Page 1

>>> DE

VRIJWILLIGER CENTRAAL 2006 - 2009


Drie jaar

Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het belang van vrijwilligers is voor diverse organisaties groot. En er is meer. Maatschappelijke veranderingen en een zich terugtrekkende overheid maken het werk van vrijwilligers belangrijker dan ooit. Zorg- en welzijnstaken worden meer en meer aan de mensen zelf overgelaten. Dit betekent dat het vrijwilligerswerk in omvang en belang verder toeneemt. Vrijwilligers worden zich bewuster van hun rol en willen hun vaardigheden versterken. Vaak zijn ze op zoek naar de juiste plek om kennis te vergaren. Ook worden er steeds meer eisen aan de vrijwilligers zelf gesteld. Wettelijke regelingen en verhoogde eisen van deskundigheid vragen om specifieke kwaliteiten en competenties van de vrijwilligers. De vraag naar training en scholing neemt daardoor toe. Reden genoeg voor Rijnstad, met ruime ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk, om in 2006 van start te gaan met Volare, het expertisecentrum voor Arnhemse vrijwilligers. Inmiddels is Volare al drie jaar lang dé plek voor vrijwilligers voor bijscholing, training en coaching. Ruim 2.000 Arnhemse vrijwilligers volgende er een training of cursus. Daarbij konden ze kiezen uit ruim 200 verschillende trainingen of cursussen.

een berg ervaring!

Dit aanbod spreidt zich uit over een breed gebied van deskundigheidsbevordering. Van omgaan met geweld tot computervaardigheden en van leren voorzitten tot weerbaarheidstrainingen. Bijzonder is dat er steeds vaker gezocht wordt naar maatwerk voor specifieke groepen, nieuwe initiatieven en invalshoeken. Drie jaar na de start is het tijd om terug te kijken. Bijvoorbeeld in dit boekje! We kunnen terugblikken op een periode met een groeiend aanbod en een sterk toenemend aantal deelnemers. In drie jaar werd er gepionierd, gezocht naar de juiste vorm en de juiste middelen. De komende tijd is er ruimte om met de opgedane ervaring te werken aan de toekomst. De vraag dringt zich op hoe we onze ervaringen kunnen inzetten om een nóg beter aanbod te realiseren. We bekijken hoe en met welke prioriteiten Volare in de toekomst kan werken. Eén ding zal blijven gelden: de vrijwilliger staat centraal!

Mede namens het team van Volare, Stef Visser

Teamleider Volare

Pagina 2 >>>


machtigde, was de overstap naar de opleiding Sociaal Cultureel Werk van het ROC RijnIJssel minder spannend en heftig voor de Arnhemse. Eén dag per week gaat ze naar school, de vier overige dagen werkt ze in het centrum. Daar heeft ze nu een coördinerende functie waarbinnen zij het totaalaanbod van kinderactiviteiten vormgeeft. Daarbij wordt nauw samengewerkt met stagiaires, vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld van Sportbedrijf Arnhem. De theorie van de opleiding en praktijk van alledag, sluiten daarmee naadloos op elkaar aan. Maar het is ook Annika’s eigen flexibele instelling die ervoor zorgt dat ze hetgeen ze via haar opleiding leert, binnen de doelgroep die haar zo na aan het hart ligt, in de praktijk brengt. “Dit is natuurlijk een prachtige kans die ik hier krijg.” Annika van der Mee vindt de lessen die ze via Volare volgde het voorbeeld van maatwerk in onderwijs. Belangrijk was de flexibele

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

ANNIKA VD MEE

houding van de trainers waar het ging om de inhoud van het aanbod. Vanuit de behoefte van de groep, kwamen kwesties aan bod waarover twijfels of vragen bestonden. Hierdoor profiteerde elke deelnemer optimaal van

EEERST VRIJWILLIGSTER NU PROFESSIONAL

de lessen. “We werken hier veel met allochtone kinderen. Op bijeenkom-

Om op een leeftijd van 27 jaar al 15 jaar ervaring te hebben in het vrijwil-

gevoel kinderen minder te bieden dan ik zou willen. Dan vroeg ik me af:

ligerswerk, is een opmerkelijke prestatie. Voor Annika van der Mee is het

zijn ze zo onbeleefd of interesseert het ze geen bal wat ik vertel. Tijdens

zelfs meer dan dat. Zij wist via het vrijwilligerswerk dat ze deed voor de

de cursus Multi Culti leerde ik dat meisjes uit sommige culturen je niet

kookclub, de kinderdisco, de meidenclub, het kinderkamp, etc. een ‘echte’

aankijken maar naar de grond staren. Dat doen ze uit respect, niet omdat

baan te bemachtigen in Wijkcentrum Klarendal. Ze moest wel gewoon

ze je niet de moeite waard vinden. Toen ik dat wist, kon ik beter met de

solliciteren! Dat ze uiteindelijk als meest geschikt uit de bus kwam, was

meiden omgaan, ons contact is er beter van geworden.” Als Volare er niet

een beloning voor jaren, maar vooral vertrouwen in Annika’s professiona-

voor Annika was geweest, had haar toekomst er wel degelijk anders uit-

liteit en motivatie om verder te ontwikkelen.

gezien. Jarenlang vrijwilligerswerk vanuit het hart vormt geen keiharde

sten van de Meidenclub leek het soms of we elkaar niet verstonden, niet begrepen. Dat is jammer, want daardoor bleef echt contact uit, had ik het

CV, om verder te komen zijn papieren nodig. Annika vertelt dat naast een berg ervaring ook de door haar gevolgde cur-

“Stilstand was niet goed geweest, ik was hier echt aan toe. Wie weet ga

sussen van Volare het kwartje de goede kant op deed rollen. “Ik volgde

ik verder als ik mijn MBO-diploma heb, eigenlijk wil ik het liefst gediplo-

er onder andere de cursussen kinderwerk en intercultureel werk. Na tien

meerd kinderwerker worden. Mét een HBO-diploma op zak. De weg er

jaar ervaring op de werkvloer, betekenden deze lessen een theoretische

naar toe is dan misschien anders verlopen dan bij anderen, ik ben er wel

toevoeging, verdieping”. Doordat ze via Volare een reeks certificaten be-

gekomen!

Pagina 3 >>>


Hannie is weduwe, heeft twee zoons –de jongste is nu 16- en wil graag vooruit. Ze vindt het leuk om met kinderen te werken. “Omdat ik zie wat ik voor de kleintjes beteken, maar ook omdat er zelf zo van geniet. Haar vrijwilligerswerk bij Rijnstad heeft een nieuwe dimensie gekregen door de cursussen die ze bij Volare volgde. In eerste instantie hadden die vooral met de inhoud van haar werk te maken. Het begon met kinder-EHBO, maar richtte zich ook al snel op andere onderwerpen. Zo doorliep Hannie een cursus receptiemedewerkster. Daar leerde ze dat contact met anderen makkelijker is dan ze van nature dacht. Een telefoongesprek voeren was voor haar een verschrikking, het geven van een interview als nu ondenkbaar. Ook de cursus vergadertechniek zorgde voor extra zelfvertrouwen. “Ik hield mijn mening altijd maar een beetje voor me, vond het al snel niet belangrijk of minstens te eng om er voor uit te komen. Nu praat ik makkelijker mee, weet ik dat mijn

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

HANNIE VAN DEN DRIESSCHEN

ervaring er toe doet.” Ook cursus facilitaire dienstverlening, omgaan met moeilijke kinderen en binnenkort zelfs een cursus PowerPoint maken het werk voor Rijnstad voor Hannie extra de moeite waard. Maar bij cursussen blijft het

AL 13 JAAR VRIJWILLIGSTER, NU EEN ECHTE OPLEIDING

niet, sinds kort zit ze ‘echt’ op school. Via trainer Hugo Klapmuts van

Hannie van den Driesschen (48) is een bekende Arnhemse. Tenminste,

Facilitaire Dienstverlening ll.

Volare kwam Hannie in aanraking met ROC RijnIJssel. Daar volgt ze, samen met vier andere vrijwilligers uit de wijk, de erkende opleiding

dat vinden de kinderen in Malburgen Oost. Daar is Hannie nu al 13 jaar betrokken bij het kinderwerk in de wijk. Via het peuterwerk en de ouder-

Elke week zit Hannie één dag in de schoolbanken, terwijl ze de verlich-

raad van de school, rolde ze richting de lunchclub, kerst- en rommel-

ting om 20 uur per week praktijkervaring op te doen, binnen haar vrij-

markten, wijkfeesten en meer. Daarnaast werkt ze als overblijfmoeder

willigerswerk in Malburgen vormgeeft. De opleiding duurt in principe

en verricht ze diverse congiërgeklussen op de school. “Als het maar met

twee jaar. Als het haar lukt een diploma op dit niveau te bemachtigen,

kinderen te maken heeft, want dan ben ik op m’n best”, vertelt ze.

vergroot ze daarmee haar kans op een betaalde baan. “En die kans heb

‘Nu praat ik makkelijker mee, weet ik dat mijn ervaring er toe doet’’ Pagina 4 >>>

ik nodig, want over twee jaar, als de jongste 18 is, vervalt het wezenpensioen. Dit is voor mij dé kans om, binnen het werk waarin ik het liefst actief ben, een betaalde baan te vinden. Het diploma, opgeteld bij mijn ervaring, moet het mogelijk maken mijn financiële situatie te verbeteren.”


hetgeen ze in al die jaren hebben gedaan. Voor het onderwijs zijn dit geweldige leerlingen, geen leerling is zo gemotiveerd als een vrijwilliger! Als iemand jarenlang 30 uur per week voor anderen klaarstaat, kun je wel nagaan dat er sprake van drive is.” “Vooraf is een voorlichtingsbijeenkomst geweest waar gezocht werd naar raakvlakken bij alle vrijwilligers. Het bleek dat er voornamelijk kinderwerk en facilitair werk werd gedaan. Voor kinderwerk is taal een belangrijke instroomeis, vandaar dat we hebben gekozen voor de opleiding Facilitair ll. Vervolgens werd met iedereen een intakegesprek gehouden om te kunnen beoordelen of deelnemers geschikt zijn voor de opleiding. Een paar weken geleden is de pilot van start gegaan. Of de formule werkt is nu nog niet te zeggen, we zoeken naar de exacte invulling, het meest ideale lesaanbod. Op vakken waar vrijwilligers eerder een cursus bij Volare volgden, is misschien vrijstelling te krijgen.”

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

KARIN HOLTUS

Dat de opleiding pittig is, realiseert Karin zich terdege. “Er wordt echt iets van ze verwacht. Naast een berg praktijkervaring, komen nu ook studievaardigheden als Nederlands, Engels, rekenen en digitale capaciteiten om de hoek kijken.” Of de voormalig Volare-cursisten een voorsprong hebben dankzij hun met cursussen gevulde rugzak, durft Karin niet te

PROJECT- STAGE BEGELEIDER RIJNIJSSEL

zeggen, wel heeft ze gezien dat juist deze deelnemers zich veiliger voe-

Karin Holtus is projectleider en stagebegeleider van RijnIJssel. Zij kwam

de studie zo concreet mogelijk te maken. Een schriftelijk examen kan

via Volare in aanraking met vrijwilligers die op basis van hun jarenlange

eventueel ook mondeling worden afgenomen, als de deelnemer daar-

staat van dienst via een erkende opleiding doorstromen naar een be-

door beter tot zijn recht komt.”

taalde baan. “En ze verdienen het ook, het zijn de meest gemotiveerde

Voor het RijnIJssel is Volare, waar het gaat om het selecteren van ge-

mensen die je tegenkomt in het onderwijs”, vertelt ze.

motiveerde leerlingen, topleverancier. “Volare de kweekvijver waaruit

len. “Dat komt ook doordat Volare betrokken blijft bij de voortgang van de deelnemers binnen de opleiding”, zegt ze. “Bovendien proberen we

we de beste kandidaten vissen. Voor de leerlingen zelf vormt Volare een De kans op doorstroom naar een betaalde baan is voor veel vrijwilligers,

soort voorschools traject. Door de ervaring die ze bij de cursussen op-

ondanks het volgen van cursussen en het behalen van certificaten, ge-

doen, ligt de drempel naar het reguliere onderwijs lager. Vooral oudere

ring. Karin: “Certificaten zijn niet meer dan een bewijs van deelname.

vrijwilligers zullen niet snel op internet surfen, op zoek naar een leuke

Ze bieden geen landelijke erkenning en voegen bij een sollicitatie nau-

opleiding. We zien ze ook niet spontaan naar een Open Dag van onze

welijks iets toe. Een diploma doet dat wel. Voor vrijwilligers als Hannie

school komen. Via Volare bereiken we ze wel, nu pas komen we bij de

die graag vooruit willen, kun je het diploma zien als het verzilveren van

groep die ons het meest te bieden heeft.”

Pagina 5 >>>


Beroepskracht en collega Marieken Peters wees Ilja op het programmaboekje van Volare. Niet vanuit het idee dat ze haar werk daarmee anders of beter zou gaan doen, maar omdat ze er misschien leuke cursussen in zou vinden. Ilja koos bijvoorbeeld voor een cursus geheugentraining. “Dat leverde fronsende gezichten op bij vrienden en familie: zo’n training volg je immers pas als je Alzheimer hebt? Ik ging er met een heel ander doel heen. In een van de boeken van Nicci French staat namelijk een geheugentechniek beschreven, gekoppeld aan plekken in een huis. Dat intrigeerde me, ik wilde er meer van weten en... dat is gelukt! Het was sowieso een hele inspirerende en vlotte training die Jeroen Hofs gaf. Wat ik er aan heb? In eerste plaats was het gewoon leuk om te doen, maar het is ook erg handig voor boodschappenlijstjes en allerlei nummers. Wie wil er nu niet levenslang z’n sofi-nummer uit het hoofd kennen, haha.”

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

ILJA MEEUWISSEN

AANBOD VAN VOLARE: DE KERS OP DE TAART

Ilja had de smaak te pakken. Naast die korte cursus geheugentraining gaf ze zich op voor een cursus NLP (neurolinguïstisch programmeren). “Een onderwerp waar je gerust vier jaar fulltime op kunt studeren natuurlijk, maar waarvan hier werd geprobeerd de basisbeginselen in tien avonden bij te brengen. De wijze van communiceren, of dat nu op de werkvloer of elders is, werd hier uitgediept en in groepjes geoefend. Ik ben van nature gericht op communicatie, dus ook hier wilde ik graag

Een fikse burn-out zette het leven van Ilja een paar jaar geleden vol-

meer van weten. Om me heen zag ik dat de cursus voor veel deelne-

ledig op z’n kop. Toen ze na een intensieve periode voorzichtig opkrab-

mers een eye-opener was, ik kan me goed voorstellen dat NLP op het

belde, meldde ze zich als vrijwilliger bij Rock en Rolstoel Producties in

werk ook echt handig kan zijn. In het nieuwe seizoen sinds de zomer

Arnhem-Noord. “Om weer een ritme in de dagen te krijgen en me voor

ben ik nu een cursus Photoshop aan het doen, ik vind het heerlijk om

de maatschappij in te zetten in een leuke werkomgeving. Het admini-

mijn vaardigheden uit te breiden. Ook website bouwen en grimeren

stratieve werk, het creatieve team en de ontplooiingsruimte die deze

staan nog op het programma.”

organisatie mij bood, gaven veel voldoening. En omdat het steeds beter met me ging, kon ik weer verder kijken.”

‘Ik vind het heerlijk om mijn vaardigheden uit te breiden’ Pagina 6 >>>

Voor Ilja hebben cursussen bij Volare dus niet speciaal betrekking op haar werk bij Rock en Rolstoel Producties, maar ze geven haar iets extra’s bovenop de voldoening van het vrijwilligerswerk. “Ik raad iedereen aan het programmaboekje door te nemen. Het aanbod is heel breed, er zit altijd wel iets voor je bij. Voor mij is Volare de kers op de taart! ”


Als koepelorganisatie stimuleert, coördineert en ondersteunt Rock & Rolstoel Producties theater-, muziek- en televisieprojecten en de daaruit voortvloeiende workshops en optredens. Hiermee wordt een sterke basis gelegd op het gebied van creatieve integratieactiviteiten. Dankzij de projecten zijn verschillende technische aanpassingen bedacht die vaak een noviteit zijn: Stichting Rock & Rolstoel Producties vervult daarmee een voortrekkersrol binnen de gehandicaptenzorg.

‘We zijn blij met het aanbod van Volare!’ Regelmatig stimuleert Marieken haar vrijwilligers om op cursus te gaan, of tenminste het aanbod van Volare een keer goed door te nemen.

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

MARIEKEN PETERS

“Vooral administratieve cursussen die goed aansluiten bij de werkzaamheden hier op kantoor, zijn favoriet. Maar ook een cursus schminken is interessant. Drie maal per jaar hebben we een musical en de trucs en tips die opgepakt zijn, komen nog steeds van pas.”

ROCK & ROLSTOEL PRODUCTIES

“Het gratis aanbod van Volare is voor onze stichting een mooie maar

Marieken Peters is als beroepskracht verantwoordelijk voor de bege-

jecten of / en de aanschaf van apparatuur. Deskundigheidsbevorde-

leiding van vrijwilligers en stagiaires bij Rock & Rolstoel Producties in

ring valt daar vaak buiten. Voor ons is die er wel degelijk, helemaal om-

Arnhem. Deze organisatie werkt actief aan de integratie van jongeren

dat vrijwilligers die hier werken dat vaak voor langere tijd doen. Kennis

met en zonder beperking. Bijvoorbeeld door te laten zien dat men-

en vaardigheden die worden opgedaan, leveren dus echt profijt op.”

ook de enige kans op verdieping van kennis en vaardigheden. We zijn financieel afhankelijk van fondsen. Deze verbinden zich graag aan pro-

sen met beperking niet onder doen voor mensen zonder beperking. Dat jongeren, dankzij hulpmiddelen, goed kunnen functioneren in de

Niet altijd hebben de cursussen die door de vrijwilligers van Rock en

maatschappij, hun creativiteit kwijt kunnen.

Rolstoelproducties worden gevolgd, rechtstreeks betrekking op de in-

‘Kennis en vaardigheden die worden opgedaan, leveren dus echt profijt op’

houd van het werk. Voor Marieken hoeft dat ook niet persé.

Pagina 7 >>>


Vriendschap komt uit Ineke’s hart. Ze krijgt er veel voor terug, maar de kracht om haar vriendin op diverse fronten echt een stap verder te helpen, haalt Ineke ook uit de cursussen die ze bij Volare volgde. “Bijvoorbeeld de cursus grenzen stellen was belangrijk voor me. Daarmee leerde ik valkuilen te herkennen, beter te benoemen en mijn rol af te bakenen. Voor het Vriendinnenproject, maar bijvoorbeeld ook voor Homestart, waar ik ook in meedraai. Voor mij was het belangrijk mijn rol helder te krijgen. Soms vragen gezinnen teveel en kom je als hulpverlener in de knel. In je enthousiasme zou je alles voor ze willen oplossen. De cursus zette me op een goed spoor, ik zie nu veel sneller waar mijn taken ophouden en die van andere hulpverlenende instanties beginnen. Het is niet aan mij om de problemen van Neque of andere gezinnen op te lossen, ik moet hen begeleiden naar oplossingen die ze zelf creëren. Daarmee worden ze sterker, groeien ze in zelfstandigheid.”

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

INEKE TIMMERMANS &... VRIENDSCHAP KOMT UIT JE HART

‘Programmaboekje Volare is een cadeaulijstje...’ Voor Ineke is het aanbod van Volare een welkome aanvulling op de

Ineke Timmermans (49) is een van de Rijnstad-vrijwilligers die onder

genoegdoening die ze uit de contacten met Neque en de gezinnen van

leiding van Hanneke Fiesler meedraait in het Vriendinnenproject. Al

Homestart haalt. “Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf, maar ook voor

vijf jaar groeit de vriendschap tussen Ineke en Neque uit Sierra Leone.

een ander. Als Rijnstad via het aanbod van Volare ook nog eens iets

Ineke en Neque trekken samen op, zien elkaar minstens een middag

extra’s geeft in de vorm van cursusaanbod om jezelf te verdiepen, ster-

per week uitgebreid. Hun relatie is inmiddels zo hecht, dat Neque Ineke

ker te worden, is dat een cadeautje. De cursussen hebben me in mijn

een beetje als de moeder van haar jonge gezin ziet.

vrijwilligerswerk doen groeien, ik kan meer bieden dan enthousiasme en vriendschap alleen.”

‘De cursussen hebben me in mijn vrijwilligerswerk doen groeien.’ Pagina 8 >>>

Ineke ziet het programmaboekje van Volare als een cadeaulijstje waar altijd wel iets leuks te vinden is. Mogelijkheden beperken zich niet tot het bestaande aanbod, ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden. >>>


Ineke ziet de verdiepingsslag die zij dankzij haar vrijwilligerswerk én de cursussen van Volare maakte, als een verrijking. “Ik kom uit het onderwijs, maar ben al een tijdje afgekeurd. Nu doe ik weer mee. Er zijn dagen dat ik net als anderen om vijf uur met mijn fietsje naar huis rijd. Dat is een heerlijk gevoel, ik doe er toe.” Hanneke hoeft Ineke niet te stimuleren het programmaboekje van Volare door te nemen, zij kan haar muur inmiddels ‘behangen’ met certificaten die ze behaalde. Soms is stimulans wel nodig, bijvoorbeeld omdat vrijwilligers onzeker, een tikje te bescheiden zijn, of zelf niet inzien waarom een cursus hen verder helpt. Hanneke: “Volare geeft ze een kans te ontdekken waar hun kracht ligt. Af en toe leidt het ook tot verrassingen. Zoals de Iraanse I.P medewerkster, die ineens excelleerde bij de cursus Photoshop.”

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

... & HANNEKE FIESLER MEDEWERKER RIJNSTAD

‘Volare geeft ze een kans te ontdekken waar hun kracht ligt.’

‘We zijn afhankelijk van vrijwilligers, dus het aanbod moet gericht zijn op de behoefte.’ Hanneke Fiesler noemt het aanbod een blijk van waardering dat Rijnstad zijn vrijwilligers biedt. “Het behalen van certificaten is een vorm van loopbaanopbouw, vorming van je CV, ofwel deskundigheidsbevordering via het vrijwilligerswerk.” Volare is volgens Fiesler het goud waarmee Rijnstad gemotiveerde

>>> Hanneke Fiesler: “Dat is het leuke van Volare. Wanneer in de prak-

vrijwilligers aan zich bindt. Ze kunnen een cursus volgen die ze uit

tijk blijkt dat er behoefte ontstaat aan specifiek aanbod, wordt een

eigen portemonnee vaak niet kunnen betalen. “We zijn afhankelijk

cursus of workshop op maat gemaakt.”

van vrijwilligers, dus het aanbod moet gericht zijn op de behoefte die bij hen leeft. Ik zie het als een uitdaging om samen met Hugo

Een nieuw idee voor een cursus lepelt Hanneke spontaan op. “Omgaan

Klapmuts van Volare tot subliem maatwerk te komen. Aanbod moet

met cultuurverschillen zou een hele zinvolle zijn, want ons aanbod is

iets toevoegen, prikkelen. Het moet niet te moeilijk maar ook nooit

steeds sterker gericht op een multiculturele doelgroep.”

te kinderachtig zijn.”

Pagina 9 >>>


José werkte jarenlang als sorteerster bij de post. Enkele jaren geleden raakte ze arbeidsongeschikt. Daardoor kwam ze, zoals ze het zelf voelt, buitenspel te staan. Dat wilde ze niet, José wil ondernemen, meedoen, als het lukt een stap vooruit maken. Haar baan bij SWOA kreeg ze via de vrijwilligerscentrale. Daar voelt ze zich gewaardeerd. Op de vraag of ze samen met een collega het jaarlijkse uitje voor alle vrijwilligers wilde organiseren, zei ze dan ook geen nee. “We wilden een mooie uitnodiging maken, maar ik had nul-komma-nul ervaring met computers. Karin Hammink, coördinator van alle vrijwilligers hier, wees me op het cursuspakket van Volare. Samen met mijn collega José van Lieshout heb ik me ingeschreven voor de cursus Windows XP voor beginners.” “Ik vond het best spannend, ergens ben je toch bang het te moeilijk zal zijn, dat het je boven de pet gaat. Zorg voor niets! Bij Volare wordt heel goed gekeken naar de cursist en zijn achtergrond. We zaten in

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

JOSE TRAUSEL

VOLGDE EEN COMPUTERCURSUS: BEST SPANNEND, MAAR MET GLANS GESLAAGD!

een multicultureel groepje, waarbij geen enkele deelnemer ervaring en kennis had. Stap voor stap maakten we kennis met Windows. De begeleiding was zo goed, dat niemand zich te dom voelde. Dat vind ik knap van Volare, op een of andere manier weten ze precies hoe ze je kunnen motiveren om door te gaan.” De cursus die de dames volgden, werd uiteindelijk nog supergezellig

Twee ochtenden in de week rijdt ze met koelverse maaltijden door

ook, met lekkere hapjes (van cake tot baklava) tijdens de koffiepauze

Arnhem. Veertig ouderen, maar ook Arnhemmers met psychische

en plezier tijdens de les. Uiteindelijk slaagde het duo met glans en gaf

stoornissen en (ex)verslaafden staan op haar lijstje. José Trausel (53)

zich, -‘we zijn nu tenslotte lekker op dreef’- direct op voor de cursus

zou haar vrijwilligersbaan als bezorgster van maaltijden voor de Stich-

Windows XP voor gevorderden. De uitnodiging voor het vrijwilligers-

ting Welzijn Ouderen Arnhem voor geen goud willen missen. “Want

feest werd op de computer gemaakt en oogstte het gewenste resul-

het gaat veel verder dan het afleveren van een paar dozen. Juist het

taat: meer collega’s dan ooit kwamen naar het feest.

praatje met de mensen, het sociale aspect, maakt dit werk de moeite zo waard. Ik krijg er veel voor terug, maar heb ook het gevoel dat ik

“Ik zou me voor een cursus als deze nooit zomaar hebben ingeschre-

echt iets voor de mensen beteken.”

ven, die drempel ligt te hoog. En dat doet het ook voor heel veel andere

‘Stap voor stap maakten we kennis met Windows.’ Pagina 10 >>>

vrijwilligers, die vaak ouder zijn. Ik ben blij dat ik dit heb gedaan, want ik heb nu zelf ervaren dat de lessen heel goed te volgen zijn. Na de vervolgcursus, geef ik me op voor de cursus notuleren, want dat kan ik ook goed gebruiken voor mijn werk in de activiteitencommissie.”


Als ze ’s avonds naar een vreemde wijk moeten waar de bus niet rijdt, haken ze bij voorbaat af. Het is dus heel belangrijk dat daarin ook maatwerk wordt geleverd.” “Vrijwilligers verdienen het, het zijn vaak mensen met een sterke motivatie. De mate waarin ze iets voor anderen kunnen doen, is bepalend voor het plezier dat ze in hun werk hebben. Door zich te scholen, op welk terrein dan ook, wordt dat plezier nog groter.”

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

KARIN HAMMINK

VRIJWILLIGERSCOORDINATOR BIJ DE SWOA

‘Dat is winst voor hen persoonlijk, maar ook voor de organisaties waar ze als vrijwilliger voor werken.’ Een directe relatie met het soort werk dat de vrijwilliger doet, hoeven de lessen –zolang ze gratis zijn- niet te hebben. “Vaak gaat het om algemene vaardigheden die altijd van pas komen. De cursus voorzitterschap zal er niet toe leiden dat iedereen voorzitter wordt. Mensen leren er wel zich te profileren, zonder de baas te spelen. Kennis verbreden leidt tot een fijn gevoel, op cursus gaan is goed voor sociale contacten”, weet Hammink

Karin Hammink is als beleidsmedewerkster personeelszaken betrokken bij de coördinatie rond de 500 vrijwilligers waarmee de SWOA

De wijze waarop Volare haar aanbod toespitst op de vraag, oogst bij

werkt. Met regelmaat wijst zij haar collega’s op de locaties op kansen

Karin Hammink vooral lof. “Het is ongelofelijk hoe flexibel Volare is

die Volare biedt voor de vrijwilligers. “Helemaal nu de cursussen gratis

waar het gaat om bijschaven van aanbod. Door alert te reageren op

worden aangeboden, vind ik dat mensen best een duwtje mogen krij-

wat er in de groepen leeft, krijgen de lessen een persoonlijk tintje, blij-

gen. Leuk is dat vrijwilligers elkaar motiveren. Je ziet dat het enthou-

ven mensen gemotiveerd. Dat is winst voor hen persoonlijk, maar ook

siasme van mensen als José Trausel overslaat op anderen. De angst dat

voor de organisaties waar ze als vrijwilliger voor werken.”

het niveau te hoog ligt, blijkt in de praktijk ongegrond. Vergeet niet dat onze vrijwilligers gemiddeld 67 jaar zijn (José is een jonkie) en dat ‘op cursus gaan’ voor hen soms niet zo vanzelfsprekend is.

Pagina 11 >>>


De stage beviel goed. Dankzij haar innemende charme, bescheidenheid en de wil om een plekje te veroveren in de maatschappij, zette Jamila zich bij Rijnstad op de kaart. Nu werkt ze twee hele dagen per week in het wijkcentrum. Jamila verzorgt de catering, geeft (Marokkaanse) kooklessen, is actief tijdens de koffieochtenden voor vrouwen, helpt bij activiteiten voor kinderen en doet verder alles wat er voor handen is. “Ik ben er trots op dat ik hier werk. Ik heb de taalcursus echt voor mezelf gedaan. Het heeft mij leven veranderd, ik heb het gevoel dat ik meetel, er toe doe. Nederlands verstaan en praten gaat goed, het schrijven vind ik nog wel moeilijk. Bijzonder is dat ook de relatie met mijn kinderen nu anders is. Ik kan ze beter helpen.”

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL

JAMILA TAADOU

VOLGDE EEN TAALCURSUS NEDERLANDS

Na de taalcursus volgde Jamila een computercursus bij Volare. Ook die geeft haar net een beetje extra zelfvertrouwen. “Om er echt goed in te worden zou ik er meer mee moeten werken, nu zakt de kennis toch een beetje weg. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan, ik heb voor mezelf bewezen dat ik het kan.”

‘Nu tel ik mee, ik doe er toe!’

‘Ik heb voor mezelf bewezen dat ik het kan!’

Twintig jaar geleden kwam ze naar Nederland, met twee klei-

Dromen over de toekomst heeft Jamila nog steeds. Het liefst

ne kinderen en een groot probleem: ze sprak de taal niet. Voor

zou ze in het peuterwerk een baan vinden. De kinderactivitei-

Jamila Taadou (37) betekende dat jarenlang isolement. Als ze

ten in het wijkcentrum zijn voor haar de mooiste uurtjes van

naar de winkel of de huisarts ging, moesten de kinderen mee

de week. “Ik heb geen opleiding voor dit werk, weet eigenlijk

om te tolken. Vijf jaar geleden besloot Jamila dat het zo niet

niet precies hoe ik het moet aanpakken om hier een echte

langer kon. Ze meldde zich aan voor de taalcursus van Volare

baan van te maken. Maar als ik de kans krijg, pak ik hem, dat

en kwam, via de stage die daarbij hoorde, als vrijwilligster te-

staat vast.”

recht bij Wijkcentrum West aan de Brouwerijweg in Arnhem.

Pagina 12 >>>


TRAININGEN & DEELNEMERS

De Statistieken

Reguliere trainingen

Maatwerk trainingen

Totaal per jaar

Deelnemers regulier

Deelnemers maatwerk

Totaal per jaar

2007

66

0

66

476

0

476

2008

32

18

50

364

144

508

2009

40

46

86

431

640

1071

Totaal

138

64

202

1271

784

2055

AANTAL TRAININGEN PER JAAR

AANTAL DEELNEMERS PER JAAR

100

1200

90

1000

80 70

800

50 40 30

20

600 400 200

10 0

AANTAL

AANTAL

60

2007

2008

2009

0

2007

2008

Reguliere trainingen

Reguliere trainingen

Maatwerk trainingen

Maatwerk trainingen

Totaal per jaar

Totaal per jaar

2009

Pagina 13 >>>


>>> DE

VRIJWILLIGER CENTRAAL


De Toekomst de uitdaging

Na drie jaar Volare geeft deze publicatie een mooie impressie van het werk dat is geleverd. Dit is een boekje met verhalen, verwachtingen, een beeld van de specifieke kwaliteiten van Volare en de rol die daar in de toekomst het beste bij past. Uit ervaring weten we dat Volare een laagdrempelige organisatie is. Vaak zijn de trainingen ‘dicht bij huis’ (bijvoorbeeld in het buurtcentrum) en wordt het onderwijs op een begrijpelijke manier gegeven, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Verder worden specifieke trainingsvragen door Volare tot maatwerk in aanbod omgebouwd. Juist het laagdrempelige karakter en de mogelijkheid om in te spelen op specifieke vragen, vormen de kracht van Volare. In de komende jaren willen we ons juist op die kwaliteiten gaan richten en daarin de samenwerking met partners versterken. Zo is in de afgelopen periode de samenwerking met ROC-RijnIJssel verbreed en hebben we de intentie deze samenwerking nog beter te gaan benutten. Volare heeft contact met veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, ROC-RijnIJssel, op haar beurt, heeft mogelijkheden in huis een groot volume aan trainingen en cursussen te herbergen. Het is nu zaak om te kijken hoe we die complementaire eigenschappen kunnen versterken. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of we verder kunnen gaan met het versterken van de competenties van vrijwilligers. Op dit moment draait er een pilot die duidelijkheid moet geven of er mogelijkheden zijn voor vrijwilligers om een deeltijd opleiding te volgen in combinatie met een leerwerkstage. Met dergelijke initiatieven proberen wij, samen met onze partners, te kijken op welke wijze wij onze positie en kwaliteiten blijvend kunnen inzetten voor de Arnhemse vrijwilligers. U hoort nog van ons!

Mede namens het team van Volare, Stef Visser Teamleider Volare

Pagina 15 >>>


Colofon

Teksten: Stef Visser Hans Wildenberg Sandra van Maanen FotograďŹ e: Zefanja Hoogers Drukwerk: Outhuis & Kemperman Vormgeving: Buronazessen.nl Eindredactie: Stef Visser Hans Wildenberg Met dank aan: Alle geĂŻnterviewde Sandra van Maanen Zefanja Hoogers Bert van Gorkum Liesbeth ter Lindert Hugo Klapmuts Voor algemene informatie,

of vragen over trainingen neem contact

op met: hugo@accentoptalent.nl Voor vragen over deze publicatie neem contact op met:

s.visser@rijnstad.nl

Volare jubileert  

Volare jubileert

Volare jubileert  

Volare jubileert

Advertisement