Page 1

Сајбер - малтретирање

КОЛУМНА

Тиранија на витоста


24

ЗдруженскиВесник

ФОКУС I сабота - недела, 23 - 24 МАРТ 2013

Од женски агол...

о

ва сведочење на Сер ПатрикСтјуарт (занеу- патените, актерот кој гоиграЖанЛукПикард,капетанотнаЕнтерпрајсво„Ѕвездени патеки“) кој „експертизата“јастекнална 5-годишнавозраст,менаведе дапочнамдасиго„заморувам“умотсобезбедностана женитевопростороткојејавен,којнеелоцирандома,кој неесемеен,приватен.Занасилствотовокоеетешко,или невозможнодасе„види“,или идентификува облик како „еднаТупаница“и„едноТело“. Значи,неколкупрашања завас,драгичитателиичитателки,вофункцијанамозочнагимнастика. Кој,макаривопатетиченобид,однапредосуден на пропаст,  ќе се  испречи меѓусеприсутнатаТупаница којаподразбирапсихолошка тортура,иТелотововидна „аздисанижени“кои,образувајќисеибркајќикариери,заборавиле да си ги гледаат децата, куќата и стопаните. ДанејазаборавимеТупаницата,којатребадаимвсадии

грижазанацијата. Којдазастаневоонојогроменмеѓупросторисполнет сонајразличниТупаницинасочени врз Телата (обично женскиипонекоемашко),на улица,наработа,восајберпросторот?Илиќегиспречи Тупаниците кои не оставаат видливитраги,крвавења,скршенициитаквиод„полесен“ карактер, кои, сепак, можат дасепокријатсомалкупудра илиоблека,илиочилазасонце? Во облик на притисок, уцени,закани,навреди,омаловажување... само заради тоаштосеженски,илинему припаѓаатна„идеалниотпакет“наЖена/Маж! Зоштонасилствотокоена многу, премногу жени им ги уништуваживотите,морада бидевопостојанакондиција иморадасетрпи,одновои одново?Далипорадитоашто покорностаеодБогададена „женскаприрода“?!Тоашто повеќето жени се раѓаат со дефект,немаврска.Имабескрајнаниза„иновативниначини“тојдасеисправи! Марија Савовска

ФОКУС I сабота - недела, 23 - 24 МАРТ 2013

25

Сајбер - малтретирање!

Природа иоПштество

„Станавексперт.Знаевкогаточно дајаотворамврататаидасепоставаммеѓутупаницатанататкомии телотонамајками“.

ЗдруженскиВесник

Иаконајголемпроцентоджртвите насајбер-малтретирање(cyber-bullying) сетинејџер(к)и,никојнеможеда бидезаштитенодоваасовремена напаст.Доволноенекојанедобронамерналичностдавиго„фрлипикот“ идавеначекакогастемалку поневнимателниилипоранливи задапочнесонапади,коиможат даимаатистрашнипоследици.

К

огабилавоседмоодделение,АмандаТод наинтернетзапозналаликкој прекуласкањеиманипулација успеалдајанаговоридамуги покажеградите.Поеднагодина, истиотнасилникјапронашолна Фејсбукиѝсезаканилдекаако

нему„приредишоу“,ќегиприкажеразголенитесликиоднеа наситенејзинипознати. Речено-сторено,сликитебилеобјавени,иочекувано,станалемногупопуларникајдецата однејзинотоучилиште,коипочналедајанапаѓаатидајаисме-

ваат,резултирајќисодепресија кајдевојчето.Вообиддагоизбегнемалтретирањето,Аманда трипати менувала училиште, а нитупреселбатанасемејството водругграднегоспречилонасилникотсекојпатодноводаја пронајдеидапраќакомпромитирачкисликиоднеавонејзинитеновидруштвеникругови. Посетитенапсихијатар,во комбинацијасоантидепресиви неуспеалемногудаѝпомогнат. Девојкатапочналадасесамоповредува и да размислува за самоубиство. Во септември 2012годинаснимилавидеоклип вокојјараскажувасвојататажнаприказна.Вооктомври2012 година,родителитегопронашле нејзиното безживотно тело вонивниотдомвоБританскаКолумбија,Канада. Ипокрајсериознитепоследициодсајбер-малтретирањето, кои можат да бидат и трагични како во споменатиот случај,жалноештонајчестое потребнодадојдедоескалацијанасајбер-малтретирањетоза дасепокренеакција.Уштепожалноештоимаогроменброј помалкуекстремнислучаишто секојдневносезанемаруваати штокајнассѐуштепремалкусе зборувазаовојпроблем. Извесноедекасајбер-заплашувањетовеќенаголемопостои и кај нас, особено меѓу младатапопулација,анајчеста

Тиранија навитоста Тиранијатанавитостакреира армијаод„кроткитела“склоникон самодисциплинирање,женскитела трениранипостојанодасесамоподобруваат,стегаат,зацврстуваати подмладуваат,ноникогашда несеприфататисакаатсебеси.

У

лтразвучна кавитација, аквафореза,аквамезотерапија,кислороднакапсула...Ованесенаучнитермини резервиранизатесниоткругна врвнинаучнициодНАСА,туку делодпромотивнитепонудина нашите козметички студија со коизасиленосмебомбардира-

целподложнанаовојтипагресија се непопуларните деца и децата од маргинализираните групи.НаФејсбукод2010годинапостоистрананаправенаод тинејџери од едно наше мало гратчечијнасловпрозиванекое локалнодевојчепоимеипрезимеијанарекувакурва! Всушност, и самата интернет-експанзијаверојатносеслучува подоцна во споредба со КанадаиАмерика,паинегативнитепоследицисѐуштенезеле полнзамав.Споредтамошните статистики,околу32проценти од тинејџерите активни на интернетбилецелнаваквинапади во одреден момент, а најчестижртвинаовамалтретирање се девојчиња, особено ониеодвозраснатагрупаод15 до17години. Интернетотсѐпочестостануваместокадештоженитеи нивниот изглед се предмет на критика.Индикативенеслучајот напрофесоркатапокласични студииМериБирд науниверзитетот„Кембриџ“,којавојавностаизнеланепопуларниставови воврскасоевропскитеемигрантивоБританија.Резултат:лавина негативни реакции и во најмалараканевкусникоментаризанејзиниотизглед.Според Мери Бирд, таквата женомразечкареакцијабибиладоволна дазаплашикојабиложенаповторнодасепојавивојавност.

Уштепоекстремнаеприказната на Анита Саркеесиан, канадско-американскафеминистка, истражувачкаиблогерка,којана интернет поставила видеоклип вокојгопретставувасвојотнов проект–истражувањезародовитестереотипивовидеоигрите,со целдасобересредствазанеговофинансирање.Самиотвидеоклиппредизвикалневеројатна негативна реакција со бројни агресивнисексистичкикоментари и дури и видеоигра во која целтаедасепретепастудентката што истражува. Нејзиниот блогбилпостојанацелнахакери проследени со обиди да се разоткријатидасеобјаватнејзинителичниподатоци. Добратастрананатоаешто Анитауспеаладагисоберепотребнитесредствазаистражувањетозапомалкуод24часаи штослучајотпомогналдасеподигнесвестазамизогинијатаи постојанатасексуалназлоупотребанаженитевовидеоигрите идасеотворидискусијапоодноснаовапрашањевопопуларнитемедиуми. Ваквитепојавинесенепознатинизанашаталокалнасредина. Овој јануари на својот блог напишав текст (подоцна преземенодстрананалевичарскотодвижењеСолидарности порталотОкно),вокојсеосврнавнамакедонскататвитер-заедница, поконкретно на еден

хаштагкакопримерзаместокадештосегенерирамизогинија, којаверувампонатамуможеда заземеразличнималигниформинаинтернетипошироково општеството. Членовитенамакедонската твитер-заедницатоагосфатија лично,шторезултирашесохаштаг #АнаВасилева,вокојбев прозванапоимеипрезимеинапаѓана по секаква основа, се разбиранајчестосексуална,порадимоитеставови.Натојначин не само што се даде дополнителен легитимитет на мојататеза,тукусепокажаидекаопштатасвесноствоврскасо родовите прашања е сѐ уште многуниска. Секакодекабибилонаивнодасеочекувакаковидаеопштествен или цивилизациски напредокбезнегативнипоследици, па таков е и случајот со новата „сајбер“ цивилизација, вокојадуриипонагласенодоаѓаатдоизразтемнитестранина човековата личност. Особено порадиможностасекојдасиги промовирајавносвоитеидеии дела,анереткоисвоитеинтимни„податоци“,асотоадагинаправи достапни на многу помалкуилиповеќељубопитни очи,меѓукоиинекоиштонесе башсолиднокултивираниивоспитани! АнаВасилева „Борисеженски“

нивомесецотна„онаштотребадабидежена“. Овиетехникинадисциплинирањенаженскототелорезултираат со една комплексна културанаконтрола,дисциплинирањеитренирањенаженскототело,културакојагиодржува игихранидисциплинирачките индустрии, како модната, козметичкатаихируршката.Дурии килограмитеотидоавозаборав. Жените денес мерат сантиметри, намалуваат конфекциски броеви и се подложуваат на различни„пеглања“. Женскототелоеперцепиранокакодивоиразбранувано месо,коеморадасевкалапии зацврсти. Тиранијатанавитоста,како

што ја нарекува Ким Чернин, креираармијаод„кроткитела“ склони кон самодисциплинирањеираздразливинасекоја отстапкаодонаштоеконструирано како општествена норма, женски тела тренирани постојанодасесамоподобруваат, стегаат, зацврстуваат и подмладуваат, но никогаш да несеприфататисакаатсебеси. Крајната поента на овие дисциплинирачки наративи е данѐфрливоеднапостојана битка со себеси, чија крајна цел е никогаш дофатливиот идеалнаженскатаубавина. Нитуеднолиценеедоволномазно,нитуедниколковине седоволнотесни,секогашви остануваатбаремуштенекол-

кукилограмиштосакатедаги изгубите.Виеникогашнесмеете да бидете задоволни од своетотелоиизглед,затоашто индустријатаопстојуваодвашататркапоидеалотиодвашиотпаричник.Доброзгоена. ИренаЦветковиќ


26

ФОКУС I сабота - недела, 23 - 24 МАРТ 2013

ЗдруженскиВесник

„Соблечени“ докоСка Пинап-календаротнаеденјапонскипроизводителнамедицинскаопрема,вокојмоделите,иакобуквално„исчистени“не самоодоблека,тукуиодкожа,мускулиивнатрешниоргани, сепак имаат потенцијал да испровоцираат нечија сексуална фантазија. Докадеоди„креативноста“и„инвентивноста“нарекламнитеагенцииво(зло)употребатанаженскототеловомаркетингот, просудетесамите.

Машко ќоше

ВеруВале или не Во Република Македонијасѐуштепостојатликовикои:

Поставуваатпрашањаод типот „Ти буцкаста си оти си феминистка или ситрудна?“

Даваатотказпорадитоа штонесакаатдаслужат клиентисо„сомнителен“ полилисексуалнаориентација.

ИЗДАВАЧ: АкцијаЗдруженска,март2013

„ОвојматеријалеовозможенсоподдршкаодамериканскиотнародпрекуАгенцијатанаСАДзамеѓународенразвој(УСАИД)ворамкина ПроектотнаУСАИДзаграѓанскоопштество.СодржинатанаматеријалотеодговорностнаФондацијатаОтвореноопштество-Македонијаи АкцијаЗдруженскаинегиизразуваставовитенаУСАИДилинаВладатанаСоединетитеАмериканскиДржави.“

Profile for Akcija Zdruzenska

Zdruzenska 3  

Gender Equality

Zdruzenska 3  

Gender Equality