Page 1

À¢üº¢ 01 À¢ýÅÕõ ´ù¦Å¡Õ Å¢¼ÂÓõ ¸¼ýÀÎÉ÷ Á£¾¢¨Â ÜðÎÁ¡ «øÄР̨ÈìÌÁ¡ ±ýÀ¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸. ¸¼ýÀÎÉ÷ ¬ÃõÀ Á£¾¢(ÅÃ×)

(.......................)

¸¼ý Å¢üÀ¨É

(......................)

¯ð¾¢ÕõÀø

(......................)

«ÛÁ¾¢ò¾ ¸Æ¢× ¸¡Íô¦ÀÚÅÉ× «ÈÅ¢¼ÓÊ¡츼ý À¾¢ÅÆ¢ôÒ §¿ÃʨÅôÒ

(......................) (......................) (......................) (... ...................)

¨ÅôÒöÐ ÁÚì¸ôÀð¼ ¸¡§º¡¨Ä (.......................) «ÛÁ¾¢ì¸ôÀð¼ ¸Æ¢× þÈòÐ ¦ºö¾ø(......................) ¸¼ý Á£¾¢ìÌ ÅðÊ Å¢¾¢ì¸ôÀ¼ø ¸¼ýÀÎÉ÷ ¬ÃõÀ ¦ºÄ× Á£¾¢

(......................) (......................)

À¢üº¢ 02 ƒÂÍó¾Ã Ţ¡À¡Ãò¾¢ý ƒÉÅ¡¢ 01ø ¸¼ýÀÎÉ÷ ¸ðÎôÀ¡ðÎì ¸½ìÌ åÀ¡ 700,000³ ÅÃ× Á£¾¢Â¡¸ì ¸¡ðÊÂÐ.ƒÉÅ¡¢ Á¡¾òмý ¦¾¡¼÷À¡É À¢ýÅÕõ ¾¸Åø¸û ¾ÃôÀθ¢ýÈÉ. ¸¼ý Å¢üÀ¨É¸û

2,100,000

¯ð¾¢ÕõÀø¸û

160,000

«ÛÁ¾¢ò¾ ¸¡Íì ¸Æ¢×¸û

42,000

¸¡Í §º¸¡¢ôÒ «ÈÅ¢¼ÓÊ¡츼ý À¾¢ÅÆ¢ôÒ

1,278,500 9,200

§¸ûÅ¢: ƒÉÅ¡¢ Á¡¾òÐì¸¡É ¸¼ýÀÎÉ÷ ¸ðÎôÀ¡ðÎì ¸½ì¨¸ò ¾Â¡¡¢òÐ Á¡¾ þÚ¾¢ò¾¢Éò¾¢ø ¯ûÇšá½ ¸¼ýÀÎÉ÷ Á£¾¢¨Âì ¸½¢ôÀ¢Î¸.

Control Accounts Excersise  

Control Accounts Excersise in Tamil for A/L Student

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you