Page 1

Huis-aan-huis nieuwsblad van Zeewolde. Verschijnt elke dinsdag.

Open dag en aanbieding PAGINA 3

Rozenactie PAGINA 9

Tegel & Sanitair Depot Badkamers, toiletten en vloeren

Politiek krijgt er van langs PAGINA 11

beddenspecialist

Zeewolde

FRANS POORTER

goedkoopste van Nederland! Showroom en Online www.tegeldepot.nl - 036-8442222

Verlaat 6 3861 AA Nijkerk 033 2451332 www.beddenspecialist.nl/franspoorter

Atletiek zet Zeewolde op de kaart PAGINA 19

Klachten over de bezorging? SINDS 1911

Laat het ons weten. Mail naar: bezorging@zeewolde-actueel.nl of bel: 036-522 2640

Sportraad overhandigt wethouder Zijlstra ambitieuze sportvisie

Wethouder Rein Zijlstra (tweede van rechts) neemt de sportvisie in ontvangst van Hans Kieft, Ger Blom en Ronald Snaterse. Foto: Sportraad

De Sportraad wil dat Zeewolde als jongste gemeente van Nederland ook de sportiefste gemeente van Nederland wordt. De Sportraad werd in 2012 door het college van B en W in het leven geroepen en is een formeel adviesorgaan van de gemeente Zeewolde. In 2013 werd Rein Zijlstra (wethouder Sportzaken) door de gemeenteraad gevraagd een nieuwe sportvisie te ontwikkelen. Zijlstra riep daarbij de hulp in van de Sportraad. De visie werd dinsdagavond 28 januari jl. op het gemeentehuis aangeboden aan de wethouder. In de visie onderbouwt de Sportraad het streven van Zeewolde

de sportiefste gemeente van Nederland te maken. Zo moeten inwoners de mogelijkheid krijgen iedere dag een half uur te bewegen of aan sport te doen. Voor jeugd tot en met 18 jaar gaat het zelfs om een uur per dag. Sport is momenteel al de grootste vrijetijdsbesteding en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan gezondheid, geluk en sociale cohesie binnen de lokale gemeenschap. Die bijdrage kan volgens de Sportraad nog worden vergroot door een intensieve samenwerking tot stand te brengen tussen gemeente, sportorganisaties, bedrijven en scholen. De sportvisie is voor Zijlstra bedoeld als suggestie

Stap gezet in realisatie atletiekbaan Een kleine maar belangrijke stap is gezet in het proces dat mogelijk leidt tot de totstandkoming van een atletiekbaan in Zeewolde. Door de atletiekbaan in de Visie op Sport aan te merken als basisaccommodatie wordt in elk geval de mogelijkheid geschapen om zo’n baan te realiseren.

en locatie. Daarover gaat de raad dan beslissen of de baan er moet komen en in hoeverre de gemeente mee gaat betalen, in overweging nemende dat er nog meer verenigingen met wensen zijn en dat bijvoorbeeld het zwembad over een aantal jaren gerenoveerd moet worden.

Wethouder Zijlstra, met zowel sport als financiën in de portefeuille, steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag deze dagen een atletiekbaan in Zeewolde had willen openen. “… maar dat is niet gelukt. Het stond ook niet in het collegeprogramma”. Hij is blij dat er nu een stap vooruit is gezet om een door de Atletiek Unie goedgekeurde baan, een ovale 4-laans kunststof rondbaan van 400 m met 6 sprintlanen en met voorzieningen voor technische atletiekonderdelen, op te nemen in de sportvisie. Nadat deze visie is vastgesteld door de gemeenteraad (is agendapunt in februari a.s.) kan het college met voorstellen komen met betrekking tot financiering

Dat er nu plotseling een stap is gezet heeft te maken met een actieve atletiekvereniging die een ‘business case’ schreef waarin zij vaststelt dat de vereniging zelf de exploitatie van de baan kan bekostigen. Door de gemeente ingehuurde externe deskundigen hebben dit rapport beoordeeld en geconstateerd dat een atletiekbaan mogelijk moet zijn in Zeewolde. De vereniging vraagt een financiële bijdrage van de gemeente voor de bouw van de baan, kosten zo’n 1.3 miljoen. Dat is exclusief de aankoop van grond en de aanleg van infrastructuur. Desgevraagd ziet wethouder Zijlstra de atletiekbaan wel in het G-gebied liggen, het bos tegenover de sportvelden.

Onder de vele aanwezigen bij het bedankfeest voor prinses Beatrix zaterdagavond in Ahoy in Rotterdam bevonden zich de Zeewoldenaren Tilly Verhaar (bekend

van onder meer haar balletschool en van theater De Kluit) en Han Schenk (voormalige hoffotograaf). ,,Ik was één van de tien Zeewoldenaren die naar Rotterdam zijn

voor de op donderdag 27 februari a.s. door de gemeenteraad goed te keuren visie. De door de Sportraad neergelegde visie kent acht stellingen: 1. De basis om te leren sporten en bewegen wordt gelegd in het onderwijs door gekwalificeerde vakleerkrachten. 2. De sportverenigingen zorgen voor het in de breedte (verder) ontwikkelen van de sport(ieve) vaardigheden. 3. Competent kader op bestuurlijk en inhoudelijk (technisch/tactisch/ pedagogisch/didactisch) gebied is een essentiële voorwaarde. 4. Zeewolde biedt een breed scala aan sporten en sportvoorzieningen in die vormen en

Burgers praten mee over veranderingen Zo’n 45 belangstellenden waren op de uitnodiging van de gemeente ingegaan om dinsdag 28 januari in de Levant mee te komen praten over de veranderingen die gaan plaatsvinden binnen het ‘sociale domein’. Daarbij gaat het om de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente vanaf 1 januari 2015 toebedeeld gaat krijgen van het Rijk op het gebied jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met begeleiding, participatiewet en passend onderwijs.

elkaar aan over verschillende thema’s. Hierbij kwamen onder meer vraagstukken aan de orde met betrekking tot mantelzorg, vrijwilligerswerk, persoonsgebonden budget, hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging en werken met een uitkering. Via deze gesprekken, sommigen aan de hand van stellingen en actuele voorbeelden, konden de deelnemers hun zorgen uiten over bepaalde aspecten en aangeven wat zij belangrijk vinden.

De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en minder leunen op de overheid. In een presentatie werden de eerste voorzichtige plannen voor het uit te stippelen beleid toegelicht. Aansluitend gingen de aanwezigen in een zestal workshops dialogen met

Belangrijke bijdragen die daaruit zijn voortgekomen worden door de gemeente meegenomen in de beleidnotitie. Het is de bedoeling dat de gemeente voor de zomer nog meer van deze burgeravonden gaat organiseren. “We hopen dan meer duidelijkheid te hebben vanuit het rijk, zodat we concreter en meer themagericht mensen kunnen uitnodigen”, liet coördinator Marinka Pastoor weten.

geweest,” vertelt Han Schenk. ,,Het was een prachtige show en de regie was uitstekend. Normaal maak ik altijd foto’s, maar nu was dat voor mij niet mogelijk. Dat had

te maken met de strenge beveiliging. Er waren wel de bekende conculega-fotografen, maar binnen mocht er niet worden gefotografeerd.”

Zeewoldenaren bij bedankfeest prinses Beatrix

OOk vOOr BEdrijfsfEEstEn Erkermederweg 79

3896 LB Zeewolde

tel.: 036-5306828

op die momenten waarop de burgers dat willen. 5. De sportverenigingen van Zeewolde bieden diverse niveaus van sportbeoefening. 6. Zeewolde koestert haar sporttalenten. 7. Ondernemers en sportaanbieders ontwikkelen sportarrangementen. 8. De overheid vult sport als kerntaak in door alle ruimte in de breedste zin van het woord te bieden aan sport en bewegen. De eventuele komst van een atletiekbaan is een uiterst actueel thema. Tussen de regels door wordt hier in de sportvisie haast expliciet over gesproken: ,,Bij de realisatie van de infrastructuur moet de focus liggen op de exploitatie en niet op de investeringen. Voorzieningen bouw je voor een periode van dertig jaar en langer en het gaat om de totale kosten en opbrengsten over de hele periode. Vormen van publiek-private samenwerking voor slimme oplossingen en innovaties spelen daarbij een belangrijke rol.” De sportvisie werd opgesteld door de Sportraad van Zeewolde, waarin zitting hebben Pieter-Jan Hilbers (basketbal), Inge de Vries (gymnastiek), Bert Bakker (korfbal), Ger Blom (voetbal), Hans Kieft (watersport), Ellie Reezigt (volleybal), Ronald Snaterse (hockey) en Roel van Veen (basketbal).

www.dejutterzeewolde.nl

4 februari 2014 29e jaargang nummer 6

GET IT ON

www.zeewolde-actueel.nl Fysiotherapeutisch Centrum J.W. Hage

FysioHage.nl

Zeewolde

T. 036 5 222 333

ook: Manuele therapie, Echografie, Shock-wave, TheraFiT i.s.m. KliniQ: Afvallen (Powerslim) 036 5 234 804

036 523 5852 / 06 4658 5763 www.installatiebedrijfvanschaik.nl

OPRUIMING IS GESTART 50% KORTING Goudsmederij Juwelier

Niels Christoffels Dalkruid 4, Zeewolde • 036 522 6949 www.juwelier-christoffels.nl

De Natuurvoedingswinkel van Zeewolde

OMEGA & MORE KOKOSOLIE 2220 ML VAN € 19,95 VOOR € 15,96! WWW.ZORGBOERDERIJZEEWOLDE.NL LIKE ONS OP FACEBOOK: BOERDERIJWINKEL MMM ÉN MMM ZORGBOERDERIJ Gelderseweg 30C - Tel. 036 - 523 4964

Aanleg en onderhoud Centrale verwarming Loodgieterswerkzaamheden

CV Onderhoudscontract € 50,- per jaar Tel. (036) 522 40 46

Ouderenbonden organiseren politiek debat

De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB organiseren op woensdagmiddag 12 februari in De Sfinx (Flevoweg 69) een debatmiddag, waarin ze de politieke partijen aan het woord laten over hun standpunten en visie ten aanzien van het ouderenbeleid in Zeewolde.

De middag wordt om 14.00 uur geopend door de voorzitter van de PCOB, Gert Jan Smit. Hierna introduceert dagvoorzitter Mannes Schoppink de lijsttrekkers van de acht partijen en legt daarbij tevens de (spel) regels van de middag uit. Voor de pauze krijgt elke partij vijf minuten de tijd haar visie op het ouderenbeleid kenbaar te maken. Erna is er voor de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen. De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten door de voorzitter van de ANBO, Jan Zwaan. De toegang tot de informatie- en debatmiddag is geheel vrij, voor zowel senioren als andere belangstellenden.


Varia

Dinsdag 4 februari 2014

Familieberichten Veilig in Jezus armen Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat is overleden onze vader, schoonvader en opa

Job Verschoor

weduwnaar van Suus Verschoor- van den Assem * Almkerk, 27 november 1932 † Zeewolde, 29 januari 2014

Op de avond van 1 februari is na een werkzaam en mooi leven toch nog plotseling overleden mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Jan Veenink * Hummelo 5 maart 1929

† Zeewolde 1 februari 2014

Zeewolde:

Diny Veenink-Tervoert

Doetinchem: Mieke Veenink Ina Heijting Zeewolde:

Zeewolde:

Rianne en Johan Hof-Verschoor Mariëlle, Wessel

Jan Veenink Anrie van den Brink Jur Pien Tine Veenink Wiebe van Druten Ids Joppe

Schoener 1 3891 DC Zeewolde

Correspondentieadres: Tjalk 5 3891 DH Zeewolde

Jan is thuis.

De afcheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 5 februari om 13.30 uur in kerkcentrum Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde. Aansluitend zullen we pa bij ma begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op de dag van de uitvaart van 12.30 tot 13.15 uur in bovengenoemd kerkcentrum. Na afloop van de plechtigheid is er een informeel samenzijn in “Open Haven”.

Wij nodigen u uit om op donderdag 6 februari om 11.00 uur samen met ons afscheid van hem te nemen en hem te gedenken in Kerkcentrum Open Haven, Kerkplein 8 in Zeewolde. Aansluitend begeleiden wij hem naar de begraafplaats aan de Dasselaarweg 26 in Zeewolde. Na de begrafenis bent u welkom om de familie te ontmoeten en te condoleren bij Van der Valk, Leuvenumseweg 7 in Harderwijk.

Bedroefd geven wij u kennis dat op 1 februari 2014 van ons is heengegaan onze beste vriend Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van

JOB VERSCHOOR Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

Jan Veenink We wensen Diny en de verdere familie heel veel sterkte toe. Margien Trip Harmke Middelkamp Johan en Afke Meijer Henk en Gré Geling

Bewoners en oud-bewoners van de Schollevaarweg

Wat was jij sterk en arbeidzaam, wat heb jij voor ons allen klaargestaan. Flink was jij je hele leven, moedig ben je tot het eind gebleven. Flink wil jij nu dat ook wij zullen zijn, maar afscheid nemen van jou, doet ons zo’n pijn. Dankbaar voor de mooie herinneringen die zij bij ons achterlaat, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Hendrika Frederika Brouwer-Heeremans Henny

* Amsterdam, 7 december 1936

† Zeewolde, 28 januari 2014 Harry Brouwer Frits en Gaby Johan en Antonetta Anouk, Daphne Robbie en André Paulus en Bianca Tyara

Mast 33 C, 3891 KE Zeewolde. De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Februari t/m 9 febr. Expositie René van zuuk 7 febr. Zwemdisco Halve klaverjasmarathon 8 febr. Midwinterconcert Blue Seals 8 febr. Improvisatietoneel Dinges 9 febr. Filmmiddag SWOZ 11 febr. Vrouwen van Nu 12 febr. Vrouwen van Nu 12 febr. Ipad-workshop 14 febr. Valentijn Zwemdisco 15 febr. Volle maanwandeling 16 febr. Nestkastjes maken 19 febr. Voorleesfeeest 20 febr. Natuurwandelen 28 febr. Zwemdisco

Locatie De Verbeelding Het Baken Asian Paradise Kluunpad 15 The Lux De Sfinx Open Haven Open Haven Bibliotheek Het Baken De Roode Schuur De Roode Schuur Bibliotheek De Roode Schuur Het Baken

Aanvang of vertrek Za. en zo. 14.00-17.00u 19.00 uur 09.30-18.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 14.30 uur 10.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 19.00 uur 19.30 uur 13.00-16.00 uur 14.30 uur 09.30-11.30 uur 19.00 uur

Maart 11 mrt Vrouwen van Nu 25 mrt.. Vrouwen van Nu

Locatie Open Haven Open Haven

Aanvang of vertrek 20.00 uur 10.00 uur

April 15 apr.. Vrouwen van Nu

Locatie Open Haven

Aanvang of vertrek 20.00 uur

KERKDIENSTEN Zondag 9 februari R.K. kerk 10.00 uur Pastor P. Leferink Protestantse Gemeente Zeewolde 09.00 uur Dhr. J. Klop 11.00 uur Ds. L. Boot Chr.Ger. Kerk 10.00 uur Ds. H.H. de Haan 16.45 uur Ds. H.H. de Haan Ger. Kerk Vrijgem. “Schuilhof” 09.00 uur Ds. R.P. Heij 11.00 uur Ds. R.P. Heij 16.30 uur Ds. J. Ophoff Ned.Geref. Kerk 09.30 uur Ds. A. Broersma 18.30 uur Ds. G. Bronsveld Evangelische Gem. Zeewolde De Levant, Horsterweg 192 10.00 uur Dhr. P. Sijl Christengemeente OBS ‘t Kofschip 10.00 uur Dhr. J. Peters Vrijz. Geloofsgemeenschap 10.00 uur Mw. W.I.J. Hörst Baptisten gemeente De Sypel 2, Harderwijk 10.00 uur Br. J.M. Berghuis Leger des Heils Kennedylaan 10, Harderwijk 10.00 uur Dienst Internationale Kerk www.ndic.nl 10.30 uur Dienst

HUISARTSEN

Na een afnemende gezondheid is toch nog plotseling overleden onze buurman  

Jan Veenink

We hopen dat Diny en de naaste familie de kracht vinden om dit verlies te dragen. Jan en Francien van Bakel Ad van der Veen Annie van Oosterom Bert en Netty Maan Jan en Thilde van der Perk Geert en René Oosterveld Jan en Loes Slager Henk en Gré Geling

Met verdriet staan wij stil bij het toch niet geheel onverwachte overlijden van

Jan Veenink Dankbaar zijn wij voor de jaren dat wij hem hebben gekend als een fijne en betrokken buurman. Wij wensen Diny, Jan en Anrie, Mieke en Ina, Tine en Wiebe en de kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Buren en oud-buren van de Dodaarsweg en Ibisweg

2

Wat is er te doen?

‘Aanvaarden wat het brengt’

Eindelijk weer samen. Arend en Riekje Verschoor-Kuiper Maarten, Sanne

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Avond en weekenddiensten ma t/m do 17.00-08.00 uur 0900-341 0341 Voor levensbedreigende Situaties: 112 Tandarts: Weekenddienstregeling via het antwoordapparaat. Buurtzorg Zeewolde 24 uur bereikbaar: 06-51423877 Verloskundigen Zeewolde: Tel. 036-522 1550 Allerzorg, thuiszorg 036-5234456 (7x24uur) zeewolde@allerzorg.nl BENU Apotheek Kerkplein 4, Tel 036-522 1444 ma t/m vrij 08.00-18.00 uur za en zon- en feestdagen vanaf 09.00-18.00 uur Poli-Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk. Elke avond vanaf 18.00 uur is de HAPotheek, naast de huisartsenpost geopend voor spoedrecepten.

DIERENARTSEN Dierenartspraktijk Flevoland Gildenveld 76, Tel.522 1521 Gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak. Openingstijden ma t/m do 8.00-12.00 uur / 13.15-16.15 / 18.15-19.30 uur. vrij 08.00-12.00 / 13.15-16.15. Bellen voor afspraak. Spoed 24 uur bereikbaar. Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep 3, Tel 523 6446 Uitsluitend op afspraak ma t/m vrij 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00, 19.30-20.30 uur Spoed 24 uur bereikbaar.

VARIA Bureau Slachtofferhulp Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 0900-0101 (lokaal tarief) www.slachtofferhulp.nl Diabetes Informatiepost Voor vragen 522 0363 Cliëntenadviesraad WMO Zeewolde e-mail: Didyvanklaarbergen@xs4all.nl Tel. 522 0766 / 06-50 233 651. De seniorenraad e-mail:anwolt@yahoo.com Tel. 036-522 3340 Stichting “De Kostmand” e-mail:info@voedselbankzeewolde.nl www.voedselbankzeewolde.nl Toon Hermans Huis Zeewolde Inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en lotgenoten contact. Gildenveld 73 Di. wo. en do. 10.00-13.00 uur Tel. 036-744 0233. De Zonnebloem Tel. 036-522 8006 E: fam.van.veelen@hetnet.nl Homestart Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen Tel. 06-13 417 721. VBOK (Ver.Bescherming van het Ongeboren Kind) 0800-0730 dag/nacht NPV (Ned.Patiënten Ver.) Chr. org, die belangen wil behartigen van gebruikers van gezondheids- en welzijnsvoorz. Info tel. 036-522 3028. MDF Maatschappelijk Werk: Stevinweg 2, spreekuur ma, di en do 13.30-14.30, wo en vrij 09.00-09.30 uur. Tel. 522 2272. MDF schuldhulpverlening CBI: Inloopspreekuur maandag van 09.00-10.00 uur, Stevinweg 2, en na tel.afspr. 0320-211 700. Steunpunt Zeewolde Ma t/m vrij van 14.00-16.00. Ravelijn 1 in de bibliotheek. Tel 036-523 4711. Ver. Ouders van een Overleden Kind Info: W. Keuter. Tel.0527-617 395. Vluchtelingenwerk Zeewolde Spreekuur wo 13.00-15.30 uur De Meermin, 1e etage. e-mail: bschut@vwgelderland.nl

AGENDA St. Welzijn Ouderen (SWOZ) Vr. 10.00-12.00 uur in de Sfinx. Info via SWOZ serv.tel.522 6084. www.deswoz.nl PCOB Di.14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 4775. KBO Do. 14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 6840 ANBO Wo 14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 522 3882 Huurdersbelangen Zeewolde www.huurdersbelangenzeewolde@ hotmail.com www.siteclub.nl/HBZ/

Roeiver. Amenophis Baardmeesweg 4c. Roeien: za&zo 9.15 uur/wo.9.00 uur Hondenvereniging Clubterrein Baardmeesweg za 09.00-12.30 uur en di. 19.00-21.00 uur. Tel. 522 0705 Muziekschool Zeewolde Voor info: tel 522 1101 Wieler Tourclub Zeewolde Ma en wo:19.00 uur, Zo. 09.00 uur vanaf het Baken. ATB’en op wo 19.00 uur vanaf Het Baken. Postzegel Ver. P.V.Z. 3e di v/d mnd in de Sfinx. Jeugd 19.00-20.00, senioren 20.00-22.30 uur. Jeu de Boules ver. Les Trois Etoiles. Zo/wo 13.00 uur di/do 19.30uur. Horsterweg 216. Info 522 5311. Klaverjassen Wo 20.00 uur Open Haven AMVZ Di 20.00-22.00 uur Open Haven. Tel. 522 2377 Vrouwenkoor Le Madre Cantano Info: tel. 036-523 6450. Kamerkoor Zeewolde Di 20.15 uur Open Haven Info tel. 523 6259. Interkerkelijk Mannenkoor Ma 20.00 De Schuilhof, Elzenlaan Info tel. 522 4250. Gospelkoor Joy Di. 19.30 uur Open Haven www.gospelkoorjoy.nl Musical- en Popkoor Splash! Ma 20.15 uur Open Haven. Info: www.music-all-splash.nl Tel. 06-47 590 311. Blue Seals Muziek-Showkorps Rep.Slagwerk en Harmonie, Showguard en Jeugdkorps do-avond. Info tel:522 7860.

COLOFON

Zeewolde Actueel

oplage: 9.000 exemplaren Redactie en advertenties: Henny Moerland Wederik 1, 3892 AH Zeewolde Tel. 036-522 2640 Fax 036-522 3473 E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl www.zeewolde-actueel.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten. Inleveren advertenties: E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl Post redactie: Zeewolde Actueel, Wederik 1, 3892 AH Zeewolde Sluiting advertenties: vrijdag 15.00 uur. Uitgever: Zeewolde Aktueel B.V. De redactie behoudt zich het recht voor, wat ingeleverde kopij betreft, deze te bewerken, in te korten of in het uiterste geval niet te plaatsen. Bezorging: Anneke 06-14817223


Varia

Open dag en aanbieding bij jubilerende rijschool Hartel

Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Voorleesfeest in de Bibliotheek

Woensdagmiddag 19 februari wordt er in de bibliotheek een voorleesfeest gehouden, waarbij het verhaal van ‘Peter en de wolf’ wordt verteld. Dit is een muzikaal sprookje van de Russische componist Serge Prokofjev over het jongetje Peter, zijn opa, de eend, het vogeltje, de wolf en de jagers, waarbij de dieren de orkestleden uitbeelden.

3

Z eewolder Z ete l Voorspel Spel

WWW.ZEEWOLDE-ACTUEEL.NL

www.zeewolde-actueel.nl/poll2014

Het sprookje wordt opgevoerd door het voorleesteam van de bibliotheek. Het voorleesfeest begint om 14.30 uur, de toegang is gratis en alle kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee, maar geef je wél van te voren op bij de Informatie-Servicebalie van de bibliotheek.

Pannenkoekenhuis officieel geopend Bij de naam Hartel denk je direct aan rijlessen. Je komt de lesauto’s met het bekende rode logo dan ook overal tegen. Niet alleen in Zeewolde, maar ook ver in de regio. Dit jaar bestaat de rijschool 25 jaar. Rijschoolhouders Marc en Laura Timmer, die de rijschool in 2000 hebben overgenomen, vieren dit jubileum graag met hun klanten met een leuke aanbieding voor alle categorieën opleidingen (auto, motor, brommer/scooter en aanhangwagen). Kennismaken met de rijschool en de instructeurs kan tijdens de jaarlijkse open dag. Deze wordt zaterdag 8 februari van 10.00 tot 15.00 uur gehouden bij Autobedrijf Jedi op het Schepenveld. Om te ervaren hoe het voelt om achter het stuur te zitten, kan geheel vrijblijvend een gratis proefrit gemaakt worden. In de afgelopen 25 jaar heeft Hartel een goede en betrouwbare naam opgebouwd in Zeewolde en omstreken. Er wordt gelest in rookvrije, goed onderhouden auto’s en altijd

met dezelfde, gediplomeerde instructeur. Goede service, structuur in de opleiding, positieve aanpak, het nakomen van afspraken en het leveren van kwaliteit, zorgt voor een groeiend aantal tevreden leerlingen en een hoog slagingspercentage. “Onze kracht is dat we doen wat we beloven”, aldus Laura. “En dat werpt vruchten af.” De wens van de rijschool is om nog verder uit te breiden in de regio. “Maar we willen niet explosief vergroten. Het moet wel persoonlijk blijven.” Met het gebruik van multimedia gaat Hartel volop me de tijd mee. Interessante berichten worden getwitterd en leerlingen die geslaagd zijn komen met een foto op Facebook. “Dat vinden ze helemaal geweldig”, aldus Laura. De rijschool heeft een eigen webshop waar leerlingen terecht kunnen voor theorieleermiddelen en met lessen neemt de instructeur tegenwoordig een tablet mee. “Hier staan onder meer filmpjes op van bijzondere verrichtingen zoals fileparkeren en het rijden van een

rotonde, kruispunten, het in- en uitvoegen etcera. Dat werkt heel goed. Leerlingen vinden het fijn om een situatie eerst te visualiseren voordat ze het zelf gaan doen.” Rijlessen zijn een behoorlijke investering. De schatting is dat een gemiddelde kandidaat zo’n 25-35 uur rijles nodig heeft. Laura: ”Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn en wat een rijbewijs ze gaat kosten. Als erkend Bovag-rijschool bieden we onze klanten een stuk zekerheid. Met het Bovag Garantiefonds garanderen we dat je vooruit betaalde rijlessen altijd krijgt. Daarnaast introduceren we dit jaar weer de examengarantie. Dat houdt in dat, wanneer je de eerste keer zakt, wij het herexamen betalen. Deze garantie kunnen wij bieden omdat wij overtuigd zijn van onze instructeurs en lesmethode.” Voor meer info: Hartel Rijopleiding Zeewolde: 5220894, info@rijschoolhartel.nl, of bezoek de website www.rijschoolhartel.nl

klanten kwamen specifiek op de acties af. Ondanks dat de drukte niet overal merkbaar was, zijn de centrumondernemers tevreden. “Er was in ieder geval meer sfeer”, was een veelgehoorde reactie. Dat was ook de ervaring van de winkelende klanten. “Het is al een stuk gezelliger als er meer mensen lopen en zeker met een stukje muziek erbij!”

Vooral rond het Kerkplein was opmerkelijk drukker. Dat kwam onder meer door de gratis chocolademelk die er in een rap tempo doorheen ging, maar ook door de aanwezigheid van ijskunstenaar Peter Meurders. Met zijn demonstraties, waarin hij drie indrukwekkende ijssculpturen vervaardigde, werkte hij als een magneet op het winkelende publiek. “Daar hoef ik maar weinig voor te doen”, vertelt hij. “Het materiaal fascineert. Dan hoef ik alleen nog maar mijn elektrische zaag aan te zetten om mensen naar me toe te trekken!” Dat jonge bezoekers zelf in een blok ijs mochten hakken was ook een groot succes. Er stond regelmatig een rij te wachten. Met het hakken maakten ze kans op één van de 200 in het ijs verstopte muntjes. Dit muntje was in te wisselen bij één van de centrumondernemers tegen een leuke verrassing, variërend van een pak koek tot een bloemetje! Ook de gratis koffiebonnen die bij een aankoop werden uitgedeeld, werden zeer gewaardeerd. Om het centrum met name op vrijdag meer leven in te blazen zal er iedere laatste vrijdag van de maand een ‘Verrassende Koopavond’ georganiseerd worden. Iedere keer met een ander thema. De eerstvolgende is op 28 februari a.s.

Verrassende koopavond trekt meer klanten

Foto: Erik Wallenburg

De eerste ‘Verrassende Koopavond’, georganiseerd door de Zeewolder Centrum Ondernemers (VCZ), heeft ervoor gezorgd dat meer mensen het centrum op vrijdagavond 31 januari bezochten. Verschillende ondernemers gaven aan dat ze aanzienlijk meer klanten in de winkel kregen. “Ik heb nu al tien klanten gehad, terwijl het er doorgaans op vrijdag niet meer dan drie zijn”, gaf Johanna Hoekstra aan. Ook bij Modelin was het gezellig druk. “De paskamers waren een groot deel van de avond bezet.” Veel

WEEKAANBIEDING

Speltbrood Schnitzels

naturel of gepaneerd

van 2,95 voor.....

6,2

4 voor ........................€ Gehaktballetjes 95 in saus Bak vol... € , Slagerij Boshuizen

Torenstraat 22, 3891 BZ Zeewolde Tel. 036 - 522 75 35 www.slagerijboshuizen.nl

Visbami 500 gr € 4,50 Paella 500 gr € 5,00 150 gram Torenstraat 16 telefoon 036 523 41 83 www.chriskoelewijnvis.nl

2,25

6 witte/bruine bollen halen van Bentum’s Bakkerij Torenstraat 18 4 Zeewolde betalen 036 5221972

van Bentum’s Bentum Bakkerij To T renstraat 18 Zeewolde 036 5221972

Na een pittige verbouwing en een week proefdraaien is het Pannenkoekenhuis Zeewolde donderdag 30 januari jl. officieel geopend door wethouder Hendrik de Vries. Vrijdag 31 januari is het restaurant aan het Horsterplein open gegaan voor publiek. In een week waarin er iedere dag wel iets werd geperfectioneerd aan de pannenkoekgerechten, is het team van het Pannenkoekenhuis Zeewolde klar voor het grote publiek. “We hebben heel veel positieve reacties gekregen en ook leuke nieuwe ideeën

opgedaan”, laten eigenaren Ninos M. Elias en Auke de Vries weten. De verrassende pannenkoekspecials ‘kip/kerrie’, ‘shoarma’, ‘zalm’ en ‘brie’ zijn met succes ontvangen en blijven in ieder geval op de kaart staan. Er aan toegevoegd werd de XL pannenkoek, voor wie één pannenkoek niet genoeg is. Er zijn ook al plannen om de menukaart in de wintermaanden aan te vullen met huisgemaakte stamppotten. In de zomermaanden zullen deze vervangen worden door een aantal pasta’s.

De 11-jarige Jaël van Staverden van basisschool De Regenboog uit Zeewolde-Noord is met haar portret van oma Roosa in haar leeftijdscategorie winnaar geworden van Jongeren portretteren Ouderen 2013. Dinsdag 28 januari kreeg zij van Maartje van Weegen een ‘schoolreis’ aangeboden ter waarde van 1.500 euro voor haar hele klas en de door hen geportretteerde ouderen. Deze actie is dit jaar voor de derde keer georganiseerd door op stap met oma. nl, de Riki Stichting en het Nationaal Ouderenfonds. Het doel van deze actie is om op een creatieve en ongedwongen

manier contact te leggen tussen jongeren en ouderen. Dit jaar hebben bijna 2.500 leerlingen meegedaan over een groot aantal scholen in heel het land. Alle portretten zijn beoordeeld door een deskundige jury, onder anderen bestaande uit Ingrid Strating van de Riki Stichting, Janneke Brinkman – Salentijn, kunstenares, Maartje van Weegen, oud radio, - en televisie presentatrice, Yasmine Enneking, kunstenares en schrijfster en Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. Jaël overlegt momenteel met haar klasgenoten waar de (school)reis naartoe gaat.

Jaël wint schoolreis voor haar klas en opa’s en oma’s

TWILIGHT Bestel nu via

www.cafetariatwilight.nl

ook In 2014

Woensdagaanbieding*

3 friet + 3 frikandellen van € 9.75 voor 5 friet + 5 frikandellen van € 16.25 voor *Alleen om mee te nemen

Tel.nr. 5221173 - www.cafetariatwilight.nl

€ 6.00 € 10.00


Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

4

Dinsdag 4 februari t/m maandag 10 februari 2014

G e m e e nte p a g i n a Leerlingzaken controleert luxe verzuim rond voorjaarsvakantie

Agenda Dinsdag 4 februari 2014 Gemeentehuis Beraad Woensdag 5 februari 2014 Gemeentehuis, 20.00 uur Commissie Onderwijs en Welzijn

Kort nieuws Bezoek Domoticawoningen in Woerden met de gemeente > 24 februari 2014 Graag nodigt de gemeente u uit voor een inspiratiebijeenkomst over zorg en technologie en een rondleiding door de Domotica(model)­woningen in Woerden. Deze bijeenkomst en rondleiding staan gepland op maandag 24 februari in de middag. De gemeente regelt een bus voor het vervoer van Zeewolde naar Woerden en vice versa. De zorg heeft te maken met complexe economische en maatschappelijke vraagstukken. Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren in het beantwoorden van deze zorgvraagstukken. Zo kan een woning met behulp van technologie zo ingericht worden dat zorgbehoevenden en ouderen op een comfortabele, vertrouwde en veilige manier zelfstandig kunnen wonen. In Woerden zijn vier modelwoningen ingericht door ‘Technologie Thuis NU!’ waarin u de mogelijkheden van woningaanpassing kunt ervaren. De woningen verschillen. Zo is er één gericht op dementerenden en een ander voor mensen met slecht zicht of een mobiliteitsbeperking. U bent van harte uitgenodigd om de inspiratiebijeenkomst en de rondleiding bij te wonen op 24 februari. Als u zich al heeft aangemeld voor deze bijeenkomst op 20 november (tijdens de bijeenkomst over de transitie AWBZ/WMO in het gemeentehuis in Zeewolde), dan hoeft u dat nu niet opnieuw te doen. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar heeft u wel interesse om de Domoticawoningen in Woerden te bekijken en de inspiratiebijeenkomst bij te wonen? Meld u dan, vóór 15 februari, telefonisch aan bij mevrouw I. Winthorst, (telefoon 522 9506) of mevrouw C. Hermans (telefoon 522 9580) of per email bij mevrouw I. Winthorst (i.winthorst@zeewolde.nl). Wij verzoeken u vriendelijk bij opgave uw telefoonnummer en eventueel ook uw emailadres door te gegeven zodat wij de vertrektijd aan u door kunnen geven.

De voorjaarsvakantie staat dit jaar gepland in de week van zaterdag 15 t/m zondag 23 februari 2014. Voor veel skiliefhebbers een week om samen met de kinderen van een gezellige wintersportvakantie te gaan genieten. De auto is winterklaar gemaakt, de dakkoffer is gemonteerd en de sneeuwkettingen liggen gebruiksklaar in de kofferbak. Nu wachten tot de kinderen uit school komen en de voorjaarsvakantie begint….. Controles luxeverzuim Leerlingzaken Noord-Veluwe handhaaft de Leerplichtwet in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek, Putten en Zeewolde. Hieronder valt ook het controleren op luxe verzuim. De scholen in de regio mogen kinderen op schooldagen geen vrij geven om eerder op vakantie te

In de raadzaal Handhaving In de Leerplichtwet staat dat een leerplichtig kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Wanneer een ouder het leerplichtige kind van school houdt om eerder op vakantie te kunnen gaan, is er sprake van luxe verzuim. Scholen maken melding van ongeoorloofd verzuim. Wanneer blijkt dat er sprake is van luxe verzuim zal er proces-verbaal opgemaakt worden.

Gemeente let extra op aanbieden afval In de eerste maanden van 2014 blijft de gemeente extra controleren op de naleving van de regels m.b.t. het aanbieden van afval in Zeewolde. Dit omdat overlast door afvalcontainers en verkeerd aangeboden afval hoog in de ergernissen top tien staat van de inwoners en omdat in de afgelopen maanden gebleken is dat er nog dagelijks vele overtredingen geconstateerd worden. De komende twee weken gaat de toezicht­ houder waarschuwingen uitdelen, daarna worden overtreders beboet. De regels De volgende zaken veroorzaken veel overlast, daarom letten wij hier de komende maanden extra op: • Stop geen klein chemisch afval, inclusief frituurvet, en bouw- en sloopafval in de grijze container; • Huishoudelijk afval mag u alleen aanbieden in de daarvoor bestemde (ondergrondse) containers; • Haal de vuilniscontainer vóór 19.00 uur op de inzameldag weg van de straat; • Bedrijfsafval mag niet worden aangeboden via een collectieve afval inzamelvoorziening; • Gooi geen afval op straat.

Wat doet de gemeente? We letten de komende weken extra op de hiervoor genoemde zaken. Zien wij dat u zich niet aan de regels houdt in de eerste twee weken van februari, dan krijgt u een waarschuwing. In de overige weken van februari en in de maand maart wordt de overtreder beboet. Heeft u vragen? Als u overlast heeft van containers die niet weggehaald worden of andere meldingen/ klachten heeft, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@zeewolde.nl of een melding doen via onze website/de BuitenBeter app. Samen houden we Zeewolde netjes en schoon!

Dinsdag 4 februari 2014 Gemeentehuis Beraad Agenda­o.m.: • Evaluatie collegeprogramma 2010-2014 ‘Gewoon Doen!’ • Conceptraadsvoorstel Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Zeewolde 2014 en het Privacyreglement basisregistratie personen Zeewolde 2014 (ter advisering) • Conceptraadsvoorstel Grondexploitatieberekening ontwikkellocatie Noordereiland 2014 (ter advisering) • Conceptraadsvoorstel Beschikbaar stellen van eenmalige middelen t.b.v. de afronding implementatie van zaakgericht werken (ter advisering) • Conceptraadsvoorstel Verwerving van de ondergrond Ossenkamptocht in Polderwijk en Kustzone Polderwijk (ter advisering) • Conceptraadsvoorstel vaststellen eerste wijziging leges verordening 2014 (ter advisering) Woensdag 5 februari 2014 Gemeentehuis, 20.00 uur Commissie Onderwijs en Welzijn Agenda­o.m.: • Conceptraadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Jong@Zeewolde 2014-2018 (ter advisering) • Conceptraadsvoorstel Vaststellen geactualiseerde sportvisie (ter advisering) • Conceptraadsvoorstel Decentralisaties Sociaal Domein (ter advisering) (Dit wordt ingeleid met een presentatie) • Conceptraadsvoorstel Beleidsnota vrijwilligersbeleid 2014-2020 (ter advisering)

Werk in uitvoering Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Aanloophaven en Raadhuisplein

20 oktober tot midden april 2014

Herinrichting Aanloophaven. U kunt enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. De omleiding naar het gemeentehuis wordt met borden aangegeven en kunt u vinden op www.zeewolde.nl.

Diverse straten in Zeewolde (binnen/buiten bebouwde kom)

12 november tot voorjaar 2014

Asfaltonderhoud. Ter plaatse worden de werkzaamheden vermeld en zo nodig wordt een omleiding aangegeven.

Westhove

27 januari t/m 14 februari 2014

Herstraten weg en voetpad.

Meer­informatie:­www.zeewolde.nl­

Ontwerp beheersverordening Begraafplaats / Manege Zeewolde

U kunt de ontwerp beheersverordening ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pdf-bestand van het ontwerp is ook raadpleegbaar op www.zeewolde.nl.

Vanaf woensdag 5 februari 2014 ligt de ontwerp beheersverordening Begraafplaats/ manege Zeewolde gedurende 6 weken ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis te Zeewolde.

Het plangebied betreft de begraafplaats en de manege, dit ligt ten westen van de Dasselaarweg in Zeewolde. Het geldende bestemmingsplan voor een deel van het plangebied is verouderd. Een actualisering van

Informatie

gaan. Elk schooljaar is er intensief aandacht voor het schoolverzuim op de vrijdag voor de (voorjaars)vakantie.

het juridisch-planologisch kader is dan ook gewenst. Omdat in het plangebied nauwelijks tot geen ontwikkelingen worden voorzien, is in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening opgesteld. Een beheersverordening legt de bestaande situatie en bestaande rechten vast. Tijdens de inzagetermijn (tot en met 18 maart 2014) kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren

brengen bij de gemeenteraad, postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, mevrouw K. Traas, telefoonnummer 036-5229550. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp beheersverordening de zienswijze betrekking heeft.

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Telefoon (036) 5229522, Jaargang 20, week 06 4 februari. Openings­tijden­Servicebalie:­maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. Servicetelefoon: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, (036) 5229522. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, Twitter: @gemzeewolde


Politiek/Varia

Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

5

Ve r v o l g G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e Openbare bekendmakingen

dinsdag 4 februari

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen: Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum ontvangst

Dossiernummer

Eenspan 31 Sterappellaan 2

hekwerk 1 23-01-2014 14Z0000661 uitbreiden bedrijfs1,5 23-01-2014 14Z0000693 ruimte Zuylen 80 uitbreiden woning 1 24-01-2014 14Z0000744 Winkelweg 1 uitbreiden melkvee1 24-01-2014 14Z0000722 stal Dasseburcht 66 dakkapel voorzijde 1 26-01-2014 14Z0000740 woning Dasseburcht 68 dakkapel voorzijde 1 25-01-2014 14Z0000741 woning Smaragd 28 uitbreiden woning en 1 28-01-2014 14Z0000797 plaatsen tuinhuisje Eikenlaan 92 paddlebaan 1 28-01-2014 14Z0000809 De stukken liggen vanaf 5 februari 2014 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als belanghebbende kunt u een schriftelijke reactie indienen. U kunt echter nog geen bezwaar indienen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Wij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend: Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Zilversmid 5

dakkapel voorzijde woning bomen (2) populieren (6) kersenbomen (3)

1

27-01-2014

14Z0000305

Baardmeesweg 30 7 30-01-2014 13Z0012092 Naarderweg 2 7 30-01-2014 13Z0011838 Voetpad Schokker7 30-01-2014 13Z0011929 Lemsterweg Boeier ongenummerd essen (6) 7 30-01-2014 13Z0011927 Tussen Naaldaar en vleugelnoten (2) 7 30-01-2014 14Z0000401 Weteringplein Egelpad 5 apenboom 7 30-01-2014 13Z0012547 De stukken liggen vanaf 5 februari 2014 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met een hierboven genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de genoemde besluitdatum. U kunt dit doen bij burgemeester en wethouders. In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen. Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Op woensdag 19 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stem men kunt u meebeslissen over de samenstelling van de gemeenteraad van Zeewolde. Mee mogen beslissen is een belangrijk recht. Door te stemmen bepaalt u mede hoe en door wie Zeewolde wordt bestuurd. We zetten nog even de regels voor u op een rij: Met uw stempas naar een willekeurig stemlokaal U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Om het u gemakkelijk te maken mag u stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente. In Zeewolde zijn 11 stembureaus: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 't Wold, Flevoweg 68 De Richtingwijzer, Lisdodde 9 In de Lichtkring, Naarderweg 2 De Zevenster, Vlierbes 19 De Delta De Verbeelding 27 't Kofschip, Corridor 76 De Toermalijn, Jade 49 Het Mozaïek, Jade 41 Panta Rhei (2 stembureaus), Gedempte Gracht 17. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Zonder stempas kunt u niet stemmen Omstreeks 28 februari 2014 worden de stempassen verstuurd. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, kunt u schriftelijk tot uiterlijk 14 maart 2014 een vervangende stempas aanvragen bij de Servicebalie van de gemeente. Mondeling kunt u uiterlijk 18 maart 2014 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. U moet dan een geldig identiteitsdocument tonen. Deze mag niet zijn verlopen.

Dierenverzorger voor dierenweide (m/v)

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders komt de heer Alders op maandagavond 10 februari naar Zeewolde om geïnteresseerde inwoners te informeren over de plannen voor Lelystad Airport.

Houdt u van dieren? De dieren vinden het fijn om vers water te krijgen en in een schoon hok te verblijven.

Aan de hand van een presentatie krijgt u inzicht in de mogelijke vliegroutes en wat deze betekenen voor de gemeente Zeewolde. Tijdens deze informatiebijeenkomst is gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in Congress & Eventcenter The Lux, Raadhuisplein 19-20.

Wilt u hier aan bijdragen?

Achtergrondinformatie over Lelystad Airport kunt u vinden via www.zeewolde.nl/lelystadairport

Informatie

Neem dan contact met het Steunpunt op! (onderdeel van St. Wolderwelzijn) Ravelijn 1 (in de bibliotheek) 3891 GN Zeewolde | 036 523 47 11 info@steunpuntzeewolde.nl www.steunpuntzeewolde.nl

Niet in Zeewolde op 19 maart? Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere inwoner van Zeewolde een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Dit kan op twee manieren: • Schriftelijk aanvraag van een volmacht U kunt schriftelijk (of digitaal via www.zeewolde.nl/verkiezingen) een volmacht aanvragen bij de Servicebalie van de gemeente tot uiterlijk 14 maart 2014. De gemachtigde moet een inwoner van de gemeente Zeewolde zijn. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs van de gemeente Zeewolde. Als u iemand hebt aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen. • Onderhandse volmacht Op de achterkant van de stempas staat een formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Let op: - vul de volmacht volledig in. - degene die voor u stemt moet naast uw stempas ook (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een digitale scan van het identiteitsbewijs zijn op bijvoorbeeld een Ipad. - degene die voor u stemt mag dit alleen doen op het moment dat hij/zij voor zichzelf gaat stemmen. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. - een volmacht mag niet ín het stembureau gegeven worden.

Stond u op 3 februari 2014 nog niet ingeschreven in de gemeente Zeewolde? Als u op 3 februari 2014 in een andere gemeente stond ingeschreven, kunt u alleen stemmen voor de gemeenteraad van de gemeente waar u toen ingeschreven stond. Kandidatenlijst Omstreeks 28 februari 2014 wordt de kandidatenlijst huis-aan-huis verspreid en krijgt u informatie over de locaties van alle stembureaus binnen onze gemeente. Meer informatie over het stemmen vindt u op www.kiesraad.nl.

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Telefoon (036) 5229522, Jaargang 20, week 06 4 februari. Openings tijden Servicebalie: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. Servicetelefoon: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, (036) 5229522. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, Twitter: @gemzeewolde

Soepelere inkomenseisen Woonpalet vrije sector Woonpalet hanteert sinds 1 januari 2014 soepelere inkomenseisen voor huurwoningen in de vrije sector. Ook de inkomenstoets voor jongeren is versoepeld. Bertho Eding, manager Klantzaken: ‘Om huurders goed te begeleiden in het maken van de juiste financiële keuzes, hanteert Woonpalet al sinds 2002 dezelfde, vrij conservatieve inkomenseisen voor de duurdere huurwoningen ( € 669.48 per maand). Maar de tijden zijn veranderd. De woningmarkt zit op slot. Bovendien zien we dat het steeds meer

Identiteitsdocument kwijt of gestolen? Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken, 5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Hans Alders informeert Zeewolde over Lelystad Airport

Identificatieplicht Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit zijn het (Nederlandse) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identiteitsbewijzen mogen op de dag van de verkiezing, 19 maart 2014, maximaal 5 jaar verlopen zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 'geldig tot 20 maart 2009' of elke latere datum.

geaccepteerd wordt dat een groter deel van het inkomen besteed wordt aan woonlasten.’ Woonpalet besloot de inkomenseisen naar beneden bij te stellen. Voortaan vraagt Woonpalet vier keer in plaats van vijf keer de maandhuur als gezamenlijk bruto maandinkomen. Om bijvoorbeeld een woning te kunnen huren van € 800 moet het gezamenlijk bruto maandinkomen minimaal € 3.200 zijn. Als aan de inkomenseis niet voldaan kan worden, dan volstaat het overleg-

gen van een bankgarantie van zes keer de bruto maandhuur (voorheen twaalf keer). En bankgarantie vertegenwoordigt een onvoorwaardelijke toezegging van de bank aan een begunstigde voor een afgesproken bedrag. Ook voor jongeren werden de inkomenseisen versoepeld. Woonpalet vraagt nu jongeren tot 23 jaar die willen wonen in een woning met een huurprijs boven de jongerengrens (€ 389.05) vier keer (in plaats van vijf keer) de maandhuur als gezamenlijk bruto maandinkomen.

D66 presenteert verkiezingsprogramma Tijdens de ledenvergadering op 30 januari heeft het bestuur het volledige, compacte, verkiezingsprogramma gepresenteerd. Voorzitter Coen Dekker vertelt: “Er zijn al wat speerpunten naar buiten gekomen, zoals bijvoorbeeld de gratis zonnepanelen voor iedereen in Zeewolde, het is echter niet de bedoeling dat de rest van het programma hierdoor ondersneeuwt. Onze visie op de gemeentelijke financiën is bij voorbeeld zeer de moeite waard om kennis van te nemen.” Volgens D66 past in een

democratie ook, dat de burger meedenkt; inspraak is al het minste wat je kan doen, maar dan moet het wel serieus worden genomen en dat gebeurt niet altijd. Coen zegt: “De sportraad, hier in Zeewolde, is daar een goed voorbeeld van. Ze hebben het huidige college de Sportvisie op een presenteerblaadje gegeven. Er worden echter maar een paar onderwerpen, zonder onderlinge samenhang, van overgenomen; dat kan beter! Wanneer je zo’n raad initieert, dan moet je er ook naar luisteren.”


Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

6

Leefbaar Zeewolde is de grootste politieke partij; de enige échte lokale partij die opkomt voor uw lokale belangen. Steeds meer mensen kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de lokale partij. Leefbaar Zeewolde is volstrekt onafhankelijk en is er al bijna 20 jaar voor de Zeewoldenaren! Wij hebben opnieuw uw steun nodig om op de ingeslagen weg door te gaan en onze gezamenlijke doelstellingen verder te bereiken: een mooi en leefbaar dorp waar mensen in een dorpse, prettige, groene en ruime omgeving veilig kunnen wonen, werken, recreëren en vooral met respect met elkaar en onze omgeving omgaan.

U heeft de sleutel in handen. Wij kiezen voor u! Kiest u voor Leefbaar Zeewolde? Stem lijst 1.

Zeewolde natuurlijk leefbaar Ik kies voor Leefbaar Zeewolde. Sinds 1991 woon ik samen met mijn vrouw Wendela met veel plezier aan het Eekhoornbos en genieten volop van de rust en natuur om ons heen. Het dorpse karakter spreekt ons bijzonder aan en dat wil ik graag voor Zeewolde behouden. De uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor laten duidelijk zien dat mensen heel bewust voor Zeewolde kiezen. Rust, ruimte, natuur, de beperkte omvang van Zeewolde en vooral het dorpse karakter zijn de belangrijkste redenen om hier te wonen. Ik ga mij inzetten om deze waarden voor u te behouden. ‘Verkeersveiligheid: een continue aandachtspunt!’ Kinderen en hun ouders moeten zich meer bewust worden van de gevaren in het verkeer. In 2012 is een belangrijk plan vastgesteld (GVVP) waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van verkeersveiligheid. Ik vind wel dat iedereen daar een eigen verantwoordelijkheid in heeft. Samen zorgen we voor veilig verkeer.

‘Mijn naam is Theun Schaaf, nummer 7 op lijst 1’

‘Senioren, de nieuwe generatie’ De bevolkingssamenstelling in ons dorp verandert en daar moeten we op inspelen. Ik vind dat we de capaciteiten en talenten van de senioren nog beter moeten benutten voor de Zeewolder gemeenschap. De nieuwe Ouderennota is een mooi voorbeeld van hoe wij dat gedaan hebben. Daarnaast moeten we zorgen voor passende woningen en voorzieningen zoals de nog te realiseren Woonzorgzone in het centrum. De gemeente moet bovendien de regiefunctie houden op het aanbod van zorginstellingen. U ziet dus, nog meer dan genoeg werk aan de winkel. Ik wil mij daar persoonlijk voor blijven inzetten. Kunt u zich vinden in deze ideeën? Stem dan op woensdag 19 maart op Leefbaar Zeewolde.

1 lijst

www.leefbaarzeewolde.nl

De spijker op z’n kop bij uw verbouwing

Zeewolde 036 - 522 42 06 06-54990856

• nieuwbouw • verbouw • renovatie • onderhoud Acupunctuur Kruiden

ACTIVITEITEN FEBRUARI Voor het (ver)maken kleding (vouw) gordijnen | kussens etc. Naaiatelier Anneke Kok | Fonteinkruid 14 3892 AG Zeewolde | Tel.: 036-5221129 Openingstijden: maandag + vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en 13.30 uur – 18.00 uur. En na telefonische afspraak.

Wij zijn verhuisd naar Sulky 8D, Zeewolde

Uw Motorzaak in Zeewolde

Tuina

Jin Lian Acupunctuur Tel: 06-50511204

TIJDELIJK MEGAVOORDEEL

AKTIE

Kwaliteit voor een scherpe prijs

Schrijven Woensdag 5: 10.30-12.30

Crea-ochtend Donderdag 6: 13.30-15.00

Zen meditatie Zaterdag 8: 14.00-16.00

OPEN DAG Toon Hermanshuis! Dinsdag 11: 13.30-15.00

Lotgenotengroep Deelname na opgave

NAET

www.jinlianacupunctuur.nl

Dinsdag 4: 10.30-12.30

Woensdag 12: 10.30-12.30

www.MotorServiceZeewolde.nl Tel. 06 - 3100 4200

Beveilig wat je dierbaar is...

Valentijnhart maken Donderdag 13: 14.00-15.15

Yoga Week 8: gesloten wegens vakantie (Zen meditatie gaat door op do.20-2) Dinsdag 25: 10.30-12.30

therapeutisch tekenen/schilderen Dinsdag 25: 13.30-15.00

Lotgenotengroep Deelname na opgave

Bel ons voor alle voorkomende schilder, behang, sauswerkzaamheden, glasvezel plakken. Timmerwerkzaamheden

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 25% korting op al het voorkomende schilderwerk Geldig t/m 4 maart •2014

• Beveiliging • elektrotechniek • verlichting • Domotica • telefonie/Data • 24-uurs service • Particulier en zakelijk • Prettig geprijsd • Altijd vertrouwd

beveiliging • elektrotechniek • verlichting 036 - 522 90 01 domotica • telefonie/data • 24-uurs service w w w. h a s s i n g va n h e z e l . n l

Tel.: 06-10737135 - www.gfhschilders.com •

ELEKTROTECHNIEK & BEVEILIGING BV.

Woensdag 26: 10.30-12.30

Crea ochtend Donderdag 27: 14.00-15.15

Yoga Thema avond Lezing voeding, beweging en kanker

Donderdag 27: 20.00- 22.00

Onze openingstijden zijn: dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 13.00 uur Er is naast de activiteiten altijd gelegenheid voor vrije inloop. De koffie staat klaar! Gildenveld 73 - tel 036-8450265 info@toonhermanshuiszeewolde.nl www.toonhermanshuiszeewolde.nl


Varia

Dinsdag 4 februari 2014

Architecten teleurgesteld hoe Zeewolde met hun gebouwen omging

Zelden zat De Verbeelding zo vol als donderdagavond 30 januari bij het architectuurdebat over de (oorspronkelijke) opzet en vormgeving van Zeewolde. Maar het was dan ook al twaalf jaar geleden dat er over dat onderwerp in het openbaar op deze wijze werd gesproken. In het panel zaten de architecten die Zeewolde op hun wijze ooit op de kaart zetten: Wim Quist (gemeentehuis), Koen van Velsen (bibliotheek), Sjoerd Soeters (Albert Heijn), René van Zuuk (paviljoen De Verbeelding) en Roy Bijhouwer (stedenbouwkundige). Roy Bijhouwer (1953) mocht de spits afbijten. De directeur van Quadrat, atelier voor stedenbouw, landschap en architectuur, vergeleek de vormgeving van Zeewolde met die van Zeist. ,,Er is sprake van een krachtige hoofdstructuur met een verfijning in de details,” liet hij aan de hand van enige luchtfoto’s zien. Tot die krachtige hoofdstructuur behoorden de rechte lijnen (met onder meer de Kunstbaan), de vele diagonalen en het ‘spel op en achter de dijk’, tot de verfijning in de details architectuur en beplanting (zoals de linden op het Flevoplein). Bijhouwer zei zich een

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Onzichtbare gevolgen van een beroerte

De fysieke gevolgen van een beroerte (CVA) zijn over het algemeen wel bekend. Iemand kan bijvoorbeeld een lichaamshelft niet goed gebruiken of het spraakvermogen is uitgevallen. Onzichtbare gevolgen zoals geheugen- en concentratieproblemen, ernstige vermoeidheid, maar ook persoonlijkheidsveranderingen kunnen het leven van de patiënt en diens omgeving eveneens ernstig beïnvloeden. Hoe ga je daarmee om? Om patiënten en hun naasten hierover te informeren, vindt op donderdagavond 6 februari in ziekenhuis St Jansdal een voorlichtingsbijeenkomst plaats, getiteld ‘De onzichtbare gevolgen van een CVA’. Gezondheids-

7

psycholoog Marie-José Raymakers en ergotherapeut Wilma van Tol zullen op het onderwerp ingaan. In de pauze zijn er diverse informatietafels te bezoeken en na de pauze kan men vragen schriftelijk of mondeling voorleggen aan de sprekers. De avond is in eerste instantie bedoeld voor patiënten en hun naasten. Zorgverleners en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De bijeenkomst is gratis en vindt plaats in de Dageraitzaal van het ziekenhuis. De zaal is open vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Opgave via www. stjansdal.nl/voorlichting, documentatie@stjansdal.nl of 0341-463420.

Justin Peters bij Christengemeente Zeewolde

hoedje te zijn geschrokken toen hij ’s middags over het Raadhuisplein liep. ,,De relatie tussen het gemeentehuis en zijn omgeving is volstrekt verdwenen. Er wordt willekeurig allerlei kanten op gebouwd,” aldus de stedenbouwkundige. Bijhouwer had lovende woorden voor de architecten van de bibliotheek, (de vlaggenpanden van) Albert Heijn en paviljoen De Verbeelding (‘net een zwaan die is neergestreken’). ,,Jammer dat de gemeente met twee van de drie gebouwen geen raad meer wist. Goed dat er dan toch nieuwe functies worden gevonden.” Elk van de architecten mochten van gespreksleider Bert van Meggelen vertellen hoe zij in de jaren ’80 en ’90 aan hun opdracht waren gekomen en hoe zij daarmee waren omgegaan. ,,Echte architectuur ontstaat door de relatie met de opdrachtgevers,” meende Wim Quist (1930), de ontwerper van het in 1987 gerealiseerde gemeentehuis. Quist prees in dit verband de architecten/stedenbouwkundigen Pieter Jellema (19241995) en Teun Koolhaas (1940-2007) en de toenmalige burgemeester Harm Bruins Slot. Quist zei het jammer te

vinden dat er bij de aanpassingen en het onderhoud van het gemeentehuis zo weinig rekening was gehouden met de architectuur. ,,Dat toont gebrek aan visie, het staat er diametraal op,” aldus de gepensioneerde architect. Ook Koen Jozef van Velsen (1952), architect van de (oude) bibliotheek, kon weinig waardering opbrengen voor de wijze waarop zijn creatie lange tijd terzijde werd geschoven. ,,Men is er ongemeen slordig mee omgegaan,” schudde hij zijn hoofd. ,,Er spreekt geen ambitie uit.” René van Zuuk (1962, architect paviljoen De Verbeelding) merkte daarentegen op dat er ten aanzien van de Kunstbaan een te hoog ambitie was geweest. ,,Daardoor was er bij de opening van het paviljoen in 2000 haast niemand. Dat was wel veelzeggend.” Het enige ‘vrolijke’ verhaal kwam van Sjoerd Soeters (1947), de architect van de vlaggenpanden van Albert Heijn. Soeters had vóór zijn Zeewolder opdracht juist een gokhal in Zandvoort ontworpen. ,,Ik heb het geluk gehad dat ik iets getekend heb voor een commerciële instelling. In een tijd van crisis kom je dan minder snel in de hoek waar de klappen vallen.”

De bijbelleraar Justin Peters ui de Verenigde Staten komt in februari naar Nederland voor een aantal lezingen. De lezingen gaan onder andere over ‘onderscheiding van geesten’. Peters doet al jarenlang onderzoek naar de ‘word-faith beweging’, een wereldwijde beweging die veel nadruk legt op persoonlijke welvaart en gezondheid. Het is een theologie die Peters, mede door zijn lichamelijke handicap, persoonlijk raakt. Over zijn motivatie zegt hij: ‘Ik wil mensen bemoedigen om niet alleen te weten wat ze geloven, maar om ook te weten waarom ze het geloven.’ Zondag 9 februari zal hij spreken in de Christengemeente Zeewolde. Er is

plaats voor maximaal 200 personen. Graag via Contact-pagina op de website http://cgzeewolde.nl aangeven met hoeveel personen u komt. meer over Justin Peters is te vinden op: http://justinpeters.org

In de bibliotheek wordt op vrijdag 7 februari de lokale voorleeswedstrijd ‘Read2Me’ gehouden voor de leerlingen van 8 brugklassen van de Levant. Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken.

Zij lezen naar eigen keuze een aantal jeugdboeken en kiezen het boek waaruit ze willen voorlezen. In een afsluitende voorleeswedstrijd wordt de beste voorlezer van de school gekozen. Het kiezen en lezen van jeugdboeken met een wedstrijdelement is dé manier om het leesplezier van leerlingen te vergroten.

Voorleeswedstrijd brugklassers Levant

advertorial

Waarom kies ik VVD Zeewolde

Betere zorg begint met een goed idee Onder de noemer ‘Betere Zorg? Mijn Idee!’ organiseert de provincie Flevoland dit jaar voor de tweede keer een Zorginnovatiewedstrijd waar iedereen in Nederland aan mee kan doen. De provincie is specifiek op zoek naar innovaties die zich richten op ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, vrijwilligers, mantelzorgers en / of het tegengaan van eenzaamheid. De provincie wil onder andere met de wedstrijd (technische)innovaties in zorg en welzijn stimuleren. Het stimuleren en aanjagen van innovaties is maatwerk. Het kan gaan om financiële ondersteuning om een eerste productie- of ontwikkelfase te doorlopen, maar ook het helpen uitwerken van een businesscase, het doen van marktonderzoek etc. De eerste editie van de wedstrijd heeft via de website www.beterezorgmijnidee.nl begin 2013 maar

liefst 139 inzendingen opgeleverd. Het beste Flevolandse idee 2013 – een app genaamd He Hajo, waarmee verstandelijk gehandicapten een tablet gebruiken om makkelijker te communiceren – is inmiddels beschikbaar in de app store.

schikbaar. Het beste patiëntenidee zal dit jaar ingezet worden als stimuleringsprijs. Hiervoor is maximaal € 25.000, - beschikbaar. Innovaties met een technische component hebben de voorkeur.

Het beste professionele idee 2013 – de YoooM - is een iPad houder met een speciale lens. Het beeldbellen krijgt een nieuwe dimensie, door deze lens krijgt men een groter blikveld en is er zicht op de handelingen en lichaamstaal van de ander. De ervaring van bij elkaar zijn wordt hierdoor versterkt.

De ingezonden ideeën worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van gedeputeerde Jaap Lodders. Voor de drie winnende ideeën start de provincie een traject om de indiener van het idee te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en het op de markt brengen van de innovatie. Het idee blijft eigendom van de indiener.

Dit jaar zullen in drie categorieën prijzen worden uitgereikt; het beste Flevolandse idee, het beste professionele idee en het beste patiënten idee. Voor het beste Flevolandse idee en het beste professionele idee is per prijs maximaal € 70.000, - be-

Tot 28 februari 2014 kunnen ideeën worden ingezonden via de website. Help de Provincie Flevoland om zorg en welzijn in Flevoland te innoveren. Meer informatie is te vinden op de website: www.beterezorgmijnidee.nl

Quilts gezocht voor expositie bibliotheek In de maanden maart en april is er een quiltexpositie in de bibliotheek. Dan laten quilters uit Zeewolde hun mooiste werkstukken zien. Quilters weten als geen ander dat het maken van een quilt zowel ontspannend als inspannend is maar altijd iets prachtigs oplevert omdat de meest schitte-

rende stoffen worden gebruikt. Om een zo breed mogelijke expositie tot stand te kunnen brengen, nodigt de bibliotheek Zeewolder quilters uit hun mooiste werkstuk aan te bieden bij de bibliotheek, zodat het deel kan uit maken van de expositie. Als er veel stukken worden aangeboden,

maakt de bibliotheek uiteraard een keuze qua kleur en diversiteit. Wilt u meedoen aan deze expositie en anderen ook van uw kunstwerk laten genieten dan kunt u de werkstuk(ken) tijdens openingsuren aanbieden bij de Informatie-Servicebalie in de bibliotheek.

Naam: Hendrik Visser Even wennen was het wel. Vanuit het Rotterdamse, via Spaans Baskenland naar Zeewolde. Inmiddels is ons dorp alweer zes jaar mijn ‘thuis’. Samen met Hester en onze kinderen Luca (3) en Liam (1) woon ik, Hendrik Visser (30), met veel plezier in de nieuwbouw van de Polderwijk. Na jarenlang als wielrenner door binnen- en buitenland getrokken te hebben, heb ik in Zeewolde een prima plek gevonden om met mijn gezin te genieten van alles wat ons bezighoudt. En de kansen die Zeewolde inwoners biedt. Functie: Projectleider ruimtelijke ordening In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider van woningbouw- en centrumplannen in de Gemeente Nijkerk. Waarom VVD Zeewolde Juist in Zeewolde wil het huidige College (Leefbaar Zeewolde, PvdA, CU) tientallen parkeerplaatsen schrappen in het centrum. In het voorgestelde plan verdwijnen parkeerplaatsen voor de Lidl en

achter de AH terwijl ze juist daar erg belangrijk zijn. Het College kiest er bewust voor minder parkeerplaatsen dan de vastgestelde norm aan te leggen! De overige mensen moet maar op de fiets komen. De VVD vindt dat inwoners zelf mogen bepalen welk vervoersmiddel ze gebruiken. Waar de parkeerplekken verdwijnen zullen zorginstellingen herrijzen. De VVD is faliekant tegen dit plan, het centrum zal in de toekomst niet meer kunnen uitbreiden en wordt zo volledig op slot gezet. Met het huidig aantal parkeerplaatsen ervaren veel inwoners parkeren in het centrum al vaak als een probleem. Op deze manier wordt men gestimuleerd boodschappen te doen buiten Zeewolde. De gemeente verwacht 3,5 miljoen winst te maken met het verkopen van grond in het centrum. Waarom wordt dit bedrag niet gebruikt voor de bouw van een parkeergarage? Nog deze maand neemt de lokale politiek een beslissing over dit plan, en u kunt er op rekenen dat de VVD uw belangen wel zal verdedigen!


Dinsdag 4 februari 2014

Woningstoffering en projectstoffering

Tapijt Marmoleum

Gietvloeren PVC stroken

Vinyl Rubber vloeren

Vlietstroom 9 3891 EM Zeewolde

info@vloerengilde.nl www.vloerengilde.nl

036 522 58 17

06 17 33 88 65

Wij brengen bezoek bij u aan huis/kantoor.

Vloerkleden Deurmatten

Horren Trapbekleding Binnenzonwering Ondervloeren

BOSCHMAN DAKSERVICE

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Valentijn Zwemdisco

8

14 februari 19:00-21:00 uur 6-12 jaar

toegang € 3,90

DJ’s

Dé specialisten in shingle daken en nieuwbouw renovatie en in renovatie gespecialiseerd in 1993gespecialiseerd Sinds1993 Sinds nieuwbouw van van bitumineuze bitumineuze zinkwerken. sshingle hingle en kunststof daken zinkwerken. en looden en kunststof

Sven

Sterk onderhoudswerk! moeilijk onderhoudswerk! en moeilijk specialistisch en Sterkininspecialistisch

info@boschmandakservice - www.boschmandakservice.nl

Ids Voorverkoop vanaf 3 februari max. 225 bezoekers! Spullen in een kluis - Vrolijk weer naar huis!

Ambachtelijk Rijwielbedrijf

VOOR AL UW FIETSPLEZIER ook met trapondersteuning!

(muntje van € 0,50 nodig voor het kluisje)

Schepenveld 12-28 Zeewolde • Tel.: 036 522 3299

Alles-in-1 Glasvezel Standaard boordevol gratis extra’s eerste 6 maanden

68.-

58./mnd*

Interactieve HD TV, Internet, Bellen met o.a.:

AD-10998/01-14

ü 2 HD tv-ontvangers ü Gratis Opnemen Pakket ü Gratis Spotify Premium

kpn.com/glasvezel | kpn winkel | 0800 0115

*Actieprijs geldt voor Alles-in-1 Glasvezel Standaard en Alles-in-1 Glasvezel Premium i.c.m. een jaarcontract. Na 6 maanden betaal je voor Alles-in-1 Glasvezel Standaard € 68,-/ mnd en voor Alles-in-1 Glasvezel Premium € 88,-/ mnd. De prijs van Alles-in-1 Glasvezel Instap is € 58,-/ mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

zwemdiploma verplicht: 6 jaar A+B, 7-12 jaar minimaal A Organisatie: Zwembad en sportcafé Het Baken en Stichting Luditis www.zwemdiscozeewolde.nl ww


Varia

Rozenactie In het kader van Wereldkankerdag De rozenactie is een initiatief van het KWF in het kader van Wereldkankerdag op dinsdag 4 februari a.s. De doorgeefroos symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect. Wanneer je een roos ontvangt, kun je deze doorgeven om iemand die met kanker geconfronteerd is een hart onder de riem te steken of iemand die zich inzet voor de medemens met kanker te bedanken voor de goede zorgen. Aan de roos is een kaartje bevestigd, waarop een persoonlijke boodschap kan worden geschreven. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en bewust te maken van het bestaan van het Toon Hermanshuis Zeewolde voor ondersteuning en aandacht tijdens en na kanker, ook voor familie en naasten. Op zaterdag 8 februari van 14.0016.00 uur staat de deur van het inloophuis open om vrijblijvend

kennis te maken en de sfeer te proeven. Het Toon Hermanshuis Zeewolde organiseert aansprekende activiteiten die ondersteuning kunnen bieden in het proces rond kanker. In deze Zeewolde Actueel treft u een overzicht van de activiteiten van het Toon Hermanshuis Zeewolde en de openingstijden.

Marriage Week bij de Book-Inn

De jaarlijkse Marriage Week vindt plaats van 7 t/m 14 februari. Dit is de week voorafgaand aan Valentijnsdag, waarin landelijk en internationaal het huwelijk centraal staat. Bij de Book-Inn is een ruim aanbod boeken en andere materialen voor en over het huwelijk aanwezig. Stichting Marriage Week Nederland is opgericht door Richard Kane en is onderdeel van een internationale beweging in ruim 30 landen en beoogt de duurzaamheid van het huwelijk, als de meest gekozen samenlevingsvorm in Nederland, te bevorderen. Zangeres Sharon Kips en haar echtgenoot Gilbert Thera zijn gekozen tot ‘Paar van het Jaar 2014′. Sharon Kips

won in 2007 de muzikale X-Factor competitie en trouwde begin 2010 met Gilbert Thera, die ook haar manager is. Sharon en Gilbert sporen echtparen aan tijdens de Marriage Week te investeren in de relatie en extra tijd voor elkaar te nemen en vooral samen leuke dingen te doen. Zelf geven ze het goede voorbeeld door elkaar mee uit eten te nemen. Het programma van Marriage week biedt mogelijkheden om samen met je partner leuke of verdiepende dingen te doen en zo je relatie te verbeteren. Kijk voor meer informatie, boeken en tips op de website van de Book-Inn. www.book-inn.nl

Valentijn zwemdisco in Het Baken Vrijdag 14 februari van 19:00-21:00 pakt de zwemdisco in zwembad Het Baken uit met het thema Valentijn. De DJ´s Sven en Ids staan klaar om alles uit de kast te halen en zullen (anoniem) aangevraagde nummers ten gehore brengen. De zwemdisco is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Zwemdiploma’s zijn verplicht: voor kinderen van 6

jaar diploma A en B, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar minimaal diploma A. Om te stimuleren dat kinderen hun spullen in een kluisje bewaren (€ 0,50 retour), zullen de DJ´s een vrijkaartje verloten onder de “kluisbezitters”. Zodoende wordt voorkomen dat er spullen kwijt kunnen raken. Meer informatie over de zwemdisco is te vinden op www. zwemdiscozeewolde.nl. Kinderen

De lijsttrekker Woensdag 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zeewolde Actueel stelt wekelijks een lijsttrekker voor. Lijst: 6. Partij: D66. Lijsttrekker: Gerrit van der Meer. Leeftijd: 70. Burgerlijke staat: Gehuwd met Babette. We hebben twee zoons: Maarten en Geert. Beroep: Gepensioneerd verkeersvlieger, heb ik gedaan van m’n achttiende tot m’n zestigste. Zeewoldenaar naar sinds: 1995. Politieke ervaring: De laatste vier jaar was ik voor D66 raadscommissielid Onderwijs en Welzijn. Het mooie van Zeewolde: Men heeft hier de bereidheid in elkaar te investeren. Dat is heel goed, want iedereen komt ergens anders vandaan en heeft een eigen achtergrond. Daarnaast ligt Zeewolde natuurlijk fantastisch en heeft het veel potentie qua ruimte en ontwikkeling. Niet te vergeten is er een prettig woonklimaat. Wat beter kan: Aanvankelijk stelde ik me door m’n werk nog niet zo actief op in het dorp. Dat veranderde door de plannen een soort flat te bouwen op het kop van het Noordereiland. Ook zou er een botenverkoopbedrijf aan de haven komen. Dat leek me geen goede ontwikkeling. Ik

ben toen lid geworden van een actiegroep. Ik ben er nog steeds trots op dat we binnen zes weken met een alternatief voorstel kwamen. Het sterke van het huidige college Leefbaar Zeewolde-ChristenUniePvdA/GroenLinks: Men heeft zich heel erg aan elkaar vastgehouden. Zo kon de coalitie haar eigen ideeën ten uitvoer brengen. Tegelijkertijd was dat ook de zwakte van het college: er

Dinsdag 4 februari 2014

Koken met sterren

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Zeewolde op 14 februari gaat de hengelsport vereniging culinair! Dan komt de reeds onder hengelsportfanaten bekende Pim Pos naar Zeewolde om in het clubhuis van Hengelsportvereniging ‘Ons Stekkie’ een avond gevuld met humor, kookkunst, hengelsport en smaakvolle proeverijen te vullen. Pim is bioloog, webhoost, docent, sportvisser en een super kok met de gave om elk publiek te vermaken met zijn passie! Pim is al ruim 45 jaar op de wateren in en om Nederland te vinden waarbij het combineren van bakken en braden, koken en roosteren met de meest uiteenlopende manieren van het beoefenen van de hengelsport hebben geleid tot een man die bruist van de energie, kennis en humor. Die zaken wil hij graag met een ieder delen! Leden en familie van leden van de Hengelsport vereniging Ons Stekkie van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst vrijdag 14 februari op de Baardmeesweg nr. 4 om 19.45 uur. Pim is een expert in het roofvissen en het zeevissen, maar buiten dat is het een Culinaire Crack. Pim praat veel

maar wel duidelijk en gericht op het nog veel meer plezier beleven aan de hengelsport en de beste manier om mogelijke vangsten te bereiden tot ware delicatessen. Het thema van de avond is elke keer weer een verassing. Het is een soort preuvenement, hapjes en drankjes zijn inbegrepen in de kosten, en er is niet zuinig gedaan met de kwaliteit van hetgeen er word geboden! De kosten zijn €5,00 p.p dat is incl drank en hapjes. Aanmelden via email: voorzitter@visseninzeewolde.nl.

Op de landelijke voorjaarsbeurs voor christelijke boekhandels in Nijkerk werden maandag 27 januari veel Zeewolder boeken en kaarten gepresenteerd. Zo presenteerde Solide communicatie naast de uitgebreide reeks artikelen van Caroline van de Vate en Rita Klapwijk nu ook de boeken van Jolande Bijl uit Zeewolde. Zij schreef de boeken ‘Ontwikkel je bovennatuurlijke gaven’ en ‘Goed genoeg’, met het bijzondere levensverhaal van Harry Coffman. Uitgever Ivo Solinger is enthousiast over de re-

acties van boekhandels: “We merken dat boekhandels voorzichtig inkopen op dit moment. Toch zien we ten opzichte van het najaar 2013 een meer positieve houding bij boekhandelaren. Die positief kritische houding daagt uit om ons aanbod verrassend te houden”. Solide communicatie is met het label Solide boeken uitgever sinds 2009. Ook het succesvolle boek Darmehbo van Marieke Lebbink en Katinka Huiskamp is een ‘Solide’ uitgave. Meer informatie op www. solideboeken.nl.

Veel Zeewolder kaarten en boeken op voorjaarsbeurs

kunnen ook al een verzoekje aanvragen, dat mag zonder je naam op te geven want zo gaat dat bij Valentijn. De voorverkoop is gestart en kaarten zijn verkrijgbaar a € 3,90 bij de receptie van Het Baken. Zie voor openingstijden www.sportzeewolde. nl. Wees er snel bij, want er worden maximaal 225 kaarten verkocht.

was nauwelijks interesse voor wat de oppositie inbracht. Wat beter had gemoeten: Die PDV-vestiging had moeten worden afgeblazen. Die mogelijkheid was er, maar men heeft dat niet gedaan. Goed, het was nog een erfenis van een VVD-wethouder, maar dat is geen excuus. Verder vond ik het gekrakeel rond de komst van Scouting Nederland beneden alle peil. Dit college bestuurde met de handrem op. Het motto was ‘Gewoon doen’ en het is ook heel gewoon gebleven. Vernieuwing was er niet en dat kwam weer doordat er geen visie was. Er is heel erg naar de financiën gekeken. Dat is op zich goed, maar men zag het te veel als doel. Motto D66: Levendig Zeewolde. Speerpunten: Gratis zonnepanelen aanbieden voor woningen in het dorp en het buitengebied. Dat kan door subsidies vanuit het Rijk en de gemeente. Aantrekkingskracht van nieuwe woningen verhogen door eerste vijf jaar geen gemeentelijke heffingen op te leggen. Stapsgewijs is eventueel ook bespreekbaar. En natuurlijk moet de Blauwe Diamant worden afgerond. Aantal zetels D66: Ik hoop op drie. Website: zeewolde.d66.nl. Ook hebben we een pagina op Facebook.

We weten eigenlijk maar weinig van elkaar. Waarom die meneer altijd alleen komt en geen zin heeft in een praatje, waarover dan ook. Of die mevrouw die wacht op haar vriendinnen, terwijl die echt niet altijd op komen dagen. En die vader met zijn kinderen, die langer aan de tafel wil zitten dan de kinderen, maar hij vindt het fijn om naar ze te kijken terwijl ze een boekje lezen. Of die groep mensen die elke week op een vast tijdstip dezelfde tafel kiest en dan ook nog dezelfde stoel bezet als die week ervoor. We weten vaak zo weinig van elkaar, maar dan, soms, zomaar ineens...is er ruimte. Een opening om toch een gesprekje te voeren, een stoel op te schuiven, een kop koffie aan te bieden aan die man of vrouw die naast je zit. De tijd te nemen om wat langer te zitten, te kijken, te luisteren naar of met elkaar. Dat soort gouden momenten komen steeds meer voor. Dat mensen elkaar aankijken en dan ineens echt zien. Van een praatje een gesprek weten te maken. En van een eenzame dag ineens een dag beleven met aandacht van een ander. Dat wij dat in De Oude Bieb als team en vrijwilligers mogen meemaken is een droom die elke dag een beetje meer uitkomt.

De lopende mens Kent u de lopende mens? De mens die zich al dan niet zwoegend, puffend, roodhoofdig en getooid met zweetband, fluorescerend shirt en zwarte broek voortbeweegt over asfaltpaden? Merkt u hoe deze mens afziet, zichzelf afpeigert en met rooddoorlopen ogen en verkrampte grijns naar een horizon ver vooruit kijkt? Deze mens doet zijn of haar uiterste best de houdbaarheidsdatum van het lijf te bestendigen of nog beter te rekken. Aan de manier van voortbewegen herkent u de stand van zaken van de loper. Komt een loper u met veel geluid van gestamp en gehijg achterop en is de tred zwaar en verre van soepel, dan valt deze lopende mens onder de categorie jogger. De loper loopt u voorbij en u hebt zicht op de achterkant van de loper. Een achterkant die ook veel verraadt: ziet u benen die bij elke pas in een X-stand dijen en knieën langs elkaar heen doen schuren, dan hebt u met een toekomstig cliënt van een fysiotherapeut te maken. Vaak gecombineerd met het iets naar binnen zwikken van de enkels bij elke stap. In de toekomst zijn operaties wellicht nodig om de loper aan de gang te houden. De zwaarste gevallen ziet u binnen honderd meter verderop terug als zij hun cool down tegen een boom of brugreling of lantaarnpaal beoefenen. Vriendelijk groetend gaat u de stilstaande, uitgeputte mens dan weer voorbij. Deze mens groet u dan terug met het kortste woord wat verbaal voorradig is om geen

9

214

extra inspanning meer te hoeven leveren. De talentloper hoort u niet aankomen. De tred is soepel, de afwikkeling van de voet is voorwaarts gericht, de rug is recht, de oogopslag fris en de zweetband ontbreekt in de meeste jaargetijden. Ook de achterkant ziet er symmetrisch, harmonisch bewegend en in cadans uit. Meestal ontbreekt er bij deze loper een overmaat aan gewicht: bewegende spieren en een minimum aan vet maken de loper tot een mens die voor de lange duur traint. Deze loper ziet u niet terug bij een paal of boom of reling. Deze mens verdwijnt uit uw zicht. Bij het voorbijgaan wenst deze mens u een “Goedemorgen, -middag of –avond” toe en bij wederzijdse bekendheid een “Alles goed?” als toevoeging. Dit dan niet als uitnodiging voor een gesprek, want tijdens de begroeting kijkt deze loper even kort op een geavanceerd polshorloge, waarop afstand, tijd, hartslag en bloeddruk gemeten worden. Het loopschema van de dag dient afgewerkt te worden en verdraagt geen social talk. Beide lopers zie ik graag. De één droomt van de marathon en dat blijft een droom; de ander bereidt zich erop voor. De drang tot bewegen als (onbewuste) gesublimeerde doodsangst. Bewegen met individueel gepaste mate is goed. Chapeau, of in mijn geval: petje af!! Wim Sprick.


Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Mooie cijfers voor Bibliotheek Zeewolde

10

Meer dan uitleenbalie ook muziek en cultuur in de bibliotheek.

10.650,-

De bibliotheek is populair onder de Zeewoldenaren. Met bijna 7200 leden is ruim een derde van de inwoners lid van de bibliotheek. Dat is 10% meer dan het landelijk gemiddelde. Uit een fysieke collectie van ruim 38.000 titels en met toegang tot een totale collectie van meer dan een half miljoen titels lenen de bibliotheekleden in totaal circa 224.000 titels in 2013. Allemaal mooie cijfers die in vergelijking tot het landelijk gemiddelde positief hoog uitvallen.

Menno van Rietschoten vestigingsmanager

TOT EN MET 9 FEBRUARI:

GRATIS Ontzorgpakket + GRATIS montage*

Maar de bibliotheek is meer dan de uitleenbalie van die 500.000 titels. Maandelijks ontving de bibliotheek ruim 10.000 bezoekers in 2013. Niet alleen het lenen van boeken, dvd’s of cdroms waren hun bezoekreden. Bibliotheek Zeewolde is voor veel inwoners een ontmoetingsplaats. Het is een plek om rustig eens de kranten door te nemen, informatie uit te wisselen of deel te nemen aan een van de tientallen activiteiten. Met deze activiteiten stimuleert de bibliotheek taalontwikkeling bij jong en oud. Van voorlees-

“We doen graag net iets meer voor u en uw keuken. Daar zorg ik persoonlijk voor!”

Tijdelijke wijziging aanlegsteigers veerpont Ingaande maandag 3 februari zal de veerpont Horsterveer niet varen naar de oorspronkelijke aanlegsteiger op Strand Horst, maar zal hij varen in en vanuit de Jachthaven. Dit omdat er werkzaamheden aan de oorspronkelijke aanlegsteiger bij Strand Horst zullen plaatsvinden.

Het Ontzorgpakket helpt u bij een zorgeloze demontage van uw bestaande keuken, het verplaatsen van de bestaande leidingen, afvoer en stopcontacten en bij het aansluiten van alle leidingen en nieuwe apparatuur. Met deze unieke service nemen wij u alle zorg uit handen!

Voor de Winterworld 2013/2014 zijn er door de gemeente voorzieningen aangelegd op en rond het Kerkplein. Voor de somma van € 23.000,- is een krachtstroompunt aangelegd en zijn er ondergrondse voorzieningen ten behoeve van de ‘chill leiding’, de waterleiding en een koppeling naar het riool gerealiseerd. Afspraken over het gebruik

LELYSTAD | SCHOEPENWEG 71 - 73 | (0320) 22 22 22

Edmon is ook gevestigd in: Amsterdam Westpoort | Beverwijk | Heerhugowaard | Zwaag-Hoorn

EABN

Uitvaartverzorging B.V. Contactpersoon:

Anton Izelaar

Grote Beer 24, 3893 DK Zeewolde 06-13142392

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzekeringen

zonder onderscheid levensovertuiging of afkomst

voor alle leeftijden

T

R JK • WI

• PUT

• HARDE

bel 036 522 3690

M

E

LD

ER

EL

Betrokken, meelevend en ervaren Ongeacht waar u verzekerd bent Rouwcentrum met 24-uurs familiekamer O W Z E E Begrafenissen en crematies

O •

info@uitvaartzorgzeewolde.nl | www.uitvaartzorgzeewolde.nl

zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en Winterworld. Ook andere partijen dan Winterworld kunnen gebruik gaan maken van deze voorzieningen. Door deze ingrepen hoefde men tijdens de kerstvakantie niet meer over buizen heen te stappen op het Kerkplein en was het geluid van de brullende generator verdwenen.

“Voor mij is elke er.” uitvaart heel bijzond Mijn naam is Arie Bosman, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Zeewolde en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3680.

Frieswijkstraat 56 - 3862 BL Nijkerk uitvaart@eabn - www.eabn.nl Dag en nacht bereikbaar 033-2459822

EN

De werkzaamheden zullen ongeveer 14 dagen in beslag nemen. Als deze werkzaamheden klaar zijn zal vanaf ongeveer 17 februari ook de aanlegsteiger in Zeewolde worden aangepakt. De pont tijdens die werkzaamheden aanleggen in de Aanloophaven aan de Rede.

Voorzieningen voor Winterworld

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

WWW.EDMON.NL

ontbijt tot schrijversbezoeken aan scholen (bereik ca 375 jongeren) en van Biebsearch in het voortgezet onderwijs (voor 200 jongeren) tot een workshop Publiceer je eigen boek. Het jaar 2013 was ook het jaar waarin Zeewolde gevraagd werd mee te denken over de bibliotheek in 2020. Met de spraakmakende campagne B2020 werd op straat, per mailing en via facebook de mening van inwoners gevraagd. Vanuit de ruim 600 reacties werden 3 scenario’s aan de gemeente voorgelegd, waaruit de gemeenteraad koos voor het zogenoemde ‘Huiskamer-scenario’. In dit scenario ligt de nadruk op sociale samenhang en uitgebreide programma’s die in samenwerking met maatschappelijke organisaties worden ontwikkeld. Momenteel zijn Gemeente Zeewolde en de bibliotheek nog met elkaar in gesprek over de kaders die nodig zijn om de vernieuwingsstap, welke op lange termijn bezuinigingen mogelijk maakt, te kunnen realiseren. Meer informatie hierover leest u op www.b2020.nl.

Yarden Uitvaartcentrum en Crematorium Ölandhorst Oostranddreef 1, 8212 AZ Lelystad Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Elbert Sluijmer & Hendrik van Olst

Zeewolde 036 - 3030999 www.sluijmerenvanolst.nl Ons uitvaartcentrum “Elzenhof” Walstein 101, 3848 AP Harderwijk


Varia

Politiek krijgt er van langs bij architectuurdebat

Wethouder Winnie Prins wordt bij het architectuurdebat ondervraagd door Bert van Meggelen.

,,Maar wat vindt u nu zelf van het gemeentehuis?” zo wilde gespreksleider Bert van Meggelen donderdagavond tijdens het architectuurdebat in De Verbeelding weten van wethouder Winnie Prins. ,,Het gebouw staat voor mij op de verkeerde plaats,” probeerde Prins. Dat was zo’n beetje vloeken in de kerk. Van Meggelen rook bloed en ging door. ,,Zeewolde heeft wel monumenten, maar geen momentenbeleid, hoe zit dat?” wilde hij van de Leefbaar Zeewolde-wethouder weten. Prins herhaalde wat zij eerder reeds had gezegd: zij zag niets in een gemeentelijke monumentencommissie. Onlangs had de Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten, onderzoek gedaan bij alle 408 gemeenten in Nederland naar hun monumentenbeleid. Flevoland scoorde als provincie het laagst, Almere en Zeewolde waren de ‘slechtste’ gemeenten. De twee gemeenten in Zuidelijk-Flevoland zouden niet voldoen aan enige wettelijke verplichtingen. Zo hadden Almere en Zeewolde geen monumentencommissie en geen verordening die de bescherming van monumenten beschrijft. Prins gaf donderdagavond eerlijk toe dat Zeewolde ‘andere prioriteiten’ heeft. Van Meggelen ging met zijn microfoon ook enige andere politici langs. Zo wilde hij van Rob Tulleken (Leefbaar Zeewolde) weten waarom Zeewolde zo ‘slordig’ was omge-

gaan met de bibliotheek van Koen van Velsen. Tulleken liet zich echter niet in een hoek zetten. ,,Dan moet u bij de projectontwikkelaar zijn, hier hadden wij als gemeente geen zeggenschap over,” reageerde hij. Ook Betsy Adema (ChristenUnie), Bouwe van der Weide (CDA), Merijn Jacops (PvdA/GroenLinks) en Eduard Plate (VVD) werden uitgedaagd te vertellen wat hun partij over architectuuren monumentenbeleid in het verkiezingsprogramma had staan. Veel was dat niet, constateerde Van Meggelen sarcastisch. Echt geïnteresseerd leek hij ook niet. ,,U was toch van GroenLinks, u gaf tenminste een antwoord uit die hoek,” riep hij richting VVD’er Plate. De verschillende architecten kregen geen hoge pet op van het gemeentebestuur, zo bleek. Vooral Wim Quist (83), de architect van het gemeentehuis, bleef mokken. ,,Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Alles wordt maar afgedekt. Het heeft wel de interesse van de plaatselijke politiek, maar er is even geen prioriteit. Het is holle kletspraat. Ik was hier met elan gekomen, ik ga met een kater weer weg.” Niet alle aanwezigen dachten daar zo over. Landschapsarchitect Cees Maris stelde voor dit soort avonden vaker te organiseren. Er gingen onmiddellijk enige vingers de lucht in van mensen die daar wel wat in zagen. Presentatrice Thecla van Dijk van de Stichting De Verbeelding zegde eveneens haar medewerking toe.

Care for Women praktijk in Zeewolde Op 14 januari j.l. heeft Roelien Swiers haar Care for Women praktijk in Het Gildenhuis geopend. Roelien heeft haar opleiding aan het Care For Women Institute afgerond. Bij haar kunnen alle vrouwen terecht met klachten en vragen op hormonaal gebied vanaf de pubertijd, rondom de zwangerschap, tijdens de overgang en na de menopauze.In het lichaam worden veel processen aangestuurd door hormonen. Hapert er een hormoon, dan heeft dat invloed op de werking van die processen. Dit kan je leven behoorlijk overhoop halen. Wie kent niet de verhalen over de overgang met opvliegers, hevige transpiratie, gewrichtsklachten, slecht slapen, enz. Of PMS met erge stemmingswisselingen, menstruatieklachten, vocht vasthouden, enz. Vrouwen met een zwangerschapswens kunnen ook bij Roelien terecht. Gezond zwanger worden en gezond zwanger zijn, helpen je een gezond kindje te krijgen en na de zwangerschap goed voor je kindje te kunnen zorgen. Na de zwangerschap komt het moment dat er over anticonceptie nagedacht gaat worden. Op het gebied van anticonceptie is nog veel te winnen.Er zijn zoveel mogelijkheden. En wat bij je zus, je vriendin, je moeder of je buurvrouw past, hoeft niet bij jou te passen. Roelien kan daar bij adviseren. Roelien wil in haar praktijk elke vrouw een op haar toegespitste behandeling, advies en begeleiding geven. Geen vrouw is namelijk gelijk.Zo is ze een grote voorstander van verschillende behandeling van

vrouwen en mannen op gezondheidszorggebied. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkwerkend. Verder geeft Roelien advies op het gebied van lifestyle. Denk hierbij aan gezonde voeding, beweging, tijd voor jezelf. Ook een healthcheck kan daar bij horen, als een APK voor het lichaam.Tijdens een healthcheck worden bloedsuiker, gesplitst cholesterol, BMI, bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Ook mannen hebben er baat bij.Aan de hand van de uitslagen geeft ze adviezen op lifestyle- en voedingsgebied en adviseert ze zo nodig supplementen. Deze supplementen zijn door Care For Women ontworpen. Alle ingrediënten worden in Europa verbouwd en worden aan strenge controles onderworpen. Roelien besteedt veel aandacht aan botontkalking, hart- en vaatziekten, borstkanker en overgewicht.Met behulp van een risico-analyse kan ze preventief advies geven en als er aanleiding voor is, stuurt ze iemand door naar de huisarts of diëtiste.Het advies van Roelien is:”Blijf niet rondlopen met klachten en vragen. Gun jezelf iemand met kennis van zaken, die jou en je klachten serieus neemt en die de tijd heeft en neemt om naar je te luisteren en je te helpen”.Ik ben speciaal opgeleid om samen met jou de beste oplossing voor jou problemen te vinden. Mijn motto is dan ook ‘Er zijn meer oplossingen dan er problemen bestaan’ en ‘Al pas je in een hokje, jij beslist of je er in gaat”. Roelien is te bereiken per email: r.swiers@careforwomen.nl en op facebook: careforwomen.zeewolde.

Dinsdag 4 februari 2014

Nieuw beleid mestvergisters Naar aanleiding van een verzoek om in het buitengebied een mestvergister te mogen bouwen met een bouwplan die groter is dan de nu toegestane 1000 m2, is het huidige beleid ten aanzien van mestvergisters geëvalueerd, met een nieuwe beleidsnotitie als gevolg. Daaruit blijkt dat de gemeente kiest voor vergisters met een maximale verwerkingscapaciteit van 6000 ton per jaar op een bouwplan van max 1000 m2; de zogenaamde boerderijvergister. In de notitie wordt gesproken over drie soorten mestvergisters qua grootte: de boerderij vergister die de mest van één bedrijf kan verwerken, een buurtvergister die zowel de mest van een aantal veebedrijven als de organische

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

restanten van nabije akkerbouwbedrijven gaat verwerken en een industriële vergister met een verwerkingscapaciteit van meer dan 36.000 ton per jaar. De notitie stelt voor dat één boerderijvergister per agrarisch bedrijf is toegestaan. Aanvragen voor een buurtvergister zullen worden afgewogen en kunnen (wanneer voldaan is aan meerdere voorwaarden) worden gerealiseerd middels een projectbesluit. Industriële vergisters zijn vanwege de vervoersbewegingen nergens in Zeewolde toegestaan (ook niet op bedrijventerreinen).Indien goedgekeurd door de gemeenteraad zal deze notitie verwerkt worden in het nieuw op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied 2016.

Valentijn zwemdisco in Het Baken

Vrijdag 14 februari van 19:00-21:00 pakt de zwemdisco in zwembad Het Baken uit met het thema Valentijn. De DJ´s Sven en Ids staan klaar om alles uit de kast te halen en zullen (anoniem) aangevraagde nummers ten gehore brengen. De zwemdisco is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Zwemdiploma’s zijn verplicht: voor kinderen van 6 jaar diploma A en B, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar minimaal diploma A. Om te stimuleren dat kinderen hun spullen in een kluisje bewaren (€ 0,50 retour), zullen de DJ´s een vrijkaartje verloten

onder de “kluisbezitters”. Zodoende wordt voorkomen dat er spullen kwijt kunnen raken. Meer informatie over de zwemdisco is te vinden op www. zwemdiscozeewolde.nl. Kinderen kunnen ook al een verzoekje aanvragen, dat mag zonder je naam op te geven want zo gaat dat bij Valentijn. De voorverkoop is gestart en kaarten zijn verkrijgbaar a € 3,90 bij de receptie van Het Baken. Zie voor openingstijden www.sportzeewolde.nl. Wees er snel bij, want er worden maximaal 225 kaarten verkocht.

De komende week spreekt de gemeenteraad over de centrumplannen van het college van burgemeester en wethouders. Het college is van mening dat het centrum minder parkeerplaatsen nodig heeft. Er zullen daarom tientallen parkeerplaatsen verdwijnen. Dit sluit aan bij de ambitie van het college om de gemeente nog duurzamer te maken waarbij men er vanuit gaat dat het winkelend publiek vaker de fiets pakt om boodschappen te doen. Het voorstel van het college kan niet op steun van de VVD fractie rekenen. Wim van der Es, lijsttrekker voor de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: “Dit is een slecht plan. Op drukke dagen in het centrum ontstaat er al een enorme druk op de parkeervoorzieningen en met het onttrekken van tientallen parkeerplaatsen neemt deze druk alleen maar toe”. Op deze wijze jaagt het college het winkelend publiek het dorp uit. En in deze tijd waar de economie toch

al onder druk staat is dit een kwalijke zaak. De winkeliers moeten hun beste beentje voorzetten om deze moeilijke tijden door te komen. De VVD verwacht hierin een meedenkend college. Fractievoorzitter Joke van Es vertelt :”Het is niet aan de gemeente om voor te schrijven hoe mensen hun boodschappen doen. Mensen zijn prima in staat om zelf die keuze te maken en daarom is het belangrijk dat het centrum voor automobilisten, fietsers en voetgangers goed toegankelijk is. Het onttrekken van parkeerplaatsen past hier niet in." Ook ontbreekt er een lange termijn visie van het College op het centrumgebied. VVD zal tijdens de commissie vergadering de plannen afwijzen. Het college dient haar huiswerk opnieuw te doen. De plannen voor een zorginstelling op deze locatie kan alleen doorgang vinden als er voldoende parkeergelegenheid is voor de ondernemers en bezoekers van het centrum.

VVD vóór voldoende parkeergelegenheid in het centrum

Basisschool de Springplank ontvangt verkeersveiligheidslabel

Basisschool De Springplank heeft maandagochtend 27 janauri het verkeersveiligheidslabel gekregen van wethouder Gerben Dijksterhuis. De wethouder werd bij de uitreiking geassisteerd door Seef de Zebra. De Springplank is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBAO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Rond 11.00 uur verzamelden zich een tiental leerlingen uit de verschillende groepen om een kringgesprek aan te gaan met de wethouder. De kinderen hadden zich goed voorbereid en stelden de ene na de andere kritische vraag. Zo werd de wethouder persoonlijk aan de tand gevoeld over zijn werk, maar de vragen gin-

gen met name over verkeerssituaties rond de school en in de rest van Zeewolde. Eén leerling had zelfs een maquette gemaakt van een specifieke verkeerssituatie. Het verkeersveiligheidslabel is het kwaliteitskeurmerk voor verkeerseducatie in het Flevolandse basisonderwijs. Scholen met het Verkeersveiligheidslabel hebben hun verkeerseducatie aantoonbaar op orde. Ook is de verkeersveiligheid rondom de school goed geregeld. Elke twee jaar wordt opnieuw beoordeeld of de school het Verkeersveiligheidslabel Flevoland nog steeds verdient. Van de dertien basisscholen in Zeewolde hebben nu negen scholen het label.

11

Eerste hulp bij bevriezing Het is winter en hoewel we koudere winters hebben gehad, kan het nu bij tijd en wijle ook flink koud zijn. Vooral als je met temperaturen van net rond het vriespunt op de fiets naar school in Harderwijk moet en het flink waait langs de dijk. Dan is het zaak om je goed aan te kleden. Als je zo flink aan het fietsen bent zal je niet zo snel onderkoelt raken, want al fietsend krijg je het vanzelf lekker warm. Maar als je geen handschoenen aan hebt of geen muts op je hoofd, dan loop je wel kans op bevroren vingers of bevroren oren. Bevroren vingers of oren doen vreselijk veel pijn. Net als bij brandwonden kennen we drie gradaties van bevriezingen: Eerstegraads bevriezingen kenmerkt zich doordat de huid bleek grijs is, na ontdooien rood tot paars met een stekende pijn. Bij tweedegraads bevriezingen ontstaat er blaarvorming met helder of bloederige vocht, zeer pijnlijk. Bij een derdegraads bevriezing is de huid spierwit en gevoelloos. Een derdegraads bevriezing zal je in Nederland onder normale omstandigheden niet zo snel oplopen. Tenzij er nog een Elfstedentocht komt, waarbij mensen zeer langdurig aan de vrieskou blootgesteld worden. Een eerstegraads en een tweedegraads bevriezing kan wel voorkomen. Als je bij vrieskou op de fiets zonder handschoenen naar Harderwijk/Ermelo fietst, bestaat de mogelijkheid dat je een tweedegraads bevriezing van je vingers oploopt. Zorg dus voor goede handschoenen. Wat te doen bij een bevriezing van lichaamsdelen: • Breng het slachtoffer in een warme omgeving • Doe eventueel natte kleding uit • Bevroren lichaamsdelen opwarmen met lichaamswarmte • Geef iets warms te drinken Wanneer er blaarvorming is, dus een tweedegraads bevriezing, moet je naar de huisarts gaan. Dek de blaren voorzichtig af met een niet verklevend gaasje en leg dit gaasje losjes vast met een hydrofiel zwachtel. Doe dit voorzichtig, de blaren mogen niet kapot gaan! Kijk voor een cursus op www.ehbozeewolde.nl Germa van der Wel, Instructeur Eerste hulp


Varia

Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

12

Open huis Accent Nijkerk

Tijdens de open Huizen van Accent Nijkerk is er veel te beleven. De jaarlijkse open avonden trekken veel bezoekers. Zij zijn bedoeld voor toekomstige leerlingen met hun ouders en verzorgers. Juist omdat er veel te zien is, zijn er ook veel mensen die de gelegenheid ten baat nemen deze bijzondere school te bezoeken. Dit jaar zijn er veel workshops te doen, die laten zien dat het werken met de handen op Accent centraal staat. Locatie directeur Jan Hofman: “Als onze leerlingen in de praktijk bezig kunnen, blijken zij ineens talenten te hebben, die wel verborgen leken. Het op een andere manier mogen leren, maakt jongeren succesvol.” Er zijn veel workshops tijdens het Open Huis. Zo kunnen de gasten bijvoorbeeld deelnemen aan koken, djembé, heftruck rijden, sportworkshop, techniek en textiel. Extra bijzonder dit jaar is dat er voor de mediatraining experts uit het werkveld zijn ingehuurd. Ely Hackman van Nijkerk Nieuws en Ed Keizer van Multimedia Pro zijn op de avond actief in de studio van de school. Zij verzorgen het hele jaar een leerlijn Audio Visuele technieken. In de training maken

Provincie Flevoland is op zoek naar ideeën die de zorg kunnen verbeteren. En organiseert daarom een wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Stuur je idee in op beterezorgmijnidee.nl. Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen en kiest de 3 beste ideeën uit. Er wordt daarna een traject gestart om deze daadwerkelijk te realiseren.

de jongeren kennis met video, geluid, licht en beeld. Zij leren omgaan met camera’s. Maar ook wordt geleerd een verhaal te maken met een videocamera. De jongeren maken montages en leren hoe je titels invoegt en muziek er bij zoekt. De lessen kenmerken zich vooral door doen. Keizer en Hackman laten de leerlingen dingen doen, ervaren, meemaken en proeven. Accent Nijkerk staat bekend als een gastvrije school. Ook op de Open Huizen vertellen de jongeren, de leraren en het onderwijs ondersteunend personeel wat hen zo enthousiast maakt over hun school. En dat is ook te herkennen in de kernwaarden van de school, die zijn samengevat in: Do it!“ “Do It!” staat voor: Duurzaam, Ondernemend, Initiatiefrijk, Thuisgevoel. Op dinsdag 11 februari is er een Open Avond bij Accent Praktijkonderwijs. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen kinderen met hun ouders een kijkje nemen. Er zijn rondleidingen, presentaties en er kunnen workshops gevolgd worden. Accent Nijkerk is te vinden aan de Ds. Kuypersstraat 1 in Nijkerk. www.accentnijkerk.nl.

Accent gaat voor Multimedia Tijdens de open huizen van Accent Nijkerk is er veel te beleven. De jaarlijkse open avonden trekken veel bezoekers. Zij zijn bedoeld voor toekomstige leerlingen met hun ouders en verzorgers. Juist omdat er veel te zien is, zijn er ook veel mensen die de gelegenheid ten baat nemen deze bijzondere school te bezoeken. Ook zit jaar zijn er veel workshops te doen, die laten zien dat het werken met de handen op Accent centraal staat. Locatie directeur Jan Hofman: “Als onze leerlingen in de praktijk bezig kunnen, blijken zij in eens talenten te hebben, die wel verborgen leken. Het op een andere manier mogen leren, maakt jongeren succesvol.” Er zijn veel workshops te doen. Zo kunnen de gasten bijvoorbeeld deelnemen aan koken, djembé, heftruck rijden, sportworkshop, techniek en textiel. Extra bijzonder dit jaar is dat er voor de mediatraining experts uit het werkveld zijn ingehuurd. Ely Hackman van Nijkerk Nieuws en Ed Keizer van Multimedia Pro zijn op de avond actief in de studio van de school. Zij verzorgen het hele jaar

Doe mee en zorg dat jouw idee de zorg verbetert! Ga naar...

www.beterezorgmijnidee.nl

een leerlijn Audio Visuele technieken. In de training maken de jongeren kennis met video, geluid, licht, beeld. Zij leren omgaan met camera’s. Maar ook wordt geleerd een verhaal te maken met een videocamera. De jongeren maken montages en leren hoe je titels invoegt en muziek er bij zoekt. De lessen kenmerken zich vooral door doen. Keizer en Hackman laten de leerlingen dingen doen, ervaren, meemaken en proeven. Accent Nijkerk staat bekend als een gastvrije school. Ook op de open huizen vertellen de jongeren, de leraren en het onderwijs ondersteunend personeel wat hen zo enthousiast maakt over hun school. En dat is ook te herkennen in de kernwaarden van de school, die zijn samengevat in: Do it!

Op dinsdag 11 februari is er een Open Avond bij Accent Praktijkonderwijs. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen kinderen met hun ouders een kijkje nemen. Er zijn rondleidingen, presentaties en er kunnen workshops gevolgd worden.

OPEN Dag Kom ook kennis maken met onze school en bezoek onze open dag! De open dag staat in het teken van het kennismaken met de school, de leerlingen en de leraren.

Dinsdag 11 februari van 19.00 - 21.00 uur

Presentaties

Workshop koken

Rondleidingen

Demonstraties praktijkvakken

Opname in Studio Accent

PrakTijkonderwijs werkt!

Leren door doen!

Accent Nijkerk ■ Ds. Kuypersstraat 1 ■ 3863 CA Nijkerk ■ T (033) 245 88 19 pro@accentnijkerk.nl ■ www.accentnijkerk.nl


MB

Varia

MB

Dinsdag 4 februari 2014

& Onderhoudswerken MB MBSchilder

Schilder & Onderhoudswerken

Schilder & Onderhoudswerken

Schilder & Onderhoudswerken Mike Bokhorst Mike Bokhorst

Mike Bokhorst

Dasseburcht 26 Ma. t/m Za. geopend, ook koopavond! 3892 WD Zeewolde Dasseburcht Prive: 036 525 26 42 49 Raadhuisstraat 15 - tel.:Mike 5229020 Bokhorst Mobiel: 06 386 40 994 3892 WD Zeewolde mike.bokhorst@hotmail.com www.zeewolde.wereldwinkels.nl Dasseburcht 26 Prive:

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

13

Actueeltjes

Hebt u iets aan te bieden of te melden, plaats dan een Actueeltje voor € 1,70 per 4 regels. (Achter ieder Woord een hokje vrijlaten). Iedere regel meer kost € 0,50! Brieven onder nummer kost € 1,- extra. Alleen voor particulieren. Voor zakelijke advertenties prijs op aanvraag. Anonieme Actueeltjes worden niet geplaatst. Inleveren als volgt: u vult de onderstaande bon in en doet die samen met gepast geld in een enveloppe (dichtgeplakt) in de brievenbus op ons advertentie adres Wederik 1, of bij CIGO Monique (voorheen Totaalgemak), Kerkplein 5, ook met gepast geld in een enveloppe afgeven. Sluiting donderdag 15.00 uur.

Dasseburcht 26 3892 WD Zeewolde Mobiel: 06 386 40 994 mike.bokhorst@hotmail.com Prive: 036 525 42 49 Naam:.................................................................................................................................................................. mike.bokhorst@hotmail.com Mobiel: 06 386 40 994 Adres:.................................................................................................................................................................. mike.bokhorst@hotmail.com 036 525 42 49 3892 WD Zeewolde Mobiel: 06 386 40 42 994 Prive: 036 525 49

Snel wasautomaat, droger, koelkast of vriezer nodig? Meer dan 400 stuks uit voorraad leverbaar. Nw., lichtbesch. of verpak. schade enz. www.janlagemaat.nl Tel.: 033-245 11 92

Tel.:.....................................................................................................................................................................

nderhoudswerken Z eewolder Z ete l Voorspel Spel

WWW.ZEEWOLDE-ACTUEEL.NL

www.zeewolde-actueel.nl/poll2014

Ons hondje Chica is weer terecht! Iedereen bedankt die op welke manier dan ook geholpen en meegeleefd. Hartverwarmend! Fam. Plegt ---------------------------------------Hebt u tijdelijk een woning nodig? Onze zeer ruime (5 sl.k, garage + werkkamer) vrijstaande woning is per direct gestoffeerd te huur voor € 1030,= p.m. excl. gebruikslasten. Mooie ligging in Noord. Tel 06-1088 6395.

Dasseburcht 26 3892 WD Zeewolde Prive: 036 525 42 49 Mobiel: 06 386 40 994 e.bokhorst@hotmail.com 30 jaar Hulp nodig bij: tuinonderhoud, behang verwijderen, muren sauzen, verhuizen, schuur opruimen, terras met hoge druk reinigen of andere klusjes in en rond uw woning? Bel dan: 06-1790 1374.

FIXERR.NL

REPARATIE ALLE MERKEN HUISHOUDELIJKE APPARATEN 036 - 532 58 08 Moeite met bepaald dagelijkse levensverrichtingen? Hulp aangeboden in ruil voor maaltijd. improvelite@ solcon.nl

Te huur garageboxen vanaf 12 m2. Huren mogelijk vanaf 1 maand. Tevens caravanstalling. Info 062427 3533

Zeewolde Werelddorp in Burkina Faso De stichting Zeewolde Werelddorp heeft de afgelopen tien jaar meerdere scholen gebouwd in Gaongho. Gaongho is een plaats in Burkina Faso bestaande uit tien gehuchten. Nu deze scholenacties succesvol zijn af gerond is de stichting bezig voor bereidingen te treffen voor een nieuw project. Een van de grootste problemen in Burkina Faso is de voedselvoorziening. Dit wordt veroorzaakt door het klimaat. Er is een natte periode van ongeveer vier maanden waarin ongeveer 500 mm regen valt. In die periode kan men diverse gewassen telen zoals mais, sorghum, gierst en diverse groentes. Dit is meestal nauwelijks toereikend voor de eigen voedsel voorziening. Het idee is nu om in de regen periode water in een bassin op te

vangen en dit in de droge periode met behulp van druppelirrigatie te gebruiken voor de teelt van de gewassen. Men kan dan twee of drie oogsten per jaar halen. Vrijwilligers hebben in november in een tuin in Gaongho een voorbeeld van een eenvoudige druppelirrigatie aangelegd. Na vier dagen stonden de maisplanten al boven. Deze eenvoudige installatie kost € 56,- voor een tuin van 10x 20 meter. Zeewolde Werelddorp wil om te beginnen 100 van deze installaties installeren in Gaongho. Deze installaties werken met een voorraadvat die met de hand uit bestaande pompen gevuld kunnen worden.Er zijn ook nog putten die geen pomp hebben. In deze putten willen ze een touw pomp plaatsen. Een touw pomp is een heel eenvoudige

DE LEEUW BOUW EN TUIN.NL

Bezoek onze showtuin Baardmeesweg 40, Zeewolde

www.bouwbedrijfdeleeuw.nl

van konijnen en knaagdieren verdienen extra aandacht. Omdat deze het hele leven doorgroeien ontstaan hier ook vaak problemen die veel pijn en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Wat kunt u verwachten in de maand van het gebit? Bij Dierenartsenpraktijk Flevoland op het Gildenveld 76 kunt u tijdens speciale spreekuren gratis het gebit van uw huisdier laten controleren en krijgt u volop adviezen voor een juiste behandeling. Daarnaast zijn er spreekuren waar u poets- en verzorgingsinstructies krijgt en onder begeleiding van een paraveterinair kunt oefenen met het poetsen van het gebit van uw huisdier. Gedurende de hele maand februari 10% korting op gebitsbehandelingen van uw huis-

Aflevering 91

Nicole Westerkamp (aangewezen door Carla de Jong)

Naam: Nicole Westerkamp. Leeftijd: 37. Geboorteplaats: Heerde. Beroep: Fotograaf en peuterleidster. Ook bekend van: Niwefoto. Burgerlijke staat: Ongehuwd. Kinderen: Twee. Sport: Ik vind veel sporten leuk om naar te kijken. Hobby’s: Film kijken, wandelen, kletsen, skiën. Levensovertuiging/geloof: Geloof

Zangles in Zeewolde Pop, Musical, Klassiek

www.zanglesinzeewolde.nl Astrid Parijs gediplomeerd zanglerares 036 5227868 - 06 18486081

Voor al  uw  Christelijke  boeken,  CD’s,   DVD’s  en  cadeau  artikelen.   Dalkruid  3,  Zeewolde   www.Book-­Inn.nl  

Agrarisch ZZP’er zoekt nog werk op melkveebedrijven.

Telefoon 06 - 11 53 69 06

GLAS NODIG? GLASHANDEL ZEEWOLDE

www.glashandelzeewolde.nl

06 - 83671714

Zen-meditatie: Iets voor u? Voor meer informatie: Els Knaapen, 06-5323 4993 of p.knaapen@hotmail.nl. -----------------------------------------Hulp nodig in de huishouding? Ik heb nog wat uurtjes over per direct beschikbaar. Tel 06-5112 3972. -----------------------------------------Kamer te huur in Zeewolde met gez. gebr. van badkamer en keuken. Voor rustig persoon, niet rokend. € 350,= p.m. Tel. 06-4522 2903. ------------------------------------------

Stikkers nodig? Ga naar

BELETTERING

Mast 33 Zeewolde Tel: 036-5225813

www.bvreklame.nl

pomp die gemaakt is door studenten van de universiteit Twente. Deze pomp kan gemaakt worden door lokale constructie bedrijfjes. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de opvang van water gerealiseerd kan worden. Naast de voorlichting over irrigatie geven we ook voorlichting over de teelt van landbouw en groenten gewassen. Daar is nog heel veel mee te bereiken. Door de teelt van betere rassen en betere bemesting kan de opbrengst van diverse gewassen verdubbeld of meer worden. Zeewolde Werelddorp zal de komende tijd acties gaan voeren om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Donaties zijn altijd welkom op het banknummer NL16 INGB 0005479553. Voor meer informatie: wwwzeewoldewerelddorp.nl.

Februari: maand van het gebit voor de huisdieren Bij Dierenartspraktijk Flevoland zijn ze altijd al in om klanten voor te lichten over het belang van gezonde tanden en kiezen. Maar in februari doen ze daar nog een tandje bij. In deze maand besteden ze nog extra aandacht aan de gebitten van de huisdieren en zijn er diverse acties om mensen die twijfelen of tegen de kosten opzien over de streep te trekken. Omdat huisdieren bij tand- en kiespijn vaak maar weinig klachten laten zien worden de gebitten nogal eens verwaarloosd terwijl veel huisdieren met ernstige ontstekingen of zelfs losse tanden en kiezen rondlopen. Deze veroorzaken zeker veel pijn (ook al laten de dieren het niet zien) en zijn een risico voor hun gezondheid. Ook de gebitten

Gevraagd: Overtollig gereedschap, Machines & Materialen. Tel.: 06-53 219 346.

Wereldvakantie in sportcomplex Het Baken

dieren. De leukste of meest bijzondere patiënten krijgen extra aandacht op de facebook-pagina. Kijk voor de tijden van de spreekuren en meer informatie over het belang van een gezond gebit op: www.dapflevoland.nl

In de voorjaarsvakantie zal van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 februari van 10:30 tot 14:30 het Baken in het teken staan van het Vakantie Sport Spektakel. Het thema van deze editie is ‘Een reis om de wereld’. Alle sporten spelactiviteiten zullen in het teken staan van de landen van de wereld. Net als tijdens de voorgaande edities zal een deel van de zaal worden gebruikt om een groot klim- en klauterparcours te bouwen. Natuurlijk ontbreekt het voetballen, basketballen en knutselen niet en kan er onbeperkt gezwommen worden. Het evenement is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen, die mee willen doen, moeten wel in het bezit zijn van een A-diploma.

Voor kinderen van 6 jaar geldt zelfs dat zij in het bezit moeten zijn van een A en B diploma. De voorverkoop van dit evenement start op maandag 10 februari. De dagkaarten zijn voor € 4,50 af te halen aan bij de receptie van sportcomplex het Baken tijdens de reguliere openingstijden (zie www.sportzeewolde.nl). Wees er snel bij, want er geldt: vol is vol! De organisatie is in handen van Combinatiefunctionarissen Sport Zeewolde, Gymnastiekvereniging de Zeesterren en Sportcomplex Het Baken. Om de toegangsprijs laag te houden wordt er gebruik gemaakt van vele vrijwilligers. Ook dit keer is RSG Levant met ca. 20 leerlingen hofleverancier van deze groep.

waar je in wil geloven. Levensmotto: Geniet van de kleine dingen. Favoriete muziek: Veelzijdig. Die tijd zou ik graag over willen doen: Peutertijd? Daar blijf ik voor thuis: Voor mijn kinderen. Dat heb ik vooral van m’n ouders meegekregen: Iedereen in zijn waarde laten. Zeewoldenaar sinds: 1997. Zeewolde omdat: Het open en ruim is. Het sterke van Zeewolde: Saamhorigheid. Mooiste plek van Zeewolde: Stille Kern. Zeewolde mist: Bowlingbaan. Alle winkels open op zondag in

Zeewolde: Bij speciale gelegenheden. Aantal keren goud Nederland in Sotsji: Zes keer. Rutte ook naar Sotsji: Leuk voor hem. Groningen boos over gaswinning: Kan ik mij voorstellen. Nieuws dat me onlangs raakte: Dat Lotte naar Amerika kan! Favoriet jaargetijde: Winter. Carnavalsplannen: Wie weet nodigt iemand mij nog uit? Vakantieplannen 2014: Die heb ik nog niet. Mooiste foto uit carrière: Elke foto heeft iets moois. Ik weet al waar ik op ga stemmen in maart (gemeenteraad): Volgens mij ben ik een zwevende kiezer. Het feit dat Carla mij aanwees:

Verrassend leuk! Op welke doelgroep richt jij je met jouw fotografie? (vraag Carla): Gezinnen en kinderen. Huwelijken en uitvaarten fotografeer ik het allerliefst. Wat ik nog kwijt wil: Graag wil ik de stichting Make a Memory nog even onder de aandacht brengen, waar ik mij met veel trots, vrijwillig voor inzet. www.makeamemory.nl. Volgende keer in the picture: John Jager. Mijn vraag aan hem: Jij doet onder meer veel voor de Roemenië-groep uit Zeewolde. Wat is je het meest bijgebleven van deze reizen en wanneer mag ik mee om dit vast te leggen?


Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

14

Zorg & welzijn IFYSIO Praktijk voor Integrale Fysiotherapie Bij IFysio kunt u terecht voor: - (Bekken-)Fysiotherapie - Handtherapie - Viscerale Therapie - CranioSacraaltherapie - Spatadertherapie - Lymfedrainage / Oedeemtherapie Voor uitgebreide informatie over de behandelingsmogelijkheden of het maken van een afspraak kunt u terecht op de website www.ifysio.nl of kunt u contact opnmen met Olga Nagtegaal. Tel. 06 16 41 93 90 e-mail: info@ifysio.nl Praktijkadres: Gezelweg 15, 3892 XE Zeewolde

Onbeperkt in- en outdoor tennis € 19,95 p.m. Combi abonnement € 29,95 p.m.

Allerzorg introduceert mobiele alarmering voor ouderen

Met een veilig gevoel zelfstandig de deur uit. Wuzzi Alert is een mobiel alarmsysteem dat de gebruiker bij zich kan dragen. Er zit een contactknop op waarmee de gebruiker na het indrukken verbonden wordt met Allerzorg, een familielid of bijvoorbeeld de buren.

Eikenlaan 92 Zeewolde 036-522 5115 www.racketcentrumzeewolde.nl

Zorg nodig? Allerzorg levert zorg aan huis in Zeewolde. Bel: 036 – 523 44 56 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

(Specialistische) verpleging en verzorging Specialiteit: wondzorg bij open been Wuzzi Alert (mobiele alarmering met GPS) Palliatieve terminale zorg (ook 24 uur p.d.) Begeleiding Huishoudelijke verzorging Uitleen tijdelijke hulpmiddelen

‘Zorg zoals je die voor je naasten wenst’

Gratis adviesgesprek Deskundige begeleiding Voeding- en leefstijladvies Persoonlijke weekmenu’s

Voedingspraktijk Zeewolde Gildenveld 30d | 06-34046988 info@voedingspraktijkzeewolde.nl www.voedingspraktijkzeewolde.nl

allerzorg.nl

samen in beweging naar een hoger niveau

Het totaal concept voor actief herstel. ✔ (sport) Fysiotherapie ✔ Revalidatie na operatie ✔ OncoFit ✔ Medisch fitness ✔ Inspanningstesten ✔ Oedeemtherapie

✔ Diëtist ✔ Sports nutritionist ✔ Sportmasseur ✔ GZ-psycholoog i.s.m. ✔ Runningtherapeut ✔ Steunkous meting

BEL: 036 - 8489226 of kijk op www.altiuszeewolde.nl ALTIUS Fysiotherapeutisch Test & Trainingscentrum, Mast 28 3891 KG Zeewolde

Gemiste kans!

Hier had uw advertentie kunnen staan.

Bel: 036 - 522 2640

De Wuzzi is voorzien van een GPS-systeem. Als iemand met een Wuzzi naar buiten wandelt, kan de contactpersoon of Allerzorg daardoor op een beeldscherm precies zien waar de drager van de Wuzzi zich bevindt. Dit biedt een extra zekerheid, want daardoor kan iemand in geval van nood altijd worden gevonden. Wuzzi Alert zorgt hierdoor,

ook buiten, voor een zeker en veilig gevoel. Dit product sluit aan bij de visie van Allerzorg ‘zorg zoals je die voor je naasten wenst’, zolang mogelijk veilig thuis blijven wonen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Allerzorg 036-5234456.


Sport

Dinsdag 4 februari 2014

Lokoloop competitie Zondag 9 februari is de vijfde Lokoloop van dit seizoen. Dit seizoen vindt de competitie voor het eerst plaats vanaf KaapFlevo, het strandpaviljoen. De tijden van de start zijn hetzelfde gebleven. De jeugd (1km en 2,5km) start om 10.00 uur. De start van de 5km en 10km van de volwassenen is om 10.30 uur. Ophalen van de startnummers voor het volwassenenparcours kan tot 10.15 uur in KaapFlevo, Strandweg 165.

KaapFlevo heeft de beschikking over een grote parkeerplaats en binnen in het strandpaviljoen is gelegenheid voor omkleden.De totaalklassementen worden opgemaakt over de drie beste eindtijden en verdeelt in diverse leeftijdscategorieën. Degenen die aan eerdere wedstrijden hebben deelgenomen, kunnen bij de inschrijfbalie hun eerder gebruikte startnummer ophalen, tenzij een switch wordt gemaakt naar een andere afstand. Lo-

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Wintergames Henschotermeer

15

pers gebruiken op dezelfde afstand de gehele competitie hetzelfde startnummer. De competitie wordt door middel van sponsoring mogelijk gemaakt door Loko IT-Specialisten, Telstar Sports & Fashion en Run2Day Almere. De EHBO wordt verzorgd door Paramedisch Centrum Luxor. Verdere informatie via www.tvzzeewolde.nl.

Tafeltennissers Zeta uitstekend van start in 3e klasse Team 1 van tafeltennisvereniging Zeta speelde vrijdagavond 24 janauri de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de 3e klasse. Zeta, dat in december degradeerde uit de 2e klasse, heeft dit seizoen als doelstelling om kampioen te worden om zodoende volgend seizoen weer uit te kunnen komen in de 2e klasse. De eerste horde was ttv Huizen. Dit team werd vorig seizoen op 1 wedstrijdpunt na geen kampioen. Dus vooraf gezien meteen een zware tegenstander voor de mannen van Zeta, die aantraden in de formatie met Roel Bakker, Harry Sijm, Gert-Jan Moerland en Sander Schenk die alleen in het dubbelspel zou uitkomen. Gert- Jan startte de avond sterk met een 3-0 overwinning. Roel en Harry kwamen ook zeer sterk

uit de startblokken en zette hun eerste enkelpartij met overmacht in winst om. De tussenstand gaf al snel een 3-0 voorsprong aan. Voor het dubbelspel schoof Sander aan bij Harry en speelden samen een prima dubbelpartij. Alleen de 2e game werd ingeleverd waardoor het dubbelspel met 3-1 werd binnengehaald. Vervolgens was het Roel die de 5-0 voorsprong kon laten aantekenen in zijn 2e single partij. De 2e game ging verloren, maar Roel bleef rustig en zette een “tandje” bij, wat voldoende was voor de winst en de 5-0 voorsprong in de wedstrijd. Partij 6 was een spannende omdat Gert-Jan de 2-1 achterstand wist recht te trekken waardoor een 5e game de beslissing moest brengen. Na een 5-3 voor-

Uitslagen Zeewolder Ruiters Bij de Zeewolder Ruiters aan de Bosruiterweg werd afgelopen weekend een KNHS wedstrijd georganiseerd. Natuurlijk reden de eigen ruiters hier ook. Nienke Klomp met Bobo in de klasse B/DE, 1e proef 206 pnt 2wp en 1e

prijs, en 2e proef nog beter 214 pnt 3wp en de 1e prijs. Rosalie Hillebrand startte voor het eerst met Amber in de klasse B/DE en gelijk een winstpunt met 187 pnt, super !! Elisa Hillebrand reed met Yvonne

Verlies in Heeten voor Sportique D1 Zaterdag 1 februari speelden de dames van Sportique D1 uit in Heeten. Heeten Sportief D1 staat onderaan in de competitie en is voornemens om uit de degradatiezone te komen. Voor D1 was het ook erg belangrijk om deze wedstrijd winnend af te sluiten. De dames, aangevuld met Geja Tjassens, Monique Hoffman, Ineke Meijer en Ellie Reezigt, gingen vol goede moed van start. Maar door een goede servicebeurt van Heeten, stonden de Zeewolder dames al direct tegen een achterstand van 6 punten aan te kijken. Heeten kon de dames goed onder druk houden mede door het slimme spel van hun spelverdeelster, waar D1 echt geen antwoord op wist. De dames bleven tegen een achterstand aan kijken en verloren de 1e set met 25-18. Ook in de 2e set was het zelfde spelbeeld te zien. Amber Veenstra kwam in het veld voor Yvet Bentum, maar Heeten bleef met zeer tactisch spel

de wedstrijd domineren. Wel kwam D1 weer beter tot scoren. En kon halverwege de 2e set weer gelijk komen. Monique Hoffman kwam nog in het veld voor meer aanvalskracht. Tot aan het einde van deze set bleef het spannend, maar wederom konden de dames het niet afmaken en werd ook de 2e set gewonnen door Heeten. Met een 2-0 achterstand was D1 er op gebrand om de 3e set te winnen. Om uit de gevarenzone van degradatie te blijven, moesten de dames echt vol aan de bak. De dames begonnen met dezelfde opstelling als in de 1e set. Yvet Bentum en Sanne van Bussel knokten zich deze set weer terug in de wedstrijd. Mede door goede servicebeurten, onder andere door Geja Tjassens bouwde D1 aan een grote voorsprong in deze set. De dames speelde overtuigend en konden goed gevarieerd spel laten zien. Dit resulteerde in een 25-9 winst. Met het goede spel uit de 3e set ging

Verlies voor Flevo Finance heren 1 De volleyballers van Flevo Finance heren 1 zijn hun ongeslagen thuisstatus kwijt. Vrijdag 31 januari werd met 3-1 verloren van Volta H1. In een wedstrijd waarin aan beide kanten fouten werden afgewisseld met mooie acties bleken de heren uit Lelystad net een maatje te groot. Na het verlies van vorige week was het zaak voor het team van Peter de Hoogh om nu orde op zaken te stellen in de competitie. Dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn blijkt wel uit de uitslag van de heenwedstrijd, waarin Zeewolde met 3-2 aan het langste eind trok. Bij het inspelen lieten de heren uit Lelystad zien dat ze over een flinke dosis aanvalskracht bezitten, maar ook dat ze die soms wat onbeheerst inzetten. Dat was dus ook het punt

waar op gelet moest worden: een goede blokkering zetten om de aanvallers te verleiden de bal uit te slaan. In de start van de eerste set leek dit aardig te werken en kwamen de heren van Flevo Finance snel op voorsprong. Helaas bleken de heren van Volta veerkrachtig, zodat boven de twintig punten de score nagenoeg gelijk opging. In een strijd met setpoints aan beide kanten viel het kwartje net de verkeerde kant op 25-27. De 2e set verliep het spel minder vlekkeloos, terwijl de heren uit Lelystad blokkerend en aanvallend steeds beter op dreef kwamen. Met 19-25 ging ook deze set verloren. De derde set was het decor van een uitstekende servicedruk van Zeewolde H1, waarbij de libero van Volta helemaal werd weggespeeld. De weinige aanvallen die de Lelys-

sprong ging de game helaas met 9-11 verloren en dus de partij ook. In partij 7 kwam Harry aan de tafel voor zijn 2e partij. De 1e game ging gelijk op tot 10-10. Harry, zeer goed spelend, trok met twee mooie forehand topspinballen de 1e game naar zich toe. Hiermee was het verzet van zijn tegenstander gebroken waardoor Harry game 2 en 3 vrij makkelijk in winst omzette. De derde enkelspelronde leverde voor de Zetanen drie maal winst op. De einduitslag kwam zo uit op een verdiende, zeer ruime 9-1 overwinning waarmee Zeta goed van start is gegaan. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Hilversum op het programma. Tafeltennisvereniging ZETA, Gedempte Gracht 19, vrijdags vanaf 19.00 uur.

in de klasse L1/D 1e proef 186 pnt en 1wp en 2e proef 198, 2wp en 2e prijs. Met Amber reed zij in de klasse M2/D 191 pnt en 1wp. Jasmijn Steijn ging springen in Hierden. In de klasse B/DE foutloos 71 pnt en de 6e prijs.

D1 aan de 4e set beginnen. Maar wat al gebeurde in de 2e en 3e set moesten de dames keihard werken voor elk punt. Deze set ging gelijk op en aan het einde met veel aanmoedigingen vanaf de kant kon D1 er nog een 5e set uitslepen. De 4e set werd gewonnen met 25-23. Vanaf het begin van de 5e set liepen de dames wederom op tegen de enorme servicedruk van Heeten. De servicepass kreeg men niet onder controle. Op de helft van de set stond Sportique D1 weer tegen een achterstand van 8-1 aan te kijken. Heeten voerde de druk nog meer op en won uiteindelijk de set met 15-4. Voor de dames van Sportique D1 een hele grote teleurstelling. Sportique D1 krijgt vrijdag 7 februari tegen SV Dynamo Apeldoorn D4 om 19.30 uur in Het Baken weer de kans om punten te gaan pakken.

tedelingen toch noch wisten op te bouwen werden verdedigd en hard teruggeslagen. Een 25-13 was het resultaat. In de 4e set stond Zeewolde H1 in no time 10-2 achter. Met hard werken kon de schade nog grotendeels weggewerkt worden (17-20), maar Volta speelde de set uit en werd het 19-25. Door het 3-1 verlies loopt Volta 3 punten uit en moet Flevo Finance H1 genoegen nemen met de vierde plek op de ranglijst, 4 punten achter de koploper. Vrijdag 7 februari komt het ervaren team van SDS uit Voorthuizen op bezoek in het Baken. De mannen van Flevo Finance H1 zullen alle mogelijke steun van aanwezig publiek hard kunnen gebruiken. Aanvang wedstrijd is 19.30 uur.

Zaterdag 1 februari was het strand van recreatiegebied ‘het Henschotermeer’ in Woudenberg het decor van een zware crossduathlon over de afstanden van 5km hardlopen, 20km ATB’n en afsluitend nog 2,5km hardlopen. In de categorie mannen scoorde Sander Jansen, een van de voormalige ATB-kampioenen van Zeewolde, een keurige 4e plek. Met zijn tijd van 1:28:13 eindigde hij slechts 18 seconden achter de derde podiumplek die ingenomen werd door Erik-Jan Spijkerman, de Nederlands kampioen Wintertriathlon. Door een week rust verliep de wedstrijd voor Jansen behoorlijk goed: “Lekker rustig gestart en van daaruit aan een mooie opmars begonnen tijdens de eerste twee looprondes. Deze week weinig gesport en ik merk dat ik daardoor goed uitgerust ben maar ook een enorm hoge hartslag heb.” Vooral de drie ATB-rondetijden kenmerkten de klasse van Jansen (13:57, 13:58 en 13:58), waardoor hij opschoof van een 18e plek na het lopen naar de 4e

plaats, die hij onverwacht wist vast te houden. Bij de categorie dames verging het de onttroonde sportvrouw van Zeewolde redelijk. Verkerend in een relatieve rustperiode kende Annemiek Veenkamp wat kleine tegenslagen: “Mijn ATB lag in het parc fermee over mijn schoenen en helm, mijn ATB schakelde voor geen meter en de ketting viel steeds van het grote blad”. Maar sportief gaf zij toe dat dit geen smoezen waren en de twee voor haar gefinishte dames vandaag gewoon te sterk waren. Pleister op de wonde was dat winnares Jony Heerink, die Veenkamp op haar sterkste onderdeel (fietsen) zelfs inhaalde en na een korte aanhaakpoging reglementair uit het wiel reed, vorig jaar nog profwielrenster was. De eindtijd van Veenkamp, die wel weer keurig op het podium kon plaats nemen, was 1:50:09, iets minder dan drie minuten achter de winnares.

Beide sterke ATB-ers kunnen zich nu gaan voorbereiden op het Open ATBkampioenschap van Zeewolde, op zondag 2 maart.

Thema: Diabolo Diabolo spelen is in ! Maar het is niet zo gemakkelijk. De diabolo moet blijven draaien en in ‘evenwicht’ blijven. Het valt snel van het het draadje af… Dat was voor Jochem van der Wit en Erika Ekker reden om gratis lessen te geven aan kinderen van alle leeftijden. Dat was een groot succes! Soms waren er wel 20 kinderen op het veld aanwezig en zaten er vele vaders en moeders omheen om mee te genieten. Een paar vraagjes aan Jochem en Erika: • ‘Wat boeit er precies aan dit spel?’ – ‘Dat zijn de trucjes bij het gooien en vangen. Je kunt er heel veel mee! Je kunt er allerlei beweginkjes bij verzinnen en proberen uit te voeren.’ • ‘Hoelang spelen jullie al hiermee?’ – Jochem:‘Sinds mijn 5e jaar. Erika:‘Sinds groep 6.’ • ‘Wat was een leuke belevenis met dit spel?’ – Jochem: ‘Toen De Kiekendief vorig jaar 25 jaar bestond, was het thema circus. We bezochten een circus en we traden zelf ook op voor honderden mensen! Dat deed ik met de diabolo!” • ‘Wat vinden jullie van het niveau van de kinderen op het veld?’ -‘Ze leren heel snel! Het niveau is goed!’ • ‘Hoe is dat ontstaan? ‘ – ‘Een kind vroeg erom. Toen werden er steeds meer enthousiast. Het is zelfs op de radio geweest! Het is leuk dat ouders zelfs eten meenamen. We hebben zo’n 10 lessen gratis gegeven. Of het volgend jaar weer lukt weten we nog niet, want we gaan naar het voortgezet onderwijs. Dan hebben we meer huiswerk.’

Smart Games Deze ‘1- persoons spelletjes’ bevorderen het ruimtelijk inzicht, strategische planning en het logisch denken bij kinderen vanaf 2 jaar. In verschillende levels ben je Foto: Smart Games ‘starter, junior, expert of master’. Prachtig uitgevoerd en zeer uitnodigend om te spelen. Compleet met duidelijke handleiding. Te koop bij Tante Kim Speelgoed


Varia

Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

16

Piet Kruizinga kijkt terug op zinvol Palestina bezoek Start jubileumjaar Ketelbinkie

In het kader van het EAPPI, een oecumenisch begeleidingsprogramma van de Wereldraad van Kerken, heeft Piet Kruizinga de afgelopen drie maanden de Palestijnse gebieden bezocht. De Zeewoldenaar maakte daar deel uit van een internationaal team van vrijwilligers, die als waarnemers op verschillende locaties werkten waar problemen waren of te verwachten waren, met als doel bescherming te bieden en schending van mensenrechten tegen te gaan en te beperken. “Wij waren daar op verzoek van de Palestijnse Christelijke gemeenschap”, vertelt Piet. “Zij hebben het dubbel zo moeilijk. Naast dat zij lijden onder de Israëlische bezetting, zijn zij een steeds kleiner wordende minderheid in een radicaliserende moslimomgeving. Wij waren gevraagd om hun ogen, oren en ambassadeurs te zijn in land van herkomst. Het hele jaar rond komen er zo’n 30 waarnemers uit alle windstreken.” Piet bezocht onder meer de plaatsen Hebron en Nablus. De meeste tijd bracht hij door in Oost-Jeruzalem. Veel van de problemen spelen rond de betonnen muur die Israel heeft neergezet. Deze is inmiddels honderden kilometers lang en op sommige plekken wel acht meter hoog en nog steeds is de muur niet klaar. “De muur is gebouwd onder het mom van veiligheid. Een begrijpelijk

motief gezien de vele bomaanslagen waar Israel al jaren mee te maken heeft. Het probleem zit in het familieverkeer. Door de muur zijn hele families, soms zelfs echtelieden, van elkaar gescheiden. Via een checkpoint kun je langs de barrière, maar daar heb je een vergunning voor nodig. Uit angst voor wapensmokkel wordt door de Israëlische soldaten streng gecontroleerd. Zelf een ritje naar het ziekenhuis in Jeruzalem is voor Palestijnen problematisch. Zo was er een vrouw die haar heup gebroken had. Bij de controlepost moest ze, met die gebroken heup, in een andere ziekenauto overgeheveld worden. Dat soort gebeurtenissen kan tot conflicten leiden.” Ook het feit dat de Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever wonen onder de Israëlische Militaire wet vallen, brengt de nodige problemen met zich mee. “Israëliërs vallen daarentegen onder de Burgerlijke wet. Dan krijg je verschillende behandelingen en dat frustreert.” Piet sprak niet alleen met de Palestijnse bevolking; hij had ook goede gesprekken met Israëlische soldaten. “Dat zijn ook maar gewone, vaak heel jonge, mensen die hun dienstplicht moeten vervullen! Belangrijk is de menselijke maat niet te verliezen, want dan ben je zelf verloren.” De persoonlijke tragiek die het con-

flict al tientallen jaren veel mensen heeft toegebracht, blijft Piet het meeste bij. “Ik heb geprobeerd om mij neutraal op te stellen, maar eigenlijk kan dat niet. Zodra je met mensen te maken hebt, krijg je te maken met gevoelens en emoties. Wij en zij. Zo gaat dat in een langdurig en ingewikkeld conflict. Ik heb geprobeerd naar iedereen te luisteren en niet die verhalen tegen elkaar weg te strepen.” Uit de vele opgestoken duimen, handen schudden en woorden van dank was duidelijk dat de aanwezigheid van de waarnemers, herkenbaar door de vesten die ze droegen, op prijs werd gesteld. “Toen wij aan het werk waren bij een checkpoint kwam een man naar ons toe om ons te bedanken. Hij vertelde dat als wij daar niet hadden gestaan, het voor hem veel moeilijker was geweest om er langs te komen. Ook al heb je het voor één persoon al iets gemakkelijker gemaakt, het betekende voor mij dat het EAPPI-project, dat al tien jaar draait, zinvol is.” Ondanks zijn ervaringen blijft Piet optimistisch. “Ik denk dat het vredesakkoord wel een kans krijgt. De bezetting is niet in het belang van beide partijen. Het kost veel geld en is internationaal gezien een groot probleem. Als de bezetting wordt opgeheven kan iedereen winnen!”

Winterwandeling Natuurpark Lelystad Het Flevo-landschap organiseert een winterwandeling op zaterdagmiddag 15 februari om 15.00 uur. De start is bij het Bezoekerscentrum aan de Vlotgrasweg 11 te Lelystad. Tijdens deze stevige wandeling van ca. 1,5 uur toont de gids de mooiste plekjes van het Natuurpark. Maak kennis met de bewoners van het park, zoals de elanden, wilde zwijnen, Pater-

Davidsherten en otters. De vogelwintergasten die in het Natuurpark verblijven, zijn vaak op de grote plassen te vinden. De dieren van Natuurpark Lelystad zijn in de winter vaak beter zichtbaar, doordat de bomen en struiken nu kaal zijn. Ga mee en geniet van de winterse sfeer in het natuurpark! Tip: trek laarzen aan en neem een verrekijker mee.

Deze excursie is voor begunstigers van Het Flevo-landschap gratis; nietbegunstigers betalen € 3,50 en kinderen € 2,50. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Dit kan dagelijks tussen 12.00 en 16.00 uur via 0320-286130. Meer informatie is te vinden op : www.flevolandschap.nl.

Speel-o-theek Ketelbinkie bestaat dit jaar 25 jaar. Om dat te vieren staan er verschillende activiteiten op stapel. De activiteiten worden kenbaar gemaakt via de krant, de sociale media en de vernieuwde website www.speelotheek-ketelbinkie.nl.

Een jubileumjaar is een mooi moment om stil te staan bij het nut en de functie van de speelotheek in de maatschappij. Is het nog wel nodig om een centraal punt te hebben waar je speelgoed kunt lenen? Een speelotheek is juist helemaal van deze tijd. Je kunt er nieuw speelgoed uitproberen voordat je het zelf gaat kopen. Je wordt op ideeën gebracht om ook eens iets anders aan te bieden of uit te proberen. En de speelotheek is net een grote voorraadkast die geen ruimte inneemt in je eigen huis. Kinderen kunnen elke keer iets nieuws uit zoeken of toch weer dat leuke spel lenen en in het kader van duurzaamheid past een speelotheek in de gedachte van delen, ruilen en hergebruiken. De speelotheek is van iedereen. In de speelotheek is voor diverse ontwikkelingsfases van kinderen passend speelgoed te vinden. Voor baby’s hebben is er een ruime keuze in ontwikkelingsmateriaal voor het eerste levensjaar. Peuters en kleuters kunnen zich uitleven met duplo, playmobil, creatieve knutseldozen, verkleedkisten, buitenspeelgoed, poppenhuizen en racebanen. Voor alle leeftijden op de basisschool is er een kast vol spellen, kratten met speelgoed en heel veel

puzzels. Ja, zelfs voor ouders zijn er spellen die je met partner of met de kinderen kunt spelen. Over de noodzaak van goed speelgoed stelt de onderzoeker Jolien Rijlaarsdam in haar proefschrift dat kinderen die de eerste paar maanden van hun leven passend speelgoed hebben, minder vaak emotionele problemen hebben. Rijlaarsdam deed haar onderzoek bij het grootschalige researchproject Generation R, waarbij tienduizenden kinderen in en om Rotterdam werden gevolgd. Ze toont daarmee het belang aan van goed speelgoed om het kind te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is de vraag of het aanbod van goedkope, felgekleurde plastic speeltjes die snel stuk gaan die lading dekt. Wil je speelgoed van betekenis, speelgoed dat goed aansluit en echt uitdaging biedt, is iedereen van harte uitgenodigd om in het gevarieerde aanbod van Speel-o-theek Ketelbinkie te komen snuffelen. In de week van 10 t/m 15 februari wordt er gecollecteerd voor Jantje Beton. Net als voorgaande jaren doet Ketelbinkie hier ook weer aan mee. Ketelbinkie hoopt op ruime donaties want de helft van de opbrengst mag de Speel-o-theek houden om nieuw speelgoed van te kopen. Tijdens openingstijden staat er een collectebus in de speelotheek waarin men een donatie kwijt kan. Zo wordt bijgedragen aan de collectie betekenisvol speelgoed van Speel-o-theek Ketelbinkie voor alle kinderen in Zeewolde en hun ouders.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op: www.zeewolde-actueel.nl

STAAT FLEVOPENNINGEN GALA OP 14 FEBRUARI AL IN UW AGENDA?

Bestel snel uw kaarten

OP=OP

Ook dit jaar maken onderscheidende bedrijven uit Flevoland kans om een Flevopenning te winnen. Op 14 februari zal het 2e lustrum van het Flevopenningen Gala 2014 plaatsvinden op de Creative Campus Almere, de creatieve hotspot van Almere en omgeving. Het Flevopenningen Gala is hét evenement waar het, naast de uitreiking van Flevopenningen, draait om ontmoeten, genieten van culinaire verrassingen en entertainment. De Creative Campus Almere zal worden omgetoverd tot een unieke feestlocatie. Tijdens het luxe 4-gangen diner, verzorgd door Cuisine Mondiale Catering, zal de Flevopenning voor de Toponderneming en voor de meest Innovatieve onderneming worden uitgereikt door gedeputeerde Jan Nico Appelman en minister Henk Kamp. Het geheel zal worden afgesloten met een groot feest met diverse bekende artiesten, waaronder Laura Fygi. Deze fantastische zangeres met internationale uitstraling zal met haar combo voor een geweldig jazzy, latin en swingende afterparty zorgen. De presentatie is in handen van Diana Matroos, bekend van RTL Z, BNR Nieuwsradio en RTL Nieuws. Kortom, het Flevopenningen Gala is een uniek feest waar de crème de la crème van politiek en ondernemend Flevoland samenkomt.

De volgende organisaties dragen de Flevopenningen een warm hart toe:

Heeft u al kaarten besteld voor deze avond? Dit gala is bij uitstek geschikt om als ondernemer aanwezig te zijn. Een prima gelegenheid om zakelijke contacten te leggen of te verstevigen. Nodig uw zakenrelaties uit voor deze sfeervolle en gezellige avond en bestel uw kaarten voor de complete avond inclusief culinair 4-gangen diner en afterparty voor maar € 125,00 excl. BTW per stuk. De prijs voor een entreekaart voor alleen de afterparty bedraagt € 75,00 excl. BTW. Kaarten voor het galadiner en het aansluitende feest kunnen besteld worden via: www.flevopenningen.nl/gala/kaarten-bestellen/ Eigen tafel voor 8 of 12 personen? Wilt u een ‘eigen’ ronde tafel voor 8 of 12 personen? Samen met vrienden, relaties of collega’s? Dat kost u € 900,00 excl. BTW. En voor een 12-persoonstafel is dat slechts € 1.200,00 excl. BTW. Neem hiervoor contact op met het Projectbureau: info@flevopenningen.nl.

ZeewoldeActueel

Alle genomineerden 2014 bekend: De zes genomineerden in de categorie Toponderneming zijn: Grundfos Nederland B.V. (Almere), Van Arendonk Mechanisatie (Zeewolde), Witlofkwekerij LOF (Espel), VCU (Urk), Hajé Restaurants (Lelystad), Gavi Wijninkopers (Dronten). In de categorie Flevopenning Innovatief 2014 zijn de volgende 3 bedrijven genomineerd: Schothorst Feed Research uit Lelystad, Wagenaar Wegbebakening uit Biddinghuizen en AlgaSpring uit Almere-Buiten. Nieuw toegevoegd aan Flevopenningen 2014 is de verkiezing van de beste Comakership. De 3 genomineerden worden door de vakjury, samengesteld door Windesheim Flevoland, eind januari bekend gemaakt. Op de website www.flevopenningen.nl kunt u uw stem uitbrengen op de 3 genomineerde Comakerships.

Lansink B.V. Okkerse & Schop Advocaten Fair Bewaking Witlofkwekerij LOF BV/De Vries Witlof BV.


Sport

Hoge score voor U14-2 Opmerkelijk

Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Diplomazwemmen in Het Baken In zwembad Het Baken werd zaterdag 1 februari diplomazwemmen gehouden. De volgende kinderen hebben hun diploma A behaald: Maria Maaike Alofs, Nicky de Boer, Carmen Bosveld, Youri Dijksterhuis, Jonathan Does, Levi van Duijn,

Damian Erikci, Melvin van Hilten, Lynn Hofland, Daphne Felicia Huijing, Lars IJdens, Anna Jonk, Jael Quinten Martilia, Michiel Meeuwis, Caspar Nils Rink, Timon de Rooij, Ids Marten Boaz Roskam, Mikail Tekeli, Herwin van der Voort.

Jaarlijks schoolvolleybaltoernooi

Foto: Kees Grevenstuk

U14-2 van De Snipers speelde zaterdag 31 januari tegen Arta in Het Baken. Het 1e kwart duurde het even voordat de scoretrein opgang kwam, maar de gelijkmaker kwam in de 4e minuut. Leuke acties gezien en de full court werkte niet helemaal. Moet gezegd worden dat er hele snelle mannen bij Arta, die zelfs voor onze “snelheidsduivel” Tijs met moeite bij te houden was. 18-10 stand 1e kwart. Het 2e kwart leek een kopie van de1e set. Na 5 minuten kregen de mannen

van Opmerkelijk U14-2 een break om hun oren. Met een ruststand van 32 - 16 gingen ze de kleedkamers in. 3e kwart werd goed gespeeld. Na de openingsscore door Sander, liep het goed door. Arta kwam wel aan de bal, maar net zoals de Snipers was de afwerking op de basket net niet voldoende. De 3e kwart werd met 48 – 16 afgesloten. U14-2 Opmerkelijk speelden de 4e kwart gecontroleerd uit en zette de stand va 68 - 21 op het scorebord.

Het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi voor de groepen 8 van de Zeewolder basisscholen was weer een happening van de eerste orde. Er waren maar liefst 32 teams die vol enthousiasme de strijd met elkaar aangingen. Aangemoedigd door familie, vrienden en klasgenoten op de tribune ontstond er vrijdagmiddag een fantastische sfeer in

sporthal Het Baken. Er werd gevolleybald in vier poules. De winnaars waren ‘Deltatoppers’ (van basisschool De Delta), ‘Mozaïek 1’ (van Het Mozaïek), ‘De Toermatties’ (van De Toermalijn) en ‘Mozaïek 3’ (van Het Mozaïek). Het toernooi werd georganiseerd door de jeugdcommissie van de volleybalvereniging Zeewolde.

Zeewally J4 Kampioen

Koen Henkes 4e bij Asselronde Koen Henkes is zeker tevreden met zijn tijd op de Asselronde 27,5 km tijdens de midwintermarathon in Apeldoorn die hij liep in 1 uur 36 min en 36 seconden. Met zijn 4e plek was hij minder tevreden. Hij had graag op het podium gestaan en dat leek ook lange tijd zo. Op 20 km demarreerde Koen en liep op zijn

begeerde 3e plek. Maar uiteindelijk werd hij nog ingehaald op 25 km en moest hij genoegen nemen met de 4e plek. Ilse Pol won op een overtuigende manier de mini-marathon = 18,6 km in 1 uur 11 min en 6 sec. Albert Meijer liep een goede 8 km in een mooie tijd van 24 min 38 in een sterk bezette race.

Wolderwijd 1 vindt plezier terug maar laat punten liggen

De korfballers van Wolderwijd zitten productief. De verdediging vocht als in een dip. In 2014 werd er nog niet leeuwen, en de verdedigende druk op gewonnen, en de koppositie was al rede aanval van Ermelo zorgde voor felle reacties van spelers onderling en naar delijk uit zicht geraakt. De neuzen staan de coach. Aan de andere kant stokte de na een paar vervelende weken weer doelpuntenteller van Wolderwijd ook dezelfde kant op, want het is weer duidelijk wat het belangrijkste is: korfbal is jammerlijk. Robert van Ravenswaaij plezier hebben! Op bezoek bij Ermelo werd ingebracht om meer beweging te moest dat hervonden plezier maar weer creëren in het aanvalsvak. Ermelo liep eens omgezet worden in een overwinmet twee schoten van afstand toch weer ning. In de voorafgaande wedstrijd uit, maar de coach van Ermelo had nog een verrassing in petto. Een B-junior snoepte het 2e volledig verdiend een puntje mee naar huis. Dat had het 1e mocht de laatste minuten even volmamoeten motiveren. Na 8 minuten was ken. Na twee verdedigende overtrede achterstand helaas opgelopen tot 3-0 dingen op de doorbrekende Robert en maar vanaf dat moment kwam Wolderevenveel verzilverde strafworpen van Susanne stond het drie minuten voor wijd beter in de wedstrijd. Zes minuten later pakten de Zeewoldenaren voor het tijd weer gelijk. Aanvallend kreeg Woleerst een voorsprong: 3-4. Ermelo was derwijd vervolgens met twee vrije balniet onder de indruk en nam de leiding len nog genoeg kans om de wedstrijd te beslissen, maar een verdwaald afstandsal snel weer over. Zo golfde het spel in schot zorgde voor een 12-11 eindstand de eerste helft op en neer, waarbij beide in het voordeel van de thuisploeg. ploegen zich veel productiever toonden eestdagen en een gelukkig, dan bij de vorige ontmoeting. Susanne nd voordelig van en Ravenswaaij zorgde voor nieuwjaar! de 8-6, Ermelo 1 – Wolderwijd 1 12-11 (8-8) Scores Wolderwijd: Susanne van Rawaarna Haroen Jaafar twee keer achvenswaaij 4 (2 strafworpen), Mark Bakter elkaar doorbrak en Mark Bakker ker 3, Karin Kettenis 1, Maarten Maris uitstekend aanspeelde: 8-8 bij rust. De tweede helft waren beide teams minder 1, Haroen Jaafar 1, Bas Kettenis 1

Het vierde jeugdteam van badmintonvereniging Zeewally is superieur kampioen geworden van de gemengde competitie onder de 13 jaar, uitkomende in de derde klasse. Daphne van de Beek, Annemijn Stokkentreef, Raphael van de Beek en Ties Helmich waren zeer goed op elkaar ingespeeld en waren een echt team. Ze wisten heel goed dat de aanval, de beste verdediging was en daardoor kregen ze

de shuttle telkens weer razendsnel op de grond van de tegenpartij. Met een geweldige techniek en tactisch slim spel wonnen ze 101 van de 112 wedstrijden. De andere jeugdteams presteerden ook heel goed. Zo waren er drie teams, die op de tweede plaats eindigden. Het eerste jeugdteam werd derde. Voor meer informatie of over meespelen bij badmintonclub Zeewally zie: www. zeewally.nl

Lezing ‘Ik de wielrenner’ door Koen de Jong Woensdag 5 februari geeft Koen de Jong bij Altius een lezing over het het boek, “Ik, de wielrenner”. Koen heeft dit boek samen geschreven met oudprofwielrenner Aart Vierhouten (Rabobank ploeg en momenteel KNWU bondscoach). Ook heeft Koen de Jong in dienst van een Spaanse profwielrenploeg gereden en deelt zijn jarenlange ervaring als wielrenner . De wetenswaardigheden en anekdotes over fietsen, maar hij gaat zeker ook tips en trucs en “de goede verhalen” binnen het wielrenpeleton tijdens de lezing delen om het fietsen nog aantrek-

kelijker te maken. Woensdagavond 5 februari om 19.30 uur bij Altius lezing ‘Ik de wielrenner’. Toegang voor de avond is gratis, maar u mag een vrijwillige bijdrage geven voor de Stichting Tegenkracht (stimulering sport & kanker). Aanmelden voor deze lezing is gewenst via tel: 036-848 92 26 of mail naar info@altiuszeewolde.nl. Max. 25 deelnemers. De lezing is bij Altius Fysiotherapeutisch Test & Trainingscentrum, Mast 28 (tegen over de Formido). De toegang is gratis, het boek kost 15 euro.

17

Garagedeuren & Zonwering Karssen * knikarmschermen * screens * rolluiken * renovatie * Plissé-horren voor raam en deur

* tevens het adres voor service en onderhoud

Overveld 9 - 3848 BT Harderwijk Tel. 0341-424740

Mini Opslag Harderwijk

OPSLAGBOXEN

In een droge ruimte met bewaking. Van 1m2 tot 75 m2. Voor bedrijven en particulieren Tevens buitenboxen te huur! Overveld 9 - 3848 BT Harderwijk Tel. 0341-424740

www.miniopslagharderwijk.nl

Confrontatie tussen de heren van de Snipers

Dit weekend vond de wedstrijd tussen de heren 1 en de heren 2 van de Snipers plaats. Heren 1 het initiatief in de wedstrijd en kwam op het einde van het eerste kwart op een grote voorsprong. Jairo Stacia (23) was zijn tegenstander steeds te slim af en scoorde veel. Aan het eind van het kwart stond het 26-13 in het voordeel van heren 1. In het tweede kwart startte heren 1 met driepunters van Wouter Feenstra en Max de Wijk. Verdedigend stond het als een blok. Heren 2 scoorde in het tweede kwart 9 punten. De voorsprong voor heren 1 werd verder uitgebreid naar een ruststand van 50-22. Tijdens de tweede helft van de wedstrijd werd de verdediging van heren 1 aangepast en aangescherpt. Coach Arjen Verleun had zijn spelers opgedragen een zone-press te gaan spelen en zo kon onder leiding van Djon Janssens (13) en Bob van Huizen (11) de voorsprong nog verder worden uitgebreid. De voorsprong liep uit tot een tussenstand van 67-26, aan het eind van het derde kwart. Het vierde kwart konden de heren 2 wat aansluiting vinden. Onder meer door Sander Bibo verkleinde het de marge. Bibo was sterk onder het bord en door zijn lengte en fysiek sterke lichaam pakte hij veel rebounds. Het team van heren 1 wist dat de buit al binnen was en scoorde in het vierde kwart slechts 12 punten, in tegenstelling tot de heren 2 van Cindy Verton, zij scoorden 20 punten in het vierde kwart. De uiteindelijke stand op het scorebord toonde een duidelijke uitslag: 79-46 voor de jongens van de heren 1. De volgende wedstrijden voor heren 1 is op zaterdag 15 februari in het Baken tegen WSV Apeldoorn om 20.00 uur. Voor heren 2 staat de volgende wedstrijd op zaterdag 15 februari om 20.30 uur in Lelystad gepland, tegen de Flevo Musketiers.

DE JURIST BEANT WOORDT: WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ALGEMENE VOOR WAARDEN?

Wolderwijd

de lucht vallen. Kort gezegd zijn voorwaarden een aantal j u r i s t e n algemene standaard bepalingen die voor alle a d v i s e r e n & p r o c e d e r e n overeenkomsten die worden gesloten Als ondernemer weet ik dat iedereen gelden. Vanwege dit standaard ede rechtshulp te zijn! algemene voorwaardenniet heeft. duur Die van hoeft karakter mogen er in algemene mij zijn al zo oud als de weg naar Rome. voorwaarden nooit kernbedingen Ik vraag me af of het nuttig is om deze te worden genoemd. Kernbedingen laten vernieuwen want ik weet niet goed zijn essentiële elementen van een wat de toegevoegde waarde precies is. overeenkomst zoals bijvoorbeeld prijs of Wat heb ik er aan? hoeveelheid. Deze kernbedingen dienen in de overeenkomst zelf te worden Veel bedrijven zien algemene opgenomen. voorwaarden net als social media. Ze doen het omdat iedereen het doet. Door middel van algemene voorwaarden Deze vraag komt dan ook niet uit kan de ondernemer zichzelf beschermen.

*

Als ondernemer dek je jezelf hiermee in voor risico’s en aansprakelijkheden en voorkom je daarmee mogelijke problemen na het sluiten van de overeenkomst. Veelal vergelijken wij algemene voorwaarden met spelregels waarvan de ondernemer wil dat klanten zich eraan houden. Het is dan ook erg onverstandig om de voorwaarden van een collega-ondernemer zomaar te kopiëren. De kans is dan groot dat er bepalingen in staan die niet op het bedrijf van toepassing zijn of erger, er ontbreken voorwaarden die wel degelijk van belang zijn. Door middel van algemene voorwaarden, ook wel

de kleine lettertjes genoemd, bepaalt de ondernemer zelf precies onder welke condities er wordt geleverd, betaald, ingekocht of welke garantie er wordt geboden. Hoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn doet elke ondernemer er verstandig aan om deze wel op te laten stellen. Het voordeel van deze ‘spelregels’ is dat ze duidelijkheid kunnen bieden in het geval dat er zich onvoorziene problemen voordoen na het sluiten van de overeenkomst. Ook indien u reeds algemene voorwaarden heeft is het verstandig om ze zo nu

en dan door een jurist onder de loep te laten nemen. Vanwege continu veranderende wetgeving en verandering in uw bedrijfsvoering kunnen algemene voorwaarden namelijk niet worden gezien als een statisch geheel. Via deze vaste column in de Zeewolde Actueel geven de juristen van Wolderwijd Juristen antwoord op allerhande juridische vragen van lezers. Mocht u ook een juridische vraag hebben voor onze juristen? Stuur uw vraag op naar vraag@wolderwijdjuristen.nl en wij helpen u graag een (juridisch) handje op weg.

Jupiterweg 19 Zeewolde | T: 036 522 7007  | E-mail: info@wjuristen.nl  | Gratis inloopspreekuur elke dinsdag 13:30 - 16:00


Dinsdag 4 februari 2014

*Reparatie *Onderhoud *Advies *Verkoop Voor al uw computer problemen en vragen

Henkpc

Ook voor: Harde schijf recovery Back-up mogelijkheden

Lepelaarweg 21 3897 LB Zeewolde Tel: 036-5239520 info@henkpc.nl www.henkpc.nl

OPRUIMING IS GESTART 50% KORTING

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Plaats een GRATIS Valentijnsactueeltje Verras je/uw geliefde op een speciale romantische manier. Plaats een gratis valentijnsactueeltje in de krant van 11 februari a.s. Het meest bijzondere valentijnsactueeltje krijgt een romantisch diner bij Kaap Flevo Vul het valentijnsactueeltje in. Per letter, spatie of leesteken s.v.p. één vakje gebruiken. Ingevulde bonnen kunnen in een dichtgeplakte envelop worden ingeleverd bij Cigo Monique, Kerkplein 5. U kunt ook een mail sturen naar advertenties@ zeewolde-actueel.nl. Sluiting van deze actie is vrijdag 7 februari 15.00 uur.

Naam: ..................................................Adres: ...........................................Tel.: ....................................................

OPEN DAG

Goudsmederij Juwelier

Niels Christoffels

18

1989 - 2014

25 jaar Hartel Rijopleidingen

Zaterdag 8 februari | 10.00-15.00 uur | Schepenveld 49 Zeewolde Jubileumpakket auto met EXAMENGARANTIE:

Dalkruid 4, Zeewolde • 036 522 6949 www.juwelier-christoffels.nl

18 rijlessen 1 examen met garantie 1 theoriecursus 1 theorie-examen

€ 999,-

Aanhangwagen ( BE ) 5 rijlessen met examen Bromfietspakket: 4 rijlessen 1 examen 1 theoriecursus

€ 259,-

€ 379,-

Motorpakket: 10 rijlessen, 1 theoriecursus 1 examen AVB, 1 examen AVD

€ 579,-

Gratis proefles tijdens open dag? Meld je dan nu aan! Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en download onze app via onderstaande

VAN 21% NAAR 0% BTW OP BADKAMERS e team

QR-code of ga naar www.zeewoldeactueel.nl

i t a l l a t ’ s e n i i r e n d e a B eig e t s e B ‘ s t a 3e pla

ONTGRONDINGENWET Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend: Aanvraag G.J. en N.J. van Beek Kalsbeek heeft op 19 november 2013 een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet. De aanvraag betreft de aanleg van een grondwal om een mestbassin aan de Lepelaarsweg 1 te Zeewolde. De beoogde ontgronding heeft betrekking op percelen ten noorden van de Schollevaarweg, ten westen van de Knarweg, ten oosten van de Lepelaarweg en ten zuiden van de Vogelweg. De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Zeewolde, sectie D, nummer 1784.

Een nieuwe badkamer? Nu is het moment. Want vanaf nu betaalt u bij Baderie geen 21%, geen 6% BTW bij aankoop van een badkamer, maar helemaal geen BTW. De aanschaf van een badkamer is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. www.baderie.nl Hopperzuigerstraat 3a, 1333HB Almere - Telefoon 036-5407971 Dr. Holtropstraat 136 3851 JM Ermelo - Telefoon 0341-558669

* Vraag naar de voorwaarden

Ontwerpbeschikking Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn voornemens positief te beschikken op de genoemde aanvraag. Ter inzage De ontwerpbeschikking met de overige stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 6 februari 2014 tot en met woensdag 19 maart 2014 op de volgende plaatsen en tijden: • in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde op werkdagen tijdens kantooruren; • bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren. Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website http://www.ofgv.nl/bedrijven/beschikking/. Zienswijzen Een ieder kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad . Nadere inlichtingen Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (088-6333000).


Sport

Atletiek zet Zeewolde op de kaart met Regionale Crossloop

Dinsdag 4 februari 2014

De start van de jongens Pupillen A1 - 1500m.

Zaterdag 1 februari was Zeewolde het toneel van de Regionale Crossloopcompetitie. Jeugdleden uit 18 omliggende atletiekverenigingen namen het hier tegen elkaar op, verdeeld over 17 startmomenten en 8 verschillende afstanden. Afgelopen najaar kreeg de Atletiekvereniging de organisatie van deze wedstrijd toegewezen door de regio organisatie van de Atletiekunie. Op de vraag hoe de vereniging terugkijkt op het evenement antwoord voorzitter SiegerRink de Jong: ‘Best wel trots mag ik zeggen. Het was voor ons de eerste keer dat we dit organiseerden en het liep als een goede en geoliede machine. Het chronoloog liep keurig op tijd en we kregen daarbij veel complimenten over het parcours. Verrassend en afwisselend, precies zoals we zelf ons Zeewolde kennen! Graspaden, donkere en slingerende bospaden, boomstammen als hindernissen, mul zand en twee maal de dijk met als slot een pittig snelle afdaling. Door de bezoekende verenigingen werd deze cross dan ook bestempeld

als een grote aanwinst.’ De dag begon om 11.30 uur rustig met de wat dunner bezette 5 en 3km afstanden voor de oudste junioren. De grootste druk zat op de middag bij de oudste pupillen waarbij aan de startlijn veelal groepen van 40 tot 60 kinderen geteld werden. ‘Vorige week zagen we dat we aanstevenden op een record aantal deelnemers’, vertelt voorzitter Sieger-Rink de Jong. ‘Uiteindelijk bleef het steken op 760 voorinschrijvingen waarvan uiteindelijk 616 echt aan de start verschenen.’ 60 vrijwilligers waren op de been om alles in goede banen te leiden. Onder de deelnemers natuurlijk ook atleten van AV Zeewolde. Maar liefst tien top 10 plaatsen sleepten ze in de wacht. Bij de junioren behaalde Him de Looper een 7e plaats binnen de categorie jongens B (5km, 21:29) terwijl Mabel Korporaal 7e werd bij de meiden B (3km, 14:36. Door een val moest ze haar derde positie prijsgeven. Na een pittige achtervolging werd Youri Fran-

sen 1e bij de jongens D2 (2km, 7:45). Bij de jongens D1 werd Thomas Bos 6e (2km, 8:38) en Elisa Mul 7e bij de meisjes (1500m, 6:41). Opvallende plaatsen bij de pupillen waren voor Jonathan van Lien (2e bij de JPC, 4:32 - 1000m) en Senna Kampinga (3e bij de JPB, 4:59 - 1250m). Emma van Werkhoven (MPA1 - 1500m) ging naar huis met de 7e plaats (7:34). Wie ook genoemd mogen worden zijn de nieuwkomers Dawi van den Boogert, Thymo de Vente en Imre Dekker. Alle drie JPA1 die vandaag met glans hun eerste 1500m cross liepen. Deze Regionale Crosswedstrijd was de derde en laatste van de voorronden binnen de poule. Op 8 maart strijden alle poule-besten tegen elkaar in de Regio Finale in Warmerhuizen (NH). Binnenkort wordt bekend wie zich geplaatst hebben. Naast alle vrijwilligers dankt de organisatie ook Staatsbosbeheer en de sponsoren: Loko IT-specialisten, Veco Zuivel, Traffic&More en Run2Day Almere.

Zeewolde wint in Doornspijk en nadert koploper Zeewolde heeft zaterdagmiddag in Doornspijk uitstekende zaken gedaan door met 3-1 te winnen van DSV ’61. Koploper Hoevelaken verloor met 4-1 van ’t Harde, waardoor de voorsprong op Zeewolde slonk tot drie punten. Domper op de Zeewolder vreugde was het uitvallen van Denilson Ramazan met een op het oog ernstige blessure.

Zeewolde was in de Doornspijk de beter voetballende ploeg, maar de thuisploeg compenseerde dat met een haast tomeloze inzet. De polderboys hadden daardoor te stellen met een felle tegenstander. Zowel verdedigend als aanvallend werden stevige duels uitgevochten. De score werd in de 22e minuut opengebroken. Een pass van Ryan Suijk over een meter of veertig werd perfect doorgekopt door Raymond Fafié, waardoor Martijn van Heesbeen in stelling werd gebracht: 0-1. DSV zette daarna een tandje bij. Dat resulteerde elf minuten later in de gelijkmaker. De Zeewolder goalie Erwin Duits was net iets te laat op de achterlijn, waardoor Jochem van Essen de bal onhoudbaar binnen kon schieten: 1-1. Zeewolde kon daarna

maar moeilijk in het eigen spel komen en ook DSV wist voor rust geen potten meer te breken. De tweede helft liet een gedisciplineerd voetballend Zeewolde zien. De thuisploeg werd meer en meer onder druk gezet. Zo kwamen de gasten in de 54e minuut voor de tweede keer op voorsprong. Een ogenschijnlijk mislukte pass werd door Jasper van Scherrenburg omgetoverd tot een prima voorzet, waar Van Heesbeen opnieuw wel raad mee wist: 1-2. Zes minuten later wist de voor Hessel Korthuis ingevallen Denilson Ramazan op zijn beurt Van Heesbeen te vinden: 1-3. Het was het zevende doelpunt van de spits in twee weken tijd en zijn dertiende van het seizoen. De thuisploeg boorde hierna wederom nieuwe krachten aan en kreeg ook enkele kansen, maar aan de uitslag zou niets meer veranderen. Zodoende won Zeewolde voor het eerst deze eeuw een competitiewedstrijd bij DSV. Zorgwekkend was nog wel het uitvallen van Denilson Ramazan in de 75e minuut. De frêle aanvaller was het slachtoffer van een stevige charge en moest zwaar geblesseerd van het veld. Extra sneu voor Ramazan was dat hij

juist was teruggekomen van een langdurige blessure. Zeewolde speelt zaterdag 8 februari vriendschappelijk tegen BAS. Een week later volgt de thuiswedstrijd tegen Teuge. Hatto Heim speelt komende zaterdag de gestaakte wedstrijd tegen Teuge uit. Bij winst pakken de Hattemmers de tweede periode. Zeewolde ligt op de loer. Bij verlies of gelijkspel hebben Visschers mannen nog een kans op de periodetitel. Opstelling Zeewolde: Erwin Duits; Jorrit Zuidema, Jeffrey Bras, Ryan Suijk en Jasper van Scherrenburg; Ramon Chaigneau, Roan Fokker, Reinier Joustra en Raymond Fafié; Hessel Korthuis (46. Denilson Ramazan; 75. Pieter Blom) en Martijn van Heesbeen. Uitslagen 3e klasse B district Oost, zaterdag 1 februari 2014. DSV ’61-Zeewolde 1-3; Hatto Heim-Zwart Wit ’63 3-1; SEH-Hulshorst 5-2; VSCO ’61-Terschuurse Boys 4-1; ’t HardeHoevelaken 4-1. Stand aan kop: 1. Hoevelaken 16-35 (41-23), 2. Zeewolde 16-32 (36-19), 3. Hatto Heim 15-29 (41-27), 4. Terschuurse Boys 16-27 (32-23), 5. DSV ’61 16-27 (3230), 6. VSCO ’61 16-26 (36-24).

Ken je architectuurgeschiedenis! Hoe moet het verder met Zeewolde? Dan moet je eerst weten hoe ons mooie dorp is ontstaan en waarom dat zo gebeurde. Die les kon worden getrokken uit het architectuurdebat van afgelopen donderdagavond in De Verbeelding. Bijzonder interessant was de verhandeling van de verschillende architecten over hoe het gemeentehuis, de bibliotheek, Albert Heijn en het paviljoen De Verbeelding tot stand waren gekomen. Daar zat een idee achter, daar was over nagedacht. Het paste in een bepaald geheel. De bibliotheek aan de Kerkstraat was destijds (in 1989) het eerste grote werk van de toen 36-jarige architect

Koen van Velsen. Het gebouw kwam in het verlengde van een diagonaal op het Kerkplein. Van Velsen wilde met de vele kleine ramen een relatie leggen tussen binnen en buiten. Daardoor kon er ook prachtig met licht worden gespeeld. Het beton hield het licht tegen, maar de raampjes verspreidden het bij avond tot in de verre omtrek. Daar kon geen kerstkaart tegenop. 25 jaar na dato is de omgeving van de (inmiddels vroegere) bibliotheek aan vele kanten volgebouwd en is dat effect nauwelijks meer zichtbaar. Het gebouw zelf heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug. Het heeft zelfs een jaar of zes leeggestaan en stond daar maar te verloederen. De architect neemt dat vooral het

gemeentebestuur kwalijk. Van Velsen letterlijk: ,,Er staan enige unieke gebouwen in Zeewolde. Daardoor onderscheidt het dorp zich van andere plaatsen. Er zou trots moeten zijn. Die is er echter niet. In plaats daarvan gaat men buitengewoon slordig met de gebouwen en hun architectuur om.” Van Velsen belicht daarmee één kant van de zaak. Er is ook nog een andere. De ‘gemeente’ de schuld van alle ellende geven is te gemakkelijk. De architect vertelde donderdagavond tussen neus en lippen door, dat de eerste directrice de raampjes maar niks vond, ze had liever boekenkasten tegen de muren gezien. Daarmee gaf Van Velsen haarfijn aan dat de start van ‘zijn’ bibliotheek een valse was. Bij de

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Uitslagen VV Zeewolde Zaterdag 1 februari DSV ‘61 1 – Zeewolde 1 Unicum 2 – Zeewolde 2 csv Apeldoorn A1 – Zeewolde A1 Zwart Wit ‘63 A2G – Zeewolde A3 Zeewolde B1 – WSV B1 Zeewolde B3 – EFC ‘58 B1 Zeewolde B4 – VVOG B3 Zeewolde C1 – Unicum C1 Zeewolde C5 – Elspeet C2G Zeewolde C6 – DTS Ede C5 PEC Zwolle D2 – Zeewolde D1 Zeewolde D2 – SDC Putten D2 VSCO ‘61 D1 – Zeewolde D3 Harskamp D1 – Zeewolde D4 Lelystad ‘67 D8 – Zeewolde D5 Zeewolde D6 – Harde ‘t D2 Lelystad ‘67 D5 – Zeewolde D7 Unicum D6 – Zeewolde D8 Zeewolde D9 – Lelystad ‘67 D9 Zeewolde D10 – Sparta Nijkerk D7 Zeewolde D11G – Lelystad ‘67 D10 Zeewolde E1 – VVOG E1 Zeewolde E2 – Unicum E2 Lelystad ‘67 E4 – Zeewolde E3 Zeewolde E4 – EFC ‘58 E2 Sparta Nijkerk E4 – Zeewolde E5 Zeewolde E8 – VVOP E4 EFC ‘58 E5 – Zeewolde E10 Zeewolde E11 – Lelystad ‘67 E7 Zeewolde E14 – BAS E2D Zwart Wit ‘63 F1G – Zeewolde F1 Zeewolde F2 – Lelystad ‘67 F2 Reaal Dronten F1 – Zeewolde F4 Zeewolde F5 – Horst FC F5 Zeewolde F6 – SDC Putten F6 Zeewolde F7 – asv Dronten F3 Zeewolde MC1D – asv Dronten MC1

Programma VV Zeewolde

1–3 1–3 2–1 2–3 5–3 2–3 3–1 4–1 5–5 1 – 13 0–1 5–3 2–0 0–4 4–1 7–0 7–2 0–8 4–1 0–0 3–3 4–3 3–0 1–8 9–0 1–4 1–6 5–5 1–1 1–2 1–6 3–4 1–3 1–6 9–0 2 – 10 6–0

Programma de Snipers

7 febr. 19.00u. U14-1 V.U.A.S. 1 - De Snipers 1 7 febr. 19.00u. U14-2 V.U.A.S. 2 - De Snipers 2 7 febr. 19.00u. MU18 BV Orca’s 1 - De Snipers 1 8 febr. 14.30u. MU14 Be Quick ‘28 1 - De Snipers 1 8 febr. 16.15u. U12-2 De Snipers 2 - Landstede 3 8 febr. 16.15u. U16-2 De Snipers 2 - V.U.A.S. 1 8 febr. 18.00u. U16-1 De Snipers 1 Lay Back 1 8 febr. 18.00u. HS3 De Snipers 3 - G.S. Stars 2 8 febr. 20.00u. U18-1 De Snipers 1 - B.A.S. 1

Uitslagen De Snipers Zaterdag 31 januari U12-1 V.U.A.S. 3 - De Snipers 1 U16-1 Landstede 1 - De Snipers 1 U16-2 Lay Back 2 - De Snipers 2 HS3 Lay Back 1 - De Snipers 3 U14-2 De Snipers 2 - Arta 2 MU14 De Snipers 1 - Ceres 3 U14-1 De Snipers 1 - Arta 1 U18-1 De Snipers 1 - Ceres 1 HS1/2 De Snipers 1 -De Snipers 2 MU18 De Snipers 1 - Pigeons 1

15-63 71-27 30-35 47-53 68-21 40-23 71-50 78-48 79-46 55-22

KV Wolderwijd Programma 8 februari Sporthal de Horst: Wolderwijd 1 – d’Ommerdieck 1 Wolderwijd 2 – Unitas 6 Wolderwijd 3 – Antilopen 6 Wolderwijd B1 – EKCA B1 Wolderwijd D2 – SKF D6 Wolderwijd F1 – Unitas F2

14:40 15:50 13:30 12:30 11:30 11:30

Uitwedstrijden Huizen A3 – Wolderwijd A1 Regio ’72 C2 – Wolderwijd C1 Dindoa D2 – Wolderwijd D1 HKC E2 – Wolderwijd E1

15:00 14:30 10:50 09:15

Uitslagen Ermelo 1 – Wolderwijd 1 Ermelo 2 – Wolderwijd 2 Wolderwijd 3 – Telstar 6 Wolderwijd A1 – DOC A1 Victum B2 – Wolderwijd B1 Wolderwijd C1 – Exakwa C3 Wolderwijd D1 – De Meeuwen D2 Wolderwijd D2 – Ter Leede D1 Koveni E1 – Wolderwijd E1 Wolderwijd F1 – Dindoa F3

19

12 – 11 10 – 10 8 – 12 6–4 12 – 9 4–0 14 – 2 13 – 2 2 – 11 0–3

Zaterdag 8 februari Senioren 15:00 Zeewolde 1 – BAS 1 14:30 NSC 3 – Zeewolde 3 15:00 Zeewolde 4 – SDC Putten 6 15:00 VVOP 8 – Zeewolde 5 15:00 Zeewolde 6 – Lelystad ‘67 6 15:00 Zeewolde 7 – Prins Bernhard 4 15:00 Zeewolde 8 – Hulshorst 5 Junioren 15:00 Zeewolde A1 – Go Ahead K. A1 14:30 asv Dronten A2 – Zeewolde A2 11:15 Zeewolde A3 – Horst FC A2 12:30 Zeewolde B1 – Be Quick’28 B1 15:00 Zeewolde B2 – SDC Putten B2 13:00 Lelystad ‘67 B4 – Zeewolde B3 13:00 Nunspeet B3 – Zeewolde B4 12:30 Zeewolde B5 – FC Horst B2D 10:30 Zeewolde C1 – Sparta Nijkerk C1 10:00 EFC ‘58 C1 – Zeewolde C2 10:00 VVOG C2 – Zeewolde C3 8:45 Zwart Wit ‘63 C3G – Zeewolde C4 11:15 Zeewolde C5 – VVOG C5G 10:30 Veensche Boys C3 – Zeewolde C6 11:15 Zeewolde C7 – Zwart Wit ‘63 C4G D-Pupillen 10:30 Urk D1 – Zeewolde D1 10:00 Lelystad ‘67 D2 – Zeewolde D2 9:45 Zeewolde D3 – Lelystad ‘67 D3 9:45 Zeewolde D4 – Sparta Nijkerk D4 11:15 Zeewolde D5 – Lelystad ‘67 D7 10:00 WZC Wapenveld D2 – Zeewolde D6 9:45 Zeewolde D7 – Zwart Wit ‘63 D3G 9:45 Zeewolde D8 – FC Horst D2D 8:45 VVOG D7 – Zeewolde D9 10:15 VVOG D6 – Zeewolde D10 11:15 Zeewolde D11G – asv Dronten D6 E-Pupillen 10:00 Zeewolde E1 – Hierden E1 10:00 Zeewolde E2 – Lelystad ‘67 E2 11:00 VVOG E3G – Zeewolde E3 10:00 DVS ‘33 Ermelo E3 – Zeewolde E4 8:30 Zeewolde E5 – Unicum E3 9:00 Swift ‘64 E3 – Zeewolde E7 8:45 Zwart Wit ‘63 E6 – Zeewolde E8 9:15 Prins Bernhard E1 – Zeewolde E9 8:30 asv Dronten E4 – Zeewolde E11 8:30 Zeewolde E12 – Lelystad ‘67 E13 8:30 Sparta Nijkerk E12 – Zeewolde E13 F-Pupillen 9:30 Zeewolde F1 – Lelystad ‘67 F1 10:15 VVOG F2 – Zeewolde F2 8:30 Zeewolde F3 – Sparta Nijkerk F4 8:30 Zeewolde F4 – Unicum F10 9:00 SDC Putten F4 – Zeewolde F5 9:00 VVOG F3 – Zeewolde F6 9:00 Swift ‘64 F2 – Zeewolde F7 8:30-10:00 Covebo – 8:30-10:00 Mini – Meisjes 14:30 Maarssen MA1 – Zeewolde MA1 9:30 OWIOS MC1 – Zeewolde MC1D G-Team 10:00 Wijhe ‘92 G1 – Zeewolde G1

Volleybalvereniging Zeewolde

Uitslagen P.S.H.’89 DS 1 - Zeewolde DS 3 4-0 SDS HS 5 - Fat Alice Zeewolde HS 4 4-0 Zeewolde HS 2 - VVH HS 5 0–4 Zeewolde DS 4 - Blok EVC DS 4 4-0 Flevo Finance Zeewolde HS 1 - Volta HS 1 1 - 3 HSC MC 1 - Zeewolde MC 1 1 -3 De Toren Zeewolde JC 1 - DeVolCo’88 JC 1 3 - 1 EB Grootkarzijn Zeewolde MA 1 Auto van Oort/Rebelle MA 1 1-3 Zeewolde MC 3 - Langhenkel/HEC MC 2 1 - 3 Ecare Apollo 8 JA 1 - Zeewolde JA 1 2-3 Surf DS 3 - Zeewolde DS 5 4-0 Zeewolde JB 1 - BSV JB 1 1-3 Zeewolde JC 2 - Woudenberg JC 1 1-3 Zeewolde MC 2 - Libero’99 MC 1 1-3 SDS HS 4 - Zeewolde HS 5 3-2 Heeten Sportief MB 1 Zeewolde MB 1 1-3 Heeten Sportief DS 1 Sportique Zeewolde DS 1 3-2 Blok EVC MA 1 - Zeewolde MA 2 4-0 Programma 7 feb 19:30 Sportique Zeewolde DS 1 SV Dynamo Apeldoorn DS 4 19:30 Flevo Finance Zeewolde HS 1 - SDS HS 2 19:30 Zeewolde DS 5 - SDS DS 3 21:15 Zeewolde DS 3 - Blauw Wit DS 2 21:15 Asian Paradise Zeewolde DS 2 - VVH DS 3 21:15 Zeewolde HS 3 - HVV HS 2 8 feb 12:00 Libero’99 JC 1 - Zeewolde JC 2 12:00 Libero’99 MC 1 - Zeewolde MC 3 11 feb 20:30 HVV HS 2 - Zeewolde HS 3

Schoppen troef

bouw van het gemeentehuis werd er van meet af aan samengewerkt tussen de architect en de opdrachtgever. Die opdrachtgever, het gemeentebestuur, was tevens de gebruiker van het gebouw. Bij de bouw van de bibliotheek was die samenwerking er net zo goed, alleen de opdrachtgever was niet de latere gebruiker. De opdrachtgever was de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (op het laatst Directie Flevoland van Rijkswaterstaat) en die wilde Zeewolde nog een leuk afscheidscadeau geven. Af en toe kwam er iemand van de bibliotheek uit Almere ingevlogen om te kijken of er geen al te gekke dingen gebeurden. In juni 1989 werd de bibliotheek geopend.

De opdrachtgever en de architect vertrokken. Zeewolde moest zich er verder maar mee redden. We mochten het gegeven paard niet in de bek kijken. Dat is jarenlang wel gedaan. De gebruiker had bij de voorbereiding en de bouw met de architect mee moeten kijken, dan was al die narigheid er niet geweest! In 2007 werden de boeken voorgoed uitgeleend en kwam het gebouw leeg te staan. Op een gegeven moment gingen er stemmen op ‘de blokkendoos’ maar af te breken. Het is goed dat de architect dat nooit heeft gehoord. Intussen is het ijs weer gebroken. Het gebouw heeft een nieuwe bestemming. En de gebruikers zijn er nog hartstikke blij mee ook.


Dinsdag 4 februari 2014

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

20

Eindelijk een financieel adviseur die ú begrijpt! www.confidesk.nl Gildenveld 26 • 3892 DH Zeewolde 036 - 737 03 76 • info@confidesk.nl

Voor de winnaars van de hartjesactie over de maand januari, lees de Nieuwsbrief januari 2014 op onze website

www.burgerbelangzeewolde.nl

Lees ook hoe de gemeente kan investeren in haar eigen burgers. Reageer in de rubriek Uw mening op plannen om in ons dorp een atletiekbaan aan te leggen.

EASTBORN model NUMMER 10!

PULLMAN model Toronto

Beste uit de test!

donzen

(bron consumentenbond)

dekbed KADO!

Vlakke set compleet nu vanaf 1999,Verstelbare set compleet vanaf

3499,Verstelbare set compleet vanaf 4899,-

Vlakke set compleet nu vanaf

2999,-

voor een heerlijke nachtrust... Slapen doe je Zo...

Boxsprings in diverse uitvoeringen...

Drukverlagend slapen op dit unieke produkt...

Kom dit in alle rust ervaren in onze Tempur cabine! Vlakke set compleet nu vanaf 3499,Verstelbare set compleet vanaf

4899,-

Ampèrestraat 3 - Nijkerk www.slapendoejezo.nu graƟs parkeren voor de deur! Telefoon 033-2465316 voor deskundig advies!

www.slapendoejezo.nu Advies op maat - Slapen op maat

volg borden Home&Lifestyle de Havenaer Open: dinsdag t/m donderdag van 10.00-17.30 uur vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur (koopavond) zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Eastborn - Tempur - Pullman - Avek - Noik - mooi BedtexƟel

Zeewolde Actueel week 06  
Zeewolde Actueel week 06  

Zeewolde Actueel week 06

Advertisement