Page 1

3

3/2011

Editoriál Vážení čtenáři, životní prostředí je velmi důležité, ale i rozmanité téma, které se prolíná prakticky do všech oblastí našeho života. My Vám v tomto čísle mimo jiné přinášíme diskusi zástupců členských nadací a fondů Fóra dárců, kteří se v této souvislosti vyjadřují jak k tomu, jak vnímají situaci v České republice i v celkovém kontextu, tak hovoří o konkrétních projektech, kterými usilují o zlepšení této oblasti u nás. Za posledních dvacet let se určitě v otázce životního prostředí v České republice mnohé změnilo – a vypadá to na mnoho pozitivních trendů. Lidé se začali o svoje okolí více zajímat a díky podpoře významných českých nadací a fondů se uskutečnila řada projektů, jež přispěly k rozvoji kvalitního a udržitelného života a také k podpoře života v komunitě. I u nás došlo k tomu, že ochrana životního prostředí zajímá širokou veřejnost a nejedná se o záležitost úzké skupinky aktivistů. Zaznívají však i varovné hlasy, abychom zbytečně neusínali na vavřínech, je tu totiž celá řada souvisejících témat, kterým je třeba se i nadále intenzivně věnovat. Z této diskuse vyplynulo i mnoho zajímavých podnětů, kterým se rádi v příštích číslech budeme dále věnovat. Příjemné čtení Klára Šplíchalová

www.donorsforum.cz

V Èesku to stále není samozøejmost Stačí si na životní prostředí vzpomenout jen na Den Země? Ve vyspělých zemích, kde se kvalita prostředí stále zlepšuje, se tomuto tématu již dávno nevěnují jen ekologické organizace. To je jedním z postřehů tuzemských nadací, které se životnímu prostředí věnují. Ať už je pro ně hlavním tématem nebo jednou z několika oblastí, které podporují. „Jak v Evropě, tak ve Spojených státech přestává být odpovědný přístup k životnímu prostředí záležitostí ekologických neziskovek či zelených stran, ale stává se středním proudem a součástí hodnotového systému střední třídy,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. „Svědčí o tom například jasně deklarovaná zelená politika britských konzervativců či rostoucí a lépe situovaná voličská základna Zelených v Německu, v Lucembursku, Rakousku a v dalších zemích,“ dodává ředitel Nadace Partnerství. Stabilní ukotvení ekologie ve veřejném mínění podle něj přináší vyšší podporu ekologickým organizacím. „Je paradoxní, že se do českého prostředí některé evropské a globální trendy přenášejí velmi rychle; zvlášť když se jedná o technologie nebo některé spotřebitelské trendy, jejichž

příkladem mohou být farmářské trhy, které si velmi rychle získávají popularitu. Zatímco jiná témata, typicky postoje k obnovitelným zdrojům, k ochraně klimatu nebo k ochraně přírody mají u nás trvale pubertální stadium,“ konstatuje Miroslav Kundrata. Do problematiky životního prostředí se ve vyspělých zemích začínají masově zapojovat lidé, kteří dříve do této oblasti nezasahovali. „Například ve Stuttgartu se v posledních měsících spojili profesionální advokační organizace, veřejnost, střední třída, ale i senioři, aby se zcela jasně vyjádřili k rozvojovým záměrům ve Stuttgartu – většina obyvatel je považovala jak za zbytné, tak za ekonomicky neefektivní a zcela necitlivé k budoucnosti města a prostředí pro život v něm,“ popisuje dobré zkušenosti ze zahraničí Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA.

Bod zlomu Právě zapojení široké veřejnosti i firem do ochrany životního prostředí vede ve vyspělých zemích k trvalému zlepšování kvality života jejich obyvatel. V Česku se naopak chladný vztah řady politiků i některých firem k prostředí projevuje postupným zhoršová-

Z obsahu: Ochrana životního prostředí ________________ 1 Osobnost měsíce – MariePacovská _____________ 4 Téma – Pioneer Investments _________________ 5 Inflace – který herbicid je ten pravý ____________ 6 Svět filantropie _________________________ 7 Profil – Nadace Preciosa ___________________ 8 Nadace v regionu _______________________ 9 Dobré zprávy _________________________ 10 Kalendář ____________________________ 11


2

Foto ISIFA

ním řady ukazatelů. „V poslední době se témata znečištěného životního prostředí opět objevují. Situace znečištění měst se vzhledem ke zvýšené automobilové dopravě od 90. let neustále zhoršuje, což ale lidé nereflektují. Nastal odklon části veřejného mínění od snah aktivistů při řešení problematiky životního prostředí“, popisuje smutnou situaci Jana Flamiková z Nadace Veronica. Přitom po roce 1989 to dlouho vypadalo, že se věci ubírají správným směrem. Kvalita životního prostředí se začala po sametové revoluci výrazně zlepšovat jak v důsledku postupné obměny technologií, tak kvůli poklesu výroby znečišťujícího průmyslu. „Veřejnost uklidnilo, že stát o životní prostředí dobře pečuje, a starost o ně se v průzkumech veřejného mínění propadla z druhé příčky na počátku devadesátých let až někde na desátou“, popisuje vývoj Miroslav Kundrata. Bez pozornosti a tlaku veřejnosti se však pozitivní vývoj zastavil. „Zprávy o životním prostředí kolem roku 2005 už jasně signalizují obrat k horšímu v mnoha oblastech. V ovzduší aglomerací je kritické množství nebezpečných jemných prachových částic viz. krize na Ostravsku, ale i v jiných oblastech, i přes masivní investice do čistíren odpadních vod pokračuje expanze sinic v povrchových vodách, nedaří se nám zvyšovat podíl recyklace v rostoucím množství odpadů, nedokážeme zastavit fragmentaci krajiny ani úbytek druhové rozmanitosti…“ vypočítal ředitel Nadace Partnerství některé ze závažných problémů a pokračuje: „Nad tím vším je zoufalá ekologická negramotnost českých politiků v čele s prezidentem a ministrem životního prostředí, kteří dlouhodobě vysílají k veřejnosti ty nejhorší signály a po-

chopitelně velmi negativně ovlivňují postoje a chování spotřebitelů – voličů. Česká republika se tak stává v přístupu k životnímu prostředí, zejména k ochraně klimatu a k ochraně přírody evropským skanzenem, nad kterým si člověk při srovnání s veřejnou debatou kdekoliv na Západě může ukroutit hlavu“. Právě přístup politiků k životnímu prostředí má přitom na veřejné mínění výrazný vliv. „Možná už jsme zapomněli, že předzvěstí listopadových událostí roku 1989 byla nespokojenost Severočechů s mírou znečistění ovzduší, která vyústila až v nepovolené občanské protesty a demonstrace. Před dvaceti lety totiž nebylo v naší zemi téma životního prostředí rozhodně na pořadu dne. Oficiálně bylo vzato na vědomí až v dubnu 1988, kdy bylo ministerstvo vnitra přejmenováno na ministerstvo vnitra a životního prostředí. Přezíravý přístup tehdejší vládnoucí moci k problémům životního prostředí ani každodenní jednání většinové společnosti se tímto krokem přesto nezměnilo“, vzpomíná na vývoj ředitelka Nadačního fondu pro vydru Marie Pacovská. „Dnes je situace diametrálně odlišná, a to jak v samotném stavu životního prostředí, tak v respektu nutnosti jej chránit. Přesto se hodnoty a každodenní jednání lidí a jejich vztah k životnímu prostředí nijak zásadně nezlepšil“, dodala Marie Pacovská. Přestože nadace věnují oblasti životního prostředí značnou pozornost, negativní vývoj posledních let zvrátit nedokáží. „Nadace nejsou schopny řešit tyto problémy, můžou pomoci s dílčími problémy nebo s ovlivněním veřejného mínění“, upozorňuje Jasna Flamiková. Jako problém vnímají vlažný přístup veřejnosti i další nadace. „V oblasti životního prostředí je stále ještě malý aktivismus. Proto se snažíme podporovat občanská sdružení, jednotlivce i školy v aktivním přístupu“, říká Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad. „Problém je v nazírání veřejnosti na otázky týkající se ochrany životního prostředí, označování ekologicky zaměřených organizací za ekoteroristy, což si však v některých případech způsobujeme sami. Zde by pomohla lepší komunikace s veřejností a racionální přístup k otázkám ochrany životního prostředí. Ideální není ani současná legislativa, zde mohou nadace pomoci tím, že se budou obracet na patřičné orgány státní správy a postupně se snažit o její zlepšení“, říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Podobně vnímá svoji roli i Nadace VIA. „Nadace mohou posílit pozitivní trend, jenž v Nadaci VIA sledujeme několik posledních let: k oblasti ochrany životního prostředí, obecněji k zachování zdravého prostředí pro život, se čím dál častěji dostávají i lidé, kteří dříve do „veřejných věcí“ nezasahovali. Mnozí z nás – jako občané – již pochopili, že starat se musíme zejména my sami, a nejlépe přímo tam kde žijeme“, říká Jiří Bárta. „Nadace mohou velmi pomoci, dokonce už jen tím, že existují, že jsou zrcadlem společnosti a zároveň nabízejí alternativu spotřebnímu stylu života. A pokud zároveň podporují vzdělávání a osvětu je šance, že se v budoucnu situace zlepší“, doplňuje Marie Pacovská. Překážkou ve zlepšování stavu životního prostředí je i finanční náročnost velké části projektů z této oblasti. „Hlavním problém cítím v nedostatku finančních prostředků a právě zde by mohly nadace pomoci“, říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Projekty pomáhají Díky projektům, které podporují tuzemské nadace, se daří zlepšovat situaci alespoň na konkrétních místech. Největším projektem Nadace Partnerství, který připravuje už třetím rokem, je výstavba Otevřené zahrady a poradenského centra ekologických neziskových organizací v centru Brna pod hradem Špilberk, spolufinancovaná z Operačního programu životního prostředí.

Vizualizace: Architekti s. r. o. Projekt Nadace Partnerství nazvaný Otevřené zahrady vytvoří pod hradem Špilberk poradenské centrum ekologických neziskových organizací.

„Výstavbu zahájíme v létě 2011 a Centrum otevřeme s počátkem školního roku 2012/13. Brno tím získá atraktivní cíl pro obyvatele, školy i návštěvníky s unikátním vzdělávacím programem a neziskové organizace zázemí pro práci s veřejností v budově s pasivním energetickým standardem, která bude sama o sobě příkladem i pro další instituce, jak stavět nové budovy s administrativní povahou provozu v centru města“, plánuje Miroslav Kundrata.


3 Nadace Zelený poklad podpořila v předchozím období například vznik Plzeňských farmářských trhů a Biodožínek v Plzni, které měly velký úspěch u veřejnosti. „Zároveň jsme pokračovali v podpoře přírodních školních zahrad. V našem programu Zelené školní zahrady, kde podporujeme plánování školních zahrad ve spolupráci s dětmi, rodiči a následně jejich výstavbu. V minulém roce považujeme za povedenou zahradu u 5. mateřské školky v Plzni“, dodává Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad. V letošním roce chtějí v rámci tohoto projektu podpořit další čtyři zahrady v Plzeňském kraji. Nadace Preciosa v loňském roce přispěla ZOO Liberec na rekonstrukci a zajištění expozice chovu rysů karpatských. Letos ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory chtějí podpořit výsadbu dřevin v ohrožených oblastech, přičemž počítají i se zapojením mládeže v těchto aktivitách. K významným projektům, které v minulosti podpořila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor patří obnova povalových chodníků a údržba turistické pěšiny na Naučné stezce Oldřichovské háje a skály. „Samotný projekt, spočíval ve vybudování několika dubových chodníku v části stezky mezi Sedlem pod Oldřichovským Špičákem a Lysými skalami v délce zhruba 80 metrů. V těchto místech byly již povalové chodníky vybudovány v roce 1999. V současné době však tyto chodníky z borového a smrkového dřeva dožily, jsou poškozené, návštěvníci tato místa obcházejí a vznikají tak nové pěšiny. Stezka zde prochází Národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny, kde je vznik nových pěšin nežádoucí“, popsal ředitel nadace Ondřej Petrovský projekt, jehož cílem bylo vybudování nových povalových chodníků, vybudování svodnic, schodů a zábradlí na trase naučné stezky. Letos chce nadace podpořit projekt, jehož cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a jejích zastupitelů v oblasti protipovodňových opatření. „Informovanost by se měla zvýšit hlavně v takových oblastech, jako jsou vlivy zásahů člověka na chování vody v krajině, možnosti prevence. Výsledkem by měla v dlouhodobějším horizontu být změna v myšlení, chování a přístupu obyvatel a obcí k potokům a řekám, které ovlivňují život v obcích, ale také ke krajině jako celku“, říká Ondřej Petrovský. Nadace Via od roku 2007 pomáhá pomocí programu Rychlé granty z Fondu místních iniciativ podporovat mimo jiné i projekty zaměřené na ochranu

životního prostředí. „Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu“, říká ředitel nadace Jiří Bárta. Dalším významným projektem podpořeným nadací je ochrana přírodní lokality Trojmezí v Praze, kdy díky grantům z Nadace Via může občanské sdružení Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice lépe a důrazněji prosazovat zájmy občanů proti developerům s cílem zachrá-

Zdroj: http://trojmezi.info/galerie/

nit pražskou lokalitu „Trojmezí jako rekreační zónu pro desítky tisíc obyvatel přilehlých sídlišť Prahy 10, 11 a 15. Vzhledem k tomu, že kauza dále běží, tak se projekt za ukončený považovat zatím nedá“, říká Jiří Bárta. Nadace dřevo pro život připravuje na letošní rok společně s Ostravskými městskými lesy pro žáky a učitele základních škol v Moravskoslezském kraji vzdělávací projekt, s jehož pomocí chce začlenit do vzdělávacích programů témata jako Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova. „Jejich cílem je vrátit do škol informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny“, říká Jan Řezáč z Nadace dřevo pro život. Právě takzvaná lesní pedagogika se podle něj v zahraničí rozvíjí od počátku 90. let 20. století jako forma prožitkové pedagogiky spojená s komplexním vnímáním lesa. „Tento směr vzdělávání by si zasluhoval větší pozornosti zejména proto, že dětem představuje lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými a ekologickými vazbami“, dodal Jan Řezáč. Řadu projektů z oblasti životního prostředí dlouhodobě podporuje i ostravská Nadace Landek. „Podporujeme například úsilí spolupracujícího občanského sdružení Klub přátel Hornického muzea

v Ostravě na vybudování „Naučné stezky Landek“. Nadace se pravidelně každoročně zúčastňuje akcí Den Země pořádaných v Ostravě“, upozorňuje tajemník nadace Jaroslav Přepiora a pokračuje: „Tématu životního prostředí se za poslední dvě desetiletí dostalo významné podpory. Nadace to může ilustrovat na příkladu podpory projektů, které sloužily k realizaci řady projektů v rámci programu Revitalizace Národní přírodní památky Landek“. Originální nejsou jen projekty, ale také způsob, jakým na ně nadace získávají prostředky. Nadace Veronica bude letos pořádat již 9. předvánoční benefiční aukci uměleckých děl ve prospěch ochrany přírody. Do aukce přispívá pravidelně řada umělců, například Olbram Zoubek, Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný, Miroslav Šimorda, Jan Spěváček a další. Díky vybraným penězům může pak Nadace Veronica podporovat jednotlivé projekty. Jedním z těch úspěšných byl v minulosti i obnova ukázkového ovocného sadu na záchranu starých ovocných odrůd v Hostětíně, který později navštívil Princ Charles.

Zahranièní inspirace I když situace v oblasti životního prostředí není v Česku úplně radostná, ke zlepšení by v budoucnu mohly přispět některé pozitivní trendy ze zahraničí. „V březnu letošního roku proběhl, tak jako v předchozích letech, průzkum mínění realizovaný organizacemi GlobeScan and SustainAbility. Osloveno bylo skoro 600 expertů působících v oblasti životního prostředí. Výsledky naznačují, že v oblasti šíření konceptu trvalé udržitelnosti hrají významnou roli takzvané sociální podniky a neziskové organizace. Možná, že právě dynamický rozvoj sociálního podnikání ve světě je oním trendem, který bude přínosem pro nadace působící v oblasti životního prostředí a zároveň, nadace budou přínosem pro rozvoj sociálních podniků“. říká Marie Pacovská. Kromě všeobecného posunu ve vnímání otázek životního prostředí společností i podnikatelskou sférou jsou pro tuzemské nadace inspirací i některé konkrétní projekty, jak získat finanční prostředky na dobročinnost. „Jde například o platební karty v různých zemích, kdy se z každé platby kartou přispívá automaticky na ochranu životního prostředí“, uzavírá Jana Flamiková z Nadace Veronica. Dalibor Dostál


4

Osobnost mìsíce

Marie Pacovská øeditelka Èeského nadaèního fondu pro vydru

Vydrám se daøí, i díky náhradám za škody zpùsobené rybáøùm Vydrám se daří výrazně lépe, než v době, kdy jste nadační fond zakládali. Jaké je nyní jejich rozšíření v České republice? Podle posledních dat z celorepublikového mapování z roku 2006 a z pravidelného monitoringu vybraných lokalit jsme zjistili, že vydra je rozšířena téměř na 75 procentech území ČR a její početnost je odhadována na přibližně 2 200 jedinců. Když toto porovnáme s výsledky z prvního mapování v devadesátých letech, kdy se vydry vyskytovaly na 30 procentech území a jejich početnost byla kolem 300 až 400 jedinců, vidíme výraznou vzrůstající tendenci šíření vyder. Tento rok má proběhnout nové celorepublikové mapování a odhadujeme, že tento trend rozšíření bude pokračovat. Co především přispělo k tomu, že početní stavy vyder rostou?

Jak se díky tomu změnilo zaměření vaší organizace?

Stavy vyder jsou v dnešní době ovlivněné především tím, že roste počet nově vybudovaných rybníků, hustota obsádek rybníků se zvyšuje a tím vznikají ideální podmínky pro život vyder, kterým se v takovém prostředí nadmíru líbí. Zvyšování stavu vyder je také ovlivněno menší mírou nelegálního lovu a to i díky tomu, že v roce 2000 vznikl zákon o náhradách škod, které způsobují vybraní zvláště chránění živočichové. Mezi ně je vydra řazena tím je umožněno vyplácení náhrad škod, které může bezesporu způsobit.

V počátcích fungování byla organizace zaměřena především na výzkum a na řešení problematiky rybářství versus vydra. V dnešní době má činnost organizace poměrně široký záběr – od výzkumné činnosti, přes výchovu, osvětu a vzdělávání, poradenskou službu, až po podporu malých grantových projektů. O roku 2006 také provozujeme záchrannou stanici pro handicapované živočichy. Činnost fondu se stále vyvíjí, což je také způsobeno možnostmi využití finančních prostředků z různých grantových programů.

Foto Český nadační fond pro vydru

Marie Pacovská V letech 2001–2006 studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od roku 2006 doposud distanční studium Aplikované ekologie na téže fakultě. Od roku 2005 zaměstnána v Českém nadačním fondu pro vydru na pozici odborného pracovníka, od roku 2007 doposud na pozici ředitelky.

Které druhy zvířat přicházejí do záchranné stanice především? Často přijímáme dravce zraněné od elektrického vedení. V posledních letech se ale začaly instalovat sloupy s novým typem hlavic, na kterých ke zraňování ptáků elektrickým proudem tolik nedochází. Můžeme tak doufat, že se už s tímto typem zranění nebudeme tolik setkávat. Co se ale objevuje čím dál častěji, jsou otravy dravců a šelem, kteří zkonzumují otrávenou návnadu, nebo návnadou otrávené zvíře. Přibývá také zraněných zvířat po střetech s automobily. Na druhou stranu sledujeme, že na jaře, díky velké osvětě veřejnosti, ubývají příjmy takzvaných „opuštěných mláďat“ – srnčat, zajíčků, kolouchů a ptáčat.

http://otter.trebone.cz/ Jaké procento zvířat se vám daří vracet zpátky do přírody? V minulém roce se nám podařilo vrátit téměř 50 procent zvířat zpět do volné přírody, část zvířat nám zůstává ve stanici a bohužel kolem 30 procent zvířat muselo být utraceno. Ekologickou výchovu provozuje řada dalších organizací i škol. V čem jste právě vy originální?

Díky provozování záchranné stanice máme možnost při ekologické výchově využít některá z trvale handicapovaných ochočených zvířat. Zvířata jsou v programech nenahraditelnou pomůckou a dětem tak nabízíme ojedinělý zážitek přímého kontaktu například s liškou, volavkou či puštíkem. Takový osobní kontakt nabývá obrovského významu u postižených dětí, které mají možnost vnímat zvíře všemi použitelnými smysly.


5 Jedním z vašich cílů je zvýšit toleranci vůči přírodě a vydrám. Jak se vám to daří s tím, jak vyder přibývá? Především rybáři stále častěji napadají vydry jako „škůdce“... Samozřejmě se stále setkáváme s případy poměrně krutého zabíjení vyder, ale jak jsem už zmiňovala, díky zákonu o náhradách škod se konflikt s rybáři zmírnil. Jelikož zpracováváme odborné posudky týkající se škod způsobovaných vydrou, jsme ve stálém kontaktu s rybáři, snažíme se s nimi diskutovat a problematiku řešit. To je asi nejlepší způsob osvěty, která podle našich zkušeností funguje. S Rybářstvím Třeboň dokonce spolupracujeme na jednom výzkumném projektu, kde zjišťujeme vliv rybničního hospodaření na biodiverzitu, pořádáme také různé semináře a přednášky týkající se této problematiky, vydáváme osvětové materiály… Jednoduše řečeno, snažíme se s rybáři mluvit a problém řešit, nestrkáme před ním hlavu do písku. Pokud odhlédneme od konkrétních zájmových skupin, jak se podle vašich zkušeností mění všeobecné vnímání přírody a životního prostředí veřejností? Vnímání problematiky ochrany přírody veřejností se v poslední době mění v souvislosti s různými kontro-

verzními kauzami, jako je například kůrovcová kalamita v Národním parku Šumava, škody působené bobrem, rysem, kormoránem a další. Obecně lze říci, že veřejnost se stále častěji zajímá a angažuje v různých sporech, lidé často docházejí do ekoporaden s různými druhy dotazů, snaží se žít více „ekologicky“ atd. Je vidět, že ochrana životního prostředí není všem lhostejná. Nabízíte řadu přednášek a výstav, o které z nich je největší zájem? Ze stran škol je momentálně největší zájem o výukové programy s živými zvířaty, o terénní programy v třeboňské přírodě a o komiksovou výstavu "Čus vydrus" . Tuto výstavu o vydře a jejích sousedech z mokřadů vytvářely samy děti a o to je pro jejich vrstevníky zajímavější a lépe přijatelná. Díky velkému zájmu a podpoře Jihočeského kraje a společnosti E.ON jsme měli v minulém roce možnost tuto originální výstavu vytisknout i v podobě komiksové knihy. Provozujete rovněž vlastní ekoporadnu, o jaké typy informací a rad mají lidé největší zájem? Provozujeme nejen vlastní poradnu, ale fungujeme v rámci Krajské sítě ekologických center Krasec, která se

kromě jiného zabývá koordinací a realizací environmentálního poradenství v Jihočeském kraji. Veřejnost se může s jakoukoli otázkou, týkající se ekologie, na tuto síť obrátit prostřednictvím on-line poradenství na webových stránkách www.krasec.cz. Přes tyto stránky se otázka dostane k patřičnému odborníkovi. Například naše organizace je zaměřena na oblast problematiky odpadů a ochrany životního prostředí. Dotazy směřující k nám se nejčastěji týkají záchrany zraněných volně žijících zvířat, náhrad škod způsobených chráněnými druhy živočichů a v rámci odpadů se lidé nejvíce ptají na způsoby a možnosti třídění. Jakým způsobem se na fungování vaší organizace projevila doznívající ekonomická krize? Pocítili jste ji? Řekla bych, že ekonomická krize naší organizaci nezasáhla. Především proto, že během krize nám běžel pětiletý výzkumný projekt, kdy jsme měli smluvně zajištěné peníze. Byli jsme také úspěšní při získávání financí z různých grantových programů. Spíše se obávám toho, co přijde po přívalu podpor z Evropských fondů a jak bude vypadat systém financování neziskových organizací po roce 2013. rozhovor připravil Dalibor Dostál

Téma Foto ISIFA

Z pohledu finančních trhů byl rok 2010 poměrně úspěšný, neboť rostly všechny hlavní třídy aktiv – akcie, dluhopisy i komodity. Zajímavostí jsou však relativně vysoké rozdíly mezi výkonností jednotlivých akciových trhů i velkých a malých společností, např. index malých amerických společností S&P600 Smallcap překonává index 30 největších společností Dow Jones Industrial o téměř 15 procentních bodů, nebo rozdíly ve výkonnosti jednotlivých sektorů, např. v Evropě nejúspěšnější automobilový sektor vzrostl o cca 50 %, naopak

nejslabší sektorový index bank ztratil přes 10 %. Mezi poraženými se ocitly rovněž některé státy, zejména ty v Evropě, stižené dluhovou krizí (Řecko, Španělsko…). Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, které faktory stály za loňskou příznivou výkonností. Analytici ve svých komentářích zmiňují především dva – nízké úrokové sazby a s tím spojený přebytek likvidity, navíc dále podporovaný tzv. kvantitativním uvolňováním číslo 2 ze strany americké centrální banky, a růst spotřebitelské poptávky na rozvíjejících se trzích. Ve výhledu pro letošní rok zůstáváme opatrní, avšak pozitivní. Očekáváme, že růstový ekonomický cyklus by měl pokračovat a úrokové sazby zůstanou nízko a podpoří tak reálnou ekonomiku i kapitálové trhy. Volatilita (míra kolísání trhů) patrně zůstane vyšší v důsledku některých rizikových faktorů (opatření proti rostoucí inflaci v Číně, dluhová krize v Eurozóně, americký trh s nemovitostmi), které mohou spustit prudké krátkodobé korekce, avšak změna dlouhodobého trendu je nepravděpodobná, dokud zůstávají krátkodobé úrokové míry rozvinutých ekonomik na nízkých úrovních. Vyšší volatilita by však mohla přinést zajímavé nákupní příležitosti, což platí pro oba naše nadační fondy. Co se týká dluhopisových trhů, nedá se vyloučit, že bude pokračovat obecně pozitivní trend roku 2010 i v letošním


6 roce. Investoři se budou nadále soustředit především na země s dobrými základními ekonomickými daty, ale zajímaví by mohli být při atraktivní tvorbě cen opět i větší dlužníci. Očekáváme však, že volatilita na dluhopisových trzích zůstane i nadále vysoká a patrně citlivá na pohyb budoucí očekávané inflace. Z pohledu investorů je tedy vše na správné cestě a zjevně se v uplynulém období začala snižovat jejich averze k riziku. Riziko jako takové však z trhu nezmizelo, je nadále přítomné, jen vlivem rostoucího optimismu není tolik vidět. Vždy bude důležitá pečlivá a efektivní diverzifikace aktiv odvozená od rizikové tolerance investorů a případně zákonných limitů a omezení, jako je tomu v případě nadačních subjektů. V nedávné minulosti se ukázalo, že vnímání rizik není mnohdy zcela objektivní a má svá omezení. Velmi rychlé snížení ratingů problémových a zadlužených evropských zemí až do neinvestičního (tzv. spekulativního) pásma může mít fatální následky pro portfolia jednostranně orientovaná na maximalizaci výnosového potenciálu a nereflektující základní požadavek na efektivní rozložení portfolia (rizik). Často se rovněž můžeme setkat s tím, že investoři možná rizika nevidí, přehlíží je nebo přímo podceňují, a to i v případě nejkonzervativnějších produktů. Přitom stačí relativně jednoduché měřítko srovnání, ať už se jedná o dluhové instrumenty nebo depozitní produkty. Investoři logicky upřednostňují produkty s nejvyšším výnosem, případně výnosovým potenciálem. Je jasné, že takové výnosy nejsou "zadarmo" a je nutné s nimi odpovídajícím způsobem zacházet. Riziko při současných velmi nízkých sazbách je

pravděpodobně zcela odlišné u produktu s výnosem 1,5 % a tím s výnosem 4 %, 5 % nebo ještě vyšším při stejné splatnosti. V případě dluhopisů nám může alespoň orientačně pomoci rating. Zákonné požadavky na investovaní nadačního jmění na tuto skutečnost rovněž pamatují. Jak se ale postavit k nabídkám na termínovaná depozita, jejichž poskytovatel žádný investiční rating nemá a nabízí vysoce nadstandardní úročení vkladů? Odpověď je poměrně jednoduchá – investoři u vkladu do výše ekvivalentu 100 tis. euro (platná maximální výše garance vkladů v ČR, aktuálně cca 2,4 mil. Kč) riskují pouze nerealizovaný úrokový výnos. Je však třeba také důkladně zvážit i tzv. měnové riziko, neboť případná náhrada z Fondu pojištění vkladů je závislá na aktuálním přepočtu do Kč, což může být v případě výrazného posílení české koruny dost nepříjemné. Jen za loňský rok koruna vůči euru posílila téměř o 10 %. Samozřejmě že rizikovost takového vkladu násobně roste s jeho objemem, dále již záleží především na diametrálně odlišných mírách takového rizika. Odpovědnost za rozhodnutí o alokaci nadačního jmění spočívá na členech správních rad. Domnívám se, že dlouhodobě úspěšně řízená, efektivně diverzifikovaná strategie se dokáže nejlépe vypořádat se současnými nástrahami finančních trhů a zároveň čelit i těm budoucím. Specializované nadační fondy Pioneer nabízí unikátní příležitost prověřenou časem, s dostatečně dlouhou historií a zkušenostmi již od roku 1999.

Inflace – který herbicid je ten pravý? Inflace se stává v poslední době strašákem všech investorů, nadace a nadační fondy nevyjímaje. Zdražující nerostné suroviny se postupně promítají do cen ostatních výrobků i služeb, čímž tlačí na růst celkové cenové hladiny. Inflace má tu nepříjemnou vlastnost, že dokáže odkrajovat nemalý díl z příjmů všech ekonomických subjektů a poměrně razantně znehodnocovat jejich úspory a investice. Všichni si pokládají otázku: „Co s tím?“

A jak se tedy bránit? Dát na „zaručené“ tipy? Zlato (komoditu bez valného průmyslového využití)? Nemovitosti (nějaký čas jsme si mysleli, že jejich cena může pouze růst)? Nebo umělecké předměty a starožitnosti? Můžeme také cíleně investovat do aktiv, které jsou motorem současné inflace. Takže zemědělské a průmyslové komodity? Každý si můžeme zvolit, čemu věříme nejvíce. Nemusíme však mít až tak bujnou fantazii. Stačí se podívat na klasická finanční aktiva, tedy dluhopisy nebo akcie, do kterých lze investovat přes nepřeberné množství veřejně nabízených podílových fondů. Konec konců jejich prostřednictvím lze participovat i na vývoji většiny těch výšeuvedených aktiv a dnes zastřešují investice ve výši

téměř 250 miliard korun. Podílové fondy jsou také hojně využívány klienty z řad nadací a nadačních fondů. Už slyším reakce typu: Dluhopisy teď, když jsou úrokové sazby na svých historických minimech a akcie po téměř dvou letech nepřetržitého růstu? Ano, z krátkodobého pohledu je to možná odůvodněná obava, ale málokdo chce přece inflaci překonat jen v horizontu několika měsíců.

Podívejme se na fakta Jak se tedy těmto nástrojům dařil boj s inflací v českém prostředí v kontextu přelomu tisíciletí? Spotřebitelské ceny, měřené indexem CPI zveřejňovaným Českým statistickým úřadem, od počátku roku 2000 do ledna 2011 vzrostly o cca 32 %. Oproti tomu výkonnostní

Aleš Izák, Pioneer Investments ales.izak@pioneerinvestments.com index českých státních dluhopisů agentury Bloomberg si připsal přes 86 % a pražská burza sledovaná svým indexem PX získala přes 124 %. To jsou přece solidní výsledky, nemyslíte? Samozřejmě, rozsekáme-li tato čísla na kratší časové úseky, najdeme období, kdy inflace vítězí. Obvykle to tak bývá v letech, kdy se tempo růstu cen zvyšuje a související růst úrokových sazeb podvazuje výkony dluhopisů a ostatně i akcií. V delším časovém horizontu však pozitivní vliv ostatních období převáží. Pro investiční herbicid proti inflaci tedy nemusíme chodit daleko. Jako každý prostředek, nepůsobí úplně vždy a všude, ale celkově se jeho použití vyplácí. Pro nadace a nadační fondy je však vedle tohoto dlouhodobého pohledu, důležitý i krátkodobý horizont kalendářního roku, ve kterém je platné smluvní a zákonné závazky nutí rozdělovat výnosy z nadačního jmění. Foto ISIFA


7

Dosavadní průběh roku 2011 zatím naplňuje naše předpoklady, že letos dluhopisy žádným velkým trhákem nebudou. Úrokové sazby už nemají kam klesat, naopak evropská centrální banka už zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 % a další budou následovat. Pravděpodobně se přidá i ČNB. Nutno však podotknout, že toto zvyšování sazeb je již v cenách českých státních dluhopisů zahrnuto. Nepřekvapí-li tedy tempo růstu

úrokových sazeb, nebude to pro ceny dluhopisů nikterak drtivé a ty by tak i nadále měly nabízet zajímavou přidanou hodnotu oproti bankovním vkladům, a to jak z pohledu dosahovaných výnosů, tak v neposlední řadě i kreditního rizika. Zlaté roky 2009 a 2010 se však budou opakovat jen stěží. Akciové trhy v prvním kvartále pokračovaly v růstu na důkaz toho, že se světová ekonomika rozjíždí. Fundamentální ocenění trhů se proto ani po dosavadním vzedmutí nejeví nikterak přehnané a pozitivní nálada tak dle našeho názoru přetrvá i v dalším průběhu roku, byť určitě s výkyvy. Stejně jako

13. dubna 2011 Evropská Komise odsouhlasila 12 klíčových bodů pro relaunch Jednotného trhu v rámci EU. Klíčové aktivity a opatření navržená k dosažení těchto cílů zahrnují: Nastavení evropského rámce pro společné a sociální investiční fondy do konce roku 2011 a nařízení pro Statut evropské nadace a další kroky vedoucí k posílení integrace společenské odpovědnosti firem.

Cíle a pøínosy Statutu evropské nadace: – posílí evropský právní rámec pro nadace; – omezí právní a administrativní překážky; – povzbudí vznik nových činností, – usnadní přeshraniční práci a nabídne partnerství v rámci jednotného trhu; – zvýší transparentnost; – nabídne účinný manažerský nástroj na podporu veřejně prospěšných činností; – zjednoduší darovací postupy u přeshraniční činnosti fyzických i právnických osob; – přispěje k procesu hospodářské integrace a konsoliduje evropskou ob-

Lukáš Vácha, obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu, Conseq Investment Management, a. s.

Statut evropské nadace

Svìt filantropie

Foto ISIFA

u dluhopisů bude i v případě akcií klíčovým faktorem pro krátkodobý vývoj to, jak se eurozóna vyrovná s dluhovou krizí svých slabších členů. Ani v tomto ohledu nejsme negativní. Celkově vzato, letošní rok s velkou pravděpodobností nebude pro investory tak úspěšný, jako ty uplynulé dva, uvážlivě volené investice by však opět měly přinést své ovoce.

Nadační sektor a jeho zastupující organizace a sítě na úrovni EU opakovaně volají po vytvoření statutu evropské nadace jako nejefektivnějšího nástroje odstranění přeshraničních překážek, a tím i stimulace nadační činnosti v Evropě. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Komisi, aby předložila návrh nařízení o statutu evropské nadace na podporu veřejně prospěšné činnosti, jenž by byl poté přijat Radou a Evropským parlamentem. čanskou společnost v současném globalizovaném prostředí, kde společné výzvy a hrozby volají po jasném a přehledném evropském přístupu.

Výhody Statutu evropské nadace: Efektivita a zjednodušení: statut by umožnil zřizovat evropské nadace registrované v jednom členském státě, jež by byly uznány v ostatních 26 státech. Tyto nadace by mohly působit v celé EU podle jedné sady pravidel a v jednotném systému řízení a vykazování. Statut evropské nadace by napomohl překonání stávajících překážek a usnadnil by přeshraniční činnost a spolupráci. Odpovědnost: Statut evropské nadace by vyjasnil pojem nadace tím, že by poskytl společnou definici „veřejně prospěšných nadací“ pro celou EU, neboť v současné době je pojem „nadace“ používán příliš volně pro velmi rozmanité typy subjektů. Statut evropské nadace by mohl mít pozitivní účinek na obecnou správu nadací tím, že by se stal určitým měřítkem.

Ekonomické přínosy: kromě snížení nákladů na přeshraniční činnost by nadace, jež by se rozhodly pro statut evropské nadace, mohly být uznány jak ze strany orgánů veřejné moci, tak širokou veřejností, a to díky důvěryhodné evropské „značce“. Statut evropské nadace by usnadnil sdružování zdrojů na veřejně prospěšné činnosti a mohl by přilákat zahraniční investory. Dále by mohl pozitivně ovlivnit přístup dárců. Politické a občanské přínosy: rozvoj nadnárodní činnosti a spolupráce by povzbudil evropskou integraci v oblastech přímého zájmu obyvatel EU. Statut evropské nadace by mohl nabídnout spolehlivý a flexibilní nástroj na podporu veřejně prospěšných a občanských aktivit na úrovni EU, zaměřených na řešení naléhavých potřeb a globálních politických otázek.

Základní rysy Statutu evropské nadace: Efektivní statut evropské nadace by měl vykazovat několik klíčových principů a charakteristických rysů. Mělo by jít o doplňkový volitelný veřejně


8 prospěšný nástroj podléhající především evropskému právu a doplňující vnitrostátní a regionální předpisy. Statut evropské nadace by mohl být navržen podle následujících vodítek, jež bude zapotřebí podrobněji rozpracovat ve spolupráci se zúčastněnými stranami. Statut evropské nadace: – by měl být volitelným doplňkovým nástrojem, jejž by investoři a nadace působící ve více než jednom členském státě EU mohli využít namísto zakládání několika nadací podle vnitrostátního práva v různých státech EU. Tento nástroj by nenahrazoval stávající předpisy členských států o nadacích; – by měl být jednoduchým a souhrnným nástrojem, pokud jde o většinu aspektů nadačního práva, a měl by odkazovat na vnitrostátní právo v co nejmenším počtu právních oblastí. To by zřizovatelům umožnilo úsporu nákladů na uvedení do souladu tím, že by využili jediný právní nástroj a vytvořili řídicí strukturu, která by byla srovnatelná ve všech členských státech; – by měl být snadno přístupný. Evropská nadace by mohla být zřízena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou na základě závěti jakékoli fyzické osoby, která je rezidentem v EU, notářským zápisem u fyzických a právnických osob, které jsou rezidenty v EU, transformací existující veřejně prospěšné nadace se sídlem v členském státě EU na evropskou nadaci nebo sloučením veřejně prospěšných nadací se sídlem v jednom či více členských státech EU. Zřízení evropské nadace by mělo být

Profil

oznámeno v Úředním věstníku; – by měl umožňovat pouze veřejně prospěšné účely činnosti. Z důvodu zachování flexibility by definice veřejně prospěšné činnosti měla být navázána na otevřený seznam veřejně prospěšných účelů. Evropská nadace by byla považována za veřejně prospěšnou, pokud 1. bude sloužit veřejnému zájmu v širokém evropském nebo mezinárodním měřítku buď provozováním vlastních programů, nebo podporou jednotlivců, sdružení, institucí či jiných subjektů, a 2. účelem jejího zřízení bude též podpora veřejného zájmu v jedné nebo více oblastech zařazených na seznamu veřejně prospěšných účelů; – by měl přinést evropský rozměr: statut evropské nadace by byl zaměřen na činnosti, které vykazují evropský aspekt v širokém slova smyslu, tj. zahrnují činnost ve více než jednom členském státě; – by měl nastavit minimální výši kapitálu. Mohlo by jít o známku vážně míněného účelu a činnosti evropské nadace, jež by mohla zvýšit ochranu věřitelů, zároveň by však statut evropské nadace neměl odrazovat menší iniciativy od zahájení činnosti; – by neměl zřizovat jakékoli „formální“ členství, nýbrž umožnit určitou participativní strukturu, jež však nemůže nahradit práva a povinnosti řídicí struktury; – by v rámci veřejně prospěšného cíle evropské nadace měl umožnit výkon hospodářské činnosti buď přímo nebo prostřednictvím jiné právnické osoby za předpokladu, že veškeré příjmy či pře-

bytky budou využity na deklarované veřejně prospěšné účely; – by měl uzákonit právo na vlastnictví movitého a nemovitého majetku, přijímání a držení darů či dotací všeho druhu včetně akcií a dalších cenných papírů jakéhokoli zákonného původu; – stanovit, že sídlo musí být v EU. To by mohlo být převedeno do jiného členského státu bez nutnosti uzavírat činnost nebo zřizovat novou právnickou osobu; – by měl zlepšit transparentnost a nastavit jasná pravidla odpovědnosti. Evropská nadace by měla vést záznamy o všech finančních transakcích, využívat formální finanční kanály a podávat výroční účetní závěrky a zprávy o činnosti určené odpovědným orgánům. Účetnictví větších organizací by podléhalo auditu; – by měl nabídnout jasná pravidla řízení a odpovědnosti evropských nadací, avšak zřizovatelé/správní rady by měly mít možnost stanovit vnitřní fungování vlastními předpisy. Užitečné by bylo nabídnout modely těchto interních předpisů. Tyto předpisy by měly obsahovat ustanovení o předcházení střetu zájmů. Čerpáno z Úředního věstníku Evropské unie z 19. 1. 2011 (2011/C 18/06) a z http://www.efc.be/News/Pages/ TheSingleMarketActconfirmstheneedofaEuropeanFoundationStatute.aspx

Martina Šilhánová, Fórum dárců

Nadace Preciosa – pomoc èeskému skláøství Sklářství to v Česku nemá lehké. Obor s tradicí několika staletí prožívá v současnosti krizi, kterou v mnoha regionech provázejí krachy tradičních podniků a propouštění. Naštěstí si několik sklářských podniků dokázalo poradit i s konkurencí v globalizovaném světě a dopady ekonomické krize. Mezi ty úspěšné patří Preciosa z Jablonce nad Nisou. Podnik vyrábějící křišťálové sklo a bižuterii přitom kromě ekonomické stránky nezapomíná ani na společenskou odpovědnost. Jeho firemní nadace pomáhá

hlavně tam, kde je to nejvíce potřeba. Tedy v regionu. Dlouhodobě například podporuje Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářkou v Kamenickém Šenově, která je považována za nejstarší školu svého druhu na světě. Přestože jí od roku 1856, kdy byla založena, prošly na tři tisíce studentů, ani jí se v současnosti


9 nevyhnuly problémy. Kvůli nižšímu počtu žáků se vzdělávací zařízení potýká s nedostatkem peněz. Právě proto je finanční pomoc od nadace pro školu klíčová. „Při nepříznivém demografickém vývoji a dopadu světové krize na místní spotřební průmysl je udržení odborných škol velice obtížné“, říká ředitel Nadace Preciosa Ivo Schötta. Díky tomu škola může zakoupit vybavení pro výuku, které by si jinak nemohla dovolit. Škola každý rok vychová na dvě desítky absolventů v oborech broušení skla, malování skla, rytí skla a designu světelných objektů. Nově k nim za několik let přibydou také absolventi dvou nových programů – zaměřených sklo v architektuře a restaurování osvětlovadel. Nadace Preciosa vznikla v roce 1993. Zatímco původně byla zaměřena na zdravotnictví, o dva roky později se transformovala na nadaci všeobecnou. V té době bylo založení podnikové nadace zcela ojedinělou iniciativou české průmyslové firmy. Nadační politika dodnes v řadě prvků vychází z myšlenek a názorů dlouholetého předsedy správní rady profesora Věňka Šilhána. Nadace kromě podpory sklářského školství přispěla například rovněž na nákup zdravotnického vybavení pro jablo-

neckou nemocnici, digitalizaci vzácné Velislavovy bible ze 14. století nebo na prázdninové pobyty pro děti. Pomáhá rovněž postiženým. „Naše nadace se neorientuje na tuto problematiku proto, že by to byl jen problém našeho kraje, ale vypisujeme na pomoc handicapovaným dětem dokonce celostátní grantové řízení. Přispíváme především občanským sdružením, která pomáhají v lokalitě svého působení většímu počtu dětí. Fandíme například půjčovnám zdravotních a kompenzačních pomůcek“, dodává Ivo Schötta. Nadace také podporuje léčebné metody spjaté s přírodou, jako je canisterapie, hipoterapie a podobně. Nadaci i celé firmě se do pomoci potřebným daří zapojovat také zaměstnance podniku. Například loni, když Severní Čechy zasáhly prudké povodně, vybrali zaměstnanci celkem 370 tisíc korun. Pomohli tak dvěma nejvíce postižených obcím na Liberecku. Ve Višňové peníze využili na obnovu odborné učebny v místní základní škole, Raspenavě zase tamním dobrovolným hasičům se zakoupením vozidla.

Dalibor Dostál

Nadace v regionu

Nadace v Severních Èechách Nadace EURONISA a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor patří k nejznámějším nadacím v severočeském regionu. Nadace EURONISA letos stejně jako v minulém roce zahájila Velikonoční benefiční prodej pečiva v obchodním centru Forum v Liberci. Letošním hostem byl herec Jiří Lábus, který prodával Velikonoční jidáše ve středu 20. dubna. V českých zemích všeobecně a dodnes místy doma pečené jidáše jsou obřadní velikonoční pečivo z kynutého těsta mnoha rozlišných tvarů od bochánků, přes preclíky, podkovy, točenice až po pletené, jako napodobení Jidášova osudového provazu. Až do pátku 22. dubna tak lidé měli možnost podpořit občanské sdružení D.R.A.K. provozující chráněnou dílnu, která získala celý výtěžek akce. Pečivo dodané pekařstvím Jiřího Bláhy si lidé mohli koupit za 30 korun.

Foto Nadace Euronisa

Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podpruje projekty a činnosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. Především projekty zaměřené na pomoc starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě, zlepšování a obohacování života tělesně a mentálně postižených lidí, pomoc rodinám s dětmi v tísni a podporu programů prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů. Nadace EURONISA byla založena Sborem Jednoty bratrské v Liberci v roce 1995 jako nadace podporující sociální aktivity v Euroregionu Nisa. Do dnešního dne rozdělila granty v celkové hodnotě přes 20 000 000 Kč mezi neziskové organizace v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Podpořila tak bezmála 1 000 projektů 250 neziskových organizací. V roce 1998 se stala členem Asociace nadací při Fóru dárců v České republice Fotosoutěž s příznačným názvem Zaostřeno na Jizerky vyhlásila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci s občanským sdružením

Foto ISIFA

Náš kraj a Správou CHKO Jizerské hory vyhlásila. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo zašle papírově i emailem fotografie s tématikou Jizerských hor. Jeden autor může zaslat maximálně čtyři snímky a to až do uzávěrky 12. 6. 2011. Všechny fotografie poté zhodnotí odborná porota, ve které zasedne například fotograf Břetislav Jansa, Zdeněk Patzelt, předseda správní rady nadace František Pelc, ředitel Správy CHKO Jizerské hory Jiří Hušek, autor řady knih Roman Karpaš a další. Vybrané snímky poputují na podzimní výstavu, kde se představí veřejnosti. Z těch nejlepších bude následně sestaven kalen-


10 dář na rok 2012. Zároveň ve spolupráci s Libereckým deníkem bude na internetu probíhat i hlasování široké veřejnosti. Na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny a knihy o Jizerských horách. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz. Cílem soutěže je ukázat krajinu i život v našich Jizerkách prostřednictvím objektivů fotoaparátů široké veřejnosti. „Jsme přesvědčeni, že mezi lidmi je řada kvalitních fotografů, kteří se jistě rádi svými snímky pochlubí. Myslíme si, že pozornost, která se věnovala

těmto horám v minulosti, by neměla polevovat. Lidé nesmí zapomínat, že ekologická katastrofa, která Jizerské hory postihla, se může opakovat. Pouze cílenou a dlouhodobou péčí se může les stabilizovat a postupně se vrátit k původnímu stavu. A právě proto půjde výtěžek z této výstavy a prodeje kalendářů na pomoc Jizerským horám“, říká ředitel nadace Ondřej Petrovský. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem: podporovat veškeré projekty, které přispějí k celkové rehabilitaci imisemi a tehdy i lesním

hospodařením poškozené chráněné krajinné oblasti. Nadace podpořila řadu projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů samotných a na mnoho dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních ochranářských opatření či ekologickovýchovných programů pro veřejnost. Na tyto cíle rozdělila již přes 10 miliónů korun. Od počátku spolupracuje se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České republiky, s. p., což zaručuje dobré odborné zázemí pro její počínání.

Dobré zpravy Ètení znovu pomáhalo, dìti S Veronicou na zelenou v Etiopii dostaly 80 000 Kè dovolenou Foto ČSOP Veronica

Po pomoci nevidomé Pavlínce hlásí Foto ISIFA Čtení pomáhá druhý charitativní projekt, jehož cílová částka byla dosažena. Mladí čtenáři se rozhodli pomoci zemi třetího světa. Už i české děti si tedy uvědomují, že na světě žije hodně lidí, kteří o našem komfortu a pohodlí mohou jen snít. Osmdesát tisíc korun darovali etiopské nemocnici. Druhou charitou, na kterou děti vyčetly potřebné peníze, je projekt nazvaný nevidomá Seble. Jeho podstatou je poskytnout finanční pomoc nemocnici vracející zrak africkým dětem. „To, že děti pomohly charitativnímu projektu v zahraničí, je úžasné. Pomoc potřebným právě v Africe učí děti to, že lidé v těchto zemích nemají přístup k věcem, které u nás považujeme za samozřejmé, jako je právě zdravotnictví, vzdělávání nebo čistá pitná voda“, chválí odpovědný přístup dětských čtenářů Pavlína Kalousová z Fóra dárců, které charity v projektu prověřuje.

Nadační fond Umění doprovázet pozval v dubnu všechny zájemce o umění na prodejní výstavu výtvarníka Martina Patřičného (www.patricny.com/cs/), která se konala 4.–28. 4. v Galerii 9 v budově Vysočanské radnice. „Výtěžek z obrázku Větrný den ve výši 14 tisíc korun věnoval Martin Patřičný ve prospěch Nadačního fondu Umění doprovázet“, vyzdvihla Hana Haráková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet. Nadační fond byl založen v červenci roku 2006 a jeho posláním je podporovat tuzemské hospice, ať už lepším informováním veřejnosti, materiální podporou hospiců nebo školením jejich personálu. Foto NF Umění doprovázet

Ochutnávka biomoštů, jablečné speciality, tanec a focení v kroji, výlety s příběhy. To všechno čeká účastníky letošní „zelené dovolené“ pořádané Základní organizací ČSOP Veronica. Zájemci se mohou vydat Po stopách prince Charlese (8. až 12. 8. 2011), ale také Za tradicemi Bílých Karpat (řemesla a folklór, muzea, bylinné likéry, sušírna ovoce), Krajinou Moravských Kopanic (unikátní krajina, květnaté louky s orchidejemi), Za Luhačovickými minerálními prameny (a dalšími léčivými vodami v krajině). Díky ubytování v Ekopenzionu Centra Veronica Hostětín si účastníci mohou vyzkoušet např. i bydlení v pasivním domě a ochutnají domácí stravu s využitím biopotravin, FairTrade výrobků i místních produktů. Cena pobytu je 3 000 Kč (děti do 10 let 2 000 Kč) a příhlášky je možné podávat na telefonu 572 630 670 nebo mailu radka.breznicka@veronica.cz.

Foto ČSOP Veronica


11

První roèník projektu „Èeský internet pomáhá“ získal za dva týdny 738 000 korun

Foto Konto Bariéry

Kalendáø

Akce v roce 2011 30.05.

Internetová charitativní sbírka Internet pomáhá, která probíhala od 21. března do 5. dubna, přinesla finanční prostředky ve výši 738 000 Kč. Částka byla rozdělena mezi projekty Konta BARIÉRY a Člověk v tísni. Díky tomu si bude moci 24letý Kryštof koupit potřebný kvalitní vozík a malý Lukáš rehabilitační přístroj Motomed. Podpora poputuje prostřednictvím organizace Člověk v tísni také do Konga a Etiopie. Zbývající prostředky pomohou dalším mladým lidem k nákupu vozíku nebo jiné potřebné pomůcky. K podpoře projektu se poprvé spojili největší hráči českého internetu i řada menších společností. Lidé mohli darovat prostřednictvím stránky www.internetpomaha.cz, na kterou současně odkazovali svými kampaněmi všichni internetoví partneři projektu.

Nadační investiční fórum

14:00–16:00 Místo konání: Mramorový sál

13.06. 9:00–16:00

Novinky

Řízení, rozvoj lidského kapitálu NNO

České spořitelny v Rytířské ulici 29

Místo konání: PwC Česká republika

Ve spolupráci s Českou spořitelnou si připomeneme okolnosti vzniku nadačního sektoru u nás, porovnáme tehdejší vize se současným stavem. Jaké je tedy postavení tradičních nadací ve 21. století? Jak zajistit jejich ekonomickou dlouhodobost a je to vlastně cílem? Spolu s Tomášem Ježkem a Luďkem Niedermayerem na konferenci vystoupí i odborníci z investičních společností a budou připraveni odpovídat na praktické otázky z oblasti inestování.

Konference bude určena pro cca 100–120 účastníků z řad NNO a bude dostupná zdarma. Jejím cílem je otevřít téma práce s lidskými zdroji v neziskovém sektoru, a to především se zaměřením na rozvoj zaměstnanců, motivační a benefitní programy a alternativy kariérního růstu. Vystoupí odborníci z akademické i komerční oblasti – VŠE, Ogilvy, QED Group, LMC, dále zástupci neziskových organizací, které se problematikou HR interně zabývají.

Hlavním partnerem Bulletinu FD je Pioneer Investments ÈR

12.10. 9:00–16:00

Komunikace a marketing pro NNO Místo konání: PwC Česká republika Konference bude určena pro cca 100–120 účastníků z řad NNO a bude dostupná zdarma. Bude také přenášena on-line prostřednictvím webových stránek konference, pozorovatelé se budou moci zapojit rovněž prostřednictvím Facebooku.

Elektornický Bulletin Fóra dárců – časopis pro nadace a nadační fondy. Vydává Fórum dárců, o. s., Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, tel.: 224 215 385, e-mail: donorsforum@donorsforum.cz, kontaktní osoba pro doručování příspěvků: Alena Prokopová, e-mail: prokopova@donorsforum.cz, grafické zpracování: Ivan Prokop, Jaroslav Skokan.

www.donorsforum.cz

FD Bulletin 3  
FD Bulletin 3  

FD Bulletin 3

Advertisement