Page 1

За што (не) извести Македонија во Женева?

КОЛУМНА

Неодоливата привлечност на патријархатот


24

ЗдруженскиВесник

ФОКУС I сабота - недела, 9 - 10 МАРТ 2013

Од женски агол...

За што (не) Ден извести потоа Македонија во Женева?

Некоигоодбележаа8марткако симболнапризнаниетодекажените неседеловнонеспособниинечија сопственост,тукучовечкисуштествасоправа.Баремнахартија.Ден потоа,сѐпостаро.Цвеќе ихартиеничовековиправа

С

лавјетозаврши,цвеќаритеимеанџиите гопроценуваатвлијаниетоодсветскатафинансиска и европската должничкакризаврзгодинашниов осмомартовскипромет.Некоигоодбележаа 8 март како симбол на признанието декаженитенеседеловно неспособни и нечија сопственост, туку човечки суштества со права. Баремнахартија. Ден потоа, сѐ по старо.Цвеќеихартиеничовекови права. Оти меѓу двеславјаилиодбележувања,стартнитепозиции иживотнитеизбориповторно ни зависат од тоа далисмероденисопенис иливагина.СѐуштетребасилнодаверувамедекавоприродатанаЖената и смислата не нејзиното постоење е да бидепокоренангел,мајкаислугинка,којанемора,абогамиинетребада мисли.Или,дамисликако шефот. Ако се дрзне да мисли поинаку, ќе си

годобие. Уште посилно треба даверувамедекаМажот застранил ако цврсто не гидржиуздите(иликамшикот),мртовуморенод мислењекакоданатрупа вишоци и уништи нечии животиза„повисоки„цели.Одвременавреме,можеидаѝпомогненамилата си жена, ако има времеодмислење.Оние никаквите,штосинемаат, или не дај боже, си нејќатмажилижена,не мора ни да ги има. За волја на вистината, има некоиштоуштенеповерувале во претходново, амаќесилегнатнабрашното, кога ќе дојде времето. Оти ќе нѐ снема. Има и атеисти на збор, кои интимно, сепак, си веруваат. Овој весник, како и следните3мартовскиизданија, го нуди она што македонската јавност не гочита. Уживајте,акоможете! Марија Савовска

МакедонскатаделегацијавоЖенева сепофалисозаконитеисоплановите заелиминацијанадискриминацијата врзжените,нонемашеодговорна прашањатазатоакакосеспроведуваат,соколкупариикоисерезултатите иефектитеоднив.

К

омитетотнаОНна21февруаривоЖеневагоразгледакомбинираниот4.и 5.ИзвештајнаРепубликаМакедонијазатоакакосеспроведуваатодредбитеодКонвенцијата заелиминацијанаситеформи надискриминација врзжените. Судејќиспоредогромниотброј

„незгодни“ прашања за сите форминадискриминацијаврз женитештогипоставилеодКомитетотзавременасостанокот сомакедонскатаделегација,извештајот не понудил доволно информации. Наповеќетопрашања,Комитетотдоби„уверување“заусог-

Неодоливата привлечностна патријархатот

ЗдруженскиВесник

ФОКУС I сабота - недела, 9 - 10 МАРТ 2013

25

можностазаинтегрирањеназавршнитеопсервациинаКомитетот во годишниот оперативен план,делегацијатанудиинформацијадекаМакедонијаеедна одреткитеворегионоткојаима Стратегијазародовоодговорно буџетирање,усвоенаминатата година,акојаќебидепромовираназа8март(годинава)?!!! Патем,иставаепретставена како„гигантскичекор“воинтеграцијатанародоватаперспективавополитикитеибуџетирањето, иакоспоредсодржината,усвојувањетонемадапредизвикафинансискиимпликации. Големделодонаштодржаватанесакашеилинезнаешеда гообезбедикакоинформација, гопонудијаизвештаитевосенканаграѓанскитеорганизации кои,пак,констатираатнезначи-

теленнапредоквохармонизацијатаиспроведувањетоназаконите кои се однесуваат на родоватаеднаквостиназагрижувачкасостојбавоодносна фактичкатаположбанажените во различните општествени сфери,отсуствотонаподатоци, истражувања и институционаленодговорзанизапојавикако штое,например,сексуалното насилство. Според деталниот извештајнаЕСЕиАкцијаЗдруженска,подготвенвосоработка со12другиорганизации,трендотнапродукцијатаназаконии националнистратешкииакциски планови се користи како оправдување за посветеноста надржаватаинерезултирасо напредок заради огромниот расчекор меѓу декларираните целииспроведенитеактивности

занивноостварување. Заложбите остануваат на хартијаипорадидиректнатазависностнапланиранитеиспроведенитемеркинаоваполеод плановитеисредстватанамеѓународнитеорганизации. Какопосебнозагрижувачки сенаведуватрендотнаактивна промоцијанаретрограднипатријархални вредности преку програмскимеркиимедиумски кампањи,закои,сепак,постои подготвеностзаиздвојувањена значителнибуџетскисредства. Извештајот се темели на анализанаУставотиповеќе14 закони, национално теренско истражувањесо1199возрасни жениидругидостапнианализи, истражувања,статистикииинформации од јавен карактер обезбедениодинституциите. Минимизирањетонапроблемитесокоисесоочуваатжените иефективностанапревенцијата изаштитатаоддискриминација најдоброгоилустрираатизјавите на испитаничките од теренскотоистражувањеспоредкои „Површинскисегледанапроблемитенажените.Државатасе занимавасодругиполитичкиситуации,азаженатасѐуштенема слух“.„Когаеднаженаќесеобратизапомош,таапомоштреба даѝсеобезбеди,анесамода бидепредвиденанахартија“.

Залулканивоудобностанасекојдневието,поткрепенисосекојдневнитебилборди,списанија,ТВ-реклами, приказниодсоседството,говоротна татковцитенанацијатанивниотсилен апелженатадагираспнесвоитеплеќи исвојатаутробазауштеповеќенација, заздраванација,зазачувувањенасемејнитевредности,редотипоредокот и,серазбира,задобротонасите.

загрижена,којауспевадапостигнесèдабидесовршеностокмено и удобно за своите деца. Бидејќитојзнаекадеепотребно дасезатегне,какодасевоспоставидисциплина,какодасепостават работите на вистинско место,секогашсолеснотијадаги поправиситенедостатоциводомотирешителнодасеспротивставиназаканитеоднадвор. Олицетворенивоуспешната женаиуспешниотмаж.Бидејќи успешнатаженазначимајка,сопруга,вработенаивештажена. Бидејќиуспешниотмажеонојкој заработувадоволнозадасеиздржува семејството. Залулкани воудобностанасекојдневието, поткрепени со секојдневните билборди,списанија,ТВ-реклами,приказниодсоседството,говоротнататковцитенанацијата нивниотсиленапелженатадаги распнесвоитеплеќиисвојатаутроба за уште повеќе нација, за здраванација,зазачувувањена семејнитевредности,редотипо-

редокоти,серазбира,задобротонасите. Сителицанатолкупознатиот сеприсутензакон/патријархатот, несамоовиетукагрубоисцртани,тукусоситепрелевањаимали исчекори сѐ уште не се доволнизадазнаемезаштозборувамеидагопрепознаваме.Затоаштотојзаконтолкусилносе втисналштонисечинивткаенво саматаприродаизатоаречисие невозможнодасемислипоинаку.Тојеневидливиреткиснопови светлина го осветлуваат неговотолице,самопонекогаш како промислување, како бунт, какоизразнаболка,какопркос, какореакцијананеправда.Тоа штотребадагомислимеиосветлуваме во нашето секојдневие коесекакоќестаненеудобно,тегобноиболноедагивидимеситеефектинаовојзаконикако тиесеизразенивоскорозацементиранипозициинанееднаква моќ. АнаБлажева

ласеностанамакедонскотозаконодавствосоонанаЕУ,опис назаконскитерешенијаиповторенотоспоменувањенаусвоените стратешки, акциски планови и несоодветни статистичкиподатоци.Или,недоби никаководговор! Македонскитепретставници избегнааилинеуспеаадапонудатсоодветенодговорнацела низа повторени прашања, како штосенапример,ониеповрзани со буџетските средства кои се обезбедуваат за спроведување наполитиките.Или,замерките коисепревземаатзасправување сородовитестереотипиипатријархалнитеперцепциизамашките и женските улоги. Изостана одговорособенозаефектитеод политикитезаподдршканамногудетнотосемејствоврзстатусот наженитеворазличнисфери. Заилустрација,наконкретно прашањезасодржинатанагодишниот оперативен план за спроведување на Стратегијата зародоваеднаквост2013-2020, ноивисинатанасредстватаиздвоенизанеговоспроведување, одговоротедека„буџетотпостојано се менува и дека сите министерствагиалоциралепотребнитересурсивонивнитегодишнибуџети“!? Наповторенотопрашањеза приоритетитенаСтратегијатаи

о

лицетворена во „вистинскиот“ џентлмен, во „вистинската“дама.Бидејќи тојзнаекакодаиспочитувадама сосвоитебеспрекорниманири, соподароци,соцелоснапредаденостнаулогатаначуваризаштитник.Бидејќитаазнаекакода блесневосетасвојаубавинасо

беспрекорнашминкаибезбројнидодатоци,соцелоснапосветеностнаубавинатаиздравјето. Олицетворениво„вистинската“ мајка и „вистинскиот“ маж. Бидејќи што е жената ако не е мајка,којабезрезервносеодреклаодсебевослужбанасвоите деца,којаепостојаноприсутнаи


26

ФОКУС I сабота - недела, 9 - 10 МАРТ 2013

ЗдруженскиВесник

ВеСТи екСПРеСнО УСВОенА (УШте еДнА) СтРАтегИјА ЗА РОДОВА еДнАкВОСт Во експресна процедура, два дена пред престанокот со работа на Собранието заради локалните избори, Собранието на РМ на 20 февруари ја усвои Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020!

Машко ќоше

ШтО ПРАВеА кОМИСИИте ЗА еДнАкВИ МОжнОСтИ нА женИте И нА МАжИте ВО 2012? На 13 одржани седници во 2012, Собраниската комисија разгледала само еден закон за кој поднела 6 амандмани, предлогот за измени на Буџетот за 2012, две стратегии и девет други информации, извештаи, програми и планови. Комисиите во локалните совети од 41 општина не одржале ниту една седница!

ВеруВале или не

Во 2011 година дури 209.274 лица во Република Македонија се стекнале со статистичка „титула“ домаќинки. Домаќинки од машки пол сеуште нема!

Во Република Македонија, секоја петта жена смета дека нема право да одбие брак со партнер кој ѝ го избрало семејството. ИЗДАВАЧ: Акција Здруженска, март 2013

„Овој материјал е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Содржината на материјалот е одговорност на Фондацијата Отворено општество - Македонија и Акција Здруженска и не ги изразува ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави. “

Profile for Akcija Zdruzenska

Zdruzenski Vesnik 1  

Gender Equality

Zdruzenski Vesnik 1  

Gender Equality