Page 1

Regels voor loting en toewijzing nieuwbouwwoningen plan Molenzicht in Zwaag. 1. Vos’ Hoorn B.V. en ZeemanVastgoed houden een gezamenlijke loting voor de woningen in het nieuwbouwplan Molenzicht. Voor deze loting dienen de inschrijfformulieren uiterlijk op woensdag 24 januari 2018 voor 17.00 uur te zijn ontvangen bij Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, Hoorn. U kunt het formulier ook opsturen naar het postadres: Postbus 4150 (1620 HD) Hoorn of mailen naar makelaardij@zeeman.nl (Indien u het volledig ingevulde inschrijfformulier heeft ingeleverd, ontvangt u een uitnodiging per mail). 2. Wethouder Theo van Eijk of diens vervanger begeleidt de loting. 3. Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Indien de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, vervalt het resultaat van de loting en gaat de verkoop niet door. 4. De loting is op donderdag 25 januari 2018 om 19.00 uur in MFA de Kreek, Meetketting 1-3 in Zwaag. U ontvangt een uitnodiging per mail om bij de loting aanwezig te zijn. Wanneer u niet aanwezig bent (in persoon of via machtiging) kunt u niet deelnemen aan de loting. 5. Dit plan bestaat uit 20 woningen, te weten 8 woningen welke worden gerealiseerd door Vos’ Hoorn B.V. en 12 woningen welke worden gebouwd in opdracht van ZeemanVastgoed. Kandidaten zijn er van op de hoogte dat er slechts een optie genomen kan worden op één woning van de in totaal 20 woningen. 6. Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij een woning kiezen zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren. De kandidaten krijgen het advies hiervoor onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid. 7. Als twee personen gezamenlijk een woning willen kopen, dienen de gegevens van beide personen op één inschrijfformulier te worden vermeld. Indien blijkt dat er twee formulieren zijn ingevuld en beide personen hebben mee geloot, gaat de verkoop aan deze kandidaten niet door. 8. Aan elkaar gehuwde personen of geregistreerde partners die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een woning willen kopen, wordt tijdens de loting één lotnummer verstrekt. 9. Kandidaten die voor de loting zijn uitgenodigd, maar niet aanwezig kunnen zijn, mogen een machtiging afgeven, waarin aan een persoon toestemming wordt gegeven om namens hem of haar een woning te kiezen. Deze machtiging moet bij binnenkomst worden afgegeven. In verband met de identiteit van zowel de machtiging gever als de gemachtigde, dient bij de machtiging van beide personen een legitimatiebewijs (of kopie daarvan) te worden overlegd.


10. De kandidaten worden één voor één naar voren geroepen om een lotnummer te trekken. Het nummer bepaalt de volgorde van de lijst met kandidaten. Nadat de lijst is vastgesteld mogen de kandidaten in de volgorde van de lijst hun keuze bekend maken. Het nummer van de gekozen woning wordt op de lijst vermeld. 11. Indien een voorkeurswoning niet meer beschikbaar is (gekozen door een kandidaat met een lager nummer) kan gepast worden. Dit wordt op de lijst genoteerd. 12. Wordt van dit ‘passen’ gebruik gemaakt, dan wordt de kiesbeurt gegeven aan de kandidaat met het opvolgende lotnummer. De kandidaat die heeft gepast, komt op de reservelijst. 13. Indien er woningen terugkomen, omdat een eerder ingelote kandidaat afvalt, worden deze op volgorde van loting aan kandidaten op de reservelijst aangeboden. De ingelote inschrijvers die reeds een optie hebben genomen, behouden de toegewezen woning en komen dus niet meer in aanmerking voor een teruggekomen woning. 14. Ruiling tussen de kandidaten die hun keuze kenbaar hebben gemaakt, is niet mogelijk. 15. Wanneer de keuze voor een woning kenbaar is gemaakt, krijgt de kandidaat na de loting verdere informatie over de woning en een uitnodiging van de makelaar voor een gesprek. 16. Indien zich situaties voordoen, waar het reglement loting en toewijzing van nieuwbouwwoningen niet in voorziet, beslissen de projectontwikkelaars.


Inschrijfformulier voor een woning in plan Molenzicht in Zwaag. Naam & voorletters

Dhr. / mw.

Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Ongehuwd-samenwonend met/gehuwd/ongehuwd/geregistreerd partner van*

Naam & voorletters

Dhr. / mw.

Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Ik ben geïnteresseerd in een

□* tweekapper □* vrijstaande woning.

Dit formulier dient uiterlijk woensdag 24 januari voor 17.00 uur bij Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV in Hoorn te worden ingeleverd. U kunt het formulier ook opsturen naar het postadres: Postbus 4150 (1620 HD) Hoorn of mailen naar makelaardij@zeeman.nl. Onvolledig ingevulde formulieren en/of formulieren die te laat worden ingeleverd worden niet in behandeling genomen. U ontvangt een uitnodiging per mail voor het bijwonen van de loting op donderdag 25 januari 2018 om 19.00 uur in MFA de Kreek, Meetketting 1-3 in Zwaag. Wanneer u niet aanwezig bent (in persoon of via machtiging) kunt u niet deelnemen aan de loting. Aansluitend wordt er deze avond in lotingvolgorde door de kandidaten een optie genomen en ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek. Ik ben op de hoogte van de regels voor loting en toewijzing nieuwbouwwoningen plan Molenzicht. Plaats

:

Datum

:

Handtekening : Handtekening:

* s.v.p. aangeven wat van toepassing is

V1605 Regels loting en toewijzing incl inschrijfformulier nieuwbouwwoningen plan molenzicht in zwaag  
V1605 Regels loting en toewijzing incl inschrijfformulier nieuwbouwwoningen plan molenzicht in zwaag  

V1605 inschrijfformulier en voorwaarden plan Molenzicht in Zwaag