Page 1

BÝLÝM HEYETÝNÝN AYDINLAR (TÝLLO)'DAKÝ ÝNCELEMELERÝ TAMAMLANDI KÜLTÜR ENVANTERÝ HAZIRLANACAK, CASLA ÝLGÝLÝ ÇALIÞTAY YAPILACAK

Ülkem izin ç eþitl i üniv ersit eleri nden g elen deðiþik branþlardaki bilim adamlarýnýn Aydýnlar (Tillo) ilçesindeki incelemeleri tamamlandý. Heyetin koordinatörü Baþkent Üniversitesinden Prof. Dr. Cengiz Iþýk, heyetin ilçede ki tarihi ve kültürel varlýklardan çok etkilendiðini belirterek tarihi ve kültürel açýdan çok zengin bir

potansiyele sahip olan ilçede kapsamlý bir çalýþma yapýlacaðýný belirtti. Prof. Dr. Iþýk, ilçenin envanterinin hazýrlanmasý ve burada yýkýlma tehlikesi içerisinde olan konaklarýn restorasyonun öncelikle ele alýnacaðýný söyledi. Pr of . D r. Iþ ýk ; “ Ül ke mi zi n d eð iþ ik üniversitelerinden arkeolog, astro fizikçi, mimar, heykel

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 03 NÝSAN 2012 SALI

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2158

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

ÖÐRENCÝLER TÝCARET VE SANAYÝ ODASINI GEZDÝLER

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýný öðrencilere açtý. Oda baþkanvekili Nedim Kuzu, odayý tanýmak ve çalýþmalar hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyen bütün öðrencileri davet ettiklerini belirtti. B u g ü n ü n küçüklerinin yarýnýn büyükleri olduðunu belirten Kuzu; “Bu gerçeði göz önünde bulundurarak Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði içerisinde odamýzýn kapýlarýný bütün öðrencilere açtýk. Öðrencilerimiz öðretmenleri ile birlikte gelerek odamýzý gezebilir ve çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi sahibi olabilirler. Bugün Atatürk ilköðretim Okulundan misafirlerimiz var. Bütün öðrencilerimizi bekliyoruz.” Devamý 6’da

ve de ðiþi k bil im da llar ýnda n bil im ad amla rýný n incele meleri tamaml andý. B urasý ç ok zeng in bir potansiyele sahip, ama henüz bilimsel anlamda el atýlmamýþ durumda. Öncelikli olarak burada yýkýlma te hl ik es i iç er is in e ol an ik i na di de ko na ðý n restorasyonunun yapýlmasý ve ilçenin envanterinin çýkarýlmasý gerekiyor. Bunlar ivedi olarak yapýlmasý gereken þeylerdir. Ýlçedeki geleneksel yapý malzemesi olan ve son 40 yýldan beri kullanýlmayan, yöredeki iki çeþit taþýn yakýlarak öðütülmesinden elde edilen “Cas'ýn özelliklerinin tespiti ve tekrar kullanýmý konusunu incelemek üzere bir bilimsel çalýþtay toplamayý planlýyoruz. Ahlattaki mezarlarý andýran ilçede ki mezarlarýn incelenmesi,ilçe giriþine tarihi dokuya uygun bir tak yapýlmasý, þifalý kuyu ve çevresinin düzenlenmesi, yüzlerce yýllýk taþ sarnýçlarýn korunmasý gibi çalýþmalarda yapmayý planladýðýmýz çalýþmalar arasýnda yer alýyor. Burasý o kadar deðerli ki bir fanusun içine koyup korumak gerekir diye düþünüyorum.”dedi. Prof. Dr. Iþýk, çalýþmalarýnda kendilerine ÇEKÜL Vakfý ile valilik kaymakamlýk ve ilçe belediyesinin destek verdiðini belirterek teþekkür etti.

Siirt'te haftalýk olarak yayýn hayatýný sürdüren “Mücadele Gazetesi” 50. yayýn hayatýna girdi. 2 Nisan 1962 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan gazetenin sahibi, sorumlu müdürü ve baþyazarý Cumhur Kýlýççýoðlu 50 yýlda bir çok acý ve tatlý anýnýn sahibi olduðunu belirterek “Mücadele Gazetesi yarým asýrdýr eðilip, bükülmeden, doðru bildiði yolda demokrasi ve insan haklarýndan yana kýrýlmaz kalemiyle Siirt'te alný açýk baþý dik olarak hizmet vermenin vicdani mutluluðu içindedir. Mücadele bundan sonra da kendisinin de bir parçasý olduðu halký için doðrularý yazma, mücadelesini hiçbir siyaset ,ticaret, tarikat ve cemaatin etkisinde kalmadan ebediyen sürdürmeye devam edecektir.”dedi. Mücadele Gazetesi Pazartesi günleri 4 sayfa olarak yayýnlanýyor.

YÜKSEK ÖÐRENÝM ÖÐRENCÝLERÝNE ÝL GENEL MECLÝSÝ DAÝMÝ MECLÝSÝ ÝLE ÝHTÝSAS “LÝDERLÝK OKULU'' EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ KOMÝSYONLARINA ÜYE SEÇÝMÝNÝ YAPTI

Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öðrencilere “Liderlik Okulu” eðitimi verildi. Eðitim uzmaný Ramazan Varol “geçmiþi deðiþtirmeye çalýþmayýn geçmiþe yüklediðiniz anlamý deðiþtirin'' dedi. Öðrenci yurdunda verilen eðitimde konuþan bölge müdür yardýmcýsý Metin Yýlmaz öðrencilerin motivasyonu yüksek, zamaný iyi kullanan sosyal iletiþimi güçlü kendine güvenen bireyler yetiþtirmek amacýyla bu tür Devamý Sayfa 6’da etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Ýl genel meclisi Nisan ayý toplantýsýna baþladý. Fýrat Soysal Baþkanlýðýnda yapýlan ilk oturumda, daimi meclis ile ihtisas komisyonlarýna üye seçimini gerçekleþtirdi. ÖZBEL iþ hanýnda bulunan meclis toplantý salonunda yapýlan ve 18 kiþinin oy kullandýðý seçimlerde, Devamý Sayfa 6’da

MEMUR-SEN ÝL BAÞKANLIÐI GENÝÞLETÝLMÝÞ DÝVAN TOPLANTISI YAPILDI

Memur-Sen Siirt Ýl baþkanlýðý geniþletilmiþ divan toplantýsý yapýldý. Öðretmenevinde düzenlenen toplantýya Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ Eðitim Bir-Sen genel teþkilatlanma sekreteri Murat Bilgin ve Diyanet Bir Sen basýn yayýn genel sekreteri Cebrail Yakýþýr ile sendikanýn il þube baþkanlarý ve Devamý Sayfa 6’da üyeleri katýldý.


SAYFA - 2

03 NÝSAN 2012 SALI

- GÜNCEL -

DÝRÝ FAY HARÝTASI KAMUOYUYLA PAYLAÞILACAK

E

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Türkiye'nin diri fay haritasýný önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaþacaklarýný belirterek, ''Diri fay hatlarý sayýsýnýn hemen hemen iki katýna çýktýðý bir ortamda (haritalarýn) güncellenmesi önemli'' dedi. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüðü'nde düzenlenen ''65. Türkiye Jeoloji Kurultayý''na katýlan Yýldýz, burada yaptýðý konuþmada, geleneksel hale gelen Kurultayýn hem sektöre hem de ülkeye hayýrlý olmasýný diledi. Jeoloji mühendislerinin fonksiyonlarýný artýrmak istediklerini ve Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün (MÝGEM) yaptýðý kanun deðiþikliðiyle bunu saðladýklarýný anlatan Yýldýz, yapýlan bu çalýþmalarýn çok önemli olduðunu ifade etti. Bakan Yýldýz, jeoloji sektöründe çok önemli bir deðiþim yaþandýðýný dile getirerek, kamuda yetiþen mühendislerin özel sektörü tercih ettiðini, bunun da toplam sektör için bir kazaným olduðunu söyledi. MTA'da bir usta-çýrak iliþkisinin yeniden kurulduðunu belirten Yýldýz, yeniden yapýlanma sürecine giden kurumun, çok önemli hizmetler

sunduðunu kaydetti. J e o l o j i mühendislerinin öneminin giderek arttýðýný, geçen yýl maden mühendislerinden daha çok jeoloji mühendisi istihdam edildiðini anlatan Yýldýz, þöyle konuþtu: ''Özellikle maden ve jeoloji uzmanlarýnýn önemli isimlerinin burada olduðunu biliyorum. Politikalarýmýzý oluþtururken özellikle madencilik alanýnda, yeraltý kaynaklarýnýn yüksek katma deðer oluþturduðunu ve gayri safi yurtiçi hasýlamýz için önemli bir rezerv olduðunu bilmekteyiz. Enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karþýlanmasý, bu tür kurultaylar vesilesiyle olmaktadýr. Arz kaynaklarýnýn çeþitlenmesi de yine burada belirlenmektedir. Bu kadar yüksek katma deðerin ekonomiye kazandýrýlmasý, en temel hedeflerimizdendir.'’ Yeni Fay Haritasý Arama faaliyetlerine ve analiz laboratuvarlarýna ayýrdýklarý yatýrým bütçelerinin önemini vurgulayan Yýldýz, jeoloji haritalarýnýn güncellenmesinin çok önemli olduðunu söyledi. Kuzey Anadolu Fay Atlasý ile Doðu Anadolu Fay Atlasý'nda 1/500000'lik haritalarýn hazýrlanarak basýlmasýnýn çok önemli olduðunu dile getiren Yýldýz, ''Türkiye'nin diri fay haritasýný önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaþacaðýz. 1992'lerden bu yana güncellenmemiþti. Diri fay hatlarý sayýsýnýn hemen hemen iki katýna çýktýðý bir ortamda güncellenmesi önemli'' diye konuþtu. ''Jeoloji mühendislerinin önemini çok iyi

biliyoruz'’ Çevre ve Þehircilik Bakan Yardýmcýsý Muhammet Balta da 65 yýldan bu yana Türkiye'de jeoloji kurultaylarýnýn düzenlendiðini bildirdi. Hükümetlerinin görev süresince Türkiye'ye bir çok yatýrým yapýldýðýný ve jeoloji mühendislerinin de bu yatýrýmlarýn inþaatlarýnda istihdam edildiðini belirten Balta, jeoloji mühendislerinin önemini çok iyi bildiklerini söyledi. Türkiye'nin doðal afetler açýsýndan riskli bir bölgede olduðuna dikkati çeken Balta, bu kurultaylar sayesinde yaþanan doðal afetlerin hatýrlatýldýðýný ve ileride yaþanabilecek afetlerde alýnabilecek önlemlerin tartýþýldýðýný ifade etti. Geçmiþte teknik yetkinlikten yoksun bir çok yapýnýn yapýldýðýný, ancak son yýllarda bu konuya çok dikkat edildiðini vurgulayan Balta, ''Biz insanlarýmýzýn saðlýklarýný korumakla da mükellefiz. Bu anlamda yapýlan önemli yasal düzenlemeler var ve biz bu düzenlemelerle jeoloji mühendislerinden daha fazla yararlanacaðýz. Sonuç olarak da insanlarýmýza daha yaþanabilir þehirler, alanlar vereceðiz'' dedi. ''1 yýl içerisinde basým iþlemlerini bitirmeyi hedefliyoruz'’ MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer de MTA'nýn kurulduðu günden bu yana önemli çalýþmalara imza attýðýný bildirdi. Türkiye'nin doðal afetler açýsýndan ''riskli ülkeler'' arasýnda yer aldýðýný belirten Üzer, fay hatlarýný gösteren haritalarýn güncellenmesi gerektiðini söyledi. Bu konudaki çalýþmalara baþladýklarýný anlatan Üzer, 1 yýl içerisinde tüm basým iþlemleri bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn önemine dikkati çekerek, bu konuda yapýlan çalýþmalarý anlattý.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

03 NÝSAN 2012 SALI

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

SÝÝRT ÞEHÝT ZAFER KILIÇ SPOR LÝSESÝNÝN MEMUR-SEN ÝL BAÞKANLIÐI GENÝÞLETÝLMÝÞ DÝVAN TOPLANTISI YAPILDI BAÞARILARI DEVAM EDÝYOR Bu baþarýlarýn tesadüfi olmadýðýný ve düzenli bir çalýþmanýn ürünü olduðunu belirten Okul Müdürü Abdurrahman Cellek gazetecilere yaptýðý açýklamada “Baþarýlarýmýz bunlarla sýnýrlý deðildir. Geçmiþi çok uzaklara gitmeyen bir lise olarak büyük baþarýlara imza atmaya baþladýk. Beden Eðitimi Öðretmeni Nasýr Çavuþoðlu yönetimindeki Kros takýmý Gaziantep'te yapýlan bölge turnuvasýnda 3. Antalya'da yapýlan Okullar Arasý Kros yarýþmasýnda Türkiye 10.'su olma baþarýsýný gösterdi. Beden Eðitimi Öðretmeni Mustafa Sekin yönetimindeki Hentbol Takýmý da Adýyaman'da yapýlan bölge turnuvasýnda 2. olarak, Türkiye yarý finallere katýlmaya hak kazandý. Bu baþarýlar tesadüfi deðildir. Disiplinli ve istikrarlý bir çalýþmanýn ürünüdür. Öðretmeni öðrencisi ve okul aile birliðiyle bütünlük içerisinde çalýþýyoruz. Bu baþarýlýmýz önümüzdeki dönemlerde de artacak sürecektir.”dedi. Cellek baþarýlarda emeði geçen öðretmen ve velilere teþekkür ederken öðrencileri de kutladý.

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, Baðlar Kaymakamlýðý tarafýndan hizmete sokulan ve ilçenin ikinci Kadýn Destek Merkezi’nin (KADEM) açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, ilk olarak Baðlar Kaymakamlýðý tarafýndan 2 Aralýk 2011 tarihinde hizmete açýlan Baðlar Kadýn Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin, Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar Ba ka nl ýð ý M üs te þa r Y ar dý mc ýs ý A hm et Zahteroðullarý, Vali Yardýmcýmýz Ahmet Dalkýran, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, Baðlar Kaymakamý Mehmet Cengiz Yücedal, i lçe Kaymak amlarýmýz , Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Burada kurs gören bayanlarla bir sohbet eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, Baðlar ilçesi Medine Bulvarýnda ilçenin ikinci Kadýn Destek Merkezi’nin açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak, burada da çeþitli dallarda kurs gören bayanlarý ziyaret ettiler ve onlarla sohbet ettiler. Bakan Þahin ve Vali Toprak daha

Yakýþýr “Hak a r a y ý þ ý n d a memurun sosyal ve ö z l ü k h a k l a r ý n ý iyileþtirmek ve düzelterek, refah düzeyini yükseltmek, demokrasi mücadelesinde milletin yanýnda olmuþtur.”þeklinde konuþtu. Eðitim Bir-Sen Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Murat Bilginde yaptýðý konuþmada 12 Eylül referandumunda yapýlan deðiþiklikleri yapýlacak bir toplu sözleþme ile tamamlamak istediklerini belirtti. Toplantýda daha sonra sendikal sorunlar görüþüldü.

ÝHTÝSAS KOMÝSYONLARI PLAN BÜTÇE KOMÝSYONU 1. Cahit TÜRKÖZ 2. Mehmet KIZILAY 3. Cangir BAYRAM 4. Gazi BERK 5. Cemalettin YÜKSEKBAÐ

Ý M A R V E B AY I N D I R L I K KOMÝSYONU 1. Mehmet Taceddin LALE 2. Hasan CARLIK 3. Fýrat SOYSAL 4. Abdurrahman KOÇAK 5. Nizamettin AYDINLI

EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SOSYAL HÝZMETLER KOMÝSYONU 1. Mehmet ACAR 2. Burhan YEYREK 3. Gazi ARMUT 4. Abdurrahman KOÇAK 5. Nizamettin AYDINLI ÇEVRE VE SAÐLIK KOMÝSYONU 1. Nihat ALTUNÇ 2. Mehmet KURT 3. Remzi YILDIRIM 4. Cemalettin YÜKSEKBAÐ 5. Gazi BERK

ÇEÞÝTLÝ ÝÞLER KOMÝSYONU 1. Veysi ORAN 2. Orhan SARSILMAZ 3. Fýrat SOYSAL 4. Cemalettin YÜKSEKBAÐ 5. Gazi BERK sonra Baðlar ilçesinde oturan ve 10 yýl önce eþini akciðer kanseri nedeniyle kaybeden Sabiha Çakýr’ý ve ailesini evinde ziyaret ettiler. Bakan Þahin, Devletin eþi vefat ed en le re de st ek pr oj es in i baþlattýðýný, bunun çok önemli bir hizmet olduðunu vurguladý. Çakýr'ýn eþi vefat ettikten sonra 4 çocuðu ile sosyal yardýmlarla ayakta durduðunu anlatan Þahin, “4 çocuðun okumasý lazým. Bize düþen görev geriye kalanlarýn yanýnda olmaktýr. Bir sosyal de vl et ol ar ak ya nl ar ýn da olmamýz lazým. Aylýk 250 lira yardým verilecek. Diyarbakýr'da bu þekilde olan kardeþlerimize sesleniyorum. Yardým için Kaymakamlýk lara baþvursunlar ' diye konuþtu. Sabiha Çakýr ise yapýlan yardýmlar için Bakan Þahin ve Vali Toprak’a teþekkür etti. Ziyarette çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatm a Þahin ev z iyareti so nrasý mahalledeki çocuklarýnýn sürpriziyle karþýlaþtý. “Diyarbakýr seninle gurur duyuyor” þeklindeki çocuklarýn tezahüratlarý karþýsýnda Bakan Þahin, çocuklarýn yanýna gitti ve onlarla bir süre sohbet etti ve kendilerine oyuncak hediye etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn

Fatma Þahin ve Sayýn Valimiz Mustafa Toprak ve beraberindekiler daha sonra Sur ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Çok Amaçlý Toplum Merkezi”ne (ÇATOM) geçerek, yeni açýlan Gümüþ telkari ve çorap üretim atölyesini ziyaret etiler, kadýnlarla birlikte çorap makinesinin baþýna geçen Sayýn Bakanýmýz Fatma Þahin, kadýnlarýmýzý tüm bu çabalarýndan dolayý tebrik etti. Daha sonra çok Amaçlý Toplum Merkezinin kurslarýný tek tek ziyaret ederek, Burada kurs gören bayanlarla yakýndan ilgilenen Bakan Þahin ziyaret sonunda çocuklardan tekrar tezahürat sürpriziyle karþýlaþtý. Çocuklarla sohbet eden Bakan Þahin, miniklerle hatýra fotoðrafý çektirdi.>D.V.


SAYFA - 4

03 NÝSAN 2012 SALI

- BÝLÝM -

NASA: ÞAKA DEÐÝL GERÇEK

A

BD Uusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), bugün bir asteroitin Dünya’nýn yakýnýndan geçeceðini açýklamýþtý. 2012 EG5 adý verilen asteroit, TSÝ 11.32’de Dünya’ya Ay’dan daha yakýn bir mesafeden geçti. Yaklaþýk 46 metre geniþliðindeki asteroit, Dünya için bir tehdit oluþturmadý. N A S A ’ n ý n California’daki Jet Ýtiþ Gücü Laboratuarý’nýn (JPL) Twitter hesabýndan yapýlan açýklamada, “2012 EG5, 1 Nisan günü tehdit oluþturmadan Dünya’nýn yanýndan geçecek” ifadesini kullanmýþtý. ÞAKA DEÐÝL GERÇEK 2012 EG5, Dünya’ya en çok 230 bin kilometre yaklaþtý. Bu mesafe, Dünya ile Ay’ýn arasýndaki mesafenin yarýsýndan biraz daha fazla. Ay’ýn, Dünya’nýn etrafýndaki dönüþünde koruduðu mesafe yaklaþýk 382 bin 900 kilometre. NASA, 2012 EG5’in son bir hafta içinde Dünya’nýn yanýndan geçecek üçüncü küçük asteroit olduðunu belirtti. 26 Mart’ta, 2012 FP35 ve 2012 FS35 adlý iki küçük asteroit daha tehdit oluþturmadan Dünya’yý sýyýrýp geçmiþti. Bir otobüs büyüklüðündeki 2012 FP35, yeryüzüne 154 bin kilometre yaklaþmýþ, bir araba büyüklüðündeki 2012 FS35 ile Dünya arasýndaki mesafe ise sadece 58 bin kilometreye düþmüþtü. Gök bilimciler, çok yakýndan geçmelerine raðmen, küçük asteroitlerin Dünya’nýn atmosferine girmeleri halinde parçalara ayrýlacaðýný ifade etti. ZÝYARETLER DEVAM EDÝYOR 2012 EG5, 13 Mart’ta keþfedilmiþti. 28 Mart’ta keþfedilen bir diðer küçük asteroit 2012 FA57 ise 4 Nisan’da gökte belirip yok olacak. JPL, Near-Earth Object Program ile Dünya’yý tehdit edebilecek gök cisimlerinin tespit edilmesi için çalýþýyor.>Bilim.Org

BEÞ YIL ÝÇÝNDE ÝÇÝMÝZDE YÜZECEK

A

merikan Ulusal Bilim Derneði ve Ýngiltere’nin Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araþtýrma Konseyi, beþ yýl içinde insan vücudunun içinde yüzecek ‘mini elektronik mekanik makineler’ üretmeyi planlýyor. Algýlayýcýlarý, havyanlardan alýnacak hücrelerle yapýlacak olan mikro makinelerin, nesli tükenmekte olan bofa balýklarý model alýnarak yapýlmasý düþünülüyor. Bofa balýðýnýn mikro modelini temsil edecek yarý organik makinenin adý “Siberplazma” olacak. Siberplazma, sahip olacaðý robotik özellikler ve canlý hücrelerden yararlanýlarak oluþturacak algýlayýcýlarýyla, vücudumuzdaki kimyasallarý analiz edecek. Mikro makinenin yapay sinir sistemi, elde edilen verileri kaydedecek. Ayrýca, glikozla çalýþan yapay kaslarý aracýlýðýyla dýþ etkenlere tepki verecek. BOFA BALIÐINA BENZEYECEK Siberplazma, ABD’nin Pasifik kýyýlarý ve Atlantik Okyanusu’nda yaþayan bofa balýðý model alýnarak üretilecek. Bu balýðýn seçilmesinin nedeni, basit bir sinir sistemine sahip olmasý. Mekanik bofa balýklarýnýn prototipi bir santimetre boyunda olacak. Proje istenen seviyeye geldiðinde, nano ölçeklere indirgenecek olan boyutlarýyla, insan vücudunun içinde yüzecek hale gelecekler. Bilim insanlarý, mekanik bofa balýklarýyla hastalýklarý kolayca tespit edilebilmeyi amaçlýyor. Bu projenin beþ yýl içinde gerçekleþmesini düþük bir ihtimal görenlerin aksine, mekanik bofa Siirt Ýl Nüfus Müdürlüðünden balýðýnýn parçalarýnýn þimdiden Almýþ Olduðum Nüfus Cüzdanýmý geliþtirilmeye baþlandýðý ifade Kaybettim Hükümsüzdür. Makbule AYKUT edildi.>Bilim.Org

ZAYÝ ÝLANI

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

MUCÝZE ANTÝKOR ÝNSANLARDA DENENECEK

B

ilim insanlarý, fareler üzerinde denenen bir ilacýn karaciðer, beyin, yumurtalýk, kolon, idrar kesesi ve prostat kanseri tümörlerini ciddi ölçüde küçültebildiðini hatta yok edebildiðini belirtti. Fareler üzerinde denenen ilaç, tümörlü hücrelerin baðýþýklýk sistemi tarafýndan tespit edilmesini engelleyen korumalarýný ortadan kaldýrarak, baðýþýklýk sistemini kanser hücrelerini yok etmesi için harekete geçmeye zorluyor. Stanford Üniversitesi Týp Fakültesi’nde biyolog olan Irving Weismann, 10 yýl önce lösemi hücreleri üzerinde yaptýðý araþtýrmada, kanserli hücrelerin CD47 olarak bilinen bir proteini saðlýklý hücrelere kýyasla çok daha fazla ürettiðini tespit etti. Weismann ve meslektaþlarý, CD47 proteinin bir iþaretleyici olarak saðlýklý hücrelerin de üzerinde bulunduðunu ve baðýþýklýk sisteminin iþaretlediði hücreleri fark etmemesini saðladýðýný fark etti. BLOKE EDÝCÝ ANTÝKOR Kanser hücreleri, CD47 proteini sayesinde gizlenerek baðýþýklýk sisteminin saldýrýsýndan korunuyorlardý. Weissman, CD47 proteinini bloke eden bir antikor kullanarak, farelerin baðýþýklýk sistemini kanser hücrelerine karþý uyarmayý baþardý ve lenf ile lösemi kanseri olan farelerin bazýlarýný tedavi etti. Weismman ve meslektaþlarý, yaptýklarý deneylerde CD47 bloke edici antikorun birçok kanser çeþidinde etkili olabileceðini tespit etti. Science dergisine konuþan Weissman, “Deneylerimiz, CD47’nin etkisinin sadece lösemi ve lenf kanseri için sýnýrlý olmadýðýný gösterdi... Ýnsanlarda görülen her tümörde etki gösteriyor” dedi. Dahasý, Weissman’ýn laboratuarýnda yapýlan deneyler, kanser hücrelerinin saðlýklý hücrelere kýyasla daha yüksek seviyede CD47 taþýdýðýný gösterdi. DENEY BAÞARILI Araþtýrmacýlar, CD47’yi bloke etmenin iþe yarayýp yaramadýðýný kontrol etmek için bir deney yaptý. Tümör hücreleri, bir çeþit baðýþýklýk hücresi olan makrofaj ve antiCD47 molekülleriyle petri kabýna kondu. Weismann’ýn geliþtirdiði antikor olmadýðýnda, makrofajlar kanser hücrelerini görmezden geldi. Ancak CD47 petri kabýna eklendiðinde ve anti CD47 molekülleri tarafýndan bloke edildiðinde, makrofajlar kanser hücrelerine saldýrdý ve hepsini yok etti. Bu deney, tüm tümör çeþitleri üzerinde ayný etkiyi gösterdi. FARELER ÜZERÝNDE DENENDÝ Yapýlan ilk deneyde elde edilen baþarýnýn ardýndan, Weismann ve meslektaþlarý insandan alýnan tümörü, kolay gözlemleyebilmek için bir farenin ayaðýna nakletti. Fareler anti-CD47 ile tedavi edildiklerinde, tümör küçüldü ve vücudun geri kalanýna sýçramadý. Bir virüsle mücadele eden monoklonal antikor. Ýnsan idrar kesesi tümörü nakledilen 10 fare tedavi görmediðinde, kanser hücreleri lenf bezlerine sýçradý. Öte yandan, anti-CD47 ile tedavi edilen diðer 10 farenin sadece bir tanesinin lenf bezinde kanser tehdidi oluþtu. Tedavi edilen farelerde tümör boyutu her zaman küçülürken, kolon kanseri olan farelerde tümörün boyutu üçte birinden daha da küçük bir hale geldi. Meme kanseri tümörü bulunan beþ fare ise CD47 antikoru sayesinde kanser hücrelerini tamamen yok ederken, tedavinin sona ermesinin ardýndan gelen dört ay boyunca kanser belirtisi göstermedi. Weismann, CD47 antikoru ile vücuda yayýlan tümörleri bile çok küçük boyutlara indirgeyebildiklerini, hatta yok edebildiklerini belirtti. UZMANLAR TEMKÝNLÝ Araþtýrma ekibi, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisine verdiði bilgide, CD47 antikoru ile yapýlan tedavide makrofajlarýn CD47 taþýyan kan hücrelerine de saldýrdýðýný belirtti. Ancak fareler, tedavide kaybettikleri kan hücrelerini kýsa süre içinde yenilemeyi baþardý. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) kanser araþtýrmacýsý olan Tyler Jacks, Weismann ve meslektaþlarýnýn geliþtirdiði tedavinin gelecek vaat ettiðini ancak daha birçok testten geçirilmesi gerektiðini ifade etti. Tyler, “Gerçek bir tümörün mikro ortamý, nakledilen bir tümöre kýyasla çok daha karmaþýk... Gerçek bir tümörün dýþ etkilere karþý koymak için daha güçlü bir baðýþýklýða sahip olabilir” dedi. Science dergisine konuþan Jacks, CD47 antikorunun mevcut tedavilerle ne kadar iyi uyum göstereceði konusunda da birçok test yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Jacks, kemoterapide saðlýklý hücrelerin çok fazla CD47 üretebileceðini, bu yüzden kemoterapinin ardýndan CD47 antikoru tedavisinin fayda getirmeyebileceðini belirtti. Weismann ve ekibi, CD47 antikoru deneylerini insanlar üzerinde baþlatmak için California Yenileyici Týp Enstitüsü’nden 20 milyon dolarlýk baðýþ aldý. Weismann, “Elimizde yeterince veri var... Bu yüzden testlere insanlar üzerinde baþlamak konusunda kendimize güveniyoruz” dedi.>Bilim.Org

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

03 NÝSAN 2012 SALI

- EKONOMÝ - GÜNCEL -

YÜZDE 8,5 BÜYÜME SÜRPRÝZ DEÐÝL

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, bugün açýklanan büyüme rakamlarýný deðerlendirirken, Türkiye ekonomisinde daha önce yüzde 8,3 ile 8,5 arasýnda bir büyüme beklediðini söylediðini hatýrlattý ve ''yüzde 8,5 büyüme sürpriz deðil, þaþýrmadým'' dedi. Çaðlayan yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'nin, 2011 yýlýnda kaydettiði yüzde 8,5'lik büyüme hýzýyla bir kez daha dünyanýn pek çok ülkesinden farklý bir ekonomiye sahip olduðunu gösterdiðini ifade etti. GSYH'nin 772 milyar dolara, kiþi baþýna düþen milli gelirin de 10 bin 444 dolara ulaþtýðýný anýmsatan

Çaðlayan, ''Türkiye ekonomisi, nüfusu 70 milyonun üzerinde olup kiþi baþýna 10 bin dolarýn üzerinde GSYH rakamýna ulaþan ülkelerden biri konumunu 2011 yýlýnda da sürdürdü'' dedi. 2011 yýlýnýn Türkiye için ''rekorlarla geçen bir yýl'' olduðunu belirten Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Türkiye, küresel kriz sonrasýnda en fazla istihdam artýþý saðlayan ülkelerden biri oldu. 2011 yýlýnýn üç çeyreðinde de Avrupa'nýn en hýzlý büyüyen ülkesi oldu. Türkiye ekonomisi sadece istihdam ve büyüme rakamlarýnda deðil, ihracatta da rekor kýrdý. 135 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleþtirildi. Kýrýlan bu rekorlarda, gerçekleþen bu büyüme rakamlarýnda ihracatýn önemli katkýsý bulunuyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatýn net katkýsý üçüncü çeyrekte olduðu gibi son çeyrekte de devam etti. Son çeyrekte ihracatýn büyümeye katkýsý yüzde 3,2 oldu. 2012 yýlýn ilk çeyreðinde gerçekleþen ihracat rakamlarý da gösteriyor ki ihracatýn büyüme katkýsý pozitif olacak.'’

''Türkiye'nin dünya büyümesine katkýsý 0,1 puan'’ Türkiye ekonomisinin bu dinamizminin dünya ekonomisinin büyümesine de yansýdýðýna dikkati çeken Çaðlayan, geçen yýl yüzde 8,5 büyüyen Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinin büyüme hýzýný 0,1 puan yükselttiðini bildirdi. Çaðlayan, Türkiye 2011'de bu kadar büyümeseydi dünya ekonomisinin büyüme tahmininin yüzde 3,8 deðil, yüzde 3,7 olacaðýný belirtti. Türkiye Avrupa Birliði (AB) içinde olsaydý, ayný þekilde AB'nin 2011 yýlý büyümesinin de yüzde 1,6 deðil, yüzde 1,9 olacaðýný ifade eden Çaðlayan, bu durumun Türkiye'nin AB'ye dinamizm katacaðýnýn göstergesi olduðunu kaydetti. ''Ýç talep daralýyor'’ Türkiye ekonomisinin büyüme hýzýnýn, alýnan önlemlerin bir sonucu olarak 2011'in son çeyreðinde bir miktar yavaþladýðýný da belirten Çaðlayan, bu yavaþlamanýn tüketim mallarýna olan iç talebin daralmaya baþlamasýndan kaynaklandýðýný, bu çerçevede tüketim malý ithalatýnýn da düþtüðünü bildirdi. Ekonomi Bakaný Çaðlayan, Türkiye ekonomisinin yumuþak iniþi gerçekleþtirdiðini, alýnan önlemler ve ihracat seferberliðiyle 2012 yýlýnda Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 4 büyümenin üzerinde, yüzde 5 civarýnda büyüyeceðini tahmin ettiðini kaydetti.

ACÝL HASTALARDAN ÜCRET TALEP EDÝLEMEZ S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, acil durumu olan bir hasta herhangi bir hastaneye gittiðinde, o hastadan herhangi bir evrak sorulmadan, para istenmeden tedaviye, müdahaleye baþlanmasýnýn esas olduðunu belirterek, ''Bu kuralý kesinlikle uygulamaya kararlýyýz'' dedi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Ulusal Kanser Haftasý Sempozyumu'ndan ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Acil servislerden ücret alýnmamasýný öngören genelgeyle ilgili bir soru üzerine Akdað, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve hükümetin hastalarýn özellikle de acil hastalarýn maðdur olmamasý konusunda kararlý olduðunu vurguladý. Bu konuyu yakýndan takip edeceklerini ifade eden Akdað, þunlarý söyledi: ''Türkiye'de mevcut kanunlar, bu iþle ilgili me vz ua t v e B aþ ba ka ný mý zý n b un la rý de rl ey ip toparlayarak sektöre takdim ettiði bir genelgemiz var. Bütün bunlar çerçevesinde olmasý gereken þu, acil durumu olan bir hastamýz, bir yaralýmýz, ya da aðýr bir hasta herhangi bir hastaneye gittiðinde o hastadan herhangi bir evrak sorulmadan, para istenmeden hastanede tedaviye, müdahaleye baþlanýr. Bu kuralý kesinlikle uygulamaya kararlýyýz. Hastane 'benim imkaným yok, hastayý alýn baþka bir yere götürün' bu ifadeyi vatandaþýmýza ve hastamýza kullanamaz. Peki ne olacak- Belki o hastaneyi aþan bir saðlýk durumu vardýr. O zaman mutlaka 112 komuta kontrol merkezine acil hastalarýn taþýnmasýyla ilgili ortak merkeze haber verilir ve bu merkez o hastayý hastaneden alarak ihtiyaca olan baþka bir hastaneye götürür, iþin birinci kýsmý bu.'’ Buna uymayan hastanelere geçmiþte gerekli yaptýrýmlarýn gerçekleþtirildiðini, bundan sonra da bu gerçekleþtirmeye devam edeceklerini bildiren Akdað, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Ýþin ikinci tarafý da þu: Sosyal Güvenlik Kurumu yakýn bir zamanda acil hastalarla ilgili bir tanýmlama yaptý. Bu tanýmlamanýn bazý hastanelerce yanlýþ yorumlandýðýný, yorumlanmaya çalýþýldýðýný görüyoruz. Buna da asla müsaade edemeyiz. Bir hasta acil herhangi bir durumda hastaneye gelmiþse o durumuyla ilgili tedavisi sonlanýncaya kadar acil hastadýr. Þöyle örnekleyeyim: Kalp krizi geçiren ya da bu þüpheyle hastaneye gelen bir hastayý düþünün, hastanýn ilk tedavileri yapýldý, yoðun bakýma alýndý. (Artýk acil durumunuz bitmiþtir, ilk tedavilerinizi yaptýk, bundan sonraki tedavileriniz için size fatura çýkacak) bu kesinlikle söylenemez. O krizle ilgili ya da baþlangýcýyla ilgili yapýlmasý gerekenlerin hepsi acil serviste, yoðun bakýmda ya da

çýkarý ldýðý diðer servis teki bir odada gerçekleþtirilir, tamamlanýr bunlarýn hepsi acil hal kavramý içerisindedir. Vatandaþtan ilave bir para istenemez. Sosyal güvenlik zaten bunlarýn ödemelerini yapm akta dýr. Sosy al güve nlið i olm aya n va tan daþ lar içi n de nereden ödeme talep edileceði bellidir.'’ Özel hastaneler de dahil bütün hastanelerin buna dikkat etmeleri gerektiðini vurgulayan Akdað, vatandaþlarýn da dikkat etmeleri gereken konular bulunduðunu söyledi. Vatandaþlara ''lütfen acil olmayan durumlarda acil servislere baþvurmayýnýz'' çaðrýsýnda bulunan Ak da ð, ac il se rv is le re ya pý la n ac il ol ma ya n baþvurularýnýn gerçekten aciliyeti olan hastalarýn durumunu zorlaþtýrdýðýný söyledi. Akdað, ''Türkiye 'de acile müracaat eden vatandaþlarýmýzýn toplam hastane müracaatlarý içindeki oranlarý yüzde 25'leri aþmýþtýr. Bu tabii bir müracaat oraný deðil. Bunun yüzde 10'larda olmasý beklenir. Dolayýsýyla vatandaþlarýmýz da acil olmayan durumlarýnda ya aile doktorlarýna ya da randevu olarak diðer hastanelere müracaat etmelidirler. Biliyorsunuz Merkezi Randevu Sistemi de baþlatýldý'' dedi. Akdað, Hacettepe Üniversitesi'nde yapýlan kompozit doku nakli sonrasý açýlan soruþturmayla ilgili Teftiþ Kurulu Raporu'nun hazýr olup olmadýðý sorusu üzerine de raporun bu ay içerisinde bitmesini beklediklerini sonuçlarýn kendilerine iletilmesinin ardý ndan gere ken deðe rlen dirm eyi yapa cakl arýn ý söyledi. Meme kanserli hastalarý malulen emeklilik teklifi Bir CHP'li milletvekilinin meme kanserli hastalara malulen emeklilik teklifiyle ilgili deðerlendirmesi de sorulan Akdað, bunun bir sosyal güvenlik meselesi olduðunu hatýrlattý. Akdað, þöyle konuþtu: ''Bir hastalýkla ilgili, tek bir hastalýkla ilgili konuþmak yanlýþ olur. Maluliyetin ölçüleri bellidir. Ýþ yapamamakla alakalý bir þeydir. Bir kimse gerçekten hastalýðý dolayýsýyla iþini yapamayacak durumdaysa o zaten malulen emekli ediliyor. Ýster meme kanserli ister baþka bir hastalýðý olsun, çalýþamayacak durumda olan vatandaþlar zaten þu anda da malulen emekli oluyorlar.'' Dün yapýlan YGS'ye kullanmak zorunda olduðu cihazla alýnmayan bir þeker hastasý öðrenciyle ilgili

deðerlendirmesi de sorulan Akdað, olayý basýndan öðrendiðini söyledi. Akdað, þöyle devam etti: ''olay, basýnda yazýldýðý þekliyle olmuþsa gerçekten büyük haksýzlýk yapýldýðý kanaatindeyim. Hasta bir insanýn kullanmasý gereken bir pompasý varsa, bunu elbette kullanacaktýr. Sýnavlarda kopya çekilmesinin önlemek için YÖK'ün aldýðý kararlarý çok makul buluyorum. Ama uygulamada maalesef zaman zaman böyle abartýlý davranýþlar oluyor. Umarým, gazetelere basýna yansýdýðý þekilde bir vatandaþýn saðlýk hakkýný ihlal edici bir durum olmamýþtýr. Olmuþsa zaten bunun sonuçlarýna kim sebep olmuþsa katlanýr.'’ Akdað, toplantýda dile getirdiði alkolle mücadele ile ilgili bir soru üzerine de Dünya Saðlýk Örgütü'nün dokümanlarýna paralel yürütülen çalýþmalar olduðunu, ancak bu mücadelenin DSÖ'nün tüm üyelerini kapsayan bir programla yürütülmesinin daha makul olacaðýný dile getirdi. Bakan Akdað, 182 Hastane Randevu Hattý'nýn zorunlu hale gelmesinin söz konusu olup olmadýðý sorusu üzerine de ''Bunu zorunlu tutmuyoruz, çok uzun bir müddet de zorunlu tutmayacaðýz'' dedi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn hastanelerine günde yaklaþýk 600 bin kiþinin müracaat ettiðini bunlarýn 200 bininin telefon ya da internet üzerinden randevuyla baþvuru yaptýðýný anlatan Akdað, bunun sevindirici bir durum olduðunu belirtti. Bütün vatandaþlara merkezi randevu hattýný kullanarak hastanelere baþvurmalarý çaðrýsýnda bulunan Akdað, bunun hem hastalarýn hem de doktorlarýn iþini kolaylaþtýracaðýný kaydetti. Halen 2 bin dolayýnda görevlinin sistemde çaðrý karþýladýðýný bu sayýnýn yýl sonuna kadar 3 bin 500'lere ulaþmasýnýn planlandýðýný ifade eden Akdað, amaçlarýnýn hastaneye baþvuran vatandaþlarýn beklememesi olduðunu bildirdi.


03 NÝSAN 2012 SALI

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL -

TEKNÝK DÝREKTÖR ÇOLAK, BUNDAN SONRAKÝ HER MAÇIMIZ FÝNAL MAÇI GÝBÝ GEÇECEK Spor Toto, 3. lig, 3. grup takýmlarýndan Siirtsporun Teknik Direktörü Yücel Çolak, bundan sonra kalan maçlarýn her birinin, bir final maçý niteliðinde olduðunu söyledi. Ýçe rid e oyn adý kla rý maç ta Çan akk ale Dardanelsporu 2-1 yenerek üç puaný hanelerine yazdýrdýklarý için mutlu olduklarýný ve puan sýralamasýnda üçüncü sýraya yükseldiklerini söyleyen Çolak, kalan maçlarýnýn daha da zor geçeceðini belirtti. Cezalarý nedeniyle Çanakkale Dardanelspor maçýný seyircisiz oynadýklarýný hatýrlatan Çolak ''12. oyuncumuz olarak gördüðümüz taraftarýmýzdan yoks un ol arak oyna dýðý mýz, bu ma çta g üzel oynamamýza raðmen zevk alamadýk. Maçýn her dakikasýnda sevgili

taraftarlarýmýzýn eksikliðini hissettik. Seyircimizden ve bazý fu tb ol cu la rý mý zd an yo ks un ol ar ak çýktýðýmýz maçta bütün oyuncularým üzerlerine düþen görevi yerine getirdiler. Rakibimiz Çanakkale Dardanelspor son haftalarda oldukça güzel oyun ortaya koyan ve iyi sonuçlar alan bir takým. Ancak biz onlarý durdurduk ve oyunlarýný ortaya koymalarýný engelledik. Güzel bir oyunla sonuca giden takým biz olduk . Üç puaný hane mize yazd ýrdý ðýmý z ve puan sý ra la ma sý nd a d a ü çü nc ü s ýr ay a yükseldiðimiz için mutluyuz. Ýkinci lig hedefimize biraz daha yaklaþtýk.

Siirt'te YGS sýnavý olaysýz bir þekilde sona erdi. ÖSYM Ýl Koordinatörü ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý, sýnavýn olaysýz bir þekilde sona erdiðini belirtti. Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý “YGS sýnavý ilimizde baþarýlý ve mevzuata uygun bir þekilde sona erdi. Sýnavda her hangi bir olumsuzluk yaþanmadý. Sýnava, 38 binada 8137 öðrenci katýldý. Sýnavda salon baþkaný, gözetmen, güvenlik ve ulaþtýrma görevlileri dahil 1257 kiþi görev aldý. Sýnavda görev alan herkese teþekkür ediyorum.”dedi.

Bundan sonra kalan maçlarýmýzýn her biri bir final ma çý ni te li ði nd e o la ca k v e d ah a d a z or geçecek.”dedi.

SÝÝRT ÞEHÝT ZAFER KILIÇ SPOR LÝSESÝNÝN BAÞARILARI DEVAM EDÝYOR Þehit Zafer Kýlýç Spor Lisesi öðrencileri Türkiye ve Bölge Þampiyonalarýnda Siirt'i baþarýyla temsil etmeye devam ediyor. Okulun 12. sýnýf öðrencisi Ensar Oðuz, 03-04 Mart 2012 Tarihlerinde Almanya'da yapýlan Uluslar Arasý Almanya Açýk Taekwondo Turnuvasýnda 1. olarak Türkiye'yi Dünya Þampiyonasýnda temsil etmeye hak kazanýrken, 12. sýnýf öðrencisi Kadir Ünal Judo dalýnda Türkiye 3. olmuþ ve Milli Takýma seçildi. Beden Eðitimi Öðretmeni Mustafa Sekin yönetiminde Futsal Takýmý, Erzurum ilinde yapýlan okullar arasý Futsal (Salon Futbolu) Grup Birinciliði Turnuvasýnda þampiyon olarak, Siirt'i okullar arasý Futsal Türkiye Devamý Sayfa 3’te Þampiyonasýnda temsil etmeye hak kazandý.

ÖÐRENCÝLER TÝCARET VE SANAYÝ ODASINI GEZDÝLER MEMUR-SEN ÝL BAÞKANLIÐI GENÝÞLETÝLMÝÞ DÝVAN TOPLANTISI YAPILDI

Öðretmenleri Fatma Atabay rehberliðinde gelen Atatürk Ýlköðretim Okulu, 5-A sýnýfý öðrencileri Baþkan vekili Nedim Kuzu tarafýndan karþýlandý. Odanýn sahip olduðu su toprak ve aflotoksin laboratuarýnýn yaný sýra bütün birimleri gezdiren ve çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Kuzu öðrencilere minik hediyelerde verdi.

YÜKSEK ÖÐRENÝM ÖÐRENCÝLERÝNE “LÝDERLÝK OKULU'' EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ Yýlmaz, bu eðitimin bölgedeki bütün yüksek öðrenim yurtlarýnda verileceðini sözlerine ekledi. Eðitim veren eðitimci Ramazan Varol ise geçmiþi deðiþtirmenin mümkün olmadýðýný bunun yerine, geçmiþe yüklediðimiz anlamý deðiþtirmemiz gerektiðini söyledi. Varol; ''Geçmiþe yüklediðimiz anlamlar çok önemlidir. Geçmiþi deðiþtirmeye çalýþmayýn, geçmiþe yüklediðiniz anlamý deðiþtirin. Geçmiþle ilgili kendinizi suçlamayýn, geçmiþle ilgili kuruntularý kafanýzdan atýn. Allah hiçbir kulununu suçluluk içerisinde yaþamasýný istemez. Ýnsan hata yapar. Önemli olan bu hatanýn farkýna varmaktýr. Bütün dinlerde tövbe vardýr. Hatanýn farkýna varýp düzeltelim. Ýnsan beynini kemiren ikinci bir kurutta kin, nefret ve öfkedir. Her bir kin beyne atýlmýþ bir kisttir. Kin duyacak kadar bir pislik nereye giderseniz gidin sizi takip eder. Yatak odanýzda bile sizi rahat býrakmaz .”dedi. Eðitim seminerini öðrenciler ve yurt personeli takip etti.

Memur-Sen Siirt Ýl Baþkaný M. Beþir Özyeþil en büyük memur sendikasý olarak her geçen gün üye sayýsýný arttýrdýklarýný söyledi. Özyeþil “Memur-Sen olarak memurlarýmýzýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi ve ülkemizin demokratikleþmesi yolunda büyük çabalar harcýyoruz. Bu çabalarýmýz memurlarýmýz tarafýndan da takdir ediliyor ve her geçen gün üye

sayýmýz hýzla artýyor.”dedi. Diyanet Bir-Sen Basýn Yayýn Genel Sekreteri Cebrail Yakýþýr, bir ülkenin kalkýnmýþlýk demokratikleþme düzeyi o ülkenin sivil toplum örgütlerinin geliþmiþliði ile paraleldir. Devamý Sayfa 3’te

ÝL GENEL MECLÝSÝ DAÝMÝ MECLÝSÝ ÝLE ÝHTÝSAS KOMÝSYONLARINA ÜYE SEÇÝMÝNÝ YAPTI Veysi Oran, Hasan Carlýk, Cihangir Bayram, Orhan Sarsýlmaz ve Gazi Armut il daimi meclis üyeliklerine seçilirken 5 ihtisas komisyonuna da 5'er üye seçildi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Fýrat Soysal çalýþmalarýn demokratik bir þekilde sürdürüldüðünü belirterek “Amacýmýz Siirt'e en iyi hizmeti vermektir. Bunun için çaba harcýyoruz. Meclisimiz vatandaþýn çektiði sýkýntýlarýn sonra ermesi için yasal çerçevede çalýþmalarýný yürütüyor.”dedi. Soysal daimi meclis ve ihtisas komisyonlarýna seçilen üyeleri kutladý. Meclis Nisan ayý toplantýsýný hafta sonuna kadar sürdürecek. Ýhtisas komisyonlarý listesini sayfa 3’te okuyabilirisiniz.

03 Nisan 2012 Salı Günü Gazete Sayfaları  

03 Nisan 2012 Salı Günü Gazete Sayfaları