Page 1

AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANI FATMA ÞAHÝN, SÝÝRT'TE ÝNCELEMELER YAPTI Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin bakanlýk üst düzey yöneticileri ile birlikte Siirt'te incelemeler yaptý. Özel uçakla Siirt Havaalanýna inen ve burada Vali Musa Çolak tarafýndan karþýlanan Bakan Þahin daha sonra il merkezine geçti. Hükümet konaðý önünde polis tören mangasý ve il müdürleri tarafýndan karþýlanan bakan Þahin ve beraberindeki heyet daha sonra valiliðe geçti. Vali Musa Çolak, Siirt'in emniyet asayiþ açýsýndan örnek bir il olduðunu ve yatýrýmlar bakýmýndan da hükümetin gönderdiði kaynaklarý en iyi þekilde deðerlendirilmeye çalýþýldýðýný söyledi. Vali Çolak bakanlýðýn ilde yürüttüðü çalýþmalar hakkýnda da bilgi verdi.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 02 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

SAYI : 2261

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

AYDINLAR BELEDÝYE BAÞKANI MEMDUHOÐLU, ÝLÇEMÝZE BANKA ÞUBESÝ AÇILMASINI ÝSTÝYORUZ

VÝZYON VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK MESELESÝ Ülkemizde her ilde en az bir devlet üniversitesi mutlaka var. Büyük kentlerin bir kýsmýnda sayýlarý 10'u aþtý. 2012 yýlý itibarýyla 169 üniversitenin varlýðý bilinmektedir. Bunlardan 105'i devlet üniversitesi, 64'ü vakýf üniversitesi, 7'si vakýf Meslek Yüksekokuludur. Türkiye'de ayrýca özel amaçlý 5 tip üniversite vardýr. Bunlar; Teknik Üniversite, Güzel Sanatlar Üniversitesi, Askeri Okul, Polis Akademisi, Yüksek Teknik Enstitüsü. Üniversite sayýlarý arttýkça rekabet ortamý da artmaktadýr. Açýlan fakülte sayýsý artmakta. Dolayýsýyla öðretim elemanýna olan ihtiyaç da artmaktadýr. Bazý fakültelerden mezun olanlarýn bu defa da istihdam sorunu olmaktadýr. Ýþe alýmlarda artýk farklýlýklar istenmektedir. Bu farklýlýk nedir? Bazen mezun olduðu üniversite, bazen mezun olduðu alan, bazen kiþinin bireysel özellikleri, bazen alanda tek olmak gibi gerekçeler sýralanabilir. Günümüzde bilinçli aile ve öðrenciler artýk rastgele bir üniversiteye gitmek için tercih yapmýyorlar. Zamana göre popüler, kolay iþ bulabilecekleri bölümleri çoðunlukla bütün sýkýntýlarýna raðmen tercih etmektedirler. Meslek popülaritesi yýllara göre deðiþiklik göstermektedir. Mesela eðitim Fakültelerindeki branþlardan bazý yýllar matematik öðretmenliði, özellikle 1990'lý yýllar ve 2000'li yýllarýn baþlarýnda bilgisayar öðretmenliðine olan talep, takip eden yýllarda sýnýf öðretmenliði günümüzde okul öncesi öðretmenlik raðbette branþlar olmuþlardýr. Nedeni þu; zamanlarýndaki atanma kolaylýklarý. Mühendislik alanlarýnda yine ayný deðiþkenliði görmek mümkün. Birçok üniversite Mühendislik Fakültelerini açtýlar. Devamý Sayfa 3’te

Siirt'in en küçük ilçesi olan Aydýnlar (Tillo) ilçesinin belediye baþkaný Mesut Memduhoðlu, ilçelerinde banka þubesi açýlmasýný istedi. Ýlçelerinin 1990 yýlýnda belde iken ilçe yapýldýðýný hatýrlatan Memduhoðlu, aradan geçen 22 yýla raðmen banka þubesi açýlamadýðýný belirtti. Özellikle son on yýlda ilçelerinin büyük hizmet aldýðýný belirten baþkan Memduhoðlu; ''Bu süre içerisinde, eðitimden saðlýða ve spora kadar birçok alanda hizmetler ilçemize getirildi. Devamý Sayfa 3’te

Danýþtay 8'inci Dairesi Belediye Bakaný Selim Sadak'ýn görevden alýnmasýna karar verdi. Haberini yarýn ki sayýmýzda okuyabilirsiniz.

Bakan Fatma Þahin, daha önce kadýn kollarý genel baþkaný olarak çok kere Siirt'e geldiðini ve kabineye girdikten sonrada iki kere geldiðini belirtti. Bakan Þahin “Siirt'e her zaman geldiðimizde buradaki manevi havayý ve hakikaten evliyalarýn âlimlerin þehri olan bu þehirden hep büyük bir huzurla büyük bir kardeþlik olan bu þehirde olmaktan büyük bir mutluluk duyduðumu her zaman ifade ediyorum. Ramazan günündeyiz. Mübarek Ramazan ayý, on bir ayýn sultaný. Hepimizin bildiði gibi, bereketin kurtuluþun rahmetin maðfiretin, tevekkülün ayý. Kardeþliðin dayanýþmanýn barýþýn en güçlü olarak yaþandýðý bir ay. Bizde Siirtli kardeþlerimizle bir araya gelelim, yaptýðýmýz çalýþmalarý orada yerinde inceleyelim. Siirt için bölge için yapýlmasý gerekenlerin, hem þu ana kadar yaptýklarýmýzý anlatalým, hem yeni yapacaklarýmýzýn planlamasýný beraber inceleyelim, hem beraber iftar açalým diye buraya geldim. Sizlerle birlikte duyduðum mutluluðu yeniden ifade etmek istiyorum. Öncelikle Siirt'i ve Siirt halkýný eðitimdeki baþarýsýndan dolayý kutluyorum. Bölgede en iyi sýnav sonucu alan þehir. Aslýnda tarihine yakýþan þekilde daha da güçlenerek ve devamlýðý sürekliði þekilde devam etmesi gerekiyor. Bu bizim açýmýzdan çok önemli. Çünkü eðitim bizim alanýmýz içinde olmaz olmaz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý biliyorsunuz yeniden yapýlandýrýldý. Bu yapýlandýrma içerisinde þu anda yoksullukla mücadelede bizim alanýmýzýn içerisinde. Çocuklarýmýzýn yaþam kalitelerini yükseltmek, kurumsal alt yapýdaki çocuklarýmýzýn ailelerinin desteklenmesi, koðuþ sisteminden sevgi evlerine sevgi evlerinden çocuk evlerine çýkarak; daha huzurlu daha þefkatli ortamlarda yetiþtirilmesi, devlete millete faydalý evlatlar olarak yetiþtirilmesi en büyük çalýþmalarýmýzdan bir tanesi. Ailenin güçlenmesi aile ve toplum hizmetleri ile ilgili yaptýðýmýz çalýþmalar bakanlýðýmýzýn yaptýðý en önemli çalýþma alanlarýndan bir tanesi. Engellilerimiz biliyorsunuz son on yýlda sayýn baþbakanýmýzýn talimatýyla ve takibiyle hem hukuki yönde çok ciddi düzenlemeler yapýldý, hem bu gün evde bakým alan ailelerimizi ziyaretimizde gördüðümüz gibi hamdolsun engelli vatandaþlarýmýzla ilgili eðitim saðlýk, rehabilitasyonla ve istihdamla ilgili çok önemli çalýþmalarý yaptýk yapmaya devam ediyoruz. Yaþlýlarýmýzla ilgili keza bu bölge için belki huzur evleri geleneksel aile yapýmýz bizi biz yapan deðerler bakýmýndan çok fazla gereksinim hissedilmiyor ama batýya gittikçe, kentleþme göç büyük þehirlerde yaþam zorluðu dolayýsýyla yeni farklý sorunlarla farklý hizmet alanlarý ihtiyacý oluþuyor. Burada sayýn valimizin söylediði gibi burada iki önemli çalýþmamýzý tamamlamak üzereyiz. Engelsiz yaþam merkezimizi rehabilitasyon merkezimizi bitirdik aslýnda. Devamý Sayfa 4’te


SAYFA - 2

02 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

AMACIMIZ ÝNSANLARIN MUTLULUÐUNU SAÐLAMAK

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ''Her insanýn, bu ülkenin vatandaþý olduðu için büyük bir onur ve þeref duyduðu bir Türkiye için mücadele ediyoruz'' dedi. Bakan Þahin, Siirt Polisevi'nde þehit aileleri ile gazilerin katýldýðý iftarda yaptýðý konuþmada, þehit ailelerine tanýnan istihdam hakkýný birden ikiye çýkardýklarýný belirterek, ''Meclis kapanmadan önce Baþbakanýmýzýn talimatýyla bu paketi çýkardýk. Bu paket çok önemlidir. Þehidimizin canýný geriye getiremiyoruz. Bir taraftan þehitlerimiz olmasýn diye terörle mücadele ediyoruz, diðer taraftan da geriye þehitlerimizden geriye kalanlarýnýn yaþamýný kolaylaþtýrmak, devlet olarak kendilerine þefkat eli uzatmak ve þehit yakýnlarýnýn sorunlarýný çözmek için çalýþýyoruz.'' diye konuþtu. Amaçlarýnýn toplumun huzur ve barýþýný tesis etmek, insanlarýn mutluluðunu saðlamak olduðunu kaydeden Bakan Þahin, þöyle konuþtu: ''Biz gözyaþý bitsin istiyoruz, anneler aðlamasýn istiyoruz. Bu bölgenin güven ve istikrara kavuþmasýný istiyoruz. O yüzden son on yýldýr yasaklarý kaldýrmak, yolsuzluðu ve yoksulluðu önlemek ve ülkenin hukuk devleti olmasý yönündeki engelleri kaldýrmak için büyük çaba gösteriyoruz. 74 milyon insanýn, 780 bin kilometrelik bu ülkede yaþadýðý için, bu ülkenin vatandaþý olduðu için büyük bir

onur ve þeref duyduðu bir Türkiye için mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceðiz. Aydýnlýk yakýndýr. Ben tünelin ucunun çok yaklaþtýðýna bütün kalbimle inanýyorum.'’ Þahin, geçen yýl eylül ayýnda meydana gelen ve 4 genç kýzýn yaþamýný yitirdiði terör saldýrýsýnýn maðdurlarýndan biri olan Nuran Evin ile bir süre görüþtü. Þahin, imkansýzlýklar nedeniyle öðreniminin yarýda kaldýðýný belirten Evin'e destek verilmesi talimatýný verdi. Bakan Þahin, daha sonra Aydýnlar ilçesine geçerek Ýbrahim Hakký ve Ýsmail Fakirullah Hazretlerinin türbelerini gezdi.

Þahin, dul Ayþe Yýldýz'ý evinde ziyaret ettikten sonra il merkezine döndü. Siirt'te biri þehit ailesi olmak üzere 3 aileyi evinde ziyaret eden Bakan Þahin, Türkçe bilmeyen Züleyha Kayar'a AK Parti milletvekili Afif Demirkýran'ýn tercümanlýðý aracýlýðýyla ''Bana Kürtçe öðret, ben de sana Türk çe öðre teyi m.'' dedi . Baka n Þahi n, Kayar'la birkaç kelime Kürtçe konuþarak hatýrýný sordu. Özel bir ilköðretim okulu bahçesinde açýlan Ramazan çarþýsýný gezen Þahin, buradaki vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Þahin daha sonra uçakla Ankara'ya gitti.

GÜNEY KORE ÝLE SOSYAL GÜVENLÝK ANLAÞMASI ÝMZALANDI

T

ürkiye ile Güney Kore arasýnda Sosyal Güvenlik Anlaþmasý imzalandý. SGK'daki imza törenine Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Güney Kore Ticaret Bakaný Taeho Bark katýldý. Çelik törende yaptýðý konuþmada, Türkiye ve Güney Kore'nin birbirine coðrafi açýdan uzak olsa da Kore Savaþý sonucunda, kalben yakýn olduðunu söyledi. Ýki ülke arasýndaki diplomatik iliþkilerin 55. yýlý olduðunu anýmsatan Çelik, ''Ýliþkilerimiz stratejik ortaklýk düzeyinde baþarýyla devam ediyor'' dedi. Güney Kore ile bu sabah Serbest Ticaret Anlaþmasý imzalandýðýna da dikkati çeken Çelik, bu anlaþmalar sayesinde iki ülke arasýndaki 7 milyar dolar dolayýndaki ticaret hacminin daha da artacaðýna dair inancýný dile getirdi. Anlaþmayla Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Anlaþmasý imzaladýðý ülke sayýsýnýn 28'e çýktýðýný hatýrlatan Çelik, Sosyal Güvenlik Anlaþmasý'nýn Türkiye ve Güney Kore vatandaþlarýnýn her iki ülkede de haklarýnýn güvenceye alýnmasý açýsýndan

önem taþýdýðýný belirtti. Güney Kore' nin, ''Kor e Muciz esi'' olarak tanýmlanan ve 1961-1996 yýllarý arasýnda yüzde 8 büyüme gerçekleþtiren ekonomik hamlesinin dünya ülkelerine örnek bi r d ön em ol du ðu nu an la ta n Ç el ik , Türkiye'nin de uzun istikrarsýzlýk dönemin den so nra is tikrarý yakal adýðýný söyledi.

Çelik, Türkiye ve Güney Kore'nin ''dünyanýn parlayan yýldýzlarý'' olarak ifade edilebileceðini de sözlerine ekledi. Türkiy e il e Gü ney Kore'n in B M, OECD ve G-20 baþta olmak üzere uluslararasý platformlarda, yakýn iþbirliði sergilediðini dile getiren Çelik, Ýzmir'in EXPO adaylýðýna verdiði destek için de Güney Kore'ye teþekkür etti.


SAYFA - 3

02 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

MÝLLÝ SÝNYALÝZASYON ÝLE 2 MÝLYAR LÝRA TASARRUF

D

emiryollarýnda en az altyapý çalýþmalarý ve ray döþenmesi kadar önemli olan sinyalizasyon sistemi de bundan sonra milli olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Genel Müdürlüðü, TÜBÝTAK-BÝLGEM ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi iþbirliðiyle Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi geliþtirdi. Ýlk etapta sinyalizasyon sistemi olmayan 6 bin 100 kilometrelik demiryolu hattýna uygulanmasý planlanan sistem sayesinde, yaklaþýk 2 milyar lira devletin kasasýnda kalacak. TCDD, 2009 yýlýndaki 10. Ulaþtýrma Þurasý'nda belirlenen ''Yerli demiryolu sanayinin geliþtirilmesi'' hedefi doðrultusunda harekete geçen TCDD, Türkiye'nin ilk yerli sinyalizasyon sistemini uygulamaya koydu. TCDD, TUBÝTAK-BÝLGEM ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) iþbirliðinde, Türk mühendisler ''Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu Projesi''ni geliþtirdi. 4,6 milyon liraya mal olan sistem, Adapazarý Mithatpaþa Ýstasyonunda devreye alýndý. Altý aydýr sorunsuz bir þekilde çalýþan sistemi yaygýnlaþtýrmak isteyen TCDD, 338 kilometre uzunluðunda ve 21 istasyonu kapsayan Afyon-DenizliIsparta hattýnda yerli sinyalizasyon sistemini uygulamaya koyacak. Söz konusu hattýn yerli sinyalizasyon sistemine kavuþmasý için 65 milyon lira harcanacak. Eðer bu hat yabancý bir f i r m a y a ihale edilseydi, yaklaþýk

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

“Hanýmlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbise durumundasýnýz”, “Eðer karý kocanýn arasýnýn açýlmasýndan endiþe ederseniz, erkeðin ailesinden bir hakem, kadýnýn ailesinden bir hakem gönderin. Ýki taraf (arayý) düzeltmek isterse, Allah da onlarý uzlaþtýrýr. Þüphesiz, Allah hakkýyla bilendir, hakkýyla haberdardýr.” Bu ayetlerden anlaþýldýðýna göre eþler, birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünlüðün devamýný saðlamak için elden gelen gayret sarf edilmelidir. Toplum olarak hepimiz ailelerin devamlýlýðýný saðlamakla yükümlüyüz. Peygamberimiz(s.a.v), bir eþin hoþ olmayan davranýþlarý yanýnda, güzel davranýþlarýný da dikkate alarak eþlerin birbirlerine kin beslememelerini istemiþ ve: “Müminlerin imanca en mükemmeli, ahlaký en güzel olaný ve ailesine yumuþak davrananýdýr” buyurmuþtur. Dinimiz, insanlarýn aile kurmalarýný teþvik etmiþtir. Çünkü aile hayatýnda, bireylere yönelik sayýsýz yararlar vardýr. Ýnsan aradýðý ve fakat hiçbir yerde bulamadýðý huzuru ailede bulabilir. Çocuk sahibi olmak ve tarifi imkansýz sevgiyi tatmak bile baþlý baþýna huzuru temin eden en güçlü amillerden birisidir Hiç kimse baþka insanlara baðýmlý olmaksýzýn yaþama imkanýna sahip deðildir. Herkesin bir eþe, bir yoldaþa mutlaka ihtiyacý vardýr. Hayatýn her safhasýnda bu ihtiyacý herkes mutlaka hissedecektir. Huzuru ailede deðil de baþka yerde arayan insanlar er geç yanýldýðýný anlayacaklardýr. Hayat bunun örnekleriyle doludur.

maliyeti 165 milyon lirayý bulacaktý. Sinyalizasyon sistemi olmayan 6 bin 100 kilometrelik demiryolu hatlarýnýn yerli sinyalizasyon sistemiyle inþa edilmesi halinde ise yaklaþýk 2 milyar lira devletin kasasýnda kalacak. Bölgesinde önemli bir demiryolu üssü olmayý hedefleyen Türkiye'nin, geliþtirdiði bu sistemleri baþlangýçta Orta Doðu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetler olmak üzere tüm dünya geneline ihraç etmesi hedefleniyor. Bakan Yýldýrým: ''Türkiye'nin parlak geleceðine talibiz'’ Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Ulusal Sinyalizasyon Sistemine iliþkin AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 2003 yýlýndan bu yana çaðdaþ, modern bir Türkiye inþa etmek için kollarýný sývadýklarýný ve karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve biliþim yollarýný inþa etmeye baþladýklarýný, 10 yýl içinde de önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Hedeflerinin sadece yollar yapmak olmadýðýný, ilgili bütün sektörlerin canlanmasýný hatta güçlenmesini saðlama gayreti içinde olduklarýný ifade eden Yýldýrým, þöyle konuþtu: ''Türkiye'deki geçmiþten günümüze kadar elde edilen kazanýmlarý yok saymýyoruz, iyi ve güzel olan hepsine sahip çýkýyoruz, ama bizim asýl hedefimiz; Türkiye'yi parlak bir geleceðe kavuþturmak. Ýþte biz bu parlak geleceðe talibiz. Bu nedenle de bütün iþ alanlarýmýzda yerli üretime çok önem veriyoruz. 2009 yýlýnda 10. Ulaþtýrma Þurasý'nda belirlenen 'yerli demiryolu sanayinin geliþtirilmesi' hedefi doðrultusunda 'Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi'ni geliþtirdik, uygulamaya koyduk ve projeyi yaygýnlaþtýracaðýz. TCDD'nin, sinyalizasyon çakýþmasý olmayan 6 bin 100 kilometrelik demiryolu hatlarýný yerli sinyalizasyon sistemiyle inþa edilmesi halinde, yaklaþýk 2 milyar lira devletin kasasýnda kalacak. Bunu çok önemsiyoruz. Yerli demiryolu endüstrisinin geliþtirmek mecburiyetinde olduðumuzu biliyorduk. Bu kapsamda yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde, bugün sadece yerli sinyalizasyon sistemini deðil, bununla birlikte kendi hýzlý tren raylarýmýzý, traverslerimizi, baðlantý elemanlarýmýzý Türkiye'de üretebileceðimiz endüstriyel bir alt yapýya kavuþtuk.'’ ''Dýþa baðýmlýlýk ortadan kalkacak'’ Mevcut durum itibari ile Türkiye'de 12 bin kilometrelik demiryolu hattýnýn sadece yüzde 33'ünün, baþka bir ifadeyle yaklaþýk 4 bin kilometrelik hat kesiminin sinyalizasyon sistemine sahip olduðunu belirten Yýldýrým, bu hatlarda kullanýlan sistemlerin tümünün yabancý firmalar tarafýndan üretilen farklý sinyalizasyon sistemleri olduðunu, tüm hatlarýn sinyalizasyonu için bir bütün halinde ihaleye çýkýlamamasý, hatlarda farklý sistemlerin kullanýlmasýna neden olduðunu kaydetti. Söz konusu durumun, Türkiye'de sinyalizasyon sistemlerine yönelik yan sanayinin önünde bir engel teþkil ettiðini hatýrlatan Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Bu durum, sistemler arasý entegrasyonun gerekli olduðu bölgelerde yüksek maliyetlerin oluþmasýna neden oluyor. Ayrýca mevcut sistemlere ilave edilmesi gereken ek bir bileþenin maliyeti, yazýlým deðiþikliði nedeni ile çok yüksek olabiliyor. Sinyalizasyon sistemlerini tesis eden firmalarýn yurt dýþýnda yerleþik oluþu, sistemlerin ilk yatýrým maliyetleri ile yedek parça ve malzeme fiyatlarýnýn yüksek olmasýna neden oluyor. Bakým ve ihtiyaçlarýn temininde de zaman kayýplarý yaþanýyor. Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi ile demiryolu sinyalizasyonunda dýþa baðýmlýðý ortadan kaldýrmayý, buna benzer birçok kritik sorunu düþük maliyetle çözmeyi hedefliyoruz.''

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

VÝZYON VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK MESELESÝ Kamu ve özel sektöre eleman yetiþtirmenin çabasýndayken eleman alýmlarýnda mühendislik diplomasýnýn yanýnda diðer artýlar aranmakta. Elazýð'da eski adýyla Elazýð Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi olan Fýrat Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Türkiye sýralamasýnda ilk 8-10 içerisinde yer almaktadýr. Bu sýralama bu fakültenin kalitesini anlatmak için yeterlidir. Ýdarecilerin vizyonu, projeleri, giriþimcilikleri kurumu baþarýya götürür. Bu anlamda Fýrat Üniversitesi bir ilke imza attý. Türkiye'de ilk defa açýlan Adli Biliþim Mühendisliði Fýrat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde açýldý. Teknolojinin geliþmesine paralel olarak sanal ortamda yaþam baþladý. Siber ortamda iþlenen suç sayýsý arttý. Mahkemelerde bu alan ile ilgili bilirkiþi ihtiyacý oldukça fazladýr. Kalifiye uzman bulmakta sýkýntý yaþandýðýný biliyoruz. Ýþte siber ortamda iþlenen suçlarý gün ýþýðýna çýkaracak uzman mühendisler yetiþtirmek için Fýrat Üniversitesi Türkiye'de bir ilke imza attý. Bu üniversitenin bir mensubu olarak mutlaka çok mutlu oldum. Asýl mutlu ve gururlu olduðum bir baþka konu bu Fakültenin açýlýþýyla ilgili çalýþmanýn her safhasýnda eþim Asaf Varol'un emeðinin bulunmasýdýr. Eþim bu çalýþmanýn temelini 2 yýl öncesinden oluþturmaya baþlamýþtý. Sýk sýk gittiði Amerika'da mutlaka üniversiteleri ziyaret eder ve oradaki idareciler ile diyalog kurar, iþbirliðine giderdi. Bu iþbirliðinde mutlaka kendi çalýþtýðý üniversiteyi iþbirliði sonucunda oluþacak projenin neresine oturtabilirim diye aylarca düþünür ve teþebbüse geçerdi. Ýþte en son çalýþmasý Texas eyaletinde bulunan Sam Houston State Üniversitesi ile yapýlan protokol. Asaf Hoca'nýn önerdiði iþbirliklerini hemen hemen her devirdeki rektörlerimiz deðerlendirmiþlerdir. Sam Houston State Üniversitesi ile yapýlan protokole göre Yazýlým Mühendisliði ve Yazýlým Mühendisliði öðrencileri çift diploma alabilecekler. Yani 2 yýl Fýrat Üniversitesinde 2 yýl Amerika'da okuyarak çift diploma alabilecekler. Her iki üniversite arasýndaki protokol Yüksek Öðretim Kurulu Tarafýndan kabul gördü. Öðrenci alýmý için kontenjan kýlavuzda da yer almýþtýr. Öðrenci ilk yýl Fýrat Üniversite'sinde Ýngilizce hazýrlýk okuyacak 1 ve 2. Sýnýfý da ayný üniversitede okuduktan sonra 3 ve 4. Sýnýfý Sam Houston State Üniversitesinde okuyarak çift diploma alacaklar. Ne kadar güzel bir fýrsat olduðu net olarak görülmekte! Sonuç mutlaka çok güzel. Bu güzel sonuca gelinceye kadar ne kadar çaba sarf edildiðini bizzat yaþadým. Zemini oluþturmak en önemli safhasýydý. Kim ne derse desin bu giriþimde ilk diyalog ve sürekliliði önemli. Eþim bu süreçte sýra dýþý çaba sarf etti. Onu destekleyen sayýn rektörümüz ile üniversiteleri karþýlýklý ziyaret ederek donanýmsal olarak incelediler. Alt yapý tamamlandýktan sonra ancak YÖK'e sunuldu. Bu çabalarýn sonunda açtýðý bölüm ile Fýrat Üniversitesinin Türkiye'de ilk olan bir bölüme sahip olmasý, Taþrada bir üniversitenin kapýlarýný yurtdýþýna açarak öðrencisinin orada eðitim almasýný saðlamasýnda katkýda bulunmak, mutlaka çok yüce bir duygu. Aktif akademisyen idarecilerin en büyük miraslarý býraktýklarý bu tarz eserlerdir. Býrakacaklarý miraslarý için idarecinin vizyonu, dünya görüþü, insanlar ile iletiþimi, becerisi, iþbirlikçi çalýþmasý hatta yeteneði çok önemlidir. Özellikle geliþmemiþ ve geliþmekte olan üniversite idarecilerine çok iþ düþmektedir. Akademisyen idareci sadece yayýnlarýna göre deðerlendirilmemeli üniversitesine ve yöreye neler kattýðý ile anýlmalýdýr.


SAYFA - 4

02 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANI FATMA ÞAHÝN, SÝÝRT'TE ÝNCELEMELER YAPTI Fiili olarak. Þu anda iç donanýmý ile uðraþýyoruz. Ýnþallah belki bayramdan sonra da onun açýlýþý için yeniden gelebiliriz. Sevgi evlerimiz oda tamamlanmak üzere. Sevgi evlerimizi tamamladýðýmýz zaman yetiþtirme yurdunda ki koðuþ sisteminden çýkýp sevgi evi sistemine geçeceðiz. Bu çalýþmalarýmýzý genel müdürlerimizle beraber geldik. Bu çalýþmalarý yerinde inceleyeceðiz. Takibini yapacaðýz. Amacýmýz 2013 yýlý planlamasýný yaparken Siirt'le ilgili planlamayý Siirt'in insanýyla Siirt halkýyla Siirtlilerle beraber yapmak ve ihtiyaç analizlerini ona göre çýkarmak. Biliyorsunuz ekim ayýnda parlamento açýldýðý zaman bütçe geliyor. Bütçe bakanlýðýný yaparken biz her ilin gereksinimlerini ihtiyaç analizlerini çýkarýyoruz. Bu sizinle yaptýðýmýz çalýþmadan sonra Siirt için biz daha neler yapabiliriz bunun çalýþmalarýný yapýyoruz. Ankara dada bunun takibini yapacaðýz.''dedi. Vali Musa Çolak'ý ziyaret eden Bakan Þahin daha sonra AK Parti Ýl baþkanlýðýna geçmeden önce yol üstünde bazý vatandaþ ve esnafla görüþtü. Bakan Þahin, 16 yaþlarýndaki engelli M. Mustafa Kara ve babasý Mesut Kara ile görüþtü. Baba Mesut Kara engelli çocuðu adýna araç almasý üzerine aldýðý engelli maaþýnýn kesildiðini, arabayý satmalarýna maaþýn tekrar baðlanmadýðýný belirterek, yardým istedi. Bakan Þahin, konunun incelenmesi ve gereðinin yapýlmasý talimatýný verdi. Daha sonra AK Parti Ýl Baþkanlýðýna geçen Bakan Þahin, il baþkaný Ali Ýlbaþ'la bir süre görüþtükten sonra partililere hitap etti. Bakan Þahin, son on yýlda AK Partinin yolsuzlukla yoksullukla verdiði mücadelenin baþarýlý geçtiðini söyledi. Bakan Þahin “2008 yýlýnda dünyada bir mali kriz çýktý. Biz bölgeye gelen hiçbir mali desteði esirgemedik. Sosyal hizmet adýna, sosyal politikalar adýna, yoksulluðu önleme adýna hiçbir bütçeden geriye taviz vermedik. Oysa vekilim biliyor, Avrupa Birliði ülkelerinde neler yaþandýðýný biliyor. KPK (Karma Parlamento Komisyonu)da gittik gördük. Bizim yaptýðýmýz çalýþmalarý anlatýyoruz. Onlar inanamýyorlar. Biz þiddetle mücadele yasasýný ilk imzalayan ülke olduk. Koca Almanya ve Fransa þu anda krizdeyiz. Bunun bize mali külfeti fazla olur deyip bekletiyorlar. Oysa baþbakanýmýz dedi ki, yaþam hakký bizim en

Z U S T UMU

önemli hakkýmýzdýr burada para konuþulmaz dedi.” Dedi. Bakan Þahin, daha sonra Aydýnlar Belediyesi tarafýndan faaliyete geçirilen TOGEM birimini ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda AK Partili Aydýnlar Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu'ndan bilgi aldý. TÖGEM binasý önünde bulunan çocuklarla sohbet eden bakan Þahin þeker daðýttý. Bakan Þahin daha sonra bakanlýðý tarafýndan yapýlmakta olan engelsiz yaþam merkezi ve sevgi evleri binalarýnda incelemeler yaptý. Ýnþaatý tamamlanan engelsiz yaþam merkezi ve sevgi evlerinin teslim alýnmadan, uzman tarafýndan incelenmesi talimatýný verdi.

Bakan Þahin daha sonra polis evinde onuruna verilen ve þehit ve gazi yakýnlarý ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin davet edildiði yemeðe katýldý. Bakan Þahin, Siirt'te incelemeler de bulundu Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Þahin, polis evinde verilen iftar yemeðinde, iftar yemeðine katýlan þehit aileleri ve gazilere hitaben yaptýðý konuþmada bu kesime yönelik önemli çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Þehit ailelerine tanýnan bir istihdam hakkýný ikiye çýkardýklarýný belirten Bakan Þahin, onlarýn sorunlarýný onlarla birlikte hazýrladýklarý bir paketle çözdüklerini söyledi. Bakan Þahin “Hamdolsun bunu çýkardýk. Temmuzda meclis kapanmadan önce baþbakanýmýzýn talimatýyla bu paketi çýkardýk. Bu paket, çok önemlidir. Þehidimizin canýný geriye getiremiyoruz. Bir taraftan þehitlerimiz olmasýn diye terörle mücadele ediyoruz, ama geriye kalanýnýn yaþamýný kolaylaþtýrmak, onun yanýnda olmak devletin þefkat elini ona uzatmasý ve onun sorunlarýný çözmek bizim en büyük görevimizdir.”dedi. Bakan Þahin, muratlarýnýn toplumun huzur ve barýþýný insanlarýn mutluluðunu saðlamak olduðunu belirterek “Tabi ki biz gözyaþý bitsin istiyoruz, anneler aðlamasýn istiyoruz. Bu bölge bu manevi iklimden beslenen çimento alan bu bölgenin güven ve istikrara kavuþmasýný istiyoruz. O yüzden son on yýldýr yasaklarý kaldýrma, yolsuzluðu önleme yoksulluðu önleme ile ilgili ülkenin hukuk devleti

olmasý ile ilgili engelleri kaldýrdýk. Doðan her insanýn, bu coðrafyada 780 bin kilometrede 74 milyon her bir insanýn bu ülkede yaþadýðý için bu ülkenin vatandaþý olduðu büyük bir onur ve þeref duyduðu bir Türkiye için mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceðiz. Aydýnlýk yakýndýr. Ben tünelin ucunun çok yaklaþtýðýna bütün kalbimle inanýyorum.” Þeklinde konuþtu. Bakan Þahin, iftar yemeðinden sonra geçen yýl eylül ayýnda meydana gelen ve dört genç kýzýn yaþamýný yitirdiði ve iki genç kýzýn yaralandýðý terör saldýrýnýn maðdurlarýndan biri olan Nuran Evin'le görüþtü. Genç kýzýn öðreniminin yarýda kaldýðýný belirtmesi üzerine Bakan Þahin genç kýza eðitimini tamamlamasý için destek verilmesi talimatýný vererek “Diplomasýný istiyorum.” Dedi. Bakan Þahin, daha sonra Aydýnlar (Tillo) ilçesine gitti. Bakan Þahin, burada Ýbrahim Hakký ve Ýsmail Fakirullah Hz türbelerini ziyaret etti. Bakan Þahin dul olan Ayþe Yýldýz adlý bir bayanýn evini ziyaret ettikten sonra il merkezine döndü. Bakan Þahin, burada da biri þehit ailesi olmak üzere üç aileyi ziyaret etti. Bakan Þahinle Türkçe bilmeyen bayanlardan Züleyha Kayar'la arasýnda ilginç bir anekdot yaþandý. Bakan Þahin AK Parti milletvekili Afif Demirkýran ve Ýl baþkaný Ali Ýlbaþ'ýn tercümanlýðý ile anlaþtýðý Kayar'a “Bana Kürtçe öðret, bende sana Türkçe öðreteyim.''dedi. Bakan Þahin daha sonra Kayarla birkaç kelime Kürtçe konuþarak hatýrýný sordu. Bakan Þahin daha sonra Yeni Mahalle Polis Merkezi ve Güres Caddesinde bir kafeyi ziyaret etti. Bakan Þahin son olarak özel bir ilköðretim okulu bahçesinde açýlan Ramazan Çarþýsýný gezerek burada ki vatandaþlarla sohbet ettikten sonra özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere ilden ayrýldý.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

02 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

DAHA KAÇ BÝN ÝNSANIN HAYATINI KAYBETMESÝ LAZIM? B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, ''Suriye'de akan kaný durdurmak için daha kaç bin kiþinin hayatýný kaybetmesine ihtiyaç var. Birileri bu noktada hesap yapýyor'' dedi. Ýnceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Bozdað'ý havaalanýnda Vali Ahmet Kara, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kýlýç, Belediye Baþkaný Nevzat Bozkuþ, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Ýl Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, Ýl Jandarma Komutaný Albay Osman Uçar ve AK Parti Ýl Baþkaný Ensar Erdoðdu karþýladý. Tören mangasýný selamladýktan sonra Kars Valiliðine geçen Bozdað, burada þeref defterini imzaladý. Gazetecilerin, ''Suriye'de yaþanan olaylarý Kerbela'ya benzettiniz. Suriye'de durum hiç iç açýcý görünmüyor'' sözü üzerine Bozdað, Suriye'de vicdanlarý kanatan olaylarýn yaþandýðýný söyledi. Suriye yönetiminin kendi insanlarýnýn üzerine tankla, topla, uçakla saldýrdýðýný ifade eden Bozdað, ''Orada kadýnlar, çocuklar, yaþlýlar, hastalar, masumlar hayatýný kaybediyor. Gün geçmiyor ki ölü sayýsý onlarý, bazen yüzleri bulmasýn'' dedi. Daha kaç bin insanýn hayatýný kaybetmesi lazým Türkiye olarak Þam yönetiminden halkýn taleplerine kulak vermesinin ve buradaki ölümlerin durdurulmasýnýn istendiðini hatýrlatan Bozdað, þunlarý kaydetti: ''Yapýlanýn zulüm olduðunu, bunu yapmanýn da zalimlik olduðunu her defasýnda ifade ettik. Oradaki ölümlerin durdurulmasý için elimizden gelen çabayý gösterdik. Çünkü Suriye bizim komþumuz. Akrabalýk iliþkilerimiz olan pek çok insan var orada, kardeþlerimiz var orada, bir yangýn var. Yangýnda insanlar yanarken, hayatýný kaybederken Türkiye'nin bu yangýn bizim sýnýrlarýmýzýn dýþýnda oluyor, bize ne, biz karýþmayýz demesi doðru olmaz. Her insan böylesi bir yangýn karþýsýnda nasýl bir tavýr almasý gerekiyorsa Türkiye de benzer bir tavýr almýþtýr. Bizim tavrýmýz doðrudur. Uluslararasý toplumun da bu konuda duyarlý olmasý lazým. Çünkü her gün insanlarýn öldüðü veya öldürüldüðü yerde hesap

yapýlmaz. Eðer bir yerde insanlar ölüyor veya öldürülüyorsa ve bu hadise cereyan ederken de uluslararasý toplumda bazýlarý hesap yapýyorsa hem tarih önünde hemde Allah önünde mesuliyetten kur tul ama zla r. Sur iye 'de þimd iye kada r 20 bini n üzerinde insanýn hayatýný kaybettiðini biliyoruz. Daha ka ç bi n in sa n ha ya tý ný kaybetmesi lazým, Su ri ye 'd ek i ak an ka ný n durmasý için, durdurulmasý için. Belli ki bazý ülkeler için bin yetmedi, 5 bin yetmedi, 10 bin yetmedi, 15 bin yetmedi, 20 bin yetmedi. Birileri bu noktada hesap yapýyor.'’ Suriye'de huzurun, sükunun, barýþýn bir an önce tesis edilmesi için uluslararasý bir çaba gerektiðini vurgulayan Bozdað, Türkiye'nin bu noktada hassasiyetini ortaya koyduðunu, mazlumun yanýnda yer aldýðýný söyledi. Alevi-Sunni her zaman kardeþçe yaþamýþtýr Bir gazetecinin ''Malatya'da meydana gelen ramazan davulcusu olayý Alevi-Sunni gerginliðine döndü. Kars da çok kültürlü bir þehir. 11 etnik kökene ait insan yaþýyor. Bu konuda bir deðerlendirmeniz olacak mý-'' sorusu üzerine Bozdað, þöyle devam etti: ''Türkiye'de insanlarýmýzýn arasýnda ki baðlar son derece kuvvetli. Bugüne kadar bu baðlarý bozmak isteyenler hiçbir zaman baþarýlý olamadý. Hadiseye de baktýðýmýz zaman bireysel iki aile arasýndaki bir hadise olduðu çok açýk. Ama hadisenin vukuundan sonra bu hadise üzerinden iki aile arasýna veya bunu daha da büyüterek toplumumuz arasýna fitne sokmak gayretinde olan kiþilerin özellikle sosyal medya aracýlýðýyla bunu yapmak isteyen provakatif yaklaþýmlarýn olduðunu da maalesef gördük. Ama vatandaþýmýz sað duyulu. Bunlara prim vermedi. Alevi-Sunni her zaman kardeþçe yaþamýþtýr.

Kýyamete kadar da bu toplumda kardeþçe yaþayacaktýr. Hiç kimse bu kardeþlik hukukunu bozmayý bugüne kadar baþaramadý bundan sonrada baþaramayacaktýr.'’ Kardeþliði güçlendiren iþleri herkesin yapmasý gerekirken kimilerinin kardeþlik hukukuna zarar verecek þeyleri köpürtmek isteyebildiðini ifade eden Bozdað, ''Ama milletimiz saðduyusu buna prim vermedi bundan sonrada vermeyecektir. Malatya'da yüzyýllardýr birlikte yaþayan kardeþlerimiz yine kýyamete kadar birlikte sevgi, saygý, kardeþlik hukuku içerisinde beraberce yaþayacaktýr. Kars'ta da insanlarýmýz birlik içinde, kardeþlik içinde, sevgi ve saygýyla yaþýyor. Bu manada büyük bir güzelliði Karslýlar asýrlardýr ortaya koymayý baþarmýþlar. Ben inanýyorum ki Kars'ýn engin kültürü, birlik anlayýþý, beraberlik anlayýþý, sevgi ve kardeþlik hukuku yine birlikte yaþama konusunda Türkiye'ye örnek olmaya devam edecektir'' diye konuþtu. Tasvip etmemiz söz konusu deðil Bozdað, Hatay'ýn Dörtyol ilçesinde milletvekilinin oðluyla polisler arasýnda yaþanan olayla ilgili görüþünün sorulmasý üzerine ''Onunla ilgili açýklamalar yapýldý. Bu hoþ bir hadise deðil. Tasvip etmemizde söz konusu deðil. Bununla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþ görevlendirdi. Gerekli soruþturmalar devam ediyor. Onlarla ilgili soruþturmalarýn sonucuna göre gerekenler yapýlacaktýr'' dedi.


02 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

SAYFA 6

- GÜNCEL -

14 02 Aðustos 03:16 05:09 12:29 16:19 Ramazan Perþembe

21:07

KOSÝDERÝN ÝFTAR YEMEÐÝ

Ýki bayram ayý eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü'l-Hicce aylarýdýr.

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Aile toplumun temelidir. Toplumun çekirdeðini teþkil eden ve birbirine akrabalýk baðý ile baðlý bireylerin karþýlýklý hak ve vazifelerine riayet ederek saðladýklarý huzur, ayný zamanda toplumsal huzurun kaynaðýný oluþturmaktadýr. Bu nedenle Dinimiz, aile yapýsýnýn saðlam olmasýna büyük önem vermiþ ve Peygamberimiz de bu hususta Müslümanlara örnek olmuþtur. Kur'an-ý Kerîm'de insanlarýn birbirlerini sevmeleri ve huzur içerisinde olmalarý konusunda ailenin önemi þöyle ifade edilmiþtir; “Kaynaþmanýz için size kendi (cinsi) nizden eþler yaratýp aranýzda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlýðýnýn) delillerindendir. Doðrusu bunda, iyi düþünen bir kavim için ibretler vardýr” Aile bireyleri hep birlikte üzerlerine düþen yükümlülükleri yerine getirirlerse ailede huzur ve mutluluk olur. Ailede en aðýr yük, anne-babanýn omuzlarýndadýr. Onlar, aile içerisinde örnek alýnan bireylerdir. Anne-babanýn birbirleriyle iyi geçinmeleri, edep, terbiye, disiplin ve güzel ahlak kurallarýna uymalarý gerekir. Bu, dinimizin bir emridir. Aile içerisinde doðabilecek sorunlar karþýlýklý anlayýþ, hoþgörü ve aile olma bilinci içerisinde büyütülmeden çözülmelidir. Cenâb-ý Hak, aile bireylerinin birbirlerine karþý fonksiyonlarý ve ailede çýkan problemin çözümü hakkýnda þöyle buyurmuþtur: Devamý Sayfa 3’te

Kocaeli Siirtliler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KOSÝDER) in geleneksel iftar yemeði veriliyor. Dernek baþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada “Derneðimizce bu yýl 5.si düzenlenecek olan iftar programý 4 Aðustos 2012 tarihinde Seka Park Otel de yapýlacaktýr. T ü m H e m þ e h r i l e r i m i z davetlidir.'’denildi.

AYDINLAR BELEDÝYE BAÞKANI MEMDUHOÐLU, ÝLÇEMÝZE BANKA ÞUBESÝ AÇILMASINI ÝSTÝYORUZ

Okul, kapalý halý saha, kapalý spor salonu, aile saðlýðý, aile saðlýðý merkezi, konaklama aðýrlýklý sosyal tesisler gibi Ancak henüz bir banka þubesi açýlmadý. Ýlçemiz iki bin nüfuslu bir ilçe ancak, kültür ve inanç turizmi açýsýndan büyük bir potansiyeli bulunmaktadýr. Her yýl yurt içinden ve yurt dýþýndan 300 bini aþkýn kiþi ilçemizdeki Ýbrahim Hakký Hz. Sultan Memduh Hz.'nin türbeleri ile diðer türbeleri ve Ýbrahim Hakký Müzesi, Kaletül Üstad Hassa Hatun ibadethanesi gibi mekânlarý ziyaret etmektedir. Ýlçe halký ve bu ziyaretçiler, bankacýlýk hizmetlerini ancak, il merkezine giderek karþýlayabilmektedirler. Bu durumun göz önünde bulundurularak ilçemize bir Ziraat Bankasý Þubesi açýlmasýný istiyoruz. Banka þubesinin açýlmasý ilçemizi ziyaret eden kiþilerin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðý gibi, ilçe ekonomisinin de geliþmesine katký yapacaktýr. Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðünden ilçemize bir þube kurulmasý için çalýþma baþlatmasýný istiyoruz.”dedi.

Ramazan bir bakýma tek tek her müslüman'ýn ve grup grup bütün Müslümanlarýn bir ay müddetle yeniden yoðun bir eðitime tabi tutulduðu bir aydýr. Gündüzleri oruç, namaz, dua, niyaz ve kur'an-ý kerim okumakla, geceleri teravih, tefekkür, dini kitap okuyup, dini ve ilmi sohbetler yapmak ve sahurlar ile dolu mübarek bir ay… Fert ve cemiyet açýsýndan büyük muhasebe ayý… Ramazan bütün inananlar için bir yeniden Ýslam'da diriliþ ayý… Evet Ramazan gelince Müslüman kendi kendisini hesaba çekmelidir. Þu kainat sarayýnýn dünya menziline gönderilen ve özellikle ebedi hayatýn saadetini elde etmek için vazifelendirilen bir insan olarak neler yaptým? Ebedi hayatým için neler hazýrladým? Diye nefis muhasebesine girmemiz lazýmdýr. Dünya hayatýmýzda bir kazanç temin etmek için her türlü çareye baþvururken, her fýrsatta istifadeyi düþünürken ebedi olan ahiret hayatý için en büyük fýrsat olan bu rahmet denizinden hakkýyla istifade etmeye çalýþmamýz lazýmdýr. Ýstifade etmenin birinci basamaðý kendi kendimizi kritik etmektir. Ben böyle bir ramazan ayýnda kiyamete kadar bütün insanlýða hak ve hidayet nurunu saçan Kur'an-ý, inandýðým peygambere gönderen Allah'a karþý, istenilen þekilde kulluðumu yapýyormuyum? Ramazan'ý deðerlendirmek sadedinde yapacaðýmýz nefis muhasebesinde özellikle kendimize þu soruyu sormalýyýz. Ramazan ayýnda inzal edilen O ilahi kelamdan tam istifade edebiliyor muyum? Ahlaký Kur'an olan Peygamberimi tam tanýyabiliyor ve ona tam itaat edebiliyor muyum? Bu sorularý kendimize sorarak güzel bir nefis muhasebesi yapacaðýz. Kusur,günah ve hatalarýmýzý idrak edip,onlardan hayat boyunca uzak durmaya söz vereceðiz. Bu söz ve ahdimiz için Ramazan'ý bir baþlangýç yapacaðýz. Yoksa sadece ramazan ayýnda bazý güzel hasletleri elde edip, kötü, çirkin ve haram olan davranýþlardan geçici bir müddet için uzak durmak, ramazan'ý deðerlendirmek sayýlmaz. Ramazan'ý kendimiz için ''yeniden Ýslam'da diriliþ'' ayý olarak kabul edecek ve diriliþi diri olduðumuz müddetçe sürdüreceðiz. Ramazandan sonra da Yüce Mevlamýz'ýn bize menfaatimiz için emrettiði her þeyi yapýp, yasakladýðý her þeyden kaçýnacaðýz. Oruçlu iken Allah'ýn bize lütfettiði iradeyi kullanarak, helal olan yemek içmek gibi bazý alýþkanlýklarýmýzý terk ettiðimiz gibi, emir dinlemeye alýþtýrdýðýmýz nefsimizin de haram ve kötü olan alýþkanlýklardan hayatýmýz boyunca uzak durmasýna çalýþmalýyýz. Alýþkanlýklarýmýza deðil Allah ve Resulüne itaat etmeliyiz. Ýþte bunu yapmaya muvaffak olursak Ramazaný deðerlendirdik diyebiliriz. Devam Edecek

02 Ağustos 2012 Perşembe Günü Gazetesi  

02 Ağustos 2012 Perşembe Günü Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you