarda dünyadaki diðer ülkelerin tersine yükseliþ gösterdiðini ifade etti. Eker, þöyle devam etti: ''Atçýlýk sektörüne bugüne kadar biz

Bakanlýk özel hesabýndan yaklaþýk 150 milyon TL para harcadýk. Atçýlýða yatýrým yaptýk. Bunlar yeni hipodrom yapýmý ve mevcut tesislerin daha iyi hale getirilmesi için yapýldý. Bunlarýn hepsi Türkiye'nin tarihten gelen atçý lýk kült ürün ü gele cekt e ulus lara rasý düzeyde daha iyi noktaya taþýmasý, sadece atçýlýðýn yarýþtan ibaret olan faaliyet deðil dün ya piy asa lar ýna yük sek kal ite de at ye ti þt ir ip on la rý da at çý lý k se kt ör ün e kazandýrmasý için yapýlýyor. Niyetimiz bu.'’ Geçmiþte atçýlýk sektörünün geliþmesi için çeþitli kanuni düzenlemeler de yaptýklarýný hatýrlatan Eker, bunun yeni yatýrýmlarýn önünü açtýðýný ifade etti. Eker ayrýc a Antal ya'da hipod rom yapmayý planladýklarýný, Kartepe'deki merkezi de bu yýl tamamlamayý

hedeflediklerini bildirdi. Yetkililerden hipodrom hakkýnda bilgi de alan Eker, daha sonra butona basarak sembolik olarak hipodromun ýþýklarýný yaktý. Eker 'in katý ldýð ý töre nle ilk gece yarýþlarýnýn yapýldýðý Adana'da, 7 koþuluk programda, safkanlar ýþýklar altýnda kozlarýný paylaþtý. Gece yarýþlarýnýn 22 Mayýs'a kadar salý günleri Ankara yarýþlarýyla ortak yapýlacaðý, 4 Eylül'de de tekrar baþlayacak olan Adana gece yarýþlarýnýn 29 Aralýk Cumartesi günü sona ereceði bildirildi. Bu arada, Eker hipodromdan ayrýlýrken yanýna gelen bir çiftçinin ''pamuk destek primleriyle ilgili'' söylediklerini dinledi. Eker, çiftçinin Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü ile görüþmesi gerektiðini söyledi.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

05 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

- BÖLGEDEN - GÜNCEL -

BATMAN VALÝSÝ EÞÝ BAYAN NURAN KULP’UN AKDORUK KÖYÜNDE HASTALANAN VATANDAÞA DEVLET ELÝ UZANDI TURHAN SERTÝFÝKA DAÐITTI

B

atman valisi eþi Bayan Nuran Turhan, Batman Giriþimci Kadýnlar Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen SODES Kapsamýndaki kurslara devam eden 40 kadýna sertifika daðýttý. P ý n a r b a þ ý mahallesinde bulunan dernek binasýnda faaliyet gösteren Batman Giriþimci Kadýnlar Derneði SODES 2010 Kapsamýndaki proje kapanýþ proðramýnda kursa devam eden yirmisi tekstil, yirmisi de yemek kursu olmak üzere kýrk kadýn sertifikalarýný aldýlar. Tekstilde 20 kadýna düz makine,üç iplik overlok, beþ iplik overlok, etek reçme ve bant reçme makinelerinin kullanýmý öðretilerek mesleki beceri kazandýrýldý. Ayrýca yemek kursuna devam eden 20 kadýn da yemek ve pasta çeþitlerinin yapýlmasý öðretilerek kadýnlarýn istihdamýný amaçlandýðý belirtildi. Batman Giriþimci Kadýlar Derneðinde yapýlan sertifika törenini Bayan Nuran Turhan’ýn yanýsýra Bayan Emine Karataþoðlu, Milli Eðitim Þube M ü d ü r ü S a i t Baþaran, Halk Eðitim Müdürü Süleyman Koç, Dernek Baþkaný Gülhan Baðrýyanýk ve kursiyerler katýldý.>B.V.

T

BMM Genel Kurulu'nda, koþullu salýverilmesine 1 yýl ve daha az kalan hükümlülerin, cezalarýnýn bir kýsmýný dýþarýda geçirebilmesine imkan tanýyan tasarý ile 80 yýl olan sabýka kaydýnýn arþivde saklama süresinin 15 ve 30 yýla indirilmesini öngören teklif, gündemin ön sýralarýna alýndý. Puzzle'ýn bütün resimleri AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancý ise darbelerin araþtýrýlmasý için, puzzle'ýn bütün resimlerini masanýn üzerine koyup öyle hesaplaþmak gerektiðini söyledi. ''1 Mayýs Taksim olayý, o puzzle'ýn bir resmidir'' diyen Bostancý, þöyle konuþtu: ''18-19 yaþýndaki o genç bedenleri morglardan kaldýrmýþ, orada bekleyen insanlarýn sessizliðini, öfkesini yaþamýþ birisiyim. Aðabeyim Yaþar Bostancý'nýn cenazesini morgdan kaldýrmýþ birisiyim. Bütün bu resimleri ortaya koyup ona göre konuþmamýz gerekiyor. 1 yýl Mamak'ta yatmýþ birisi olarak, solcularla saðcýlarýn birbirlerine düþman olmalarý için çok nedenleri vardý ancak hýsýmlýk etmek için de çok nedenlerimiz vardý. Hasýmlýk ile hýsýmlýk arasýndaki o çok ince çizgiyi bugün aþabiliriz. 12 Eylül bu milletin önünde bir engeldi. Biz þimdi elbirliðiyle bu engelden, uzak ufuklara gidilebilecek bir yol çýkartabiliriz.'’ AK Parti'nin önerisi

D

iyarbakýr’ýn Kulp Ýlçesi Akdoruk Köyü Huþ Mezrasý’nda ikamet eden 62 yaþýndaki Hava Eren adlý kýsmi felçli hastanýn aniden fenalaþmasý üzerine 112 Acil Servise çaðrý yapýlmýþ ancak olumsuz hava koþullarý nedeniyle karayolu ile hastanýn bulunduðu bölgeye ulaþamayan saðlýk ekipleri, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak’ýn talimatlarýyla 7. Kolordu Komutanlýðý’na baðlý askeri helikopterle bölgeye intikal ederek hastaya ilk müdahalede bulundular. Helikopterle bölgeye giden 1 doktor ve 2 saðlýk personelinden oluþan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekibi, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan hastayla birlikte askeri helikopterle Kulp ilçesi Akdoruk Köyü Huþ Mezrasý’ndan havalanarak, Eþref Bitlis Heliportuna iniþ yaptýktan sonra hastayý alanda hazýr bekleyen 9 No’lu Acil Saðlýk Ýstasyonu ekiplerince Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine naklettiler.>D.V.

ÞANLIURFA VALÝSÝ GÜVENÇ, ÞANLIURFASPOR ÝÇÝN DESTEK TURLARINI SÜRDÜRÜYOR

Þ

anlýurfa Valisi Celalettin G ü v e n ç , Þanlýurfaspor’a destek saðlamak a m a c ý y l a iþadamlarýna gerçekleþtirdiði z i y a r e t l e r i n i sürdürüyor. Vali Celalettin Güvenç, daha önce gerçekleþtirdiði ziyaretlerin ardýndan bugün de Þanlýurfaspor Kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Vergi Dairesi Baþkaný Cuma Saðlam, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sabri Ertekin ile birlikte iþadamlarýný ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte öncelikle Dempet’e giden Vali Güvenç, burada Bahattin Demir ile bir süre görüþtü. Oynadýðý ligde lider durumda bulunan Þanlýurfaspor ile ilgili bilgiler veren Vali Güvenç ve beraberindekiler son 6 maçýný oynayacak olan Þanlýurfaspor için destek istediler. Daha sonra Vema Limited Þirketini ziyaret eden Vali Celalettin Güvenç ve beraberindekiler burada Müslüm Yama ile de bir süre görüþerek, sarý yeþilli ekibe bu süreçte verilecek olan desteðin önemine deðindiler.>ÞU.V. AK Parti de koþullu salýverilmesine 1 yýl ve daha az kalan hükümlülerin, cezalarýnýn bir kýsmýný dýþarýda geçirebilmesine imkan tanýyan tasarý ile sabýka kayýtlarýnýn kaymakamlýklarca verilmesini; 80 yýl olan kaydýn arþivde saklama süresinin de 15 ve 30 yýla indirilmesini öngören teklifinin, gündemin 4 ve 5. sýralarýna çekilmesine iliþkin grup önerisini Genel Kurul'a getirdi. AK Parti Ýstanbul Milletvekili Doðan Kubat, sabýka kayýtlarýna iliþkin düzenlemenin, þu anda Adalet Komisyonunda görüþülen tasarýda da olduðunu ifade ederek, ''Fakat bu konunun 14 Nisan'dan önce yasalaþmasý gerekiyor. Tasarýnýn görüþmelerinin uzamasý ihtimali nedeniyle bu teklifi çýkarmamýz gerekiyor'' dedi. Kubat, ön sýraya alýnan ikinci tasarýnýn da denetimli serbestlikle ilgili tasarý olduðunu söyledi. Konuþmalarýn ardýndan, yapýlan oylamada AK Parti'nin kabul önerisi kabul edildi.


SAYFA - 4

05 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

- BÝLÝM -

TÝTANÝK'TE MALZEMEDEN ÇALINMIÞ OLABÝLÝR

B

atýþýnýn 100’üncü yýlýnýn yaklaþtýðý günlerde, Titanik’in neden sulara gömüldüðü hakkýnda yeni teoleriler ortaya atýlýyor. Bunlardan bir tanesi, Titanik’in inþasýnda malzemeden çalýnmýþ olabileceði. Physics World dergisi yazarý Richard Corfield, Titanik’in batmasýnda matematik ve fiziðin ne derecede rol oynadýðýný belirlemek için bir araþtýrma yaptý. Corfield, her iki bilim alanýnýn da 20’inci yüzyýlýn en büyük deniz faciasýnda önemli bir yer edindiðini fark etti. Titanik, 14 Nisan 1912 gecesi saat 23.40’ý gösterirken Kanada’nýn Newfoundland eyaleti açýklarýnda bir buzdaðýna çarptý. Üç saat sonra, yolcularýnýn üçte ikisini yanýna alarak batmýþtý. Atlantik’in sularýnýn dört kilometre altýnda yatan Titanik’in neden buzdaðýna çarptýðý ve neden bin 500 yolcusunun kurtulma þansý bulamadýðý birçok faktöre baðlandý. Bunlar arasýnda gemideki dürbünlerin iyi bir görüþ saðlamamasý, telsiz operatörünün yetersizliði, filika sayýsýnýn az olmasý gibi nedenler gösterildi. Ancak Corfield, araþtýrmasýnda Titanik’in gövdesindeki kusurlarýn sonunu getirdiðine iþaret eden bulgular elde etti. MALZEMEDEN ÇALMIÞ OLABÝLÝRLER

Corfield, iki metalurji uzmaný Tim Foe cke ve Jen nif er McCarty’ye baþvurdu. Ýki mühendis, yaptýklarý analizlerle, Belfast’ta inþa edilen geminin tarihi kayýtlarýný bir araya getirdi. Araþtýrma sonucunda, Titanik’in gövdesini bir arada tutan perçinlerin yeterli kalitede olmadýðý veya olmasý ge re ke n d üz en de yerleþtirilmediði ifade edildi. Fo ec ke ve Mc Ca rt y, Ti ta ni k’ in buzdaðýna çarpan sancak tarafýndaki kýsmýn, gövdesinin geneline kýyasla daha zayýf olduðunu, geminin bu yüzden ikiye ayrýlarak battýðýný öne sürdü. Bu tespit, Titanik’te maliyetten kýsmak için kalitesiz malzeme kullanýlmýþ olabileceðini öne sürdü. ÝKLÝM FAKTÖRÜ Titanik’in inþasýnda kullanýlan malzemenin yaný sýra, geminin battýðý noktadan binlerce kilometre ötede baþ gösteren iklim olaylarýnda faciada rol oynadý. Karayiplerde hava sýcaklýðýnýn yüksek olduðu

dönemlerde, Gulf Stream, yani Körfez Akýntýsý, buzdaðlarýný Atlantik’e taþýyan Labrador Akýntýsý ile kesiþiyor. Bu kesiþme, buzdaðlarýnýn, buzdan bir duvar gibi sýralanmalarýna neden olabiliyor. Tarihhi kayýtlar, 1912 yýlýnýn Karayiplerde istisnai olarak sýcak geçtiðini gösteriyor. Kýsaca, iklim koþullarýnýn tetiklediði akýmlar, Titanik için beklenmedik bir sürpriz yaratmýþ olabilir. Corfield makalesinde, “Titanik’i Atlantik’in dibine yollayan tek bir neden yoktu. Tersine, dev yolcu gemisi sonunu hazýrlayan sayýsýz faktörün kurbaný oldu” ifadesini kullandý.>Bilim.Org

BEYNÝN GÖKKUÞAÐI HARÝTASI

B

ilim insanlarý, yeni bir görüntüleme tekniði ile insan beyninin gökkuþaðýna benzeyen sinir kordonu haritasýný ortaya çýkarmayý baþardý. Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, ‘difüzyon spektrum görüntüleme’ tekniðiyle beynin kývrýmlarý içinde yatan sinir kordonlarýnýn geometrik yapýsý tespit edilmeye çalýþýldý. Kullanýlan teknikte, beyin sývýsýnýn sinirler ve sinir etrafýndaki hareketleri belirlendi. Ortaya çkan görüntü, bilim insanlarýnýn beklediðinin aksine çok daha düzenli ve basit bir yapýyý gözler önüne serdi. Araþtýrmacýlarýn dört ayrý maymun türü üzerinde yaptýðý taramalar insanlarýnkine benzer bir sinir kordonu diziliþi gösterdi. Bilim insanlarý, beyindeki sinir kordonlarýnýn sanýldýðýnýn aksine daha basit bir daðýlýma sahip olmasýnýn beynin evrim sürecinde avantaj saðladýðýný, böylece sinir kordonlarýnýn beyinde doðru daðýlým gösterdiðini düþünüyor.>Bilim.Org

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

Gsm:0(544) 665 43 21 0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

05 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

- EÐÝTÝM - GÜNCEL -

TÜRKÝYE, GELECEK VADEDEN BÝR EKONOMÝYE SAHÝP

K

ýrgýzi stan'ý n baþke nti Biþ kek'te , Baþba kan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ve Kýrgýzistan Baþbakan Yardýmcýsý Coomart Otorbayev'in baþkanlýk ettiði Türkiye-Kýrgýzistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VI. Dönem Toplantýsý gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkanlýðý Konutlarý'nda gerçekleþtirilen Türkiye-Kýrgýzistan Karma Ekonomik Kom isy on ( KEK ) VI . Dö nem Top lan týs ý, K EK Eþbaþkanlarý'nýn 22 bölümlük ortak protokole imza atmasýyla sona erdi. Tü rk iy e- Ký rg ýz is ta n Ka rm a Ek on om ik Komisyon VI. Dönem Toplantýsý öncesinde Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað, Kýrgýzistan Baþbakan Yardýmcýsý Coomart Otorbayev yaklaþýk bir saat süren ikili görüþmede bulundu. Daha sonra, KEK toplantýsýnýn açýlýþýný yapan Otorbayev, Kýrgýzistan'da 2010 tarihinde halk devriminin ardýndan yapýlan anayasa reformu, meclis seçimlerinin, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin, koalisyon hükümetinin ve hükümetin reform paketini içeren süreci anlattý. Kýrgýzistan'ýn Türkiye ile iþbirliðini geliþtirmek is te di kl er in i vu rg ul ay an Ot or ba ye v, ko al is yo n hüküm etine ''umu t hüküm eti'' adýný n veril diðin i belirterek, ''Halkýmýz bizden iþ ve reform bekliyor. Ülkemizde halk devrimleri, halkýn iktidarlara güvenin azalmasý sonucu yaþandý. Biz hükümet olarak, profesyonel ve dürüstçe çalýþarak kendimizi göstermek istiyoruz'' dedi. Otorbayev, Türkiye'nin birçok alanda olduðu gibi serbest ekonomi ve demokrasi alanýndaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Ýki ülke ticaret iliþkilerindeki seviyenin yeterli olmadýðýný ifade eden Otorbayev, ''Ortak ticari hacmimiz yeterli düzeyde deðildir. Bu birçok nedenlerle olduðu gibi coðrafi mesafeden kaynaklanýyor olabilir'' diye konuþtu. Otorbayev, Kýrgýzistan Türkiye arasýnda ikili iliþkilerinin geliþmesi için ortak ticari eylem planýnýn

oluþturulmasý gerektiðini düþündüðünü kaydederek, öncelikle Türkiye'nin gümrük ve kaçakçýlýk ile mücadelesi konusundaki deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Otorbayev, Kýrgýzistan hükümeti olarak, milli ekonominin öncüsü olarak belirledikleri enerji ve madencilik sektörüne Türk iþ adamlarýnýn girmesini arzuladýklarýný kaydetti. Kýrgýz-Türk Yatýrým Fonu'nun kurulmasýný istediklerini ifade eden Otorbayev, fonun, ortak finansmanlýk görevini üstlenebileceðini anlattý. Türk özel müteþebbislerini Kýrgýzistan'a yatýrým yapmaya davet eden Otorbayev, iki ülke arasýnda özellikle eðitim al an ýn da ki ba þa rý sý ný di ðe r al an la ra ya ym ay ý hedeflediklerini belirtti. Kýrgýzistan Türkiye Manas Üniversitesi ile Uluslararasý SEBAT Eðitim Kurumlarý bünyesinde faal iyet göst eren eðit im kuru mlar ýnda n övgü yle bahseden Otorbayev, bu doðrultuda, uçak seferlerinin artýrýlmasýný arzuladýklarýný dile getirdi. Otorbayev, Baþkent Biþkek'teki bir caddeye ''Ankara'' adýnýn verildiðini ve bu caddenin onarýmýný ve Biþkek'teki Atatürk Parký'nýn düzenlenmesini Ankara Belediyesi ile Biþkek Belediyesinin ortaklaþa çalýþmayla yapmalarýný önerdi. KE K to pl an tý sý nd a im za la na ca k ol an protokolün, Türkiye'den çok Kýrgýzistan'a gerekli olduðunun altýný çizen Otorbayev, protokolde ifade ed en tü m yü kü ml ül ük le ri n za ma ný nd a ye ri ne getirileceðini teyit etti. Otorbayev, KEK protokolünü hazýrlayan teknik uzman heyetine teþekkür ederken, iki ülke cumhurbaþkanlarýn düzeyinde yakalan ivmenin devam edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Bekir Bozdað Bekir Bozdað da Türkiye-Kýrgýzistan Karma Ekonomik Komisyon VI. Dönem Toplantýsý için ata yurdunda bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ''Ülkelerimiz arasýnda her alanda mevcut

yakýn iliþkilerin en üst düzeyde siyasi irade ile desteklendiðini görmekten büyük mutluluk duyuyorum'' dedi. Ýki ülke arasýnda yoðun bir üst düzey ziyaret trafiðinin yaþandýðýna dikkati çeken Bozdað, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün Biþkek ziyareti ile Kýrgýzistan Cumhurbaþkaný Almazbek Atambayev'in Ankara ziyareti kapsamýnda TBMM'de yaptýðý konuþmanýn Türk halkýný derinden etkilediðini belirtti. Bozdað, Türk ekonomisi hakkýnda bilgi vererek, ''Türkiye OECD üyesi ülkeler arasýnda yüzde 6,7'lik ortalama büyüme oraný ile 2011-2017'de en hýzlý büyüyen ekonomi olmasý beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomiye sahiptir. Ülkemiz 2011 yýlýnda sergilediði yüzde 8,5'lik büyüme performansý ile dünyanýn Çin'den sonra en hýzlý büyüyen ekonomisi olmuþtur. Türkiye, 2011 yýlý itibariyle, dünyanýn en büyük 16. ve Avrupa Birliði bölgesinin en büyük 6. ekonomisi konumundadýr'' diye konuþtu. Bozdað, Türkiye'nin ekonomideki baþarýsýnýn, siyasi istikrar, siyasette, hukukta, ekonomide, ticarette güven ortamý mevcudiyeti ile adalet sisteminin güçlü olmasýndan kaynaklandýðýný dile getirdi. Türkiye'nin Kýrgýzistan ile ticari iliþkilerine deðinen Bozdað, iki ülke arasýndaki ticari iliþkilerin kardeþlik baðlarý kadar güçlü olmadýðý konusunda hemfikir olduðunu ifade etti. Bozdað, ''2010 yýlýnda Türkiye-Kýrgýzistan dýþ ticaret hacmi, 2009 yýlýna kýyasla yüzde 6,6 oranýnda azalarak, sadece 160 milyon dolar olarak gerçekleþmiþtir. Fakat 2010 yýlýnýn, Kýrgýz kardeþlerimizi için zor bir yýl olduðunun fakýndayýz. Ticaret hacminde yaþanan düþüþ de bundan kaynaklanmaktadýr. 2011 yýlýnda ise Kýrgýzistan'a ihracatýmýz bir önceki yýla kýyasla yüzde 40 artarak 180 milyon dolara, Kýrgýzistan'dan ithalatýmýz ise yüzde 69 artarak 52 milyon dolara yükselmiþ ve dýþ ticaret hacmimiz 232 milyon dolarak gerçekleþmiþtir.'’ Bozdað, Kýrgýzistan'ýn yeniden imarý sürecinde Türk inþaat firmalarýna öncelik verilmesini arzu ettiklerini bu baðlamda, Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 94 ülkede, 208 milyar dolar tutarýnda taahhüt iþi üstlendiðini, bu projelerin altýndan alnýnýn akýyla çýktýðýný ve baþarýsýný devam ettirdiðini vurguladý. KEK toplantýlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý gerektiðini belirten Bozdað, Kýrgýzistan'ýn yeni hükümetinin ülkenin geleceðine katkýda bulunacaðýna yürekte inandýðýný belirterek konuþmasýný tamamladý. Türkiye-Kýrgýzistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VI. Dönem Toplantýsý'na Kýrgýzistan Dýþiþleri Bakaný Ruslan Kazakbayev yaný sýra Türkiye'nin Biþkek Büyükelçisi Nejat Akçal, büyükelçilik görevlileri, TÝKA Baþkan Yardýmcýsý Süreyya Er, Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Kemal Yurtnaç ile TÝKA Kýrgýzistan Sorumlusu Ömer Kocaman ve iki tarafý temsilen ilgililer katýldý.

YENÝDEN YAPILANDIRMA ÝLE 16 MÝLYON LÝRA TAHSÝL EDÝLDÝ

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, yeniden yapýlandýrma kapsamýnda 6. taksit tahsilat oranýnýn yüzde 81'e ulaþtýðýný bildirdi. Bakan Þi mþek, ko nuya ili þkin yap týðý açýklamada, Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýndaki Kanun'dan yararlanmak üzere baþvuruda bulunan mükelleflerin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýldýðýný ve bu kapsamda, yaklaþýk 39,4 milyar liralýk borcun yapýlandýrýldýðýný hatýrlattý. Altýncý taksit tahsilat oranýnýn yüzde 81'e ulaþtýðýna dikkati çeken Þimþek, Mart sonu itibariyle, toplam 15 milyar 940,7 milyon liranýn tahsil edildiðini belirtti. Þimþek, ''Bu önemli bir rakam, bu rakamý önemsiyorum'' dedi. 1,2 milyar lira kaynak Ba ka n Þi mþ ek , ya pý la n ta hs il at ýn , yapýlandýrma sonrasý toplam alacaða oranýnýn ise beþinci taksitte yüzde 37 iken, altýncý taksitte bu

oranýn yüzde 40'a yükseldiðine dikkati çekerek, altýncý taksit itibariyle de 1 milyar 245,3 milyon lira kaynak saðlandýðýný kaydetti. ''Vatandaþ, devletle barýþtý'’ Maliye Bakaný Þimþek, yeniden yapýlandýrmada gerçekleþtirilen tahsilatýn, vatandaþýn devletiyle barýþmayý tercih ettiðini gösterdiðini ifade ederek, ''Duyarlý tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum'' dedi. Bu arada, beþinci taksit itibariyle 14 milyar 535,1 milyon liralýk tahsilat yapýlmýþ, beþinci taksit döneminde ise 1 milyar 240,7 milyon lira kaynak saðlanmýþtý. Yapýlan tahsilatýn yapýlandýrma sonrasý toplam alacaða oraný ise beþinci taksitte, yüzde 37 olarak gerçekleþmiþti.

Öte yandan, yapýlandýrma hükümlerinden yararlanma hakkýnýn kaybedilmemesi için, taksit ödemelerine riayet edilmesi gerekiyor. Taksitler süresi içinde ödenmezse, gecikme zammý ve haciz dahil olmak üzere, icrai iþlemle tahsil ediliyor.


05 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

SAYFA 6

- GÜNCEL -

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

2011-2012 Eðitim ve öðretim Siirt'te yapýlan okullar arasý sportif karþýlaþmalarýnda dereceye giren okullara kupalarý verildi. Atatürk Kapalý Spor Salonunda düzenlenen törende konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik Spor Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði okullar arasý sportif yarýþmalarýn iki yýldan beri kendi müdürlükleri tarafýndan organize edildiðini hatýrlattý. Bu yýl okul spor faaliyetlerinin 14 branþta düzenlendiðini belirten Olgaç “14

YGS VE GÖZLEMLERÝM

ayrý branþta düzenlediðimiz bu sportif faaliyetlere bizi sevindiren yoðun bir katýlým oldu. Bu yýl 90 okuldan 3600 sporcumuz iþtirak etti.”dedi. Törende daha sonra dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý Vali Vekili Gürbüz Saltaþ, Milli Eðitim Müdürü Dr. Davut Okçu ve diðer yetkililer tarafýndan verildi. Törene okul yöneticileri öðretmen ve sportif yarýþmalara katýlan öðrenciler katýldý.

SÝÝRT TABÝPLER ODASI BAÞKANI OP. DR.BÝLEK 12 EYLÜL DAVASINA MÜDAHÝL OLMAK ÝÇÝN BAÞVURUDA BULUNDU Þimdi 04.04.2012 tarihindeki davaya müdahil izleyici olarak katýlmak üzere Ankara 12. aðýr Ceza Mahkemesi baþkanlýðýna dilekçe veriyorum."þeklinde konuþtu. Bilek'in avukatý M. Ali Özel de Gazetemize yaptýðý açýklamada, açýlan davanýn insanlýða karþý iþlenmiþ suçlar kapsamýnda ele alýnmasýný istedi. Özel “Bu darbe insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçtur. Bu nedenle insanlýða karþý iþlenmiþ suçlar kapsamýnda ele alýnmalýdýr. Bu dava ciddiyetle yürütülmelidir. Öte yandan söz konusun davanýn sanýklarý Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Þahinkaya'nýn ileri yaþlarda olmasý da göz önünde bulundurularak, seri davranýlmasý gerekir düþüncesindeyiz.”dedi.

SÝÝRT'TE "HERKES (MÝ) HIRSIZ?" ADLI TÝYATRO OYUNU SAHNELENECEK

Erzurum Devlet Tiyatrosu Ýngiliz yazar Eric Chappell'in yazdýðý 'Herkes mi hýrsýz?' oyununu 11 Nisan'da sahneleyecek. Kültür merkezinde sahneye konulacak oyunla ilgili Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu yaptýðý açýklamada: “Müdürlüðümüzün talepleri doðrultusunda 2012 tiyatro sezonunda; Eric Chappell'in yazdýðý Özcan Özer'in Türkçeye çevirdiði, Rejisörlüðünü ise Cengiz Toraman'ýn yaptýðý "Herkes (Mi) Hýrsýz?" adlý tiyatro oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafýndan Siirt Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahneye konulacaktýr. Ýnsan zaaflarý, ekonomi, felsefe ve sistem üzerine eðlenceli, düþündürücü, dinamik ve komik bir oyun hayatlarýnda her þeyin yolunda

gittiðini düþünün. Bu zavallý insanlarýn bir hýrsýzýn ortaya çýkmasýyla daðýlmalarýnýn acýklý güldürüsü. Herkes (mi) Hýrsýz? oyunumuz 11 Nisan 2012 Çarþamba günü saat 19.30'da Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelenecektir. Biletler Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünde satýþa sunulmuþtur”dedi.

Onlarýn üþümeleri, güneþten etkilenmeleri, dýþarýdan gelen gürültüden etkilenmeleri dikkatimden kaçmaz, elimden gelen ortamý oluþturmaya gayret ederim. Sorulara konsantre olmuþ öðrenci için ayakkabýnýn çýkaracaðý ses, görevlilerin fýsýltý ile konuþmalarý son derece rahatsýz edicidir. Sýnav ne olursa olsun madem bir sýnavda görevliyim o gün ses yapmayan ayakkabý giyinirim. Bu basit önlemin dahi ÖSYM den bildirilmesine ihtiyacým neden olsun ki? Maalesef bu konuya hiç dikkat etmeyen meslektaþlarýmýzýn varlýðý söz konusu idi ki ÖSYM bu konuda dikkat edilmesi gerektiðine dair bilgilendirme yaptý. Sýnav esnasýnda sýnýfta sürekli gezinmenin ve bir öðrenci baþýnda durarak onu izlemenin öðrencinin konsantrasyonunu tamamen bozacaðýna kendi öðrenciliðimden yine empati yaparak bilir ve yapmamaya dikkat ederim. Maalesef ayný durumda olan sýnavda görevli arkadaþlarýmý nazikçe uyarmak zorunda kaldýðým zamanlar oldu. ÖSYM'nin aldýðý bazý önlemler aslýnda görevlilerin düþünmesi gereken konular olmalýydý, geç de olsa yazýlý olarak bildirildi. Ancak önlemler abartýlmýþ olarak geldi. Örneðin; gerek öðrenci gerek görevliler için sýnav baþladýktan sonra lavaboya gitme yasaðý getirildi. Mutlaka bir sorun var ki bu önlem alýndý diye düþünülür. Görevli bina sýnav sorumlusu hocamýz biz görevlilere bu konuyu hatýrlattýðýnda görevliler arasýnda yapýlanýn yanlýþ uygulama olduðuna dair ciddi tartýþmalar yaþandý. Ýtiraz içerikli karþý koyuþtaki düþünce haklý olabilir ancak, muhatabý bina sýnav sorumlusu hoca deðildir. O sadece kurallarý hatýrlatmakla mükelleftir. Neyi, nerede, ne zaman, kiminle tartýþabileceðimizi bir bilebilsek… ÖSYM tarafýndan görevlilerin de öðrenciler gibi sadece kimlik ve görev belgesiyle gelmeleri istenmiþti. Sýnav evraklarý açýldýðýnda lazým olan kalem yoktu. Ýdareciler kalem temin etme telaþýna düþtüler. Bu da ÖSYM'nin ihmalkarlýðýydý. Sýnavdan çýkan öðrencilerin yorumlarý ile bizim gözlemlerimiz Türkçe sorulardaki paragraflarýn uzunluðu dikkat çekiciydi. Yapýlan açýklamaya göre ÖSYM bu tarz sorular ile kitap okumayý teþvik ediyormuþ! Umarým yanlýþ bir ifadedir. Yeni yetiþen bilgisayar neslini böyle ciddi bir sýnavla kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrmaya yönlendirmek yanlýþ bir zamanlamada gerçekleþmektedir.

MÝNÝBÜSÇÜLER ARASINDAKÝ SIRA TARTIÞMASI KAVGAYA DÖNÜÞTÜ 1'Ý AÐIR 2 KÝÞÝ YARALANDI Siirt'in Pervari Ýlçesinde minibüsçüler arasýndaki sýra tartýþmasý kavgaya dönüþtü. Alýnan bilgiye ilçe merkezinde Ekrem Adýgüzel (30) ile ayný zamanda Ayvalýbað Köyü Muhtarý olan Kerem Çetin (42) arasýnda çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü. Kavgada silahla aðýr yaralanan Ekrem Adýgüzel Siirt Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altýna alýndý. Diðer yaralý Kerem Çetin'in ise tedavisine Pervari Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

05 Nisan 2012 Perşembe Günü Gazete Sayfaları  

05 Nisan 2012 Perşembe Günü Gazete Sayfaları

Advertisement