Inschrijfvoorwaarden Aan 't Hoff

Page 1

Regels toewijzing woningen “Aan ’t Hoff Bangert en Oosterpolder in Blokker” 1.

De online inschrijving gaat uitsluitend via de projectwebsite www.wonenaanthoff.nl en sluit op zondag 15 augustus 2021 om 23.59 uur.

2.

Inschrijfformulieren die later zijn ontvangen worden niet meegenomen bij de digitale toewijzing. Alle inschrijvingen die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen worden aan de reservelijst toegevoegd.

3.

Na de digitale inschrijving ontvangt u, via het door de inschrijver gebruikte e-mailadres, een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier.

4.

Digitale inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld worden uitgesloten van de toewijzing.

5.

Op het inschrijfformulier moet worden aangegeven of het woonhuis alleen of samen met een partner wordt aangekocht. Als er samen met een partner wordt aangekocht dienen de volledige gegevens van de betreffende partner onderdeel uit te maken van de inschrijving.

6.

Per persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen met als doel “kansvergroting bij de toewijzing” worden uitgesloten van deelname aan de digitale toewijzing. Als er in strijd hiermee toch meerdere inschrijvingen zijn ingediend behoudt ZeemanVastgoed zich het recht voor om deze inschrijvingen allemaal uit te sluiten van deelname aan de toewijzing en/of om de toewijzing eventueel achteraf nog ongedaan te maken.

7.

De digitale toewijzing is op dinsdag 17 augustus 2021.

8.

Diezelfde dag zal Zeeman Makelaars contact opnemen met degenen die een bepaald bouwnummer toegewezen hebben gekregen, om een afspraak te maken voor een eerste informatief gesprek. U wordt dan ook verzocht om ervoor te zorgen dat u telefonisch goed bereikbaar bent op de door u opgegeven telefoonnummers!

9.

Over de uitslag van de toewijzing wordt (telefonisch) géén informatie verstrekt.

10.

Alle kandidaten aan wie geen bouwnummer kan worden toegewezen ontvangen per email een bericht dat zij reserve-kandidaat zijn.

11.

Ruiling tussen de inschrijvers die een woning toegewezen hebben gekregen, is niet mogelijk.


12.

Indien er een woning terugkomt, omdat een eerdere inschrijver afvalt, wordt de woning weer digitaal toegewezen aan een reserve kandidaat voor deze woning. De inschrijvers die reeds een optie op een woning hebben gekregen, behouden de toegewezen woning en komen dus niet meer in aanmerking voor een woning die terug komt.

13.

De te sluiten koop- en aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver en voor zover aangegeven bij de inschrijving, partner.

14.

Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na loting/toewijzing is (zijn) niet mogelijk, tenzij, naar het uitsluitende oordeel van ZeemanVastgoed, hiervoor door ZeemanVastgoed schriftelijk toestemming wordt verleend.

15.

De inschrijver, die een tussenwoning type Concordia (bwnrs.: 2 t/m 4 en 7 t/m 12) krijgt aangeboden, verplicht zich bij acceptatie van die woning, deze uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met gezin/partner) te bewonen en die niet binnen drie jaar vanaf voltooiing van de woning aan derden te zullen doorverkopen, zulks onder verbeurte van een boete van € 50.000,-- behoudens ontheffing van ZeemanVastgoed.

16.

Aan het invullen en indienen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend.

17.

Indien zich situaties voordoen waar dit reglement niet in voorziet, beslist ZeemanVastgoed.

18.

In verband met de van toepassing zijnde privacyregelgeving (AVG) geeft u door uw inschrijving aan dat u ermee akkoord gaat dat uw gegevens in een geautomatiseerd bestand worden opgenomen en ter beschikking worden gesteld aan ZeemanVastgoed, de (onder)aannemer(s), de projectnotaris alsmede de bij het project betrokken makelaarskantoor Zeeman Makelaars.

19.

De woningen die na de toewijzing overblijven (ook na aanbieding aan de eventuele reservekandidaten) worden op de vrije markt aangeboden. Dan geldt het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.