Technische omschrijving 5 Wadi villa's

Page 1

Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 5 woningen Magnolia

v.1 06 oktober 2021


Verkoopinformatie Wegwijzer U bent geïnteresseerd in de koop van een woning in het project Wilhelminahaven te Oosterhout. De voor de koop van een nieuwbouwwoning geldende procedures en voorwaarden worden in deze wegwijzer nader toegelicht. Wij adviseren u deze toelichting aandachtig door te lezen. In deze wegwijzer vindt u onder meer informatie over hetgeen wel en niet bij de koop is inbegrepen, de betalingswijze, de oplevering, onze service en garantieregeling. Met uw vragen hierover kunt u terecht bij de makelaar. Zij zullen deze informatie met u doorlopen en eventuele onduidelijkheden toelichten. Het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst Op het moment dat u de woning koopt, sluit u een koopovereenkomst voor de grond met Tandem Oosterhout en een aannemingsovereenkomst met Huybregts Relou voor de realisatie van uw woning. Voor de aannemingsovereenkomst is het model gehanteerd van Woningborg met daaraan toegevoegd een aantal bijzondere voorwaarden. Bij deze aannemingsovereenkomst behoort tevens de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de Algemene Toelichting. Door het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koop- en de aanneemsom, terwijl Tandem Oosterhout en de ondernemer zich door ondertekening verplichten tot levering van de grond en de bouw van de woning conform de verkoopcontractstukken. Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst door u als koper en door Tandem Oosterhout en de ondernemer ontvangt u een exemplaar van de overeenkomsten. Een kopie exemplaar wordt naar de notaris gezonden om de notariële akte voor eigendomsoverdracht voor te bereiden. De opschortende en ontbindende voorwaarden In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn een aantal opschortende voorwaarden opgenomen. Deze zijn aan een datum gekoppeld. Dat is de datum waarop wij verwachten, dat aan alle voorwaarden is voldaan om met de bouw te kunnen starten. Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld, treedt de koop- en aannemingsovereenkomst volledig in werking. Zijn één of meer voorwaarden (nog) niet vervuld, dan kunnen Tandem Oosterhout en de ondernemer besluiten een nieuwe datum te bepalen. In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn doorgaans ook een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Op deze voorwaarden kan enkel een beroep worden gedaan indien omstandigheden zich voordoen zoals vastgelegd in het betreffende artikel van de koop- en aannemingsovereenkomst. De betalingsverplichting Door het ondertekenen van de koop- en aannemings- overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting voor u. In de aannemingsovereenkomst wordt het te betalen bedrag aangeduid als de aanneemsom. De aanneemsom is verschuldigd in termijnen conform de regeling van het Woningborg. Deze termijnregeling vindt u terug in de koopen aannemingsovereenkomst. Indien de notariële levering nog niet heeft plaatsgevonden (de hypotheekakte dan ook nog niet gepasseerd), kunt u mogelijk eventuele ontvangen nota’s nog niet voldoen. Tot de datum van notariële levering heeft u in beginsel uitstel van betaling zoals dat in de koop- en aannemingsovereenkomst staat vermeld. Op de datum van notariële levering voldoet u de koopprijs van de grond, de eventueel reeds vervallen bouwtermijnen van de aanneemsom en de verschuldigde uitstelrente. Na de notariële levering moet u tijdig voor betaling van de nota’s zorg dragen. De nota’s moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Voor de betaling van het door u opgedragen meerwerk geldt een aparte termijnregeling van het Woningborg die u kunt terugvinden in de aannemingsovereenkomst.

-1-


De hypotheek Wanneer u een woning gaat kopen en u beschikt niet over voldoende eigen middelen, dan kunt u geld lenen door middel van een hypothecaire geldlening. De woning wordt dan uw eigendom en dient tegelijkertijd als onderpand voor de lening. In de meeste gevallen zal voor de koop van een eigen woning het opnemen van een hypotheek onvermijdelijk zijn. De eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht van de woning vindt plaats door middel van ondertekening van de akte van levering bij de projectnotaris en door inschrijving van deze akte in de openbare registers. Bij de notariële levering worden de van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de notariële akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers, waardoor de eigendom van de grond met eventueel daarop reeds gebouwde (deel van de) woning op uw naam komt te staan. Bij de eigendomsoverdracht worden in de meeste gevallen twee notariële akten getekend, te weten: - de akte van levering (akte van eigendomsoverdracht) van de grond en de woning; - de hypotheekakte met betrekking tot de lening, die u ten behoeve van de financiering van uw woning heeft afgesloten bij een bankinstelling. Verkoopprijs vrij op naam Het totaal van de koop- en aanneemsom van uw nieuwbouwwoning is “vrij op naam” (v.o.n.), dat wil zeggen, inclusief de: - grondkosten; - bouwkosten (eventuele loon- en/of materiaalkosten stijging tijdens de bouw worden niet doorberekend); - honoraria van de architect en overige adviseurs; - notariskosten verband houdende met de notariële akte van levering; - leges betreffende de bouwvergunning (standaard woning, meerwerk uitgesloten); - kosten Woningborg en van het waarborgcertificaat Woningborg; - makelaarscourtage ter zake van de verkoopwerkzaamheden; - de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering (indien van toepassing); - omzetbelasting (momenteel 21%, eventuele wijzigingen van het BTW-tarief door de overheid zullen conform de wettelijke voorschriften worden doorberekend). Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom opgenomen. Daarbij moet u onder meer denken aan: - bouwrente tijdens de bouw over de grond en over vervallen bouwtermijnen; - de kosten van eventueel meerwerk; - de kosten voor de inrichting en aanleg van uw tuin; - de entreekosten voor de centrale antenne inrichting (CAI) en voor het telecommunicatiesysteem; - financieringskosten. Indien u een hypothecaire lening afsluit, zijn hieraan bijvoorbeeld de volgende kosten voor u verbonden: - advieskosten; - notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht; - kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (indien van toepassing). Garantie- en waarborgregeling De woningen worden gebouwd met het officiële, door de overheid Erkende, waarborgcertificaat van het Woningborg. Dit houdt onder meer in, dat de woning voldoet aan bepaalde garantienormen. Het waarborgcertificaat van het Woningborg waarborgt, dat uw woning wordt afgebouwd als de ondernemer onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

-2-


Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen, eventueel door inschakeling van een andere ondernemer op kosten van het Woningborg. Door de aanmelding van de woning bij Woningborg garandeert de bouwonderneming tevens de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-verplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. De woningen uit het onderhavige plan zijn aangemeld en geregistreerd bij het Woningborg. Nadat u tot de koop van een woning heeft besloten, ontvangt u van de makelaar digitaal het boekje Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2020. In dit boekje zijn alle formele regelingen opgenomen waaronder de hierboven genoemde garantieregeling. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden u separaat overhandigd. Dit boekje en de voorwaarden zijn voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om deze grondig te lezen. Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is ondertekend, vraagt de ondernemer bij het Woningborg een waarborgcertificaat voor u aan. Na enige tijd ontvangt u rechtstreeks van het Woningborg het aangevraagde waarborgcertificaat. Voorrang Woningborg bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Wij verwijzen u naar het certificaat “Woningborg Garantie- en waarborgregeling”. Woonwensen Wij bieden u de mogelijkheid uw woning op onderdelen aan te passen aan uw persoonlijke woonwensen. Op de standaard Woonwensenlijst vindt u een overzicht van de verschillende standaard aangeboden aanpassingen en uitbreidingen. Een aanpassing van het standaard aangeboden sanitair en/of tegelwerk dan wel een volledig andere keuze behoren eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast heeft u misschien nog andere wensen. De ondernemer is gaarne bereid u omtrent de mogelijkheden daarvan te informeren. Wij vinden het belangrijk om zoveel als mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden. Het is helaas niet altijd mogelijk om alle verzoeken te honoreren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de woningen projectmatig en in concept worden gebouwd, waardoor niet alleen de mogelijkheden voor aanpassingen gelimiteerd zijn, maar ook de eventueel gewenste aanpassingen tijdig bekend moeten zijn. De mogelijkheden zijn dan ook mede afhankelijk van de voortgang van de bouw. Daarnaast is het onze taak erop toe te zien, dat uw woning bij oplevering voldoet aan de geldende normen en voorschriften van de diverse instanties. Voortgang bouw en prognose oplevering Wij informeren u regelmatig over de voortgang van de bouw. Aan deze service kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. De uiterlijke datum van oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst. Naarmate de bouw vordert, kan een betere prognose van de datum van oplevering worden gegeven. Bij de verkoop van uw huidige woning of appartement doet u er goed aan om in de koopakte een clausule op te laten nemen, waarin de datum van beschikbaar komen voor de koper(s) variabel wordt gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van een huurwoning/-appartement wordt aangeraden voorzichtigheid te betrachten. Wacht de definitieve opleverdatum af, alvorens u tot opzegging overgaat.

-3-


De oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/opname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op de procesverbaal van oplevering genoteerd te worden. Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na oplevering kunnen niet gehonoreerd worden. Betaling en depot Vóór de oplevering betaalt u de gehele koop- en aanneemsom, inclusief het meerwerk, aan de ondernemer. Bij deze betaling zal de aannemer een bankgarantie afgeven van 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn van de aanneemsom. Zodra de onder- nemer de bij de oplevering geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen heeft hersteld en u het proces-verbaal van oplevering voor de tweede maal heeft ondertekend, is de notaris gemachtigd om de bankgarantie aan de ondernemer terug te geven. De ondernemer heeft gekozen voor het werken met een bankgarantie, die door de notaris wordt bewaard. De bankgarantie vervalt automatisch 3 maanden na oplevering van uw woning, tenzij u voor afloop van die termijn de notaris heeft verzocht om de bankgarantie vast te houden tot het moment dat alle bij de oplevering geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen zijn hersteld. Herstel opleveringsklachten / ingaan Woningborg- garantie De eventueel geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen worden door de ondernemer zo spoedig mogelijk verholpen. Na herstel van de gebreken en/of tekortkomingen zoals vastgelegd in het proces verbaal van oplevering wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. De Woningborg garantie gaat in drie maanden na oplevering van de woning. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. U dient uw woning (opstal) te verzekeren vanaf de datum van oplevering. Duurzaam bouwen Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin voorwaarden worden aangegeven om de gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau. Duurzaam bouwen omvat de thema’s: grondstoffen, afval, energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan. Zuinig omgaan met energie en de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met niet fossiele bronnen. EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw woning een energieprestatie berekening te worden gemaakt. Het resultaat van deze berekening is een getal dat de energiezuinigheid van de woning aanduidt. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning. De overheid heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die van toepassing is voor deze woning is de coëfficiënt die voorgeschreven is ten tijde van de omgevings-vergunningaanvraag. Om deze eis te behalen wordt per woning een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type warmtepomp en eventuele andere installaties op het gebied van mechanische ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en dergelijke. Dit pakket kan per woning verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening.

-4-


De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, warmtepomp en andere installaties. Energie label Per 1 januari 2015 volstaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij oplevering van gebouwen. Vanaf 1 januari 2015 is ook een definitief energielabel nodig, ook voor een nieuwbouwwoning die van eigenaar wisselt. Het definitieve energielabel van uw woning ontvangt u bij oplevering. Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst. Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren. Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed. Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op de nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met de wooncoach.

Disclaimer Deze verkoopinformatie, technische omschrijving en b ijbehorende tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Dit op b asis van gegevens en tekeningen verstrekt door overheden, architect en adviseurs. Desondanks moeten wij een voorb ehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit b ijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, gewijzigde constructie en b ouwsystematiek, stedenbouwkundige verkaveling, welstand etc. De op de tekeningen beschreven maten zijn circa maten en de eventuele weergeven 3D modellen zijn slechts een impressie van de te b ouwen woningen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Tevens behouden de aannemer en ontwikkelaar het recht voor op of aan de woningen de naar hun oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te b rengen mits deze wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en b ruikbaarheid van de woning. Middels een erratum wordt u tussentijds geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook moet de ondernemer een voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven koper niet het recht tot verrekenen van kosten. Indien de woningen gekocht wordt terwijl deze als gereed is en er verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. De situatieschets is met de grootste zorg vervaardigd, echter kunnen wij ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte geen aansprakelijkheid aanvaarden. De definitieve verkoopcontractstukken bestaan uit de koop- en aannemingsovereenkomst, verkooptekening en de technische omschrijving.

-5-


Technische omschrijving 1. Ruimtebenaming In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit, worden benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling 2020 van Woningborg wordt uitgegaan van de terminologie zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit. Gewoonlijk bekend als:

Volgens Bouwbesluit:

Woonkamer, keuken, slaapkamer

Verblijfsruimte

Entree, hal, gang, overloop

Verkeersruimte

Toilet of wc

Toiletruimte

Badkamer, douche

Badruimte

Kasten

Onbenoemde ruimte

Study

Verblijfsruimte

Berging, meterkast

Technische ruimte

2. Peil van de woning Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeente Oosterhout.

3. Grondwerk Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, keerwanden nabij wadi’s en leidingen. De ruimte onder de begane grondvloer wordt indien nodig gevuld met uitkomende grond. De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is. Aan de gevels wordt de grond aangevuld tot ca. 10 cm onder peil. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Bij oplevering is het terrein aangevuld en geëgaliseerd.

4. Rioleringswerken De aanleg en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop / c.q. aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis en aangesloten op het gemeenteriool voor het vuilwater. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Hemelwater wordt via een rioleringsstelsel naar de wadi achter uw woning gestuurd.

5. Bestratingen Vanaf de voor-erfgrens worden betonnen staptegels 40 x 60 cm gelegd naar de voordeur en de buitenberging. Ter plaatse van de parkeerplaatsen op eigen terrein worden twee rijen per parkeerplaats naar de voor-erfgrens gelegd.

6. Terreininventaris Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in opdracht van de ontwikkelaar ingericht.

-6-


Ter plaatse van de zijtuin wordt aan de kant van de wadi een betonnen keerwand geplaatst met aan de zijde van de wadi een metselwerk wand ervoor. De zijtuin wordt aan 1 zijde voorzien van een staafmathekwerk met Hedera. Aan de andere vrije zijde van de zijtuin komt een balustrade van balusters, onder- en bovenregel van aluminium en gelaagde glasplaten. De poort tussen de woning betreft een dichte poort met een invulling van hout. Het zijlicht langs de poort wordt voorzien van een staafmathekwerk met Hedera. Berging In de tuin van de woning wordt een ongeïsoleerde houten berging geplaatst voorzien van een plat dak (locatie conform situatieschets). De berging wordt voorzien van verduurzaamde houten sponningdelen, vertikaal aangebracht en in kleur dekkend afgewerkt volgens kleur- en materiaalstaat. De berging wordt voorzien van een aparte ruimte voor de buitenunit van de lucht-waterwarmtepomp. De deur van deze aparte ruimte wordt voor een groot gedeelte voorzien van een lamellenrooster ten behoeve van toevoer verse lucht. De deurkozijnen zijn van hardhout. De deur naar de berging is houten deur met glasopening. De vloer in de berging bestaat uit een prefab betonnen plaat. Het plat dak wordt voorzien van een éénlaags bitumineuze dakbedekking en wordt rondom afgewerkt met een aluminium daktrim. De berging zal van binnen worden voorzien van een verlichtingspunt voorzien van armatuur, schakelaar, dubbele opbouw wandcontactdoos en bekabeling.

7. Funderingen De fundering wordt uitgevoerd conform het funderingsadvies van de constructeur en betreft een zogenaamde fundering op staal. De ruimte onder de vrijdragende begane grondvloer is een niet toegankelijk ruimte.

8. Metselwerken Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: Funderingsmetselwerk Betonblokken of -stenen in zgn. vuil metselwerk dikte conform opgave constructeur. Binnenspouwbladen De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte conform opgave constructeur voor de begane grond. De binnenspouwbladen voor de verdieping betreft een houtenskeletbouw wand bestaande uit houten stijl- en regelwerk met aan de binnenzijde een cementgebonden plaatmateriaal. Dragend binnenwanden De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte volgens opgave constructeur voor de begane grond. De dragende binnenbladen voor de verdieping betreft een houtenskeletbouw wand bestaande uit houten stijl- en regelwerk voorzien van een cementgebonden plaatmateriaal aan beide zijden. Buitengevels woningen Het buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in 3 verschillende kleuren handvorm baksteen (waalformaat) in wildverband met een verdiepte voeg. De verschillende kleuren bakstenen conform de kleur- en materiaalstaat. In het metselwerk worden accenten aangebracht conform tekening, zoals rollagen en staand metselwerk van baksteen. Conform de geveltekeningen worden delen van de gevels bekleed met houten verticale delen conform de kleuren materiaalstaat. In de spouw van de gemetselde gevels wordt een spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte dat er een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de EPC berekening.

-7-


Lichte scheidingswanden De lichte scheidingswanden van de woning op de begane grond worden uitgevoerd in gasbeton dik 100 mm. De lichte scheidingswanden op de 1e verdieping worden uitgevoerd in houtenskeletbouw bestaande uit houten stijlen regelwerk voorzien van een cementgebonden plaatmateriaal aan beide zijden. Geveldilataties Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de constructeur.

9. Vloeren De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer, dikte conform opgave van de constructeur.

10. Prefab beton De raamdorpels onder de buitenkozijnen zijn van prefab beton. De muurafdekker van de keerwand van de zijtuin en bij het balkon op de eerste verdieping wordt van prefab beton. De schoorsteen wordt afgedekt met een prefab betonnen afdekplaat. Onder de buitenkozijnen tot aan maaiveld / peil wordt metselwerk danwel een cementgebonden kantplank toegepast.

11. Staalconstructies De stalen gevellateien boven de gevelopeningen worden uitgevoerd conform opgave van de constructeur. In de verdiepingsvloer worden stalen balken aangebracht conform opgave constructeur. Ten behoeve van het luifel aan de voorgevel worden stalen consoles opgenomen conform opgave constructeur. Daar waar deze in contact zijn met de buitenlucht wordt de constructie verzinkt en voorzien van poedercoating in een kleur conform de kleur- en materiaalstaat.

12. Daken, goten en hemelwater- afvoeren Daken Hellend dak Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd als systeemkappen van geïsoleerde prefab sporenelementen met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening. Aan de binnenzijde zijn de prefab systeemkappen wit uitgevoerd. Daar waar nodig worden de systeemkappen aan de binnenzijde voorzien van aftimmeringen en wit afgelakt. Ter ondersteuning van de kappen worden dragende binnenwanden toegepast. De dakelementen worden voorzien van keramische pannen (conform kleur- / materiaalstaat). Platte dak De platte daken van de buitenberging en het dak van de luifel aan de voorgevel wordt uitgevoerd in een houten balklaag met daarover plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De rand is voorzien van een aluminium kraal in kleur conform de kleur- en materiaalstaat. Het platte dak van de dakkapel worden uitgevoerd in een houten balklaag met hiertussen isolatie met daarover plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De rand is voorzien van een aluminium daktrim in kleur conform de kleur- en materiaalstaat. Het platte dak van het dakterras wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking met hieronder afschotisolatie. Op de dakbedekking worden betontegels 50 x 50 cm op rubberen tegeldragers aangebracht dakvolgend.

-8-


Waar nodig worden de vereiste noodoverstorten ten behoeve van de platte daken aangebracht. Deze zijn niet op tekening aangegeven. Goten en hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren worden tegen het gevelvlak gemonteerd en worden in gepatineerd zink uitgevoerd. De hemelwaterafvoeren van de buitenbergingen worden uitgevoerd in PVC. De goten worden uitgevoerd als bakgoot in gepatineerd zink.

13. Ventilatievoorzienigen De woning wordt voorzien van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoerroosters in de gevel en mechanische afvoer middels een kanalensysteem met afzuigrozetten. Aantal en plaats van de afzuigrozetten en afmeting van de roosters conform de voorschriften. Akoestische voorzieningen welke mogelijk volgens regelgeving nodig zijn zullen worden toegepast in de woning. De ventilatie-unit is geplaatst in de inpandige berging. Leidingwerk vanaf de ventilatie-unit naar de schachten wordt als opbouw uitgevoerd. Er zijn toevoerroosters voorzien in de woonkamer/keuken en slaapkamers/study. Er zijn plafond- afzuigpunten voorzien in de toiletruimten, de badkamer, inpandige berging en in de keuken. De afvoer van de ventilatielucht geschiedt via een dakdoorvoer. De hoeveelheid af te voeren ventilatielucht wordt geregeld via Co2 meters in de woonkamer/keuken en hoofdslaapkamer en een pulsschakelaar in de badkamer. Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er standaard een ruimte van circa 15 mm onder de deuren gehandhaafd blijft. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren, tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer u de deuren zelf moet (laten) inkorten. De natuurlijke ventilatie van de spouwmuur vindt plaats via open stootvoegen.

14. Kozijnen Buitenkozijnen, ramen, deuren De gevelkozijnen, deuren en ramen zijn van aluminium. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen. De voordeur is een houten plaatdeur en is voorzien van een kaderdichting en een glasopening.

Binnenkozijnen In de woningen worden houten nastelkozijnen zonder bovenlicht aangebracht en zijn fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit. Binnendeuren De opdek binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit en zijn circa 230 cm hoog. Onder de binnendeuren is ruimte voorzien ten behoeve van ventilatie, waarbij geen rekening is gehouden met enige later aan te brengen vloerafwerking. Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast. Verder worden er in de woning geen dorpels aangebracht. De meterkasten worden voorzien van binnendeurkozijnen en binnendeuren zoals de overige binnendeuren. Ten behoeve van de meterkast wordt ventilatie voorzien volgens de geldende voorschriften. Hang-en-sluitwerk De buitendeuren van de woningen worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten en meerpuntssluitingen en scharnieren voorzien van dievenklauwen. Draai-/kiepramen worden voorzien met draai-/kiepbeslag. De voordeur is aan de buitenzijde voorzien van een ronde knop en cilinderrozet en aan de binnenzijde voorzien van een deurkruk. In de voordeur wordt een brievenplaat aangebracht die is voorzien van een buitenplaat met valklep. Aan de binnenzijde is de brievenplaat voorzien van een borstel als tochtwering.

-9-


Alle buitendeuren en ramen zijn voorzien van aluminium beslag. De binnendeuren van de badruimten en toiletten zijn voorzien van een vrij-/bezetslot en de deur van de meterkast is voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren in de woning zijn voorzien van een loopslot. Het deurbeslag op de binnendeuren bestaan uit aluminium krukken op ronde rozetten.

15. Trappen en (af)timmerwerk Trappen De trap in de woning wordt een dichte trap. De trap wordt uitgevoerd met vurenhouten treden en trapbomen en multiplex stootborden. Bij de trap worden de trapbomen afgelakt in RAL9010. De treden en stootborden worden voorzien van grondverf. Op de 1e verdieping wordt een vurenhouten hekwerk geplaatst en dekkend geschilderd in kleur RAL 9010. De muurleuningen worden uitgevoerd in hout, transparant gelakt en gemonteerd op aluminium leuningdragers. Aan de vrije trapzijde en langs trapgaten worden houten vuren hekwerken geplaatst. Het trapgat wordt betimmerd en/of behangklaar afgewerkt. Buitentimmerwerk De randen en het plafond van het luifel aan de voorgevel, de zijkanten en onderkant van het bloemenraam/dakkapel worden uit getimmerd en voorzien een aluminium bekleding conform de kleur- en materiaalstaat. De beplating achter goot en de beplating in de neggekant ter plaatse van de raamkozijnen nabij de goot worden uitgevoerd in onderhoudsarme beplating. Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. Aftimmerwerk binnen Aftimmerlatten t.p.v. buitenkozijnen en schuindaken t.p.v. muuraansluiting. Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. Er worden geen plinten geleverd en gemonteerd.

16. Vloer-, wand- en plafond- afwerking Vloerafwerking De vloeren van de woning worden afgewerkt met een afwerkvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren en meterkast. De afwerkvloer wordt 80 mm dik uitgevoerd op de begane grond en verdieping. In de afwerkvloeren worden de benodigde leidingen ten behoeve van de vloerverwarming opgenomen. De vloeren worden niet geschuurd. Wandafwerking Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk en/of spuitwerk wordt aangebracht en de ruimten die conform de afwerkstaat niet worden afgewerkt. Wandoppervlakken boven tegelwerk en plafonds worden conform de afwerkstaat afgewerkt met spuitpleisterwerk. Eventueel aanwezige stalen kolommen welke in de wanden staan worden afgetimmerd en eveneens behangklaar* opgeleverd. De wanden van de meterkast worden niet nader afgewerkt.

- 10 -


* Behangk laar Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. De wanden worden behangk laar opgeleverd. Dit wil zeggen dat de wanden zonder het uitvoeren van extra bouwk undige inspanningen k unnen worden behangen. Plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten van spuitpleister, dienen door u te worden verwijderd met een plamuurmes. Afhank elijk van het soort behang en het beoogde k waliteitsniveau k an een extra uitvlak laag benodigd zijn. Dergelijk e bewerk ingen zijn niet opgenomen in de aannemingsovereenk omst. Plafondafwerking Betonnen plafonds in de woning worden voorzien van spuitpleisterwerk kleur wit. V-naden in de betonplafonds blijven in het zicht. Het plafond in de meterkast wordt niet nader afgewerkt. Op de verdieping worden de dakplaten aan de zichtzijde fabrieksmatig voorzien van een witte laag. De plaatnaden worden voorzien van wit kunststof of houten afdekprofielen. Voor diverse afwerkingen zie verder de afwerkstaat op het einde in deze technische omschrijving.

17. Tegelwerken In de badkamer en toilet worden wandtegels aangebracht over een hoogte conform de afwerkstaat. Vloertegels worden aangebracht in de badkamer en toilet. Er wordt geen wandtegelwerk boven het aanrechtblad van de keuken aangebracht. Het wandtegelwerk wordt standaard uitgevoerd met wandtegels conform de afwerkstaat. De wandtegels worden liggend verwerkt met voegen die worden ingewassen met voegmortel kleur wit of lichtgrijs. Het vloertegelwerk wordt standaard uitgevoerd met vloertegels conform de afwerkstaat. De voegen worden ingewassen met voegmortel kleur grijs. De inwendige hoeken in het tegelwerk worden voorzien van neutraal gekleurde kitvoegen. De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van tegelhoekprofielen. De aansluitingen van voegen van vloer- op wandtegels worden niet strokend aangebracht. Ter plaatse van gevelkozijnen in de badkamer wordt het wandtegelwerk rondom in de neggekanten omgezet als vensterbank, aansluitend op het kozijnhout. Eventuele dilataties in de binnenwanden en binnenspouwbladen zijn als kitvoeg zichtbaar in het tegelwerk.

18. Overige voorzieningen Ter plaatse van gevelkozijnen welke niet doorlopen tot aan de vloer worden in een lichte kleur (Bianco C) marmercomposiet vensterbanken aangebracht. De dikte van de vensterbanken is ca. 2 cm. Deze vensterbanken hebben een overstek van ca. 5 cm in de woonkamer en een overstek van ca. 3 cm in de overige ruimten. Bij betegelde wanden wordt geen vensterbank aangebracht, hier wordt het tegelwerk omgezet. Boven het dakterras worden een metalen luifel gemonteerd met lamellen als zonwering zoals getekend op de verkooptekening en in kleur conform kleur- en materiaalstaat.

19. Beglazing en schilderwerk Beglazing De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt toegepast conform EPC-berekening in de buitenkozijnen van de gehele woning. De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. De beglazing voldoet aan de NEN 3569 (veiligheidsglas in gebouwen). Daar waar nodig wordt veiligheidsglas toegepast (tot de vloer doorlopende buitenraamkozijnen en bij de tuin- en terrasdeuren). De buitendeur van de berging is voorzien van beglazing.

- 11 -


Ter plaatse van slaapkamer 2 en de study wordt aan de buitenzijde van het te openen raamkozijn een vaste glazen plaat met de benodigde bevestigingsmiddelen aangebracht ten behoeve van doorvalveiligheid. Schilderwerk Korte omschrijving van het buitenschilderwerk: - de houten voordeuren en bergingsdeuren worden dekkend geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat); Korte omschrijving van het binnenschilderwerk: - de binnenbetimmeringen (o.a: binnenzijde buitenkozijnen, -deuren en -vleugels en aftimmerlatten), worden dekkend in het werk geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat); - bij de dichte trappen worden de trapbomen dekkend geschilderd kleur RAL9010, de traptreden en stootborden worden gegrond opgeleverd, kleur wit; - de muurleuning worden transparant gelakt opgeleverd; - riool-, c.v.- en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd; - binnendeuren en binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in standaard wit. Doordat met watergedragen verven wordt geschilderd, kan het zijn dat de afgewerkte oppervlakte ruw blijft aanzien, c.q. aanvoelen.

20. Keukeninrichting Er is geen keukeninrichting inbegrepen. Wel wordt installatiewerk (aansluitpunten) aangebracht volgens de verkooptekening.

21. Waterinstallatie De aanleg en aansluitkosten met betrekking tot water zijn in de koop /aanneemsom inbegrepen. Waterleidingen De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- en aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. De warmwatervoorziening geschiedt door de warmtepomp met een boiler van 200 liter. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: - de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken; - de mengkraan op een wastafel; - de douchemengkraan; - de badmengkraan.

Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: - het spoelreservoir van een toilet; - het fontein; - het tappunt voor een wasmachine; - het aansluitpunt voor de warmtepomp; - vaatwasser. Na oplevering van de woning ontvangt u een leveringsovereenkomst van Brabant Water of kunt u zich aanmelden op www.brabantwater.nl.

- 12 -


22. Sanitair Het toilet en de badruimte in de woning worden standaard uitgerust met een zorgvuldig samengesteld sanitairpakket. De inrichting van de sanitaire ruimten is op tekening aangegeven. Voor omschrijving van het sanitair zie Sanitairoverzicht.

23. Elektrische installaties Elektrische installatie De aanleg en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De individuele elektrische installatie wordt volgens de geldende voorschriften aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over de benodigde groepen naar de diverse aansluitpunten. De elektrische installatie wordt aangelegd volgens het centraaldozensysteem. In het plafond worden daarvoor de verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen dienen tevens als aansluitpunt voor verlichting. De verdeeldozen zijn voorzien van deksel met lamphaak. De groepenverdeelkast wordt geplaatst in de meterkast van de woning, en is standaard uitgerust met een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars. De installatie zal worden uitgevoerd met standaard schakelmateriaal merk Gira, kleur wit, met een inbouwhoogte van ca. 105 cm. boven de afgewerkte vloer, met uitzondering van de meterkast, berging en garage waar het schakel- materiaal als opbouw wordt gemonteerd. Er worden aansluitpunten voor buitenverlichting aangebracht zoals op tekening aangegeven. De meterkast wordt uitgevoerd in drie fasen, d.w.z. 3x 25A. Nabij de technische zone wordt een elektrisch aansluitpunt voor wasmachine en droger geplaatst. Het aansluitpunt voor de wasmachine en droger worden op een aparte groep aangesloten, en wordt conform de voorschriften afgemonteerd met een enkelvoudige wandcontactdoos. Het door de verkrijger afgesloten energiecontract dient in te gaan uiterlijk 1 dag na oplevering. Wettelijk mogen geen leveringen overgedragen worden, de verkrijger moet zelf een contract afsluiten voor de levering van energie. Zwakstroominstallatie De woningen zijn voorzien van een standaard belinstallatie. Aardingsvoorziening De aarding van de badkamer wordt aangesloten op de aardingsvoorziening. Rookmelders Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform verkooptekeningen worden aangebracht. PV-(zonne)panelen De woningen zijn energiezuinig, duurzaam en worden gebouwd volgens de laatste Energie Prestatie normen met een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,40. Op het dak van de woningen zijn PV-(zonne)panelen voorzien waardoor op de energiekosten zal worden bespaard. Het aantal panelen dat wordt aangebracht wordt aan de hand van de EPC berekening door de installateur bepaald. Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een dubbele inbouwdoos, horizontaal geplaatst.

- 13 -


Hoogtes: - keuken op 125 cm boven vloer, overige ruimten op 30 cm; - schakelmateriaal 105 cm boven de vloer; - CAI, - telefonie en wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer. Telecommunicatievoorzieningen De woningen zijn voorzien van loze leidingen vanuit de meterkast naar de diverse ruimten voor aansluitmogelijkheden voor telefoon en kabeltelevisie conform verkooptekeningen. De individuele (aansluit)kosten van de telefoon en CAI voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de verkrijger. Bij oplevering is er geen signaal op de telefoon- en CAI-aansluitingen.

24. Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een lucht-water warmtepomp met een boiler (voorraadvat voor warmtapwater). Met deze installatie wordt warmte opgewekt voor de vloerverwarming en warmtapwater. De installatie kan verkoeling leveren in de zomer via de vloerverwarmingsslangen. Dit is echter in zeer beperkte mate en hieraan kunnen geen eisen gesteld worden. Op alle verdiepingen wordt vloerverwarming aangelegd. In de badkamer wordt een extra elektrische handdoekradiator geplaatst. Per verblijfsruimte wordt een aparte groep via de verdeler aangebracht. De verdeler van de vloerverwarming ten behoeve van de begane grond wordt geplaatst in de inpandige berging. De verdeler van de vloerverwarming van de 1e verdieping wordt geplaatst conform de verkooptekening. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. De verdeler op de 1e verdieping wordt voorzien van een houten omkasting. Bij vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,05 m2 K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Ten aanzien van de vloerverwarming wordt bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmings installatie geen rekening gehouden met een opwarmtijd bij een nachtverlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en behoeft (’s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van de woning ontvangt u hierover een gebruikers instructie. De regeling van de verwarmingsinstallatie vindt plaats door middel van een klokthermostaat in de woonkamer. Op de slaapkamers is de vloerverwarming voorzien van een naregeling. Dit wil zeggen dat het verwarmen van de slaapkamers en badkamer enkel mogelijk is als de thermostaat in de woonkamer vragend staat. Individueel regelen in dus niet mogelijk. Daarnaast kunt u met de thermostaat de slaapkamer en badkamer de temperatuur wel begrenzen of de vloerverwarming uitschakelen.

- 14 -


Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmings- groepen en bij gesloten ramen en deuren worden de volgende temperaturen gegarandeerd: - woonkamer / eetkamer en keuken 22°C - slaapkamer

22°C

- inpandige berging

18°C

- badkamer

22°C

- toiletruimte

18°C

- entree / hal / overloop

18°C

De verwarmingsleidingen worden uitgevoerd in kunststof buis weggewerkt in de vloer, met uitzonderingen ter plaatse van de verdelers. De lucht-water-warmtepomp heeft een buitenunit. Deze buitenunit wordt in de buitenberging geplaatst conform de verkooptekening.

- 15 -


Sanitairoverzicht


Sanitair toiletruimte Categorie Toilet set

Product Geberit Smyle Square – wand wc diepspoel

Toilet set

Geberit Smyle Square – wc zitting softclose

Toilet set

Geberit Duofix element voor wand wc

Toilet set

Geberit bedieningsplaat Sigma30 voor 2-toests spoeling

Wastafel set

Grohe Eurostyle Cosmopolitan XS

Wastafel set

Geberit Renova Compact – fontein 40 cm met kraangat rechts

(vrijstaande woningen) Afbeelding

Of: Geberit Renova Compact – fontein 40 cm met kraangat links Wastafel set

Grohe hoekstopkraan ½ fontein


Wastafel set

Geberit wastafelaansluiting met sifon, ventielafdekking en manchet

Sanitair badkamer Categorie Wastafel set

Product Grohe Eurosmart M-size

Wastafel set

Grohe Eurosmart M-size

Wastafel set

Geberit Smyle – wastafel 90 cm 2 kraangaten

Wastafel set

Grohe hoekstopkraan ½ wastafel

Wastafel set

Geberit wastafelaansluiting met sifon, ventielafdekking en manchet

Meubels

Geberit Smyle Square – wastafelonderkast met twee laden hoogglans wit

(vrijstaande woningen) Artikelnummer

Afbeelding

Of:


Geberit Smyle Square – wastafelonderkast met twee laden mat lava Of: Geberit Smyle Square – wastafelonderkast met twee laden hoogglans zandgrijs Of: Geberit Smyle Square – wastafelonderkast met twee laden notelaar hickory Douche set

Grohe new Tempesta Cosmopolitan douchesysteem met thermostaatkraan

Afvoer

Easydrain Multi inbouwdeel 9x70cm met zijuitloop RVS

Afvoer

Easydrain Multi fixt-1 rooster 70 cm geborsteld RVS

Toilet set

Geberit Smyle Square – wand wc diepspoel


Toilet set

Geberit Smyle Square – wc zitting softclose

Toilet set

Geberit Duofix element voor wand wc

Toilet set

Geberit bedieningsplaat Sigma30 voor 2-toests spoeling

Bad meubel

Geberit Soana – rechthoekig bad, smalle rand

Bad set

Grohe Grohtherm 800 cosmopolitan thermostatische badmengkraan

Bad set

Grohe Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset 3 stralen

Radiator

Magera Handdoekradiator Antraciet 83,5cm x 40cm 304Watt


Overig Sanitair Categorie Product Wasmachine Grohe Beluchterkraan 1/2

Artikelnummer

Afbeelding


Afwerkstaat


Type MAGNOLIA

Staat van ruimte-afwerking Ruimten

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

Hal

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Keuken

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Woonkamer

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Toilet

Tegels

Tegels tot 1,5m +

Spuitwerk

Begane grond

spuitwerk Berging

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Meterkast

Dekvloer

Geen afwerking

Geen afwerking

Trapkast

Dekvloer

Geen afwerking

Geen afwerking

Slaapkamer 1

Dekvloer

Behangklaar

Dakplaten wit

Slaapkamer 2

Dekvloer

Behangklaar

Dakplaten wit

Study

Dekvloer

Behangklaar

Dakplaten wit

Toilet

Tegels

Tegels tot 1,5m +

Dakplaten wit

1e verdieping

spuitwerk Badkamer

Tegels

Tegels tot plafond

Spuitwerk

Overloop

Dekvloer

Behangklaar

Dakplaten wit


Tegelwerken


BASIS voor vrijstaand

Wandtegel Villeroy & Boch wit glans. Afm 30x60cm

Wandtegel Villeroy & Boch wit mat. Afm 30x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch Dark Brown 60x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch mid-grey 60x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch light grey 60x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch greige 60x60cm

Tbv douchehoek


Kleur- en materiaalstaat


5143 - Oosterhout - Wilhelminahaven - Wadiwoningen

onderdeel

materiaal/fabrikant 17

kleur

code

Terreininrichting

bestrating voordpad + dubbele rijstrook en opstelplaats auto

n.t.b

-

-

tuinafscheiding

2 meter hoog gaashekwerk met hedera

-

-

22

Metselwerk

metselsteen 1

waalformaat, gemeleerd

grijs

Desta Delphi

metselsteen 2 (t.p.v. wadi)

waalformaat, gemeleerd

grijsbruin

Desta Kyzylkum

metselsteen 3

waalformaat

lichtbruin

Desta Atacama gesmoord

metselverband 1

wildverband

-

-

metselverband 2 (t.p.v. wadi)

wildverband

-

-

metselverband 3 verticaal

wildverband

-

-

voegwerk 1

3mm verdiept, stoot- en lintvoegen

lichtgrijs

voegwerk 2

dunbedmortel

antraciet donkergrijs

voegwerk 3

3mm verdiept, stoot- en lintvoegen

donkergrijs

terugliggend metselwerk

15 mm terugliggend

-

-

metselwerk t.p.v. geveldrager

halfsteens rollaag

-

-

23

Vooraf vervaardigde steenachtige elementen

raamdorpels

prefab beton

naturel

-

afdekband t.p.v. terras, dakterras

prefab beton

naturel

-

afdekband schoorsteen

prefab beton

naturel

-

-

-

24

Ruwbouwtimmerwerk multiplex/hardhout

bloemkozijn

25

Metaalconstructiewerk

geveldragers + lateien t.p.v. metselwerk 1

staal, thermisch verzinkt en poedercoaten

lichtgrijs

staal verankering aan vloer hekwerk terras, dakterras

staal, thermisch verzinkt en poedercoaten

ombergrijs

Illustraties


5143 - Oosterhout - Wilhelminahaven - Wadiwoningen

onderdeel

materiaal/fabrikant 30

kleur

code

Kozijnen, ramen, deuren

buitenkozijnen

aluminium

ombergrijs

draaiende delen

aluminium

ombergrijs

schuifdeur terras, dakterras

aluminium

ombergrijs

vlakke deur met verticale belijning

afgestemd op rabat delen, n.t.b.

-

hang- en sluitwerk

verdekt gedetailleerd

-

-

kozijn buitenberging

hardhout

-

-

deur buitenberging

hardhout

-

-

vlakke deur met verticale belijning

afgestemd op rabat delen, n.t.b.

-

woningstoegangsdeur

deur tuinpoort

32

Trappen en balustrades glashek met balusters op onderconstructie

hekwerk terras, dakterras

33

Dakbedekkingen

bedekking hellend dak

Monier Tuile Plat

pv panelen

mat zwart

dakterras

betontegels 500 x 500

bedekking platte berging

bitumen

34

ombergrijs

antraciet grijs

-

lichtgrijs

-

Beglazing

glasvulling kozijnen

gelaagd glas

blank

-

glasvulling terras, dakterras

gehard glas

melkglas

-

glasvulling frans balkon

gelaagd transparant

blank

-

35

Natuur- en kunststeen

dorpel woningentree, bad- en toiletruimte en meterkast

holonite dorpel

antraciet

vensterbanken

holonite dorpel

antraciet

Illustraties


5143 - Oosterhout - Wilhelminahaven - Wadiwoningen

onderdeel

materiaal/fabrikant

43

kleur

code

Metaal- en kunststofwerk

luifel t.p.v. entree

gezet aluminium (voorzien van inbouwspots)

ombergrijs

RAL 7022

afwerking bloemkozijn

gezet aluminium

"zinklook"

n.t.b.

daktrim t.p.v. bloemkozijn

aluminium

ombergrijs

RAL 7022

luifel dakterras

staal thermisch verzinkt gemoffeld in kleur

ombergrijs

RAL 7022

45

Afbouwtimmerwerk

rabatdelen

Foreco NobelWood Channel Siding, o.i.d.

buitenberging

Foreco NobelWood Channel Siding, o.i.d.

50

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

dakgoot

zink met kraal

naturel

hemelwaterafvoer

zink, vierkant (80mm)

naturel

Illustraties


Kanaaldijk Zuid 1 · Postbus 77, 5690 AB Son · T 0499 - 483 483 · info@huybregts-relou.nl · www.huybregts-relou.nl