ZEBRA Catalogue 2018

Page 1

Catalogue

ZEBRA MEANS QUALITY


Company Profile


Contents INTRO

1 4

Pot & Sauce Pan / หมอตม & หมอดาม

6

Pan & Wok / กระทะ

12

Kitchen Tools / อุปกรณ ในครัว

18

Tableware / อุปกรณบนโตะอาหาร

24

Catering / อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

28

Food Storage / ภาชนะบรรจุอาหาร

42

Vacuum & Mug / กระติกน้ำสุญญากาศ & ถวย

46

Stainless & Non-Stick / สเตนเลส & นอนสติ๊ก

Ladle, Turner, Knife / กระบวย, ทัพพี, ตะหลิว, มีด

Fork, Spoon, Dish, Bowl, Plate, Basin / ชอน, สอม, ถวยน้ำจิ้ม, จาน, ชาม, ชามซุป Coaster, Glass Cover, Jug, Tea Pot, Kettle, Cooler, Noodle Pot, Coffee Pot, Steamer, Indian Pan, Stock Pot, Food Warmer, Food Pan, Shabu Pan, Mongolian Hot Pot, Tray, Wash Basin, Mixing Bowl, Rice Serving Bowl, Filter Pot / จานรองแกว, ฝาปดแกว, เหยือก, กาน้ำชา, กาน้ำ, คูลเลอร, หมอกวยเตี๋ยว, หมอกาแฟ, ซึ้ง, หมอแขก, หมอสตูว, อางอุน, อางอาหาร, หมอชาบู, หมอสุกี้, กาละมัง, ชามผสม, โถขาว, หมอกรองอเนกประสงค Food Carrier, Lunch Box, Food Storage Airtight, Loop Handle Pot, Water Bowl / ปนโต, กลองขาว, หมอหิ้ว, กลองถนอมอาหาร, ขันน้ำ Vacuum Flask, Vacuum Mug, Vacuum Jug, Mug, Cup / กระติกน้ำสุญญากาศ, ถวยน้ำสุญญากาศ, กระติกน้ำรอนสุญญากาศ, ถวยน้ำ, กระปองน้ำ

50


ZEBRA Thail

นายเสถียร ยังวาณิช ไดเริ่มกอตั้ง หางหุนสวนจำกัด ชุมศิลปอุตสาหกรรม รับจางผลิตตูแชเย็นและเครื1องครัวสเตนเลสสตีล

ไดรับรางวัล “ผูสงออกยอดเยี่ยม” ประเภทอุตสาหกรรม สงออกที่บุกเบิกและขยายตลาดใหมป 2529 และ 2530 และประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคนิคการผลิต และการตลาดสูง ในป 2531

MR.SATIEN YOUNGVANICH FOUNDED “SHOOM SILP INDUSTRIES LIMITED PARTNERSHIP”, PRODUCING AND WELDING COMMERCIAL STAINLESS STEEL FREEZER AND KITCHENWARE.

WE RECEIVED THE BEST EXPORTER AWARDS FOR 3 CONSECUTIVE YEARS: IN 1986, 1987 FOR THE BEST EXPORT INDUSTRY AND EXPANSION INTO THE NEW MARKET, AND FOR INDUSTRY HIGH-TEC PRODUCTION INDUSTRY AND MARKETING IN 1988.

พ.ศ. 2509 (1966) พ.ศ. 2511 (1968)

พ.ศ. 2529-2531 (1986-1988) พ.ศ. 2539 (1996)

ผลิตชอนสเตนเลส ขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย จากเศษสเตนเลส และจดทะเบียนเครื1องหมายการคา “ตราหัวมาลาย” THE VERY FIRST EVER MADE STAINLESS STEEL SPOON IN THAILAND WAS PRODUCED FROM LEFTOVER PARTS AND WAS REGISTERED UNDER THE BRAND OF ”ZEBRA THAILAND”.

แปรสภาพเปน บริษัทมหาชนชื1อวา บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) โดยเพิ่มฐานกำลังการผลิตดวยการกอสรางโรงงาน แหงใหม อยูที่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง WITH THE NEW EXPANSION, “SATIEN STAINLESS STEEL PUBLIC COMPANY LIMITE” WAS FORMED. FOLLOWING BY THE ADDITIONAL PRODUCTION FACTORY PLANT BASED IN NIKHOMPHATTHANA, RAYONG PROVINCE.


and Timeline

สงออกครบทั้ง 6 ทวีป: เอเชีย ตะวันออกกลาง ออสเตรเรีย ยุโรป อเมริกา และ แอฟริกา

รางวัลผูประกอบการธุรกิจดีเดนประเภทรางวัล แบรนดไทยยอดเยี่ยมและไดรับเกียรติบัตรโครงการ โรงงานสีขาวระดับ 2 จากสวัสดิการคุมครองแรงงาน

WE HAVE FULLY EXPORTED INTO INTERNATIONAL SCALE OF 6 CONTINENTS INCLUDING, ASIA, MIDDLE EAST, AUSTRALIA EUROPE, AMERICA AND AFRICA.

RECEIVED PRIME MINISTER’S BUSINESS ENTERPRISE AWARD FOR BEST THAI BRAND AND CERTIFIED FOR THE 2nd LEVEL OF “DRUG FREE WORKPLACE” FROM LABOUR PROTECTION AND WELFARE DEPARTMENT.

พ.ศ. 2557 (2014) พ.ศ. 2552 (2009) พ.ศ. 2554 (2011)

รางวัล Best of the Best เนื1องในโอกาส ครบรอบ 20 ป ของโครงการ Prime Minister’s Export Award ประเภทบริษัทที่ ใชตราสินคาของตนเอง (Thai Owned Brand) IN THE 20th ANNIVERSARY OF THE PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD, WE HAVE BEEN NOMINATED FOR “BEST OF THE BEST” AWARD UNDER THE CATEGORY OF THAILAND OWED BAND.Estio

5

เอสติโอ

162381 162382 162383 162384

168227 168228

3

Layers Capsule Base

*Option - ฝาแกวกรุณาติดตอ / for Glass Lid please contact

Suitable for all kind of stove GAS

รหัส / Code 162381 162382 162383 162384 168227 168228

ชื1อสินคา / Product

หมอหุงตม / Sauce Pot - Estio Pro II

หมอดาม / Sauce Pan - Estio Pro II

export@zebra-head.com

ขนาด / Dimension (cm) 18 20 22 24 16 18

H 11 12 14 15 9 11

ELE

CER

ความจุ / Capacity (L) 2.5 3.5 4.5 6.2 1.7 2.5

MAG


The majorit y of ZEBRA Products are stainless steel 304 which widely accepted in the world class cuisine


Pot &หมSauce Pan อตม และ หมอดาม


Pot & Sauce Pan

หมอตม & หมอดาม

Stainless Steel 3 Ply

ขอ

บเท

160441 160442 160443 160444

รหัส / Code 160441 160442 160443 160444 166337

ชื1อสินคา / Product

หมอตม 3 ชั้น ไวทาลักซ / Sauce Pot 3 ply - Vitalux หมอดาม 3 ชั้น ไวทาลักซ / Sauce Pan 3 ply - Vitalux

rim

8

/Flared

166337

ขนาด / Dimension (cm) 18 20 22 24 18

H 10.7 21 13.4 14.7 16

ความจุ / Capacity (L) 2.3 3 4 5.4 2.3


Pot & Sauce Pan

หมอตม & หมอดาม

Capsule Base หมอหุงตม วิสดอม อินฟนิตี้ / Sauce Pot - Wisdom Infinity รหัส / Code 162081 162082 162083 162084

ขนาด / Dimension (cm) 18 20 22 24

ความจุ / Capacity (L)

H 11.3

2.5 3.5 4.5 6.2

12.5 13.5 15.1

หมอดาม วิสดอม อินฟนิตี้ / Sauce Pan - Wisdom Infinity รหัส / Code 168134

ขนาด / Dimension (cm) 16

H 10.1

ความจุ / Capacity (L) 1.8

พักฝาหมอได With Lid Holder

ขอบมีบากันน้ำลน Wider wing avoid overflowing

9


10

Pot & Sauce Pan

หมอตม & หมอดาม

Standard Stainless Steel

พักฝาหมอได With Lid Holder

หมอหุงตม ทรงสูง พรอมชั้นนึ่ง วิสดอมเวอตี้ / Extra High Sauce Pot with Steamer - Wisdom Worthy รหัส / Code 163616

ขนาด / Dimension (cm) 22

H 16

160372 160373 160374 160375 160376 160377 160378 160379

ขนาด / Dimension (cm) 16 18 20 22 24 26 28 30

ขอบมีบากันน้ำลน Wider wing avoid overflowing

หมอหุงตม เมอรรี่ / Sauce Pot - Merry

ความจุ / Capacity (L)

5.5

รหัส / Code

ขนาด / Dimension (cm)

H 15.6

18 20 22 24 26 28 30

160510 160511 160512 160513 160514 160515 160517

16.7 18.8 20.2 21.5 22.6 23.7

ความจุ / Capacity (L) 2.5 3.5 4.5 6.2 7.5 9.5 12

ขอบมีบากันน้ำลน Wider wing avoid overflowing

หมอหุงตม แครี่ / Sauce Pot - Carry รหัส / Code

ขอบมีบากันน้ำลน Wider wing avoid overflowing

H 14.6 16.2 17.5 18.8 20.6 20.8 22.2 23.5

ความจุ / Capacity (L) 1.7 2.5 3.5 4.5 6 7.5 9.5 12

ขอบมีบากันน้ำลน Wider wing avoid overflowing

หมอดาม แครี่ / Sauce Pan - Carry รหัส / Code 166371 166372 166373

ขนาด / Dimension (cm) 14 16 18

L 32 34.2 36.2

H 13 14.5 16.2

ความจุ / Capacity (L) 1.1 1.7 2.5


Pot & Sauce Pan

หมอตม & หมอดาม

ทรงสูงพิเศษ Extra High

160312

รหัส / Code

ชื1อสินคา / Product

160312 166665

หมอหุงตม ซีซาร ทรงสูง ฝาแกว / Sauce Pot H with glass lid - Cesar Classic หมอดาม ซีซาร ฝาแกว / Sauce Pan with glass lid - Cesar Classic

166665

ขนาด / Dimension (cm)

20 16

H 15 9.6

ความจุ / Capacity (L)

4 1.8

166307 166308

รหัส / Code 166307 166308

ชื1อสินคา / Product หมอดามญี่ปุน / Japanese Sauce Pan

ขนาด / Dimension (cm)

16 18

H 13 13

ความจุ / Capacity (L)

1.5 2

11


Pan & Wok กระทะ


Pan & Wok

13

กระทะ

Stainless Steel 5 Ply, 3 Ply

176201 176202

รหัส / Code 176201 176202 176395

ช�อสินคา / Product กระทะจีน 5 ชั้น พรอมฝา + ชั้นนึ่ง / Chinese Wok 5 ply with Lid + Steaming Plate กระทะจีน ไวทาลักซ 3 ชั้น ดามหูเบกาไลท / Chinese Wok 3 ply Bakelite Handle - Vitalux

เสนผานศูนยกลาง / Diameter (cm) 38 42 34

ขนาด / Dimension (cm) L 48 52.5 60

H 10 11.5 11.8


14

Pot & Sauce Pan

กระทะ

Stainless Steel 3 Ply

176398

176397

176390 176392

รหัส / Code 176398 176397 176390 176392

ชื1อสินคา / Product กระทะจีนสเตนเลส 3 ชั้น ไวทาลักซ / Chinese Wok 3 ply - Vitalux กระทะจีนสเตนเลส 3 ชัน้ พรอมฝา ไวทาลักซ / Chinese Wok 3 ply with lid - Vitalux กระทะจีน 3 ชั้น ดามไมสัก ไวทาลักซ / Teak Wood Handle 3 ply Wok - Vitalux

เสนผานศูนยกลาง / Diameter (cm) ขนาด / Dimension (cm) ความจุ / Capacity (L)

38 38 30 34

L 51

H 11.5

51 55.5 56

23.3 8 8.5

7.5 7.5 4 5


Pan & Wok

15

กระทะ

Non-Stick

เคลือบผิวระดับ 6 ดาว คุณภาพระดับ สารเคลือบผิวล�น 5 ชั้น จากสหรัฐอเมริกา Best - Outstanding Scratch Resistance ปองกันการขีดขวนดีเยี่ยมยิ่งขึ้น ทนไมบิดงอดวยความหนา 3.3 มม. เสริมแผนกระจายความรอน IH ใชไดกับทุกเตา

Top Coating Pad Design Diamond Reinforce Top-coat Reinforce Mid-coat Ceramic Reinforce Primer

Top Coating Mid Coating Primer Coating

He

at

Aluminium 3.3 mm

In d u c

ti o n

กระทะนอนสติ๊ก แพลทตินั่ม พลัส IH / Non-Stick Fry Pan - Platinum Plus IH

แผนกระจายความรอน

รหัส / Code

เสนผานศูนยกลาง / Diameter (cm)

ขนาด / Dimension (cm)

174650 174652 174653 174654 174655 ลึก 174657 174659

20 24 26 28 30

L 39 45 47 49 51

H 6 6 6.5 7 7.5

24 28

45 49

7 9


16

Pot & Sauce Pan

กระทะ

เคลือบผิวระดับ 5 ดาว คุณภาพระดับ สารเคลือบผิวล�น 4 ชั้น จากสหรัฐอเมริกา Better - Excellent Durability ปองกันการขีดขวนดีเยี่ยม ทนไมบิดงอดวยความหนา 3 มม. เสริมแผนกระจายความรอน IH ใชไดกับทุกเตา Marble Design

Topcoat Marble Reinforced midcoat Ceramic Reinforced Primer

กระทะนอนสติ๊ก แพลทตินั่ม เชฟ พลัส IH (Marble) / Non-Stick Fry Pan - Platinum Chef Plus IH เสริมแผนกระจายความรอน Induction Heat

รหัส / Code 174844 174845 174846 ลึก 174855 174856

เสนผานศูนยกลาง / Diameter (cm)

แผนกระจายความรอน

ขนาด / Dimension (cm)

24 26 28

L 44 46 48

H 5.5 6 6

26 28

46 47.5

8 8


Pan & Wok

17

กระทะ

eat

เคลือบผิวระดับ 2 ดาว คุณภาพระดับ สารเคลือบผิวล�นจากสหรัฐอเมริกา Good - Occasional use, Easy cook and clean ปองกันการขีดขวนไดดี ทนไมบิดงอดวยความหนา 2.2 มม. และ เสริมแผนกระจายความรอน IH ใชไดกับทุกเตา *มีในเฉพาะบางรุน

i In d u ct

on

H

Topcoat

Ceramic Reinforced Primer

กระทะนอนสติ๊ก เจมินี่ / Non-Stick Fry Pan - Gemini

แผนกระจายความรอน

ขนาด / Dimension (cm)

รหัส / Code

เสนผานศูนยกลาง / Diameter (cm)

174560 174566 174514 174516 ลึก / Deep 174525 174527 174569 ปง-ยาง / Grill Pan 174435 174437 174444

24 28 24 28

L 44 50 44 47.7

H 5.6 7.5 5.6 6.1

26 30 32

47 52.5 52.5

7.5 9 9

24 28 28

45 50 50

4 4 4.5

*รุนธรรมดาเหมาะกับ เตาอิเล็กทริก และเตาแกส

Electric/Gas


Kitchen Tools อุปกรณในครัว


Kitchen Tools

19

อุปกรณในครัว

Standard Stainless Steel 1

2

3

4

5

6

ไมสัก Teak wood

รุน / Series : ดามไมสัก / Teak Wood Handle รหัส / Code

ชื1อสินคา / Product

1 104310 2 104311 3 105310

ตะหลิว กลาง / Turner (M) ตะหลิว ใหญ / Turner (L) กระบวย 4" / Chinese Ladle 4"

105207

รหัส / Code 105207 105219 105408 105406 105223

105219

ขนาด / Dimension (cm)

รหัส / Code

ชื1อสินคา / Product

W 10.5 12.1 9.7

4 105313 5 105323 6 105315

กระบวย 5" / Chinese Ladle 5" กระบวย 5.5" / Chinese Ladle 5.5" กระบวย 6" / Chinese Ladle 6"

L 40.1 51.3 39.6

105408

ชื1อสินคา / Product กระบวย 3.2" ดามดำ / Chinese Ladle 3.2" - Bakelite Handle กระบวยโปรง 3" ดามดำ / Slot Skimmer 3" - Bakelite Handle กระบวย 3" ดามไนลอน / Chinese Ladle 3" - Nylon Handle กระบวย 2.2" ดามไนลอน / Chinese Ladle 2.2" - Nylon Handle กระบวยโปรง 2.2" ดามไนลอน / Slot Skimmer 2.2" - Nylon Handle

ขนาด / Dimension (cm) W 13 14 15.2

105406

L 48 52 51.7

105223

ขนาด / Dimension (cm) W 8 7.3 7.3 5.9 5.9

L 29 27 25.6 4.9 4.9


20

Kitchen Tools

อุปกรณในครัว

1 6 12

14

15

9

2

รุน / Series : โฟกัส / Focus รหัส / Code ชื1อสินคา / Product 1 2 3 4

102107 103003 103008 103010

ขนาด / Dimension (cm)

ทัพพีแขก / Rice Ladle - Bakelite Handle W 7.3 ทัพพี เล็ก / Ladle (S) 7 ทัพพี ใหญ / Ladle (L) 7.9 ทัพพีดามยาว / Long - Handled Ladle 7

L 28 29 31 35

รหัส / Code 5 6 7 8

103110 104008 104108 104110

ชื1อสินคา / Product

ขนาด / Dimension (cm)

W 7.2 ทัพพีโปรง / Slotted Ladle 9.3 ตะหลิว เล็ก / Turner (S) 9.5 ตะหลิวดามยาว / Long - Handled Turner 9.7 ตะหลิว ไนลอน/ Nylon Turner

L 35 30.2 35.5 37.5


Kitchen Tools 1

6

7

12

รุน / Series : โฟกัส / Focus รหัส / Code ชื1อสินคา / Product 9 10 11 12

104111 104210 104211 105233

2

3

8

13

14

ขนาด / Dimension (cm)

ตะหลิวโปรง ไนลอน/ Slot Nylon Turner W 9.7 ตะหลิว กลาง / Turner (M) 10.5 ตะหลิว ใหญ / Turner (L) 12.1 กระบวย 3.5" / Chinese Ladle 3.5" 8.8

4

9

L 37.5 39.5 46 34.5

13 14 15 16

5

10

15

รหัส / Code 105210 105225 105314 105215

21

อุปกรณในครัว

ชื1อสินคา / Product

11

16

ขนาด / Dimension (cm)

W 10 กระบวย 4" / Chinese Ladle 4" กระบวยโปรง 4.5" / Slot Skimmer 4.5" 11.4 13 กระบวย 5" / Chinese Ladle 5" 15.3 กระบวย Focus 6" / Chinese Ladle 6"

L 36.5 36.5 48.5 52


22

Kitchen Tools

อุปกรณในครัว

รุน / Series : เชฟ / Chef รหัส / Code 1

4

2

3

5

6

1 2 3 4 5 6

100290 100291 100292 100222 100223 100224

ชื1อสินคา / Product มีดอเนกประสงค 4" / Paring Knife 4" มีดอเนกประสงค 5" / Paring Knife 5" มีดอเนกประสงค 4.5" / Paring Knife 4.5" มีดครัว 6" / Knife 6" มีดครัว 7" / Knife 7" มีดครัว 8" / Knife 8"

รุน / Series : เชฟ / Chef รหัส / Code ชื1อสินคา / Product 7

8

10

9

11

7 8 9 10 11

100240 100250 100254 100260 100261

มีดซูชิ 6" / Sushi Knife 6" มีดหั่นผัก 6.5" / Vegetable Knife 6.5"

ขนาด / Dimension (cm) W 2.2 2.7 2.4 4 4.3 4.5

L 20.2 22.7 20.4 27 29.5 32

ขนาด / Dimension (cm)

W 4.4 4.7 มีดหั่นปลายเฉียง 6.5" / Japanese Cleaver Knife 6.5" 4.5 มีดสับ 6.5" / Chopper Knife 6.5" 7.3 มีดสับ 7.5" / Chopper Knife 7.5" 6

L 26 29 28 29 32


Kitchen Tools

4

2

23

อุปกรณในครัว

1

3

5

รุน / Series : โปร II / Pro II รหัส / Code ชื1อสินคา / Product 1 2 3 4 5

100304 100249 100269 100235 100270

ขนาด / Dimension (cm)

มีดอเนกประสงค 4.5" / Paring Knife 4.5" W 1.9 4.8 มีดซูชิ 7" / Sushi Knife 7" 7.7 มีดสับ 7" / Chopper Knife 7" 4.6 มีดครัว 7.5" / Chef Knife 7.5" 2.9 มีดแลเนื้อ 7.5"/ Slicer Knife 7.5"

L 22.5 30.5 30.4 32 30.4

100500 รุน / Series : โปร II / Pro II รหัส / Code ชื1อสินคา / Product 100500

ที่ลับมีด / Sharpener

ขนาด / Dimension (cm) W 5.1

H 6.5

L 19.8


Tableware อุปกรณบนโตะอาหาร


Tableware

25

อุปกรณบนโตะอาหาร

Standard Stainless Steel

รหัส / Code 100100 100000 100002 100091 100181 100110

รหัส / Code 198006 100009

Classic 198006

หยดน้ำ

100009

ลีลาวดี

100030

100030

100100

100000

100002

100091

100181

100110

ชื1อสินคา / Product

ขนาด / Dimension (cm)

W 3.6 L 11.5 ชอนหัวมาลาย เล็ก / Chinese Spoon (S) 4.2 13 ชอนหัวมาลาย ใหญ / Chinese Spoon (L) 4.5 14.5 ชอนหัวมาลาย จัมโบ / Chinese Spoon - Jumbo 4.3 15.5 ชอนราเมน / Ramen Spoon 3.3 10.4 ชอนเล็ก การตูน / Kiddy Spoon 2.7 13.2 ชอนกาแฟ 1.0 มม. / Coffee Spoon 1.0 mm.

ชื1อสินคา / Product

ขนาด / Dimension (cm)

ชอน + สอม 2.0 มม. คลาสสิค W 3.7, 2.5 L 18.3 / Fork & Spoon 2.0 mm. - Classic ชอน + สอม ลาย 1.0 มม. หยดน้ำ 4.2, 2.6 18.5 / Fork & Spoon 1.0 mm. - Yod Nam ชอน + สอม 1.2 มม. ลีลาวดี 2.6, 4.2 18.5 / Fork & Spoon 1.2 mm. - Leelawadee


26

Tableware

อุปกรณบนโตะอาหาร

224109 124110 224111

222010 222110

รหัส / Code 222010 222110 224109 124110 224111

ขนาด / Dimension (cm)

ชื1อสินคา / Product

H 2.2

10 10 9 10 11

ถวยน้ำจิ้ม - ลึก เมจิก ไฮโครม / Seasoning Dish - Magic Hi-Cr ถวยขนม ไฮโครม / Bowl Hi-Cr

1.8 3.6 4 4.5

120020 120023

รหัส / Code 120020 120023 121036 121041

121036 121041

ชื1อสินคา / Product จานลึก 8” / Deep Plate 8” จานลึก 9” / Deep Plate 9” จานเปล 14” / Oval Plate 14” จานเปล 16” / Oval Plate 16”

ขนาด / Dimension (cm)

H 2.5

20.3 22.9

W 23.7

L 35.5

27.3

40.5

2.8 2.6 2.8


Tableware

27

อุปกรณบนโตะอาหาร

136013 136014

136016 136020

รหัส / Code 136013 136014 136016 136020

ขนาด / Dimension (cm)

ชื1อสินคา / Product

H 6.7

19 21 16 20

ชามกวยเตี๋ยว / Noodle Bowl ชามสเตนเลส / Basin

6.7 4.7 5.5

ความจุ / Capacity (L) 1 1.2 0.55 0.95

ชามซุป / Soup Bowl รหัส / Code 123012 123014 123016 123018 123020 123022

ขนาด / Dimension (cm) 12 14 16 18 20 22

H 5 5.8 6.5 7 8 9

ความจุ / Capacity (L) 0.4 0.6 0.9 1.3 1.6 2.2


Catering อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร


Catering

29

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

Standard 304

120226 120957

113404 113407

115011 115012 รหัส / Code 120226 120957 115011 115012 113404 113407 113411 113412

ช�อสินคา / Product จานรองแกว / Coaster ฝาครอบแกว / Glass Cover เหยือกน้ำ 11 ซม. / Water Jug 11 cm. เหยือกน้ำ 11 ซม. มีฝา / Water Jug 11 cm. W/Lid กาน้ำชาแถมที่กรองชา พรีมา / Tea Pot With Filter - Prima กาน้ำชา ไมมีขา / Tea Pot

113411 113412 ขนาด / Dimension (cm) 9.5 8.3 11 11 W 10.5 11 13 13

H

1 3.2 21.5 21.5 18 16 20 23

ความจุ / Capacity (L) 1.9 1.9 1 1.5 2 2.5


30

Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

ไมมีนกหวีด 113301

รหัส / Code 113301 113518 113520 113522 113550 113513 113515 113517 113524 113431 113432

มีนกหวีด 113518 113520 113522 113550

มีนกหวีด 113513 113515 113517

มีนกหวีด 113524

ไมมีนกหวีด 113431 113432

ขนาด / Dimension (cm)

ช�อสินคา / Product กาน้ำ คลาสสิก / Kettle - Classic กาน้ำนกหวีด คลาสสิก / Whistling Kettle - Classic

กาน้ำนกหวีด เซ็นจูรี่ / Whistling Kettle - Century กาน้ำนกหวีด สมารท / Whistling Kettle - Smart กาน้ำ พรีมา / Kettle - Prima

W 13 18.5 19.5 22 26.5 18.5 20 22 20.5 10.5 11

L 18.5 27.5 28.5 31 35 25.9 29 30.7 24 22 22

ความจุ / Capacity (L) H 13.5 13.5 19 21 23 18 20.4 21.2 18.5 14.2 15.3

0.8 2.5 3.5 4.5 7.5 3 4.5 5.5 3.5 1 1.5


Catering

31

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

114414 114415 114416

114465

ควบคุมอุณหภูมิ ตามความตองการ

รหัส / Code 114414 114415 114416 114465

ช�อสินคา / Product ถังตมน้ำไฟฟา / Electric Urn - Advance III ถังตมน้ำไฟฟา / Electric Urn - Prima

ขนาด / Dimension (cm) 26 28 30 30

H 40.5 43 45.6 45.6

ความจุ / Capacity (L) 14.5 18 22.5 22.5


32

Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

114022 114024 114026 114028 114030

รหัส / Code 114022 114024 114026 114028 114030 114081 114082 114083 114084 114085

ช�อสินคา / Product

คูลเลอร สแตนดารด / Cooler - Standard

คูลเลอร พรีมา ทู / Cooler - Prima II

114081 114082 114083 114084 114085

ขนาด / Dimension (cm) 22 24 26 28 30 22 24 26 28 30

H 35.5 38 40.5 43.2 45.5 35.5 38 40.5 43.2 45.5

ความจุ / Capacity (L) 9 11.7 14.5 18.5 22.5 9 11.7 14.5 18.5 22.5


Catering

2 หัวจาย 214045 214050

214036 214040

รหัส / Code 214036 214040 214045 214050

ช�อสินคา / Product คูลเลอร เชฟ / Cooler - Chef คูลเลอร เชฟ 2 หัวจาย / Cooler with 2 faucets - Chef

33

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

ขนาด / Dimension (cm) 36 40 45 50

H 59 61 66 67

ความจุ / Capacity (L) 36 47 68 94


34

Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

Better Grip

Stronger Rim

Solve leaking Problem

Roll Edge

Thicker & Durable

Smooth Laser Welding

หมอกวยเตี๋ยว / Noodle Pot รหัส / Code

ขนาด / Dimension (cm)

272361 272401 272451 272500

36 40 45 50

H 36 39 44 50

36 48 69 95

36 40 45 50

36 39 44 50

36 48 69 95

36 40 45 50 36 40 45 50

36 39 44 50 36 39 44 50

36 48 69 95 36 48 69 95

272362 272402 272452 272501

1 ชอง No divider

ชอง 2divisions

272364 272404 272454 272502

องโคง 2 ชdivisions

272363 272403 272453 272503

องโคง 3 ชdivisions

(Curve)

(Curve)

ความจุ / Capacity (L)

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยเพราะผานการวิเคราะหตรวจสอบโดย ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ (MTEC) กรมวิทยาศาสตรและบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและรับรองโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


Catering

35

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

105711

105701

105710

เกี่ยวขอบได Handle with hook

272638

272636 รหัส / Code 105711 105710 105701 272636 272638

ช�อสินคา / Product ตะกรอลวกดามสั้น / Shot-Handled Noodle Basket Strainer ตะกรอลวกดามยาว / Long-Handled Noodle Basket Strainer - II ตะกรอลวกดามยาว / Long-Handled Noodle Basket Strainer - II หมอกาแฟ เชฟ 2 ชอง ฝา 2 ชอง / Coffee Pot with Divider, 2 hole lid - Chef หมอกาแฟ เชฟ 2 ชอง ฝา 3 ชอง / Coffee Pot with Divider, 3 hole lid - Chef

ขนาด / Dimension (cm) W 10 10 11 36 36

L 33 52 53 H 36 36

ความจุ / Capacity (L) 36 36


36

Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

164426 164428 164430 164432 164436 164440

164350

ซึ้งสเตนเลสสตีล ตราหัวมาลาย ฝาโคงสูง ชั้นนึ่งมีรองระบายน้ำดานขางทุกชั้นเพ�อใหน้ำหยดสูชั้นลาง ไมหยดบนอาหาร ชวยใหอาหารสุกนุมถึงเนื้อใน Dom lid and Steamer Trays with side drainer prevent water dripping into food.

รหัส / Code 164350 164426 164428 164430 164432 164436 164440

ช�อสินคา / Product ชุดซึ้ง 3 ชั้น / Steamer Set 3 pcs. - Cheffy

ชุดซึ้ง 4 ชั้น / Steamer Set 4 pcs. - Classic

ขนาด / Dimension (cm) 30 26 28 30 32 36 40

H 31 38 41 43.5 47.1 52 56.5


Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

หมอแขก / Indian Pan รหัส / Code 170014 170016 170018 170020 170022 170024 170026 170028 170030 170032

ขนาด / Dimension (cm) 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ความจุ / Capacity (L) 1.2 1.8 2.5 3.4 4.5 5.5 7.4 9.2 11 13.5

หมอสตูวเชฟฟ / Stock Pot - Cheffy รหัส / Code 171076 171078 171800 171820 171037 171090

ขนาด / Dimension (cm) 26 28 30 32 36 40

H 26 28 30 32 36 40

ความจุ / Capacity (L) 13.8 17.2 22.3 25.7 36.6 50.2

37


38

Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

ฝาตั้งได

140250

140000

*Option - เพิ่มฮีทเตอรชุดอางอุนอาหาร 230 วัตต กรุณาติดตอ / for the additional Food Warmer Heater 230 w. please contact

ตื้น 141132 141150 ลึก 141232 141250

141035 141040 141045 รหัส / Code 140250 140000 141035 141040 141045 141132 141150 141232 141250

ช�อสินคา / Product ชุดอางอุนอาหารใหญ พรีมา / Food Warmer Set - Prima ชุดอางอุนอาหารใหญ สมารท / Food Warmer Set - Smart อางอาหาร / Food Pan

อางอุนอาหาร / Food Warmer

export@zebra-head.com

ขนาด / Dimension (cm) W 50 50 24 27.5 31 ตื้น 26 ตื้น 32 ลึก 26 ลึก 32

L 62 52.5 35 40 45 32 50 32 50

ความจุ / Capacity (L) H 27 27 6.2 8 8.8 6.5 6.5 10.3 10.3

8 8 4 6.5 10 3.5 8 5 13


Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

142631

142320 มีฝาปดปลอง เม�อใชแอลกอฮอล 142342 142343

142601

รหัส / Code 142601 142631 142320 142342 142343

ช�อสินคา / Product ชาบู ฝาแกว / Shabu Pan Glass Lid ชาบู 2 ชอง ฝาแกว เอ็กซตรา / Shabu Pan with divider, Glass Lid - Extra หมอสุกี้แอลกอฮอล มีปลอง / Mongolian Hot Pot (Wax) หมอสุกี้ สองประสงค NB / Mongolian Hot Pot (Wax) Charcoal, NB

ขนาด / Dimension (cm) 24 26 20 24 26

H 7.8 10 17 20 20.5

ความจุ / Capacity (L) 3 3.5 1.2 2.2 2.8

39


40

Catering

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

ถาดกลม / Round Tray

ถาดเหลี่ยม / Rectangular Tray รหัส / Code

ขนาด / Size (inch)

130025 130030 130036 130041 130046

10" 12" 14" 16" 18"

ขนาด / Dimension (cm) W 21 25 29 32.7 36.7

L 28.5 34 39 44 49.8

H 2 2.3 2.5 2.5 2.8

รหัส / Code

ขนาด / Size (inch)

131025 131030 131036 131041 131046 131050

10" 12" 14" 16" 18" 20"

ขนาด / Dimension (cm) W 25.5 30.5 35.6 40.6 45.7 50.8

H 2.3 2.7 3 3.4 3.9 4.2

กาละมัง / Wash Basin รหัส / Code ถาดลึก / Deep Tray รหัส / Code

ขนาด / Size (inch)

119021 119023 119025

7” 9" 10"

ขนาด / Dimension (cm) W 19.7 22.9 25.6

H 3.4 2.8 4.5

136036 136040 136050 136055 136060 136070

ขนาด / Dimension (cm) 36 40 50 55 60 70

H 11 12.5 14 15 16 18.5

ความจุ / Capacity (L) 6.8 10.1 16 23 31 48


Catering

41

อุปกรณจัดเลี้ยง รานอาหาร

เหลี่ยม 132040 กลม 132031 132039

ชามผสมแปง / Mixing Bowl รหัส / Code 135015 135018 135021 135024 135027 135030 135033 135036 135040 135045 135050

รหัส / Code 132031 132039 132040 144020 144022 151101

ขนาด / Dimension (cm) 15 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50

ความจุ / Capacity (L)

H 6.5 7.5 8.5 9.5 11 12 13 14 16 17.5 19.5

0.7 1.2 2 3.2 4.2 5.8 7.7 10.3 14.5 19.6 24

ช�อสินคา / Product ถาดหลุมกลม / Round Compartment Tray - Wisdom ถาดหลุม 6 ชอง / 6-Compartment Tray โถขาว / Rice Serving Bowl หมอกรองเอนกประสงค ปากเท / Filter Pot W/Spout

144020 144022

151101

ขนาด / Dimension (cm) 30 35 W 29.8 L 39.7 20 22 12

H 3 3.3 2.5 11.5 12.5 17

ความจุ / Capacity (L) 1.9 2.5 1


Food Storage ภาชนะบรรจุอาหาร


Food storage

43

ภาชนะบรรจุอาหาร

Standard Stainless Steel Airtight

150273 150283 150293

150247 150248

Airtight

150151 150131 150130

150152

รหัส / Code 150273 150283 150293 150247 150248 150152 150151 150131 150130

ชื1อสินคา / Product ปนโต ล็อค / Food Carrier - Lock ปนโต สมารท ล็อค / Food Carrier - Smart Lock ปนโต 3 ชั้น แถมกลองถนอมอาหารแอรไทด II / Food Carrier Buddy 14x3 W/Foc Food Storage ปนโต 3 ชั้น แถมชั้นเครื1องเคียง / Food Carrier Buddy 14x3 W/Foc Half Tray ปนโต 3 ชั้น แถมชั้นเครื1องเคียง / Food Carrier Buddy 12x3 W/Foc Half Tray ปนโต 2 ชั้น แถมชั้นเครื1องเคียง / Food Carrier Buddy 12x2 W/Foc Half Tray

ขนาด / Dimension (cm) 14 16 18 14 14 14 14 12 12

H 24.9 26.4 28.4 28 35 34 29 25 22

ชั้น / Tier 3 3 3 3 4 3 3 3 2


44

Food storage

ภาชนะบรรจุอาหาร

ปนโต / Food Carrier รหัส / Code 150102 150122 150142 150162 150103 150123 150143 150163 150124 150144 150164 150145 150165

ขนาด / Dimension (cm)

ชั้น / Tier

H 15.5

10 12 14 16 10 12 14 16 12 14 16 14 16

17 19.1 20.5 20.1 22.2 25.1 26.6 27.4 31.1 33 37.1 39.4

2

3

4 5

Auto Lock

151612 151614 151616 151626

152016

รหัส / Code 152016 151612 151614 151616 151626

ชื1อสินคา / Product กลองขาว / Lunch Box หมอหิ้ว ออโตล็อค / Loop Handle Pot - Auto Lock (ชั้นลึกพิเศษ / Deeper Tray)

ขนาด / Dimension (cm) W 12.5 L 16 12 14 16 16

H 5.8 12 14 16 16

ความจุ / Capacity (L) 0.78 1.4 2 3 3


Food storage

ภาชนะบรรจุอาหาร

152042

152312 152314

111012 111014 111016 111018

110430

รหัส / Code 152312 152314 152042 110430 111012 111014 111016 111018

ชื1อสินคา / Product กลองขาวกลม พรอมชั้นแบง / Round Lunch Box W/Inner Tray กลองขาว 2 ชั้น สมารทล็อค ทู / 2 Tier Oval Lunch Box - Smart Lock II กลองถนอมอาหาร ฝาสีขาว 2 ชั้น แอรไทด II / 2 Tier Food Storage - Airtight II (White Color Lid)

ขันน้ำ / Water Bowl

ขนาด / Dimension (cm) 12 14 W 12.5 L 16 12 12 14 16 18

H 7

ความจุ / Capacity (L)

8 14.6 7.5

0.7 1.1 0.78 0.7

5 5.6 6.6 7

0.5 0.8 1.2 1.6

45


Vacuum & Mug

กระติกสุญญากาศ & ถวย


Vacuum & Mug

กระติกสุญญากาศ & ถวย

Standard Stainless Steel

112972

112955 112956 112957 112958

รหัส / Code 112955 112956 112957 112958 112972 112926

ชื1อสินคา / Product

กระบอกน้ำสุญญากาศ พรีมาทู / Vacuum Flask - Prima II ถวยน้ำสุญญากาศ เคริฟ / Vacuum Mug - Curve (สีคอฟฟบราวน น้ำตาล แดง) / (Coffee-Brown Brown Red) ถวยน้ำสุญญากาศ เซ็นจูรี่ / Vacuum Mug - Century (เทา ขาว น้ำตาล บรอนซ) / (Gray White Brown Bronze)

112926

ขนาด / Dimension (cm)

ความจุ / Capacity (L)

H 20.3 25 29 31.8 17.5

0.35 0.45 0.8 1 0.45

14.2

0.45

47


48

Vacuum & Mug

กระติกสุญญากาศ & ถวย

112050

112008

112932 112933 112934

112028

กระปองน้ำ / Mug รหัส / Code

ขนาด / Dim.(cm) ความจุ / Cap.(L) H 7 8 10 11 12

110007 110008 110010 110011 110012

0.25 0.4 0.75 1 1.4

112936

รหัส / Code 112008 112050 112028 112932 112933 112934 112936

ชื1อสินคา / Product ถวยน้ำ 2 ชั้น พรีมา II (ขาว ฟา) / Double Wall Mug - Prima II (White Blue) ถวยน้ำ 2 ชั้น พรีมา II (ชมพูออน) / Double Wall Mug - Prima II (Pastel Pink) ถวยน้ำ 2 ชั้น เอ็กซตรา ซีเล็ค (ฟา ชมพู) / Double Wall Mug - Extra Zelect (Blue Pink) กระติกน้ำสูญญากาศมีไสกรองชา / Vacuum Jug With Filter กระติกน้ำรอนสุญญากาศ สมารท / Vacuum Jug - Smart

ขนาด / Dimension (cm) H

12 12 12 20.4 26 27.3 23.5

ความจุ / Capacity (L) 0.35 0.35 0.35 0.8 1.2 1.6 1.5


Vacuum & Mug

กระติกสุญญากาศ & ถวย

2 1

7

6 3

รหัส / Code 1 2 3 4 5 6 7

110110 110112 112507 112307 112964 112965 112966

4

ชื1อสินคา / Product กระปองน้ำ มีฝา / Mug with lid ถวยน้ำ - เบอร 5 / Cup No. 5 ถวยน้ำ - เบอร 3 / Cup No. 3 กระติกน้ำรอนสุญญากาศ สมารท ทู / Vacuum Jug - Smart II

ขนาด / Dimension (cm) 10 12 6.9 7.2 6 6 6

H 14.6 16.8 7.1 9.2 19 23.5 27.5

ความจุ / Capacity (L) 0.75 1.4 0.2 0.25 1.0 1.5 2.0

49SUN’Z

51

ตราพระอาทิตย

Standard Stainless Steel

370814 370818 370822 370826 370830

371836 371838

342816 342818 342831

รหัส / Code

370814 370818 370822 370826 370830 371836 371838 342816 342818 342831 344020

ชื1อสินคา / Product

หมอแขก / Indian Pan

หมอสตูว / Stock Pot หมอไฟ / Hot Pot โถขาว / Rice Serving Bowl

344020

ขนาด / Dimension (cm) 14 18 22 26 30 26 28 16 18 20 20

H 7.8 9.8 11.8 13.8 16 24 26 10.5 11.5 11.5 16

ความจุ / Capacity (L) 1.1 2.4 4 7.2 11 12.5 15.5 0.8 1.1 1.4 1.9


52

SUN’Z

ตราพระอาทิตย

375828

1 ชอง 372401

3 ชองโคง 372363 372403

2 ชองโคง 372362 372402

รหัส / Code 375828 372401 372362 372402 372363 372403

ชื1อสินคา / Product กระทะดาม (ลึก) / Wok หมอกวยเตี๋ยว 1 ชอง / Noodle Pot, no divider หมอกวยเตี๋ยว 2 ชอง โคง / Noodle Pot 2 divisions (Curve) หมอกวยเตี๋ยว 3 ชอง โคง / Noodle Pot 3 divisions (Curve)

ขนาด / Dimension (cm) 28 40 36 40 36 40

H 13 39 36 39 36 39

ความจุ / Capacity (L) 3.3 48 36 48 36 48


SUN’Z

53

ตราพระอาทิตย

340850

Lockable lid

Double wall

Caution Red Tab 314024 314026

รหัส / Code 340850 314024 314026 314401

ชื1อสินคา / Product ชุดอางอุนอาหารใหญ / Food Warmer Set คูลเลอร / Cooler ถังตมน้ำไฟฟา 2 ชั้น / Double wall electric Urn

314401

ขนาด / Dimension (cm) W 50 24 26 28

L 52.5

H 27 H 38 40.5 50.2

ความจุ / Capacity (L) 7 11.7 14.8 8.5


54

SUN’Z

ตราพระอาทิตย

335802

320820 320823

300906

300800

รหัส / Code 335802 320820 320823 300800 300906

ชื1อสินคา / Product ชามผสมแปง / Mixing Bowl จานลึก 8” / Deep Plate 8” จานลึก 9” / Deep Plate 9” ชอนใหญ / Chinese Spoon ชอน+สอมลายกางปลา ป๊มตรา หนา 0.7 มม. / Spoon & Fork Set (0.7 mm)

ขนาด / Dimension (cm) 18 20.3 22.9 W 4 4.1, 2.6

H

7 2.4 2.7 L 13 18.5


SUN’Z

55

ตราพระอาทิตย

ปนโต / Food Carrier รหัส / Code 350822 350823 350843 350844 350864 350845 350865

ขนาด / Dimension (cm) 12 12 14 14 16 14 16

ชั้น / Tier

H 16.5

2

21 24 30 31 36 37.5

3 4 5

310807 310808

รหัส / Code 310807 310808 311814 311816 311818

ชื1อสินคา / Product กระปองน้ำ / Mug ขันน้ำ / Water Bowl

311814 311816 311818

ขนาด / Dimension (cm) 7 8 14 16 18

H

7 8 5.5 6.7 7

ความจุ / Capacity (L) 0.2 0.3 0.7 1.2 1.6


56


World Class Quality


ZB-CAT1-2018