Page 1

Jaargang 2 | Nummer 2 | Januari 2014

Wij zijn er voor de Zeewoldenaren die iets van hun leven in Zeewolde willen maken,

De Zeewolder

vooruitgang willen en geen stilstand dul-

Liberaal

den. Wij zijn er voor de Zeewoldenaren die veranderingen willen en die zélf in beweging willen komen.

Lelystad Airport en de invloed van Zeewolde De werkelijkheid is minder spannend dan de verhalen

H

et begint alweer. Politieke partijen in Zeewolde hebben weer een angstbeeld nodig, zodat kiezers op hen stemmen. Omdat ze beloven dat het dan wel goed komt. Protestpartijen zijn dat meestal, hoewel ook de gevestigde orde zich daar wel schuldig aan maakt.

Bij de variant B+ van de zogeheten 'Linksomroute' blijven startende vliegtuigen ver van de dorpskern verwijderd.

Soms gaat het dan om zaken die wel door die partijen beïnvloedt kunnen worden, zoals een pretpark op het strand, of het kappen van een stuk bos. Maar vaak gaat het toch over dingen waar de gemeenteraad, en zeker een individuele partij, geen enkele invloed op heeft. Neem nou het vliegveld, met een mooi woord “Lelystad Airport” genaamd. U kent de spookbeelden. Vliegtuigen

,,

Uitbreiding van de

luchthaven is een zaak van de eigenaar, de

Schiphol Groep, en qua vergunningverlening aan de gemeente Lelystad en qua milieuzaken aan de Provincie Flevoland. De gemeente Zeewolde heeft hier niets in te vertellen.

die bijna het carillon van de kerk eraf tikken met hun landingsgestel. Geluid zo hard dat er dagelijks ruiten springen in het dorp. Luchtverontreiniging zodat we nauwelijks nog adem kunnen halen. Interessante discussies U kent natuurlijk ook de verhalen van de voorstanders. Economische groei. Duizenden banen erbij. Nooit meer in de file naar Schiphol. Altijd interessante discussies om te volgen. De werkelijkheid is echter ook hier minder spannend dan de verhalen. Ja, de landingsbaan wordt verlengd om daarmee het vliegveld geschikt te maken voor bijvoorbeeld de vakantiecharters. En Ja, er wordt gesproken over de vliegroutes, en over hoe de meest optimale ligging daarvan moet zijn. Inderdaad Ja, er wordt gesproken over de milieueffecten, en Ja, er wordt uitgekeken naar de economische effecten. Een jaar of negen geleden kwamen de eerste grote protesten. Partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Protestpartijen en gevestigde orde vochten elkaar de raadzaal uit, de meest bizarre beloftes en spookbeelden werden in de verkiezingscam-

pagnes over de burgers uitgestrooid over hoe slecht het wel was, maar vooral ook hoe men dit ging tegenhouden. En wat is nu de werkelijkheid? Uitbreiding van de luchthaven is een zaak van de eigenaar, de Schiphol Groep, en qua vergunningverlening aan de gemeente Lelystad en qua milieuzaken aan de Provincie Flevoland. De gemeente Zeewolde heeft hier niets in te vertellen. De vliegroutes worden bepaald in overleg tussen het Ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland. Er is door het ministerie een overlegteam in de wereld geroepen, de “Alderstafel” die praat met álle partijen die gemak of (over)last zouden kunnen hebben van de uitbreiding en de vliegroutes. Dit overlegteam

vraagt de mening van alle betrokkenen (dus ook van de Gemeente Zeewolde), maar trekt haar eigen conclusies. Dat traject ligt inmiddels al ver achter ons. De inbreng van Zeewolde door de wethouder vertegenwoordigd aan de Alderstafel is dapper gebracht en gehoord als één mening van velen. De zaak wordt zorgvuldig aangepakt in een verantwoord tempo. We moeten er vanuit gaan dat uit het advies de best mogelijke oplossing gaat rollen, en ons daar bij neerleggen. Het is niet aan een Gemeente om te gaan procederen tegen besluiten van het Ministerie. Wij vinden dat het ook geen pas geeft voor een gevestigde politieke partij om zich tegen de verkiezingen als een soort actiegroep op te stellen. Dat riekt naar populisme.

,,

Wij vertolken de

mening van de burgers

als er ruimte is om die in te brengen. Wij houden ons bezig met Zeewolde, en met de zaken waar een gemeentebestuur zich druk over behoort te maken: het welzijn van de burgers, op ieder gebied waar het bestuur wél over gaat.

De verrommeling pak je zelf aan!

Uitstekend besluit van het huidige college om na jaren aandringen eindelijk ook iets te gaan doen aan de kliko’s die nog dagen na de ophaaldag buiten staan. Alleen jammer dat er niet doorgepakt wordt.

Spierballentaal helpt niet als er toch niets wordt gedaan. Bijvoorbeeld de kliko’s die op vrijdag worden geleegd zijn op zondag lang niet allemaal van de weg gehaald. En de handhaving blijft uit; het is

immers weekend! Overigens vindt Zeewolde Liberaal een boete van 90 euro wel erg hoog en flink over de top. Eerst een waarschuwing, volgende keer een lage boete, en vervolgens een forse boete. Dat past ons inziens beter bij de aard van de overtreding. Maar wij willen meer verbeteren aan de afvalinzameling. De Zeewolder burger scheidt het afval erg goed. Dat is een compliment waard, maar eist wel meer van de gescheiden inzameling dan nu door de gemeente geleverd wordt. Zeewolde Liberaal wil méér of grotere inzamelcontainers, en/of vaker legen van de inzamelcontainers. Lees verder op pag.2

Gemeentehuis krijgt sobere opknapbeurt Het college van B&W heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om in februari met een scenario te komen voor de renovatie van het gemeentehuis. De gemoederen waren afgelopen jaar hoog opgelopen omdat het College van Leefbaar Zeewolde, PvdA/ GL en de Christenunie een grote voorkeur had voor een renovatie in combinatie met een uitbreiding, waar de oude brandweergarage voor gebruikt zou worden. De kosten van dat zogenaamde scenario 2 zouden in de miljoenen lopen. En dat was de gehele raad iets te gortig! Vandaar dat er in maart verleden jaar een amendement kwam (Leefbaar Zeewolde was overigens tegen) waarmee het college gevraagd werd eens op een rijtje te zetten wat er nu eigenlijk dringend gerenoveerd moet worden. Dat heeft het college gedaan waarna de raad weer aan zet was. In de raadsvergadering van december werd door de raad aan het college opdracht gegeven (Leefbaar Zeewolde was ook hier tegen) om een scenario te ontwerpen voor een sobere renovatie (dus een opknapbeurt met de noodzakelijke te repareren en te vervangen zaken) en dit scenario in februari 2014 aan de raad voor te leggen ter bespreking en ter voorbereiding op verdere besluitvorming. Lees ook de column op pag. 2 'Prestigieus of tendentieus'.

Zeewolde

Liberaal www.zeewoldeliberaal.nl


2

De Zeewolder Liberaal - Januari 2014

De Zeewolder Liberaal

Uit de raadzaal Is de OZB nou verhoogd of verlaagd?

Het rommelt weer flink in de uitingen van de Zeewolder politieke partijen nu de verkiezingen naderen. Mooie beloftes en borstklopperij zijn aan de orde. Het meest interessant vonden we toch de discussie over de OZB. In de gemeenteraad diende Zeewolde Liberaal een voorstel in om de OZB als percentage van de WOZ waarde te verlagen. Dit voorstel werd breed afgewezen en de raad ging akkoord met een voorstel van het college om de OZB als percentage van de WOZ waarde te verhogen. De woningprijzen zijn door de crisis dramatisch gedaald. Volgens vele bronnen zelfs zo’n 20%, volgens het college gemiddeld 6%. Door die daling van de woningprijzen daalt de WOZ waarde ook, natuurlijk niet met 20%, maar met de 6% die het college hanteert als daling van de woningprijzen. Ondanks de verhoging van het percentage dat voor de bepaling van de OZB gehanteerd wordt, veroorzaakt de daling van de woningprijzen toch een lagere aanslag in uw brievenbus. Blijft de vraag: Is de OZB nou verhoogd of verlaagd? Er is de laatste tijd veel over geschreven. Zeewolde Liberaal zegt dat het percentage verhoogd is, waarmee bij gelijkblijvende woningwaarde de aanslag hoger zou zijn geweest. Het college van B&W, volmondig gesteund door Leefbaar Zeewolde, zegt dat het bedrag van de aanslag lager is, dus dat het college de OZB heeft verlaagd.En als klap op de vuurpijl zegt de VVD dat de verlaging van de aanslag (mede) door hun inzet tot stand is gekomen! Let wel: de verlaging van de aanslag wordt enkel door de ingezakte woningprijzen veroorzaakt! En wat te denken als de woningmarkt weer aantrekt en woningprijzen weer stijgen? U krijgt dan een hogere OZB-aanslag. Dank u college van Leefbaar Zeewolde, PvdA/GL en Christenunie met gelegenheidssteun van de VVD! Begrijpt u het nog ? Nou, wij wel. Wij houden niet van het verstoppen van nadelige maatregelen. Wij beloven niet dat de belastingen verlaagd worden, gelijk blijven of verhoogd worden. Wij beloven enkel dat we er eerlijk over zullen communiceren. Ook al is de waarheid niet het leukste verhaal om te vertellen. Wij nemen de burgers immers serieus.

Vuurwerk en carbid schieten

Het is u vast niet ontgaan dat er ook de afgelopen jaarwisseling veel discussies waren over het al dan niet afsteken van vuurwerk en het schieten van carbid. Zeewolde Liberaal vindt dat locaties waar carbid schieten wordt toegestaan nooit tot overlast voor mens èn dier mogen leiden. Alleen al daarom zal Zeewolde Liberaal er, zodra dat weer nodig is, uitdrukkelijk de discussie hierover aangaan. Maar er is meer. Afsteken van vuurwerk wordt door veel mensen als overlast beschouwd. Wij vinden dat hier ook op lokaal niveau eens goed naar gekeken moet worden. Hoe groot is in Zeewolde nu eigenlijk het draagvlak voor het veel gevraagde vuurwerkverbod. Of willen de Zeewoldenaren juist wèl graag vuurwerk afschieten? Een vraag die niet zomaar door de gemeenteraad valt te beantwoorden. In Zeewolde wordt met enige regelmaat een online enquête gehouden: Het Burgerpanel. Daaruit rolt een resultaat dat aangeeft welk draagvlak er voor bepaalde zaken in Zeewolde is. Zeewolde Liberaal wil dat na de zomer het instrument Burgerpanel wordt ingezet om de gemeenteraad op basis van gemeten waardes te informeren over hoe de bevolking nu ècht denkt over carbid schieten en vuurwerk. Zodat op basis daarvan maatregelen genomen kunnen worden die passen bij de wens van de inwoners.

Prestigieus. Tendentieus. Soms is de gemeenteraad net een poppenkast. Jaren geleden bij de behandeling van de verguisde Vuurkaap op de Zeewolderhoek verzuchtte het toenmalige gemeenteraadslid Ernst Cramer over de rol van Leefbaar Zeewolde en de VVD: ‘Wat een poppenkast’. Jaren later vond toenmalig raadslid Rein Zijlstra van Leefbaar Zeewolde het nodig om met name het CDA in de gordijnen te jagen door rond het (inspraak)proces voor woningbouw in een daartoe bestemd bosperceel de raad min-of-meer voor poppenkast uit te maken. In de raadsvergadering van december deed de VVD een duit in het zakje door geheel alléén een aardige poppenkast op te voeren. Ze maakten zich er volstrekt belachelijk mee. Op de dag van de vergadering stond op de website van de VVD al een bericht waarin de fractie afstand nam van wat zij de ‘prestigieuze’ verbouwing van het gemeentehuis noemde. Beetje laat zou je denken, even niet opgelet zeker, want in al maart 2013 had de raad afscheid genomen van het zogenaamde scenario 2 van de verbouwing van het gemeentehuis in combinatie met uitbreiding. Een amendement op de voorgenomen verbouwing – dat uiteindelijk ook door de VVD werd aangenomen – droeg het college op om met een overzicht te komen van de strikt noodzakelijke aanpassingen. De memo van het college daartoe werd in de raadsvergadering van december besproken. Het was aan de raad om de volgende stap te bepalen. Dat besef was kennelijk niet tot de VVD doorgedrongen. De VVD sprak over miljoenen verslindende prestigieuze renovatie en bleef stoïcijns onder de opmerkingen dat dit helemaal niet aan de orde was…zelfs meerdere terechtwijzingen door de voorzitter leken niet tot de VVD-fractie door te dringen. Het leek net een echte poppenkast waarbij Jan Klaassen het dreigende gevaar maar niet wilde zien, hoe hard de kinderen ook schreeuwden… Zeewolde Liberaal vindt het heel normaal dat ook het gemeentehuis van Zeewolde aan de wettelijke eisen van nu moet voldoen, dat je er normaal naar het toilet kunt, dat je er geen koude vingers krijgt en op een fatsoenlijke werkplek kunt werken, dat er een werkend klimaatsysteem is, en dat de bekabeling up-to-date is. Volgens de VVD is dat prestigieus. En hoewel al in maart 2013 en vervolgens in de raadsvergadering duidelijk was gemaakt dat van prestigieuze verbouwingsplannen geen sprake meer is, blijft de VVD hieraan in hun berichtgeving vasthouden. Tendentieus heet zoiets. De kiezer volledig op het verkeerde been zetten door schande te spreken over iets wat niet aan de orde is. Zo worden verkiezingsitems bedacht om de gunst van de kiezer te krijgen. Het zal mij niet verbazen wanneer ook andere partijen de renovatie zullen aangrijpen om u voor zich te winnen. Wees gewaarschuwd! Zeewolde Liberaal wil dat het gemeentehuis op een sobere, maar doelmatige wijze wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Daar is niets Prestigieus aan, maar heeft alles te maken met pure noodzaak en goed werkgeverschap!

Cees Steijger Fractievoorzitter Zeewolde Liberaal

Die Atletiekbaan, die komt er wel! Kent u die mop van die atletiekbaan, die er moest komen? Die kwam er! Geen twijfel over mogelijk. Inmiddels staan zo'n beetje alle partijen achter de aanleg van een gecombineerde Atletiekbaan in Zeewolde. De ene partij wil nog wel dat het nader wordt onderzocht, terwijl de ander z'n politieke lot er aan verbindt. Eigenlijk kan alleen het prijskaartje nog roet in het eten gooien. De één wil meteen de beurs te trekken - no matter what - want er is geld zat, de ander wil het wat zuiniger aan doen en weer een ander kijkt vooral ook naar de (sport)verhoudingen in het dorp. Zeewolde Liberaal vindt dat Zeewolde zich juist op het terrein van de sportvoorzieningen kan onderscheiden. Wij zien dan ook graag een atletiekbaan in ons dorp. Kijk naar plaatsen als Baarn met iets meer inwoners dan Zeewolde en met net zo'n actieve bevolking. Daar is zo'n baan eveneens met succes gerealiseerd. Wij zien in Zeewolde een nette atletiekbaan met aan één kant zes banen (voor de de 60 en 100 meter disciplines) en de rest 4 baans. Met daaromheen een doelmatige wieler/skeelerbaan. De laatste kan dan 's winters van een dun laagje water worden voorzien, et voilá: schaatsen bij de minste of geringste vorst. Zo ontstaat er een multi-functionele sportaccommodatie die niet alleen door verschillende sportverenigingen kan worden gebruikt, maar tevens het voorzieningenniveau van onze basis- en middelbarescholen naar een hoger plan tilt.

Verrommeling

vervolg van pag. 1

Vooral in het weekend is de capaciteit van de inzamelcontainers voor papier, plastic en soms ook glas, veel te laag voor het aanbod. Uiteraard is het de bedoeling dat de mensen hun afval als de container vol zit er dan niet naast zetten maar mee terug nemen om later weer aan te bieden. Maar zo werkt het nu blijkbaar eenmaal niet, dus kunnen we maar beter zorgen dat er voldoende inzamelcapaciteit is. Tegelijk moet gewerkt worden aan betere voorlichting. Zeg maar opvoeding van diegenen die hun afval dumpen daar waar het niet hoort. Dat zijn zaken waar Zeewolde Liberaal aandacht aan wil schenken de komende jaren. Ook voor aandacht voor het milieu bent u bij ons aan het juiste adres.

Meedoen en meebeslissen?

Dat kan!

Zeewolde Liberaal doet in 2014 mee aan de gemeenteraadsverkiezing. Wilt u meehelpen aan de verandering in Zeewolde? Dan is dit uw kans! Meld u aan als lid van Zeewolde Liberaal en stuur een e-mail naar het secretariaat van de afdeling Zeewolde: secretaris@zeewoldeliberaal.nl. De jaarcontributie is slechts 25 euro!

www.zeewoldeliberaal.nl Vereniging Zeewolde Liberaal Koolwitje 6 3892 GA Zeewolde T: 06 55592365 E: info@zeewoldeliberaal.nl

Zeewolde

Liberaal


3

De Zeewolder Liberaal - Januari 2014

De Zeewolder Liberaal

,,

Cees Steijger

Zeewolde Liberaal is een lokale, onafhankelijke politieke partij die staat voor een verfrissende aanpak van de politiek, transparant en dynamisch. Zeewolde Liberaal is opgericht omdat Zeewolde zich verder wil ontwikkelen. Er moet weer ruimte komen voor nuttige ideeën en initiatieven van burgers. Wij bieden inspirerende positieve en ambitieuze mensen de ruimte; samen met hen willen wij werken aan de toekomst van Zeewolde. Zeewolde wil een welvarend en attractieve Village Fleuri zijn, waarin geen plaats is voor pessimisme. Hier is het goed wonen en werken. Wij gaan op basis van gezond verstand verder vorm geven aan de toekomst van ons mooie dorp: positief, scherp, kritisch én realistisch. En bovenal eerlijk, transparant en recht door zee!

,,

Rob Smeets

Je hebt liberaal en liberaal. U heeft zeker een punt als u bepaalde vormen van liberalisme in één adem noemt met ongebreidelde marktwerking en consumentisme: het kapitalisme in optima forma. Dat we hier niet meer op zitten te wachten, is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. De gevolgen ervan raken ons allemaal. Veel van de ‘uitdagingen’ waar de gemeente voor staat, zijn een direct gevolg van de omvangrijke bezuinigingsoperaties die nodig zijn om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Het liberalisme van Zeewolde Liberaal is echter een levensbeschouwelijk ideaal. Dit breed opgevatte ‘sociaal liberalisme’ verlangt van de overheid dat het zo goed mogelijk de vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden van de individuele mens garandeert en faciliteert. Respect voor elkaar, maar ook voor dieren en voor onze natuurlijke leefomgeving vormt daarbij het uitgangspunt.

,,

Renée Troquay

Op 1 juli 2014 gaat de nieuwe Wet Werk en Bijstand in. Deze wet vraagt om een ‘maatschappelijke tegenprestatie” voor de bijstandsuitkering die mensen ontvangen. Dit is een beetje de wereld op zijn kop. Mensen die een ‘tegenprestatie’ moeten verrichten, wérken gewoon en zouden dan ook een normaal salaris moeten ontvangen. Zeewolde Liberaal wil dat uitkeringsgerechtigden op een waardige manier aan de slag komen. Wij willen ruimte scheppen voor omscholing of bijscholing waar nodig, zodat de weg vrijkomt naar betaald en passend werk. Daarnaast willen wij dat de geleverde ‘tegenprestatie’ wordt gezien als een baan.

,,

Henk Parisius

De ruimte en de natuur maken van Zeewolde een mooi dorp om in te wonen. Ook de saamhorigheid spreekt mij aan. In een tijd waarin het voor velen niet makkelijk is, zijn er gelukkig vele dorpsgenoten die iets over hebben voor hun medeinwoner(s). Zelf ervaar ik dat ook en dat geeft een fijn gevoel. Daarom blijf ik mij als vrijwilliger inzetten voor Zeewolde. Of dat nu op school is, bij de sportvereniging of simpel door elke dag even een boodschap voor iemand te doen die de deur niet uit kan. En juist door actief te zijn in de Zeewolder maatschappij en in de politiek wil ik voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen.

Team Zeewolde Liberaal ,,

Henny van Ginkel

Regels, regels, en nog eens regels. Dat is waar een bestuur vaak mee bezig is. Besturen door verbieden. Zeewolde Liberaal wil meer beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Alleen samen kunnen we het dorp en het wonen verder verbeteren. Vandaar ook een meldpunt Overlast. Snel kunnen schakelen waar het plezier verdwijnt, inzet van mediation in plaats van boetes. Laat buren met elkaar praten in plaats van tegen elkaar procederen. Daar willen we de komende 4 jaar op inzetten. En waar dan toch regels zijn, handhaven we die ook. Ook in het weekend.

,,

Chris Elderhorst

Geef elkaar de ruimte. Dat is het kernwoord van Zeewolde Liberaal. Ruimte voor ondernemers om te ondernemen zonder overbodige restricties; voor een volwaardig voortgezet onderwijs, voor jongeren die hier zijn opgegroeid en in Zeewolde zelfstandig willen gaan wonen en voor ouderen die het zelfstandig wonen gaandeweg tot een last wordt. Ik ga mij voor dit dorp inzetten als raadslid, als lid van een raadscommissie of gewoon als lid van Zeewolde Liberaal en onze dorpsgemeenschap: Een optimistische kijk op de toekomst van Zeewolde, enthousiasme en het openstaan voor samenwerking met inwoners en politieke partijen in de gemeenteraad staan wat mij betreft daarbij voorop.

,,

Johan Scheen

Als je de winst- en verliesrekening van de binnensport verenigingen bekijkt zijn de kosten voor zaalhuur de belangrijkste uitgaven. Sport voor iedereen? Ja, maar dan moeten de faciliteiten er wel zijn en betaalbaar blijven, nu en in de toekomst. Ook de discussie betreffende wel of niet een atletiekbaan wordt door het huidige College veel te kortzichtig benaderd. De gebouwen bij de ijsbaan worden nu door de ijsvereniging gehuurd van de Gemeente voor 52 weken (gebruik ca. 3 weken per jaar), terwijl de atletiek vereniging de gebouwen onderhuurt van de ijsvereniging voor het hele jaar. Er moet een atletiekbaan komen met meerdere faciliteiten, met natuurlijk de mogelijkheden voor 's winters een ijsbaan. Tevens kan de kantine worden uitgebreid. Om de exploitatie hiervan mogelijk te maken, dienen oplossingen gevonden te worden in multifunctioneel gebruik. Denk aan ouderen, ’s zomers buiten, ’s winters binnen, denk aan denksport centrum, denk aan samenwerking met de Levant, enz.

,,

Carla van Herwaarden

De zorg, en aandacht voor ouderen, dat is waar ik me voor inzet. De Gemeente heeft hier een belangrijke faciliterende taak. Bijvoorbeeld als iemand een woon/zorg centrum wil starten lukt dat niet zonder gemeentelijke medewerking, maar ook iemand die een familiewoning (meer woningen op 1 perceel) wil realiseren moet gefaciliteerd kunnen worden. Toegankelijkheid voor minder validen, recreatieve voorzieningen voor mensen die oud, slecht ter been, of ziek zijn. Zo kort mogelijke wachttijden voor WMO voorzieningen. Thuiszorg die menselijk hoort te zijn, en niet stopwatch gedreven. Meer zorg dan administratie. Dat zijn zaken waar ik mij hard voor ga maken, daar waar het in de invloedssfeer van de gemeente ligt.

Wij staan voor u klaar: Iedere zaterdag in de Oude Bieb van 1100 - 1200 uur. Wij luisteren, we geven tips en we nemen zo nodig meteen actie!


4

De Zeewolder Liberaal - Januari 2014

De Zeewolder Liberaal

Deugdelijk onderhoud van de wegen in het buitengebied is bittere noodzaak. Op de foto de Bosruiterweg; inmiddels voorzien van drempels maar nog steeds stukgereden bermen en gevaarlijke situaties voor fietsers.

Aandacht voor het Zeewolder buitengebied

De agrarische sector is van groot economisch belang voor Zeewolde. Zij biedt welvaart en werkgelegenheid aan zeer velen in onze gemeente en daarbuiten. Ook in tijden van crisis blijkt deze sector een stabiele factor te zijn. We moeten de creativiteit van ondernemers benutten en innovatieve oplossingen inzetten om de economische activiteit in het buitengebied verder tot ontplooiing te brengen. De komende raadsperiode biedt daartoe nieuwe kansen, al was het maar omdat het belangrijke bestemmingsplan Buitengebied moet worden geactualiseerd en wat Zeewolde Liberaal betreft deels moet worden herschreven.

D

e gemeente Zeewolde beschikt over een flink 'buitengebied'. Het is het landbouwgebied buiten de kern. Hier vestigden zich in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw de eerste landbouwers. In de decennia die volgden maakten zij de polder tot wat het nu is en legden zij de basis voor Zeewolde zoals we het nu kennen. De agrarische sector is inmiddels van grote economische betekenis voor Zeewolde. Trekkersveld Kijk dan naar het Trekkersveld, waar vele agrarische toeleveranciers voor flink wat werkgelegenheid zorgen. Het Trekkersveld, ooit het centrum van Zeewolde. Van hieruit werd het buitengebied vormgegeven en verzorgd. Trekkersveld 1 is zo’n beetje de bakermat van landbouwontwikkeling in Zeewolde. En nog steeds heeft het een zeer belangrijke rol waar het gaat om de mechanisatie, de verhuur en verkoop van landbouwmachines en –voertuigen, service en reparatie. Dit jaar is er zelfs een bedrijf van het eerste uur Onderneming van het jaar 2014 geworden. Van Arendonk mechanisatie uit Zeewolde vervult sinds 1992 een belangrijke rol voor de agrarische sector in Zeewolde. Van Arendonk is één van de zes topondernemingen uit Flevoland die zijn genomineerd voor de begeerde Flevopenning 2014. De beste landbouwgronden De verbinding van de Oostvaardersplassen met het Horsterwold is mislukt. Dit onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur was bedoeld om dieren vrij de ruimte te geven en op termijn te kunnen laten migreren tussen de diverse natuurgebieden in Europa. De boeren die zouden moeten wijken voor het Oostvaarderswold kregen voor de beste landbouwgronden in Europa de schamele prijs van natuurgrond betaald. Voor deze uitstekende landbouwgrond is binnen Nederland nauwelijks een alternatief te vinden.

Nog afgezien van de persoonlijke drama’s die onteigening te allen tijde met zich meebrengt heeft vooral de communicatie van de gemeente met de bewoners van het buitengebied het enorm laten afweten. Veel boerenbedrijven en gezinnen kwamen er bij toeval achter dat hun grond straks natuurgebied zou worden. Het hele gedoe heeft voor veel onrust en economische stilstand in het buitengebied van Zeewolde gezorgd. Topsector Agro Food Zeewolde Liberaal vindt dat de agrarische ondernemers gestimuleerd moeten worden om te innove-ren. Het is van groot belang dat deze sector haar positie kan behouden en daarom wil Zeewolde Liberaal maximaal ruimte geven voor innovatie en uitbreiding binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Voor zover het al niet mogelijk is, moet het voor de agrarische ondernemers eenvoudiger worden om ook andere activiteiten te ontplooien. Het combineren van agrarische activiteiten met recreatie, toerisme en natuurbeheer verdient waardering en ondersteuning van de gemeente. Maar ook de innovatieve projecten moeten een kans krijgen. De Topsector Agro Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (dat zijn jonge plantjes en zaaigoed) is een kennisintensieve en innovatieve sector die maatschappelijk en wereldwijd van grote economische betekenis is. Daarmee kan ook Zeewolde zich flink onderscheiden. Rond deze agrarische sector - we hebben het

niet alleen over de boeren, maar over de gehele waardeketen tot aan de supermarkt aan toe - ontstaan tal van gespecialiseerde bedrijven die zich bezighouden met logistiek, IT/ software, e-commerce, dataverwerking, telecom, etc. Voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening werd van de vergisting veel verwacht. De praktijk is weerbarstig. De bedrijfsresultaten vallen vooralsnog tegen en menig vergister presteert onder de verwachting. Een belangrijke oorzaak vormen de hoge kosten van de agrarische reststoffen, die niet zelden van ver moeten worden aangevoerd. Het duurzame effect wordt daarmee geweld aan gedaan. Er zijn ook zogenaamde 'vergeten' biostromen uit de agrarische sector. Denk daarbij aan grassen en maaisels. De Zuidlob van Zeewolde is bij uitstek geschikt voor een zogenaamde Energyfarm. Zo'n mo-

derne energieboerderij produceert groene grondstoffen voor mensenen veevoeding en farmaceutische producten, biobrandstoffen, turfvervanger voor de potgrondindustrie en/of van volledige plantaardige afkomst organische stof pellets voor bodemverbetering. En dit alles op plantaardige basis! Namelijk gras! Hypermodern en groener kan haast niet. Zeewolde Liberaal steunt initiatieven die zo'n energieboerderij in de Zuidlob mogelijk kunnen maken. Diervriendelijk De intensieve veehouderij zorgt niet alleen voor veel dierenwelzijnsproblemen, maar ook voor een flinke impact op natuur, milieu en de menselijke gezondheid. Zeewolde Liberaal wil diervriendelijke en duurzame alternatieve vormen van veehouderij stimuleren. Voor Zeewolde Liberaal is het vanzelfsprekend dat het houden van dieren

Verantwoordelijk voor uzelf, maar ook voor elkaar Ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en accepteren dat mensen van mening verschillen. Dat betekent elkaar steunen, samenwerken, elkaar de ruimte gunnen , soms concessies doen en zoveel mogelijk mensen vragen om mee te denken en mee te doen. Maar dat betekent ook omzien naar elkaar. De eigen verantwoordelijkheid betekent dat iedereen in principe zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar levensgeluk, maar voor mij betekent dat ook nadrukkelijk dat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar: omzien naar mensen die steun kunnen gebruiken, niemand uitsluiten en elkaar stimuleren. Die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot een duurzame en gezonde leefomgeving; omdat we dat onszelf en anderen gunnen. Nu en straks. Laten we erkennen dat mensen

van mening verschillen en daar dan ons voordeel mee doen door te accepteren dat anderen wel eens betere oplossingen kunnen aandragen. Dat geldt voor initiatieven van inwoners en voor plannen van politieke vrienden in de gemeenteraad. Luisteren, samenwerken, elkaar een succes gunnen en soms ook het accepteren van een beter idee of zienswijze. Maar t.a.v. de gemeentelijke heffingen mogen wat mij betreft de hakken in de grond: Belast de inwoner alleen voor wat nodig is voor een goed en sociaal evenwichtig beleid. Belastingheffing voor de gemeentelijke reserves moet echt over zijn. Dat sparen laten we aan U over; U kunt dat zelf immers veel beter! Chris Elderhorst Kandidaat raadslid

voor voedselproductie altijd gebeurt onder omstandigheden die ten minste voldoen aan de Wet Dieren. Voor Zeewolde Liberaal zijn alleen diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij toegestaan. Bereikbaarheid De bereikbaarheid van de agrarische bedrijven in de buitengebieden is belangrijk. Zeewolde Liberaal is dan ook voorstander van goed en deugdelijk onderhoud van wegen in het buitengebied, bijvoorbeeld de onveilige Bosruiterweg. Deze weg verkeert in zeer slechte staat doordat het intensief wordt gebruikt door bewoners van het recreatiepark Horsterwold en het 'Polenhotel'. Daarnaast wordt de Bosruiterweg steeds meer gezien als een belangrijke agrarische verbindingsweg tussen Trekkersveld en de Zuidlob, vanwege de verkeersbelemmerende maatregelen op de Flediteweg.

Colofon De Zeewolder Liberaal is een periodieke uitgave van Zeewolde Liberaal. De krant verschijnt in een oplage van 9000 stuks en wordt huis-aan-huis in Zeewolde verspreid. Secretariaat: Zeewolde Liberaal Koolwitje 6 3892 GA Zeewolde Redactie: Cees Steijger Henny van Ginkel © Zeewolde Liberaal - 2014

Zeewolde

Liberaal

Zeewolder liberaal nummer 2  

De Zeewolder Liberaal is de informatiekrant van Zeewolde Liberaal, de jongste politieke partij van Zeewolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you