Page 1

Danýþtay 8. ci Dairesi Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn görevden düþürülmesi ne karar verdi. Baþkan Sadak resmi tebligatý bek led iði ni ve bu kar arý n ken dis ine teb lið i edilmesinin ardýndan görevi býrakacaðýný söyledi. Danýþtay 8 ci Dairesi Belediye Baþkaný Selim Sadak 'ýn 2006 yýlýnda Ýdilin bir Köyünde yaptýðý konuþmada “Yasa dýþý PKK terör örgütünün propagandasýný yapmak “ suçundan Diyarbakýr 5 ci Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 13.06.2008 gün ve E 2007/488,K 2008/235 sayýlý kararý ile verilen 1 yýllýk TCK nýn 62 ci maddesi uyarýnca 10 aya

düþürülen ve Yargýtay 9. cu Ceza Dairesi tarafýndan 2.01.2012 tarihinde onanan hapis cezasý nedeniyle durumunu görüþtü. Danýþtay 8. ci Dairesi oy çokluðu ile verdiði kararda “2839 sayýlý Milletvekili Seçim Yasasýnýn 11 /F3 hükmünde ise affa uðramýþ olsalar bile terör eylemlerinden mahkum olanlarýn milletvekili seçilemeyecekleri hususu hükme baðlanmýþtýr. Dosyanýn incelenmesinden Siirt Ýli Belediye Baþkaný Selim sadak'ýn yasadýþý PKK terör örgütünün propagandasýný yapmak suçundan Diyarbakýr 5 ci Aðýr Ceza Mahkemesinin 13.06.2008 gün ve E 2007 /

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 03 AÐUSTOS 2012 CUMA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2262

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Kimse Yok mu Derneði, iki günde, 1500 kiþiye iftar yemeði verdi. Bir öðrenci yurdunda verilen iftar yemeðinde toplam 200 kiþiye yemek verilirken, 1300 kiþiye de yemekleri evlerine götürüldü. Kimse Yok mu Derneði yöneticilerinden Adnan Þanlý, “Mübarek Ramazan ayýnda vatandaþlarýmýzla bir araya gelmek ve özellikle yoksul vatandaþlarýmýza bir nebze olsun yardýmcý olmak almacýyla bu iftar yemeðini düzenledik. Abdülkerim Kuzu öðrenci yurdu bahçesinde verdiðimiz iftar yemeðinde iki gecede yaklaþýk 200 kiþiye iftar yemeði sunduk. 1300 yoksul vatandaþýmýzýn da yemeklerini evlerine kadar götürdük. Yemekler genel merkezimizden gönderilen özel týr da piþirildi. Daha sonra bu yemekleri yoksul vatandaþlarýn evlerine daðýttýk.” Dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, yeni devlet hastanesi inþaatý ve bazý sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu. Yapýmý devam etmekte olan 300 yataklý modern devlet hastanesi inþaatýný gezen Demirkýran burada yüklenici firma yetkilisi F.Özgür Çalapkulu ve Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Hastane inþaatýnýn büyük bir hýzla ilerlediðini belirten Demirkýran “Bu hastanemiz normal teslim süresinden yaklaþýk bir yýl önce tamamlanarak hizmete girecek. Bunun bilgisini aldým ve çok mutlu oldum. Son derece geliþmiþ, modern týbbý alet ve teknik donanýma sahip olacak bu hastanemizde; 50 poliklinik odasý, 10 ameliyathane, 32 yatak kapasiteli 3 yoðun bakým ünitesi bulunacak. 51 bin metrekare alana sahip hastanemizde 5200 metrekare yeþil alan ve 350 araç

Tel: 0484 223 42 53

2008 K 2008 /235 sayýlý kararý ile 1 yýl hapis cezalý ile cezalandýrýldýðý TCK nin 62. ci maddesi uyarýnca cezasýnýn takdiren 1/6 oranýnda indirim yapýlarak on aya düþürüldüðü ve söz konusu kararýn Yargýtay 9 cu Ceza Dairesince onanarak 2.1.2012 tarihinde kesinleþtiði anlaþýlmaktadýr. Olayda Siirt ili belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn iþlediði suçun niteliði gereði hakkýnda verilen ceza nedeniyle 2839 sayýlý milletvekili seçimi yasasý 11. ci maddesinin(f-3) hükmü uyarýnca seçilme yeterliliðini kaybetti tartýþmasýzdýr. Bu durumda seçilme yeterliliðini kaybeden Siirt ili belediye baþkaný Selim Sadak'ýn görevi baþýnda bulunmasýna yasal olanak Devamý Sayfa 2’de bulunmamaktadýr.

Ýl Müftüsü Faruk A r v a s beraberindeki bir heyetle birlikte gazetemizi ziyaret etti. Arvas Ramazan ayý ve selamlaþma konusunda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Gazetemiz Sahibi Mehmet Esmeroðlu ve genel yayýn yönetmenimiz Ayhan Mergen'le görüþen toplumda selamýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini belirtti. Arvas “Bu yýl Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz Ramazan ayý temasý olarak selamý belirledi. Günümüzde gittikçe azalmaya baþlayan selam alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmaya çalýþýyoruz. Bütün Müslüman kardeþlerimizin bu konudaki ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak, bu güzel ve rahat fýrsatý kaçýrmamalarýný temenni ediyorum. Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgiye www.diyanet vakfi.org.tr ve www.selamlaþma.org.tr adreslerinden ulaþýlabilir. “ dedi.

ka pa si te li bi r bö lü mü ka pa lý ot o pa rk ta ye r al ac ak . Yo ðu n ba ký m, diyaliz ve müþahede odalarý ile birlikte yatak kapasitesi 400 'e ulaþabilecek olan bu hast ane miz de her türl ü týbbý tedavi ve müdahale yapýlabilecek. Bu ha st an em iz in hi zm et e girmesiyle tedavi amaçlý olarak il dýþýna sevkler as ga ri dü ze ye in ec ek . Umarým bu modern hastane ileride üniversitemiz bünyesinde kurulacak bir týp fakültesinin temelini oluþturur.” Dedi. Hastaneyi sözleþme süresinden önce

teslim edecek olan firma yetkililerini kutlayan Demirkýran, daha sonra bir tekstil ve süt iþleme tesisini gezerek yetkililerinden bilgi aldý.


SAYFA - 2

03 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

Açýklanan nedenlerle seçilme yeterliliðini kaybeden Siirt belediye baþkaný Selim Sadak'ýn 5393 sayýlý yasanýn 44-B maddesi hükmü uyarýnca Belediye baþkanlýðýndan düþürülmesi isteminin kabulüne 26.6.2012 gününde oy çokluðu ile karar verildi.” Denildi. Belediye Baþkaný Selim Sadak, Gazetemize yaptýðý açýklamada bundan sonra siyasi yaþamýna sade vatandaþ olarak sürdüreceðini belirtti. Baþkan Sadak “ 2006 yýlýnda Ýdil'in bir köyünde yaptýðým bir konuþma nedeniyle özel yetkili Diyarbakýr 5 ci Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan1 yýl hapis cezasý verildi. Yargýtay'a gidiyor. Yargýtay onaylýyor. Sizlerinde bildiði gibi 1. ci 2. ci ayda ertelenmesi için baþvurdum. Cumhuriyet infaz savcýlýðý bunu ertelemiþti. Ondan sonra yasalar çýktý. Bu cezalar tamamýyla rafa kaldýrýlýyor. Fakat Ýçiþleri Bakaný görevinden alýnmasý için Danýþtay'a baþvuruyor. 26. 06. 2012 tarihinde Danýþtay 8. ci Dairesi oy çokluðu ile görevin düþmesine karar veriyor. Bundan sonraki süreç iþler mi iþlemez? Bilmiyorum. Hukuki bir süreç. Fakat Danýþtay, Yargýtay kararlarý kesin kararlardýr. Bundan sonra siyasi yaþamýmýzý belediye baþkansýz vatandaþ Selim Sadak olarak sürdüreceðiz. Fakat biz yine davaya yardýmcý olma barýþa ulaþma halkýn hizmetine kavuþmasý için çaba göstermek için uðraþ vereceðiz. Türkiye antidemokratik uygulama ve kararlarla yönetilemez. Beþar Esad' a demokrasi dersi hukuk dersi verenler kendi bahçelerini temizlesinler.” Dedi. Belediyeden yazýlý açýklama Öte yandan Danýþtay 8 ci Dairesinin kararý ile ilgili olarak belediyeden yazýlý bir açýklama yapýldý. Açýklamada Sadak'ýn kararý deðerlendirerek þöyle dediði belirtildi "Danýþtay 8. Dairesi, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn daha

önce Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan "Örgüt propagandasý yapmak" idd ias ýyl a 1 yýl hap is cezasýnýn Yargýtayca on an ma sý ný n ar dý nd an Siirt Valiliði tarafýndan Ýçiþleri Bakanlýðý'na Sadak'ýn görevden al ýn ma sý iç in ba þv ur u yapýlmýþtý. Ýçiþleri Ba ka nl ýð ý, ba þv ur uy u Danýþtay'a gönderdi. Danýþtay 8. Dair esi, 26 Hazi ran' da yaptýðý duruþmada gerekçeli kararýnda, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn "Ýþlediði suçun niteliði gereði hakkýnda verilen ceza nedeniyle 2839 sayýlý milletvekili seçimi yasasýnýn 101. maddesinin (f-3) hükmü uyarýnca seçilme yeterliliðini kaybettiði tartýþmasýzýdýr. Bu durumda seçilme yeterliliðini kaybeden Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn gö re v ba þý nd a bu lu nm as ýn a ya sa l ol an ak bulunmamaktadýr. Açýklanan bu nedenlerle seçilme yeterliliðini kaybeden Siirt Ýli Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn 5393 sayýlý yasanýn 44/b maddesi hükmü uyarýnca belediye baþkanlýðýndan dürülmesi isteminin kabulüne 26 Haziran gününde oy çokluðu ile karar verildi" denildi. 'Halkýn birliði ve özgürlüðü için mücadeleye devam' kararý Karara tepkisini gösteren Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ise, Danýþtay tarafýndan kendisi için verilen karara Hakimler Yüksek Kurulu'nda itiraz haklarýnýn bulunduðunu ve bunu kullanacaklarýný ifade ederek, karar ve sonucun her ne olursa olsun bu

Çarþý Camii Ýmam Hatibi

U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalýþmalarýn yüzde 60'ýnýn tamamlandýðýný, yüzde 40'ýnýn da 30 Aðustos'a kadar tamamlanmasý için yoðun çalýþmanýn devam ettiðini söyledi. Türk Telekom'un Ahlatlýbel Tesisleri'nde basýn mensuplarýyla iftarda bir araya gelen Bakan Yýldýrým, daha sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapýlan çalýþmalarýn ne aþamada olduðunun sorulmasý üzerine Yýldýrým, çalýþmalarýn yüzde 60'ýnýn tamamlandýðýný, yüzde 40'ýnýn da 30 Aðustos'a kadar tamamlanmasý için yoðun çalýþmanýn devam ettiðini söyledi. ''Ancak bugün Ýstanbul yaðýþlýydý, bu nedenle izolasyon iþini bugün yapamadýlar mesela. Bu gibi beklenmedik durumlar olmazsa 30 Aðustosa açacaðýz, as lý nd a ta kv im 17 Ey lü l' dü '' di ye n Yý ld ýr ým , Ýstanbullularýn tatil dönüþü daha az sýkýntý yaþamalarý için çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Boðaziçi Köprüsü' nün önümü zdeki sen e bakýma alýnacaðýný ifade eden Yýldýrým, þu anda bakýmla ilgili iþ planýný n hazýrla ndýðýný belirtt i. Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Köprü üzerinde inceleme, etüt çalýþmalarý yapýlýyor. Hangi çalýþmalar gelecek seneki büyük bakým ve onarým kapsamýna girecek, hangileri girmeyecek, buna göre iþ programý hazýrlanacak ve

halkýn birliði, beraberliði ve özgürlüðü için verdiði mücadeleden vazgeçmeyeceðini söyledi. Sadak, Kürt halkýnýn artýk statüsüz yaþama sabrýnýn kalmadýðýný ve kendilerinin sadece belediye baþkaný olarak deðil, her þartta halka hizmet etmeye devam edeceðini ifade etti. Sadak, her konuda halkýn yanýnda yer almaya devam edeceklerini dile getirerek, bu kararlarýn kendilerini halktan ve davalarýndan vazgeçiremeyeceðini, tam aksine daha çok çalýþacaklarýný söyledi. "Bu hukuksuzluk nereye kadar sürecek? Bu hukuksuzluklara Kürt halkýnýn tahammülü kalmadý" diyen Sadak, mücadelelerini sonun kadar devam edeceklerini ifade ederek, göreve baþladýklarýndan beri her günlerin mahkeme ve savcýlýkta ifade vermekte ve gaz yemekte geçtiðini söyledi. “ Öte yandan Emniyet güçleri kararýn duyulmasýnýn ardýndan belediye hizmet binasý ve çevresinde güvenlik önemleri aldý.

Telfax :0.4 84.223 42 53

bak ým ç alý þma lar ý ba þla mad an ö nce bu k onu kamuoyuna, Ýstanbullulara duyurulacak. Ýþ planý açýklanacak. Ýlgili kurumlarla gerekli koordinasyon toplantýlarý yapýlacak. FSM Köprüsü'nde iþin baþýnda yaþanan bazý olumsuzluklarýn önümüzdeki yýl birinci kö pr ü ça lý þm al ar ýn da da ha az ya þa na ca ðý ný söyleyebiliriz. Her ne kadar birinci köprünün yapýlacak iþleri bundan daha kapsamlý olsa da burada elde edilen bazý tecrübeler iþin yapýmý sýrasýnda, birinci köprüde uygulama fýrsatýný bulmuþ olacaðýz. Çalýþmalarýn aðýrlýklý kýsmýný yine yaz aylarýna getireceðiz. Ýstanbul'da trafiðin yönetilebileceði bir dönem çok az. Okullarýn tatil olduðu döneme aðýrlýklý çalýþmayý kaydýracaðýz ama Boðaziçi Köprüsü'ndeki çalýþma, o sürede bitmeyebilir. Daha kapsamlý çalýþma bütün detaylar bunlarý 2013'ün Oca k ayýnda baþýnda Ýstanbullularla paylaþmýþ olacaðýz.'’

Peygamber Efendimiz'in üzerinde ýsrarla durduðu hususlardan biri de yetim ve kimsesiz çocuklarýn kollanýp gözetilmesi ve ihtiyaçlarýnýn giderilmesidir. Kendisi de bir yetim olan Peygamberimiz (s.a.v), kimsesiz çocuklara özel bir ilgi göstermiþtir. Onlara kötü muameleyi yasaklamýþ ve þöyle buyurmuþtur. “Müslümanlarýn evlerinin içinde en hayýrlý ev, yetime bakýlan evdir. Müslümanlarýn evlerinin içinde en kötü ev, yetime kötülük yapýlan evdir.” O halde çocuklarýmýzý Rasulullah (sav) Efendimiz'in güzel ahlakýný örnek alarak sevgi ve þefkatle yetiþtirelim. Yetimlerin baþlarýný merhametle okþayalým ve ihtiyaçlarýný karþýlayalým. Onlara sahip çýkalým. Çocuklarýmýzý Allah ve Peygamber sevgisiyle büyütelim. Dinimizi, Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'i, temizliði, abdest, gusül ve namazý, helal ve haramlarý onlara mutlaka öðretelim. Sohbetimi bir ayeti kerimenin meali ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Eþlerimizi ve çocuklarýmýzý bize göz aydýnlýðý kýl ve bizi takva sahiplerine önder kýl.”


SAYFA - 3

03 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

DÜNYANIN EN FAZLA YATIRIM ÇEKEN 23. ÜLKESÝYÝZ

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Bakanlýðýnýn Uður Ercan Toplantý Salonu'nda düzenlenen Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) Toplantýsýnýn baþkanlýðýný yaptý. Toplantýnýn açýlýþýnda, Teknik Komite tarafýndan yoðun bir çalýþma takvimi sonucunda oluþturulan YOÝKK Teknik Komiteler Eylem Planlarýnýn 6'ncýsýný karara baðlamak ve yeni döneme iliþkin çalýþmalarý baþlatmak üzere biraraya geldiklerini söyledi. Türkiye'nin 1994-2002 döneminde ortalama büyümesinin yüzde 2,5 olduðunu, 2003-2011 döneminde bu hýzýn yüzde 5,3'e yükseldiðini belirten Bakan Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Önceki 9 yýlda sadece iç faktörler nedeniyle üç kez krize giren ekonomimiz, bizim dönemimizde iç faktörler nedeniyle hiçbir sorun yaþamadý. Sadece 2009'da küresel kriz nedeniyle bir küçülme yaþadýk. Ne mutlu ki bu süreçten de alnýmýzýn akýyla hýzlý sýçramayla çýktýk. Biliyorsunuz, 2023 hedefimiz 2 trilyon dolar GSYÝH ve 500 milyar dolar ihracat. Bu hedeflere ulaþmak için var gücümüzle çalýþýyoruz.'’ ''Ýhracatýn kilosunu 3-4 dolara çýkartmalýyýz'’ Ekonomi Bakanlýðý olarak tüm politikalarýnda dünyadaki orta gelir tuzaðýný dikkate alarak adým attýklarýný dile getiren Çaðlayan, ''9 yýlda 3 kat büyüklüðe ulaþmýþ bir ekonomiyiz. Önümüzdeki 11 yýlda da, bugünün yaklaþýk 3 katý büyüklüðüne ulaþmayý amaçlýyoruz. 2023 hedeflerine bizi bugüne getiren yollardan geçerek gidemeyeceðimizi ben sýk sýk ifade ediyorum. Ülke olarak bir atýlým yapmamýz gerekiyor. Ben bu atýlýmýn marka, yüksek katma deðer, inovasyon ve Ar-Ge ile mümkün olacaðýný hep söylüyorum. Türkiye'ye basamak atlatacak olan þey bugün kilosunu 1,56 dolara yaptýðýmýz ihracatý 3-4 dolara çýkarabilmek'' dedi. Bakan Çaðlayan, dün Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaþmasý imzaladýklarýný anýmsatarak, sanayileþme sürecine ayný dönemde baþlayan iki ülkeden Güney Kore'nin ihracatýnýn geçen yýl 555 milyar dolara ulaþtýðýný söyledi. Güney Kore'nin elde ettiði baþarýyý Türkiye'nin de yakalayabileceðini ifade eden Bakan Çaðlayan, þöyle devam etti: ''Ayný yýllarda baþlayan bu yolculukta bizim geride kalmamýza neden olan hatalarý bir daha yapmamamýz gerekiyor. Güney Kore ihracatýn kilosunu 3 dolara yapýyor, katma deðeri yüksek ürünleri nasýl

pazarlýyor, kendi markalarýný nasýl küresel markalarla yarýþtýrýyorsa biz de yaparýz. Biz, 'yatýrým-üretim-istihdamihracat' dörtlüsünü zincir olarak görüyor ve bu zincirin halkalarýnýn saðlam bir þekilde baðlanmasý gerektiðini düþünüyoruz.'’ ''Dünyanýn en fazla yatýrým çeken 23. Ülkesiyiz'’ Doðrudan yabancý yatýrýmlarýna büyük önem verdiklerini, 2003'ten itibaren gelen yabancý yatýrýmlarýnýn 1923-2002 döneminin kat kat üzerinde olduðunu belirten Çaðlayan, ''2011 yýlýnda tüm dünyada doðrudan yabancý yatýrýmlarý bir önceki yýla göre yüzde 17 artarak 1,5 trilyon dolar oldu. Ülkemize gelen yabancý yatýrýmlar bir önceki yýla göre yüzde 74 artarak 15,9 milyar dolara yükseldi. 2011'de Türkiye, 2010 ile kýyaslandýðýnda 6 basamak yükselerek dünyada en fazla yabancý yatýrým çeken 23'üncü, 173 geliþmekte olan ülke arasýnda ise 4 basamak yükselerek 12. oldu'' diye konuþtu. Bu yýl ýn ilk 5 ayýn da doð rudan yaban cý yatýrýmlarýn dünyadaki belirsizliklere raðmen 2011'in ayný dönemine göre yüzde 11'lik artýþla 6,5 milyar dolara ulaþtýðýný bildiren Bakan Çaðlayan, ''Yýl sonun kadar doðrudan sermaye yatýrýmýnýn 20 milyar dolara yakýn bir seviyede olacaðýný ümit ediyorum. Bu konuda yeni ev sahiplikleri yapmaya hazýrýz. Asýl atýlýmýz ise bu yýlýn sonunda ve 2013'de olacak'' dedi. Türkiye'nin en büyük 500 þirketinin 140'ýnýn uluslararasý sermayeli þirket niteliðinde olduðuna ve bu þirketlerin satýþ hasýlatýnýn listedeki bütün þirketlerin satýþ

hasýlatýnýn yaklaþýk yüzde 35'ini oluþturduðuna vurgu yapan Çaðlayan, bu verilerin Türkiye'nin dýþa açýklýðýnýn bir göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiðini söyledi. Çaðlayan, ilk 6 ayda düzenledikleri bin 965 adet Yatýrým Teþvik Belgesi ile öngörülen sabit yatýrým tutarýnýn 21,5 milyar lira, istihdam sayýsýnýn ise 57 bin 33 kiþi olduðunu bildirerek, sadece bu yýlýn Haziran ayýnda düzenledikleri 362 adet yatýrým belgesiyle, 3,1 milyar lira sabit yatýrým ve 12 bin 684 kiþiye istihdam öngördüklerini dile getirdi. ''Üç bakanlýk YOÝKK'e dahil edildi'’ Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesinin tek bir kurumu n soruml uluðun a býraký labile cek bir husus olmadýðýný ifade eden çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Yatýrýmcýyý ilgilendiren konular tüm ilgili kamu kurumlarý tarafýndan çalýþýlýyor . Dolayýsýyla burada gerçekleþtireceðimiz çalýþmalarýn baþarýya ulaþmasý ortak çalýþma kültürü ve yaratacaðýmýz sinerji ile mümkün olacak. YOÝKK üyesi kurum ve kuruluþlarýn genel mutabakatý ile daha önceki yapýda yer almayan 3 Bakanlýðýmýz (Adalet Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý) YOÝKK yapýsýna dahil ettik. Bu man ada , tek nik kom ite ler in çal ýþm a alanlarýný özellikle özel sektör temsilcilerimizin görüþlerini dikkate alarak yeniden belirledik ve yatýrým ortamýný doðrudan ilgilendiren konularda çalýþmalar yürütecek 10 adet teknik komite oluþturduk.'’

KENTSEL DÖNÜÞÜM KREDÝLERÝ DENETLENECEK

Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, afet riski altýndaki alanlarýn dönüþümü kapsamýnda vatandaþa verilecek kredinin amacýna uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn denetleneceðini bildirdi. Bakan Bayraktar, yaptýðý açýklamada, afet riski altýndaki alanlarýn dönüþümü sýrasýnda, maddi durumu iyi olmayan vatandaþa kredi desteðinde bulunacaklarýný söyledi. Kimseye hak maðduriyeti yaþatmayacaklarýný ifade eden Bayraktar, ''Vatandaþýn, arsa paylarý üzerinden, konutlar üzerinden haklarý neyse, her birini vermeye çalýþacaðýz'' diye konuþtu. Dönüþüm kapsamýnda vatandaþlara verecekleri kredinin amacýna uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýný denetleyeceklerini bildiren Bayraktar, ''Verilen krediler amacý dýþýnda kullanýlamayacak'' dedi. Hayat ve yaþama hakký ile can güveliðinin, mal güvenliðinden daha önemli olduðunu da vurgulayan Bayraktar, ''Biz can güvenliðini yasanýn önüne ve vitrinine koyduk, ana temasýný can güvenliði olarak oluþturduk'' þeklinde konuþtu. Kredi denetim süreci nasýl iþleyecek Dönüþüm Projeleri Özel Hesabý Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarýmý Yönetmeliði taslaðýna göre, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, maddi durumu iyi olmayan vatandaþlara vereceði krediyi denetim altýna alacak. Bakanlýk, kredilerin amacýna uygun kullanýmýný denetlerken, uygulama sýrasýnda yaþanan noksanlýklarýn giderilmemesi halinde ise krediyi durduracak. Ayrýca kredi borcunun tamamýný peþin hale getirebilecek. Koþullarý uymadýðý halde kredi aldýklarý tespit edilenlerden, kredinin kullanýlan kýsýmlarýna gecikme

zammý uygulanarak borcun tamamý peþin alýnabilecek. Vatandaþ, krediyle aldýðý konut ve iþ yerini sigorta ettirecek Bakanlýk, krediyle edinilen konutun, ayný þartý taþýyan bir baþkasýna devri veya satýlmasý halinde, kredi borcunu da devredecek. Devredilmeyen kredi borcu, usulüne ve sözleþme hükümlerine göre peþin hale getirilerek tahsil edilebilecek. Vatandaþlar, krediyle aldýklarý konut veya iþ yerini sigorta ettirecek. Sigorta, kredi borcu bitene kadar her yýl yenilenecek. Sigorta poliçeleri, vergi ve harçtan muaf olacak. Kredi kullananlara, geri ödeme süresince hayat sigortasý yapýlacak. Konutunu kendi yapana özel hesaptan kredi Bakanlýk, konutunu veya iþ yerini kendi yapmak isteyen kiracý ya da sýnýrlý hak sahiplerinin kredi

istemeleri durumunda, özel hesaptan kredi verebilecek. Kredi verilirken, hak sahiplerinin, yýktýrýlan ve kamulaþtýran yapýlarda en az 1 yýl ikamet etmesi þartý aranacak. Bakanlýk, açýlacak kredinin azami miktarý ile kredi önceliklerini, özel hesabýn finansman durumu, proje büyüklüðü, inþaat maliyeti, inþaatlarýn bulunduðu bölgeleri dikkate alarak her yýl belirleyip ilan edecek. Talepte bulunulmasý halinde, belirlenen miktarlarýn altýnda da kredi açýlabilecek. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahipleri, bulunduklarý yerdeki Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüklerine baþvuracak. Buradaki inceleme sonucunda kredi almaya hak kazananlar, onay için Bakanlýða gönderilecek. Bakanlýk, inþaatýn ilerlemesini dikkate alarak, hak sahibinin hesabýna para aktaracak.


SAYFA - 4

03 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

VATANDAÞA 'EÐÝTÝM KOOPERATÝFÝ' ÇAÐRISI

E

ðitim kooperatiflerine iliþkin açýklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, kooperatiflerle ekonominin her sektöründe alternatif çözümler sunmaya devam ettiklerini söyledi. Kooperatiflerin artýk eðitim sektöründe de bir ihtiyaca cevap verdiðini belirten Yazýcý, bu sektörün ihtiyacý olan yeni açýlýmlarý kooperatif giriþim modeli ile halkýn hizmetine sunduklarýný ifade etti. Bakan Yazýcý, dünya uygulamalarýna bakýldýðýnda, ortalama eðitim süresinin 11-12 yýl veya daha üzeri olduðuna, Türkiye'de ise yetiþkin nüfusun ortalama eðitim süresinin 6 yýl civarýnda seyrettiðine dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: ''Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin hemen hepsi ortalama eðitim sürelerini artýrmak suretiyle nüfuslarýnýn büyük bir bölümünü lise mezunu ya da üniversite mezunu yapmak üzere hedefler koymuþlar ve bunu gerçekleþtirmek için tedbirler almaktadýrlar. Avrup a Birl iði (A B) ülk eleri 2020 y ýlýna kadar nüfuslarýnýn en az yüzde 90'ýný lise mezunu yapmak üzere kendilerine hedefler koymuþlardýr. Ülkemizde son yýllarda alýnan önlemlerle ve idari uygulamalarla okullaþma oranýnda çok önemli mesafeler katedildiði görülmektedir. Bu kapsamda okullaþma oranýnda ilköðretim düzeyinde yüzde 98'lerin aþýldýðý, ortaöðretim düzeyinde yüzde 70'lere yaklaþýldýðý, yükseköðretim düzeyinde ise yüzde 33'leri yakaladýðýmýz görülmektedir. Bu ilerlemelere raðmen, halen eðitim sistemimiz geliþime açýktýr. Bu alanda atýlmasý gereken önemli adýmlar bulunmaktadýr.'’ ''Vatandaþlarýmýza kooperatifleþmeyi öneriyoruz'’ Zorunlu eðitimi 8 yýldan 12 yýla çýkaran düzenleme ile toplam nüfusun ortalama eðitim yýlýnýn artýrýlmasý ve okullaþma oranýndaki bölgesel farklýlýklarýn azaltýlmasýnýn hedeflendiðini belirten Yazýcý, bu hedefe ulaþma noktasýnda kooperatif giriþim modeli ile kurulacak okullarýn önemli katkýsýnýn olacaðýný bildirdi. Bu kapsamda, vatandaþlara kooperatifleþmeyi öneren Yazýcý, þöyle devam etti: ''Kooperatifler pek çok ülkenin ekonomik, sosya l ve polit ik amaçl arýna ulaþm asýnd a öneml i

katkýlarýn yaný sýra ülkelerin eðitim alanýndaki so ru nl ar ýn a d a ç öz üm saðlamýþtýr. Ýspanya'da ve Japonya'da eðitim kooperatifleri birçok okulun yönetiminde yer almakta ve ort akl arý nýn (eb eve ynl er v ey a ö ðr et me nl er v ey a h er ik is i bi rd en ) do ðr ud an yönetimde söz sahibi olmalarýný saðlamaktadýr. Bu ül ke le rd ek i öðret menle rin kurdu klarý kooperatifler ise öð re tm en le re me sl ek le ri konusunda yardýmcý olmaktadýr. Bu kooperatifler devlet okullarýyla bir sözleþme yaparak eðiti m programý hazýrlanmasý ve yürütülmesi konularýnda hizmet de vermektedirler. Ayrýca bu kooperatifler okullar için idari hizmet saðlayarak, okulun mali ve akademik baþarýsý için çalýþmaktadýrlar. Sektörde yer alan tüm kooperatiflerin 1 milyar dolara yakýn cirosu olduðu tahmin edilmektedir. Biz de bakanlýk olarak bu konudaki baþarýlý dünya örneklerini yakýndan takip ederek, ülkemizdeki eðitim kooperatiflerinin sayýsýný artýrmayý hedeflemekteyiz. Bakanlýðýmýz kayýtlarýna göre, eðitim kooperatifi adý altýnda kurulu 21 adet faal kooperatif bulunmaktadýr. Bu kooperatifler daha çok akademik personel ve öðretmenler tarafýndan kurulmaktadýrlar. Bu kooperatifler; ortaklarý ile diðer özel ve tüzel kiþilerin eðitim-öðretim ve araþtýrma gereksinimlerini karþýlamak için özel eðitim kanunlarýna uygun olarak her derecede ve türde eðitim kurumlarý açmak, iþletmek, araþtýrma ve incelemelere imkan saðlamak amaçlarýyla kurulmaktadýr.'’ ''Kooperatif ortaklýk modelinden daha etkin yararlanýlmalý'’ Eðitim kooperatiflerinin faaliyet alanlarýna da deðinen Yazýcý, bu kooperatiflerin; okul öncesi eðitim, ilk ve ortaöðretim ve özel eðitim okullarý ile uzaktan öðretim

yapan kuruluþlar, dershaneler, motorlu taþýt sürücü kurslarý, hizmet içi eðitim merkezleri, öðrenci etüt eðitim merkezleri, özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri açmak, iþletmek, özel eðitim kanunlarýna göre bu kurumlarý devir almak, her türlü özel kurslarý düzenlemek, ortaöðrenim veya yüksek öðretim özel öðrenci yurtlarý ve misafirhaneleri açmak, iþletmek, gerektiðinde konusu ile ilgili eðitim, yayýn, araþtýrma ve benzeri faaliyetlerde bulunmak gibi geniþ bir yelpazede çalýþtýðýný bildirdi. Bakan Yazýcý, kamuoyunda ''4+4+4 Kanunu'' olarak bilinen, 6287 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un yürürlüðe girmesinden sonra sektörde bir hareketlenme olduðunu ve bakanlýða yapýlan baþvurularýn deðerlendirilmesi sonucu Temmuz ayý içerisinde 1 adet eðitim kooperatifinin kuruluþuna izin verildiðini belirterek, sözlerini þöyle tamamladý: ''Bunun yaný sýra yasal prosedürü tamamlanma aþamasýnda olan yine birkaç eðitim kooperatifinin de kuruluþ çalýþmalarý devam etmektedir. Yeni eðitim sisteminin sorunlarýnýn aþýlmasýnda kooperatif ortaklýk modelinden daha etkin yararlanýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Bunun için vatandaþlarýmýzý kooperatif ortaklýk modeli çerçevesinde eðitim kooperatifi kurmaya davet ediyorum.'’

HÝÇBÝR GÜÇ KARDEÞLÝÐÝMÝZÝ BOZAMAYACAK

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, ''Hiçbir güç, hiçbir iç veya dýþ mihrak bu ülkenin bin yýllýk kardeþliðini, birlik, beraberlik ve bütünlüðünü bozamayacaktýr'' dedi. Þimþek, Tuana Garden Düðün Salonu bahçesinde þehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen iftarda yaptýðý konuþmada, mübarek Ramazan ayýnda þehit yakýnlarý ve gaziler ile bir araya gelmenin kendileri için kývanç kaynaðý olduðunu söyledi. Ramazanýn kiþinin bedensel ve ruhsal geliþimine katký saðlamasýnýn yanýnda, toplumsal barýþa ve kardeþliðe de vesile olmasýný dilediklerini ifade eden Þimþek, ''Sizler bizim için çok deðerlisiniz. Sizler vatan için, memleket için en büyük fedakarlýðý yapan kiþilersiniz. Bunun farkýndayýz. Hepinize saðlýk, sýhhat ve mutluluklar diliyorum'' dedi. Þimþek, aziz þehitlerin hatýrasýný yad etmek, onlarýn emanetini layýkýyla korumak için ülke olarak ne gerekiyorsa yapacaklarýný ifade ederek, þöyle konuþtu: ''Hiçbir güç, hiçbir iç veya dýþ mihrak bu ülkenin bin yýllýk kardeþliðini, birlik, beraberlik ve bütünlüðünü bozamayacaktýr. Bunu net ve açýk bir þekilde ifade etmek istiyorum. Sizler, güzel ülkemiz için en büyük fedakarlýklarý yaptýnýz. Sizlere ne kadar teþekkür etsek azdýr. Allah'ýn Kur'an-ý Kerim'de buyurduðu gibi, 'Bizim þehitlerimiz diridir, saðdýr. Onlar zaten en büyük mertebeye ulaþmýþlardýr'. Ýnanýyorum ki ülkemiz bu terör belasýyla baþ

Z U S T UMU

edecektir. Çok þükür ülkemiz güçleniyor. Ancak tam güçlendiði noktada da bildiðiniz gibi baþkalarýnýn taþeronu noktasýnda fonksiyon görenler hemen harekete geçiyorlar. Bizler ortak deðerlere sahip milletiz. Hep beraber çalýþacaðýz ve inþallah ülkemizi çok daha iyi noktalara götüreceðiz.'’ Yemeðe Maliye Bakaný Þimþek'in eþi Esra Þimþek, Vali Ahmet Turhan, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ýl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve AK Parti Ýl Baþkaný Murat Güneþtekin ile askeri yetkililer katýldý.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

03 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

KENTSEL DÖNÜÞÜM KREDÝLERÝ DENETLENECEK Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, afet riski altýndaki alanlarýn dönüþümü kapsamýnda vatandaþa verilecek kredinin amacýna uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn denetleneceðini bildirdi. Bakan Bayraktar, yaptýðý açýklamada, afet riski altýndaki alanlarýn dönüþümü sýrasýnda, maddi durumu iyi olmayan vatandaþa kredi desteðinde bulunacaklarýný söyledi. Kimseye hak maðduriyeti yaþatmayacaklarýný ifade eden Bayraktar, ''Vatandaþýn, arsa paylarý üzerinden, konutlar üzerinden haklarý neyse, her birini vermeye çalýþacaðýz'' diye konuþtu. Dönüþüm kapsamýnda vatandaþlara verecekleri kredinin amacýna uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýný denetleyeceklerini bildiren Bayraktar, ''Verilen krediler amacý dýþýnda kullanýlamayacak'' dedi. Haya t ve y aþam a hak ký il e can güveliðinin, mal güvenliðinden daha önemli olduðunu da vurgulayan Bayraktar, ''Biz can güv enl iði ni y asa nýn önü ne v e vi tri nin e koyduk, ana temasýný can güvenliði olarak oluþturduk'' þeklinde konuþtu. Kredi denetim süreci nasýl iþleyecek Dönüþüm Projeleri Özel Hesabý Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarýmý Yönetmeliði taslaðýna göre, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, maddi durumu iyi olm aya n v ata nda þla ra ver ece ði kre diy i denetim altýna alacak. Bakanlýk, kredilerin amacýna uygun kullanýmýný denetlerken, uygulama sýrasýnda yaþanan noksanlýklarýn giderilmemesi halinde ise krediyi

du rd ur ac ak . A yr ýc a kredi borcunun tamamýný peþin hale getirebilecek. Koþullarý uymadýðý halde kredi aldýklarý tespit edilenlerden, kredinin kullanýlan kýsýmlarýna gecikme zammý uyg ula nar ak bor cun tamamý peþin a l ý n a b i l e c e k . Va ta nd aþ , kr ed iy le aldýðý konut ve iþ yerini sigorta ettirecek. Bakanlýk, krediyle edinilen konutun, ayný þartý taþýyan bir baþkasýna devri veya sa tý lm as ý h al in de , k re di bo rc un u d a devredecek. Devredilmeyen kredi borcu, usulüne ve sözleþme hükümlerine göre peþin hale getirilerek tahsil edilebilecek. Vatandaþlar, krediyle aldýklarý konut veya iþ yerini sigorta ettirecek. Sigorta, kredi borcu bitene kadar her yýl yenilenec ek. Sigorta poliçeleri, vergi ve harçtan muaf olaca k. Kredi kulla nanla ra, geri ödeme sü re si nc e ha ya t si go rt as ý ya pý la ca k. Konutunu kendi yapana özel hesaptan kredi Bakanlýk, konutunu veya iþ yerini kendi yapmak isteyen kiracý ya da sýnýrlý hak sahiplerinin kredi istemeleri durumunda, özel hesaptan kredi verebilecek.

Kredi verilirken, hak sahiplerinin, yýktýrýlan ve kamulaþtýran yapýlarda en az 1 yýl ikamet etmesi þartý aranacak. Bakanlýk, açýlacak kredinin azami miktarý ile kredi önceliklerini, özel hesabýn finansman durumu, proje büyüklüðü, inþaat maliyeti, inþaatlarýn bulunduðu bölgeleri dikkate alarak her yýl belirleyip ilan edecek. Talepte bulunulmasý halinde, belirlenen miktarlarýn altýnda da kredi açýlabilecek. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahipleri, bulunduklarý yerdeki Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüklerine baþvuracak. Buradaki inceleme sonucunda kredi almaya hak kazananlar, onay için Bakanlýða gönderilecek. Bakanlýk, inþaatýn ilerlemesini dikkate alarak, hak sahibinin hesabýna para aktaracak.


03 AÐUSTOS 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

15 03 Aðustos 03:17 05:10 12:29 16:19 Ramazan Cuma

21:05

HER GECE BÝR CAMÝDE TERAVÝH

Ayhan Mergen Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :ayhan_mergen@hotmail.com

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kýlmazsa) onun orucu yoktur

Aydýnlar yolu üzerinde bulunan Zeyve Mezarlýðýnýn karþýsýnda yer alan geçmiþi eskiye dayanan ama güzel ve bakýmlý bir cami. Adýný orada metfun bulunan bir evliyadan alýyor. Teravih namazlarýnda cemaatin azalmaya baþladýðý bir dönemde camide yaklaþýk 60 kiþi vardý. Çocuklar, caminin üst katýnda saf tutmuþlardý. Bayanlar ise avlunun öbür tarafýndaki mekaný kullanýyorlardý. Uygun bir sürede huþu içerisinde bir namaz kýlma imkaný nasip oldu.

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Çocuklarýmýz, Rabbimiz tarafýndan bizlere bir lütuf ve hediyedir. Hayata anlam katan, huzur ve sevinç kaynaðý olan birer nimettir. Kur' an-ý Kerim'de çocuklarýn dünya hayatýnýn süsü olduðu ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz'in çocuklarý sevmesi ve deðer vermesi bizim i çin bir örnektir. Ýslam'ýn ve Peygamberimiz'in çocuða yaklaþýmý, þefkat ve hoþgörü anlayýþýna dayanýr. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.v) “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygý göstermeyen bizden deðildir” buyurarak çocuklara sevgi ve þefkat göstermemizi temel prensip olarak bildirmiþtir. Hz. Peygamber (s.a.v), çocuklara karþý sevgi ve þefkat duygularýnýn iyice köreldiði bir dönem de çocuklara büyük deðer vermiþ, her fýrsatta onlara sevgiyle ve merhametle yaklaþmýþtýr. Hz. Peygamber (s.a.v) çocuklara selam vermiþ, onlarý öpüp okþamýþ ve kucaðýna almýþ, hal ve hatýrlarýný sormuþ, onlarla oyun oynayýp þakalaþmýþ; hatta torunlarýný sýrtýna almýþtýr. Bütün bu davranýþlarýyla çocuklara karþý sergilenmesi gereken sevgi ve merhameti en güzel þekilde göstermiþtir. Kur' an-ý Kerim' de þöyle buyrulmuþtur: “Göklerin ve yerin mülkü Allah'ýndýr. Allah, dilediðini yaratýr; dilediðine kýz çocuklarý, dilediðine de erkek çocuklarý bahþeder. Yahut onlarý, hem erkek hem de kýz çocuklarý olmak üzere çift verir. Dilediðini de kýsýr kýlar. O, her þeyi bilendir, her þeye gücü yetendir.” Sevgili Peygamberimiz (sav) de çocuklar arasýnda adaletsizlik yapýlmasýnýn çok yanlýþ olduðunu ve kýz-erkek çocuk ayrýmýndan kaçýnýlmasý gerektiðini bildirmiþlerdir. Devamý Sayfa 2’de

Siirt'te Ramazan ayý etkinlikleri kapsamýnda, 06 Aðustos 2012 Pazartesi günü Siirt Belediyesine ait anfi tiyatroda Kur'an-ý Kerim ziyafeti ve ilahi konseri verilecektir. Siirt Ýl Müftülüðü Tarafýndan Siirt Ticaret ve Sanayi odasý iþbirliðiyle düzenlenen Kur’an-ý Kerim ziyafeti ve ilahi konseri i ile ilgili tüm hazýrlýklar tamamlandý. Siirt Müftüsü Faruk Arvas, Ramazan ayý etkinlikleri kapsamýnda 06 Aðustos 2012 Pazartesi günü saat 22:00-24:00 saatleri arasýnda kýzlar tepesindeki Belediye anfi tiyatroda; Ýlimizin medar-ý Ýftiharý Hemþerimiz Ýstanbul Beyazýt Camii ÝmamHatibi Hafýz Suat Göztok ve yine 2012 Yýlý Hafýzlýk yarýþmasý Bölge birincisi Merkez Þeyh Halef Camii Müezzini Recep Honaz ile Kur'an-ý Kerimi Güzel okuma bölge birincisi Siirt Merkez Ulu Camii Müezzini Ramazan Toprak'ýn iþtirakiyle ‘Kur'an ziyafeti ve Hafýz Ýbrahim Çoban'ýn icra edeceði Gaziantep Devlet Konservatuarý Hocalarýnýn da katýlacaðý Ýlahi Konseri programý tertip edilmiþtir. Bütün halkýmýz Kur'an-ý Kerim ve ilahi ziyafetine davetlidirler.

Sadaka-ý Fýtýr, orucun kabulüne, ölüm sekeratýndan ve kabrin azabýndan kurtuluþa vesiledir. Ayný zamanda sadaka-ý fýtýr, yoksullarýn ihtiyacýný gidermeye, bayram gününün neþesinden onlarýn da istifade etmelerine bir yardýmdýr… Þu iki Hadise-i Þerif sadaka-ý fýtrin önemini çok veciz bir þekilde beyan etmektedir. 1-''Þüphesiz Sadaka-ý fýtýr oruçluyu kötü iþlerden ve fuzuli, çirkin sözlerden temizlik içindir ve fakirlere bir yardýmdýr.'’ 2-''Ramazan orucu yer ile gök arasýnda bekletilir ve ancak fitre verildikten sonra Allah'a arz olunur.'’ Aziz okuyucular, þunu hatýrýmýzdan hiç çýkarmayalým ki; Cenab-ý Hak merhamet edene merhamet eder,ihsan edenlere ihsanda bulunur.Ýnsaflý kalplere feyzini gönderir. Ýnsanlýk alemi için faydalý olanlarý rýzasýna mazhar eder. Bir kudsi hadiste Yüce Allah þöyle buyuruyor: ''Ey Adem oðlu sen (Allah'ýn rýzasý yolunda ) ver ki, bende sana ahiret sermayesini vereyim; lütuf ve ihsanýma gark edeyim.'' Demek oluyor ki, Allah'ýn vermesi, lütfu ve ihsaný, kulun Allah için yaptýklarýna, ihlasýna ve onun için vermesine baðlýdýr. Aralarýnda yardýmlaþmayý bilen, düþkünlere yardým eden, malýnýn içinde Allah ve kullarýnýn hakkýný çýkaran bir millet ve cemaate, Allah'ýn da rahmet ve bereketi hesapsýz olacaktýr. Cenab-ý Hakkýn vergisi bire on, bire yüz, bire yediyüz ve hatta bire yüzbindir. Bunu çok iyi bilen ve yaptýklarýyla ümmetine örnek olan resüli Ekrem efemdimiz elinde nesi varsa hak yoluna sarf eder, ihtiyacý da olsa muhtaçlara infak ederdi. Yüce peygamberimizin cömertliði, sahaveti bilhassa Ramazan'da coþar taþardý. Onun için bizlerde onun sünneti olarak, yüce peygamberimizi örnek alalým. Vacip olan ve cüz'i bir yekün teþkil eden fýtýr sadakamýzý vereceðimiz gibi, yardým ve sadaka babýndan fakirlere, gariplere borçlulara, hasta, malül, yetim ve kimsesizlere yardým ellerimizi uzatalým. Din müesseselerine, hayýr cemiyetlerine, istikbalimizin teminatý olan gençlerimizi imanlý, ahlaklý, kendisine ve toplumuna yararlý Allah, Peygamber, Kur'an, ezan ve Bayrak sevgisiyle dolu birer fert olarak yetiþtirmeyi hedefleyen kuruluþlarýmýza yardýmcý olalým. Bu iyilik ve ihsanlarýmýzý sadece Ramazan ayýna münhasýr kýlmayalým. Her an ve zamanda bu iyilik ve hizmetleri yapmak bizim þiarýmýz olmalýdýr. Zira dünyaya bir defa gelmiþiz, ebedi saadeti, cenneti ancak bu dünyada kulluðumuz ve amellerimizle kazanmaya mecbur olduðumuzu bilelim. <<Cennet ucuz deðil, cehennem dahi lüzumsuz deðil>> Devam Edecek hakikatini unutmayalým…

03 Ağustos 2012 Cuma Günü Gazetesi  

03 Ağustos 2012 Cuma Günü Gazetesi

Advertisement