Page 1

OKKAR FJÖLSKYLDUVERND Sérsniðin öryggisþrenna fyrir íslensk heimili


ÖRYGGIÐ STRAXÚTGJÖLDIN SÍÐAR Til móts við íslensk heimili Í OKKAR Fjölskylduvernd er þremur þáttum, líftryggingu, örorkutryggingu og séreignarsparnaði, fléttað saman í eina heild. Fjölskylduverndin hentar öllum sem spara í séreign og ekki síst ungu fólki sem samhliða uppbyggingu heimilis síns kýs að fjárfesta í viðbótarlífeyrissparnaði. Iðgjöld trygginganna eru tekin af sparnaðinum. Þau verða því ekki að beinum útgjöldum fyrr en viðbótarlífeyrissparnaður er greiddur út í lok starfsævinnar og hafa því ekki áhrif á daglegar ráðstöfunartekjur á sparnaðartímanum. Í Fjölskylduvernd njótum við þannig öryggis trygginganna strax en frestum í raun beinum kostnaði vegna iðgjalda þar til viðbótarlífeyrissparnaðurinn kemur til útborgunar. Með þessu er komið til móts við aðstæður ungs fólks í von um að sem allra flestir geti nýtt sér þessa nýjung í þjónustu OKKAR.

Auk bótagreiðslna vegna örorku bjóðast í Fjölskylduvernd leiðir til að auka bætur eftirlifenda við andlát sjóðfélaga enda markmiðið að umlykja fjölskylduna alla og treysta fjárhagslegar undirstöður hennar ef vá ber að dyrum.

Aðalatriði OKKAR Fjölskylduverndar

Ráðstöfunartekjur skerðast ekki.

Iðgjöld Fjölskylduverndar eru greidd af óskattlögðum séreignarsparnaði.

Tryggingartaki velur sjálfur vátryggingarfjárhæðina.

Við tímabundna örorku greiðast mánaðarlegar bætur beint til hins tryggða.

Við varanlega örorku greiðast bætur í einu lagi inn á séreignarsjóð tryggingartaka.

Við andlát greiðist líftryggingarfjárhæðin inn á séreignarsjóð og síðan til

eftirlifenda.


02_03

ÖRYGGIÐ STRAX - ÚTGJÖLDIN SÍÐAR


SNJALLT SAMSTARF TRYGGINGA OG SPARNAÐAR Öryggisþættir OKKAR Fjölskylduverndar felast í tryggingum annars vegar og sparnaði hins vegar. Augljóst er að fjárhagslega stafar ungu fjölskyldufólki meiri ógn af andláti eða örorku og tekjumissi en þeim sem eldri eru. Einnig blasir það við að ávöxtur sparnaðar verður á efri árum því ríkulegri sem fyrr er hafist handa.

OKKAR Fjölskylduvernd er sérstök áskorun til fólks um að nýta sér tækifæri viðbótarlífeyrissparnaðar til fulls. Lögbundið mótframlag vinnuveitandans jafngildir einfaldlega 2% launahækkun. Þau verðmæti geta eftir áratuga starf hlaupið á milljónum króna og viðbótarlífeyrissparnaðurinn í heild sinni á tugum milljóna. Í því er umtalsvert öryggi fólgið sem skipt getur sköpum um lífsgæði og frelsi til að velja sér viðfangsefni þegar ævistarfinu lýkur.

Líf- og örorkutryggingar eru aldrei mikilvægari en þegar fjölskyldur eru ungar og viðkvæmar fyrir áföllum. Þess vegna kappkostar OKKAR Fjölskylduvernd að auðvelda fólki með miklar fjárhagslegar skuldbindingar að njóta öryggis trygginganna þegar þörfin er mest en fresta útgjöldum vegna þeirra þar til „vinnudeginum“ lýkur.


04_05

SNJALLT SAMSTARF TRYGGINGA OG SPARNAÐAR


LÍFTRYGGING Minni áhyggjur af óvissunni Lífi fylgir ábyrgð – oftast bæði á sjálfum okkur og öðrum. Ekkert okkar á framtíðina vísa heldur einungis augnablikið. Enginn veit í raun hvað morgundagurinn ber í skauti sér og engin trygging er fáanleg sem kemur í veg fyrir áföll. Öll lifum við því í raun fyrir líðandi stund en besta leiðin til að njóta hennar er að lágmarka áhyggjur okkar af óvissunni. Í þeim efnum getur líftrygging skipt miklu máli – bæði fyrir okkur sjálf og okkar nánustu.

Fjárhagslegt skjól fyrir aðstandendur Flest okkar hafa tekist á hendur fjárhagslegar skuldbindingar og sjálfsagt er að tryggja það með tiltækum ráðum að þær íþyngi öðrum sem minnst ef við föllum frá. Líftryggingabætur geta hjálpað eftirlifandi maka og börnum að endurskipuleggja líf sitt í skjóli fyrir áhyggjum af því fjárhagslega höggi sem oft fylgir strax í kjölfar andláts. Athygli er vakin á því að OKKAR hefur nú fyrst íslenskra félaga bætt dánarbótum barna inn í bótasvið líftrygginga einstaklinga. Þörfin fyrir það framfaraskref er augljós.

Sérstaða Fjölskylduverndar Í líftryggingu OKKAR Fjölskylduverndar er iðgjaldið fastsett og vátryggingarfjárhæð lækkar árlega samhliða hækkandi séreignarsparnaði þar til 60 ára aldri er náð. Þessi tegund dánaráhættutrygginga er einungis fáanleg í í tengslum við séreignarlífeyrissparnað.


06_07

LÍFTRYGGING


STARFSÖRORKUTRYGGING Bilið brúað Flest byggjum við afkomu okkar á launaðri atvinnu og flest okkar sem verða óvinnufær eiga rétt á fullum greiðslum frá vinnuveitanda í allt að sex mánuði. Þegar þeim sleppir blasir hins vegar umtalsverð tekjuskerðing við. Starfsörorkutrygging Fjölskylduverndar hleypur í slíkum tilfellum undir bagga og veitir fjárhagslega vernd þegar staðið er frammi fyrir tímabundinni eða varanlegri örorku vegna slysa eða sjúkdóma.

Mat á örorku Bætur eru greiddar þegar geta hins vátryggða til að afla tekna á vinnumarkaði skerðist verulega, eða a.m.k. um 50%. Við mat á skertri starfsorku er miðað við getu viðkomandi til að gegna starfi sem telst vera eðlilegt fyrir einstakling á svipuðum aldri með óskerta starfsorku og sambærilega starfsreynslu, menntun og verkkunnáttu.

Bætur Vátryggingarfjárhæð er valin á umsókn og er notuð til ákvörðunar mánaðarlegra bóta og örorkubóta vegna varanlegrar skerðingar starfsorku. Örorkubætur vegna umferðarslysa eru undanskildar í tryggingunni þar sem bætur úr ökutækjatryggingum greiða fullar bætur vegna afleiðinga þeirra.

Tímabundinn starfsorkumissir Verði vátryggður fyrir tímabundnum missi starfsorku eru umsamdar bætur greiddar mánaðarlega. Fyrstu sex mánuðirnir eru án bóta en síðan eru greiddar bætur í allt að 30 mánuði eða þar til ætla má að stöðugleika í heilsufari hafi verið náð eða varanleg örorka hefur verið staðfest.

Varanlegur starfsorkumissir* Valdi slys eða sjúkdómur vátryggðum varanlegri skerðingu starfsorku og fyrir liggur mat þess efnis greiðir félagið inn á séreignarsparnaðarreikning sjóðfélaga örorkubætur í formi eingreiðslu sem tekur mið af tímalengd samningsins og þeirri vátryggingarfjárhæð sem valin hefur verið.

*Sjá nánar skilmála félagsins nr. HA 1044


08_09

STARFSÖRORKUTRYGGING


TRAUSTAR UNDIRSTÖÐUR Persónutryggingar snúast fyrst og fremst um fjárhagslegt öryggi til langrar framtíðar. Þær eru ein af mikilvægustu undirstöðunum í lífi fólks og fjárhagslegur styrkur er grundvallaratriði í starfsemi þeirra sem veita slíkar tryggingar. Undirstöður OKKAR líftrygginga hf. eru því einnig hluti af fjárhagslegum undirstöðum þeirra tugþúsunda viðskiptavina sem félagið hefur þjónað á sviði trygginga og sparnaðar í meira en fjörutíu ár. Fyrir traust þessa stóra hóps erum við bæði þakklát og stolt.

OKKAR er elsta líftryggingarfélagið á Íslandi og rekur sögu sína aftur til ársins 1966 þegar Alþjóða líftryggingarfélagið hf. var stofnað. Allar götur síðan hefur félaginu stöðugt vaxið ásmegin og það hefur varðveitt forystuhlutverk sitt á sviði líf-, slysa- og sjúkdómatrygginga. Starfsemi OKKAR stendur traustum fjárhagslegum fótum. Á því hefur engin breyting orðið þrátt fyrir breyttar aðstæður í íslensku efnahagslífi. Eignir félagsins hafa um margra ára skeið nær eingöngu verið bundnar í ríkisskuldabréfum og á innlánsreikningum bankanna. Öruggari ráðstöfun þeirra fjármuna sem okkur er treyst fyrir er í raun óhugsandi. Þannig stöndum við traustan vörð um öryggi OKKAR viðskiptavina.


10_11

TRAUSTAR UNDIRSTÖÐUR


OKKAR líftryggingar hf. • Sóltúni 26 • 105 Reykjavík • Sími 540 1400 • Fax 540 1401 • okkar@okkar.is • www.okkar.is

Okkar fjölskylduvernd  
Okkar fjölskylduvernd  

okkar, zebra.is

Advertisement