Page 1

Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 42 woningen Wilhelminahaven - Oosterhout


Algemene gegevens Aannemer

Makelaar

Huybregts Relou BV

Van de Water Makelaars

Kanaaldijk Zuid 1 | 5691 NL Son en Breugel

Keiweg 24, Oosterhout

Postbus 77 | 5690 AB Son en Breugel

Telefoon 0162 - 447 447

Telefoon 0499 - 483 483

nieuwbouw@vandewatergroep.nl

info@hrson.nl

www.vandewatergroep.nl

www.huybregts-relou.nl Biemans Makelaardij Ontwikkelaar

Heuvel 4, 4901 KC Oosterhout

Tandem Oosterhout

Telefoon 0162 - 472 950

Mathildastraat 52

info@biemansmakelaardij.nl

4901 HC Oosterhout

www.biemansmakelaardij.nl

Telefoon 0162 - 49 11 00


Inhoudsopgave Algemene gegevens Verkoopinformatie4 Technische omschrijving

9

Sanitairlijst20 Afwerkstaat22 Kleur- en materiaalstaat exterieur

Kenmerk: HR19002 Datum: 12 juni 2020 Niets van dit rapport en/of toegevoegde bijlagen mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

24


Verkoopinformatie Wegwijzer

dat aan alle voorwaarden is voldaan om met de bouw te

U bent geïnteresseerd in de koop van een woning in het

kunnen starten. Zodra de opschortende voorwaarden zijn

project Wilhelminahaven te Oosterhout. De voor de koop

vervuld, treedt de koop- en aannemingsovereenkomst

van een nieuwbouwwoning geldende procedures en

volledig in werking. Zijn één of meer voorwaarden (nog) niet

voorwaarden worden in deze wegwijzer nader toegelicht.

vervuld, dan kunnen Tandem Oosterhout en de onderne-

Wij adviseren u deze toelichting aandachtig door te lezen.

mer besluiten een nieuwe datum te bepalen.

In deze wegwijzer vindt u onder meer informatie over

In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn doorgaans

hetgeen wel en niet bij de koop is inbegrepen, de betalings-

ook een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen.

wijze, de oplevering, onze service en garantieregeling.

Op deze voorwaarden kan enkel een beroep worden

Met uw vragen hierover kunt u terecht bij de makelaar.

gedaan indien omstandigheden zich voordoen zoals

Zij zullen deze informatie met u doorlopen en eventuele

vastgelegd in het betreffende artikel van de koop- en

onduidelijkheden toelichten.

aannemingsovereenkomst.

Het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst

De betalingsverplichting

Op het moment dat u de woning koopt, sluit u een koop-

Door het ondertekenen van de koop- en aannemings-

overeenkomst voor de grond met Tandem Oosterhout en

overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting voor u.

een aannemingsovereenkomst met Huybregts Relou voor

In de aannemingsovereenkomst wordt het te betalen

de realisatie van uw woning. Voor de aannemingsovereen-

bedrag aangeduid als de aanneemsom. De aanneemsom

komst is het model gehanteerd van Woningborg met

is verschuldigd in termijnen conform de regeling van het

daaraan toegevoegd een aantal bijzondere voorwaarden.

Woningborg. Deze termijnregeling vindt u terug in de

Bij deze aannemingsovereenkomst behoort tevens de

koop- en aannemingsovereenkomst. Indien de notariële

zogenaamde Algemene Voorwaarden en de Algemene

levering nog niet heeft plaatsgevonden (de hypotheekakte

Toelichting.

dan ook nog niet gepasseerd), kunt u mogelijk eventuele ontvangen nota’s nog niet voldoen.

Door het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de

Tot de datum van notariële levering heeft u in beginsel

koop- en de aanneemsom, terwijl Tandem Oosterhout en

uitstel van betaling zoals dat in de koop- en aannemings-

de ondernemer zich door ondertekening verplichten tot

overeenkomst staat vermeld.

levering van de grond en de bouw van de woning conform de verkoopcontractstukken. Na ondertekening van de

Op de datum van notariële levering voldoet u de koopprijs

koop- en aannemingsovereenkomst door u als koper en

van de grond, de eventueel reeds vervallen bouwtermijnen

door Tandem Oosterhout en de ondernemer ontvangt u

van de aanneemsom en de verschuldigde uitstelrente.

een exemplaar van de overeenkomsten. Een kopie

Na de notariële levering moet u tijdig voor betaling van de

exemplaar wordt naar de notaris gezonden om de notariële

nota’s zorg dragen. De nota’s moeten uiterlijk binnen

akte voor eigendomsoverdracht voor te bereiden.

14 dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Voor de betaling van het door u opgedragen meerwerk

De opschortende en ontbindende voorwaarden

geldt een aparte termijnregeling van het Woningborg die

In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn een aantal

u kunt terugvinden in de aannemingsovereenkomst.

opschortende voorwaarden opgenomen. Deze zijn aan een datum gekoppeld. Dat is de datum waarop wij verwachten,

4


Bij de eigendomsoverdracht worden in de meeste gevallen twee notariële akten getekend, te weten: - de akte van levering (akte van eigendomsoverdracht) van de grond en de woning; - de hypotheekakte met betrekking tot de lening, die u ten behoeve van de financiering van uw woning heeft afgesloten bij een bankinstelling. Verkoopprijs vrij op naam Het totaal van de koop- en aanneemsom van uw nieuwbouwwoning is “vrij op naam” (v.o.n.), dat wil zeggen, inclusief de: - grondkosten; - bouwkosten (eventuele loon- en/of materiaalkosten stijging tijdens de bouw worden niet doorberekend); De hypotheek

- honoraria van de architect en overige adviseurs;

Wanneer u een woning gaat kopen en u beschikt niet over

- notariskosten verband houdende met de notariële akte

voldoende eigen middelen, dan kunt u geld lenen door middel van een hypothecaire geldlening. De woning wordt dan uw eigendom en dient tegelijkertijd als onderpand voor de lening. In de meeste gevallen zal voor de koop van een eigen woning het opnemen van een hypotheek onvermijdelijk zijn.

van levering; - leges betreffende de bouwvergunning (standaard woning, meerwerk uitgesloten); - kosten Woningborg en van het waarborgcertificaat Woningborg; - makelaarscourtage ter zake van de verkoopwerkzaamheden;

De eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht van de woning vindt plaats door middel van ondertekening van de akte van levering bij de

- de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering (indien van toepassing); - omzetbelasting (momenteel 21%, eventuele wijzigingen

projectnotaris en door inschrijving van deze akte in de

van het BTW-tarief door de overheid zullen conform de

openbare registers. Bij de notariële levering worden de van

wettelijke voorschriften worden doorberekend).

toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de notariële akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers, waardoor de eigendom van de grond met eventueel daarop reeds gebouwde (deel van de) woning op uw naam komt te staan.

5


Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom

regeling 2020. In dit boekje zijn alle formele

opgenomen. Daarbij moet u onder meer denken aan:

regelingen opgenomen waaronder de hierboven genoemde

- bouwrente tijdens de bouw over de grond en over

garantieregeling. De van toepassing zijnde algemene

vervallen bouwtermijnen;

voorwaarden worden u separaat overhandigd. Dit boekje

- de kosten van eventueel meerwerk;

en de voorwaarden zijn voor u erg belangrijk en het verdient

- de kosten voor de inrichting en aanleg van uw tuin;

aanbeveling om deze grondig te lezen. Nadat de koop- en

- de entreekosten voor de centrale antenne inrichting (CAI)

aannemingsovereenkomst is ondertekend, vraagt de

en voor het telecommunicatiesysteem; - financieringskosten.

ondernemer bij het Woningborg een waarborgcertificaat voor u aan. Na enige tijd ontvangt u rechtstreeks van het Woningborg het aangevraagde waarborgcertificaat.

Indien u een hypothecaire lening afsluit, zijn hieraan bijvoorbeeld de volgende kosten voor u verbonden:

Voorrang Woningborg bepalingen

- advieskosten;

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is

- notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht;

bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en

- kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (indien

standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven

van toepassing).

door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn

Garantie- en waarborgregeling

ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren

De woningen worden gebouwd met het officiële, door de

steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

overheid Erkende, waarborgcertificaat van het Woningborg.

Wij verwijzen u naar het certificaat “Woningborg

Dit houdt onder meer in, dat de woning voldoet aan

Garantie- en waarborgregeling”.

bepaalde garantienormen. Het waarborgcertificaat van het Woningborg waarborgt, dat uw woning wordt afgebouwd

Woonwensen

als de ondernemer onverhoopt niet meer aan zijn

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning op onderdelen aan

verplichtingen kan voldoen.

te passen aan uw persoonlijke woonwensen.

Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen, eventueel door inschakeling van een andere ondernemer op kosten

Op de standaard Woonwensenlijst vindt u een overzicht

van het Woningborg.

van de verschillende standaard aangeboden aanpassingen

Door de aanmelding van de woning bij Woningborg

en uitbreidingen. Een aanpassing van het standaard

garandeert de bouwonderneming tevens de kwaliteit van

aangeboden sanitair en/of tegelwerk dan wel een volledig

de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.

andere keuze behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en

Daarnaast heeft u misschien nog andere wensen.

3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-verplichting

De ondernemer is gaarne bereid u omtrent de mogelijk-

van de bouwonderneming, anders gezegd als de

heden daarvan te informeren. Wij vinden het belangrijk om

bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan

zoveel als mogelijk met ieders individuele wensen rekening

draagt Woningborg hier zorg voor.

te houden. Het is helaas niet altijd mogelijk om alle verzoeken te honoreren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de

6

De woningen uit het onderhavige plan zijn aangemeld en

woningen projectmatig en in concept worden gebouwd,

geregistreerd bij het Woningborg. Nadat u tot de koop van

waardoor niet alleen de mogelijkheden voor aanpassingen

een woning heeft besloten, ontvangt u van de makelaar

gelimiteerd zijn, maar ook de eventueel gewenste

digitaal het boekje Woningborg Garantie- en waarborg-

aanpassingen tijdig bekend moeten zijn. De mogelijkheden


zijn dan ook mede afhankelijk van de voortgang van de bouw. Daarnaast is het onze taak erop toe te zien, dat uw woning bij oplevering voldoet aan de geldende normen en voorschriften van de diverse instanties. Voortgang bouw en prognose oplevering Wij informeren u regelmatig over de voortgang van de bouw. Aan deze service kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. De uiterlijke datum van oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst. Naarmate de bouw vordert, kan een betere prognose van de datum van

afgeven van 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van

oplevering worden gegeven. Bij de verkoop van uw huidige

de laatste termijn van de aanneemsom. Zodra de onder-

woning of appartement doet u er goed aan om in de

nemer de bij de oplevering geconstateerde gebreken en/of

koopakte een clausule op te laten nemen, waarin de datum

tekortkomingen heeft hersteld en u het proces-verbaal van

van beschikbaar komen voor de koper(s) variabel wordt

oplevering voor de tweede maal heeft ondertekend, is de

gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van een

notaris gemachtigd om de bankgarantie aan de onder-

huurwoning/-appartement wordt aangeraden voorzichtig-

nemer terug te geven. De ondernemer heeft gekozen voor

heid te betrachten. Wacht de definitieve opleverdatum af,

het werken met een bankgarantie, die door de notaris

alvorens u tot opzegging overgaat.

wordt bewaard. De bankgarantie vervalt automatisch 3 maanden na oplevering van uw woning, tenzij u voor

De oplevering

afloop van die termijn de notaris heeft verzocht om de

Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de

bankgarantie vast te houden tot het moment dat alle bij de

verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de

oplevering geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen

definitieve datum en het tijdstip van oplevering.

zijn hersteld.

De hele woning wordt schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en

Herstel opleveringsklachten / ingaan Woningborg-

puinresten.

garantie

Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan

De eventueel geconstateerde gebreken en/of tekort-

door de zogenaamde voorschouw/opname, dienen de uit

komingen worden door de ondernemer zo spoedig

te voeren herstel-werkzaamheden van de door u

mogelijk verholpen. Na herstel van de gebreken en/of

gesignaleerde gebreken op de procesverbaal van opleve-

tekortkomingen zoals vastgelegd in het proces verbaal van

ring genoteerd te worden.

oplevering wordt de ondernemer geacht aan zijn

Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair,

verplichtingen te hebben voldaan.

binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na

De Woningborg garantie gaat in drie maanden na

oplevering kunnen niet gehonoreerd worden.

oplevering van de woning.

Betaling en depot

Verzekeringen

Vóór de oplevering betaalt u de gehele koop- en

Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de

aanneemsom, inclusief het meerwerk, aan de ondernemer.

risico’s van brand- en stormschade. U dient uw woning

Bij deze betaling zal de aannemer een bankgarantie

(opstal) te verzekeren vanaf de datum van oplevering. 7


Duurzaam bouwen

Wijzigingen tijdens de bouw

Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin

Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in

voorwaarden worden aangegeven om de gezondheids- en

opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan

milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het

het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene

bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving

Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst.

overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau.

Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering

Duurzaam bouwen omvat de thema’s: grondstoffen, afval,

bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren.

energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de bouw, het gebruik en de

Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om

eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk

wijzigingen op verkooptekeningen en in deze technische

milieuproblemen ontstaan. Zuinig omgaan met energie en

omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief

de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met

en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit

niet fossiele bronnen.

hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed.

EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)

Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden

Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw woning

op de nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met de

een energieprestatie berekening te worden gemaakt.

wooncoach.

Het resultaat van deze berekening is een getal dat de energiezuinigheid van de woning aanduidt. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning. De overheid heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die van toepassing is voor deze woning is de coëfficiënt die voorgeschreven is ten tijde van de omgevings-vergunningaanvraag. Om deze eis te behalen wordt per woning een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type warmtepomp en eventuele andere installaties op het gebied van mechanische ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en dergelijke. Dit pakket kan per woning verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening. De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, warmtepomp en andere installaties. Energie label Per 1 januari 2015 volstaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij oplevering van gebouwen. Vanaf 1 januari 2015 is ook een definitief energielabel nodig, ook voor een nieuwbouwwoning die van eigenaar wisselt. Het definitieve energielabel van uw woning ontvangt u bij oplevering. 8

Disclaimer Deze verkoopinformatie, technische omschrijving en bijbehorende tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Dit op basis van gegevens en tekeningen verstrekt door overheden, architect en adviseurs. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, gewijzigde constructie en bouwsystematiek, stedenbouwkundige verkaveling, welstand etc. De op de tekeningen beschreven maten zijn circa maten en de eventuele weergeven 3D modellen zijn slechts een impressie van de te bouwen woningen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Tevens behouden de aannemer en ontwikkelaar het recht voor op of aan de woningen de naar hun oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen mits deze wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. Middels een erratum wordt u tussentijds geïnformeerd over deze wijzigingen. Ook moet de ondernemer een voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven koper niet het recht tot verrekenen van kosten. Indien de woningen gekocht wordt terwijl deze als gereed is en er verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. De situatieschets is met de grootste zorg vervaardigd, echter kunnen wij ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte geen aansprakelijkheid aanvaarden. De definitieve verkoopcontractstukken bestaan uit de koop- en aannemingsovereenkomst, verkooptekening en de technische omschrijving.


BASIS Technische omschrijving 1

Ruimtebenaming

In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit, worden benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling 2020 van Woningborg wordt uitgegaan van de terminologie zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit. Gewoonlijk bekend als:

Volgens Bouwbesluit:

Woonkamer, keuken, slaapkamer

Verblijfsruimte

Entree, hal, gang, overloop

Verkeersruimte

Berging

Bergruimte

Toilet of wc

Toiletruimte

Badkamer, douche

Badruimte

4

Zolder, kasten

Onbenoemde ruimte

De aanleg en aansluitkosten en de eventuele kosten van

Garage

Buiten bergruimte

ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de

Technische ruimte, meterkast

Technische ruimte

koop / c.q. aanneemsom begrepen.

Bij oplevering is het terrein aangevuld en geĂŤgaliseerd.

Rioleringswerken

De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis en aan-

2

Peil van de woning

Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten worden

gesloten op het gemeenteriool. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste maat wordt

Hemelwater wordt via overstort op de erfgrens aan de

bepaald in overleg met de gemeente Oosterhout.

straatzijde afgevoerd via de straat naar de wadi’s in het plangebied.

3

Grondwerk

Iedere achtertuin, welke grenst aan een achterpad, wordt voorzien van een straatkolk in het achterpad tegen de

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor

erfgrens aan en aangesloten op het vuilwater riolering van

funderingen en leidingen. Eventuele grondverbetering

de woning.

onder de funderingen wordt uitgevoerd conform opgave constructeur. De ruimte onder de begane grondvloer wordt indien nodig gevuld met uitkomende grond.

5

Bestratingen

De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein

Vanaf de voordeur naar de voor-erfgrens en van de achter-

aanwezig is. Aan de gevels wordt de grond aangevuld tot

deur naar de buitenberging worden betonnen staptegels

ca. 10 cm onder peil. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste

gelegd van 40 x 60 cm. Indien van toepassing wordt de

ligging, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn

perkeeropstelplaats op eigen terrein bestraat met 2 rijen

schematisch weergegeven en worden in overleg met de

betontegels van 40 x 60 cm, inclusief een pad naar de

gemeente in het werk bepaald.

voordeur. 9


De gemeenschappelijke achterpaden achter de vrijstaande buitenbergingen worden verhard met betontegels van 30 x 30 cm.

6

Terreininventaris

Het omliggende terrein buiten de eigendomsgrenzen wordt door derden in opdracht van de ontwikkelaar ingericht. Langs de voortuinen en zijtuinen, aansluitend aan het openbaar terrein, wordt een haag geplant, daar waar aangegeven op tekening. Ter plaatse van de voortuin en zijtuin heeft de haag een hoogte van ca. 90 cm, en achter de woning ca. 1,80 m.

7

Funderingen

De fundering wordt uitgevoerd conform het funderingsDe hoekpunten van de overige erfgrenzen worden

advies van de constructeur. Dit betreft een zogenaamde

gemarkeerd met een rondhouten paal.

fundering op staal. De ruimte onder de begane grondvloer is een niet

Berging

toegankelijk ruimte.

In de tuin van de woning wordt een ongeïsoleerde houten berging geplaatst voorzien van een plat dak (locatie conform situatieschets). De berging wordt voorzien van verduur-

8

Metselwerken

zaamde houten sponningdelen, verticaal aangebracht en in

Voor de diverse constructieonderdelen worden de

kleur dekkend afgewerkt volgens kleur- en materiaalstaat.

volgende materialen toegepast:

Het deurkozijn is van hardhout en is voorzien van een houten deur met glasopening. De vloer in de berging

Funderingsmetselwerk

bestaat uit een prefab betonnen plaat. Het plat dak wordt

Betonblokken of -stenen in zgn. vuil metselwerk dikte

voorzien van een éénlaags bitumineuze dakbedekking en

conform opgave constructeur.

wordt rondom afgewerkt met een aluminium daktrim. De berging zal van binnen worden voorzien van een

Binnenspouwbladen

verlichtingspunt voorzien van armatuur, schakelaar,

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzand-

dubbele opbouw wandcontactdoos en bekabeling.

steen met een dikte conform opgave constructeur.

Op de buitenbergingen wordt ter plaatse van achterpaden een verlichtings-armatuur op schemerschakelaar geplaatst

Woningscheidende wanden

t.b.v. het aanlichten van het achterpad.

De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren van kalkzandsteen in een dikte conform opgave van de constructeur. Dragend binnenmetselwerk De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte volgens opgave constructeur.

10


Buitengevels woningen Het buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in 5 verschillende kleuren handvorm baksteen (waalformaat) in wildverband met een verdiepte voeg. De verschillende kleuren bakstenen conform de kleur- en materiaalstaat. De witte gevels worden afgewerkt met keimwerk in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. Aanbrengen geschilderd metselwerk is afhankelijk van weersomstandigheden. De plint wordt metselwerk, uitgevoerd in een handvorm baksteen (waalformaat) in wildverband met een verdiepte voeg in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. In het metselwerk worden accenten aangebracht conform tekening, zoals rollagen en spekbanden van baksteen. In de spouw van de gemetselde gevels wordt een

10 Prefab beton

spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte dat er

De raamdorpels onder de buitenkozijnen zijn van prefab

een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de

beton. Boven de voordeur wordt een prefab betonnen

EPC berekening.

band aangebracht. Onder de buitenkozijnen tot aan maaiveld / peil wordt

Lichte scheidingswanden

metselwerk danwel een cementgebonden kantplank

De lichte scheidingswanden van de woning op de begane

toegepast.

grond en 1e verdieping worden uitgevoerd in gasbeton dik 100 mm.

11 Staalconstructies

Geveldilataties

De stalen gevellateien boven de gevelopeningen worden

Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de

uitgevoerd conform opgave van de constructeur.

constructeur.

Daar waar deze in contact zijn met de buitenlucht wordt de constructie voorzien van poedercoating in een kleur

9

Vloeren

conform de kleur- en materiaalstaat.

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geĂŻsoleerde systeemvloer met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer, dikte conform opgave van de constructeur.

11


Het betonnen platte dak van de woning op kavel 66 wordt voorzien van EPS afschotisolatie waarover een bitumineuze dakbedekking en afgewerkt met een zinken kraal. De platte daken van de erkers en dakkapellen (indien aanwezig) worden uitgevoerd in een houten balklaag met daarover plaatmateriaal en isolatie. Het dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De rand is voorzien van een zinken kraal. Waar nodig worden de vereiste noodoverstorten ten behoeve van de platte daken aangebracht. Deze zijn niet op tekening aangegeven.

12 Daken, goten en hemelwaterafvoeren 12.2 Goten en hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren van de daken zijn rond en worden

12.1 Daken

tegen het gevelvlak gemonteerd en worden in PVC

Hellend dak

uitgevoerd. De hemelwaterafvoeren van de buitenbergingen

Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd als

worden uitgevoerd in PVC.

systeemkappen van geĂŻsoleerde prefab sporenelementen met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening.

De goten worden uitgevoerd in zinken mastgoten.

Ter ondersteuning van de kappen worden knieschotten toegepast. Dit is een constructie van houten stijl- en regelwerk, afgewerkt met een houten beplating.

13 Ventilatievoorzienigen

De knieschotten zijn onderdeel van de dakconstructie en

De woningen worden voorzien van een WTW ventilatie-

mogen als zodanig niet zonder meer worden verwijderd of

systeem met mechanische toe- en afvoer middels een

gewijzigd.

kanalensysteem met inblaas- en afzuigrozetten.

De dakelementen worden voorzien van betonnen pannen

Aantal en plaats van de inblaas- en afzuigrozetten en

(conform kleur- / materiaalstaat).

afmeting van de roosters conform de voorschriften. Akoestische voorzieningen welke mogelijk volgens regel-

Platte dak

geving nodig zijn zullen worden toegepast in de woning.

De platte daken van de aangebouwde bergingen/garage worden uitgevoerd in een houten balklaag met daarover

De ventilatie-unit is geplaatst in de installatiezone.

plaatmateriaal met lichte isolatiewaarde. Het dak wordt

Leidingwerk vanaf de ventilatie-unit naar de schachten

voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De rand is

wordt als opbouw uitgevoerd. Er zijn inblaaspunten voor-

voorzien van een aluminium daktrim in kleur conform de

zien in de woonkamer, en slaapkamers. Er zijn plafond-

kleur- en materiaalstaat.

afzuigpunten voorzien in de toiletruimte, de badkamer, de technische ruimte en in de keuken.

12


De aan- en afvoer van de ventilatielucht geschiedt via een

Binnenkozijnen

dakdoorvoer. De hoeveelheid aan- en af te voeren

In de woningen worden stalen opdek nastelkozijnen met

ventilatielucht wordt geregeld via Co2 meters in de woon-

bovenlicht en afgeslankte bovendorpel aangebracht en zijn

kamer/keuken en hoofdslaapkamer en een pulsschakelaar

fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit. Bovenlichten

in de badkamer.

worden voorzien van floatglas of een dicht paneel (trapkast, technische ruimte en meterkast).

Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het

Eventueel aanwezige binnendeurkozijnen op de 2e

leggen van de afwerkvloer er standaard een ruimte van

verdieping worden zonder bovenlicht uitgevoerd.

circa 15 mm onder de deuren gehandhaafd blijft. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren,

Binnendeuren

tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat in

De opdek binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt in de

verband met de dikte van de vloer u de deuren zelf moet

kleur wit en zijn circa 230 cm hoog.

(laten) inkorten.

Onder de binnendeuren is ruimte voorzien ten behoeve van

De natuurlijke ventilatie van de spouwmuur vindt plaats via

ventilatie, waarbij geen rekening is gehouden met enige

open stootvoegen.

later aan te brengen vloerafwerking.

14 Kozijnen Buitenkozijnen, ramen, deuren

Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast. Verder worden er in de woning geen dorpels aangebracht.

De gevelkozijnen en ramen zijn van duurzaam geproduceerd hardhout. Alle beweegbare delen in de

De meterkasten worden voorzien van binnendeurkozijnen

buitenkozijnen van de woning worden voorzien van de

en binnendeuren zoals de overige binnendeuren.

benodigde tocht- en aansluitprofielen.

Ten behoeve van de meterkast wordt ventilatie voorzien volgens de geldende voorschriften.

De voordeur is een plaatdeur met een dikte van circa 54 millimeter en is voorzien van een kaderdichting en een

Hang-en-sluitwerk

glasopening.

De buitendeuren van de woningen worden voorzien van

De overige buitendeuren zijn massieve hardhouten deuren

gelijksluitende cilindersloten en meerpuntssluitingen en

voorzien van een kaderdichting. De buitendeuren hebben

scharnieren voorzien van dievenklauwen. Draai-/kiepramen

een dikte van circa 54 millimeter. De deurmodellen zijn

worden voorzien met draai-/kiepbeslag.

zoals op tekening is aangegeven. Buitendeuren worden geleverd onder garantie van Stichting Garantie Deuren

De voordeur is aan de buitenzijde voorzien van een greep-

(GND).

schild en aan de binnenzijde voorzien van een deurkruk.

De garage (indien aanwezig) wordt voorzien aan de oprit-

In de voordeur wordt een brievenplaat aangebracht die is

zijde van een plaatstalen ongeĂŻsoleerde kanteldeur in kleur

voorzien van een buitenplaat met valklep. Aan de binnen-

gemoffeld conform de kleur- en materiaalstaat.

zijde is de brievenplaat voorzien van een borstel als tochtwering. Alle buitendeuren en ramen zijn voorzien van aluminium beslag.

13


De binnendeuren van de badruimten en toiletten zijn voorzien van een vrij-/bezetslot en de deur van de meterkast is voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren in de woning zijn voorzien van een loopslot. Het deurbeslag op de binnendeuren bestaan uit aluminium krukken en schilden.

15 Trappen en (af)timmerwerk Trappen De trap van de begane grond (geldt niet voor kavel 66) naar de eerste verdieping wordt een open trap voor de woningen met een zij-ingang. De woningen met een voor-ingang krijgen een dichte trap. De open trap wordt uitgevoerd met vurenhouten treden en trapbomen. De dichte trap wordt uitgevoerd met vuren-houten treden

De betimmerde overstekken nabij de goten worden

en trapbomen en spaanplaat stootborden.

afgewerkt met een multiplex garantplaat en dekkend

De open trap wordt geheel afgelakt in kleur RAL9010.

geschilderd conform de kleur- en materiaalstaat.

Bij de dichte trap worden de trapbomen afgelakt in RAL9010. De treden en stootborden worden voorzien van

Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een

grondverf.

deugdelijke afwerking worden uitgevoerd.

De trap van de 1ste verdieping naar de 2e verdieping

Aftimmerwerk binnen

(geldt niet voor kavel 66) wordt uitgevoerd als een open

Aftimmerlatten t.p.v. buitenkozijnen en schuindaken t.p.v.

vurenhouten trap bestaande uit vurenhouten treden en

muuraansluiting.

trapbomen.

Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een

Trap inclusief hekwerk wordt dekkend geschilderd in kleur

deugdelijke afwerking worden uitgevoerd.

RAL 9010. Er worden geen plinten geleverd en gemonteerd. De muurleuningen worden uitgevoerd in hout, transparant gelakt en gemonteerd op aluminium leuningdragers. vuren hekwerken geplaatst. Het trapgat wordt betimmerd

16 Vloer-, wand- en plafondafwerking

en/of behangklaar afgewerkt.

Vloerafwerking

Aan de vrije trapzijde en langs trapgaten worden houten

De vloeren van de woning worden afgewerkt met een Buitentimmerwerk

afwerkvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren en

De betimmerde overstekken bij de kopgevels worden

meterkast. De afwerkvloer wordt 70 mm dik uitgevoerd op

afgewerkt met een multiplex garantplaat voorzien van

de begane grond, verdieping en zolder. In de afwerkvloeren

houten klossen en dekkend geschilderd conform de

van de begane grond, eerste en tweede verdieping worden

kleur- en materiaalstaat.

de benodigde leidingen ten behoeve van de vloerverwarming opgenomen. De vloeren wordt niet geschuurd.

14


Wandafwerking Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk en/of spuitwerk wordt aangebracht en de ruimten die conform de afwerkstaat niet worden afgewerkt. Wandoppervlakken boven tegelwerk en plafonds worden conform de afwerkstaat afgewerkt met spuitpleisterwerk. Eventueel aanwezige stalen kolommen (op tekening) welke in de wanden staan worden afgetimmerd en eveneens behangklaar* opgeleverd. De wanden van de bergingen, meterkast en zolder worden niet nader afgewerkt. * Behangklaar Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. De wanden

17 Tegelwerken

worden behangklaar opgeleverd. Dit wil zeggen dat de

In de badkamer en toilet worden wandtegels aangebracht

wanden zonder het uitvoeren van extra bouwkundige

over een hoogte conform de afwerkstaat.

inspanningen kunnen worden behangen.

Vloertegels worden aangebracht in de badkamer en toilet.

Plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten van

Er wordt geen wandtegelwerk boven het aanrechtblad van

spuitpleister, dienen door u te worden verwijderd met een

de keuken aangebracht.

plamuurmes. Afhankelijk van het soort behang en het beoogde kwaliteitsniveau kan een extra uitvlaklaag

Het wandtegelwerk wordt standaard uitgevoerd met

benodigd zijn. Dergelijke bewerkingen zijn niet opgenomen

wandtegels conform de afwerkstaat.

in de aannemingsovereenkomst.

De wandtegels worden liggend verwerkt met voegen die worden ingewassen met voegmortel kleur wit of lichtgrijs.

Plafondafwerking Betonnen plafonds in de woning worden voorzien van

Het vloertegelwerk wordt standaard uitgevoerd met

spuitpleisterwerk kleur wit. V-naden in de betonplafonds

vloertegels conform de afwerkstaat. De voegen worden

blijven in het zicht. Het plafond in de trapkast (indien van

ingewassen met voegmortel kleur grijs.

toepassing), meterkast en technische ruimte, wordt niet nader afgewerkt.

De inwendige hoeken in het tegelwerk worden voorzien van neutraal gekleurde kitvoegen. De uitwendige hoeken van

Op de 2e verdieping worden de dakplaten aan de zichtzijde

het tegelwerk worden voorzien van tegelhoekprofielen.

fabrieksmatig voorzien van een witte laag. De plaatnaden

De aansluitingen van voegen van vloer- op wandtegels

worden voorzien van wit kunststof of houten afdekprofielen.

worden niet strokend aangebracht. Ter plaatse van gevelkozijnen in de badkamer wordt het wandtegelwerk rondom

Voor diverse afwerkingen zie verder de afwerkstaat op het

in de neggekanten omgezet als vensterbank, aansluitend

einde in deze technische omschrijving.

op het kozijnhout. Eventuele dilataties in de binnenwanden en binnenspouwbladen zijn als kitvoeg zichtbaar in het tegelwerk. 15


Schilderwerk Korte omschrijving van het buitenschilderwerk: - de buitenkozijnen, -deuren en -vleugels worden dekkend geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat); - de buitenbetimmeringen worden dekkend in het werk geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat). Korte omschrijving van het binnenschilderwerk: - de binnenbetimmeringen (o.a: binnenzijde buitenkozijnen, -deuren en -vleugels en aftimmerlatten), worden dekkend in het werk geschilderd (conform kleur- en materiaalstaat), met uitzondering van het aftimmerwerk op de zolderverdieping en de technische ruimten;

18 Overige voorzieningen Ter plaatse van gevelkozijnen welke niet doorlopen tot aan de vloer worden in een lichte kleur (Bianco C)

- bij de open trappen worden de trapbomen, traptreden en eventuele traphekken dekkend geschilderd, kleur RAL9010; - bij de dichte trappen worden de trapbomen dekkend

marmercomposiet vensterbanken aangebracht. De dikte

geschilderd kleur RAL9010, de traptreden en stootborden

van de vensterbanken is ca. 2 cm. Deze vensterbanken

worden gegrond opgeleverd, kleur wit;

hebben een overstek van ca. 5 cm in de woonkamer en

- de muurleuning worden transparant gelakt opgeleverd;

een overstek van ca. 3 cm in de overige ruimten.

- de radiatoren worden fabrieksmatig gemoffeld in een

Bij betegelde wanden wordt geen vensterbank aangebracht, hier wordt het tegelwerk omgezet.

standaard kleur; - riool-, c.v.- en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd;

19 Beglazing en schilderwerk

- binnendeuren en binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in standaard wit.

Beglazing De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt toegepast

Doordat met watergedragen verven wordt geschilderd, kan

conform EPC-berekening in de buitenkozijnen van de

het zijn dat de afgewerkte oppervlakte ruw blijft aanzien,

gehele woning.

c.q. aanvoelen.

De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. De beglazing voldoet aan de NEN 3569 (veiligheidsglas in gebouwen). Daar waar

20 Keukeninrichting

nodig wordt veiligheidsglas toegepast (tot de vloer door-

Er is geen keukeninrichting inbegrepen. Wel wordt

lopende buitenraamkozijnen en bij de tuin- en terras-

installatiewerk (aansluitpunten) aangebracht volgens de

deuren).

verkooptekening.

De buitendeuren van de garages en bergingen zijn voorzien van beglazing.

16


21 Waterinstallatie

23 Elektrische installaties

De aanleg en aansluitkosten met betrekking tot water zijn in de koop /aanneemsom inbegrepen.

23.1 Elektrische installatie De aanleg en aansluitkosten van de elektrische installatie

21.1 Waterleidingen

zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen.

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- en

De individuele elektrische installatie wordt volgens de

aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf.

geldende voorschriften aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over de benodigde groepen naar de diverse

De warmwatervoorziening geschiedt door de warmtepomp

aansluitpunten. De elektrische installatie wordt aangelegd

met een boiler van 190 liter.

volgens het centraaldozensysteem. In het plafond worden daarvoor de verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen

Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

dienen tevens als aansluitpunt voor verlichting.

- de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken;

De verdeeldozen zijn voorzien van deksel met lamphaak.

- de mengkraan op een wastafel;

De groepenverdeelkast wordt geplaatst in de meterkast

- de douchemengkraan;

van de woning, en is standaard uitgerust met een

- de badmengkraan (woningtypes K t/m O).

hoofdschakelaar en aardlekschakelaars. De installatie zal worden uitgevoerd met standaard

Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar:

schakelmateriaal, kleur wit, met een inbouwhoogte van

- het spoelreservoir van een toilet;

ca. 105 cm. boven de afgewerkte vloer, met uitzondering

- het fontein;

van de meterkast, berging en garage waar het schakel-

- het tappunt voor een wasmachine;

materiaal als opbouw wordt gemonteerd.

- het aansluitpunt voor de warmwatervoorziening; - vaatwasser;

Er worden aansluitpunten voor buitenverlichting

- vorstvrije gevelkom aan achtergevel.

aangebracht zoals op tekening aangegeven.

Na oplevering van de woning ontvangt u een leverings-

De meterkast wordt uitgevoerd in drie fasen, d.w.z. 3x 25A.

overeenkomst van Brabant Water of kunt u zich aanmelden op www.brabantwater.nl.

Nabij de technische zone wordt een elektrisch aansluitpunt voor wasmachine en droger geplaatst. Het aansluitpunt

22 Sanitair Het toilet en de badruimte in de woning worden standaard

voor de wasmachine en droger worden op een aparte groep aangesloten, en wordt conform de voorschriften afgemonteerd met een enkelvoudige wandcontactdoos.

uitgerust met een zorgvuldig samengesteld sanitairpakket. De inrichting van de sanitaire ruimten is op tekening

Het door de verkrijger afgesloten energiecontract dient in te

aangegeven. Voor omschrijving van het sanitair zie de

gaan uiterlijk 1 dag na oplevering. Wettelijk mogen geen

Sanitairkiezer.

leveringen overgedragen worden, de verkrijger moet zelf een contract afsluiten voor de levering van energie.

17


Zwakstroominstallatie De woningen zijn voorzien van een standaard belinstallatie. Aardingsvoorziening De aarding van de badkamer wordt aangesloten op de aardings-voorziening. Rookmelders Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform verkooptekeningen worden aangebracht. PV-(zonne)panelen De woningen zijn energiezuinig, duurzaam en worden gebouwd volgens de laatste Energie Prestatie normen met een Energie Prestatie Coefficient van 0,40. Op het dak van de woningen zijn PV-(zonne)panelen

24 Verwarmingsinstallatie

voorzien waardoor op de energiekosten zal worden

De woning wordt voorzien van een lucht-waterwarmte-

bespaard. Het aantal panelen dat wordt aangebracht wordt

pomp en een boiler (voorraadvat voor warmtapwater).

aan de hand van de EPC berekening door de installateur

Met deze installatie wordt warmte opgewekt voor de

bepaald.

vloerverwarming en warmtapwater. De installatie kan verkoeling leveren in de zomer via de vloerverwarmings-

Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een

slangen. Dit is echter in zeer beperkte mate en hieraan

dubbele inbouwdoos, horizontaal geplaatst.

kunnen geen eisen gesteld worden.

Hoogtes:

Op alle verdiepingen wordt vloerverwarming aangelegd.

- keuken op 110 cm boven vloer, overige ruimten op 30 cm;

In de badkamer wordt een extra elektrische handdoek-

- schakelmateriaal 105 cm boven de vloer;

radiator geplaatst. Per verblijfsruimte wordt een aparte

- CAI, - telefonie en wandcontactdozen op 30 cm boven de

groep via de verdeler aangebracht.

vloer.

De verdeler van de vloerverwarming ten behoeve van de begane grond wordt geplaatst conform de verkooptekening. Indien de verdeler niet in de trapkast zit wordt

23.2 Telecommunicatievoorzieningen

deze voorzien van een houten omkasting. De verdeler van

De woningen zijn voorzien van loze leidingen vanuit de

kavel 66 komt in de techniekruimte en wordt niet

meterkast naar de diverse ruimten voor aansluitmogelijk-

omtimmerd.

heden voor telefoon en kabeltelevisie conform verkoop-

De verdeler van de vloerverwarming van de 1e verdieping

tekeningen.

wordt geplaatst conform de verkooptekening. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd.

18

De individuele (aansluit)kosten van de telefoon en CAI

De verdeler op de 1e verdieping wordt voorzien van een

voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening

houten omkasting.

van de verkrijger. Bij oplevering is er geen signaal op de

Op de 2e verdieping komt een verdeler nabij de WTW

telefoon- en CAI-aansluitingen.

installatie.


Bij vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,05 m2 K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Ten aanzien van de vloerverwarming wordt bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening gehouden met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en behoeft

De verwarmingsleidingen worden uitgevoerd in kunststof

(’s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van

buis weggewerkt in de vloer, met uitzonderingen ter plaatse

de woning ontvangt u hierover een gebruikers instructie.

van de verdelers.

De regeling van de verwarmingsinstallatie vindt plaats door

De lucht-warmtepomp heeft een buitenunit. Deze buiten-

middel van een klokthermostaat in de woonkamer.

unit wordt in de achtertuin geplaatst conform de situatietekening.

Op de slaapkamers is de vloerverwarming voorzien van een

Bij de woningen met een garage komt deze op het platte

naregeling. Dit wil zeggen dat het verwarmen van de

dak van de garage conform de situatietekening.

slaapkamers en badkamer enkel mogelijk is als de thermo-

Bij kavel 66 komt deze op het platte dak van de woning

staat in de woonkamer vragend staat.

conform de situatietekening.

Individueel regelen in dus niet mogelijk. Daarnaast kunt u met de thermostaat de slaapkamer en badkamer de temperatuur wel begrenzen of de vloerverwarming uitschakelen. Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingsgroepen en bij gesloten ramen en deuren worden de volgende temperaturen gegarandeerd: - woonkamer / eetkamer en keuken

22°C

- slaapkamer

22°C

- zolder

15°C

- badkamer

22°C

- toiletruimte

18°C

- entree / hal / overloop

18°C

19


BASIS Sanitairlijst Zie voor de COMFORT en COMFORT PLUS pakketten de daarbij behorende aparte Sanitairlijsten. Het CASCO pakket wordt geleverd zonder sanitair!

Omschrijving BASIS sanitair (ruimte en aantal volgens verkooptekening). Van elke combinatie een omschrijving. Tussenwoningen type C en D: Het leveren en monteren van het volgende sanitair per tussenwoning koop type C en D: 1x Toiletcombinatie, bestaande uit:

1x Wastafelcombinatie, bestaande uit:

- 1x inbouwreservoir Grohe Rapid SL

- 1x wastafel Geberit Econ 60 cm, wit

- 1x bedieningspaneel Grohe Arena, wit

- 1x bekersifon met muurbuis, wit/chroom

- 1x wandcloset Geberit Econ, wit

- 1x wastafelmengkraan Grohe Costa S

- 1x toiletzitting met deksel Geberit Econ, wit

- 1x kunststof planchet 60 cm, wit - 1x spiegel 57 x 60 cm

1x Fonteincombinatie, bestaande uit: - 1x fontein Plieger basic 36 x 26 cm, wit

1x Douchecombinatie, bestaande uit:

- 1x plugbekersifon met muurbuis, chroom

- 1x rvs doucheput

- 1x fonteinkraan Grohe Costa S

- 1x thermostatische douchemengkraan Grohe Costa S - 1x glijstangcombinatie Grohe Tempesta II 90 cm

Eindwoningen type E, F, G en H: Het leveren en monteren van het volgende sanitair per eindwoning koop type E, F, G en H: 2x Toiletcombinatie, bestaande uit:

1x Wastafelcombinatie, bestaande uit:

- 1x inbouwreservoir Grohe Rapid SL

- 1x wastafel Geberit Econ 60 cm, wit

- 1x bedieningspaneel Grohe Arena, wit

- 1x bekersifon met muurbuis, wit/chroom

- 1x wandcloset Geberit Econ, wit

- 1x wastafelmengkraan Grohe Costa S

- 1x toiletzitting met deksel Geberit Econ, wit

- 1x kunststof planchet 60 cm, wit - 1x spiegel 57 x 60 cm

1x Fonteincombinatie, bestaande uit: - 1x fontein Plieger basic 36 x 26 cm, wit

1x Douchecombinatie, bestaande uit:

- 1x plugbekersifon met muurbuis, chroom

- 1x rvs doucheput

- 1x fonteinkraan Grohe Costa S

- 1x douchemengkraan Grohe Costa S - 1x glijstangcombinatie Grohe Tempesta II 90 cm

20


Omschrijving BASIS sanitair (ruimte en aantal volgens verkooptekening). Van elke combinatie een omschrijving. Twee-onder-een-kap woningen type I t/m O, levensloopbestendige woning type P: Het leveren en monteren van het volgende sanitair per twee-onder-een-kap woning koop type I t/m O, levensloopbestendige woning type P: 2x Toiletcombinatie, bestaande uit:

1x Douchecombinatie, bestaande uit:

- 1x inbouwreservoir Grohe Rapid SL

- 1x rvs doucheput

- 1x bedieningspaneel Grohe Arena, wit

- 1x thermostatische douchemengkraan

- 1x wandcloset Geberit Econ, wit

Grohe Grohtherm 1000

- 1x toiletzitting met deksel Geberit Econ, wit

- glijstangcombinatie Grohe Tempesta II 90 cm

1x Fonteincombinatie, bestaande uit:

1x Badcombinatie, bestaande uit

- 1x fontein Plieger basic 36 x 26 cm, wit

(behoudens woningtype I, J en P):

- 1x plugbekersifon met muurbuis, chroom

- 1x ligbad Geberit Renova 180 x 80 cm, wit

- 1x fonteinkraan Grohe Univer

- 1x thermostatische badmengkraan Grohe Grohtherm 1000

1x Wastafelcombinatie, bestaande uit:

- 1x badset Grohe Tempesta II

- 1x wastafel Geberit Econ 60 cm, wit - 1x bekersifon met muurbuis, wit/chroom - 1x wastafelmengkraan Grohe Eurosmart - 1x kunststof planchet 60 cm, wit - 1x spiegel 57 x 60 cm

21


Afwerkstaat, type C t/m O

In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt.

Ruimte

Vloeren

Wanden

Plafonds

Hal

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Meterkast

geen afwerking

geen afwerking

geen afwerking

Toilet (type C t/m D)

vloertegels 30 x 30 cm

wandtegels 20 x 25 cm tot

structuurspuitwerk

Begane grond:

150 cm hoog / structuurspuitwerk Toilet (type E t/m J)

vloertegels 30 x 30 cm

wandtegels 25 x 33 cm tot

structuurspuitwerk

150 cm hoog / structuurspuitwerk Toilet (type K t/m O)

vloertegels 60 x 60 cm

wandtegels 30 x 60 cm, tot

structuurspuitwerk

150 cm hoog / structuurspuitwerk Keuken

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Woonkamer

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Trapkast

afwerkvloer

geen afwerking

geen afwerking

Techniek

afwerkvloer

geen afwerking

geen afwerking

Slaapkamers

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Overloop

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Badkamer (type C t/m D)

vloertegels 30 x 30 cm,

wandtegels 20 x 25 cm tot

structuurspuitwerk

in douchehoek 15 x 15 cm

180 cm hoog, in douchehoek tot

1e verdieping:

210 cm hoog / structuurspuitwerk Badkamer (type E t/m J)

vloertegels 30 x 30 cm,

wandtegels 25 x 33 cm, plafondhoog structuurspuitwerk

in douchehoek 15 x 15 cm Badkamer (type K t/m O)

vloertegels 60 x 60 cm,

wandtegels 30 x 60 cm, plafondhoog structuurspuitwerk

in douchehoek 15 x 15 cm 2e verdieping: Onbenoemde ruimte

afwerkvloer

geen afwerking

dakplaten in het zicht kleur wit

Techniekruimte (type H)

afwerkvloer

geen afwerking

dakplaten in het zicht kleur wit

22


Afwerkstaat, type P

In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt.

Ruimte

Vloeren

Wanden

Plafonds

Hal

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Meterkast

geen afwerking

geen afwerking

geen afwerking

Toilet

vloertegels 60 x 60 cm

wandtegels 30 x 60 cm, tot

structuurspuitwerk

Begane grond:

150 cm hoog / structuurspuitwerk Keuken

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Woonkamer

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Techniek

afwerkvloer

geen afwerking

geen afwerking

Slaapkamers

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Badkamer

vloertegels 60 x 60 cm,

wandtegels 30 x 60 cm, plafondhoog structuurspuitwerk

in douchehoek 15 x 15 cm

23


Kleur- en materiaalstaat exterieur Voorlopige kleur & materialenstaat Oosterhout Wilhelminahaven

24

Element

Materiaal

Kleur

Metselwerk Voegwerk metselwerk

wasserstrich wildverband WF 3 - 4 mm doorgestreken

rood-bruin genuanceerd antraciet

Metselwerk Voegwerk metselwerk

wasserstrich wildverband WF 3 - 4 mm doorgestreken

oranje-bruin genuanceerd antraciet

Metselwerk Voegwerk metselwerk

wasserstrich wildverband WF 3 - 4 mm doorgestreken

zacht geel genuanceerd lichtgrijs

Metselwerk plint + garages Voegwerk plint + garages

wasserstrich wildverband WF 3 - 4 mm doorgestreken

bruin genuanceerd antraciet

Geschilderd metselwerk Voegwerk keimwerk

wasserstrich wildverband WF geschilderd met minerale verf platvol doorgestreken

wit

Dakpannen Overstekken Windveren Klossen + kantplanken

betonpannen sneldek hout geschilderd hout geschilderd hout geschilderd

leigrijs zuiver wit zuiver wit zuiver wit

Hemelwaterafvoeren Mastgoten Daktrim garage

pvc aluminium gecoat aluminium gecoat

leigrijs

Gevelkozijnen Raamprofiel met roedes

hout geschilderd hout geschilderd

zuiver wit steengrijs

Onderdorpels Luifel voordeur

prefab-beton prefab-beton

lichtgrijs lichtgrijs

Voordeuren Garagedeuren

hout geschilderd plaatstaal, verticaal geprofileerd

blauwgrijs blauwgrijs

Lijsten dakkapel Kozijnprofiel dakkapel Raamprofiel met roedes dakkapel Zijwangen dakkapel

hout geschilderd hout geschilderd hout geschilderd rockpanel

zuiver wit zuiver wit steengrijs stofgrijs

Hekwerken / doorvallen Bergingen

staal gecoat verticaal houten rabbatdelen

antraciet grijze kleurstelling


Kanaaldijk Zuid 1 • Postbus 77, 5690 AB Son • T +31 (0)499 48 34 83 • F +31 (0)499 49 65 56 info@huybregts-relou.nl • www.huybregts-relou.nl

Profile for ZeemanVastgoed

Technische Omschrijving 42 woningen  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded