Page 1

2011

»Investment Portfolio III« Sklad Renditebeteiligung 74

osredotoöen v obnovljivo energijo okoljsko usmerjen izkljuöitev genske tehnike izkljuöitev oboroäitve izkljuöitev poskusov na äivalih izkljuöitev atomske energije


»Investment Portfolio III«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Ponudba Naloäbeni portfelj »Investment Portfolio III« vlagatelju zagotavlja moänost vlaganja v najzanimivejüe naloäbene razrede zaprtih skladov. Naloäbe, usmerjene v stvarno premoäenje na podroöjih plovbe, infrastrukture, nepremiönin in drugih premoäenjskih skladov, npr. s podroöja obnovljivih energetskih virov, omogoöajo moöno razprüitev vloäenega kapitala. Portfelj sestavljajo ütevilne ciljne naloäbe, ki se v veliki meri razvijajo neodvisno ena od druge. Vlagatelj lahko z zgolj eno pristopno izjavo uäiva v najprivlaönejüih trgih s podroöja zaprtih skladov. Na ta naöin naöela portfelja »Investment Portfolio III« izvrstno zdruäujejo varnost in priloänost visokih donosov. Struktura udeležbe Infrastruktura „Infrastructure International I“ 30%

Ladijski sklad „King Robert“ 25%

Nepremiöine „Wohnwerte Deutschland“ 20 %

Obnovljivi viri energije „LHI Solar Deutschland III“ 25%

lasten opis

Prednosti vlaganja v stvarno premoäenje Stvarno premoäenje je blago, katerega vrednost je drugaöe kot pri denarnih vrednostih v samem blagu, torej v njegovi sestavi. Naloäbe v stvarno premoäenje so naloäbe v predmete, ki imajo doloöeno vrednost. Protivrednost naloäbe so resniöni predmeti, na primer ladje ali nepremiönine. V primerjavi z denarnimi vrednostmi ima stvarno premoäenje vedno dejansko vrednost. Vrednost gospodarskega blaga je zagotovljena, saj je to v naüem äivljenju nujno potrebno. Ta kaäe trenutno träno vrednost, zato razvrednotenje zaradi inflacije nanjo veöinoma ne vpliva. Nasprotno pa pri naloäbah v stvarno premoäenje sploüen dvig cen (inflacija) navadno omogoöa donosno poveöanje vrednosti. Stvarno premoäenje se praviloma dolgo ohrani, zato je tudi njegova vrednost dolgotrajna. Äivljenjska doba ladij veöinoma znaüa veö kot 30 let, äivljenjska doba nepremiönin pa je pogosto üe bistveno daljüa, kar omogoöa stabilne donose.

Izguba vrednosti denarja zaradi inflacije Pri 3-odstotni inflaciji bo vaš denar po 23 letih ohranil zgolj polovično vrednost.

10.000 €

4.963 € Doba

Prednosti razprüenih naloäb Pri naloäbenem portfelju »Investment Portfolio III« je äe mogoöe opaziti deleäe iz ütirih naloäbenih segmentov. Med temi deleäi so tudi »Infrastruktur International I«, nepremiöninski sklad »Wolfsburg-Fallersleben«, solarni park »LHI Deutschland III« in ladja za prevoz razsutega tovora MS »King Robert«. Vpisani deleäi so za naloäbenike äe bili donosni.


»Investment Portfolio III«

Kønig & Cie. Kratek ekspoze

Infrastruktura – ogrodje gospodarstva vsake dräave Infrastrukturni objekti, kot so pristaniüöa, letaliüöa ter podjetja za oskrbo z elektriöno energijo in za odstranjevanje odpadkov in odpadnih voda, zagotavljajo osnovno oskrbo prebivalstva in se navadno razvijajo neodvisno od gospodarske rasti. Ker je potreba po oskrbi z elektriöno energijo in vodo, prevoznih storitvah in odstranjevanju smeti vedno enaka, se povpraüevanje kljub naraüöajoöim cenam ne spreminja. Visoka varnost prihodkov je dobra zaüöita pred inflacijo, sploüno zviüevanje cen pa hkrati navadno omogoöa donosno poveöanje vrednosti. Veö informacij na www.kingconsulting.si - produkti!

Wohnwerte Deutschland »Wolfsburg-Fallersleben« Nepremiönina je bila kupljena marca 2008. Nepremiönina je v kraju Wolfsburg v srediüöu mestne öetrti Fallersleben ter vkljuöuje stanovanja, trgovine in storitvene lokale. V bliäini naloäbene nepremiönine leäi stanovanjska öetrt, prebivalci katere lahko v poslovnem srediüöu »Schulzen Hof« opravljajo vsakodnevne nakupe. Raven kupne moöi prebivalcev mesta Wolfsburg je 124 in je glede na nemüko povpreöje (100) zelo visoka. Poslovna povrüina srediüöa »Schulzen Hof« je v celoti v najemu, delno tudi podjetjem za trgovino na drobno, ki opravljajo storitve po vsej dräavi. Zaradi teh glavnih najemnikov je srediüöe pogosto obiskano, kar tudi ostalim trgovcem na drobno zagotavlja potrebne oböasne stranke. Stalna struktura najemnikov: 16 stanovanj, 18 poslovnih povrüin, 146 parkirnih mest (76 notranjih).

LHI Solar Deutschland III Solarni park je s svojo ekoloüko tehnologijo na ravni sodobne fotonapetostne tehnike. Viüina cen za odkup elektriöne energije, pridobljene iz zadevnega energijskega vira, so do leta 2029 ostale nespremenjene, kot doloöa nemüki zakon EEG o odkupnih cenah za elektriöno energijo (ErneuerbareEnergien-Gesetz). Ker je bil solarni park na omreäje prikljuöen äe v 3. öetrtletju leta 2009, si je za 20 let zagotovil takratno odkupno ceno v viüini 0,3194 EUR/kWh. Od oktobra 2010 ta za primerljive solarne parke znaüa samo üe 0,2537 EUR/kWh. Solarni park LHI Solar Deutschland III Finsterwalde – Lichterfeld naloäbenikom omogoöa trenutne prednosti solarnega srediüöa v Nemöiji pod pogoji iz preteklega leta. Nespremenjene odkupne cene zagotavljajo visoko varnost dohodka. Za naüe izkuüeno partnersko podjetje Q-Cells sta znaöilni visoka strokovnost in zanesljivost na podroöju solarne energije – s svojo udeleäbo pa boste vstopili v svetlo obdobje. V druäbi LHI imajo skoraj 40 let izkuüenj na podroöju finanönega strukturiranja.

Bulk carrier »King Robert« King Robert je tovorna ladja, ki prevaäa kosovno in razsuto blago po mednarodnih trgovskih poteh. King Robert je oddana v najem druäbi Sanko Steamship dobo petletnega öarterja s fiksno najemnino v viüini 48.000 USD/dan. Veö informacij na www.kingconsulting.si produkti!


OKVIRNI PODATKI Investicijske druäbe

Kønig & Cie. F¨nfte Dach Investment GmbH & Co. KG Kønig & Cie. Sechste Dach Investment GmbH & Co. KG

Ime sklada Kønig & Cie.

„Investment portfolio III“

Investicijska kvota

ca. 95 %

Emisijski kapital

EUR 5.000.000

Minimalna udeležba

EUR 5.000

Vstopna provizija

0%

VARNOST Naložba v številne donosne udeležbe pri stvarnem premoženju z razliönih podroöij Priznani partnerji z dolgoletnimi izkušnjami (npr. General Electric, Credit Suisse) Razpršitev, ki je edino zagotovilo, za katerega ne boste plaöali premije

IZPLAÖILA Vraöanje sredstev iz naslova udeležb v ciljnih skladih, priöakovana donosnost 8,2 % letno (glede na analizo FondsMedia). Predvidevan potek izplaöil 2011 5%

2012 7%

2013 7%

2014 7%

2015 10%

2016 10%

2017 10%

2018 10%

2019 10%

2020 10%

2021 10%

2022 20%

2023 40%

2024 40%

EMISIJSKA HIÜA »KØNIG & CIE. GMBH & CO. KG«

Lastniüko vodena druäba Glavni sedeä: Hamburg

„Kønig & Cie. je

Obseg vlaganj: 4,4 milijarde evrov

paradno podjetje

81 skladov

na trgu zaprtih

ca. 32.000 vlagateljev

skladov.“

Kønig & Cie. GmbH & Co. KG | Axel-Springer-Platz 3 | 20355 Hamburg | www.emissionshaus.com Telefon +49.40.369757-333 | Telefax +49.40.369757-390 KINGConsulting Finanöno svetovanje d.o.o. | Trdinova ulica 5 | 1000 Ljubljana www.kingconsulting.si | info@kingconsulting.si


2011

»Investment Portfolio III« Sklad Renditebeteiligung 74

osredotoöen v obnovljivo energijo okoljsko usmerjen izkljuöitev genske tehnike izkljuöitev oboroäitve izkljuöitev poskusov na äivalih izkljuöitev atomske energije

Investment Portfolio III  

nalozbeni portfelij, nalozbeni razredi zaprtih skladov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you