Page 1

SÝÝRT'TE ''KUTLU DOÐUM HAFTASI'' KUTLAMALARI Siirt Müftülüðünce 14-20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak ''Kutlu Doðum Haftasý'' hazýrlýklarý devam ediyor. Hazýrlýklarla ilgili olarak, Müftü Faruk Arvas baþkanlýðýnda Müftülükte bir toplantý düzenlendi. Ýþ adamlarý STK temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluþ müdürlerini katýldýðý toplantýda yapýlacak etkinlikler görüþüldü. Arvas, bu yýl geçen yýl olduðu gibi herkesin ilgi duyacaðý ve kendinden bir þeyler bulacaðý etkinliklerin yapýlacaðýný söyledi. Arvas, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, bu yýlýn ana konusunu, ''Hz. Peygamber, Kardeþlik Ahlaký ve Kardeþlik Hukuku'' olarak belirlediði, ayný zamanda haftayý kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla kutlanacaðýný belirtti. Devamý Sayfa 6’da

web : www.umutgazetesi.net 04 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

MUHAMMED BÝN HANÝFE HZ. ANILDI

Þirvan'ýn Taþlý Köyü'nde bulunan Hz. Ali'nin oðlu Muhammed Bin Hanife anma törenleri yapýldý. Bu yýl havalarýn yaðýþlý ve soðuk geçmesi nedeniyle önceki yýllara göre etkinliklerin daha sönük geçtiði belirtiliyor. Her yýl Mart ayýnýn son üç günü çevre illerden gelen vatandaþlarýnda katýlýmý ile etkinlikler düzenleniyor. Bu yýl Þirvan SAHÝBÝ Kaymakamlýðý tarafýndan kurulan çadýr Mehmet Esmeroðlu ziyaretçiler tarafýndan büyük ilgi gördü. GENEL YAYIN Çadýr içerisinde vatandaþlara çay, su ve YÖNETMENÝ Ayhan Mergen tatlý ikram edildi. Yine Kaymakamlýk tarafýndan türbe civarýnýn çevre temizliði, tuvaletlerin ve lavabolarýn arttýrýlmasý ve yenilenmesi gerçekleþtirildi. TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN Ýlçe Kaymakamý Zafer Öz ve beraberindekiler ziyaret alanýný gezerek e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com Tel: 0484 223 42 53 vatandaþlarla buluþup sohbetlerde bulundu. Ziyaret sonunda vatandaþlara yemek YIL : 8 FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL) SAYI : 2159 ikramýnda bulunuldu.

VALÝ ÇOLAK, “GAP TARIMSAL REKTÖR PROF. DR. ZÝYADANOÐULLARI EÐÝTÝM PROJESÝ”NE KATILMAK SEYYÝD AHMET BEDEVÝ YÜKSEK ÖÐRENÝM ÖÐRENCÝ YURDUNU ZÝYARET ETTÝ ÜZERE, YURT DIÞINA GÝTTÝ Vali Musa Çolak, GAP tarýmsal eðitim ve yayým projesine katýlmak üzere Belçika ve Hollanda'ya gittiði açýklandý. Siirt Valiliði Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada; Vali Musa Çolak'ýn, Kalkýnma Bakanlýðý, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan, 01-06 Nisan 2012 tarihleri arasýnda; Belçika ve Hollanda'da düzenlenecek olan “GAP Tarýmsal Eðitim ve Yayým Projesi” (GAP-TEYAP) teknik gezisine katýlmak üzere ilden ayrýldýðý belirtildi. Vali Vekâleti, Vali Yardýmcýsý Gürbüz Saltaþ tarafýndan yürütülecek.

Trafik Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada 07-13 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek kutlamalar çerçevesinde ilde görev yapan basýn mensuplarýnýn katýlabileceði bir fotoðraf yarýþmasý düzenlendiði duyuruldu. Açýklamada yarýþmaya katýlmak isteyen basýn mensuplarýnýn, Trafikle ilgili davranýþlarý sergileyen üç adet fotoðrafý en geç 13 Nisan 2012 tarihine kadar, Trafik Tescil ve Denetleme Þube Müdürlüðüne teslim etmeleri gerektiði belirtildi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý Ýlim Yayma Cemiyeti Siirt Þubesine baðlý Seyyid Ahmed Bedevi Yükseköðretim erkek öðrenci yurdunu ziyaret etti. Üniversite genel Sekreteri M.Fatih Ete ile birlikte yurda gelen Rektör Prof. Dr. Ziyadanoðullarý yurdu gezdi öðrencilerle sohbet etti ve yurt yetkililerinden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Siirt Üniversitesi Rektörü ile Genel Sekreterinin kendilerini ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Yurt Müdürü Cemalettin Ýlhan, 2007 yýlýnda açýlan ve 128 öðrencinin kaldýðý yurtta, öðrencilerin taleplerine cevap verecek bir hizmet anlayýþý içerisinde olduklarýný belirtti. Üniversitede Eðitim, Mimarlýk Mühendislik ve Fen Edebiyat fakülteleri ardýndan dördüncü fakültenin de kurulmasý kesinleþen Ýlahiyat Fakültesi olduðunu kaydeden Prof. Dr. Ziyadanoðullarý, ''Fakültemize öðretim üyesi atanmasý için çalýþmalar yapýyoruz. Bu konuda görüþmelerimiz devam ediyor. Çok büyük bir aksilik olmadýðý takdirde bu atamalarý yapýp, fakültemizin gelecek yýl eðitim ve öðretime baþlamasý için müracaatta bulunacaðýz. Fakültemizin, mevcut eðitim fakültesinin il merkezindeki binasýnda eðitim ve öðretim f a a l i y e t l e r i n i gerçekleþtirmesine karar verdik. Siirt için iyi bir geliþme ve çalýþmadýr.''dedi.


SAYFA - 2

04 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

T

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

BMM Genel Kurulu'nda, Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nda deðiþiklik yapan yasa tasarýsýnýn tümü üzerindeki görüþmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, tasarýnýn tümü üzerinde milletvekillerinin sorularýný yanýtlarken, Memur-Sen'in üye sayýsýnýn 505 bin 378, Türkiye Kamu-Sen'in 394 bin 497, KESK'in 232 bin 83, Birleþik Kamu-Ýþ'in 26 bin 422, DESK 4 bin 146, BASK'ýn 3 bin 627, HAK-Sen'in 3 bin 499 olduðunu bildirdi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn MemurSen'in Bursa il temsilciliðinin açýlýþýndaki konuþmasýyla ilgili sözlerine iliþkin sorulara karþýlýk Çelik, ''Bu yasadan sorumlu bakanlýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'dýr. Bir çok milletvekili ve bakan arkadaþlarýmýz, bu ve benzer deðerlendirmeler yapýyor. Ama ben bu deðerlendirmenin hangi ortamda, hangi amaçla yapýldýðýný ben bilemiyorum. Bizim uygulamamýzda bir yanlýþý, kayýrmanýn, farklý bakýþý, birini öne birini arkaya iten bir çalýþma ortamýnýn yaþanmadýðýna, konfederasyonlar canlý þahitlerimizdir, onlar en iyi bilmektedir. Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýz

ken dil eri bir açý kla ma ya pa rl ar . Bi ze dö nü k yasanýn bu noktaya geliþine kadar en ufak ta vs iy e da hi y ap ma dý . Böyle bir þey söz konusu deðil'' diye konuþtu. Sendika üyeliði priminin, tasarýda, ''toplu sö zl eþ me i kr am iy es i' ' olarak yer aldýðýný belirten Ç e l i k , k a m u d a örgütlemeyi teþvik etmek istediklerini, bu amaçla bö yl e bi r dü ze nl em e yapýldýðýný bildirdi. Yaþtan dolayý emekli olamayanlarýn durumuyla ilgili soruya karþýlýk Çelik, þöyle konuþtu: ''Bu önemli bir yaklaþýmdýr. Eðer prim gününü do ld ur up , ya þý ný do ld ur ma ya nl ar ý bo rç la nm a saðlayarak emekli edelim yaklaþýmý...Türkiye sosyal güvenlikte çaresizliðe sevkedildiði için reformunu yaptý. Reformun da ana kriteri yaþtýr. Rahmetli Bülent Ecevit'in yaptýðý 60 yaþ, bizim yaptýðýmýz ve sizin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etmediðiniz 65 yaþ doðru ve akýlcý bulduðunuz düzenlemeler. Emeklilik prim gün sayýsýný doldurup insanlarýn yaþýný doldurmadýðý için emekliliðini isterseniz sistemi bozuyorsunuz. Sistemin ana kriterlerini bozmayan bir teklifiniz varsa bunu sizlerle konuþmaya hazýrýz, çözümden de yanayýz. Ama sistemi bozacaksanýz millete gidip siz dert anlatýn. Görüþlerinizi almaya hazýrýz. Teklifinizi getirin alalým. Biz sorunu çözmüþüz. Tüm vatandaþlarýmýzý Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna almýþýz. Bu vatandaþlar prim ödemiyorsa, bir þekilde sosyal güvenlik sisteme dahildir. Sistemi iyi inceleyin. Sistemi bütün olarak ele alýrsanýz sýkýntý olmadýðýný görürsünüz.'’ Çelik, mevsimlik tarým iþçilerinin çalýþma

koþullarýný iyileþtirmeye dönük olan METÝP Projesi'nin uygulamada olduðunu belirterek, bununla ilgili kaynak tahsislerinin valiliklere yapýldýðýný söyledi. Çelik, ''Bir yerde sorun yaþanýyorsa, milletvekilinin görevi bunlarý idareye bildirmektir. Biz de gerekli aksaklýklarýn giderilmesi konusunda her zaman hazýrýz'' dedi. Milletvekillerinin ''grevsiz toplu sözleþme olur mu?'' eleþtirisinde bulunduðunu belirten Çelik, ''Olur. Anayasanýz böyle ise böyle olur. Mevzuat bu Anayasa çerçevesinde düzenleniyor. Çok güzel bir çalýþma yapýyor arkadaþlarýmýz. Ýnanýyorum ki kýsa zamanda masa baþýna dönerler ve hýzlý þekilde yeni anayasa ele alýnýrken çalýþma hayatýyla ilgili sorunlarý da içeren bir düzenleme gerçekleþtirilir'' diye konuþtu. Çelik, alt iþverenin yanýnda çalýþan iþçilerle ilgili çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade ederek, ''Emeðin sömürü süne ka rþýyýz . Emeði n sömür üsünü engellemeye dönük, alýn terinin hakkýný vermek adýna Ýþ Kanunu'nun 2. maddesi baþta olmak üzere, taþeron iþçi derneklerine yaptýðýmýz görüþmelere sadýk kalarak bi r dü ze nl em ey i hu zu rl ar ýn ýz a ge ti re ce ði z' ' açýklamasýnda bulundu. Bütün milletvekillerinin milletin oylarýyla Meclis'e geldiðini belirten Çiçek, ''(Ne olacak bunun sonu-) diye soruluyor. Belki de AK Türkiye olur'' diye konuþtu. Emeklilere sendika hakkýnýn anayasal sorun olduðuna iþaret eden Çelik, gazetecilerin yýpranma hakkýnýn yeniden getirilip getirilmeyeceði sorusuna, ''Yýpranma payý Bakanlýðýn, Bakan'ýn, Hükümet'in bir tasarrufu deðil. Düzenleme yapýlýrken Bilim Kurulu, üniversitenin iþkollarýnda ve çalýþma hayatýndaki risklerle ilgili bilimsel deðerlendirmenin sonucu olarak mi ll et ve ki li ve ga ze te ci le ri n yý pr an ma pa yý kaldýrýlmýþtý. Gazeteciler bir dosyayý Baþbakan'a vermiþler. Baþbakan da bana iletti. Ben de Bilim Kurulu'na verdim. Risk varsa yapýlabilir'' karþýlýðýný verdi.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

04 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

- BÖLGEDEN -

VALÝ GÜNENÇ, BU YIL DAHA GÜZEL BÝR BALIKLIGÖL'Ü VATANDAÞLARIN HÝZMETÝNE SUNACAÐIZ Þ

anlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, turizm sezonu baþlamadan önce Balýklýgöl Platosunda yapýlan çalýþmalarý kurum amirleri ile birlikte yerinde inceledi. Vali Güvenç, Þanlýurfa’da turizm sezonunun büyük hareketlilik yaþadýðý döneme girilmeden çalýþmalarýn tamamlanarak, daha iyi bir sezon geçirilmesi amacýyla yapýlan çalýþmalarla ilgili kurum amirlerinden bilgi aldý. Vali Celalettin Güvenç’e, Vali Yardýmcýsý Ramazan Seçilmiþ, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Mahmut Kýrýkçý ve Ahmet Al, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Yavuz, Ýl Genel Sekteri Uður Büyükhatipoðlu, Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Ýl Müftüsü Ramazan Tahiroðlu, Vakýflar Bölge Müdürü Müslüm Tüysüz, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Selami Yýldýz, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mahmut Ökten ile ilgili kurum amirleri eþlik etti. Öncelikle Balýklýgöl’ü gezen Vali Celalettin Güvenç, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan

Þanlýurfa Kalesi ve Çevresi Aydýnlatma Projesi Uygulama iþi için Ýl Özel Ýdaresi’ne aktardýðý kaynak ile ihale edilen alanda yapýlan çalýþmalarý inceledi. Kültür ve Turizm Müdürü Selami Yýl dýz ile Ýl G ene l Se kte rer i Uð ur Büy ükh ati poð lu, Ba lýk lýg öl ve Kal e et eð in de de va m e de n a yd ýn la tm a çalýþmalarý hakkýnda Vali Güvenç’e bilgi verdi. Daha sonra Kalenin eteðinde incelem elerde bulunan Vali Güvenç, düze nlem e yapý lan alan da bank larý n konularak vatandaþlarýn burada dinlenmesine imkân verilmesi için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Gezisi sýrasýnda Dergah Cami ve çevresi ile Hz Ýbrahim’in doðduðu maðarayý da inceleyen Vali Güvenç, Dergah Camii’nin arkasýnda bulunan boþ odalarýn kitap evi olarak deðerlendirilebileceðini söyledi. Rýzvaniye Camisinin bulunduðu alaný da gezen Vali Güvenç, burada balýklara yem attýktan sonra Þurkav bünyesinde hizmet veren Geleneksel El Sanatlarý Satýþ Merkezi’ne geçti. Burada Þurkav Genel Sekreteri Þükrü Üzümcü’den verilen hizmetler hakkýnda bilgi alan Vali Güvenç, satýþý yapýlan Urfa’ya özgü el sanatlarý ürünlerine kentin simgelerinin konularak markalaþtýrýlmasýný istedi. Ýnceleme gezisinin ardýndan bir açýklama yapan Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, yaz mevsiminin geldiðini ve turizm sezonun baþlamak üzere olduðunu belirterek, “Dolayýsýyla Balýklýgöl bizim en gözde mekânýmýz.

Burada yaptýðýmýz çalýþmalarý yerinde görelim diye, be le di ye ba þk an ya rd ým cý la rý mý z, em ni ye t müdürümüz daire amirleri ile birlikte alaný gezdik. Aydýnlatma çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ayrýca dergâh camiinin önünde kitap evlerinin açýlmasýnýn uygun olacaðýný düþündük. Bazý yerlere banklarýn konulmasý gerekiyor. Diðer çalýþmalardan ilgili arkadaþlardan bilgi aldýk. Bu sezon daha güzel bir Balýklýgöl’ü Urfalýlarýn hizmetine sunacaðýz” þeklinde konuþtu. “Çocuklar Geleceðimiz” Yarýn yapýlacak olan YGS sýnavýyla ilgili anne babalar ile sýnava girecek olan öðrencilere tavsiyelerde de bulanan Vali Güvenç, “Bütün çocuklara baþarý diliyor ve anne babalara sabýr olmalarýný tavsiye ediyorum. Stres yapmasýnlar, hayýrlýsý olsun. Çocuklarýmýz ellerinden geleni yaptýlar. Baþarsalar da baþarmasalar da çocuklar bizim geleceðimiz. Bir daha sýnav var, kimse sýkýntý etmesin. Bugün de dinlendirsinler akþam ders çalýþtýrmasýnlar” dedi.>ÞU.V.

AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANI FATMA ÞAHÝN VE DÝYARBAKIR VALÝSÝ MUSTAFA TOPRAK, SÝVÝL TOPLUM KURULUÞU TEMSÝLCÝLERÝYLE YEMEKTE BÝR ARAYA GELDÝ

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, aralarýnda engelli ve kadýn derneklerinin bulunduðu sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yemekte buluþtular. Yemeðe Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin, Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Zahteroðullarý, Vali Yardýmcýmýz Ahmet Dalkýran, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, ilçe Kaymakamlarýmýz, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ ile sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve üyeleri, þehit yakýnlarý, Engeli Dernekleri üyeleri ve çocuk yuvalarýndan çocuklar katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fa tm a Þa hi n ye me kt e ya pt ýð ý ko nu þm ad a,

amaçlarýnýn aile deðerlerini korurken, kadýný da beraberinde güçlendirmek olduðun u söyledi . Kadýna yönelik þi dd et le il gi li ön em li bi r ya sa çýkardýklarýný anlatan Bakan Þahin, “Burada bir devlet olarak gösterilen her türlü þiddete hayýr, kadýna yönelik þiddete de hayýr ve sýfýr tolerans noktasýnda ne yapýlmasý gerekiyorsa bu nu n ta ki pç is i ol ma ya de va m edeceðiz” dedi. Þehit yakýnlarý ve gazilerin uygulamada yaþadýðý sorunlarý çözecek gü çl ü b ir pa ke t h az ýr la dý kl ar ýn ý kaydeden Bakan Þahin, þöyle konuþtu: “Biz caný geri getiremeyiz. Can gitmesin diye büyük bir irade beyaný içerisinde milli birlik ve kardeþlik projesi için demokratik açýlým için ve kardeþliðimizin artmasý için mücadele ederken geride kalanlarý da düþünmek ve onlarýn maðduriyetlerini gidermek bizim görevimizdir. Bizim kesinlikle þehitlerimizin tanýmý ile ilgili hiçbir çalýþmamýz olmamýþtýr. Þehitlerimizin tanýmý bellidir. Ulvi ve kutsi bir makam üzerinde bir faninin yeni bir tanýmlamasý olamaz. O neyse ona iman ederiz. Onun gereðini yaparýz. Ama geri kalanýn maðduriyetini gidermek bizim sosyal devlet

olarak görevimizdir. Bizim amacýmýz canlar gitmesin, canlarýmýzý koruyalým, kardeþliðimizi çoðaltalým. Gidiyorsa kalanlarýn yanýnda olalým.” Yemeðin ardýndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak ile beraberindekiler Ninova Alýþveriþ Merkezi'ni ziyaret ederek, iþyeri sahipleri, çalýþanlarý ve alýþveriþ merkezini gezmekte olan vatandaþlarla sohbet ettiler ve bir kermeste alýþveriþ yaptýlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin daha sonra Diyarbakýr’dan ayrýldý.>D.V.


SAYFA - 4

04 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

- BÝLÝM -

ÝLK ATEÞÝ BÝR MÝLYON YIL ÖNCE KULLANDILAR G

üney Afrika’daki bir maðarada bulunan yanmýþ kemikler ve bitki külleri, modern insanýn atalarýnýn ateþi bir milyon yýl önce kullanmaya baþlamýþ olabileceðine iþaret etti. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde dün yayýmlanan araþtýrmaya göre, modern insanýn atalarýndan Homo erectus’un bir milyon yýl önce ateþi yemek yapmak için kullanmaya baþlamýþ olabileceði belirtildi. Bilim insanlarý, elde edilen bulgularýn, insan benzeri canlýlarda ateþin ilk kez kullanýlmaya baþlandýðýný gösteren deliller olduðuna dikkat çekti. Ar aþ tý rm ac ýl ar , il k in sa nl ar ýn at eþ i kullanmayý öðrenmeleri sayesinde, acýmasýz iklim koþullarýnda hayatta kalmayý baþardýklarýný, daha da önemli si gýdala rý piþire rek, saklad ýklarý besin deðerinden faydalanma þansýný yakaladýklarýný belirtti. ÝLK ATEÞÝ KÝM YAKTI?

Bilim insanlarý, yeni bulgulara raðmen ilk ateþin ne zaman yakýldýðýna karar vermek konusunda henüz erken olduðunu belirtti. Kabul edilen görüþ, ateþi ilk olarak hem Homo sapiens, hem de Ne an de rt al la rý n 40 0 bi n yý l ön ce kullanmaya baþladýðý. Ancak ateþin çok eski zamanlarda kullanýldýðýný savunanlar da mevcut. Boston Üniversitesi’nden arkeolog Fr an ce sc o B er na ve ek ib i, at eþ in sanýlandan daha eski tarihlerde kullanýldýðýna dair izler olup olmadýðýný araþtýrdý. Güney Afrika’nýn Northern Cape bölgesindeki Wonderwerk Maðarasý’nda incelemer yapan Berna ve ekibi, yanmýþ dal ve çim külleriyle, yakýlmýþ kemikler buldu. Berna, bulduklarý kemiklerin yakýlarak mý renk deðiþtirdiðini tespit etmek için kemikleri mikroskop altýnda kýzýlötesi ýþýnlara tuttu ve mineral yapýsýný inceledi. Kemikler, yapýlarýna güç veren hidroksilapatit minerali içeriyor. Hidroksilapatit, kem ik f osi lle þir ken küç ük p arç ala r ha lin de yoðunlaþýyor. Ancak kemik ýsýya maruz kalýrsa, küçük yapýlar þekil deðiþtiriyor ve genleþiyor. Kemiðin yapýsýndaki hidroksilapatitin fosil halinden uzaklaþtýðýný gören Berna, kemiðin 65 santigrat derece ýsýtýlmýþ olduðunu tespit etti. Sonuçlar Berna ve ekibini þaþkýna çevirdi. Bilim insaný, “Ýlk önce kendimi, ardýndan meslektaþlarýmý ikna etmem gerekti” dedi. Bulgular, yemek piþirmek için olmasa da, ilk insanlarýn ateþi sanýlandan çok daha önce, en az 600 bin yýl önce kullanmýþ olabiliceðini gösterdi. Utah

Üniversitesi’nden biyolog Chris Organ, “Ateþi ilk bizim yaktýðýmýzý düþünürdük. Ancak yeni bulgular evrim sürecini yeniden deðerlendirmemizde önemli rol oynayacak” dedi. ATEÞÝN KEÞFÝ EVRÝMÝ HIZLANDIRDI Ha rv ar d Ün iv er si te si ’n de n Ri ch ar d Wrangham, “Ateþin, insanlarýn evriminde çok büyük deðiþimlere olanak saðladýðýna dair çok sayýda delil bulunuyor” dedi. Ant rop olo ji uzm aný Wra ngh am, ate þ sayesinde ilk insanlarýn avlanmakla daha az vakit geçi rdið ini, diþl erin küçü ldüð ünü v e yem eði çiðnemekle çok daha az vakit harcandýðýný belirtti. Ateþ ayrýca, doðumlar arasýndaki zamaný azaltarak, insan nüfusunun artmasýnda önemli bir rol oynadý. En önemli etkisi ise gýdalardan daha yüksek besin deðeri alan insan beyninin geliþimi oldu.>Bilim.Org

UÇAN-OTOMOBÝLLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

A

BD’nin New York kentinde 6-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararasý Otomobil Fuarý’nda uçabilen otomobiller görücüye çýkacak. Massachusetts merkezli Terrafugia Transition þirketi, katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarýna sahip iki kiþilik uçan otomobilini fuarda tanýtacak. Transition uçan-otomobili yýllardýr geliþtirilmesine raðmen, Terrafugia’nýn aðýrlýklý olarak havacýlýk sanayisine hizmet etmesi aracýn piyasaya çýkmasýný erteledi. Terrafugia’nýn kurucularýndan ve mevcut CEO’su Carl Dietrich, fiyatý 297 bin dolar olan

uça n-o tom obi l iç in þ imd ide n si par iþ a lma ya baþladýklarýný belirtti. Dietrich, sipariþlere baktýðý zaman pilot olmayan çok sayýda kiþi görmenin kendisini þaþýrttýðýný söyledi. Transition’ýn deneme uçuþu geçtiðimiz ay baþarýyla gerçekleþtirildi. Dietrich, test uçuþlarýnýn 2012’de devam edeceðini, gelecek yýl satýþlara baþlamayý umduklarýný belirtti. AVRUPA’NIN UÇAN OTOMOBÝLÝ Transition’ýn yaný sýra, fuarda yer alacak bir diðer uçan-otomobil Hollanda üretimi PAL-V olacak. Pervanesi bulunan üç tekerlekli araç tek kiþilik. Analistler ise bu araçlarýn, yani ne büyük bir uçak, ne de büyük bir otomobil olan uçanotomobillerin piyasada nasýl alýcý bulacaklarý konusuna soru iþaretlerien sahip. Terrafugia CEO’su Dietrich, uçan-otomobillerini, “çok araba kullanmayý, az da uçmayý sevenlerin” tercih edebileceðini düþünüyor. Dietrich, “Eðer bin deniz mili uçacaksanýz daha yüksek performanslý bir araç isteyebilirsiniz. Ancak 100300 deniz mili uçacaksanýz, Transition ideal bir seçim” dedi. Hafif Spor Hava Aracý (LSA) sýnýfýna giren Transition, bu sýnýftaki birçok araçtan yaklaþýk 100 bin dolar daha pahalý. Ancak 165 kilometre gibi hiç de kötü olmayan bir hýza sahip. KÖTÜ HAVALARA HAZIRLIKLI Transition, kötü hava þartlarýna karþý dayanýklý

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

bir tasarýmla üretildi. Ancak tecrübesiz pilotlarýn zorlanmamasý ve her türlü riski ortadan kaldýrmak için, pilotlara kanatlarý katlayarak yola asfalt üzerinde devam etme þansý sunacak. Alýþýlmasý güç olacak gibi görünse de, Transition piyasada kendine bir niþ oluþturmak adýna iyi sinyaller alýyor. Uçan-otomobilin sipariþini verenlerin üçte ikisi, aracý özel ihtiyaçlarý için kullanmak istiyor. Örnek olarak, müþterilerine çok daha kaliteli bir görüþ imkaný vermek isteyen emlakçýlar verilebilir. Sipariþ verenlerin üçte biri ise Transition’ý kýsaca eðlenceli bir araç olarak görüyor ve keyfini çýkarmak istiyor. Uçan-otomobil meraklýlarý, Wisconsin eyaletindeki Oshkosh kentinde düzenlenecek Airventure fuarýnda daha fazla uçan-otomobil prototipleri görebilecek. Bu araçlar, seyahatlerinde pahalý araçlar kiramalaktan hoþlananlar için iyi bir alternatif haline gelebilir.>Bilim.Org

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

04 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

- EÐÝTÝM - GÜNCEL -

YGS'YÝ YILDA 3-4 KEZ YAPMA ÇALIÞMAMIZ VAR

M

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, üniversitesi sýnavlarýnýn, yýlda bir kere yapýlýyor olmasýnýn toplumda büyük bir basýnç ve gerilim yarattýðý kanaatini taþýdýklarýný belirterek, ''Bu sebeple üniversite sýnavlarýný yýlda birden çok tekrarlanarak yapýlabileceði bir ihtimal üzerinde de çalýþtýðýmýzý ifade etmeliyim'' dedi. Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý Eðitim Enstitüsü Eðitim Bakanlarý düzeyindeki 1. Mütevelli Heyeti Toplantýsý'na katýlan Bakan Dinçer, gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. ''Samsun'da YGS stresine dayanamayýp kalp krizi geçiren öðrencinin hayatýný kaybetmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz-'' þeklindeki soru üzerine Bakan Dinçer, olaya çok üzüldüklerini ifade ederek, þöyle konuþtu: ''Böyle þeylerin olmasý en basit ifadeyle bizi yaralýyor. Hele hele sýnav arifesinde böyle hadiselerin olmasý çocuklarýn böylesine gergin bir ortamda imtihana giriyor olmasý bence bizim sýnav sistemlerini gözden geçirmemiz için de gerekçe oluþturuyor. Nitekim özellikle üniversitesi sýnavlarýnýn, biz yýlda bir kere yapýlýyor olmasýnýn toplumda gerçekten büyük bir basýnç ve gerilim yarattýðý kanaatini taþýyoruz. Bu sebeple üniversite sýnavlarýnýn yýlda birden çok tekrarlanarak yapýlabileceði bir ihtimal üzerinde de çalýþtýðýmýzý ifade etmeliyim. Özellikle YGS sýnavýnýn yýlda en az üç ya da dört kez yapýlmasý halinde bu gerginliðin ortadan kalkabileceðini düþünüyoruz. Bunun yapýlýp yapýlamayacaðý ile ilgili altyapý çalýþmalarý var.'' YGS öncesi öðrencilerin izin kullanmasý Milli Eðitim Bakaný Dinçer, YGS öncesinde velilerin bilgisi dahilinde öðrencilerin 25 gün izinli sayýlabildiði uygulamanýn bu yýl da geçerli olup olmayacaðý sorusunu þöyle yanýtladý: ''Bu konuda çok açýk ve net bir mesaj vermek istiyorum; eðitim sisteminde þayet baþarýlý olmak istiyorsak, eðitimimizin niteliðini arýtmak istiyorsak, çocuklarýmýzýn hem ulusal hem de küresel düzeyde ihtiyaç duyduklarý bilgi ve yeteneði vermek istiyorsak, bunun birinci þartý hem öðretmenimizin hem de öðrencilerimizin sýnýfta olmalarý ve öðrenmeyi baþarmalarý gerekir. Bu sebeple ben öðretmenlerimizin ve öðrencilerimizin sýnýfta olabileceði her türlü tedbiri alacaðým, bunun altýný çizerek söylemek istiyorum. Zaten hazýrlanan hukuki düzenlemeler, öðretmenimizin ve öðrencinin sýnýfta olmasýyla ilgili düzenlemeler. Ama istisnalarýn pek çoðunun giderek yaygýnlaþtýðýný da görüyoruz.'’ Dinçer, bu noktada okul idarecileri ve il yöneticilerinin hukuki mevzuatý uygulamalarýný istediðini ifade ederek, istisnalarýn ''genel kurallar'' haline gelmesinin doðru olmadýðýný vurguladý. Bakan Dinçer, ''Bu vesileyle tekrar söyleyeyim özellikle saðlýk personelinin gerçek olmayan saðlýk raporlarý vermeleri veya çocuklarýmýzýn okuldan uzaklaþmalarýný temin edecek uygulamalarý gözden geçirmek gerektiðini düþünüyorum. Þunu hatýrlatmak isterim; eðer okuldaki eðitimin yerine dershaneyi ikame ediyorsak ve bunun da yanlýþ olduðunu görüyorsak, o zaman okulda olmalý ve okulunun müfredatý üzerinden eðitimi önceliklendirmeliyiz. Benim yapmaya

çalýþtýðým þey de bu'' þeklinde konuþtu. Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý Eðitim Enstitüsü Eðitim Ba ka nl ar ý dü ze yi nd ek i 1. Mü te ve ll i He ye ti Toplantýsý'na katýlan Bakan Dinçer, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Zorunlu eðitimi 12 yýla çýkaran kanunun Meclis'ten geçtiðinin hatýrlatýlmasý üzerine Bakan Dinçer, kanun un Türk eðitim sistemine dah a demokratik ve esnek bir yapý getireceðini söyledi. Kanunun devletle milleti daha yakýn hale getirdiðini vurgulayan Dinçer, düzenlemenin, ülkede bu zamana kadar yapýlan ideolojik mahiyetli tartýþmalarýn pek çoðuna artýk gerek kalmadýðýný ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek bir eðitim sistemini kurgulamanýn mümkün olduðunu gösterdiðini anlattý. Dinçer, bundan sonraki eðitim uyg ula mal arý nda çok dah a ba þar ýlý son uçl ar alacaklarýný belirterek, en azýndan sosyo-psikolojik bir rahatlýða erildiðini düþündüðünü dile getirdi. Kanunun detaylarýna iliþkin soru üzerine Dinçer, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki düzenlemeler için ekip kurduklarýný ve geniþ kapsa mlý çalýþ malar yürüt tükle rini, çok yakýnda konuyla ilgili kamuoyunun da bilgilendirileceðini dile getirdi. 'Özel okullara teþvik paketi hazýrlanýyor' þeklindeki haberlerin hatýrlatýl arak, ''Böy le bir hazýrlýk var mý'' diye sorulmasý üzerine Bakan Dinçer, þunlarý kaydetti: '' Ul us al dü ze yd e ya tý rý ml ar ýn te þv ik edilmesiyle ilgili bir hazýrlýk yapýlýyordu. Bu Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüðü bir hazýrlýktý. Dolayýsýyla o hazýrlýkta, özel sektörün eðitimden daha çok pay almasýný saðlayacak türden teþvikle ilgili çalýþmalar yer almýþtý. Özellikle mesleki eðitimin teþvik edilmesiyle ilgili özel bir uygulamayý bu kanuna ekleyecektik. Fakat yapýlan tartýþmalarýn ve gergin geçen sürecin etkisiyle bu kanuna onu ekleme imkanýmýz olmamýþtý. Büyük ihtimalle mesleki eðitim teþvikini de oraya ekleyerek teþvik kanun unda b u uygu lama i çin bi r düze nleme yapýlacak. Beklentimiz o doðrultuda.'’ Sýnav, öðrenci seçmek için olmayacak ''YGS'nin kaldýrýlacaðýný Baþbakan

söylemiþti. Hafta sonu da YGS yapýldý. Samsun'da da üzücü bir olay yaþandý. Bazý öðrenciler de saðlýk sorunlarý nedeniyle sýnava giremedi. Bu konuyla ilgili deðerlendirmeniz olur mu'' þeklindeki soru üzerine Dinçer, Baþbakan Erdoðan'ýn sýnavlarla ilgili sözlerini kendileri için bir vizyon olarak ele aldýklarýný söyledi. Eðitim sisteminde sýnavlara ihtiyaç duyulmayacak bir zemini altyapýyý kurmanýn zorunluluðuna iþaret eden Dinçer, ''Onun için de yoðun bir þekilde çaba sarf ediyoruz. Þunu belirtmeliyim aslýnda 'belki sýnavlar kaldýrýlaca k' demek ifad e olarak yanl ýþ sonuç doðurabilir'' dedi. Dinçer, sýnavlarýn öðrenci seçmeye yönelik yapýlmasý ve hem sýnav öncesinde hem de sýnav sonrasýndaki tüm eðitim sistemini belirleyici rol oynamasýnýn iki önemli sorun olduðuna iþaret eden Dinçer, þöyle konuþtu: ''Bireylerin yetersizliklerini tamamlayacak bir sýnav ve dershane anlayýþýndan çok toplum davranýþý haline dönüþmüþ bir sýnav anlayýþý ortaya çýktý. Öyleyse eðer sorun bu ise bunu çözecek tedbirler almalýyýz. Mesela biz lise eðitiminden sonra SBS sýnavýný yapmak gerektiði kanaatindeyiz. Ama bu sýnav, öðrenci seçmek için deðil. Eðitim sisteminin baþarýsýný ölçmek, öðrencilerimizin sahip olmasý gereken bilgi ve yetenekleri kazanýp kazanmadýklarýný görmek için yapýlmalý. Çünkü bu eðitim sistemine feed-back saðlayacak. Dolayýsýyla öðre nci seçm e esas lý sýna vlar dan bahs eder ek, 'yapmayacaðýz' demek daha doðru olabilir. '’ Ne kadarlýk bir zaman öngörüyorsunuz'' sorusuna üzerine Dinçer, zaman vermenin doðru olmayacaðýný söyledi. Dinçer, zorunlu eðitimi 12 yýla çýkaran ka nu nu n ye ni eð it im dö ne mi nd e uy gu la ný p uygulanmayacaðýna iliþkin soruya da ''uygulamak için çaba sarf edecekleri'' karþýlýðýný verdi. YGS'nin yýlda birkaç kez yapýlmasýnýn, Fatih Projesi ile baðlantýlý olup olmadýðýna iliþkin soruyu ise Dinçer, ''Fatih Projesi ile baðlantýlý deðil. Bu imtihanlarý ÖSYM yapýyor. Dolayýsýyla ÖSYM ayrýca bir ekip kurdu, çalýþýyor'' diye yanýtladý. Dinçer, bu düzenlemenin kimleri kapsadýðýna iliþkin soruya da sadece üniversiteye giriþ sýnavýnda, YGS'de geçerli olacaðýný kaydetti.

ÝLKOKUL MEZUNLARININ EHLÝYET ALMASI ÝÇÝN TEKLÝF

A

K P ar ti Þa nl ýu rf a Mi ll et ve ki li Ka sý m Gülpýnar, ilkokul mezunlarýnýn ehliyet almasýna imkân veren yasa teklifi hazýrladý. TBMM Baþka nlýðý 'na sunula n teklif , Karayo llarý Trafik Kanunu'nda deðiþiklik

yapýyor. Teklifle, sürücü belgesi alacak olanlarda aranan 8 yýllýk temel eðitimi b it ir mi þ o lm a þ ar tý , 1 8 A ðu st os 19 97 tarihinden önce ilkokulu bitirenler için aranmayacak. Teklif, otomatik vitesli araç kullanacak olan sürücü adaylarýnýn, sürücü kurslarýnda otomatik vitesli araçlarla eðitim almalarýna da imkân saðlýyor.


04 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

Siirt'te AB Proje Hazýrlama ve uygulama eðitimleri baþladý. Avrupa Birliði fonlarýndan yararlanmak üzere, AB formatýna uygun Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eðitimi, Valilik Toplantý salonunda, Siirt Valiliði AB ve Dýþiliþkiler Koordinasyon Merkezi eðitmenleri tarafýndan, Sivil Toplum Örgütlerine ve Kamu kuruluþla yöneticilerine verilmeye baþlandý. Vali likt en ya pýla n yaz ýlý a çýkl amad a eðitimlerin üç grup halinde üç hafta süreyle verileceði belirtildi. Eðit imle rle ilgi li olar ak açýk lama lard a bulunan Vali Musa Çolak; “Ýlimizde Avrupa Birliði

Proje Kültürünü geliþtirme,ilgili kuruluþlara yayma ve Avrupa Fonlarýndan yeteri kadar yararlanma amacýyla, Valiliðimiz bünyesinde hizmet veren, AB ve Dýþ iliþkiler Koordinasyon Merkezi tarafýndan, “Proje Döngüsü Eðitimi” veriyoruz. Eðitimleri vermekteki amacýmýz; Siirt'in proje hazýrlama kapasitesini arttýrmak ve baþta Avrupa Birliði olmak üzere, fon desteði saðlayan bir çok kuruluþtan, Siirt'e hibe kazandýrarak, ilin geliþimine katkýda bulunmaktýr. Eðitimleri verecek yeterli uzmanlýkta personellerimiz mevcuttur. Eðitimlerimiz 3 hafta sürecek olup, talep olmasý durumunda yeni eðitim

gruplarý oluþturulacaktýr."dedi. Vali Musa Çolak, “Avrupa Birliði Mali ya rd ým la rý ve hi be pr og ra ml ar ý ha kk ýn da katýl ýmcýl arý bilgi lendi rmek ve deste k olmak amacýyla, Valiliðimiz bünyesinde hazýrlanan bu eðitimlerin gelecekte, ilimizin AB fonlarýndan daha faz la pay alm a ve yar arl anm ala rýn a imk an saðlayacaktýr. Am ac ým ýz , Ý li mi zi n S os yo -E ko no mi k, geliþimine katký sunacak projelerin geliþtirilmesi ve yurttaþlarýmýzýn yaþam standartlarýný yükseltmektir.”þeklinde konuþtu.

SÝÝRT'TE ''KUTLU DOÐUM HAFTASI'' KUTLAMALARI

KESK'TEN AÇIKLAMA

Kainatýn kendisi için oluþturulduðu Peygamberimizi anlatmak için haftanýn iyi bir fýrsat olduðunu söyleyen Arvas, þöyle konuþtu: ''Peygamberimizin mesajlarýný iyi anlamak ve anlatmak gerekir. STK'larýn bize destek olmasýnda, çok büyük yarar olacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý, bu haftayý 1989 yýlýnda kutlamaya baþladý. Bu hafta milletimizce de büyük bir teveccühe mazhar oldu. Peygamber sevgisi, milletimizin ortak deðerlerinin baþýnda gelir. Ýnsanlar arasýnda kin ve nefretin, farklýlýklar arasýnda çatýþmanýn alevlendiði, þiddet, töre cinayetleri, insan haklarý ihlallerin, zararlý alýþkanlýklarýn hýzla yayýldýðý, tabiatýn hoyratça kullanýldýðý günümüz dünyasýnda, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisi etrafýnda birleþmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayýz. Bu amaçla bu yýl yapacaðýmýz etkinliklerde onu anlatan on binlerce kitap daðýtacaðýz. Gene onu simgeleyen gülleri daðýtacaðýz.'' Etkinlikler kapsamýnda hatýra ormaný oluþturulacak, bilgi yarýþmalarý yapýlacak. Kan baðýþ kampanyasý düzenlenecek, sakalý þerif ziyarete açýlacak, kutsal emanetler sergisi düzenlenecek. Mevlitler okutturularak, ilahi konserleri verilecek.

KESK Þubeler platformu adýna yapýlan basýn açýklamasýnda, 4688 s a y ý l ý K a m u Görevlileri Sendikalarý Kanunun “Sahte sendika” kanunu olduðu iddia edilerek geri çekilmesi istendi. G ü r e s Caddesinde Kýzýlay Ýþ Merkezi önünde yapýlan ve SES Þube Baþkaný Gülhan Tekin tarafýndan okunan açýklamada “Aylardýr bu yasanýn kamu çalýþanlarýnýn beklentilerini karþýlayacak biçimde çýkmasý için mücadele ediyoruz. Bu günde ülke genelindeki tüm meydanlarda kamu çalýþanlarý oturma eylemleri yaparak AKP'nin bu dayatmacý ve baskýcý tutumunu protesto ediyor. Buradan bir kez daha AKP hükümetini uyarýyoruz “Meclis çoðunluðunuza güvenerek “sahte sendika” yasasýný çýkarmaya yönelik bu dayatmadan vazgeçin. Bu tasarýnýn kamu çalýþanlarýnýn beklentilerine uygun biçimde çýkmasý için tasarýyý geri çekin. Evrensel standartlara uygun yeni yasayý hep birlikte çýkaralým.”denildi. Açýklama katýlanlar oturma eyleminin ardýndan daðýldý.

TRAFÝK KAZASINDA YAÞAMINI YÝTÝREN EMRAK'IN AÝLESÝNE MEMUR-SEN'DEN 15 BÝN LÝRA YARDIM Aralýk ayýnda Diyarbakýr Siirt karayolunda meydana gelen trafik kazasýnda yaþamýný yitiren M. Yavuz Emrak'a üyesi bulunduðu Memur-Sen tarafýndan 15 bin TL yardým yapýldýðý açýklandý. Memur-Sen'e baðlý Eðitim Bir-Sen tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Þekerbank, SBN Sigorta, Grup Marmara Sigorta ve Memur-Sen arasýnda 2010 Mart tarihinde “Memur-Sen Ailem Fayda Paketi” ve “Memur-Sen Ailem Kredi Kartý” projesine iliþkin protokol imzalandýðý hatýrlatýldý. Açýklamada bu proje kapsamýnda; MemurSen Konfederasyonuna baðlý sendikalarýn üyesi olan

tüm memurlara Memur-Sen Ailem Kredi kartý ve bazý bankacýlýk hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulmasý, Memur-Sen Konfederasyona baðlý sendikalarýn üyesi olan memurlara SBN sigorta ürünlerinin saðlanmasý, Memur-Sen ve baðlý sen dik ala ra tic ari ban kac ýlý k hiz met ini n sunulmasý hedeflenmektedir denildi. Açýkl amaný n son bölüm ünde Siirt Eðitim Bir Sen üyesi olan Mehmet Yavuz Emrak'ýn ailesine 15 bin lira sigorta parasýnýn Siirt Eðitim Bir-Sen þubesine yakýnlarýna Þube Baþkaný M. Adil Doðrusever tarafýndan takdim edildiði belirtildi.

04 Nisan 2012 Çarşamba Günü Gazete Sayfaları  
04 Nisan 2012 Çarşamba Günü Gazete Sayfaları  

04 Nisan 2012 Çarşamba Günü Gazete Sayfaları

Advertisement