Page 1

BUL L E T IN F Ó R A D Á RC Ů 01/2011

600 milionů na veřejně prospěšné projekty od českých nadací a nadačních fondů Fórum dárců pravidelně shromažďuje informace

„Rok 2010 hodnotíme jako další rok, který byl všeobecně

o činnosti nadací a nadačních fondů, ze kterých vyplývá,

poznamenán krizí, takže jsme trochu s obavami očekávali,

že tyto subjekty významně přispívají k rozvoji českého

jak tato situace ovlivní další vývoj našeho nadačního

neziskového sektoru. Nadace i fondy podporují řadu

fondu,“ říká Hana Haráková z Nadačního fondu umění

důležitých oblastí a bez jejich podpory by mnoho projektů

doprovázet. „O to více mě těší, že se nám podařilo

v nejrůznějších oblastech nemohlo fungovat.

zachovat stejný rozsah poskytnutých finančních darů jako v minulých letech. I do roku 2011 vstupujeme

K hlavním oblastem podpory nadací a nadačních fondů

s nadějí a optimismem. V červenci oslavíme již pátý rok

patří jak humanitární účely, tak komunitní rozvoj,

činnosti, takže připravujeme celou řadu akcí a já pevně

životní prostředí, lidská práva, podpora znevýhodněných

věřím, že se nám i nadále bude dařit pomáhat v oblasti,

děti, kultura i volný čas, oblast kulturního rozvoje

kde je jakékoli pomoci hodně potřeba,“ dodává Hana

i dědictví, ochrana zdraví, podpora seniorů, pomoc lidem

Haráková.

s handicapem, volnočasové aktivity a vzdělávání a výzkum. V roce 2009 bylo nejvíce nadačních příspěvků poskytnuto

„Důležité pro nás

do oblasti podpory dětí, mládeže a rodiny (celá jedna

bylo schválení

čtvrtina) a sociální a humanitární oblasti. Naproti tomu

novely nadačního

nejméně byla podpořena oblast například trávení volného

zákona, která

času nebo ochrana nemovitých kulturních památek.

u k o t v u j e programovou

„Rok 2010 hodnotíme jako další rok, který byl všeobecně poznamenán krizí“ Hana Haráková, Nadační fond umění doprovázet

Jak hodnotí členské nadace a nadační fondy z Fóra dárců

činnost nadací,“

uplynulý rok a jak hledí do roku 2011? Ačkoliv dotázané

uvádí Miroslav

nadace považují uplynulé období vesměs za pozitivní,

Kundrata z Nadace

přesto celková čísla ukazují zhruba 15% pokles ve výši

Partnerství.

poskytnutých příspěvků. Zde se odráží náročná situace na

„Z hlediska výnosů finančních trhů byl ovšem rok 2010

finančních trzích, která tím pádem nadacím příliš nepřála.

pro nadace špatný; proto jsme rádi, že jsme už před krizí

Přesto celkový objem grantů na veřejně prospěšné účely

investovali část majetku do nemovitostí. Připravili jsme

a na podporu neziskových projektů je vyšší než 515 milionů

také projekt Poradenského a vzdělávacího centra pro

korun. Dalších 80 milionů korun posktly nadační fondy.

ekologické neziskovky v Brně.“


„V roce 2011 se chceme hodně zaměřit na medializaci našich

Za Nadační fond manželů Klausových se vyjádřil

úspěšných projektů z předchozích let,“ vysvětluje Jitka

pan Ladislav Petrásek, člen správní rady a výkonný

Štambachová z Nadace BONA, která se věnuje psychicky

ředitel. „Situace v roce 2010 dokonce předčila naše

nemocným. „Konkrétní výsledky naší práce máme a okruh

očekávání, takže bychom byli rádi, kdyby se v příštím

našich klientů, ale i příznivců je určitě vnímá, ale rádi

roce nezhoršila,“ říká.

bychom s nimi seznámili i širší veřejnost.“ Jaroslav Přepiora, tajemník Nadace Landek

Rozdělené nadační příspěvky v letech 2007 - 2009 (v mil. Kč) 400

367,49

na

nadačních příspěvcích poskytla částku 1,3 miliony korun. Hana Potměšilová za Nadační fond na podporu

350 300

hodnotí: „Nadace v uplynulém roce

314,13 267,11

zaměstnávání vysvětluje: „Vzhledem k našemu 290,37

zaměření na problematiku zaměstnávání 274,70 241,99

250

zdravotně postižených osob se nám v době úsporných opatření dařilo aktivně prosazovat aktivní politiku zaměstnávání OZP nejen

200

na chráněném trhu práce, ale hlavně na

150

otevřeném trhu práce. Přijetí naší ochranné známky Práce postižených v květnu 2010

100

do programu Česká kvalita a její zařazení

50

do Národní politiky kvality nám otevřelo možnosti, jak pomoci široké veřejnosti i státní

0 2007

2008 Členské nadace

správě a samosprávě zorientovat se mezi

2009

zaměstnavateli OZP.“

Nadace

Klára Šplíchalová, ředitelka FD pro nadační

Graf – porovnání nadačních příspěvků nadací, které se přihlásily do žebříčku nadací FD a členských nadací FD

a dárcovské programy

Bulletin Fóra dárců začne od příštího čísla vycházet v nové podobě Rok 2011 přinese Bulletinu Fóra dárců několik

Naším cílem je, aby z obsahu časopisu bylo více znát, že se

změn. Naším záměrem je zachovat všechny vaše

věnujeme důležité práci nadací a nadačních fondů, které

oblíbené rubriky a zároveň přidat další sekce, které

pomáhají v řadě oblastí, jako je kultura, zdravotnictví

pracovníkům nadací a nadačních fondů přinesou

či životní prostředí a řada dalších. A sledování situace

zajímavé a potřebné informace.

na finančních trzích a investičních příležitostí je pro nadace určitě velmi důležitou, ale rozhodně ne jedinou

První změna se týká periodicity bulletinu. Zatímco dosud

aktivitou.

jste se s ním setkávali zhruba čtyřikrát ročně, od příštího číslo bude vycházet jednou měsíčně s výjimkou prázdninové

Budeme vám rovněž přinášet více informací z dění

přestávky.

v nadačním sektoru v zahraničí, z nichž mohou české nadace a nadační fondy čerpat zkušenosti a příklady

Změny se dotknou rovněž obsahu bulletinu. Ten bude

dobré praxe pro svoji vlastní činnost. I pro neziskový

zaměřený jak na ekonomické a legislativní otázky, tak se

sektor, stejně jako pro řadu dalších oblastí, totiž

bude snažit zachytit působení nadací v celé jejich šíři. Na

platí, že to, co se letos odehrává v USA nebo v západní

našich stránkách se budou více objevovat osobnosti, na

Evropě, může být velmi inspirativní i v našem českém

kterých nadace a nadační fondy stojí.

prostředí.


Jakou podobu tedy bude bulletin od příštího čísla mít?

a projekty. Nepřijdete samozřejmě ani o aktuální informace

Nedílnou součástí úvodní stránky bude editorial, v němž

z oblasti investování a legislativy.

vás ředitelka Fóra dárců pro nadační a dárcovské programy Klára Šplíchalová seznámí se zajímavými událostmi

Rubrika „Dobré zprávy“ přinese pod novým názvem vaše

v nadačním sektoru uplynulého měsíce a hlavními tématy

oblíbené krátké informace z činnosti nadací v uplynulém

aktuálního čísla.

období. Budeme velmi rádi, pokud se na jejím vzniku budete podílet stejně aktivně, jako v minulých letech. Nepřijdete

Stěžejní část obsahu každého čísla by měly tvořit rubriky

ani o další oblíbenou rubriku Kalendář akcí.

Osobnost měsíce a Profil. Zatímco v první z nich budeme představovat lídry jednotlivých organizací a budeme se

To jsou alespoň ve stručnosti nejpodstatnější změny, které

ptát na jejich názory na aktuální témata, ve druhé budeme

vás od příštího čísla v Bulletinu Fóra dárců čekají. Věříme,

postupně představovat nejvýznamnější a nejzajímavější

že se vám časopis v nové podobě bude líbit a budeme

tuzemské nadace a nadační fondy, jejich zkušenosti

samozřejmě rádi za vaši zpětnou vazbu.

Většina domů z loňských povodní je opravená. Člověk v tísni přispěl 26 miliony Půl roku od srpnové povodně, která strhávala domy a vyžádala si pět lidských životů, je většina domů vysušená a opravená. Desítky domácností ale nestačily před zimou dosušit zdiva a zmrzlá voda může narušit statiku domů. Člověk v tísni zatím na okamžitou materiální pomoc a přímou finanční pomoc domácnostem využil 26 milionů z celkové částky 33 milionů, která se sešla na jeho povodňovém účtu. Zbývající prostředky chce organizace využít na pomoc nejvíce postiženým rodinám a v preventivních protipovodňových programech.

Nadace OKD rozdělí 60 milionů Kč, letos se zaměří na chráněné dílny Nadace OKD letos rozdělí mezi neziskové organizace a obce zhruba 60 milionů korun. Zaměří se i na podporu chráněných dílen a dalších způsobů pracovní integrace hendikepovaných. Na tuto oblast má připraveno až 10 milionů Kč. Chráněné dílny jsou ideální příležitostí pro začlenění hendikepovaných do běžného života. Podpora nadace bude směřovat k zařízením, jež provozují neziskové organizace, obce a města. „Důležitým příjmem každé chráněné dílny je příspěvek z úřadu práce, ten se však bude letos kvůli škrtům ve státním rozpočtu snižovat. Chceme proto dílnám prostřednictvím našich grantů pomoci v této složité ekonomické situaci udržet pracovní místa pro hendikepované a třeba i nějaká nová vytvořit,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

Radnice mohou již po šesté bojovat o prestižní titul Město stromů Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva životního prostředí vyhlašuje šestý ročník soutěže Město stromů. Nově se do soutěže mohou přihlásit všechna města na území České republiky. Jejich úkolem je připravit celoroční kampaň pro veřejnost inspirovanou stromy a přírodou. Vítězné město získá kromě titulu a finanční odměny ve výši 50 tisíc korun od společnosti Tetra Pak také jedinečnou možnost zúčastnit se celoevropského klání Entente FloraleEurope (Evropská kvetoucí sídla). Uzávěrka přihlášek je 5. června 2011. Slavnostní předání titulu novému Městu stromů se uskuteční v říjnu 2011. Vítězné město stromů převezme symbolické žezlo od současného držitele titulu, Broumova.

Bulletin 1/2011  

bulletin Fóra Dárců

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you