Page 1

september 2020

Glaspost bouwkaveloverzicht

Groen, fris elan

Het Nieuwe Glas

bouw zelf uw droomhuis in tuitjenhorn

tussen stedelijke gemakken

TUITJENHORN

6 vrije kavels | een heldere blik op de toekomst


Kavels

Bouw zelf uw droomhuis in Het Nieuwe Glas! De 6 vrije kavels liggen aan de

en aannemer voor het ontwerp en de

zuidkant van het plan en hebben een

realisatie van de woning.

tuinligging op het zuiden. Tevens liggen alle kavels aan eigen water. De

De verkoopprijzen van de kavels

percelen zijn voorzien van een lage

zijn opgenomen op de prijslijst. De

beschoeiing en de tuin loopt af naar

verkoopprijzen zijn ‘vrij op naam’

het water. Hier kunt u genieten van

(V.O.N.), hetgeen betekent dat de

het prachtige landelijke uitzicht. U

kavelprijzen inclusief de BTW, de

bent vrij in de keuze van een architect

notaris- en kadastrale kosten zijn.

zelfbouw : de voordelen Nee, u hoeft geen multimiljonair te zijn om uw eigen huis

huis van a tot z betrokken bij

jaren toch hierin gaat investe-

te bouwen. De rekeningen moeten natuurlijk wel ergens

ieder detail in uw nieuwe wo-

ren. In een geheel nieuw huis is

van worden betaald, dus is het handig te beginnen met u te

ning. U, en uw hele gezin: iede-

alles nieuw en modern.

oriënteren op een hypotheek en het bouwdepot nieuwbouw.

reen denkt mee! Dat is misschien wel het belangrijkste

Een unieke woning

Vrijheid

voordeel van een eigen huis

U denkt er nu misschien

cieel goed gaat komen, kun

Een belangrijke reden

bouwen: de voorpret begint

nog niet over na, maar wellicht

je aan de bak. Uw eigen huis

waarom mensen zelf hun eigen

bij de eerste schets en het huis

wilt u uw huis ooit weer gaan

laten bouwen als particuliere

huis bouwen, is vrijheid. U kunt

wordt gaandeweg alleen maar

verkopen. En dan geldt: hoe

opdrachtgever kan veel voor-

al uw woonwensen verwezenlij-

meer van u!

unieker uw woning hoe minder

delen hebben. Ook als u nog

ken en uw huis wordt helemaal

nooit met bouw te maken hebt

naar uw smaak. Tenminste, als

Duurzaam & energiezuinig

heeft gevolgen als er meerdere

gehad. Maar om alles eruit te

het binnen budget valt na-

De ontwikkelingen op ge-

in verkoop zijn: voor de prijs en

halen wat erin zit, moet u het

tuurlijk. Koopt u een zelfbouw-

bied van duurzaamheid volgen

wel goed aanpakken.

kavel? Dan gelden vaak be-

elkaar zo snel op, dat de ener-

paalde voorwaarden waaraan

gieprestaties van woningen en

een avontuur. Maar met de

de woning moet voldoen.

apparatuur (bijvoorbeeld ver-

juiste bouwpartner heeft u net

warming) continu verbeteren.

zo veel of meer grip op kosten

Van a tot z uw woning

Een woning van enkele jaren

en bouwplanning als bij een

Een huis kopen is leuk, een

oud, loopt dus al snel achter.

bestaande woning of nieuw-

huis bouwen nog leuker: u bent

De kans is groot dat u in een

bouwwoning!

bij het bouwen van uw eigen

bestaand huis de komende

Als u weet dat het finan-

2

u vergeleken wordt. En dat

hoe snel u uw woning verkoopt. Zelf uw woning bouwen is


Comfortabele opzet van de wijk

Alles wat u van een fijne woonomgeving verlangt Vrijheid

Natuur

Autoluw

Groen, open en rustig. Dat zijn de

Ook heerlijk: de natuur om u heen.

Voor auto’s heeft Het Nieuwe Glas één

meest opvallende kenmerken van Het

De wijk is verrijkt met drie groene lon-

in- en uitgang. De weg aan de zuidoostkant

Nieuwe Glas. De woningen staan ruim

gen en veel water, aangelegd volgens

is voorzien van fietspaaltjes in het midden,

uit elkaar, waardoor u geniet van royale

historische slotenpatronen. Ervaar de

die alleen door de hulpdiensten worden

tuinen, privacy en uitzicht. Dit is het

seizoenen, hoor de vogels en geniet van

weggehaald in noodgevallen. Dit betekent,

gevoel van vrijheid dat een woning nóg

de kinderen in de aangelegde natuur-

dat het autoverkeer wordt geminimaliseerd

fijner maakt.

speelplek.

tot enkel bestemmingsverkeer. Rust!

Geniet van royale tuinen, privacy en uitzicht

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

woneninhetnieuweglas.nl

3


het nieuwe glas Landelijk wonen. In een gevarieerde wijk die opvallend ruim is opgezet. Autoluw. Met veel groen en waterpartijen En alle voorzieningen om de hoek. Welkom in Het Nieuwe Glas! De nieuwe woonwijk in Tuitjenhorn verrijst medio

Ideale locatie

Knipoog naar verleden

De locatie van Het Nieuwe

De naam Het Nieuwe Glas

2021. De situatietekening

Glas is gelegen op het voor-

verwijst naar de kassencom-

geeft weer hoe ruim de plan-

malige terrein van Nickerson

plexen die hier jarenlang het

opzet is: zestig woningen zijn

Zwaan, tegenwoordig Hazera

beeld bepaalden. De karak-

verdeeld over drie hectare

Seeds. De zaadfirma verhuisde

teristieke materialen, vormen

grond.

in maart 2018 naar Warmen-

en patronen van de kassen

huizen, waarmee de vrijgeko-

vormden voor architect

men grond beschikbaar kwam

Karel Maessen van TBE-ZA

voor een nieuwe woonwijk.

architecten & ingenieurs uit

Hiervan zijn 42 projectmatige woningen, 6 bouwkavels voor zelfbouwers en 12 wo-

Volendam bovendien het

ningen bestemd voor de soci-

Het perceel ligt dicht bij

ale huursector welke gereali-

voorzieningen als de biblio-

jectmatige woningontwerpen.

seerd worden in opdracht van

theek, het kinderdagverblijf

Zo is deze prachtige wijk een

de Wooncompagnie. In deze

en het voormalige Gemeente-

verrijking voor nu en de toe-

brochure vindt u informatie

huis. De plek bij uitstek om het

komst, met een knipoog naar

over de 6 bouwkavels voor

woningaanbod van Tuitjenhorn

het verleden.

particuliere bebouwing.

te verruimen.

4

uitgangspunt voor de pro-

Heerlijk woongenot op een ideale locatie

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN


C

Delftw

eg

7 1

6

Het Nieuwe Glas

6

TA-HA-

5

1

5

H

TA-HA

TA-HA

1

TA-HA

A

zitplek

MSTIG

E

11

16

17

E

TA-HA

18

E

TA-HA

4

12

sociale

sociale

aad

3

7

TA-HA

20

21

aad

5

24

TA-HA D

F F

G

boomgaard

B

E

E

C C G

H

TA-HA

B

TA-HA-

A G

F

25

31/37

D

26

27

TA-HA

D

28

29

32/38 33/39

C 34/40

TA-HA

6

30

8

TA-HA

VRIJE

1

36/42

2

type Rozera (A)

pe Selina (C)

6

Renvooi

centru

m

assy (D)

K AV E 5

5

2

type Idris (B)

Koolza

ad

optie mogelijke uitbreiding

vrije k

avel 1 vrije k

avel 2

LS

TA-HA

6

1

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 800 mm, tenzij anders aangegeven

TA-HA-H

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 1800 mm, tenzij anders aangegeven

TA-HA-

H

1

6

TA-HA

vri 17je k

eg

35/41

6

Delftw

8

4

1

avel 3bouwnummer

entree woning entree berging

vrije k

parkeren eigen terrein

g indicatief)

avel 4

vrije k

avel 5

vrije k

Delftw eg

avel 6

Renvooi denbouwkundigplan 2019 nz. optie mogelijke uitbreiding kan nog aan verandering onderhevig zijn; TA-HA tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) g geen rechten worden ontleend. hoogte ca. 800 mm, tenzij anders aangegeven

Types 6 2^1 kap woningen type Rozera (A) 6 vrijstaande woning type Idris (B)

TA-HA-H

tuinafscheiding hagen (door bouwkundig aannemer) hoogte ca. 1800 mm, tenzij anders aangegeven

12 BeBo woningen type Selina (C)

17

bouwnummer

12 rijwoningen type Kassy (D)

5702-1.01k entree woning

aweg 141, 1131 DH Volendam 9-363468, info@tbe-za.nl

entree berging 5577

BB12

6 2^1 kap woningen type Robust (E)

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

parkeren eigen terrein

t

42 KOOPWONINGEN TE TUITJENHORN PLAN "HET NIEUWE GLAS"

deel

BESTEKTEKENING Situatietekening kleur

chtgever

2

TA-HA-

H

E

H

B

TA-HA

TA-HA

D

4

laats

23

D

Koolz

5

speelp

22

GFT

19

3

1

TA-HA

Koolzaad

MOGE

B

2

TA-HA

4

5

4

1

TA-HA-

LIJK T

H

TA-HA

OEKO

2

2

TA-HA-

(door bouwkundig aannemer) enzij anders aangegeven

5

huur

Koolz 2

(door bouwkundig aannemer) nzij anders aangegeven

type Robust (E)

huur

eg

TA-HA

15

Delftw

H

TA-HA

TA-HA-

TA-HA

B

14

10

ad

3

9

A

Koolza

8

13

E BEB

A

TA-HAH

TA TA-H -HAA-HH

Koolza

TA-HA

B

7

5

3

TA-HA

OUW ING

2

ding

aad

ad

TUITJENHORN

1

Koolz

TA-HA

B

1

situering

Types

ZeemanVastgoed 0229-244944 Nieuwe Steen 5 Postbus 4030 1620 HA HOORN

N\5702 AUTOCAD\SITUATIE\5702-1.01.DWG

totaal 42 woningen

6 vrije kavels (woning indicatief)

5


6

bouw kavels

Beeldkwaliteit

Voor de wijk Het Nieuwe Glas is een bestemmingsplan vastgesteld door gemeente Schagen. Hierin zijn de uitgangspunten van de wijk vastgelegd. Hieronder treft u een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen. Het gehele bestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunt u terugvinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De woningen in Het Nieuwe Glas hebben een vaste rooilijn, passend

Onderstaand algemene richt-

sencomplex. Speelse verspringen

lijnen die voor alle typen gelden:

naar achter zijn mogelijk. (Wonin-

bij het rechtlijnige karakter van een kassencomplex. De woningen staan altijd 3 meter uit de voorste per-

Ligging/ rooilijnen

De woningen staan altijd 3 meter

• De gebouwen zijn met de voor-

uit de voorste perceelsgrens. De

ceelsgrens. De ruimte tussen weg en

gevel georiënteerd op de straat

ruimte tussen weg en woningen,

woningen, draagt bij aan het groene

en/of de parkstroken.

draagt bij aan het groene karakter

karakter van de wijk. Hierdoor is er

6

gen in en/of achter de rooilijn) -

• De woningen hebben een

van de wijk. Hierdoor is er altijd

altijd ruimte voor groene voortuinen

voorste rooilijn, passend bij het

ruimte voor groene voortuinen en

en een groene omzoming.

rechtlijnige karakter van een kas-

een groene omzoming.

Bekijk alle informatie over Het Nieuwe Glas op www.woneninhetnieuweglas.nl


BEELDKWALITEIT VRIJE KAVELS

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

Erfafscheiding

Om het groene karakter van de wijk te

waarborgen dienen bij de kavels groene

erfafscheidingen te worden aangebracht

aan de voorzijde waar het perceel grenst

aan openbaar gebied. Deze erfafscheiding

dient te bestaan uit een doorgaande groene haag of begroeid hekwerk. Daar waar de

kavel grenst aan een sloot kan er ook voor gekozen worden om geen erfafscheiding

te plaatsen. Op de situatietekening is aan gegeven waar de hagen dienen te staan en welke maximale hoogte deze dienen te hebben.*

* in afwijking van BKP, o.b.v. definitief woonrijpplan/nadere afspraken met gemeente Schagen.

Accent: Bruin genuanceerde baksteen

Accent: Lichtbruin hout

Primair materiaal dak: Zink

lijk uit baksteen, hout, glas en/of dakpannen of naar aard en textuur vergelijkbare uitstraling. De detaillering is eenvoudig. • Dakkapellen en aanbouwen krij-

Primair materiaal gevel: Zwart hout

gen een verbijzondering in de materialisering door de toepassing

• Bijgebouwen hebben een ondergeschikte positie, staan aan de

mansardekap of stolpkap. • Op- en aanbouwen zoals erkers

van bijvoorbeeld (niet glanzend) metaal (zoals geprepareerd zink).

achterzijde van het erf en tenminste

en dakkapellen worden als kleine

3 meter terug van de voorgevel-

accenten vormgegeven. Op- en

gebruik omschreven, waarbij een

rooilijn.

aanbouwen zijn per type van

levendige, warme gemêleerde

eenzelfde model.

rode baksteen als rode draad

Massa • De hoofdmassa is eenvoudig en duidelijk herkenbaar. • Huizen bestaan uit een onderbouw met een (zadel)dak,

• Per type woning wordt het kleur-

door het plan gaat. Kleuren zijn Detaillering, materiaal en kleur • Eenvoudige hoofdvormen met kleine accenten • De hoofdmassa bestaat voorname-

geïnspireerd op de voormalige en omringende bebouwing met een variatie in lichte en donkere kleurtonen.

7


Stedenbouwkundig plan De maximale goot- en bouw-

Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

een breedte van niet meer dan 1/3e

In Het Nieuwe Glas krijgen deze

hoogte bedraagt aan de zuid- en

van de zijgevel, mits deze hogere

dieren een nieuw thuis in de vorm

westzijde van het plangebied res-

goothoogte zich bevindt op meer

van permanente paar- en verblijf-

pectievelijk maximaal 4 en 10 meter.

dan 1 meter vanuit de voor- of achter-

plaatsen. Bij zowel de project-

Een relatief lage goothoogte van 4

gevel. De dakhelling zal ten minste

matige bouw als de kavels in het

meter is op deze locaties gewenst

30º en ten hoogste 60º bedragen.

plan geldt een verplichting om

in verband met een passende overgang van het woningbouwplan naar

(ingemetselde) vleermuiskasten te Het voormalig kassencomplex

realiseren. In geval van de kavelwo-

het landelijk gebied. Een hogere

gold als leefgebied voor twee

ningen geplaatst op de zuidgevel,

goothoogte van maximaal 6 meter

beschermde vleermuissoorten; de

op ten minste 3 meter hoogte vanaf

wordt hier slechts toegestaan over

ruige- en gewone dwergvleermuis.

maaiveld.

Richtlijnen architectuur Terpwoning (kavelnummer 1)

8

Een bijzonder stedenbouwkundig

Het consequent toepassen van de-

criteria. Het beeldkwaliteitplan wordt

accent wordt gevormd door een terp-

zelfde hoofdmaterialen, draagt bij aan

met deze criteria in aanvulling op de

woning die hoger in het landschap

de samenhang van de wijk. Bijzondere

welstandsnota door de gemeenteraad

komt te liggen als referentie naar de

accenten kunnen afwijken in het materi-

vastgesteld, waardoor het een toetska-

oude terp ligging. Hier moet een wo-

aalgebruik. Variatie in (gedekte) kleuren

der vormt bij de aanvraag omgevings-

ning komen in de vorm van een stolp-

is mogelijk, om de individualiteit (wat

vergunning. Voor verdere gedetail-

boerderij of in massavorm en moderne

past bij het dorpse karakter) herkenbaar

leerde informatie verwijzen wij u naar

architectuur daarop geïnspireerde

te maken. In het ‘Beeldkwaliteitplan

het Bestemmingsplan Het Nieuwe Glas

bebouwing. Een interpretatie van de

Het Nieuwe Glas, Delftweg 15, Tuitjen-

Tuitjenhorn en bijlagen welke te vinden

varianten van stolpen en bijbehorende

horn’ d.d. 10 mei 2019 is per woning-

is op ruimtelijkeplannen.nl.

karakteristieken is mogelijk.

type de beeldkwaliteit uitgewerkt in

Bekijk alle informatie over Het Nieuwe Glas op www.woneninhetnieuweglas.nl


Procedure aanvraag

procedure aanvraag VRIJE KAVELS

Omgevingsvergunning

gunning voor de activiteit bouwen

Deze termijn wordt berekend vanaf

(Voorheen bouwvergunning)

kunt u online aanvragen via www.

de datum van aanvraag. Deze termijn

omgevingsloket.nl of schriftelijk door

geldt niet als uw aanvraag onvol-

ning is een omgevingsvergunning

het aanvraagformulier te printen en

ledig is en er aanvullende gegevens

vereist. U dient er als koper zelf voor

met de benodigde bijlagen per post

worden gevraagd. Het is dus in uw

te zorgen dat u tijdig een omgevings-

(digitaal) te sturen naar de gemeen-

belang dat u de aanvraag zo com-

vergunning aanvraagt. De Wet alge-

te. Na ontvangst van uw aanvraag

pleet mogelijk aanlevert. U vindt de

mene bepalingen omgevingsrecht

wordt deze gepubliceerd op www.

benodigde informatie hierover bij uw

(Wabo) geeft aan dat een omgevings-

officielebekendmakingen.nl.

architect en op het aanvraagformu-

Voor het realiseren van een wo-

vergunning alleen wordt verleend als

U betaalt leges voor het in be-

lier omgevingsvergunning. De ver-

het bouwplan voldoet aan het be-

handeling nemen van de aanvraag

leende omgevingsvergunning wordt

stemmingsplan, het bouwbesluit en

omgevingsvergunning. De hoogte

gepubliceerd op www.officielebe-

de bouwverordening. Het is voor ie-

van de leges zijn afhankelijk van de

kendmakingen.nl. Belanghebbenden

kunt u uw plan laten beoordelen

bouwkosten. De gemeente contro-

kunnen gedurende zes weken even-

middels een principe aanvraag. U

leert of alle gegevens zijn ingediend

tueel een bezwaarschrift indienen.

begint met het (laten) opstellen van

en toetst deze aan het bestemmings-

Als er geen bezwaarschrift wordt

een schetsplan van de te bouwen

plan, de bouwverordening en de

ingediend, is de omgevingsvergun-

woning. Dit schetsplan levert u met

bouwtechnische eisen (Bouwbesluit).

ning na de termijn van zes weken on-

het benodigde principe aanvraag

De welstandscommissie toetst het

herroepelijk. Als er wel een bezwaar-

formulier bij de gemeente Schagen.

plan aan het beeldkwaliteitsplan en

schrift wordt ingediend, krijgen zowel

Zij toetsen of het schetsplan voldoet

de redelijke eisen van welstand.

u als de bezwaarmaker de gelegen-

mand die niet dagelijks met bouwen te maken heeft, moeilijk de bouwvoorschriften te kennen en te interpreteren. Het is daarom verstandig om bij het maken van uw plan voor uw nieuwe woning een deskundige, bijv. een architect, te betrekken.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning Voordat u een definitieve aanvraag omgevingsvergunning indient

aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Meer informatie is

heid het eigen standpunt toe te lichVoldoet uw aanvraag hieraan,

ten ten overstaan van de commissie

te verkrijgen via www.schagen.nl.

dan moet de omgevingsvergunning

voor de behandeling van bezwaar

De definitieve omgevingsver-

binnen acht weken worden verleend.

en beroepschriften.

9


goed om te weten Bodemkwaliteit en sonderingen De milieuhygiĂŤnische kwaliteit

de kavel op peil te brengen. Als u

Inrit en parkeren

bij de inrichting van uw kavel extra

De locatie van de halfverharde

grond nodig heeft, dan dient u voor

inrit is in overleg nader te bepalen.

van de bodem van de uit te geven

eigen rekening zelf grond van vol-

De kosten van de aanleg van de

kavels is onderzocht. Uit het bodem-

doende kwaliteit te laten aanvoeren.

inrit in de openbare ruimte zijn

onderzoek is gebleken dat alle ka-

U kunt direct na het passeren van

voor de ontwikkelaar. U dient als

vels geschikt zijn voor het beoogde

de notariĂŤle leveringsakte bij de

koper de ontwikkelaar te informe-

gebruik, wonen met tuin.

notaris beginnen met de bouw-

ren inzake de locatie van de inrit.

werkzaamheden mits u een onher-

U dient op uw eigen erf minstens

roepelijke omgevingsvergunning

twee parkeerplekken voor uw eigen

heeft verkregen.

gebruik te realiseren (een garage

Om het benodigde type fundering van de woning te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat er

telt niet als parkeerplaats). Meer par-

sonderingen op de kavel worden

Beschoeiing

keerruimte op uw erf mag natuurlijk

genomen. Hieruit blijkt de bodem-

De kavels gelegen aan water

altijd. In de openbare ruimte legt

opbouw en de draagkracht van de

worden verkocht inclusief een lage

de ontwikkelaar volgens de in de

grond. Dit onderzoek dient u voor

beschoeiing tot circa 20 cm boven

gemeente Schagen geldende norm

eigen rekening uit te laten voeren.

waterpeil. Het onderhoud van de be-

parkeerruimte aan.

schoeiing is voor de koper. EventuAflevering en hoogte bouwkavels De kavels worden bouwrijp gele-

10

ele steigers en/of vlonders dienen op eigen terrein te worden aangebracht. Deze mogen dus niet uit-

Aansluiting water, elektriciteit en (tele-)communicatie Aansluitingen voor water, elektri-

verd hetgeen betekent dat de kavels

kragen boven het water. Het talud

citeit en (tele-)communicatie dienen

vlak en iets onder het toekomstig

aan de overzijde is niet beschoeid,

door u zelf aangevraagd en betaald

vloerpeil worden opgeleverd. De

enkel ter plaatse van kavel 5 en 6

te worden. Alle aansluitingen kunnen

grond die vrijkomt uit het bouwvlak

is een beschoeiing tot circa 50 cm

centraal aangevraagd worden via

kan gebruikt worden om de rest van

boven waterpeil aangebracht.

de website: www.aansluitingen.nl


Het Nieuwe Glas TUITJENHORN

11


Volgt het laatste nieuws op onze Facebook fanpage

Woneninhetnieuweglas

MEER MEER INFORMATIE? INFORMATIE?

Wilt uWilt na het u nalezen het lezen van deze van deze brochure brochure meer meer wetenweten over de over wijk, de wijk, de woningen de woningen of de of beschikbaarheid de beschikbaarheid ervan? ervan? NeemN specialisten specialisten vertellen vertellen u graag u graag alles alles over dit over unieke dit unieke plan, plan, de bijzondere de bijzondere woningtypen woningtypen en deen verkoopprocedure. de verkoopprocedur Bov woningmarkt woningmarkt in hetinalgemeen. het algemeen. Er is vaak Er is meer vaak meer mogelijk mogelijk dan udan denkt! u denkt!

Het Nieuwe Glas

Telefoon: Telefoon: 0229 0229 244688. 244688. E-mail: E-mail: makelaardij@zeeman.nl makelaardij@zeeman.nl Bezoekadres: Bezoekadres: Nieuwe Nieuwe SteenSteen 5, 1625 5, 1625 HV Hoorn HV Hoorn

Tot slot Totwillen slot willen wij u meegeven wij u meegeven dat alle datwoningen alle woningen worden worden gebouwd gebouwd onderonder de garantie de garantie van Woningborg. van Woningborg. Zekerheid Zeker VolgtVolgt het laatste het laatste nieuws nieuws op onze op onze Facebook Facebook fanpage fanpage Woneninbuitenplaats Woneninbuitenplaats TUITJENHORN

ZeemanVastgoed ZeemanVastgoedDromen, Dromen, denken, denken, durven, durven, doen! doen! Informatie en Verkoop

Informatie Informatie en Verkoop en Verkoop

Zeeman Zeeman Makelaars Makelaars Zeeman NieuweNieuwe Steen Steen 5Makelaars 5 1625 HV 1625 Hoorn HVSteen Hoorn Nieuwe 5 0229 -0229 24 46- 88 24 46 88 1625 HV Hoorn www.zeemanmakelaars.nl www.zeemanmakelaars.nl

0229 - 24 46 88 www.zeemanmakelaars.nl

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar Ontwikkelaar

Projectarchitecten Projectarchitecten

Zeeman Zeeman Vastgoed Vastgoed Zeeman Vastgoed Nieuwe Nieuwe Steen Steen 5 5 1625 HV 1625 Hoorn HV5 Hoorn Nieuwe Steen 0229 -0229 24 494 - 24 4 494 4 1625 HV Hoorn www.zeemanvastgoed.nl www.zeemanvastgoed.nl

BBHD BBHD TBEZATBEZA Architecten Architecten & Ingenieurs & Ingenieurs R. van R. dervan Weydestraa der Weyd Julianaweg Julianaweg 141 141 1817 MJ 1817 Alkmaar MJ Alkmaa 1131 DH 1131 Volendam DH Volendam 072 - 30 072 31-200 30 31 200 0299 -0299 36 34- 68 36 34 68 www.bbhd.nl www.bbhd.nl www.tbe-za.nl www.tbe-za.nl

0229 - 24 494 4 www.zeemanvastgoed.nl

Kijk voor meer informatie op

www.woneninbuitenplaats.nl www.woneninbuitenplaats

www.woneninhetnieuweglas.nl

Deze brochure Deze brochure is nauwkeurig is nauwkeurig en meten zorg metsamengesteld zorg samengesteld aan deaan hand devan hand gegevens van gegevens en tekeningen, en tekeningen, verstrekt verstrekt door de door architect de architect van ditvan plan. di

van devan wijzigingen, de wijzigingen, voortvloeiende voortvloeiende uit de eisen uit devan eisen devan overheid de overheid en/of nutsbedrijven. en/of nutsbedrijven. Eveneens Eveneens behouden behouden wij onswij hetons recht hetvoor rechtwijzigingen voor wijzig

afdoetafdoet aan deaan kwaliteit. de kwaliteit. De opgenomen De opgenomen perspectieftekeningen perspectieftekeningen geven geven een “artist een “artist impression” impression” weer. Het weer. kanHet voorkomen kan voorkomen dat er verschillen dat er verschi zij

kleuren), kleuren), derhalve derhalve kunnenkunnen aan deaan “artist-impression” de “artist-impression” geen rechten geen rechten wordenworden ontleend. ontleend. De interieur De interieur artist impressions artist impressions hebbenhebben slechtsslechts tot doe

één deréén woningtypes. der woningtypes. De indeling De indeling op de situatietekening op de situatietekening van hetvan openbaar het openbaar gebiedgebied (bestrating, (bestrating, groenvoorziening, groenvoorziening, openbare openbare verlichting, verlichti e.d Dit magazine is met grote zorgvoordoen. en nauwkeurigheid met alsmaten doelcirca-maten, uzijn een eerste impressie geven het project. voordoen. De op tekening De opsamengesteld tekening aangegeven aangegeven maten zijn circa-maten, waarbij waarbij geen te rekening geen rekening isvan gehouden is gehouden met enige met wandafwerking. enige wandafwerking. De op tekeni De op

50 50

maten maten en hebben en hebben geen bewijskracht. geen bewijskracht. De technische De technische tekeningen tekeningen en omschrijvingen en omschrijvingen zijn maatgevend zijn maatgevend voor hetgeen voor hetgeen u geleverd u geleverd krijgt. krijgt. De kope D

perceeloppervlakte. perceeloppervlakte. Eerst na Eerst de kadastrale na de kadastrale inmeting inmeting is de daadwerkelijke is de daadwerkelijke perceeloppervlakte perceeloppervlakte bekend. bekend. Bij verschil Bij verschil ten opzichte ten opzichte van devan oppe de

Profile for ZeemanVastgoed

brochure 6 kavels Het Nieuwe Glas  

brochure 6 kavels Het Nieuwe Glas  

Profile for zeeman7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded