Page 1

Siirt Valisi Musa Çolak'ýn eþi Gülsüm Çolak, okullara yaptýðý ziyaretler kapsamýnda, Siirt Merkez 14 Eylül Ýlköðretim Okulunu ziyaret etti. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengizhan Baþaran ve Okul Müdürü Abdulhakim Demir, öðretmenler ve öðrenciler tarafýndan karþýlanan Gülsüm Çolak, sýnýf ziyaretlerinde bulunarak, çocuklarla bir süre sohbet ettiði belirtildi. Öðrencilere çeþitli sorular soran Çolak bir süre de kitap okudu. Daha sonra sýnýflarda öðretmen ve öðrencilerle birlikte süt içtiler. Bir toplumun sosyalekonomik ve kültürel alanda kalkýnmasý eðitime verdiði deðerle ölçüldüðünü belirten Vali eþi Gülsüm Çolak,”Eðitim camiamýza destek olmak, sorunlarýný paylaþmak, çözmek, eðitim çaðýndaki tüm çocuklarýmýzýn eðitim olanaklarýndan en iyi þekilde faydalanmalarýný saðlamak ve ilimizdeki eðitim kalitesini yükseltmek amacýyla, eðitim kurumlarýný ziyaret ediyorum. Çocuklarýmýzý geleceðe

hazýrl arken, baþta a nne-ba balar o lmak üz ere, öðretmenlere ve toplumsal çevreye de önemli görevler düþmektedir. Çocuklarýmýzýn yarýnlara güvenle hazýrlanmalarý, eðitim süreçlerini saðlýklý ve güv en i çer isi nde tam aml ama lar ý ay rýc a okullarýmýzýn temel ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için de yoðun bir gayret ve çaba gösteriyoruz. Bu konuda hayýrsever vatandaþlarýmýzýn da

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu

katkýlarýný, desteklerini bekliyoruz.” diye konuþtu. Dah a so nra 14 Eyl ül i lkö ðre tim oku lun da, Anaokulu'nu da ziyaret eden Bayan Çolak' a minik öðrenciler, sevgi gösterisinde bulundu. Öðretmenlerinin öncülüðünde ilköðretime hazýrlanan minik öðrencilere, Vali eþi Gülsüm Çolak çikolata ikram ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Sýnýf ziyaretlerinden sonra öðretmenler odasýna geçen Gülsüm Çolak, öðretmenlerle, “Siirt Okuyor projesi” ve “Kýz çocuklarýnýn Okullaþtýrýlmasý projeleri”, konusunda görüþ alýþ veriþinde bulundu.

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 01 HAZÝRAN 2012 CUMA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2209

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Siirt Emniyet Müdürlüðünün yýl boyunca uyguladýðý gezelim Görelim Öðrenelim, Geleceðiniz Güvende ve Sokaktaki Ýnciler projelerine katýlan öðrenciler, yýlsonu etkinliði düzenlediler. Halk Eðitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuþan Vali Musa Çolak, bu tür projelerle polisin þahsýnda devletin çocuklarla buluþturulduðunu ve devletin þefkatli yüzünün gösterildiðini belirtti. Bu tür projelerin öðrencilerin sosyalleþmesi, kardeþliðin, dostluðun pekiþmesine bilgi ve becerilerinin artmasýna, devletimizle kaynaþmalarýna katkýda bulunduðunu belirten Vali Musa Çolak “ Þimdiden geleceðimizin inþaasý için geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Bu alanda emniyet müdürlüðümüz çok baþarýlý çalýþmalar yapýyor ve bu projeleri uyguluyor. Bu projelerle polisin þahsýnda çocuklarýmýzý devletle buluþturuyoruz. Çocuklarýmýz, polisin þahsýnda devletin adaletini, þefkatini ve Devamý Sayfa 6’da hoþgörüsünü birlikte yaþýyorlar.” Dedi.

Siirt Defterdarý Niyazi Özkaya halk arasýnda 2- B olarak bilinen orman vasfýný kaybetmiþ arazilere iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýndaki Kanunun yürürlüðü girmesi nedeniyle yaptýðý açýklamada hak sahibi vatandaþlar için bir fýrsat doðduðunu belirtti. Açýklama da þöyle denildi“6292 sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda Kanun 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Devamý 6’da

Siirt Valiliði ve Gap Bölge Ýdaresi Baþkanlýðý arasýnda“Entegre Kýrsal Kalkýnma Programý" iþbirliði protokolü imzalandý. Protokol kapsamýnda Baykan ve Þirvan ilçeleri pilot bölge seçildi. Protokolle ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan Vali Musa Çolak,“Entegre Kýrsal Kalkýnma Programý" ile belirlenen pilot ilçelerimizde kamu/sosyal altyapýya olan talep ile gelir getirici ekonomik faaliyetleri içeren kapsamlý ve katýlýmcý kýrsal kalkýnma planlarý oluþturulacaktýr.” Dedi. Protokol kapsamýnda,“ Entegre Kýrsal Kalkýnma Projesi Alt Bölge Belirleme Stratejik Plan çalýþmalarýnýn tamamlanarak, Siirt'inde içerisinde yer aldýðý her ilde 2 pilot ilçe belirlendiði ve bu kapsamda Baykan ve Þirvan, ilçelerinin pilot bölge olarak seçildikleri belirtildi. Çolak, “Entegre Kýrsal Kalkýnma Programý" ile belirlenen pilot ilçelerimizde kamu-sosyal altyapýya olan talep ve gelir getirici ekonomik faaliyetleri içeren kapsamlý ve katýlýmcý kýrsal kalkýnma planlarý oluþturulacaktýr. Pilot ilçelerimizde su daðýtýmý, eriþim yollarý, kanalizasyon sistemleri, toplum merkezleri, okullar, oyun parklarý, hayvan sulaklarý, gibi talepler göz önünde bulundurularak, vatandaþlarýmýza gelir getirici ekonomik faaliyetlere aðýrlýk verileceðini,” söyledi. Entegre Kýrsal Kalkýnma Programý ile ilçelerimizin güçlü-zayýf yönlerini, potansiyellerin ve dinamiklerin olduðu köylerin tespit edileceðini ifade eden Vali Musa Çolak, “köylerimizin eðitim-ihtiyaç analizlerini ve öne çýkan ürünlerin ön fizibilite raporu faaliyet planýný ve söz konusu alt-bölge için önem arz eden proje önerilerini kapsayacak ve uygulamaya konulacaktýr. Kýrsal alanlarýn ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarýyla daha etkin bir þekilde analiz edilmesi, buna dayalý olarak kýrsal kalkýnma politikalarýnýn yerel paydaþlarla birlikte kararlaþtýrýlmasý ve Kýrsalda yaþayan vatandaþlarýmýzýn yaþam standartlarýnýn yükseltilmesinde bu proje önemli bir katma deðer saðlayacaktýr.” diye konuþtu. Vali Çolak, Ýlçe kaymakamlýklarýmýz, Projenin uygulanmasýyla ilgili, 'Proje uygulama ekipleri'ni oluþturacaðýný, bunun da projelerin saðlýklý iþleyiþi için önem taþýdýðýný sözlerine ekledi.

KESK Þubeler Platformu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada “Hakem Kurulu'nun Kararý, Grevsiz Toplu Sözleþme Düzenin Ýflas Ettiðinin Ýspatý” iddia edildi. Açýklamada Hükümetin 2013 yýlýna iliþkin %3+%3 teklifinde ise bir deðiþiklik yapmadý. Kararýn 7'ye 4 alýnmasý ve “yetkili” konfederasyon olmakla övünen Memur Sen'in önerdiði akademisyenin yüzde 4+4'e onay vermesi, kamu emekçileri sendikal hareketi açýsýndan utanç verici bir durum olduðu öne sürüldü. Açýklamada Konfederasyonlarýn ve hizmet kolunda yetkili sendikalarýn yüzlerce madde ile ifade edilen taleplerini görmezden gelen Kurul tüm uyarlarýmýza raðmen açýk bir þekilde hükümetin noterliðini yapmýþtýr. 4 milyonu aþkýn kamu emekçisinin, emeklinin ve ailelerinin beklentilerini boþa çýkaran Kurul'un kararýný ve baþýndan beri hükümete olduðu gibi Hakem Kurulu'na da koltuk deðnekliði yaparak yandaþlýðýný bir kez daha ispatlayan konfederasyonu kýnýyoruz. Neresinden bakýlsa hükümetin baskýsý ile alýndýðý belli olan Hakem Kurulu kararý, kamu emekçileri tarafýndan kabul edilebilecek bir karar deðildir denildi.

ÝHD NÝN KAYIPLAR HAFTASI HABERÝNE ÝLÝÞKÝN HABERÝMÝZÝ YARINKÝ SAYIMIZDA OKUYABÝLÝRSÝNÝZ


SAYFA - 2

01 HAZÝRAN 2012 CUMA

- GÜNCEL -

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, nükleer enerjinin barýþçýl amaçlarla kullanýlmasýna dönük çok fazla icraat yapmak istediklerini bildirdi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) baðlý Ankara Sarayköy Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezi yerleþkesinde kurulan proton hýzlandýrýcý tesisin, resmi açýlýþý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý törenle yapýldý. Tesis, teknik özellikler bakýmýndan Türkiye'deki ilk proton hýzlandýrýcýsý teknolojisine dayalý radyoizotop üretim tesisi olacak. Törende konuþan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yýldýz, hükümeti, nükleer teknolojinin edinilmesi ve Türkiye'de yaygýn olarak kullanýlmasý konusunda yoðun bir kararlýl ýk içerisin de bulunduð unu ve bu kararlýlýðýn bir göstergesi olarak nükleer teknoloji alanýndaki yatýrýmlara öncelik verdiklerini söyledi. Nükleer teknoloji denilince akla ilk olarak nükleer santraller ge ld ið in i i fa de ed en Yý ld ýz , o ys a b u teknolojinin insan saðlýðýndan enerjiye, çevreden endüstriye kadar pek çok sektörü ilgilend iren ürünlerl e hizmet sunduðun u kaydetti. TAEK'in proton hýzlandýrdýðý tesisi ile Türkiye'de eksikliði hissedilen önemli bir alana daha el attýklarýný ifade eden Yýldýz, ''Bu alt yap ýyl a ber abe r nük lee r tek nol oji nin kullanýldýðý pek çok alanda yeni olanaklara k a v u þ m u þ o l a c a ð ý z ' ' d e d i . Türkiye'nin aslýnda nükleer

G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Malatya ziyareti kapsamýnda Ýnönü Üniversitesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na baðlý kýz yurdunu ziyaret etti. Burada öðrencilerle bir süre sohbet eden Kýlýç, öðrencilere zamanlarýný iyi deðerlendirmelerini ve öðrencilik süresince mutlaka bir yabancý dil öðrenmelerini tavsiye etti. Yurtta kalan üniversite öðrencilerine müjde veren Kýlýç, Türk Telekom ile iletiþim halinde olduklarýný, tüm yurtlara ücretsiz ve hýzlý internet paketi sunmayý planladýklarýný bildirdi. Öðrencilerin, mezuniyet töreni için Mala tya' ya gele n ebev eynl erin in kent te kalacak yer sorunu yaþadýklarýný söylemesi üzerine Kýlýç, yurt yetkililerine ailelerin de yurtlarda kalabilmesi konusunda talimat verdi. Daha sonra Ýnönü Üniversitesi'nde bitme aþamasýndaki bin öðrenci kapasiteli yurdu incele yen Kýlýç, müt eahhit lerden , binada beðenmediði yerlerin düzeltilmesini istedi. ''Devlet eliyle tiyatro, sinema, sanat ol ma z' ' Ýn ön ü Ün iv er si te si 'n de ki bi r kafeteryada gençlerle bir süre sohbet eden Kýlýç , Diya rbaký rlý bi r grup öðren cinin , ti ya tr ol ar ýn öz el le þt ir il me si ne il iþ ki n sorusunu yanýtladý. Tiyatrolarýn özelleþtirilmesi konusunun bir nevi sansür, yasak gibi algýlandýðýný belirten Kýlýç, þöyle konuþtu: ''T iya tro cu dev let mem uru old uðu nda , senaryosuna varýncaya kadar Kültür ve Turizm Bakanlýðý karýþýr. Dünyanýn hiçbir yerinde tiyatrocular devlet memuru deðildir. Daha serbest olsun, tiyatrolar özelleþsin. Özel akade miler e dönüþ sün. Tiyat rolar , istediði oyunu oynasýn. Vatandaþ gitsin istediðinden bilet alsýn. Eðer devlet olarak

kavramýyla yarým as ýr dý r t an ýþ tý ðý ný belirten Yýldýz, þunlarý söyledi: ''Bu süre içinde önemli tecrübeler edinil miþ olmasýna raðmen, yüzme dersleri veren bir hoca gibi gerek ün iv er si te le ri mi zd e g e r e k T A E K bünyesinde bu bilime s a h i p o l a n insanlarýmýz ne yazýk ki yüzme dersleri vermekte, ama bir denize girememiþ olmakta, bir havuza girememiþ olmakta. Bu tabii ki onlarýn suçu deðil. Bu tesisle beraber teoriden pratiðe doðru bütün uygulamalarý yapabilecekleri önemli bir icraat noktasýný yakalamýþ oluyoruz.'' ''Ýthalatý azaltýcý yapýya girmemiz lazým'' Bakan Yýldýz, nükleer enerjinin barýþçýl amaçlarla kullanýlmasýna dönük çok fazla icraat yapmak istediklerini, bu nedenle bir kýsým kamuoyu yanýlmalarýna da karþý duruþ ortaya koyacaklarýný bildirdi. Fransa'da bin kilometre uzunluðundaki Loire Nehri üzerinde 14 tane nükleer santral bulunduðunu, ayný zamanda Madrid'de, Londra'da, merkeze çok yakýn santraller bulunduðunu ifade eden Yýldýz, ''Dünya kültür mirasý arasýnda kabul edilen ve

balýk avlanýp, turizm yapýlan bir yerde her nasýlsa balýklara, turistlere bir þey olmuyor, ama biz bunu yapmak istediðimizde bizim balýklarýmýz ölüyor, turistlerimiz sýkýntý ç e k i y o r ' ' d i y e k o n u þ t u . Ýthal enerjilerle alakalý, mutlaka ithalatý azaltacak bir yapýya girilmesi gerektiðine dikkati çeken Yýldýz, bu nedenle nükleer enerji konusunda kamuoyu algýlamasýnýn deðiþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, TAEK Baþkaný Zafer Alper ve TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, tesisin açýlýþ kurdelesini birlikte kesti. Baþbakan Erdoðan, açýlýþýn ardýndan tesisi gezerek, yetkililerden bilgi aldý.

t i y a t r o l a r ý des tek lem ek ya da çocuklarýmýzý tiyatro izlemeye teþvik etmemiz gerekiyorsa biz de gidelim teþvik anlamýnda toplu bilet s a t ý n a l a l ý m , çocuklara verelim, t i y a t r o l a r a gönderelim. De vl et el iy le tiyatro, sinema, sanat olmaz. Þu an oyunlar, sena ryol ar kont rold en geçi yor. Serb est olsun, her oyun oynansýn. Biz de istediðimize gidelim, istediðimize gitmeyelim. Diyarbakýr'ýn sokaklarýndaki çocuklar çok önemli, tiyatrodan daha önemli. Tiyatro önemli ama onlar daha önemli.'' Ün iv er si te de ki pr og ra mý ný n ar dý nd an Malatya Valiliði, AK Parti Ýl Baþkanlýðý ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret eden Kýlýç, esnaf ziyaretinde de bulundu. "Dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var artýk'' Kýlýç, ziyaretlerinin ardýndan, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nca Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Malatya Gençlik Buluþmasý'' adlý programda ''Gençlik, Spor, Siyaset ve Liderlik'' konulu konferans verdi. Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduðunu belirten Kýlýç, bunun farkýna va rý lm as ý ge re kt ið in i sö yl ed i. Ke nd in i dinlemeye gelen gençlere çok çalýþmalarýný öneren Kýlýç, köyde çiftçilik de yapsalar, do kt or da ol sa la r o nl ar a i þl er in i i yi yapmalarýný tavsiye etti. Bu ülkenin nereden nereye geldiðinin iyi görülmesi ve unutulmamasý gerektiðini belirten Kýlýç, 10 yýl önce ilk AK Parti hükümeti kurulduðunda Türkiye'nin ihracat

rakamýnýn 36 milyar dolar olduðunu, geçen sene itibariyle ise bu rakamýn 130 milyar dolara çýktýðýný vurguladý. Türkiye'de 80 senede 6 bin, son 9 senede ise 16 bin kilometre duble yol yapýldýðýný kaydeden Bakan Kýlýç, ''Bir hükümet, bir iktidar ya yol yapar ya yolsuzluk yapar. AK Parti hükümetlerinin özeti budur. Bizim hükümetlerimiz yolsuzluk yapmadýlar, yol yaptýlar'' diye konuþtu. Geçmiþte ekonomide, saðlýkta ve eðitimde yaþanan sýkýntýlarý anlatan Kýlýç, ancak artýk Türkiye'de pek çok hizmetin deðiþtiðini ve geliþtiðini söyledi. Türkiye'nin ekonomik anlamda önemli adýmlar attýðýný dile getiren Kýlýç, ''Artýk, dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var'' dedi. Necip Fazýl Kýsakürek ve Arif Nihat Asya'nýn bazý þiirlerinden dizeler okuyan Kýlýç, gençlere deðerlere önem veren, kültürünü ve geleneklerini bilen, kendini geliþtiren bireyler olmalarýný tavsiye etti. Bakan Kýlýç, konferansta ayrýca gençlerin sorularýný da yanýtladý. Öðretmen atamalarýna iliþkin bir soru üzerine Kýlýç, ''Ömrünüzü atama beklerken geçirmeyin, kendinizi geliþtirin'' önerisinde bulundu.


SAYFA - 3

01 HAZÝRAN 2012 CUMA

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Ukrayna'nýn doðalgaz tedariðiyle ilgili konuda farklý projeler geliþtirilebileceðini belirtti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Ukrayna'nýn doðalgaz tedariðiyle ilgili konuda farklý projeler geliþtirilebileceðini belirterek, ''Karadeniz'deki bir enerji terminaline boðazlardan geçecek artý yükün bizim tarafýmýzdan olumlu karþýlanmadýðýný hep beraber biliyoruz. Biz, boðazlarýn yükünü hafifletmek için uðraþýyoruz'' dedi. Yýldýz, Katar Enerji ve Sanayi Bakaný Muhammed bin Salih el Sada ve Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayisi Bakan Yardýmcýsý Volodymry Makuha ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, Türkiye'ye doðalgaz kaynaklarýyla ilgili ihtiyacýný karþýlamak ve Ukrayna ile birlikle yapýlabilmesi halinde bir proje geliþtirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Türkiye'nin artan doðalgaz ihtiyacýný önemli kaynak ülkelerinden biri olan Katar ile de telafi etmek ve bunu artýrmak istediðini dile getiren Yýldýz, yaptýðýmýz çerçeve anlaþmalarýyla beraber hem spot hem de uzun dönemli kontratlar için önemli mesafe katedildiðini, bunu ticari sözleþmelerle, gerek fiyat gerekse diðer þartlarýyla beraber tamamlamak gerektiðini söyledi. Yýldýz, sorularý yanýtlarken, daha önce Ukrayna'nýn Karadeniz Bölgesi'nde bir LNG terminali yapmaya yönelik bir isteðine iliþkin bir soru üzerine, Ukrayna'nýn doðalgaz tedariðiyle ilgili konuda farklý projeler geliþtirilebileceðini belirterek, þöyle dedi: ''Karadeniz'deki bir enerji terminaline boðazlardan geçecek artý yükün bizim tarafýmýzdan olumlu karþýlanmadýðýný hep beraber biliyoruz. Biz, boðazlarýn yükünü hafifletmek için uðraþýyoruz. Farklý bir yerde enerji terminali kurulup Ukrayna'nýn hedeflerine yardýmcý olabileceðimizi, doðalgaz tedariðiyle ilgili çalýþma yapabileceðimizi, beraber heyetler dahilinde bu çalýþmayý yapabileceðimizi ilettik. Görüþmelerimiz devam ediyor.'’ TPAO'nun Irak'ta kazandýðý ihale Bakan Yýldýz, dün TPAO'nun Kuzey Irak'ta

kazandýðý ihaleye iliþkin bir soru üzerine, sadece Kuzey Irak ile deðil merkezi hükümet ile de yürütülen çalýþmalar olduðunu dile getirdi. Yýldýz, þunlarý söyledi: ''Ýster Kuzey Irak'la olsun ister merkezi hükümetle olsun, her birinin Irak'ýn toplam bütünlüðüyle beraber deðerlendirildiðini, bütün gelirlerin Irak halkýyla ortak paylaþýldýðýný bildiðimiz için onun biz ayrýsýný gayrýsýný görmüyoruz. Yeter ki Irak'ýn hýzlýca normalleþmesiyle alakalý yürüttüðümüz projeler Türkiye açýsýndan devam etsin. Türkiye herhangi bir ülke deðildir Irak için, son derece önemli bir komþudur, kardeþ ülkedir. Bizim enerji projeleriyle geliþtireceðimiz bütün yapýnýn, merkezi Irak hükümetiyle beraber yapýldýðýný bir kez daha vurgulamak isterim. TPAO'nun bu ihaleyi almýþ olmasýnda iki ülkenin kardeþliðine vurulmuþ farklý bir damga olarak bilinmesini isterim. Ayrý bir çalýþma yürütülmemektedir. Bütün çabalarýmýz ister Kuzey Irak'ta isterse merkezi hükümette olsun hepsi Irak'ýn bütünlüðüyle alakalý çalýþmalardýr.'’

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan, 2012 OcakNisan döneminde tarým ürünleri ihracatýnýn yüzde 9,6 arttýðý bildirildi.Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye Ýstatistik Kurumu geçici dýþ ticaret verilerine göre, 2012 yýlý Ocak-Nisan döneminde 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre ihracat yüzde 9,6 artarak 5 milyar 253 milyon dolara yükseldi. Ürün gruplarýna göre ihracat, süt ve süt mamullerinde yüzde 36,9'luk artýþla 177,3 milyon dolar, deðirmencilik ürünlerinde yüzde 12,1'lik artýþla 326,4 milyon dolar, þeker ve þeker mamullerinde yüzde 24'lük artýþla 165,7 milyon dolar, meyve sebze konservelerinde yüzde 12,6'lýk artýþla 561 milyon dolar, makarna ve diðer unlu mamullerde yüzde 31,6'lýk artýþla 403,4 milyon dolar olarak gerçekleþti.


SAYFA - 4

01 HAZÝRAN 2012 CUMA

- GÜNCEL -

T

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

ürkiye'nin ihracatý 2012 yýlý Nisan ayýnda , 2011 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 6,8 artarak, 12 milyar 676 milyon dolara ulaþtý, ithalatý ise yüzde 8 azalarak 19 milyar 274 milyon dolar oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan 2012 yýlý Nisan ayýna iliþkin geçici dýþ ticaret verileri açýklandý. Buna göre, geçen yýlýn Nisan ayýnda 11 milyar 873 milyon dolar olan ihracat, yüzde 6,8 artarak bu yýlýn Nisan ayýnda 12 milyar 676 milyon dolara yükseldi. Ýthalat ise yüzde 8 azalarak 20 milyar 953 milyon dolardan 19 milyar 274 milyon dolara geriledi. Dýþ ticaret açýðý bu dönemde yüzde 27,3 azalarak 9 milyar 80 milyon dolardan 6 milyar 598 milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný da yüzde 56,7'den yüzde 65,8'e yükseldi. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 2012 yýlý Nisan ayýnda ihracat önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,4 artarken, ithalat ise yüzde 4,2 aza ldý . Mev sim ve tak vim etk ile rin den arýndýrýlmýþ seriye göre de ihracat Nisan ayýnda bir önceki aya göre 6,4 arttý, ithalat yüzde 0,8 azaldý. Ekonomi Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Bakan Çaðlayan'ýn TUÝK tarafýndan açýklanan Nisan ayý dýþ ticaret rakamlarýný deðerlendirmesine yer verildi. Deðerlendir mesinde, rakamlarýný n beklentileri doðrultusunda gerçekleþtiðini, ithalatta düþme eðiliminin devam ettiðini ve ihracatýn arttýðýný belirten Çaðlayan, nisanda ithalatýn yüzde 8 düþtüðünü, ihracatýn yüzde

6.8 arttýðýný, dýþ ticaret açýðýnda makasýn daraldýðýný vurguladý. D ý þ ticaretimizde yaþanan olu mlu gel iþm ele rin ni sa nd a d a d ev am et ti ði ni if ad e ed en Bakan Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''2012 Nisan ayýnda, 2011'in ayný ayýna göre ihr aca tým ýzý n yüz de 6,8 artarak 12,7 milyar do la r, it ha la tý mý zý n yüzde 8 azalarak 19,3 milyar dolar olarak gerçekleþmesi, uyguladýðýmýz politikalarýn doðru iþlediðini gösteriyor. Uygulanan politikalar ve alýnan önlemlerin sonucu olarak geçen yýlýn ayný ayýnda 9,1 milyar dolar olan dýþ ticaret açýðýmýz yüzde 27,3 azalarak 6,7 milyar dolara geriledi. Bu gerileme ile dýþ ticaret açýðýnda makas daralmaya devam ediyor. Son 12 ayda ihracatýmýzýn 139 milyar 639 milyon dolar, ithalatýmýzýn ise 238 milyar 787 milyon dolara ulaþmasý ile dýþ ticaret açýðýmýz 100 milyar dolarýn altýna inmiþtir. Hükümetimizin aldýðý önlemler s ayesinde b u g erilemenin önümüzdeki dönemde de devam edeceðine ina nýy oru m.' ’ So n 12 ayl ýk d ýþ t ica ret dengesine bakýldýðýnda 99,1 milyar dolarlýk açýðýn bulunduðunu, enerji hariç býrakýldýðýnda ise dýþ ticaret açýðýmýz 48,7

milyar dolar civarýnda olduðunu belirten Çaðlayan, 2011 Kasým ayýnda 61,2 milyar dolar olan enerji hariç dýþ ticaret açýðý son 13 ayýn en düþük rakamýna geldiðini, bu rakamýn 2011 Nisan ayýnda 49,6 milyar dolar seviyesinde olduðunu ifade etti. ''2011 Nisan ayýnda Avrupa Birliði'nin ihracatýmýzdaki payý yüzde 48,9 iken, Nisan 2012'de yüzde 37,6'ya gerilemesi, ancak ihracatýmýzýn yüzde 6,8 oranýnda artarak 12,7 milyar dolara ulaþmasý ihracatçýlarýmýzýn Pazar çeþitlendirmesi ve yeni pazarlara açýlým, alternatif Pazar bulmada baþarýlý olduðunu gösteriyor'' ifadelerini kullanan Çaðlayan, Mýsýr'a baþlatýlan Ro-Ro seferleriyle birlikte Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Körfez ülkelerine olan ihracatýn olumlu geliþmelerin görüleceðini kaydetti.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR

ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 5

01 HAZÝRAN 2012 CUMA

- GÜNCEL - BÝLÝM -

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Türkiye'nin bütün Tatarlarýn yurdu, Tataristan, Kazan, Volga, Ýdil'in Türklerin kendi yurdunda hissettiði nefesin nefeslendiði ilk yerler olduðunu söyledi. Dautoðlu ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Rüstem Minnihanov, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde düzenlenen ''Tataristan Kültür Günleri'' etkinliðine katýldý. Bakan Davutoðlu, yaptýðý konuþmada, 2007 yýlýnda Tatarlarýn milli bayramý, ''Sabantuy'' için gittiði Tataristan'da Ýdil boylarýný görünce Türkiye'nin nehirlerini hatýrladýðýný belirterek, burada Sakarya boylarýndaki Yunus Emre'nin ezgileriyle Ýdil boylarýndaki Tatar ozanlarýnýn ezgilerinin ayný dili paylaþtýðýnýn gözünün önünden geçtiðini söyledi. Ortak dilin güzel mirasý olan Türkçe ezgilerin, Sakarya'dan, Kýzýlýrmak'tan 200 yýl önce Ýdil boylarýna ulaþtýðýný gördüðünü ifade eden Davutoðlu, "(Bu topraklar bizim topraklar, bizim yurdumuz) diye düþündüm. Bugün Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla birçok vesileyle karþýlýklý olarak söylediðimiz gibi, Tü rk iy e b üt ün Ta ta rl ar ýn yu rd ud ur . Tataristan, Kazan, Volga, Ýdil bizim kendi yurdumuzda hissettiðimiz nefesin nefeslendiði ilk yerlerdir" diye konuþtu.

'' Ta ta rl ar ne ka da r gurur duysa azdýr'’ A v r a s y a steplerinin birçok göçe tanýklýk etttiðini ancak bir yeri yurt edinip, o yerde büyük mede niye t kura nlar ý az gördüðünü v u r g u l a y a n Davutoðlu, "Kazan ve Volga böyle medeniyet merkezleridi r. Bütün Tatarlar bununla ne kadar gurur duysalar azdýr" dedi. Damadýnýn Tatar olduðunu ifade eden Davutoðlu, bu nedenle "Torun tarafýndan Tatarým" dediðini söyledi. Tür kle r ve Tat arl arý n büy ük bir çýnarýn iki kardeþ kolu olduðunu vurgulayan Davutoðlu, bu iki kolun artýk birleþtiðini ve birbirlerini daha iyi tanýdýðýný belirtti. Davuto ðlu, "Bu birlik teliði miz ebediy ete kadar sürecek. Bu birliktelik Türkiye ile Ru sy a Fe de ra sy on u ar as ýn da do st lu k köprüsü oluþturacak" ifadesini kullandý. Bakan Davutoðlu, Tatarlarýn milli bayramý Sabantuy için bu yýl da Kazan'a gitmeyi planladýðýný kaydetti.

Cumhurbaþkaný

Minnihanov

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Rüstem Minnihanov ise Türk ve Tatar halklarýnýn atalarýndan miras kalan bir zenginliðinin bulunduðuna iþaret ederek, "Dilimiz, dinimiz, tarihimiz, kültürümüz ayný ve benziyor. Bizim amacýmýz tarihten gelen baðlarý daha da pekiþtirmek ve güçlendirmektir" diye konuþtu. Minnihanov, Türkiye ve Rusya Federasyonu hükümetlerinin desteðiyle Tataristan'ýn gittikçe güçlendiðini de kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Türk ve Tatar sanatçýlar tarafýndan þarkýlar okundu, çeþitli opera ve bale gösterileri sergilendi.

Ý

srail'deki bilim adamlarý, biyolojik olmayan kiral kristallerin daha önce düþünüldüðüne göre çok daha fazla bollukta bulunduðunu gösterdi ve bulgular “kiral” kavramý üzerindeki mevcut karmaþayý çözecek gibi gözüküyor. “Kiral” terimi, ayna görüntüsü üzerine çakýþtýrýlamayan bir nesneyi belirtmek için kullanýlýr, örneðin insan elleri kiraldir. Kiralliðin anlaþýlmasý ve tanýnmasý önemlidir, çünkü kiral molekülün yapýlmasý her iki ayna görüntüsünün (veya enantiyomerin) yapýlmasýna olanak tanýyacaktýr ve bu ayna görüntüleri sýklýkla çok farklý kimyasal özelliklere sahip olacak. Bir enantiyomer için seçici olan kiral kristaller ayýrma veya katalizör olarak kullanýlabilir ve bu sebeple çok istekle aranmaktadýr. Þu anda, kimyacýlar biyolojik olmayan kristallerin yaklaþýk %10'luk bir kýsmýnýn kiral olduðunu düþünüyor, biyolojik olmayan moleküllerde de durum aynýdýr. Ancak, Kudüs Ýbrani Üniversitesi'nden David Avnir ve Chaim Dryzun, kristal veritabanlarýndaki kristal bilgilerini inceledi ve biyolojik olmayan kiral kristallerin oranýnýn %23 kadar yüksek bir deðer olduðunu gösterdi. Georgetown Üniversitesi (ABD)'de kristal uzmaný olarak çalýþan Jennifer Swift, çalýþmanýn, kiral katýlarýn yüzdesinin çok büyük oranda azýmsandýðýný söylüyor ve kiral özellikleri bilmeden gözardý edilmiþ pek çok katýya yeniden dikkatle bakmanýn gerekliliðini vurguladýðýný söylüyor. Biyolojik olmayan kiral kristallerin sayýsýný büyük oranda yok saymak kýsmen kiralliðin tanýmýnda yatýyor olabilir. Kristal kiralliði, kristalin boþluk grubuna baðlýdýr; yani kristal biriminin grubu simetrisinden dolayý bu gruba dahildir. Araþtýrma ekibi bazý boþluk gruplarýnýn kiral olmamasýna raðmen, boþluk grubunun simetrisinden dolayý daima kiral kristaller verdiðini anlatýyor. Avnir þöyle diyor: “Bir kimyacý 'kiral kristaller' þeklinde bir arama yaparsa yaklaþýk 130 bin kiral ve biyolojik olmayan kristal içinde yaklaþýk 100 bin kiral kristali (akla zarar bir miktar) kaçýracaktýr”. Avnir, þöyle ekliyor: “Keþfedilmeyi bekleyen, kiral olma potansiyeline sahip fonksiyonel malzemelerden gezegende büyük bir miktarda var”. Gelecekte, araþtýrma ekibi moleküllerin neden belli kiral yapýlarý oluþturduðunu araþtýrmayý hedefliyor. Ekip, kiral moleküllere nazaran neden çok fazla biyolojik olmayan kiral kristallerin olduðunu açýklayabilmeyi umuyor.

UZ S T U UM

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


01 HAZÝRAN 2012 CUMA

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Vali Çolak, projelerin uygulanmasýnda ve etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçenleri kutladý. Sunucularýnda projelerde aktif olarak rol alan öðrencilerden seçilen etkinlikte öðrenciler Kürtçe ve Türkçe halk müziði parçalarýný seslendirdiler. Özellikle Kürtçe türküler büyük alkýþ aldý. Necip Fazýl Kýsakürek ve Mehmet Akif Ersoy'un þiirlerinin de yorumlandýðý etkinlikte sahnelenen “Deliler Hastanesi” adlý skeçte büyük ilgi gördü. Halk oyunlarý gösterileri ile devam eden etkinlik bir öðrencinin arkadaþlarý adýna duygu ve düþüncelerini dile getirmesi ile sona erdi. Etkinlikte projelerde aktif olarak görev alan ilköðretim ve ortaöðretim öðrencileri arasýnda düzenlenen þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren 18 öðrenciye tablet bilgisayarlarý Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak, Emniyet Müdürü Recep Güven ve eþi Nurdan Güven diðer davetliler tarafýndan verildi. Bir bölümü SODES kapsamýnda uygulanan üç proje ile özellikle aileleri ile baðlarý zayýflamýþ veya sokakta çalýþmak zorunda kalan çocuklarla kentin varoþlarýnda yaþayan baþarýlý öðrencilere ulaþýlýyor. Bu öðrencilerin bir bölümüne yýl boyu öðretmen kökenli polisler tarafýndan ücretsiz eðitim veriliyor. Bir bölümü de gezi ve benzeri etkinliklere katýlýyorlar. Projelere 2500 civarýnda öðrencinin aktif olarak katýldýðý öðrenildi.

Bu Kanunla; Hazineye ait tarým arazilerinin (tarla, bað, bahçe gibi) 31.12.2011 tarihinden önce kullanýcýsý olan vatandaþlarýmýza, kullandýklarý taþýnmazlarý doðrudan satýn almalarýný saðlamaya yönelik düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bu kapsamda; peþin satýþta indirim, uzun vadeli ve faizsiz taksitlendirme gibi hak sahibine çeþitli kolaylýklar saðlanmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý ve bu tarihi fýrsattan faydalanabilmeleri için; doðrudan satýþ hakkýndan yararlanacaklarýn 30 Ekim 2012 tarihine kadar; tapularý iptal edilen ve iade hakkýndan yararlanacaklarýn ise 28 Nisan 2014 tarihine kadar Defterdarlýðýmýz Milli Emlak Müdürlüðüne veya ilgili Malmüdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Aksi halde; kullanýcýlarýn doðrudan satýn alma haklarý düþecek ve bu Kanunla getirilen kolaylýklardan yararlanamayacaklarý gibi bazý yaptýrýmlara da maruz kalacaktýr. Hak sahibi vatandaþlarýmýzýn bu tarihi fýrsattan yararlanmalarý için süresi içerisinde dilekçe, nüfus cüzdaný fotokopisi, mirasçý ise veraset ilamý, varsa ecrimisil bedelini ödediðine dair belge örneði ile baþvurmalarý gerektiðini tekraren hatýrlatýr tüm vatandaþlarýmýza ve ülkemize hayýrlý olmasýný dilerim.”

BAYKAN VE PERVARÝDE KAÇAK SÝGARA ELE GEÇÝRÝLDÝ Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen iki ayrý operasyonda kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Baykan ve Pervari Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen yol kontrol ve aramlarýnda iki araçta toplam 13.495 paket kaçak sigara ele geçirildi. Þüpheli 3 þahýs gözaltýna alýnýrken, ele geçirilen kaçak sigaralar ve araç muhafaza altýna alýndý.

Siirt'te yapýmý planlanan Baran Regülatörü ve HES projesinin çevresel etki deðerlendirme süreci devam ediyor. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; Ýlimiz Eruh sýnýrlarý içerisinde Miran Enerji Elektrik Üretim Ltd.Þti tarafýndan yapýlmasý planlanan “Baran Regülatörü ve HES” projesine iliþkin hazýrlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliðinin 14. Maddesi gereðince “Çevresel Etki Deðerlendirilmesi Olumlu” bulunduðu belirtildi.

Engelli kavramý zihin, ruh, beden ve uzuvlarda bulunan bir arýza veya hastalýk sebebiyle hayatýný sürdürmede, iþlerini görmede ve topluma uyum saðlamada sýkýntýsý bulunan kimseleri ifade eder. Ýster saðlýklý, ister engelli olsun; her insan Allah'ýn yeryüzünde yarattýðý en kýymetli ve en deðerli varlýktýr. Kur'an-ý Kerim'de “Biz insaný en güzel biçimde yarattýk” “Allah size þekil verdi ve þeklinizi en güzel yaptý” v.b ayetlerle bu gerçeðe dikkat çekilmiþtir. Yüce Allah'ýn yeryüzünde yarattýðý ve kýymet verdiði varlýklarýn en þereflisi insandýr. Engelli veya saðlýklý, zengin veya fakir, siyah veya beyaz, Allah katýnda bütün insanlar eþittir. Birinin diðerine karþý üstünlüðü yoktur. Kur'an-ý Kerimde Yüce Allah; “Benim katýmda en üstün olanýnýz bana karþý gelmekten en çok sakýnanýzdýr.” buyurmakta, Peygamberimiz (S.AV.) de “Allah sizin suretlerinize ve servetlerinize bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar” buyurmuþtur. Allah'u Teala, insanlarý fiziki yapýsýna ve sahip olduðu dünyevi imkanlarýna göre deðil, emir ve yasaklara uyup uymadýðýna göre deðerlendirir. Ayrýca rengi, dili, cinsi, fiziki ve zihinsel durumu ne olursa olsun insan, hem Allah'ýn hem de yaþadýðý ülkenin hukuk sisteminin tanýdýðý haklardan yararlanma özgürlüðüne sahiptir. Bir insanýn engelli olmasý onu birtakým haklardan mahrum býrakýlmasýný gerektirmez. Engelli veya saðlýklý herkesin, insan olmanýn onur ve nimetini paylaþmasý gerekir. Engelli kimselere sahip çýkmak ve onlarýn haklarýný koruma, insan haklarýna saygýnýn ve adaletin gereðidir. Ülkemiz de ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak özürlü sayýsý 8,5 milyon civarýndadýr. Bu kardeþlerimize sahip çýkmak, ihtiyaçlarýný gidermek, haklarýný korumak ve gereken ilgiyi göstermek onlara yardýmcý olmak görevimizdir. Biz bu kardeþlerimize yardým eder, sýkýntýlarýný giderirsek, Allah da bize yardým eder, sýkýntýmýzý giderir. Efendimiz (S.A.V.) “Kim mü'min kardeþinin bir ihtiyacýný karþýlarsa Allah da onun ihtiyacýný karþýlar. Kim mü'minin bir sýkýntýsýný giderirse, Allah'da onun kýyamette bir sýkýntýsýný giderir buyurmuþtur. Engelliler küçümsenmemeli, hor görülmemeli, toplumdan dýþlanmamalýdýr. Peygamberimiz (S.A.V.) “Bir kimsenin mü'min kardeþini küçümsemesi kötülük olarak ona yeter.” buyurmuþlardýr. Peygamberimiz (S.AV.) engelli kimseler yardýmcý olmayý da sadaka saymýþtýr. “Yoldan dikenleri ve taþlarý atmak, körlere yol göstermek, saðýra ve dilsize iþitinceye kadar anlatmak sadakadýr.” buyuran Peygamberimiz, (S.A.V.) özürlülere sahip çýkmýþ ve haklarýný koruyarak onlara yakýn ilgi ve þefkat göstermiþtir. “Bakýma muhtaç sahipsiz kimselerin sorumluluðu bize aittir.” sözüyle özürlülere toplum ve devlet olarak sahip çýkýlmasýný istemiþtir. Bizler de bu bilinç ve duyarlýlýk içinde olmalýyýz. Her þeyden önce insanlarýmýzýn engelli olmamalarý için gerekli tedbirleri almalýyýz. Kur'an-ý Kerimde engellilerden bahsedilmekte ve insanlarýn engellilere yaklaþýmýnýn ne olmasý gerektiði ayetlerle açýklanmaktadýr. Engelileri sevmek,onlarla ilgilenmek ve onlara moral vermek birer sadaka olduðunu unutmayalým.onlarý sevindirmenin Yüce Allahý ve Hazreti Peygamberi sevindirmek olduðunu da hiçbir zaman unutmayalým. Öyleyse Kuran'a göre deðersiz insan yoktur. Her Ýnsan Allah katýnda deðerlidir. Engelli veya özürlü her insanýn dünya nimetlerinden ve güzelliklerinden yaralanmaya haklarý vardýr.

01 Haziran 2012 Cuma Günü Gazete Sayfaları  

01 Haziran 2012 Cuma Günü Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you