Technische Omschrijving Wilg, Eik en Linde

Page 1

Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 35 woningen Wilg – Eik - Linde

v.2 13 oktober 2021


Verkoopinformatie Wegwijzer U bent geïnteresseerd in de koop van een woning in het project Wilhelminahaven te Oosterhout. De voor de koop van een nieuwbouwwoning geldende procedures en voorwaarden worden in deze wegwijzer nader toegelicht. Wij adviseren u deze toelichting aandachtig door te lezen. In deze wegwijzer vindt u onder meer informatie over hetgeen wel en niet bij de koop is inbegrepen, de betalingswijze, de oplevering, onze service en garantieregeling. Met uw vragen hierover kunt u terecht bij de makelaar. Zij zullen deze informatie met u doorlopen en eventuele onduidelijkheden toelichten. Het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst Op het moment dat u de woning koopt, sluit u een koopovereenkomst voor de grond met Tandem Oosterhout en een aannemingsovereenkomst met Huybregts Relou voor de realisatie van uw woning. Voor de aannemingsovereenkomst is het model gehanteerd van Woningborg met daaraan toegevoegd een aantal bijzondere voorwaarden. Bij deze aannemingsovereenkomst behoort tevens de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de Algemene Toelichting. Door het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koop- en de aanneemsom, terwijl Tandem Oosterhout en de ondernemer zich door ondertekening verplichten tot levering van de grond en de bouw van de woning conform de verkoopcontractstukken. Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst door u als koper en door Tandem Oosterhout en de ondernemer ontvangt u een exemplaar van de overeenkomsten. Een kopie exemplaar wordt naar de notaris gezonden om de notariële akte voor eigendomsoverdracht voor te bereiden. De opschortende en ontbindende voorwaarden In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn een aantal opschortende voorwaarden opgenomen. Deze zijn aan een datum gekoppeld. Dat is de datum waarop wij verwachten, dat aan alle voorwaarden is voldaan om met de bouw te kunnen starten. Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld, treedt de koop- en aannemingsovereenkomst volledig in werking. Zijn één of meer voorwaarden (nog) niet vervuld, dan kunnen Tandem Oosterhout en de ondernemer besluiten een nieuwe datum te bepalen. In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn doorgaans ook een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Op deze voorwaarden kan enkel een beroep worden gedaan indien omstandigheden zich voordoen zoals vastgelegd in het betreffende artikel van de koop- en aannemingsovereenkomst. De betalingsverplichting Door het ondertekenen van de koop- en aannemings- overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting voor u. In de aannemingsovereenkomst wordt het te betalen bedrag aangeduid als de aanneemsom. De aanneemsom is verschuldigd in termijnen conform de regeling van het Woningborg. Deze termijnregeling vindt u terug in de koopen aannemingsovereenkomst. Indien de notariële levering nog niet heeft plaatsgevonden (de hypotheekakte dan ook nog niet gepasseerd), kunt u mogelijk eventuele ontvangen nota’s nog niet voldoen. Tot de datum van notariële levering heeft u in beginsel uitstel van betaling zoals dat in de koop- en aannemingsovereenkomst staat vermeld. Op de datum van notariële levering voldoet u de koopprijs van de grond, de eventueel reeds vervallen bouwtermijnen van de aanneemsom en de verschuldigde uitstelrente. Na de notariële levering moet u tijdig voor betaling van de nota’s zorg dragen. De nota’s moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Voor de betaling van het door u opgedragen meerwerk geldt een aparte termijnregeling van het Woningborg die u kunt terugvinden in de aannemingsovereenkomst.

-1-


De hypotheek Wanneer u een woning gaat kopen en u beschikt niet over voldoende eigen middelen, dan kunt u geld lenen door middel van een hypothecaire geldlening. De woning wordt dan uw eigendom en dient tegelijkertijd als onderpand voor de lening. In de meeste gevallen zal voor de koop van een eigen woning het opnemen van een hypotheek onvermijdelijk zijn. De eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht van de woning vindt plaats door middel van ondertekening van de akte van levering bij de projectnotaris en door inschrijving van deze akte in de openbare registers. Bij de notariële levering worden de van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de notariële akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers, waardoor de eigendom van de grond met eventueel daarop reeds gebouwde (deel van de) woning op uw naam komt te staan. Bij de eigendomsoverdracht worden in de meeste gevallen twee notariële akten getekend, te weten: - de akte van levering (akte van eigendomsoverdracht) van de grond en de woning; - de hypotheekakte met betrekking tot de lening, die u ten behoeve van de financiering van uw woning heeft afgesloten bij een bankinstelling. Verkoopprijs vrij op naam Het totaal van de koop- en aanneemsom van uw nieuwbouwwoning is “vrij op naam” (v.o.n.), dat wil zeggen, inclusief de: - grondkosten; - bouwkosten (eventuele loon- en/of materiaalkosten stijging tijdens de bouw worden niet doorberekend); - honoraria van de architect en overige adviseurs; - notariskosten verband houdende met de notariële akte van levering; - leges betreffende de bouwvergunning (standaard woning, meerwerk uitgesloten); - kosten Woningborg en van het waarborgcertificaat Woningborg; - makelaarscourtage ter zake van de verkoopwerkzaamheden; - de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering (indien van toepassing); - omzetbelasting (momenteel 21%, eventuele wijzigingen van het BTW-tarief door de overheid zullen conform de wettelijke voorschriften worden doorberekend). Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom opgenomen. Daarbij moet u onder meer denken aan: - bouwrente tijdens de bouw over de grond en over vervallen bouwtermijnen; - de kosten van eventueel meerwerk; - de kosten voor de inrichting en aanleg van uw tuin; - de entreekosten voor de centrale antenne inrichting (CAI) en voor het telecommunicatiesysteem; - financieringskosten. Indien u een hypothecaire lening afsluit, zijn hieraan bijvoorbeeld de volgende kosten voor u verbonden: - advieskosten; - notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht; - kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (indien van toepassing). Garantie- en waarborgregeling De woningen worden gebouwd met het officiële, door de overheid Erkende, waarborgcertificaat van het Woningborg. Dit houdt onder meer in, dat de woning voldoet aan bepaalde garantienormen. Het waarborgcertificaat van het Woningborg waarborgt, dat uw woning wordt afgebouwd als de ondernemer onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen, eventueel door inschakeling van een andere ondernemer op

-2-


kosten van het Woningborg. Door de aanmelding van de woning bij Woningborg garandeert de bouwonderneming tevens de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-verplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. De woningen uit het onderhavige plan zijn aangemeld en geregistreerd bij het Woningborg. Nadat u tot de koop van een woning heeft besloten, ontvangt u van de makelaar digitaal het boekje Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2020. In dit boekje zijn alle formele regelingen opgenomen waaronder de hierboven genoemde garantieregeling. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden u separaat overhandigd. Dit boekje en de voorwaarden zijn voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om deze grondig te lezen. Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is ondertekend, vraagt de ondernemer bij het Woningborg een waarborgcertificaat voor u aan. Na enige tijd ontvangt u rechtstreeks van het Woningborg het aangevraagde waarborgcertificaat. Voorrang Woningborg bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Wij verwijzen u naar het certificaat “Woningborg Garantie- en waarborgregeling”. Woonwensen Wij bieden u de mogelijkheid uw woning op onderdelen aan te passen aan uw persoonlijke woonwensen. Op de standaard Woonwensenlijst vindt u een overzicht van de verschillende standaard aangeboden aanpassingen en uitbreidingen. Een aanpassing van het standaard aangeboden sanitair en/of tegelwerk dan wel een volledig andere keuze behoren eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast heeft u misschien nog andere wensen. De ondernemer is gaarne bereid u omtrent de mogelijkheden daarvan te informeren. Wij vinden het belangrijk om zoveel als mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden. Het is helaas niet altijd mogelijk om alle verzoeken te honoreren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de woningen projectmatig en in concept worden gebouwd, waardoor niet alleen de mogelijkheden voor aanpassingen gelimiteerd zijn, maar ook de eventueel gewenste aanpassingen tijdig bekend moeten zijn. De mogelijkheden zijn dan ook mede afhankelijk van de voortgang van de bouw. Daarnaast is het onze taak erop toe te zien, dat uw woning bij oplevering voldoet aan de geldende normen en voorschriften van de diverse instanties. Voortgang bouw en prognose oplevering Wij informeren u regelmatig over de voortgang van de bouw. Aan deze service kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. De uiterlijke datum van oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst. Naarmate de bouw vordert, kan een betere prognose van de datum van oplevering worden gegeven. Bij de verkoop van uw huidige woning of appartement doet u er goed aan om in de koopakte een clausule op te laten nemen, waarin de datum van beschikbaar komen voor de koper(s) variabel wordt gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van een huurwoning/-appartement wordt aangeraden voorzichtigheid te betrachten. Wacht de definitieve opleverdatum af, alvorens u tot opzegging overgaat. De oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering.

-3-


De hele woning wordt schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/opname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op de procesverbaal van oplevering genoteerd te worden. Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na oplevering kunnen niet gehonoreerd worden. Betaling en depot Vóór de oplevering betaalt u de gehele koop- en aanneemsom, inclusief het meerwerk, aan de ondernemer. Bij deze betaling zal de aannemer een bankgarantie afgeven van 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn van de aanneemsom. Zodra de onder- nemer de bij de oplevering geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen heeft hersteld en u het proces-verbaal van oplevering voor de tweede maal heeft ondertekend, is de notaris gemachtigd om de bankgarantie aan de ondernemer terug te geven. De ondernemer heeft gekozen voor het werken met een bankgarantie, die door de notaris wordt bewaard. De bankgarantie vervalt automatisch 3 maanden na oplevering van uw woning, tenzij u voor afloop van die termijn de notaris heeft verzocht om de bankgarantie vast te houden tot het moment dat alle bij de oplevering geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen zijn hersteld. Herstel opleveringsklachten / ingaan Woningborg- garantie De eventueel geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen worden door de ondernemer zo spoedig mogelijk verholpen. Na herstel van de gebreken en/of tekortkomingen zoals vastgelegd in het proces verbaal van oplevering wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. De Woningborg garantie gaat in drie maanden na oplevering van de woning. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. U dient uw woning (opstal) te verzekeren vanaf de datum van oplevering. Duurzaam bouwen Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin voorwaarden worden aangegeven om de gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau. Duurzaam bouwen omvat de thema’s: grondstoffen, afval, energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan. Zuinig omgaan met energie en de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met niet fossiele bronnen. EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw woning een energieprestatie berekening te worden gemaakt. Het resultaat van deze berekening is een getal dat de energiezuinigheid van de woning aanduidt. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning. De overheid heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die van toepassing is voor deze woning is de coëfficiënt die voorgeschreven is ten tijde van de omgevings-vergunningaanvraag. Om deze eis te behalen wordt per woning een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type warmtepomp en eventuele andere installaties op het gebied van mechanische ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en dergelijke. Dit pakket kan per woning verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening. De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, warmtepomp en andere installaties.

-4-


Energie label Per 1 januari 2015 volstaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij oplevering van gebouwen. Vanaf 1 januari 2015 is ook een definitief energielabel nodig, ook voor een nieuwbouwwoning die van eigenaar wisselt. Het definitieve energielabel van uw woning ontvangt u bij oplevering. Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst. Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren. Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed. Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op de nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met de wooncoach.

Disclaimer Deze verkoopinformatie, technische omschrijving en b ijbehorende tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Dit op b asis van gegevens en tekeningen verstrekt door overheden, architect en adviseurs. Desondanks moeten wij een voorb ehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit b ijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, gewijzigde constructie en b ouwsystematiek, stedenbouwkundige verkaveling, welstand etc. De op de tekeningen beschreven maten zijn circa maten en de eventuele weergeven 3D modellen zijn slechts een impressie van de te b ouwen woningen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Tevens behouden de aannemer en ontwikkelaar het recht voor op of aan de woningen de naar hun oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te b rengen mits deze wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en b ruikbaarheid van de woning. Middels een erratum wordt u tussentijds geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook moet de ondernemer een voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven koper niet het recht tot verrekenen van kosten. Indien de woningen gekocht wordt terwijl deze als gereed is en er verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. De situatieschets is met de grootste zorg vervaardigd, echter kunnen wij ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte geen aansprakelijkheid aanvaarden. De definitieve verkoopcontractstukken bestaan uit de koop- en aannemingsovereenkomst, verkooptekening en de technische omschrijving.

-5-


Technische omschrijving 1. Ruimtebenaming In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit, worden benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling 2020 van Woningborg wordt uitgegaan van de terminologie zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit. Gewoonlijk bekend als:

Volgens Bouwbesluit:

Woonkamer, keuken, slaapkamer

Verblijfsruimte

Entree, hal, gang, overloop

Verkeersruimte

Berging

Bergruimte

Toilet of wc

Toiletruimte

Badkamer, douche

Badruimte

Zolder, kasten

Onbenoemde ruimte

Garage

Buiten bergruimte

Technische ruimte, meterkast

Technische ruimte

2. Peil van de woning Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeente Oosterhout.

3. Grondwerk Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. De ruimte onder de begane grondvloer wordt indien nodig gevuld met uitkomende grond. De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is. Aan de gevels wordt de grond aangevuld tot ca. 10 cm onder peil. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Bij oplevering is het terrein aangevuld en geëgaliseerd.

4. Rioleringswerken De aanleg en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop / c.q. aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis en aangesloten op het gemeenteriool. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Hemelwater wordt via overstort op de erfgrens aan de straatzijde afgevoerd via de straat naar de wadi’s in het plangebied. Iedere achtertuin, welke grenst aan een achterpad, wordt voorzien van een straatkolk in het achterpad tegen de erfgrens aan en aangesloten op het vuilwater riolering van de woning.

5. Bestratingen Vanaf de voordeur naar de voor-erfgrens en van de achter- deur naar de buitenberging worden betonnen staptegels gelegd van 40 x 60 cm. Indien van toepassing wordt de parkeer opstelplaats op eigen terrein bestraat met 2 rijen betontegels van 40 x 60 cm, inclusief een pad naar de voordeur. De gemeenschappelijke achterpaden achter de vrijstaande buitenbergingen worden verhard met betontegels van 30 x 30 cm.

-6-


6. Terreininventaris Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in opdracht van de ontwikkelaar ingericht. Langs de voortuinen en zijtuinen, aansluitend aan het openbaar terrein, wordt een haag geplant met een hoogte conform tekening daar waar aangegeven op de situatietekening. De hoekpunten van de overige erfgrenzen worden gemarkeerd met een rondhouten paal. Berging In de tuin van de woning wordt een ongeïsoleerde houten berging geplaatst voorzien van een plat dak (locatie conform situatieschets). De berging wordt voorzien van verduurzaamde houten sponningdelen, horizontaal aangebracht en in kleur dekkend afgewerkt volgens kleur- en materiaalstaat. Het deurkozijn is van hardhout en is voorzien van een houten deur met glasopening. De vloer in de berging bestaat uit een prefab betonnen plaat. Het plat dak wordt voorzien van een éénlaags bitumineuze dakbedekking en wordt rondom afgewerkt met een aluminium daktrim. De berging zal van binnen worden voorzien van een verlichtingspunt voorzien van armatuur, schakelaar, dubbele opbouw wandcontactdoos en bekabeling. Op de buitenbergingen wordt ter plaatse van achterpaden een verlichtingsarmatuur op schemerschakelaar geplaatst t.b.v. het aanlichten van het achterpad.

7. Funderingen De fundering wordt uitgevoerd conform het funderingsadvies van de constructeur en betreft in de grond gevormde mortelschroefpalen met hierover heen een betonnen ringbalk. De ruimte onder de begane grondvloer is een niet toegankelijk ruimte.

8. Metselwerken Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: Funderingsmetselwerk Betonblokken of -stenen in zgn. vuil metselwerk dikte conform opgave constructeur. Binnenspouwbladen De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte conform opgave constructeur. Woningscheidende wanden De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren van kalkzandsteen in een dikte conform opgave van de constructeur. Dragend binnenmetselwerk De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte volgens opgave constructeur. Buitengevels woningen Het buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in 5 verschillende kleuren handvorm baksteen (waalformaat) in wildverband met een verdiepte voeg. De verschillende kleuren bakstenen conform de kleur- en materiaalstaat. De witte gevels worden afgewerkt met keimwerk in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. Aanbrengen geschilderd metselwerk is afhankelijk van weersomstandigheden. De plint wordt metselwerk, uitgevoerd in een handvorm baksteen (waalformaat) in wildverband met een verdiepte voeg in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. In het metselwerk worden accenten aangebracht conform tekening, zoals rollagen en spekbanden van baksteen. In de spouw van de gemetselde gevels wordt een spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte dat er een

-7-


totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de EPC berekening. Lichte scheidingswanden De lichte scheidingswanden van de woning op de begane grond en 1e verdieping worden uitgevoerd in gasbeton dik 100 mm. De lichte scheidingswanden op de 2e verdieping worden uitgevoerd in zogenaamde metal-stutwanden. Geveldilataties Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de constructeur.

9. Vloeren De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer, dikte conform opgave van de constructeur.

10. Prefab beton De raamdorpels onder de buitenkozijnen zijn van prefab beton. Boven de voordeur wordt een prefab betonnen band aangebracht. Onder de buitenkozijnen tot aan maaiveld / peil wordt metselwerk danwel een cementgebonden kantplank toegepast.

11. Staalconstructies De stalen gevellateien boven de gevelopeningen worden uitgevoerd conform opgave van de constructeur. Daar waar deze in contact zijn met de buitenlucht wordt de constructie voorzien van poedercoating in een kleur conform de kleur- en materiaalstaat.

12. Daken, goten en hemelwater- afvoeren Daken Hellend dak Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd als systeemkappen van geïsoleerde prefab sporenelementen met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening. Ter ondersteuning van de kappen worden knieschotten toegepast. Dit is een constructie van houten stijl- en regelwerk, afgewerkt met een houten beplating. De knieschotten zijn onderdeel van de dakconstructie en mogen als zodanig niet zonder meer worden verwijderd of gewijzigd. De dakelementen worden voorzien van keramische pannen (conform kleur- / materiaalstaat). Platte dak De platte daken van de aangebouwde bergingen/garage worden uitgevoerd in een houten balklaag met daarover plaatmateriaal met lichte isolatiewaarde. Het dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De rand is voorzien van een aluminium kraal in kleur conform de kleur- en materiaalstaat. De platte daken van de erkers en dakkapellen (indien aanwezig) worden uitgevoerd in een houten balklaag met daarover plaatmateriaal en isolatie. Het dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De rand is voorzien van een aluminium kraal in kleur conform de kleur- en materiaalstaat. Waar nodig worden de vereiste noodoverstorten ten behoeve van de platte daken aangebracht. Deze zijn niet op tekening aangegeven.

-8-


Goten en hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren van de daken zijn rond en worden tegen het gevelvlak gemonteerd en worden in PVC uitgevoerd. De hemelwaterafvoeren van de buitenbergingen worden uitgevoerd in PVC. De goten worden uitgevoerd in gepatineerd zinken mastgoten.

13. Ventilatievoorzienigen De woningen worden voorzien van een WTW ventilatie- systeem met mechanische toe- en afvoer middels een kanalensysteem met inblaas- en afzuigrozetten. Aantal en plaats van de inblaas- en afzuigrozetten en afmeting van de roosters conform de voorschriften. Akoestische voorzieningen welke mogelijk volgens regel- geving nodig zijn zullen worden toegepast in de woning. De ventilatie-unit is geplaatst op de 2e verdieping in de technische ruimte. Leidingwerk vanaf de ventilatie-unit naar de schachten wordt als opbouw uitgevoerd. Er zijn inblaaspunten voorzien in de woonkamer en slaapkamers. Er zijn plafond- afzuigpunten voorzien in de toiletruimte, de badkamer, de technische ruimte en in de keuken. De aan- en afvoer van de ventilatielucht geschiedt via een dakdoorvoer. De hoeveelheid aan- en af te voeren ventilatielucht wordt geregeld via Co2 meters in de woonkamer/keuken en hoofdslaapkamer en een pulsschakelaar in de badkamer. Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er standaard een ruimte van circa 15 mm onder de deuren gehandhaafd blijft. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren, tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer u de deuren zelf moet (laten) inkorten. De natuurlijke ventilatie van de spouwmuur vindt plaats via open stootvoegen.

14. Kozijnen Buitenkozijnen, ramen, deuren De gevelkozijnen en ramen zijn van duurzaam geproduceerd hardhout. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen. De voordeur is een plaatdeur met een dikte van circa 54 millimeter en is voorzien van een kaderdichting en een glasopening. De overige buitendeuren zijn massieve hardhouten deuren voorzien van een kaderdichting. De buitendeuren hebben een dikte van circa 54 millimeter. De deurmodellen zijn zoals op tekening is aangegeven. Buitendeuren worden geleverd onder garantie van Stichting Garantie Deuren (GND). De garage (indien aanwezig) wordt voorzien aan de opritzijde van een plaatstalen ongeïsoleerde kanteldeur in kleur gemoffeld conform de kleur- en materiaalstaat. Binnenkozijnen In de woningen worden stalen opdek nastelkozijnen met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel aangebracht en zijn fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit. Bovenlichten worden voorzien van floatglas of een dicht paneel (trapkast, technische ruimte en meterkast). Eventueel aanwezige binnendeurkozijnen op de 2e verdieping worden zonder bovenlicht uitgevoerd. Binnendeuren De opdek binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit en zijn circa 230 cm hoog. Onder de binnendeuren is ruimte voorzien ten behoeve van ventilatie, waarbij geen rekening is gehouden met enige later aan te brengen vloerafwerking. Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast. Verder worden er in de woning geen dorpels aangebracht. De meterkasten worden voorzien van binnendeurkozijnen en binnendeuren zoals de overige binnendeuren. Ten behoeve van de meterkast wordt ventilatie voorzien volgens de geldende voorschriften. Hang-en-sluitwerk De buitendeuren van de woningen worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten en meerpuntssluitingen en

-9-


scharnieren voorzien van dievenklauwen. Draai-/kiepramen worden voorzien met draai-/kiepbeslag. De voordeur is aan de buitenzijde voorzien van een greepschild en aan de binnenzijde voorzien van een deurkruk. In de voordeur wordt een brievenplaat aangebracht die is voorzien van een buitenplaat met valklep. Aan de binnenzijde is de brievenplaat voorzien van een borstel als tochtwering. Alle buitendeuren en ramen zijn voorzien van aluminium beslag. De binnendeuren van de badruimten en toiletten zijn voorzien van een vrij/bezetslot en de deur van de meterkast is voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren in de woning zijn voorzien van een loopslot. Het deurbeslag op de binnendeuren bestaan uit aluminium krukken en schilden.

15. Trappen en (af)timmerwerk Trappen De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt een open trap voor de woningen met een zijingang. De woningen met een voor-ingang krijgen een dichte trap. De open trap wordt uitgevoerd met vurenhouten treden en trapbomen. De dichte trap wordt uitgevoerd met vuren-houten treden en trapbomen en spaanplaat stootborden. De open trap wordt geheel afgelakt in kleur RAL9010. Bij de dichte trap worden de trapbomen afgelakt in RAL9010. De treden en stootborden worden voorzien van grondverf. De trap van de 1ste verdieping naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd als een open vurenhouten trap bestaande uit vurenhouten treden en trapbomen. Open trap inclusief hekwerk wordt dekkend geschilderd in kleur RAL 9010. De muurleuningen worden uitgevoerd in hout, transparant gelakt en gemonteerd op aluminium leuningdragers. Aan de vrije trapzijde en langs trapgaten worden houten vuren hekwerken geplaatst. Het trapgat wordt betimmerd en/of behangklaar afgewerkt. Buitentimmerwerk De betimmerde overstekken bij de kopgevels en nabij de goten van de langsgevels worden afgewerkt met een multiplex garantplaat voorzien van houten klossen en dekkend geschilderd conform de kleur- en materiaalstaat. Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. Aftimmerwerk binnen Aftimmerlatten t.p.v. buitenkozijnen en schuindaken t.p.v. muuraansluiting. Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. Er worden geen plinten geleverd en gemonteerd.

16. Vloer-, wand- en plafond- afwerking Vloerafwerking De vloeren van de woning worden afgewerkt met een afwerkvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren en meterkast. De afwerkvloer wordt 70 mm dik uitgevoerd op de begane grond, verdieping en zolder. In de afwerkvloeren van de begane grond, eerste en tweede verdieping worden de benodigde leidingen ten behoeve van de vloerverwarming opgenomen. De vloeren wordt niet geschuurd. Wandafwerking Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk en/of spuitwerk wordt aangebracht en de ruimten die conform de afwerkstaat niet worden afgewerkt. Wandoppervlakken boven tegelwerk en plafonds worden conform de afwerkstaat afgewerkt met spuitpleisterwerk. Eventueel aanwezige stalen kolommen (op tekening) welke in de wanden staan worden afgetimmerd en eveneens behangklaar* opgeleverd. De wanden van de bergingen, meterkast en zolder worden niet nader afgewerkt.

- 10 -


* Behangk laar Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. De wanden worden behangk laar opgeleverd. Dit wil zeggen dat de wanden zonder het uitvoeren van extra bouwk undige inspanningen k unnen worden behangen. Plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten van spuitpleister, dienen door u te worden verwijderd met een plamuurmes. Afhank elijk van het soort behang en het beoogde k waliteitsniveau k an een extra uitvlak laag benodigd zijn. Dergelijk e bewerk ingen zijn niet opgenomen in de aannemingsovereenk omst. Plafondafwerking Betonnen plafonds in de woning worden voorzien van spuitpleisterwerk kleur wit. V-naden in de betonplafonds blijven in het zicht. Het plafond in de meterkast en technische ruimte, wordt niet nader afgewerkt. Op de 2e verdieping worden de dakplaten aan de zichtzijde fabrieksmatig voorzien van een witte laag. De plaatnaden worden voorzien van wit kunststof of houten afdekprofielen. Voor diverse afwerkingen zie verder de afwerkstaat op het einde in deze technische omschrijving.

17. Tegelwerken In de badkamer en toilet worden wandtegels aangebracht over een hoogte conform de afwerkstaat. Vloertegels worden aangebracht in de badkamer en toilet. Er wordt geen wandtegelwerk boven het aanrechtblad van de keuken aangebracht. Het wandtegelwerk wordt standaard uitgevoerd met wandtegels conform de afwerkstaat. De wandtegels worden liggend verwerkt met voegen die worden ingewassen met voegmortel kleur wit of lichtgrijs. Het vloertegelwerk wordt standaard uitgevoerd met vloertegels conform de afwerkstaat. De voegen worden ingewassen met voegmortel kleur grijs. De inwendige hoeken in het tegelwerk worden voorzien van neutraal gekleurde kitvoegen. De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van tegelhoekprofielen. De aansluitingen van voegen van vloer- op wandtegels worden niet strokend aangebracht. Ter plaatse van gevelkozijnen in de badkamer wordt het wandtegelwerk rondom in de neggekanten omgezet als vensterbank, aansluitend op het kozijnhout. Eventuele dilataties in de binnenwanden en binnenspouwbladen zijn als kitvoeg zichtbaar in het tegelwerk.

18. Overige voorzieningen Ter plaatse van gevelkozijnen welke niet doorlopen tot aan de vloer worden in een lichte kleur (Bianco C) marmercomposiet vensterbanken aangebracht. De dikte van de vensterbanken is ca. 2 cm. Deze vensterbanken hebben een overstek van ca. 5 cm in de woonkamer en een overstek van ca. 3 cm in de overige ruimten. Bij betegelde wanden wordt geen vensterbank aangebracht, hier wordt het tegelwerk omgezet.

19. Beglazing en schilderwerk Beglazing De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt toegepast conform EPC-berekening in de buitenkozijnen van de gehele woning. De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. De beglazing voldoet aan de NEN 3569 (veiligheidsglas in gebouwen). Daar waar nodig wordt veiligheidsglas toegepast (tot de vloer doorlopende buitenraamkozijnen en bij de tuin- en terrasdeuren). De buitendeuren van de garages en bergingen zijn voorzien van beglazing. Schilderwerk Korte omschrijving van het buitenschilderwerk: - de buitenkozijnen, -deuren en -vleugels worden dekkend geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat); - de buitenbetimmeringen worden dekkend in het werk geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat).

- 11 -


Korte omschrijving van het binnenschilderwerk: - de binnenbetimmeringen (o.a: binnenzijde buitenkozijnen, - -deuren en -vleugels en aftimmerlatten), worden dekkend in het werk geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat), met uitzondering van het aftimmerwerk op de zolderverdieping en de technische ruimten; - bij de open trappen worden de trapbomen, traptreden en eventuele traphekken dekkend geschilderd, kleur RAL9010; - bij de dichte trappen worden de trapbomen dekkend geschilderd kleur RAL9010, de traptreden en stootborden worden gegrond opgeleverd, kleur wit; - de muurleuning worden transparant gelakt opgeleverd; - de radiatoren worden fabrieksmatig gemoffeld in een standaard kleur; - riool-, c.v.- en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd; - binnendeuren en binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in standaard wit. Doordat met watergedragen verven wordt geschilderd, kan het zijn dat de afgewerkte oppervlakte ruw blijft aanzien, c.q. aanvoelen.

20. Keukeninrichting Er is geen keukeninrichting inbegrepen. Wel wordt installatiewerk (aansluitpunten) aangebracht volgens de verkooptekening.

21. Waterinstallatie De aanleg en aansluitkosten met betrekking tot water zijn in de koop /aanneemsom inbegrepen. Waterleidingen De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- en aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. De warmwatervoorziening geschiedt door de warmtepomp met een boiler van 200 liter. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: - de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken; - de mengkraan op een wastafel; - de douchemengkraan; - de badmengkraan (woningtypes L-M-N).

Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: - het spoelreservoir van een toilet; - het fontein; - het tappunt voor een wasmachine; - het aansluitpunt voor de warmtepomp; - vaatwasser. Na oplevering van de woning ontvangt u een leveringsovereenkomst van Brabant Water of kunt u zich aanmelden op www.brabantwater.nl.

- 12 -


22. Sanitair Het toilet en de badruimte in de woning worden standaard uitgerust met een zorgvuldig samengesteld sanitairpakket. De inrichting van de sanitaire ruimten is op tekening aangegeven. Voor omschrijving van het sanitair zie Sanitairoverzicht.

23. Elektrische installaties Elektrische installatie De aanleg en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De individuele elektrische installatie wordt volgens de geldende voorschriften aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over de benodigde groepen naar de diverse aansluitpunten. De elektrische installatie wordt aangelegd volgens het centraaldozensysteem. In het plafond worden daarvoor de verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen dienen tevens als aansluitpunt voor verlichting. De verdeeldozen zijn voorzien van deksel met lamphaak. De groepenverdeelkast wordt geplaatst in de meterkast van de woning, en is standaard uitgerust met een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars. De installatie zal worden uitgevoerd met standaard schakelmateriaal, kleur wit, met een inbouwhoogte van ca. 105 cm. boven de afgewerkte vloer, met uitzondering van de meterkast, berging en garage waar het schakelmateriaal als opbouw wordt gemonteerd. Er worden aansluitpunten voor buitenverlichting aangebracht zoals op tekening aangegeven. De meterkast wordt uitgevoerd in drie fasen, d.w.z. 3x 25A. Nabij de technische zone wordt een elektrisch aansluitpunt voor wasmachine en droger geplaatst. Het aansluitpunt voor de wasmachine en droger worden op een aparte groep aangesloten, en wordt conform de voorschriften afgemonteerd met een enkelvoudige wandcontactdoos. Het door de verkrijger afgesloten energiecontract dient in te gaan uiterlijk 1 dag na oplevering. Wettelijk mogen geen leveringen overgedragen worden, de verkrijger moet zelf een contract afsluiten voor de levering van energie. Zwakstroominstallatie De woningen zijn voorzien van een standaard belinstallatie. Aardingsvoorziening De aarding van de badkamer wordt aangesloten op de aardingsvoorziening. Rookmelders Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform verkooptekeningen worden aangebracht. PV-(zonne)panelen De woningen zijn energiezuinig, duurzaam en worden gebouwd volgens de laatste Energie Prestatie normen met een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,40. Op het dak van de woningen zijn PV-(zonne)panelen voorzien waardoor op de energiekosten zal worden bespaard. Het aantal panelen dat wordt aangebracht wordt aan de hand van de EPC berekening door de installateur bepaald.

- 13 -


Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een dubbele inbouwdoos, horizontaal geplaatst. Hoogtes: - keuken op 125 cm boven vloer, overige ruimten op 30 cm; - schakelmateriaal 105 cm boven de vloer; - CAI, - telefonie en wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer. Telecommunicatievoorzieningen De woningen zijn voorzien van loze leidingen vanuit de meterkast naar de diverse ruimten voor aansluitmogelijkheden voor telefoon en kabeltelevisie conform verkooptekeningen. De individuele (aansluit)kosten van de telefoon en CAI voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de verkrijger. Bij oplevering is er geen signaal op de telefoon- en CAI-aansluitingen.

24. Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een lucht-water warmtepomp met een boiler (voorraadvat voor warmtapwater). Met deze installatie wordt warmte opgewekt voor de vloerverwarming en warmtapwater. De installatie kan verkoeling leveren in de zomer via de vloerverwarmingsslangen. Dit is echter in zeer beperkte mate en hieraan kunnen geen eisen gesteld worden. Op alle verdiepingen wordt vloerverwarming aangelegd. In de badkamer wordt een extra elektrische handdoekradiator geplaatst. Per verblijfsruimte wordt een aparte groep via de verdeler aangebracht. De verdeler van de vloerverwarming ten behoeve van de begane grond wordt geplaatst conform de verkooptekening. Indien de verdeler niet in de trapkast zit wordt deze voorzien van een houten omkasting. De verdeler van de vloerverwarming van de 1e verdieping wordt geplaatst conform de verkooptekening. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. De verdeler op de 1e verdieping wordt voorzien van een houten omkasting. Op de 2e verdieping komt een verdeler nabij de warmtepomp. Bij vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,05 m2 K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Ten aanzien van de vloerverwarming wordt bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmings installatie geen rekening gehouden met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en behoeft (’s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van de woning ontvangt u hierover een gebruikers instructie. De regeling van de verwarmingsinstallatie vindt plaats door middel van een klokthermostaat in de woonkamer. Op de slaapkamers is de vloerverwarming voorzien van een naregeling. Dit wil zeggen dat het verwarmen van de slaapkamers en badkamer enkel mogelijk is als de thermo- staat in de woonkamer vragend staat. Individueel regelen in dus niet mogelijk. Daarnaast kunt u met de thermostaat de slaapkamer en badkamer de temperatuur wel begrenzen of de vloerverwarming uitschakelen.

- 14 -


Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmings- groepen en bij gesloten ramen en deuren worden de volgende temperaturen gegarandeerd: - woonkamer / eetkamer en keuken 22°C - slaapkamer

22°C

- zolder

18°C

- badkamer

22°C

- toiletruimte

18°C

- entree / hal / overloop

18°C

De verwarmingsleidingen worden uitgevoerd in kunststof buis weggewerkt in de vloer, met uitzonderingen ter plaatse van de verdelers. De lucht-water-warmtepomp heeft een buitenunit. Deze buitenunit wordt in de achtertuin geplaatst conform de situatietekening. Bij de woningen met een garage komt deze op beugels aan de gevel te hangen boven het platte dak van de garage conform de situatietekening.

- 15 -


Sanitairoverzicht


Sanitair type WILG

Sanitair toiletruimte Categorie

Product

Toilet set

Geberit Renova Plan – wc diepspoel

Toilet set

Geberit Renova Plan – wc-zitting

Toilet set

Geberit Duofix element voor wand wc

Toilet set

Geberit bedieningsplaat Sigma01 voor 2toets spoeling

Wastafel set

Grohe Eurostyle Cosmopolitan XS

Wastafel set

Geberit Renova Compact – fontein 40 cm met kraangat rechts

Afbeelding

Of: Geberit Renova Compact – fontein 40 cm met kraangat links Wastafel set

Grohe hoekstopkraan ½ fontein


Sanitair type WILG Wastafel set

Geberit wastafelaansluiting met sifon, ventielafdekking en manchet

Sanitair badkamer Categorie Product Wastafel Grohe Eurosmart set M-size

Wastafel set

Geberit Renova Plan – wastafel 60 cm

Wastafel set

Grohe hoekstopkraan ½ wastafel

Wastafel set

Geberit wastafelaansluiting met sifon, ventielafdekking en manchet

Douche set

Grohe Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan met douchegarnituur

Douche set

Dyka - ABS Binnenwerk met RVS rooster 15 cm

Afbeelding


Sanitair type WILG Radiator

Magera Handdoekradiator Antraciet 83,5cm x 40cm 304Watt

Overig Sanitair Categorie Product Wasmachine Grohe Beluchterkraan 1/2

Artikelnummer

Afbeelding


Sanitair type EIK en LINDE

Sanitair toiletruimte Categorie Toilet set

Product Geberit Smyle Square – wand wc diepspoel

Toilet set

Geberit Smyle Square – wc zitting softclose

Toilet set

Geberit Duofix element voor wand wc

Toilet set

Geberit bedieningsplaat Sigma30 voor 2-toests spoeling

Wastafel set

Grohe Eurostyle Cosmopolitan XS

Wastafel set

Geberit Renova Compact – fontein 40 cm met kraangat rechts

Afbeelding

Of: Geberit Renova Compact – fontein 40 cm met kraangat links Wastafel set

Grohe hoekstopkraan ½ fontein


Sanitair type EIK en LINDE Wastafel set

Geberit wastafelaansluiting met sifon, ventielafdekking en manchet

Sanitair badkamer Categorie Wastafel set

Product Grohe Eurosmart M-size

Wastafel set

Grohe Eurosmart M-size

Wastafel set

Geberit Smyle Square – wastafel 90 cm 2 kraangaten

Wastafel set

Grohe hoekstopkraan ½ - wastafel

Wastafel set

Geberit wastafelaansluiting met sifon, ventielafdekking en manchet

Douche set

Grohe Grohtherm 1000 Performance – thermostatische douchemengkraan

Artikelnummer

Afbeelding


Sanitair type EIK en LINDE Douche set

Grohe New Tempesta Cosmopolitan 100 – doucheset

Douche set

Dyka - ABS Binnenwerk met RVS rooster 15 cm

Toilet set

Geberit Smyle Square – wand wc diepspoel

Toilet set

Geberit Smyle Square – wc zitting softclose

Toilet set

Geberit Duofix element voor wand wc

Toilet set

Geberit bedieningsplaat Sigma30 voor 2-toests spoeling

Bad set

Geberit Soana – rechthoekig bad, smalle rand

Alleen type Eik

Bad set

Grohtherm 1000 performance thermostatische badmengkraan

Alleen type Eik


Sanitair type EIK en LINDE Bad set

Grohe Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset 3 stralen

Radiator

Magera Handdoekradiator Antraciet 83,5cm x 40cm 304Watt

Alleen type Eik

Overig Sanitair Categorie Product Wasmachine Grohe Beluchterkraan 1/2

Artikelnummer

Afbeelding


Afwerkstaat


Type WILG

Staat van ruimte-afwerking Ruimten

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

Begane grond Hal Keuken Woonkamer Toilet

Dekvloer Dekvloer Dekvloer Tegels

Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk

Trapkast Meterkast

Dekvloer Dekvloer

Behangklaar Behangklaar Behangklaar Tegels tot 1,5m + spuitwerk Geen afwerking Geen afwerking

1e verdieping Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Badkamer

Dekvloer Dekvloer Dekvloer Tegels

Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk

Overloop

Dekvloer

Behangklaar Behangklaar Behangklaar Tegels tot 1,8m + spuitwerk Behangklaar

2e verdieping Zolder Technische ruimte

Dekvloer Dekvloer

Behangklaar Geen afwerking

Dakplaten onafgewerkt Dakplaten onafgewerkt

Geen afwerking Geen afwerking

Spuitwerk


Type EIK en LINDE

Staat van ruimte-afwerking Ruimten

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

Begane grond Hal Keuken Woonkamer Toilet

Dekvloer Dekvloer Dekvloer Tegels

Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk

Meterkast Garage

Dekvloer Dekvloer

Behangklaar Behangklaar Behangklaar Tegels tot 1,5m + spuitwerk Geen afwerking Geen afwerking

1e verdieping Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Badkamer Overloop

Dekvloer Dekvloer Dekvloer Tegels Dekvloer

Behangklaar Behangklaar Behangklaar Tegels tot plafond Behangklaar

Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk Spuitwerk

2e verdieping Zolder Technische ruimte

Dekvloer Dekvloer

Behangklaar Geen afwerking

Dakplaten onafgewerkt Dakplaten onafgewerkt

Geen afwerking Geen afwerking


Tegelwerken


BASIS voor rij- en hoekwoningen

Wandtegel Villeroy & Boch wit glans. Afm 25x33cm

Wandtegel Villeroy & Boch wit mat. Afm 25x33cm

Vloertegel Villeroy & Boch Dark Brown 30x30cm

Vloertegel Villeroy & Boch mid-grey 30x30cm

Vloertegel Villeroy & Boch light grey 30x30cm

Vloertegel Villeroy & Boch greige 30x30cm

Tbv douchehoek


BASIS voor 2-kapper en vrijstaand

Wandtegel Villeroy & Boch wit glans. Afm 30x60cm

Wandtegel Villeroy & Boch wit mat. Afm 30x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch Dark Brown 60x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch mid-grey 60x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch light grey 60x60cm

Vloertegel Villeroy & Boch greige 60x60cm

Tbv douchehoek


Kleur- en materiaalstaat


kleur & materialenstaat type WILG - EIK- LINDE element

materiaal

kleur

metselwerk voegwerk metselwerk

wasserstrich wildverband WF 3-4 mm. doorgestreken

rood-bruin genuanceerd antraciet

metselwerk voegwerk metselwerk

wasserstrich wildverband WF 3-4 mm. doorgestreken

oranje-bruin genuanceerd antraciet

metselwerk voegwerk metselwerk

wasserstrich wildverband WF 3-4 mm. doorgestreken

zacht geel genuanceerd lichtgrijs

metselwerk plint + garages voegwerk plint + garages

wasserstrich wildverband WF 3-4 mm. doorgestreken

bruin genuanceerd antraciet

geschilderd metselwerk

wit

voegwerk keimwerk

wasserstrich wildverband WF geschilderd met minerale verf zo platvol mogelijk doorgestreken

dakpannen overstekken windveren klossen + kantplanken

keramisch OVH hout geschilderd hout geschilderd hout geschilderd

grafietgrijs engobe zuiver wit zuiver wit zuiver wit

hemelwaterafvoeren mastgoten

PVC gepatineerd zink

grijs naturel

kralen (daktrim) uitbouwen en garages kralen (daktrim) erkers

aluminium gecoat aluminium gecoat

leigrijs zuiver wit

kozijnprofiel raamprofiel met roedes

hout geschilderd hout geschilderd

zuiver wit steengrijs

erkers (hoekkolommen en dakrand) raamprofiel met roedes in erker

hout geschilderd hout geschilderd

zuiver wit steengrijs

waterslagen luifel voordeur

prefab-beton met kleurtoeslag prefab-beton met kleurtoeslag

lichtgrijs lichtgrijs

voordeuren garagedeuren

hout geschilderd plaatstaal, verticaal geprofileerd

blauwgrijs blauwgrijs

lijsten dakkapel kozijnprofiel dakkapel raamprofiel met roedes dakkapel zijwangen dakkapel

hout geschilderd hout geschilderd hout geschilderd rockpanel

zuiver wit zuiver wit steengrijs stofgrijs

bergingen

horizontaal houten rabbatdelen

grijze kleurstelling


Kanaaldijk Zuid 1 · Postbus 77, 5690 AB Son · T 0499 - 483 483 · info@huybregts-relou.nl · www.huybregts-relou.nl