Page 1

Nove tehnologije

Obnovljive surovine

Internet

Trgovina in blago za üiroko potroünjo

Komunikacija

Fotovoltaika

Medicinske raziskave

Kratka predstavitev Vetrna energija

»International Private Equity II«, Sklad Renditefonds 61

let Kratka doba ca. 6 . a. nost preko 10% p st o n o d a n va o k öa Pri


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Uöinki inflacije na vsakodnevno äivljenje Vse se draäi *

Po 10 letih EUR 134

Danes EUR 100

Po 20 letih EUR 181

* pri 3-odstotni inflaciji (letna rast cen)

Primer Meüani kruh nastane s kombinacijo surovin (moka, voda, kvas in sol) ter öloveükega dela. Ta kruh je bil leta 1970 narejen iz enakih sestavin in je predvidoma imel podoben okus kot danes. Povpraüevanje je od takrat malo nihalo. Lahko reöemo, da je osnovna vrednost izdelka stabilna. Razlika danaünjim cenam je ta, da je enak kruh, ki je imel leta 1970 ceno pribl. 0,80 evra, danes na voljo za 3,45 evra. Öe primerjamo, kaküno »kupno moö v kruhu« ima stranka pri svojem dejanskem prihodku, ugotovimo naslednje: öeprav ima stranka na voljo trikrat veö denarja kot leta 1970, dobi zanj v letu 2011 manj kruha kot leta 1970.

Ta primer dokazuje naslednje: kljub trikratnemu prihodku je kupna moö manjüa.

Cena kruha

Bruto prihodek in kupna moö 35.000

4,00 EUR

3,45 EUR

3,50 EUR 3,00 EUR

2,50 EUR

2,00 EUR 1,43 EUR

1,00 EUR

5.000

0,50 EUR

1953

1963

1973

20.000

10.000

0,86 EUR

0,32 EUR

0 1983

Cena za kg kruha

1993

2003

24.633 EUR 17.022 EUR

15.000

1,92 EUR

1,50 EUR

0,00 EUR

28.938 EUR

25.000

2,50 EUR

0,50 EUR

32.003 EUR

30.000

2011

10.877 6.488

7.950

11.903 9.354 EUR

12.830

11.575

9.276

3.975 EUR 2.076 EUR

1953

1963

1973

Ütevilo ütruc kruha

1983

1993

2003

2011

za bruto prihodek

Deleäi podjetja so preverjena moänost za kombiniranje zaüöite pred vplivi inflacije iz naslova stvarne vrednosti in privlaönih naloäbenih priloänosti. Sklad »International Private Equity II« druäbe Kønig & Cie. vam s svojo üiroko razprüenostjo v veö kot 400 ciljnih podjetjih zagotavlja najveöjo moäno naloäbeno varnost.

»Öe vlada zniäa vrednost denarja, da ogoljufa vse upnike, temu pojavu vljudno reöemo inflacija.« George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za knjiäevnost leta 1925

2


Kønig & Cie. Kratek ekspoze

»International Private Equity II«

Lastniüki kapital – tri faze udeleäbe

Naloäbena faza

Faza naraüöanja

V prvih dveh do treh letih naloäbe ne zagotavljajo izmerljivega povratka. Vrednost udeleäbe pada.

Faza dobiöka

Vrednost udeleäbe

Primeri • Nov izdelek ali podjetje üe ni znano oz. üe ne dosega prihodka. • Knjigovodska vrednost sklada je niäja od vplaöil, sklad se razvija negativno.

100%

Leta 1

2

Naloäbena faza

3

4

5

6

Faza naraüöanja

7

8

9

S prvimi uspehi naraste vrednost od 3. do 5. letu, vendar üe ne doseäe vrednosti naloäbe.

Faza dobiöka

Vrednost udeleäbe 100%

Leta 1

2

Naloäbena faza

3

4

5

6

Faza naraüöanja

7

8

9

Po petem letu vrednost udeleäbe naraste in doseäe dobiöek.

Faza dobiöka

vi vlagate tukaj!

Vrednost udeleäbe

Primeri • Nadaljnje naraüöanje prepoznavnosti, tako da promet od prodaje oöitno preseäe pripadajoöih stroükov. • Po optimizaciji finanöne strukture se udeleäbe podjetja prenesejo na druge investorje ali kotirajo na borzi.

100%

Leta 1

2

3

4

5

6

Primeri • Izdelki in podjetja krepijo svojo prepoznavnost in ustvarjajo dobiöek. • Naloäbe ustvarjajo prve povratne tokove in konzervativno naravnane knjigovodske vrednosti rastejo.

7

8

9

Najboljüi öas za naloäbe je ZDAJ. Sklad INPEQ II je preskoöil fazo investicije in naraüöanja ter nemudoma preüel na fazo dobiöka. Öe boste vlagali zdaj, boste ustvarili dobiöek ob nakupni vrednosti.

Prihajajoöi Exit: Hilcorp Energy Company Hilcorp Energy Company, ciljni sklad KKR

1.200 USD 1.000 USD 800 USD 600 USD

+

700 mio. dobiöka

(Kohlberg Kravis Roberts & Co.), druäba za oskrbo z nafto in plinom, Houston, Teksas, ZDA Kljuöni podatki • Ustanovljena leta 1989 • Tretje najveöje zasebno podjetje na svojem podroöju Trenutno pribl. 570 zaposlenih • Od odkupa druäbe KKR znova v zasebnih rokah (prej javno podjetje) • Nakupna cena v drugem öetrtletju leta 2010: 400 milijonov ameriükih dolarjev • Druäba KKR je podjetje prodala druäbi Marathon Oil Company • Prodajna cena v öetrtem öetrtletju leta 2011: 1,1 milijarde ameriükih dolarjev • Dobiöek: 700 milijonov ameriükih dolarjev

5% 17

400 USD 200 USD 0 USD Nakup 2010

Prodaja 2011

Udeleäite se pri tem dobiöku.

3


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Pregled udeleäbe Ime sklada

Kønig & Cie. Sklad Renditefonds 61 »International Private Equity II«

Izdajatelj

Kønig & Cie. II. International Private Equity GmbH & Co. KG

bmp AG

Svetovalec in ustanovni partner

Odgovornost

Odgovornost je omejena na komanditni vloäek brez obveznosti doplaöila

Trajanje sklada

do 31. 12. 2017, moänost podaljüanja trikrat po eno leto

Premoäenje sklada Najmanjüa udeleäba Naöin vplaöila Davöni naört

25 milijonov evrov Najmanjüa udeleäba 5.000 evrov plus 5 % agio takoj 100% plus agio Osebna druäba za upravljanje s premoäenjem, ki äeli poleg neobdavöenih prihodkov od prodaje doseöi tudi prihodke, na katere je treba odtegniti davek na viru.

Izplaöila

10% letno, potem delitev dobiöka v razmerju 90% vlagatelji, 10% menedäment

Naloäbeni koncept

USD 2.500.000 – 25 ciljnih investicij

DRAPER FISHER JURVETSON

USD 5.000.000 – 80 ciljnih investicij

USD 5.000.000 –10 ciljnih investicij

EUR 4.000.000 –10 ciljnih investicij

USD 5.000.000 – 30 ciljnih investicij

EUR 4.000.000 – 5 ciljnih investicij

EUR 2.000.000 – 25 ciljnih investicij

• Kønig & Cie. »International Private Equity II« je zasnovan kot krovni sklad in sam neposredno ne vlaga v podjetja. • Cilj je doseöi öim veöjo varnost z zelo üiroko razprüenostjo. • Naloäbe izkljuöno v velika in znana podjetja s podroöja lastniükega kapitala, kot so KKR, Carlyle, Wellington Partners in Asia Alternative Capital Partners.

Objave v tiskanih medijih

a naloäbe Idealen öas z al. 5/2011 it p a k i n b e s a vz

4

naörtujejo i rj to s e v in i n Finanö ij na borzi. ducate kotac 3/2011


Kønig & Cie. Kratek ekspoze

»International Private Equity II«

Draper Fisher Jurvetson Draper Fisher Jurvetson Fund IX • Ustanovljen leta 1987 • Träni segment: tvegani kapital • Velikost sklada: 600 milijonov ameriükih dolarjev • Prednostne naloge naloäb: Severna Amerika, Azija, Evropa,

DRAPER FISHER JURVETSON

• Naloäbe v tehnoloüka podjetja (IT, nanotehnologija, öista tehnologija) • Vstopna vsota INPEQ II: 5 milijonov ameriükih dolarjev

Raziskave moäganov in alzheimerjeve bolezni • Ustanovljeno leta 2009 • Razvijalec prenosnih laserskih naprav za raziskave moäganskih valov • Ocena od doma, neposredna diagnoza • Eno izmed najbolj inovativnih podjetij na svetu na podroöju medicine • Dobitnik nagrade „Connect Most Innovative New Product Awards 2010“ • Zmagovalec tekmovanja „US San Diego Entrepreneur challenge 2008“

Vodilni poloäaj na trgu ZDA na podroöju solarnih sistemov • Ustanovljeno leta 2006 • Ponuja solarne sisteme za zasebne odjemalce in ustanove • Celoviti storitve, naörtovanje, namestitev, vzdräevanje, financiranje in odkup • Veö kot 15.000 strank v razliönih zveznih dräavah ZDA • Dobitnik nagrad „Renewable Energy World 2011“, „Best Clean Tech 2011“ in „Bester Anbieter regenerativer Energien 2010“

Drugi spektakularni izhodi in naloäbe druäbe Draper Fisher Jurvetson

5


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Kohlberg Kravis Roberts & Co Sklad KKR 2006 • • • • •

Ustanovljen leta 1976 Velikost sklada: 18,25 milijarde ameriükih dolarjev Vstopna vsota INPEQ II: 5 milijonov ameriükih dolarjev Träni segment: veliki in zelo veliki odkupi podjetij Prednostne naloge naloäb: Severna Amerika, Azija, Evropa, predvsem industrijska podjetja

Angleüko podjetje za veleprodajo kozmetiönih in farmacevtskih izdelkov

Dobiöek

Mio. GBP 800 600 400

Investicija INPEQ II

200 0

2007

2008

2009

2010

• Proizvodnja farmacevtskih izdelkov pod lastno blagovno znamko in generiönih izdelkov • 3.280 drogerij in 115.000 zaposlenih v 25 dräavah po vsem svetu • Prodaja 250 milijonov izdelkov na leto • Dobiöek v letu 2007 (pred naloäbo): < 10 milijonov britanskih funtov • Dobiöek v letu 2010: > 600 milijonov britanskih funtov

Razvoj inovativnih umetnih sklepov

USD mio. 1.000

• Zaposluje veö kot 7.200 ljudi • Prisotnost v veö kot 100 dräavah • Promet veö kot 2,5 milijarde ameriükih dolarjev od leta 2006 • Leta 2007 je bilo prevzeto in umaknjeno z borze

Dobiöek

800 600 400 Investicija INPEQ II

200 0 2006

2007

2008

2009

2010

Hitro rastoöa bolniüniöna organizacija v ZDA

USD Mrd. 4 3 2

Operativna likvidnost

Investicija INPEQ II

+55%

1 0 2008

6

2010

• Trenutno 160 bolniünic in 100 samostojnih organizacijskih enot z veö kot 180.000 zaposlenimi • Träni deleä veö kot 5 % na ameriükem trgu • Redne naloäbe v bolniüniöno opremo • Naraüöanje operativnega denarnega toka od naloäbe: 55 %


Kønig & Cie. Kratek ekspoze

»International Private Equity II«

Wellington Partners Venture Capital Tehnoloüki sklad Wellington Partners Ventures IV • Träni segment: tvegani kapital • Velikost sklada: 250 milijonov evrov • Prednostne naloge naloäb: naloäbe v zgodnje faze razvoja, Nemöija, öisto, informacijska in komunikacijska tehnologija • Vstopna vsota INPEQ II: 2 milijona evrov

Razvoj cenovno ugodnih zalogovnikov energije na osnovi gorivnih celic • Sedeä podjetja: Tel Aviv, Izrael • Naloäbe druäbe Wellington Partners: 2008 • Podroöje poslovanja: öista tehnologija, zalogovniki energije, ki skrbijo za cenovno ugodno izravnavo obremenitev pri obnovljivih energetskih virih. Obnovljiva energija je v mediju za shranjevanje na voljo tudi zunaj öasov oskrbe („... ko üe najmanjüa sapica uplahne ...“).

Zalogovniki s tekoöino so inovativno sredstvo za shranjevanje, primerno tudi za energijo moöi veö megavatov.

Inovativna solarna tehnologija iz Nemöije • Proizvajalec organskih tankoplastnih sonönih celic • Prvi naörtovan proizvodni obrat: 2011 • Prvi za trg pripravljeni izdelki: 2012 • Trenutno najviüji obseg tveganega kapitala zadnjih deset let v Evropi: 18 milijonov evrov • 10. novembra 2010 – druäbi Heliatek in IAPP sta dosegli za izdelke pomembno rekordno uöinkovitost organskih sonönih celic

Sodelavci 60 +73%

40 20 0 2010

2011

Üvedski proizvajalec tehnologije nano LED (nLED) • Razvoj diod nLED. Slednje odlikujejo visoka uöinkovitost, nizka poraba energije, dolga äivljenjska doba in nizki proizvodni stroüki. • Tesno sodelovanje z univerzo v Lundu s Üvedske • Druäba F&E ima veö kot 11 let izkuüenj

7


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Terra Firma Capital Partners Terra Firma Capital Partners III • • • • •

Ustanovljen leta 1994 Träni segment: veliki odkupi podjetij Velikost sklada: 5,5 milijarde evrov Prednostne naloge naloäb: Evropa, Avstralija, ZDA Vstopna vsota INPEQ II: 4 milijoni evrov

Ameriüki proizvajalec vetrnih elektrarn

USD Mio. Promet 12 10 +175% 8 6 Investicija 4 2 0 2009

• Ustanovljeno leta 2002 • Sedeä podjetja v New Yorku, ZDA • Obstojeöe elektrarne s skupno moöjo 62 megavatov • Naörtovanje dodatnih vetrnih elektrarn s skupno moöjo 740 MW

2010

Eno od vodilnih svetovnih podjetij za oddajo letal v najem

USD Mio. Dobiöek 200 175 150 125 100 Investicija 75 50 2006 2007 2008

+65%

2009

• Trenutno v lasti pribliäno 230 letal • Dodatnih 115 novih letal naroöenih pri proizvajalcih Boeing in Airbus • Naloäba leta 2006 • Leta 2007 prevzem druäbe Pegasus Airline • 70 strank v 45 dräavah

2010

Druga najveöja farma za vzrejo goveda v Avstraliji

USD Mio. Vrednost podjetja 350 +50% 300 Investicija 250 200 150 100 50 0 2009 2011

8

• Pribl. 350.000 glav äivine • Lastna vzreja bikov • Lastni paüniki na povrüini 5.700.000 hektarjev (enako povrüini Nizozemske in Kosova skupaj) • Prodaja predvsem na zahtevni azijski trg


Kønig & Cie. Kratek ekspoze

»International Private Equity II«

The Carlyle Group Carlyle Europe Partners III • • • •

Ustanovljen leta 1999 Träni segment: veliki odkupi podjetij Velikost sklada: 5,38 milijarde ameriükih dolarjev Prednostne naloge naloäb: Evropa, zdravstvo, banöni sektor, mediji, telekomunikacije, gastronomija, moda in nove tehnologije • Vstopna vsota INPEQ II: 4 milijoni evrov

Mednarodno upravljanje z gotovino • Vodilno podjetje na trgu na podroöju bankomatov • Veö kot 80 % najveöjih ponudnikov finanönih storitev so njihove stranke • Veö kot 2.000 zaposlenih v 20 dräavah • Prihodek od prometa v letu 2010: 305,6 milijona britanskih funtov

GBP Mio. 40 Investicija 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 2009

Dobiöek

2010

Francoska hotelska veriga v nizkem cenovnem razredu s hoteli v Franciji, Nemöiji, Italiji in na Poljskem • • • •

Ustanovljena leta 1990 Pribliäno 230 hotelov, od tega 37 v Nemöiji Sobe, prilagojene invalidom Leta 2010 je podjetje kupila druäba Carlyle za 480 milijonov evrov

EUR Mio. 50

Promet v Nemöiji +61%

40 30

Investicija

20 10 0 2009

2010

Italijansko podjetje za modo in proizvodnjo oblaöil • Äe veö kot 50 proizvaja zelo kakovostna oblaöila za üport in prosti öas ter je prisotno po vsem svetu • Prihodek od prodaje celotnega koncerna v letu 2010: 429 milijonov evrov (2009: 373 milijonov evrov) • Kotacija na borzo predvidoma leta 2011

EUR Mrd. 1,5

Vrednost podjetja +200%

1,0 0,5

Investicija

0,0 2008

2011

9


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Oak Hill Capital Partners Oak Hill Capital Partners III • • • •

Ustanovljeno leta 1999 Träni segment: prevzem z vzvodom srednje velikih podjetij Velikost sklada: 3,8 milijarde ameriükih dolarjev Prednostne naloge naloäb: Severna Amerika, zdravstvo, banöni sektor, mediji, telekomunikacije in nove tehnologije • Vstopna vsota INPEQ II: 5 milijonov ameriükih dolarjev

Ameriüki ponudnik storitev informacijske tehnologije

USD Mio. 100

• • • • •

Promet

80 60 40

Investicija INPEQ II

Ustanovljeno leta 1999 Veö kot 200 zaposlenih 16 podatkovnih srediüö 1.500 poslovnih strank 3-letna rast veö kot 130 %

+90%

20 0

2007

2008

2009

Ameriüka veriga zabaviüö, ki pod eno streho zdruäujejo igre na sreöo in restavracije

30

• Ustanovljena leta 1982 • Trenutno 58 podruänic s 7.500 zaposlenimi • Preden jo je kupila druäba Oak Hill Capital Partners, je bila vpisana v borzno kotacijo newyorüke borze • Kotizacija na borzo äe pred tem

Dobiöek

USD Mio. 40 Investicija INPEQ II

+27%

20 10 0

Q1 2010

Q1 2011

Eno od vodilnih svetovnih podjetij za oddajo letal v najem • Trenutno za najem ponujajo 80 letal • Manj emisij zaradi novih letal • Trenutno pribl. 1,1 milijarde ameriükih dolarjev lastnega kapitala • Letalskim druäbam ponujajo tudi upravljanje najema

10


Kønig & Cie. Kratek ekspoze

»International Private Equity II«

Asia Alternative Capital Partners Asia Alternative Capital Partners • • • • • •

Ustanovljen leta 2006 Träni segment: azijska druäba za upravljanje krovnih skladov Velikost sklada: 515 milijonov ameriükih dolarjev Prednostne naloge naloäb: Azija, tvegani kapital in tudi veliki odkupi podjetij Vstopna vsota INPEQ II: 2,5 milijona ameriükih dolarjev Zaprto äe maja 2007

Naloäbe v krovni sklad Asia Alternatives azijskem prostoru

Naloäbe po branäah (%)

• Naloäbe v 30 ciljnih skladov po vsej Aziji • Z veö kot 180 ciljnimi podjetji • Vse od naloäbe ustvarjenih veö kot 75 milijonov ameriükih dolarjev preseäkov • Ciljna podjetja v vseh azijskih metropolah Trgovina s potroüniükim blagom 34% Industrija 26% IT/mediji 22% Finance 13% Drugo 5%

Skupne naloäbe v Aziji Naloäbe Lastniüki kapital

Naloäbe po dräavah (%)

• Glavni naloäbeni cilj je Kitajska, naraüöajoöi trend • Japonska oböutno upada za Korejo in Indijo

Kitajska 45% Korea 10% Japonska 5% Avstralija 3%

Skupne naloäbe v Aziji Lastniüki kapital v Aziji • Okoli 110 milijard povratnega toka iz 25 naloäb v lastniüki kapital od leta 2005 v Aziji • Povpreöni faktor od leta 2005: 2,75 • V letu 2010 najveöji povratni tok od leta 2005, 10 naraüöajoöi trend

Indija 9% Jugovzhodna Azija 4% Drugo 23%

Naloäbe / Dobiöek Lastniüki kapital v Aziji USD Mrd. 25 20 15 10 5 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Naloäbe

Povratni tok kapitala

11


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Uspeh z razprüitvijo v veö kot 400 podjetjih Nekaj primerov ciljnih naloäb:

Sklad »International Private Equity II« je z namenom zagotovitve öim boljüe varnosti zasnovan kot krovni sklad, öigar ciljni skladi ponujajo öim veöjo raznolikost vaüih udeleäb. Trenutno je pod skladom »International Private Equity II« sedem ciljnih skladov z udeleäbami v veö kot 400 podjetjih iz vseh gospodarsko moönih svetovnih regij. Pri vkljuöevanju v portfelj imajo prednost podjetja iz razliönih gospodarskih panog in iz razliönih razvojnih stopenj. Za doseganje öim üirüega portfelja se tudi ciljni skladi razlikujejo med seboj glede na naloäbene strategije. Poslediöno so lahko v portfelj vkljuöena podjetja od novih podjetij vse do uveljavljenih globalnih podjetij vseh vrst.

12


Kønig & Cie. Kratek ekspoze

»International Private Equity II«

Nekatere prodaje pri katerimi ste udeleäeni!

EXIT Exit: 2010 Poveöanje vrednosti za: 370%

EXIT Exit: 2010 Poveöanje vrednosti za: 280%

EXIT Exit: 2010 Poveöanje vrednosti za: 210%

EXIT Exit: 2010 Poveöanje vrednosti za: 100%

EXIT Exit: 2010 Poveöanje vrednosti za: 350%

13


»International Private Equity II«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Kønig & Cie. »International Private Equity II« Hamburüka emisijska hiüa Kønig & Cie. GmbH & Co. KG razvija in realizira od bank in koncernov neodvisne naloäbene ponudbe na podroöjih morski promet, sekundarni trg za äivljenjska zavarovanja, nepremiönine, zasebni lastniüki kapital (private equity), obnovljive energije in infrastruktura. Od ustanovitve v letu 1999 je Kønig & Cie. uvedla 80 skladov s skupnim obsegom naloäb v viüini 4,2 mrd. evrov. Celotni portfelj je v vsoti izplaöil, odplaöil in likvidnosti ob koncu leta 2009 za 5,86% nad priöakovanimi vrednostmi. (Analiza uspeünosti poslovanja 2009)

Analitiki o skladu »International Private Equity II«

»Predpostavka za uöinkovito stabilizacijo z dodajanjem lastniükega kapitala je strokovno upravljanje premoäenja v povezavi z nadpovpreöno razprüitvijo – kar je v obeh primerih zagotovilo za sklad Kønig & Cie. INPEQ II.« »Za poznavalce naloäb lastniükega kapitala predstavlja sklad Kønig & Cie. INPEQ II glede kakovosti edinstveno ponudbo.«

Skupno ovrednotenje: »Zelo dobro«

»Skupna ocena: zelo dobro«, »Dobre lastnosti in potencialni donos ciljnih skladov dokazujejo potencial top kvartilov.«

Informacije, preglednost in storitve doloöajo dnevno poslovanje emisijske hiüe Kønig & Cie. To so neobvezujoöe kratke informacije: stanje julija 2011. Odloöilnega pomena za udeleäbo so izkljuöno prodajna broüura Kønig & Cie. »International Private Equity II« in dodatki, ki jih lahko naroöite prek naslednjih stikov.

Kønig & Cie. GmbH & Co. KG | Axel-Springer-Platz 3 | 20355 Hamburg | www.emissionshaus.com Telefon +49.40.369757-333 | Telefax +49.40.369757-390 KINGConsulting Finanöno svetovanje d.o.o. | Trdinova ulica 5 | 1000 Ljubljana www.kingconsulting.si | info@kingconsulting.si

International Private Equity II kratka predstavitev  

krovni sklad, raznolikost udeležbe portfelij iz različnih gospodarskih panog