Page 1

POSLOVNO POROČILO 2013


Deklaracija javnega interesa Iz sredstev davkoplačevalcev sofinancirajo festival Seviqc Breţice 2013: Francoski inštitut Charles Nodier (Ljubljana, SI), Institut Français (Paris, FR), Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji (Ljubljana, SI), Mestna občina Ljubljana (Ljubljana, SI), Ministrstvo za kulturo (Ljubljana, SI), Občina Breţice (Breţice, SI), Občina Dolenjske Toplice (Dolenjske Toplice, SI), Občina Grad (Grad, SI), Občina Rogaška Slatina (Rogaška Slatina, SI), Občina Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica, SI), Občina Škofja Loka (Škofja Loka, SI), Občina Vojnik (Vojnik, SI), Veleposlaništvo Republike Avstrije (Ljubljana, SI) in Veleposlaništvo Španije v Sloveniji (Ljubljana, SI). Festival Seviqc Breţice 2013 smo pripravili s koproducenti programa: ad Libitum Konzertwerkstattg GmbH (Villach, AT), Associazione Orchestra Sinfonica "Guido d'Arezzo" (Arezzo, IT), Festival Kvarner (Opatija, HR), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, SI) / OI Škofja Loka in New European Opera (Paris, FR).

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

2 / 50


Grb Seviqc Breţice smo uredili v februarju 2013. Vključuje grbe vseh slovenskih zgodovinskih deţel na današnjem ozemlju Republike Slovenije. S tem smo ţeleli poudariti nacionalni pomen festivala in našo ambicijo, da suvereno predstavljamo Slovenijo na mednarodnem kulturnem zemljevidu. Grb Seviqc Breţice vključuje devet grbov slovenskih zgodovinskih deţel:

Istra

Štajerska

Goriška

Trst

Kranjska

Slovenska Marka

Zala

Koroška

Ţelezna

Zasnovo grba je postavil Klemen Ramovš, posamezne grbe je v skupen grb slovenskih zgodovinskih deţel oblikoval heraldik Aleksander Hribovšek, končno oblikovanje v povezavi z imenom in Damo je oblikoval David Hosta.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

3 / 50


POSLOVNO POROฤŒILO SEVIQC BREลขICE 2013

4 / 50


Kazalo: I. OPIS PROGRAMA ................................................................................................................................................................ 6 II. FINANČNO POROČILO ....................................................................................................................................................... 8 III. PROGRAMSKO POROČILO ............................................................................................................................................. 12 IV. OBISK ............................................................................................................................................................................... 19 V. FESTIVALSKE LOKACIJE ................................................................................................................................................ 25 VI. DOSTOPNOST PROGRAMA ZAINTERESIRANIM JAVNOSTIM .................................................................................... 29 VII. STATISTIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ ............................................................................................................. 34 VIII. PROMOCIJA IN VIZIBILNOST FESTIVALA .................................................................................................................. 40 IX. VPRAŠALNIK OBISKOVALCEM ..................................................................................................................................... 45 X. SEZNAM PARTNERSKIH ORGANIZACIJ ........................................................................................................................ 49 XI. REDAKCIJSKI PODATKI ................................................................................................................................................. 50 Tabela 1: Finančna konstrukcija po nominalnih zneskih 2010-2013 ........................................................................................ 8 Tabela 2: Finančna konstrukcija po odstotkovnih razmerjih 2010-2013 ................................................................................... 9 Tabela 3: Število dogodkov ..................................................................................................................................................... 10 Tabela 4: Umetniški proračun 2010-2013 ............................................................................................................................... 10 Tabela 5: Prihodki iz mednarodnih virov ................................................................................................................................. 11 Tabela 6: Javna sredstva Republike Slovenije ........................................................................................................................ 11 Tabela 7: Donacija iz dohodnine ............................................................................................................................................. 11 Tabela 8: Zaposleni ................................................................................................................................................................. 11 Tabela 9: Agenda 2013 ........................................................................................................................................................... 15 Tabela 10: Rezidenca umetnikov po dogodkih ....................................................................................................................... 18 Tabela 11: Rezidenca umetnikov po pojavnosti ..................................................................................................................... 18 Tabela 12: Statistika obiska .................................................................................................................................................... 19 Tabela 13: Deleţ lokalnih obiskovalcev .................................................................................................................................. 20 Tabela 14: Število izdanih vstopnic ......................................................................................................................................... 20 Tabela 15: Deleţ vstopnic izdanih po ceni več kot 0,00 EUR ................................................................................................. 21 Tabela 16: Deleţ vstopnic izdanih po ceni 0,00 EUR .............................................................................................................. 21 Tabela 17: Prihodek od izdanih vstopnic (inkaso) ................................................................................................................... 22 Tabela 18: Deleţ inkasa glede na ceno vstopnice .................................................................................................................. 22 Tabela 19: Deleţ inkasa glede na finančni tok ........................................................................................................................ 22 Tabela 20: Razrez števila izdanih vstopnic s ceno več kot 0,00 EUR po dogodkih ................................................................. 23 Tabela 21: Povprečna cena vstopnice .................................................................................................................................... 23 Tabela 22: Razrez števila izdanih vstopnic s ceno 0,00 EUR po dogodkih ............................................................................. 24 Tabela 23: Rekapitulacija vstopnic in obiska po dogodkih ...................................................................................................... 24 Tabela 24: Lokacije Seviqc Breţice 2013................................................................................................................................ 25 Tabela 25: Pregled festivalskih lokacij skozi leta ..................................................................................................................... 26 Tabela 26: Fizična dostopnost programa ................................................................................................................................ 29 Tabela 27: Cenovna dostopnost programa ............................................................................................................................. 30 Tabela 28: Dostopnost do e-kulture ........................................................................................................................................ 32 Tabela 29: Povezava do video posnetkov koncertov .............................................................................................................. 33 Tabela 30: Pregled obiskov 2012-2013 .................................................................................................................................. 34 Tabela 31: Pregled obiskov 2013 po mesecih ......................................................................................................................... 34 Tabela 32: Pregled statistike na Facebooku 2012-2013 ........................................................................................................ 35 Tabela 33: Pregled statistike na Facebooku 2013 po mesecih ............................................................................................... 35 Tabela 34: Vsebina elektronskih novic in povezava na objavo ............................................................................................... 36 Tabela 35: Doseg elektronskih novic ...................................................................................................................................... 37 Tabela 36: Pregled obiskov na YouTubu 2012-2013 .............................................................................................................. 38 Tabela 37: Demografski pregled dosega objav na YouTubu .................................................................................................. 38 Tabela 38: Pregled statistike na YouTubu 2013 po mesecih .................................................................................................. 38 Tabela 39: Seznam 10 najbolj gledanih posnetkov na YouTubu ............................................................................................. 39 Tabela 40: Pojavnost festivala ................................................................................................................................................ 40 Tabela 41: Analiza odgovorov obiskovalcev ........................................................................................................................... 45

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

5 / 50


I. OPIS PROGRAMA Seviqc Breţice je kratica latinske skovanke Semper Viva Quam Creata: vedno ţiva kakor ustvarjena. Poleti 1982 smo pričeli z mednarodnimi mojstrskimi tečaji za staro glasbo, ki so ţe naslednje leto prerasli v Festival Radovljica. V 1997 smo projekt preselili v Breţice pod imenom Festival Breţice in ga v naslednjih letih razširili na vrsto historičnih lokacij po Sloveniji. V 2003 smo ime spremenili v Skupina Festival Breţice, v 2007 pa v Seviqc Breţice. Seviqc Breţice je danes v Sloveniji sinonim za staro glasbo in ena najpomembnejših kulturnih prireditev. V program vabimo najuglednejše umetnike, veliko pozornost posvečamo mladim talentom, izobraţevanju, razvoju strokovne kritike in kulturnemu turizmu. Program je vse od začetka v 1982 naravnan izrazito evropsko in mednarodno. V tem času je nastala vrsta odličnih mednarodnih stikov, prav tako smo ves čas gradili na ugledu in mednarodni prepoznavnosti. Naši umetniki prihajajo iz mnogih evropskih drţav. Mnoge skupine vključujejo umetnike različnih drţavljanstev, kar še povečuje mednarodni značaj programa. 1

V Evropi smo eden pomembnejših festivalov stare glasbe. Smo aktivni član Evropske mreţe za staro 2 glasbo REMA , ki šteje 68 najuglednejših evropskih festivalov stare glasbe. Imamo sedeţ v Upravnem Odboru (Conseil d’administration), Klemen Ramovš, direktor festivala Seviqc Breţice je koordinator 3 nacionalnega komiteja REMA za jugovzhodno Evropo . S svojimi programi, kot je npr. Rema Showcase, imamo neposreden vpogled v sceno odličnih umetnikov, hkrati pa preko teh programskih mehanizmov predstavljamo slovenske umetnike. Članstvo v REMA je naš prispevek k novim povezavam med evropskimi kulturnimi producenti. 4

Program je zasnovan izključno na način HIP , postavljamo ga izključno v prostore slovenske kulturne dediščine. Ţe od vsega začetka vsebuje mednarodne kulturne koncepte, ki so danes v evropskem merilu izjemno aktualni. Zavestno in namerno zdruţuje najkvalitetnejšo produkcijo svetovne scene stare glasbe, načrtno stimulira izvajanje slovenskih skladateljev preteklih stoletij v izvedbi najvidnejših mednarodno priznanih umetnikov, programsko vztraja pri avtentični izvajalski praksi stare glasbe (klasična glasba z avtentičnimi instrumenti in avtentično izvajalsko prakso). Vsako leto znova s skrbno izbranim raznolikim programom prikazuje barvitost glasbenih stilov različnih evropskih deţel skozi stoletja od srednjega veka do začetka 20. stoletja in tako razbija klišeje povprečnega pojmovanja tako klasične glasbe kot stare glasbe. Dostopnost programa javnosti je visoka in jo razumemo kot osnovni element poslovne in programske politike. Poseben poudarek dajemo dostopnosti obiskovalcem, še posebej mladim in ranljivim ciljnim skupinam. Dostopnost opredeljujejo: informiranje (publikacije, spletna stran, e-novice, facebook stran, twitter profil, YouTube kanal), cene vstopnice, popusti, ugodnosti v okviru Kluba prijateljev Festivalske Dame, druţinski paket, posebne cene za ekonomsko šibke skupine, posebne cene za lokalne soorganizatorje, ugodnosti ob nakupu vstopnic v predprodaji in na blagajni pred koncertom, poseben prevoz iz Ljubljane (od kjer prihaja več kot polovica obiskovalcev, če upoštevamo zaledje, iz samega mesta pa skoraj dve petini) do vsake koncertne lokacije, kar močno spodbuja kulturni turizem znotraj Slovenije. Dostopnost festivalskih dogodkov povečuje tudi naše povezovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in agencijami na področju kulture in turizma. Naši cilji so, da obdrţimo mednarodni program vrhunske umetniške kvalitete v historičnih prostorih, uveljavljanje Slovenije na svetovnem kulturnem in turističnem zemljevidu, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodno sceno, podpora mladim talentom in njihovi promociji, prodor slovenskih avtorjev v Evropo in širše, razvoj kulturne infrastrukture in turizma, medkulturni dialog, medsebojna izmenjava evropskih in neevropskih kultur, razvoj inovativnosti in ustvarjalnosti, izboljšanje dostopnosti in udeleţenosti v kulturi ter ustvarjanje dejanske slovenske in evropske dodane vrednosti na področju kulture.

1

Statut prepoznava aktivno, pridruţeno, individualno in častno članstvo.

2

Réseau Européen de Musique Ancienne, http://www.rema-eemn.net/fr/

3

REMA je oblikovala sedem nacionalnih odborov, trenutno je aktivnih pet: 1) Beneluks in Velika Britanija, 2) Francija, 3) Italija in Švica, 4) Jugovzhodna Evropa, 5) Skandinavija in baltske drţave.

4

HIP: historična izvajalska praksa / historically inspired performance

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

6 / 50


S programom najvišje umetniške kvalitete v izključno historičnih prostorih predstavljamo Slovenijo na svetovnem kulturnem zemljevidu kot razvito evropsko regijo z večstoletno tradicijo in kot zanesljivo partnerico v mednarodnem kulturnem, poslovnem in političnem svetu. V festivalski program vključujemo slovenske umetnike, jih povezujemo s tujimi ansambli in producenti in jim tako odpiramo nova vrata na njihovi umetniški poti. V sodelovanju z drugimi evropskimi festivali in preko lastnih navezav posvečamo posebno pozornost mladim umetnikom, ki še niso uveljavljeni na svetovni sceni in si tudi s tem utrjujemo poloţaj stabilnega festivala, ki nam zagotavlja aktivno vlogo pri oblikovanju evropske scene stare glasbe. Program oživlja in razvija sceno stare glasbe z jasno zastavljenimi cilji: da obdrţi visoko kvaliteto in ugled ene najpomembnejših kulturnih prireditev tako v Evropi kot Sloveniji, da spodbuja kulturni turizem, da si prizadeva za več izvajanja stare glasbe v nacionalnem izobraţevalnem sistemu na način HIP, da si prizadeva za kritičen pristop javnosti do izvajanja stare glasbe ter da kot kompleksen organizacijski mehanizem vzpostavlja evropsko odmeven umetniški, pedagoški in znanstveni center za staro glasbo. Pričakujemo, da bomo s tem programom še bolj izoblikovali kritičen pristop do umetnosti, povišali zahtevnost poslušalcev stare glasbe, uveljavili HIP kot običajen način izvajanja klasične glasbe preteklih obdobij, prispevali v kvaliteto ţivljenja drţavljanov in povečali atraktivnost okolij, kjer so prireditve programa. Vsi prostori, v katerih so koncerti programa v Sloveniji, so slovenska kulturna dediščina, ki jo program preko svojih publikacij predstavlja širši mednarodni javnosti. Program predstavlja umetniške doseţke preteklih generacij, jih ob svoji podpori mladim talentom na najkvalitetnejši način posreduje okolici in tako opozarja na večstoletno poreklo evropske kulture, ki je vse od srednjega veka prepleten organizem medsebojnega komuniciranja. Festival Seviqc Breţice je program širokega mednarodnega obsega, ki na mednarodnem področju predstavlja slovensko kulturno dediščino kot kulturno identiteto drţave in jo uspešno promovira na svetovnem kulturnem in turističnem zemljevidu, podpira kulturni dialog in vzajemno spoznavanje kulture in zgodovine evropskih ljudstev, ustvarjalnost in transnacionalno širjenje kulture ter mobilnost umetnikov s posebnim poudarkom na mladih in socialno deprivilegiranih ter na kulturni raznolikosti, spodbuja razvoj kulturne infrastrukture, spodbuja turistični razvoj, v nacionalnem okviru razvija mednarodni kulturni turizem, spodbuja medkulturni dialog in medsebojne izmenjave med evropskimi in neevropskimi kulturami, na svojem profesionalnem področju izrazito spodbuja inovativnost in ustvarjalnost, predstavlja vrhunske umetnike s področja stare glasbe iz Evrope in zunaj nje, daje poseben poudarek udeleţbi slovenskih umetnikov na evropskem področju, načrtno izvaja dela slovenskih skladateljev, podpira mlade talentirane umetnike in jih promovira doma in v tujini, izboljšuje dostopnost in udeleţenost v kulturi vsem drţavljanom Republike Slovenije kot tudi drţavljanom drugih drţav, v sodelovanju s knjiţnicami ter glasbenimi, osnovnimi in drugimi šolami prispeva k višji kulturni zahtevnosti populacije in vzgaja evropsko prepoznavno koncertno publiko tudi za naslednje generacije, daje aktiven prispevek razvoju okolij, kjer so dogodki programa in zagotavlja dejansko slovensko in evropsko dodano vrednost na področju kulture. Kultura je ekonomski dejavnik in dejavnik druţbene integracije ter drţavljanstva, ki predstavlja enega bistvenih elementov spodbujanja ustvarjalnosti in prepoznavnosti v gospodarstvu. Poleg moţnosti za razvoj novih delovnih mest je oblikovanje kulturne mreţe, ki je enakomerno razprostrta po vseh regijah, pomembno za izobraţevanje in razvoj delovne sile predvsem skozi neformalne in visoko kakovostne izobraţevalne vsebine, ki bodo vodile k ustvarjalnosti in usposobljenosti.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

7 / 50


II. FINANČNO POROČILO Tabela 1: Finančna konstrukcija po nominalnih zneskih 2010-2013 ODHODKI

5

2010

2011

23.619,02 5.055,25 9.390,15 2.138,98 6.438,55 596,09

31.409,95 4.974,13 16.462,04 2.898,00 6.505,15 570,63

132,99 98,40 175,31 135,49 101,03 95,73

27.669,45 4.858,00 12.975,07 2.831,58 6.624,50 380,30

88,09 97,67 78,82 97,71 101,83 66,65

26.732,90 4.677,56 12.062,29 2.921,44 6.722,17 349,44

96,62 96,29 92,97 103,17 101,47 91,89

I.2. STROŠKI ZA PLAČILO DELA I.2.1. redno zaposleni I.2.2. pogodbe o delu I.2.3. avtorske pogodbe I.2.4. študentsko delo

137.598,39 95.598,39

128.889,37 70.865,13

93,67 74,13

70.992,20 11.007,46

55,08 15,53

74.110,45 6.315,45

104,39 57,37

42.000,00

42.000,00 16.024,24

100,00

42.000,00 17.984,74

100,00 112,23

42.000,00 25.795,00

100,00 143,43

I.3. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI I.3.1. Potni stroški zaposlenih I.3.2. Nastanitev in prehrana zaposlenih I.3.3. Pisarniški materiali in fotokopiranje I.3.4. Publikacije in internet I.3.5. Prevodi in lekture I.3.6. Poštnine I.3.7. Oglaševanje I.3.8. Spremljevalni program I.3.9. Honorarji umetnikov I.3.10. Zavarovanja I.3.11. Stroški prostorov I.3.12. Najem opreme I.3.13. Transport opreme I.3.14. Avtorske pravice in tantieme I.3.15. Pravice umetnikov do nadaljnje prodaje I.3.16. Potni stroški umetnikov I.3.17. Nastanitev umetnikov I.3.18. Nakup opreme za izvedbo projekta I.3.19. Strokov. osebje, tehniki, produkcija ipd. I.3.20. DDV I.3.21. Krediti I.3.22. Projektni razvojni sklad I.3.23. Drugi programski stroški

537.104,52 8.801,76 599,19 3.258,77 21.776,66 3.457,78 4.942,85 212.950,37

78,67 78,97 36,88 227,96 164,17 107,79 119,02 50,52

354.660,38 5.100,74 220,00 3.553,21 16.315,57 5.531,15 6.055,94 29.418,55

83,94 73,39 99,55 47,83 45,64 148,40 102,94 27,35

213.868,46 3.074,74 300,00 3.790,22 18.925,91 2.160,37 5.676,70 29.493,87

60,30 60,28 136,36 106,67 116,00 39,06 93,74 100,26

164.118,84

422.536,68 6.950,34 221,00 7.428,84 35.750,07 3.727,23 5.882,76 107.574,28 160,00 87.078,92

53,06

169.522,57

194,68

73.529,82

43,37

10.209,72 4.187,25 4.133,28

4.941,22 1.724,56 3.334,46

48,40 41,19 80,67

5.182,79 5.456,54 491,66

104,89 316,40 14,74

4.788,58 1.089,00 286,83

92,39 19,96 58,34

21.373,30 29.605,74 2.694,97 18.151,16

23.566,99 22.463,36 347,53 18.075,89

110,26 75,88 12,90 99,59

192,07 140,54 45,14 64,57

11.292,27 0,00 15.550,62

11.652,58 69.475,77 12.180,88

103,19

77,89

21.591,34 24.489,46 109,02 8.867,15 3.406,92 4.831,09 1.744,98 5.712,45

47,70 77,57 69,50 75,97 100,00 77,24

78,33

45.264,43 31.569,52 156,86 11.671,49 3.406,92 6.254,84 0,00 9.487,60

24.190,45 18.289,53 5.900,92

19.192,97 14.577,93 4.615,04

79,34 79,71 78,21

21.604,24 15.484,72 6.119,52

112,56 106,22 132,60

14.789,24 9.789,57 4.999,67

68,46 63,22 81,70

ODHODKI SKUPAJ

722.512,38

602.028,97

83,32

474.926,27

78,89

329.501,05

69,38

II.1. PRIHODKI IZ PRORAČUNOV II.1.1. Evropska komisija II.1.2. Ministrstvo za kulturo II.1.3. Druga ministrstva II.1.4. Občinski proračuni

302.683,14

126,96

201.986,21 4.393,35 116.400,00 4.109,16 77.083,70

52,56 4,18 80,00 50,73 61,41

160.914,75

79,67

148.000,00 13.225,01 141.458,13

384.275,76 105.159,08 145.500,00 8.099,73 125.516,95

117.400,00 3.837,45 39.677,30

100,86 93,39 51,47

27.738,41 6.500,52 12.687,89 8.550,00

35.676,33 4.700,00 15.626,33 15.350,00

128,62

52.613,51 5.655,51 19.058,00 27.300,00 600,00

147,47 120,33 121,96 177,85

32.561,75 1.040,00 12.296,75 15.950,00 3.275,00

61,89 18,39 64,52 58,42 545,83

392.085,90 11.520,00 95.097,39 285.468,51

182.057,94 3.000,00 26.179,68 152.878,26

46,43 26,04 27,53 53,55

220.316,06 5.712,90 128.000,00 86.603,16

121,01 190,43 488,93 56,65

136.023,09 14.000,00 45.537,87 76.485,22

61,74 245,06 35,58 88,32

4,93

18,94

384,18

10,49

55,39

1,46

13,92

722.512,38

602.028,97

83,32

474.926,27

78,89

329.501,05

69,38

I.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA I.1.1. Finančni stroški I.1.2. Stroški komunikacij I.1.3. Stroški energije I.1.4. Najemnina pisarne I.1.5. Komunalni stroški

I.4. STROŠKI VZDRŢEVANJA IN OPREME I.4.1. Nakup opreme zavoda I.4.2. Vzdrţevanje opreme

II.2. PRIHODKI IZ OPRAVLJ. DEJAVNOSTI II.2.1. Prodaja proizvodov in storitev II.2.2. Prihodki od vstopnic in publikacij II.2.3. Sredstva sponzorjev II.2.4. Kotizacije II.2.5. Drugi prihodki iz prodaje in storitev II.3. DRUGI PRIHODKI II.3.1. Prihodki iz mednarodnih virov II.3.2. Prihodki prejeti od članov II.3.3. Donacije in ostale podpore II.4. FINANČNI PRIHODKI PRIHODKI SKUPAJ 5

2012

98,31 61,25 88,73

123,16 179,53

2013

53,68

60,21

Vsi zneski tega poročila so vedno v EUR, razen če ni to posebej označeno. Enako je tudi v vsem nadaljnjem besedilu poročila. Upoštevan je dejanski promet do 22.11.2013, promet od 25.11.2013 do 31.12.2013 je v okviru prognoze. Če je vrednost 0, z namenom večje preglednosti ni zabeleţena.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

8 / 50


Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom

Tabela 2: Finančna konstrukcija po odstotkovnih razmerjih 2010-2013 ODHODKI

6

2010

2011

3,27% 0,70% 1,30% 0,30% 0,89% 0,08%

5,22% 0,83% 2,73% 0,48% 1,08% 0,09%

159,60 118,09 210,40 162,60 121,25 114,89

5,83% 1,02% 2,73% 0,60% 1,39% 0,08%

111,67 123,80 99,91 123,86 129,09 84,48

8,11% 1,42% 3,66% 0,89% 2,04% 0,11%

139,26 138,78 134,00 148,71 146,26 132,44

I.2. STROŠKI ZA PLAČILO DELA I.2.1. redno zaposleni I.2.2. pogodbe o delu I.2.3. avtorske pogodbe I.2.4. študentsko delo

19,04% 13,23%

21,41% 11,77%

112,42 88,96

14,95% 2,32%

69,82 19,69

22,49% 1,92%

150,47 82,70

5,81% 0,00%

6,98% 2,66%

120,01

8,84% 3,79%

126,76 142,27

12,75% 7,83%

144,13 206,73

I.3. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI I.3.1. Potni stroški zaposlenih I.3.2. Nastanitev in prehrana zaposlenih I.3.3. Pisarniški materiali in fotokopiranje I.3.4. Publikacije in internet I.3.5. Prevodi in lekture I.3.6. Poštnine I.3.7. Oglaševanje I.3.8. Spremljevalni program I.3.9. Honorarji umetnikov I.3.10. Zavarovanja I.3.11. Stroški prostorov I.3.12. Najem opreme I.3.13. Transport opreme I.3.14. Avtorske pravice in tantieme I.3.15. Pravice umetnikov do nadaljnje prodaje I.3.16. Potni stroški umetnikov I.3.17. Nastanitev umetnikov I.3.18. Nakup opreme za izvedbo projekta I.3.19. Strokov. osebje, tehniki, produkcija ipd. I.3.20. DDV I.3.21. Krediti I.3.22. Projektni razvojni sklad I.3.23. Drugi programski stroški

74,34% 1,22% 0,08% 0,45% 3,01% 0,48% 0,68% 29,47%

70,19% 1,15% 0,04% 1,23% 5,94% 0,62% 0,98% 17,87%

94,41 94,77 44,26 273,59 197,02 129,36 142,83 60,63

74,68% 1,07% 0,05% 0,75% 3,44% 1,16% 1,28% 6,19%

106,40 93,03 126,19 60,63 57,85 188,11 130,49 34,67

64,91% 0,93% 0,09% 1,15% 5,74% 0,66% 1,72% 8,95%

86,92 86,88 196,55 153,75 167,20 56,30 135,11 144,50

22,72%

14,46%

63,68

35,69%

246,78

22,32%

62,52

1,41% 0,58% 0,57%

0,82% 0,29% 0,55%

58,08 49,43 96,82

1,09% 1,15% 0,10%

132,96 401,08 18,69

1,45% 0,33% 0,09%

133,17 28,77 84,09

2,96% 4,10% 0,37% 2,51% 0,00% 1,56%

132,33 91,06 15,48 119,52

243,47 178,15 57,22 81,85

123,84

9,53% 6,65% 0,03% 2,46% 0,72% 1,32%

94,01

2,00%

98,73

6,55% 7,43% 0,03% 2,69% 1,03% 1,47% 0,53% 1,73%

68,75 111,81 100,18 109,50 144,13 111,33

2,15%

3,91% 3,73% 0,06% 3,00% 0,00% 1,94% 11,54% 2,02%

3,35% 2,53% 0,82%

3,19% 2,42% 0,77%

95,22 95,66 93,86

4,55% 3,26% 1,29%

142,69 134,65 168,09

4,49% 2,97% 1,52%

98,67 91,12 117,76

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100,00

100,00%

100,00

41,89%

152,36

42,53% 0,93% 24,51% 0,87% 16,23%

66,63 5,30 101,41 64,31 77,85

48,84%

114,83

20,48% 1,83% 19,58%

63,83% 17,47% 24,17% 1,35% 20,85%

35,63% 1,16% 12,04%

145,37 134,60 74,19

3,84% 0,90% 1,76% 1,18%

5,93% 0,78% 2,60% 2,55%

154,36

11,08% 1,19% 4,01% 5,75% 0,13%

186,94

9,88% 0,32% 3,73% 4,84% 0,99%

89,20

54,27% 1,59% 13,16% 39,51%

30,24% 0,50% 4,35% 25,39%

55,73 31,25 33,04 64,27

46,39% 1,20% 26,95% 18,24%

153,40 241,39 619,78 71,81

41,28% 4,25% 13,82% 23,21%

88,99 353,22 51,28 127,30

0,00%

0,00%

461,06

0,00%

70,21

0,00%

20,06

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100,00

100,00%

100,00

I.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA I.1.1. Finančni stroški I.1.2. Stroški komunikacij I.1.3. Stroški energije I.1.4. Najemnina pisarne I.1.5. Komunalni stroški

I.4. STROŠKI VZDRŢEVANJA IN OPREME I.4.1. Nakup opreme zavoda I.4.2. Vzdrţevanje opreme ODHODKI SKUPAJ II.1. PRIHODKI IZ PRORAČUNOV II.1.1. Evropska komisija II.1.2. Ministrstvo za kulturo II.1.3. Druga ministrstva II.1.4. Občinski proračuni II.2. PRIHODKI IZ OPRAVLJ. DEJAVNOSTI II.2.1. Prodaja proizvodov in storitev II.2.2. Prihodki od vstopnic in publikacij II.2.3. Sredstva sponzorjev II.2.4. Kotizacije II.2.5. Drugi prihodki iz prodaje in storitev II.3. DRUGI PRIHODKI II.3.1. Prihodki iz mednarodnih virov II.3.2. Prihodki prejeti od članov II.3.3. Donacije in ostale podpore II.4. FINANČNI PRIHODKI PRIHODKI SKUPAJ

2012

117,99 73,50 106,49

147,81 215,46

2013

68,04

154,60 225,45

86,78

93,00 84,21

Navedeni so odstotki v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto 6

Če je odstotek 0, z namenom večje preglednosti ni zabeleţen.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

9 / 50


Tabela 3: Število dogodkov ODHODKI

2010

Število glavnih dogodkov 7 Vrednost festivala

2011

2012

2013

44

32

72,73

21

65,63

12

57,14

722.512,38

602.028,97

83,32

474.926,27

78,89

329.501,05

69,38

16.420,74

18.813,41

Povprečna vrednost glavnega dogodka

22.615,54 120,21 27.458,42 121,41 114,57 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom

Manjše ko je število koncertov, draţji je vsak posamezen in obratno. S krčenjem števila glavnih dogodkov (to je koncertov) zmanjšujemo predvsem stroške umetniškega programa, ki so v povprečju nekje okrog ene 8 tretjine odhodkov celotnega festivala , na stroške festivalskega pogona, ki predstavljajo večino odhodkov in ki se delijo na toliko delov, kot je glavnih dogodkov, pa ima spreminjanje števila glavnih dogodkov manjši vpliv. Tako je pri več koncertih deleţ splošnih stroškov po koncertu manjši in obratno. Gornja tabela nazorno prikazuje razmerja med številom glavnih dogodkov, celotno vrednostjo festivala in vrednostjo posameznega dogodka. Če potem obseg festivala zmanjšujemo, ker pri javnih sredstvih nismo dosegli ţelenega vlaganja, ko zaradi pribliţevanja poslovne politike vstopnic vsem drţavljanom in ne le finančni smetani (ki pa je, iskreno, tak program niti ne zanima) in smo morali zaradi globalne podhranjenosti programa njegov obseg zmanjšati, smo s tem povečali vrednost posameznega glavnega dogodka, hkrati pa povečali tudi našo zahtevo pri sofinanciranju iz lokalnih proračunov. In v tem je kolaps: ker je sredstev vedno manj, se naše zahteve višajo. Če razmišljamo, da pocenimo vrednost posameznega koncerta, ko bi potem lokalne skupnosti laţje sofinancirale posamezen dogodek, je potrebno zagotoviti večje število sofinancerjev. To je v razmerah, ko za kvalitetno in mednarodno prepoznavno kulturo kratkovidno zmanjkuje javnih sredstev, zainteresirani drţavljani pa si dragih vstopnic ne morejo privoščiti, za nevladno organizacijo zelo naporen zalogaj. Gotovo bi si ţeleli večje aktivnosti Ministrstva za kulturo tudi pri dogovorih z lokalnimi skupnostmi, kako se bo sofinanciral mednarodno tako ugleden in prepoznaven program, kot je naš. V tem kontekstu je zanimiva pravkar objavljena obseţna analiza 390 evropskih glasbenih festivalov Music Festivals Changing World (Pariz, november 2013), ki v tabeli 28 na strani 67 navaja, da je prihodek s strani lokalnih skupnosti (občine in regije) v festivale v povprečju petkrat tolikšen, kot je skupen prihodek s strani drţave in mednarodnih sredstev (drţava in kontinentalno). Pri nas je to ravno obratno, kulturna politika, tako drţavna kot lokalna, pa povsem nemočna, da zaščiti tovrstne programe. Kot da je kultura lakmus za splošno druţbeno stanje te druţbe.

Tabela 4: Umetniški proračun 2010-2013 2010

2011

2012

2013

Celoten umetniški proračun

215.097,88

133.109,27

61,88

246.356,51

185,08

119.610,62

48,55

Honorarji umetnikov Potni stroški umetnikov Stroški nastanitev umetnikov

164.118,84 21.373,30 29.605,74

87.078,92 23.566,99 22.463,36

53,06 110,26 75,88

169.522,57 45.264,43 31.569,52

194,68 192,07 140,54

73.529,82 21.591,34 24.489,46

43,37 47,70 77,57

29,77 %

22,11 %

74,27

51,87 %

234,61

36,30 %

69,98

573,84

473,26

82,47

856,17

180,91

750,30

87,63

60.595,00

0,00

128.000,00

46.325,40

36,19

28,17 % 8,39 %

0,00 % 0,00 %

51,96 % 26,95 %

38,73 % 14,06 %

74,54 52,16

154.502,88

133.109,27

73.285,22

61,92

Deleţ v celotnem proračunu Povprečna vrednost avtorskega honorarja Zagotovili koproducenti in umetniki Deleţ teh sredstev v umetniškem proračunu Deleţ teh sredstev v celotnem proračunu Sredstva zagotovil Ars Ramovš Odstotek umetniškega proračuna Odstotek proračuna

86,15

118.356,51

88,92

71,83 % 100,00 % 139,22 48,04 % 48,04 61,27 % 127,53 21,38 % 22,11 % 103,40 24,92 % 112,71 22,24 % 89,25 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

7

Kot dogodek smo upoštevali samostojne enote programa, na katere se skupni stroški (delovanje, delo, promocija ipd.) delijo v enakih deleţih, neposredni stroški (honorar, tiskarna, prevodi ipd.) pa glede na to, v kakšnem delu posamezen strošek zadeva posamezni dogodek. Za pregled dogodkov 2013 glej Tabela 8: Agenda 2013.

8

V 2012 je bil odstotek umetniškega programa občutno višji, ker so umetniki sami zagotovili prepoznaven del sredstev, smo se strinjali z draţjim umetniškim programom.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

10 / 50


Tabela 5: Prihodki iz mednarodnih virov 2010 II.1.1. Evropska komisija II.3.1. Prihodki iz mednarodnih virov

2011

2012

105.159,08

4.393,35

4,18

0,00

0,00

190,43

14.000,00

245,06

54.537,87

42,61

68.537,87

49,63

11.520,00

3.000,00

26,04

5.712,90

II.3.2. Prihodki prejeti od članov

700,00

0,00

0,00

128.000,00

II.3.3. Donacije in ostale podpore

199,39 108.159,08

870,89

138.106,25

Skupaj

12.419,39

deleţ v celotnem proračunu

2013

127,69

1,72 % 17,97 % 1.045 29,08 % 161,86 20,80 % 71,53 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Tabela 6: Javna sredstva Republike Slovenije 2010 II.1.2. Ministrstvo za kulturo

2011

2012

2013

148.000,00

145.500,00

98,31

116.400,00

80,00

117.400,00

100,86

II.1.3. Druga ministrstva

13.225,01

8.099,73

61,25

4.109,16

50,73

3.837,45

93,39

II.1.4. Občinski proračuni

141.458,13

125.516,95

88,73

77.083,70

61,41

39.677,30

51,47

Skupaj

302.683,14

279.116,68

92,21

197.592,86

70,79

160.914,75

81,44

deleţ v celotnem proračunu

41,89 % 46,36 % 110,67 41,60 % 89,74 48,84 % 117,38 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Tabela 7: Donacija iz dohodnine 2010 Skupaj deleţ v celotnem proračunu

3.225,01

2011 3.099,73

2012 96,12

4.109,16

2013 132,57

3.837,45

93,39

0,45 % 0,51 % 115,35 0,87 % 168,04 1,16 % 134,60 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Tabela 8: Zaposleni 2010 Število zaposlenih po kadrovskem načrtu

2011

2012

2013

5,84

5,67

97,09

2,54

44,85

2,75

108,20

Nedoločen čas

1,81

1,00

55,11

0,29

29,17

Določen čas

3,02

2,58

85,48

0,25

Avtorska pogodba

1,00

1,00

100,00

1,00

9,68

0,25

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

92,31

1,50

150,00

Glede na vrsto zaposlitve

Študentski servis

1,08

Glede na izobrazbo V. stopnja izobrazbe

1,00

2,08

208,33

1,29

62,00

1,75

135,48

VII. stopnja izobrazbe

4,84

3,58

74,09

1,25

34,88

1,00

80,00

4,84

3,58

74,09

0,54

15,12

0,88

161,54

Glede na spol ţenski moški

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

1,00 2,08 208,33 2,00 96,00 1,88 93,75 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

11 / 50


III. PROGRAMSKO POROČILO     

12.3.2013: Kulturni bazar 21.3.2013: EDEM, koncert slovenskih umetnikov stare glasbe v Narodnem muzeju Slovenije 22.6.2013-7.9.2013: osrednji program Seviqc Breţice 28.8.2013-1.9.2013: Musica Locopolitana 2.10.2013-13.11.2013: Seviqc po Seviqcu

Kulturni bazar 12. marca 2013 smo sodelovali na Kulturnem bazarju, prireditvi ki vsako leto poteka v Cankarjevem domu in je namenjena strokovnim delavkam in delavcem v vzgojno-izobraţevalnih zavodih ter vsem drugim strokovnjakom v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah, ki se zavedajo pomena kulture in umetnosti kot enega pomembnejših elementov vzgoje in izobraţevanja. Glavni cilj Kulturnega bazarja je predstaviti kakovostne projekte in programe, ki jih kulturne ustanove ponujajo za otroke in mladino oz. za vzgojno-izobraţevalne zavode, spodbuditi in predstaviti moţnosti povezovanja in sodelovanja (partnerstvo) kulturnih ustanov z vrtci in šolami, okrepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraţevanju, seznaniti s pozitivnimi učinki kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje na 9 otroke in mladino oziroma na vrtec in šolo . Na Kulturnem bazarju 2013 smo v sodelovanju s Capello Carniolo predstavili tudi festival Seviqc Breţice. Festival smo predstavili na stojnici, obenem pa smo pripravili tudi program na glasbenem odru v veliki sprejemni dvorani. Ansambel Capella Carniola (Janez Jocif / glasba, Barbara Kanc / ples) je izvedel kratko delavnico renesančnih druţabnih plesov iz plesnega priročnika Orchesographie avtorja Thoinota Arbeauja iz leta 1586. Predstavitev glasbenih instrumentov, ki so običajno spremljali ples: dude, enoročna piščal z bobnom, portativ in lajna, je potekala tako na delavnici kot tudi na stojnici. Na delavnici je bilo prisotnih 23 otrok iz 4. razreda OŠ Valentina Vodnika.

Evropski dan stare glasbe 21. marca 2013 je Evropska mreţa za staro glasbo REMA prvič praznovala Evropski dan stare glasbe. Uradni promotor in koordinator Evropskega dneva stare glasbe je mreţa REMA, glavni namen pa je bil s koncerti, konferencami in drugimi prireditvami, ki so se hkrati dogajale ves dan po vsej celini, staro glasbo pribliţati širokemu krogu občinstva. 21. marec sovpada z rojstnim dnevom Johanna Sebastiana Bacha, pa tudi z začetkom pomladi. Prireditve REMA na Evropski dan stare glasbe je podpirala Evropska zveza radijskih in televizijskih postaj (EBU). Koncertni program je bil izveden z izključno slovenskimi izvajalci stare glasbe. Dogodki, ki so jih ob Evropskem dnevu stare glasbe 2013 pripravili člani REMA, so bili pod pokroviteljstvom gospe Androulle Vassiliou, članice Evropske komisije. Koncert v Ljubljani je bil ob tem še pod pokroviteljstvom gospe Zofije Mazej Kukovič, slovenske poslanke v Evropskem parlamentu. S prenosom v ţivo preko portala U-Sophia so bili ti festivali z različnimi koncertnimi prizorišči, konferencami, predavanji in okroglimi mizami dosegljivi vsem, ki se teh dogodkov fizično niso mogli udeleţiti. Seznam dogodkov, ki so po vsej Evropi potekali na Evropski dan stare glasbe, je dostopen na povezavi: http://rema-eemn.net/-Liste-des-evenements,489-.html

9

Glej: http://www.kulturnibazar.si/domov/

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

12 / 50


Na slovenskem EDEM je nastopilo 28 slovenskih umetnikov v 8 različnih zasedbah: Capella Carniola

Marta Močnik Pirc (sopran, kastanjete, tamburin), Kristina Martinc (kljunaste flavte), Barbara Kanc (ples), Janez Jocif (portativ, lajna, srednjeveški oprekelj, enoročna piščal z bobnom, vodja ansambla)

Nova Schola Labacensis

Tadeja Pance (sopran, kastanjete, tamburin), Tomaţ Šinigoj (baročna violina), Erazem Grafenauer (renesančna in baročna lutnja), Miha Šinigoj (baročni violončelo), Marko Angelski (teorba), Boris Šinigoj (baročna kitara, teorba, vodstvo)

musica cubicularis

Ţiga Faganel (violina), Domen Marinčič (viola da gamba), Tomaţ Sevšek (čembalo)

Duo Bajt - Mihajlović Mateja Bajt (kljunasta flavta), Egon Mihajlović (čembalo) Dalibor Miklavčič (pedalni čembalo) Manca Izmajlova (mezzosopran), Benjamin Izmajlov (violina), Borut Novaković (lutnja) Suzana Ograjenšek (sopran), Mateja Bajt (kljunasta flavta), Kaja Kapus (violončelo), Barbara de Costa (čembalo) Ingenium Ensemble Mirjam Strmole (sopran), Višnja Fičor (mezzosopran), Blaţ Strmole (tenor, alt), Domen Anţlovar (tenor), Gašper Banovec (tenor), Jan Kuhar (bas) Suzana Ograjenšek, Mateja Bajt, Kaja Kapus in Barbara de Costa so za to priloţnost sestavile skupen program kot ad hoc zasedba, so pa na podlagi tega koncerta oblikovale nov slovenski ansambel za staro glasbo z imenom La Sirenissima, ki ga bomo vključevali v naša prizadevanja za razvoj slovenske scene stare glasbe tudi v prihodnje.

Osrednji festivalski program 11 dogodkov

od 22.6.2013 do 7.9.2013

10 lokacij

Grad Breţice (Breţice), Grand Hotel Rogaška Slatina (Rogaška Slatina), Grad Pišece (Pišece), Grad Grad (Grad), Cerkev sv. Nikolaja (Litija), Grad Lemberg (Lemberg), Hudičev turn (Soteska), Grad Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica), Sokolski dom (Škofja Loka) in Grad Turjak (Turjak),

9 slovenskih občin Breţice, Dolenjske Toplice, Grad, Litija, Ljubljana, Rogaška Slatina, Slovenska Bistrica, Škofja Loka, Velike Lašče, Vojnik 8 ansamblov

Orchestra Barocca di Bologna (IT), Nour Ensemble (FR / IR), Café Europa (FR), Música Antiga da UFF (BR), kvartet Mauillon-Biffi-Hamon (FR), Accentus Austria (AT), 10 Purpur – European Opera Sound (ES, GR, IT, PL, SE), Le Tendre Amour (ES)

Musica Locopolitana V okviru festivala so v koprodukciji z JSKD OI Škofja Loka od 28.8.2013 do 1.9.2013 v Škofji Loki potekali mednarodni mojstrski tečaji Musica Locopolitana. Vse dogajanje je koordiniral Organizacijski odbor Musica Locopolitana, v katerega so svoje predstavnike delegirali Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana (Ljubljana, SI), Glasbena šola Škofja Loka (Škofja Loka, SI), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, SI) / OI Škofja Loka, Občina Škofja Loka (Škofja Loka, SI) in Razvojna agencija Sora d.o.o. (Škofja Loka, SI). Program mojstrskih tečajev je potekal po naslednjem urniku:

10

Glej Tabela 10: Rezidenca umetnikov po dogodkih in Tabela 11: Rezidenca umetnikov po pojavnosti

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

13 / 50


MEDNARODNI MOJSTRSKI TEČAJI Dopoldanski program:

 Jutranji ples za vse udeleţence  mojstrski tečaji na Glasbeni šoli Škofja Loka (vokalna delavnica, kljunasta flavta, renesančni, baročni in klasični traverso, lutnja) in v Sokolskem domu (ples)

Popoldanski program:

 kratek 15-minutni koncerti študentov, vsak dan z drugim razredom in vsakič na drugi lokaciji v Škofji Loki (Slaščičarna Homan, Bar Lunca, Kavarna na Štengah, Kavarna Vahtnca),  komorna glasba (Glasbena šola Škofja loka) v vseh razredih  odprta delavnica komorne igre, predstavitev pouka javnosti, vsak dan z drugim razredom (Kapela Loškega gradu),  predavanja: - Mateja Bajt: Zgodovinske uglasitve, - dr. Michael Malkiewicz: Zgodovinsko osveščena izvajalska praksa, - Janez Jocif: Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah, - Xavier Díaz-Latorre: Basso continuo (Sokolski dom)

Večerni program:

 vsak večer krajši javni koncert, prvi dan kot predstavitev profesorjev, v naslednjih dneh vsak večer z drugim razredom kot predstavitev razreda (Kapela Loškega gradu),  vsak večer večernica, večerno druţenje z degustacijo, kot predstavitev lokalnih znamenitosti: Kloštergajst, Zeliščni namazi, Loška medla, sadje in kompot (Srednjeveški vrt Loškega gradu)

1.9.2013

Zaključni koncert mojstrskih tečajev Musica Locopolitana (Sokolski dom), na katerem so nastopili profesorji in študenti, je bil vključen v osrednji festivalski program.

Mojstrske tečaje Musica Locopolitana so vodili: dr. Michael Malkiewicz (AT): vokalna delavnica, Mateja Bajt (SI): kljunasta flavta, komorna igra, Stefano Bet (IT): renesančni, baročni in klasični traverso, Xavier DíazLatorre (ES): lutnja, Tanja Skok (SI): ples in Tineke Steenbrink (NL): asistentka za komorno glasbo. Vpisanih je bilo 19 študentov: 3 (vokalna delavnica), 7 (kljunasta flavta), 2 (traverso), 2 (lutnja), 4 (ples), 1 (pasivno). ŠKOFJELOŠKE SPOMINČICE: Poleg osrednjega programa, namenjenega udeleţencem tečajev, je letos v sodelovanju z razvojno agencijo Sora, potekal tudi program za druţine, poimenovan Škofjeloške Spominčice. Rokodelski center Duo, ki deluje v sklopu Razvojne agencije Sora (Škofja Loka, SI) je pripravil štiri tematsko zaokroţene sklope: Po poti treh gradov (sreda, 28.8.2013), Zelišča in ognjišče na prostem (četrtek, 29.8.2013), Mitološka bitja Škofje Loke (petek, 30.8.2013) in Ljudske igre (sobota, 31.8.2013). Namenjeni so bili vsem starostnim skupinam, posebno druţinam in medgeneracijskemu druţenju. Srečanja z delavnicami so potekala na srednjeveškem vrtu Loškega gradu in v njegovi okolici. Kratka plesna delavnica na koncu druţenja pa je udeleţence uvajala v večerne koncerte ob 20:30. Zaključek dnevnega programa je sovpadal z večernicami, ki so bile namenjene sproščenemu druţenju z izvajalci koncertov in degustaciji tipičnih loških jedi in pijač.

Seviqc po Seviqcu V mesecih po končanem festivalu so na Radiu Slovenija potekale oddaje Banchetto Musicale, kjer so bili predvajani koncerti, posneti med letošnjim festivalom. Radio Slovenija je posnel osem koncertov, en koncert (Accentus Austria, 2.8.2013, Slovenska Bistrica) je 3. program Radia Slovenija – program Ars prenašal neposredno. Televizija Slovenija je snemala en koncert (Música Antiga da UFF, 19.7.2013), ki je bil na sporedu TV Slovenija 20.10.2013. S predvajanjem radijskih oddaj in televizijskim predvajanjem koncerta, smo prisotnost naših dogodkov podaljšali do konca leta. Vse koncerte je posnela tudi ekipa Seviqc Breţice, posnetki so dosegljivi na našem YouTube kanalu (http://www.youtube.com/user/SeviqcBrezice/videos) oziroma preko naše spletne strani. 2.10.2013 smo na povabilo slovenske poslanke v Evropskem parlamentu, Zofije Mazej Kukovič, festival predstavili v Evropskem parlamentu v Bruslju.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

14 / 50


Tabela 9: Agenda 2013 Datum in kraj

Dogodek

Program

12.3.2013, 9:00-18:00 Ljubljana, Cankarjev dom

Kulturni bazar 2013

Predstavitev Seviqc Breţice

Opomba

Zap 11

/

glasbeno plesna delavnica: Capella Carniola (Janez Jocif: glasba, Barbara Kanc: ples) 21.3.2013, 20:30 Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

EDEM: Evropski dan stare Koncert slovenskih 12 glasbe umetnikov stare glasbe

1

22.6.2013, 20:30 Breţice, Grad Breţice

Orchestra Barocca di Bologna (IT)

Brandenburški koncerti

Koncert je snemal Radio Slovenija

2

3.7.2013, 20:30 Rogaška Slatina, Grand Hotel Rogaška

Nour Ensemble (FR / IR)

Alba: Pesem svetlobe. Stara evropska in perzijska glasba

Koncert je snemal Radio Slovenija

3

12.7.2013, 20:30 Pišece, Grad Pišece

Café Europa (FR)

Vzpon na Mont Ventoux v d-molu

Koncert je snemal Radio Slovenija

4

19.7.2013, 20:30 Grad, Grad Grad

Música Antiga da UFF (BR)

Glasba na dvoru portugalskega kralja Manuela I

Koncert sta snemala Radio Slovenija in TV Slovenija

5

20.7.2013, 20:30 Litija, Cerkev sv.Nikolaja

Música Antiga da UFF (BR)

Čudeţi Svete Marije

26.7.2013, 20:30 Lemberg, Grad Lemberg

Marc Mauillon (FR) Vivabiancaluna Biffi (IT) Angélique Mauillon (FR) Pierre Hamon (FR)

Mon Chant vous envoy Virelaji, balade in rondoji Guillauma de Machauta

27.7.2013, 20:30 Soteska, Hudičev turn

Marc Mauillon (FR) Vivabiancaluna Biffi (IT) Angélique Mauillon (FR) Pierre Hamon (FR)

Mon Chant vous envoy Virelaji, balade in rondoji Guillauma de Machauta

2.8.2013, 20:30 Slovenska Bistrica, Grad Slovenska Bistrica

Accentus Austria (AT)

Aria Viennesa: Schmelzer, y Salaverde, Fux

6 Koncert je snemal Radio Slovenija

7

8

Koncert je neposredno prenašal Radio Slovenija

9

28.8.2013, 8:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Registracija udeleţencev

10

28.8.2013, 9:00-10:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Jutranji ples za vse udeleţence

10

28.8.2013, 10:15-13:00 Škofja Loka, Glasbena šola

Mojstrski tečaji (vokalna delavnica, kljunasta flavta, traverso, lutnja)

10

28.8.2013, 10:15-13:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Mojstrski tečaji (historični ples)

10

28.8.2013, 15:00-15:15 Škofja Loka, Slaščičarna Homan

Musica Locopolitana

Popoldanski koncert udeleţencev tečajev

10

28.8.2013, 15:30-18:00 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Musica Locopolitana

Odprta delavnica komorne igre (Mateja Bajt)

10

Škofjeloške Spominčice: Po poti treh gradov

10

Musica Locopolitana

28.8.2013, 16:00-20:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt in okolica Loškega gradu 11

12

Zaporedna številka glavnega dogodka, kot je zabeleţen v finančni konstrukciji dogodkov. -

Če nek dogodek, ki je zaradi svojega pomena zabeleţen v agendi, nima številke (označeno z znakom / ), to pomeni, da stroškov za ta dogodek (če so ţe nastali) nismo posebej opredeljevali na ta dogodek in so upoštevani kot splošni stroški, ki se delijo v enakih deleţih na vse upoštevane dogodke,

-

če je več dogodkov označenih z isto številko, to pomeni, da so stroški vseh teh dogodkov upoštevani kot strošek istega dogodka. Npr. vse dogajanje pri Musica Locopolitana (dogodek 10) je upoštevano kot en dogodek, kar je finančno primerljivo z drugimi dogodki. V agendi pa smo zabeleţili vse podrobnosti. Glej poglavje III. Programsko poročilo / Evropski dan stare glasbe

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

15 / 50


Datum in kraj

Dogodek

Program

Opomba

Zap 11

28.8.2013, 18:30-19:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Predavanje: Mateja Bajt, Zgodovinske uglasitve

10

28.8.2013, 20:30-21:30 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Koncert profesorjev mednarodnih mojstrskih tečajev

10

28.8.2013, 21:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt Loškega gradu

Večernica: Večerno druţenje z degustacijo lokalnega likerja Kloštergajst

10

29.8.2013, 9:00-10:00, Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Jutranji ples za vse udeleţence

10

29.8.2013, 10:15-13:00 Škofja Loka, Glasbena šola

Mojstrski tečaji (vokalna delavnica, kljunasta flavta, traverso, lutnja)

10

29.8.2013, 10:15-13:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Mojstrski tečaji (historični ples)

10

29.8.2013, 15:00 Škofja Loka, Bar Lunca

Musica Locopolitana

Popoldanski koncert udeleţencev tečajev

10

29.8.2013, 15:30-18:00 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Musica Locopolitana

Odprta delavnica komorne igre (Stefano Bet)

10

29.8.2013, 16:00-20:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt in okolica Loškega gradu

Škofjeloške Spominčice: Zelišča in zeliščarstvo

10

29.8.2013, 18:30-19:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Predavanje: dr. Michael Malkiewicz, Zgodovinsko osveščena izvajalska praksa

10

29.8.2013, 20:30-21:30 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Koncert udeleţencev mojstrskih tečajev

10

29.8.2013, 21:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt Loškega gradu

Večernica: Večerno druţenje z degustacijo: Zeliščni namazi

10

30.8.2013, 9:00-10:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Jutranji ples za vse udeleţence

10

30.8.2013, 10:15-13:00 Škofja Loka, Glasbena šola

Mojstrski tečaji (vokalna delavnica, kljunasta flavta, traverso, lutnja)

10

30.8.2013, 10:15-13:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Mojstrski tečaji (historični ples)

10

30.8.2013, 15:00 Škofja Loka, Kavarna na štengah

Musica Locopolitana

Popoldanski koncert udeleţencev tečajev

10

30.8.2013, 15:30-18:00 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Musica Locopolitana

Odprta delavnica komorne igre (Xavier Díaz-Latorre)

10

30.8.2013, 16:00-20:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt in okolica Loškega gradu

Škofjeloške Spominčice: Mitološka bitja Škofje Loke

10

30.8.2013, 18:30-19:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Predavanje: Janez Jocif, Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah

10

30.8.2013, 20:30-21:30 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Koncert udeleţencev mojstrskih tečajev

10

Večernica: Večerno druţenje z degustacijo: Loška medla

10

Musica Locopolitana

Musica Locopolitana

Musica Locopolitana

Musica Locopolitana

Musica Locopolitana

30.8.2013, 21:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt Loškega gradu

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

16 / 50


Datum in kraj

Dogodek

Program

Opomba

Zap 11

31.8.2013, 9:00-10:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Jutranji ples za vse udeleţence

10

31.8.2013, 10:15-13:00 Škofja Loka, Glasbena šola

Mojstrski tečaji (vokalna delavnica, kljunasta flavta, traverso, lutnja)

10

31.8.2013, 10:15-13:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Mojstrski tečaji (historični ples)

10

31.8.2013, 15:00 Škofja Loka, Kavarna Vahtnca

Musica Locopolitana

Popoldanski koncert udeleţencev tečajev

10

31.8.2013, 15:30-18:00 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Musica Locopolitana

Odprta delavnica komorne igre (Tanja Skok)

10

31.8.2013, 16:00-20:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt in okolica Loškega gradu

Škofjeloške Spominčice: Ljudske igre

10

31.8.2013, 18:30-19:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Predavanje: Xavier DíazLatorre, Basso continuo

10

31.8.2013, 20:30-21:30 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Koncert udeleţencev mojstrskih tečajev

10

31.8.2013, 21:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Srednjeveški vrt Loškega gradu

Večernica: Večerno druţenje in degustacija suhega sadja in kompota

10

1.9.2013, 9:00-10:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Jutranji ples za vse udeleţence

10

1.9.2013, 10:15-13:00 Škofja Loka, Glasbena šola

Mojstrski tečaji (vokalna delavnica, kljunasta flavta, traverso, lutnja)

10

1.9.2013, 10:15-13:00 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Mojstrski tečaji (historični ples)

10

1.9.2013, 15:00 Škofja Loka, Slaščičarna Homan

Musica Locopolitana

Popoldanski koncert udeleţencev tečajev

10

1.9.2013, 15:30-18:00 Škofja Loka, Kapela Loškega gradu

Musica Locopolitana

Odprta delavnica komorne igre (dr. Michael Malkiewicz)

10

1.9.2013, 20:30 Musica Locopolitana Škofja Loka, Sokolski dom

Zaključni koncert Musica Locopolitana

10

6.9.2013, 20:30 Breţice, Grad Breţice

Orchester Purpur (ES, GR, IT, PL, SE / Purpur – European Opera Sound

Franz Joseph Haydn, Orlando paladino

Koncert je snemal Radio Slovenija

11

7.9.2013, 20:30 Turjak, Grad Turjak

Le Tendre Amour (ES)

Antonio de Literes (ca. 1713): Los Elementos

Koncert je snemal Radio Slovenija

12

2.10.2013, 18:00 Bruselj, Evropski parlament, dvorana Yehudi Menuhin

Predstavitev festivala Seviqc Breţice in koncert vokalne skupine Ingenium Ensemble

V organizaciji pisarne evropske poslane Zofije Mazej Kukovič

/

3.10.2013, 17:30, Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Orchestra Barocca di Bologna (IT)

Brandenburški koncerti

Posnetek koncerta 22.6.2013 (Breţice)

/

10.10.2013, 17:30 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Nour Ensemble (FR / IR)

Alba: Pesem svetlobe. Stara evropska in perzijska glasba

Posnetek koncerta 3.7.2013 (Rogaška Slatina)

/

17.10.2013, 17:30 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Música Antiga da UFF (BR)

Glasba na dvoru portugalskega kralja Manuela I

Posnetek koncerta 19.7.2013 (Grad)

/

Musica Locopolitana

Musica Locopolitana

Musica Locopolitana

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

17 / 50


Datum in kraj

Dogodek

Program

Opomba

20.10.2013, 10:55 Televizija Slovenija, 2. program

Música Antiga da UFF (BR)

Glasba na dvoru portugalskega kralja Manuela I

Posnetek koncerta 19.7.2013 (Grad)

/

24.10.2013, 17:30 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Música Antiga da UFF (BR)

Čudeţi Svete Marije

Posnetek koncerta 20.7.2013 (Litija)

/

26.10.2013, 20:00 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Sobotni operni večeri

Le Tendre Amour (ES)

Antonio de Literes (ca. 1713): Los Elementos

Posnetek koncerta 7.9.2013 (Turjak)

/

31.10.2013, 17:30 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Marc Mauillon (FR) Vivabiancaluna Biffi (IT) Angélique Mauillon (FR) Pierre Hamon (FR)

Mon Chant vous envoy Virelaji, balade in rondoji Guillauma de Machauta

Posnetek koncerta 26.7.2013 (Lemberg)

/

7.11.2013, 17:30 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Accentus Austria (AT)

Aria Viennesa: Schmelzer, y Salaverde, Fux

Posnetek koncerta 2.8.2013 (Slovenska Bistrica)

/

14.11.2013, 17:30 Radio Slovenija, 3. program Program Ars, Banchetto musicale

Orchester Purpur (ES, GR, IT, PL, SE / Purpur – European Opera Sound

Franz Joseph Haydn, Orlando paladino

Posnetek koncerta 6.9.2013 (Breţice)

/

Tabela 10: Rezidenca umetnikov po dogodkih Dogodek

AR

AT

BR

ES

FR

GR

IR

IT

NL

PL

RU

SE

SK

US

4

Café Europa, Pišece

2

UFF, Grad

6

UFF, Litija

6

12 8

4

2 6 6

Machaut, Lemberg

3

1

Machaut, Soteska

3

1

Accentus, Sl. Bistrica

4 4

6

14

Locopolitana

1

1

1

3

Tendre, Turjak

1

Skupaj

1

7

7

1

Purpur, Breţice

Skupaj 28

12

Nour, Rogaška

1

7

13

11

3 12

1

2

3

Tabela 11: Rezidenca umetnikov po pojavnosti

Odstotek %

SI 28

OBB, Breţice

Število

11

13

EDEM, Ljubljana

Dogodek

Zap

4

21

17 2

11

1

2

1

19

2

2

1

1

1

14

1

1

123

1 45

15

AR

AT

BR

ES

FR

GR

IR

IT

NL

PL

RU

SE

SI

SK

US

1

7

7

11

9

3

4

18

2

2

1

1

44

1

1

112

0,89

6,25

6,25

9,82

8,04

2,68

1,79

0,89

0,89

100,00

3,57 16,07 1,79

0,89 39,29 0,89

Skupaj

13

Vsak umetnik je upoštevan tolikokrat, kolikor se je pojavil na dogodkih. Če je nekdo nastopil dvakrat (kot član istega ansambla ali v dveh različnih ansamblih), je njegova pojavnost zabeleţena dvakrat.

14

Upoštevanih je 5 profesorjev in 16 študentov, ki so nastopili na zaključnem koncertu

15

Vsak umetnik je upoštevan samo enkrat, ne glede na to, na koliko koncertih in v koliko ansamblih je nastopil

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

18 / 50


IV. OBISK Tabela 12: Statistika obiska 2010

2011

2012

2013

Število glavnih dogodkov

44

32

72,73

21

65,63

12

57,14

Število glavnih dogodkov z vstopnino

24

18

75,00

18

100,00

11

61,11

Število glavnih dogodkov brez vstopnine

20

14

70,00

3

21,43

1

33,33

45,45%

43,75%

96,25

14,29%

32,65

8,33%

58,33

5.402

3.423

63,37

2.743

80,13

1.868

68,10

122,77

106,97

87,13

130,62

122,11

155,67

119,18

Deleţ glavnih dogodkov brez vstopnine Skupno število sedeţev Povprečna velikost prostora (število sedeţev) Število obiskovalcev 16 Število vseh obiskovalcev

3.910

3.332

85,22

2.544

76,35

1.395

54,83

Povprečno število obiskovalcev po koncertu

88,86

104,13

117,17

121,14

116,34

116,25

95,96

Zasedenost

72,38 %

97,34%

134,49

92,75%

95,28

74,68%

80,52

Deleţ lokalnih obiskovalcev 17

56,60 %

55,61%

98,26

42,61%

76,62

23,58%

55,35

poštna številka 1000+

33,40%

48,92%

146,46

52,83%

107,99

53,19%

100,68

poštna številka 2000+

8,26%

5,28%

63,94

5,94%

112,37

6,81%

114,73

poštna številka 3000+

13,71%

15,28%

111,44

11,05%

72,31

8,53%

77,23

poštna številka 4000+

1,20%

1,83%

152,30

4,13%

225,45

3,66%

88,58

poštna številka 5000+

0,08%

0,63%

821,43

0,28%

43,66

0,86%

312,63

poštna številka 6000+

3,48%

2,61%

75,07

0,43%

16,56

1,15%

265,26

poštna številka 8000+

26,60%

20,53%

77,18

13,64%

66,44

14,12%

103,53

poštna številka 9000+

10,59%

2,94%

27,78

1,85%

62,81

3,51%

190,13

2,69%

1,77%

65,94

4,76%

268,61

2,72%

57,27

5,11% 2432,39

5,45%

106,61

36,85%

96,93

Deleţ obiskovalcev glede na rezidenco 18

zunaj Slovenije neznana rezidenca Ljubljana mesto (poštna številka 1000) poštna številka 1000+: okolica Ljubljane

0,21% 27,16%

38,21%

140,66

38,01%

99,49

6,24% 10,71% 171,69 14,82% 138,31 16,34% 110,29 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Število koncertov smo v 2012 in 2013 močno zmanjšali zaradi upada prihodkov iz proračunov. Tako zdaj zagotovo ne vzdrţi več trditev, da bo pri manjšem številu koncertov obisk po koncertu večji, ker si bodo obiskovalci vsakega zaradi manjšega števila bolj ţeleli. Število glavnih dogodkov smo zmanjšali za 42,86 % (z 21 na 12), število obiskovalcev pa se po dogodku ni povečalo, ampak je celo rahlo upadlo (za 4,04 %), kljub temu da smo festival vodili strokovno in temeljito. Definitivno pa se potrjuje naša dolgoletna trditev, da moramo za uspešen razvoj festivala povečati število koncertov. Aktivnosti v tej smeri smo ţe pričeli vsaj v aprilu 2013, ko smo se vključili v pripravo programa za Evropsko prestolnico kulture Maastricht 2018, ki pa v septembru ţal ni bil potrjen tudi na evropski ravni. V novembru 2013 smo se odzvali povabilu Centre culturel de rencontre d'Ambronay (Ambronay, FR) in se aktivno vključili v pripravo nove evropske mreţe »Young Early Music Ensembles«, ki bo ob podpori evropskih, francoskih in drugih sredstev podpirala razvoj mladih umetnikov. Ob tem bomo razvijali MACCSEE (Musica Antiqua Conference for Central, South, and East Europe) kot del našega lastnega znanja in povezav. Prav tako bomo temeljito korigirali dosedanji poslovni koncept, ko je za postavitev našega programa v lokalno okolje nujno tudi lokalno sofinanciranje. V praksi se je premočno pokazalo, da odvisnost od lokalne dobre volje preveč omejuje okvir nacionalno pomembnega programa. Pri tem moramo razviti predvsem ustrezne poslovne varovalke, ki bodo preprečevale, da bi izgubili ţe pridobljena lokalna sredstva. To novo poslovno strategijo bomo objavili v poslovnem načrtu Seviqc Breţice 2014, ki bo izšel predvidoma v začetku januarja 2014. 16

Upoštevani so samo obiskovalci koncertov, ne pa udeleţenci delavnic ali obiskovalci razstav.

17

Lokalni obiskovalci so obiskovalci, ki imajo rezidenco v drugi občini, kot je koncert, ki so ga obiskali.

18

1000+ pomeni vse poštne številke, ki se pričnejo z 1 in podobno tudi za vse naslednje poštne številke

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

19 / 50


Tabela 13: Deleţ lokalnih obiskovalcev 2010

2011

2012

2013

Breţice

62,68%

59,39%

94,75

40,99%

69,01

27,41%

66,86

Dolenjske Toplice

25,00%

54,69%

218,75

18,05%

33,00

19,75%

109,47

Gornji Grad

52,91%

40,82%

77,16 18,89%

65,25

42,86%

226,89

21,79%

40,82

42,42%

57,26

10,09%

47,79

Grad

28,95%

Grosuplje

76,60%

Koper

48,10%

32,54%

67,66

Litija

53,40%

Ljubljana

84,97%

Maribor

61,19%

Moravske Toplice

47,50%

Murska Sobota

78,69%

Novo Mesto

62,64%

Ptuj

45,45%

84,35%

99,28

64,86%

136,56

87,83

19,63%

Rogaška Slatina

21,12%

Sevnica

27,12%

Slovenj Gradec

76,92%

Slovenska Bistrica

50,62%

Solčava

41,84%

Šentrupert

21,08%

Škofja Loka Šmarje pri Jelšah

74,09%

13,16%

50,00%

98,78

19,85%

39,69

27,63%

138,16

15,85%

57,38

30,77

62,42

20,00% 44,44%

Šmartno pri Litiji

22,95%

Trbovlje

28,26%

40,50%

143,29

Trebnje

42,17%

47,34%

112,27

14,57%

Trzin

13,95%

Velenje

83,00%

64,57%

77,79

60,87%

94,27

Velike Lašče

23,81%

17,43%

73,21

19,71%

113,06

13,89%

70,47

61,02%

217,63

10,00%

16,39

Vojnik

28,04%

Zagorje ob Savi

43,90%

Ţalec

56,99% 83,50% 146,51 51,56% 61,76 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Navedene so vse občine, kjer smo bili z dogodki v obdobju 2010-2013. Če je bilo v posamezni občini več koncertov, je navedeni podatek povprečje vseh koncertov v tej občini. Opaţamo upad lokalnih obiskovalcev, glede na ostale razpoloţljive podatke (prodaja vstopnic po obiskovalcu in po glavnem dogodku, statistika obiska, vprašalnik obiskovalcem) pa lahko sklepamo, da smo bili uspešni pri animaciji koncertov zunaj bivališča obiskovalcev, oziroma da si ljudje ţelijo obiskati koncert v drugem kraju in se močneje odzivajo na našo ponudbo na lokacijah zunaj svoje občine.

Tabela 14: Število izdanih vstopnic 2010

2011

2012

2013

število vseh izdanih vstopnic

3.910

3.953

101,10

2.544

64,36

1.529

60,10

povprečno po glavnem dogodku

88,86

123,53

139,01

121,14

98,07

127,42

105,18

deleţ izdanih vstopnic s ceno več kot 0,00 19

18,47%

25,09%

135,90

43,83%

174,65

43,10%

98,34

deleţ izdanih vstopnic s ceno 0,00 20

81,53% 74,91% 91,87 56,17% 74,99 56,90% 101,30 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

19

Upoštevane so naslednje vstopnice: vstopnice po osnovni ceni, popust 10 % (obiskovalci drugih festivalov), popust 20 % (nakup v predprodaji, prodaja preko Eventima, kuponi InYourPocket, Svet knjige, Eventimov vodič, prodaja preko Ines Tours), popust 30 % (Mediateka Francoskega Instituta Charles Nodier v Ljubljani, Institut Cervantes), popust 50 % (vstopnica Slovenskih ţeleznic), Klub prijateljev festivalske Dame, prva vstopnica druţinskega paketa, vstopnice po lokalni ceni, vstopnice za ranljive ciljne skupine.

20

Upoštevano: vse naslednje vstopnice iz druţinskega paketa (plačljiva je samo prva), študenti muzikologije, koncerti s prostim vstopom, vabila, nagradne igre, novinarski akreditivi, poslovne vstopnice, ki so bile izdane sofinancerju kot brezplačne poslovne vstopnice (po poslovnem načrtu Seviqc Breţice).

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

20 / 50


Pri izdaji vstopnic ločimo dve vrsti. Ene so tiste, ki smo jih prodali za določeno ceno (za seznam glej: Tabela 27: Cenovna dostopnost programa), druge pa tiste, ki smo jih iz kateregakoli razloga izdali brezplačno, nam pa poimenovanje »brezplačno« ali »gratis« ne zadošča, ker so pri teh vstopnicah razlogi za ničelno ceno različni in imajo vpliv na vstopnico kot promocijski mehanizem. Tudi vprašanje: je brezplačna vstopnica prodana po ceni 0,00 ali brez cene? Zavzeli smo podobno stališče kot drţava pri DDV: DDV je v vsakem primeru, lahko pa je 0 %. Torej, cena vstopnice vedno obstaja, lahko pa je ničelna. Tako ene vstopnice opredeljujemo z izrazom »izdane po ceni več kot 0,00 EUR«, druge pa kot »izdane po ceni 0,00 EUR«. 21

Glede na višino prihodkov iz postavke prihodki od vstopnic in publikacij (v letu 2013 kljub rasti še vedno le 3,73 %), bi se morda dozdevalo, da gre za manj pomembno vsebino. Vendar ne, obiskovalci so srţ festivala, njihovo razpoloţenje vpliva na sofinanciranje iz javnih sredstev in sponzorjev, zato zelo natančno beleţimo vse tri skupine podatkov: število izdanih vstopnic, število obiskovalcev, prihodki iz te postavke. Analitična obdelava teh podatkov nam veliko pove glede nadaljnjega vodenja festivala, njegovih poslovnih vsebin in ukrepov za uspešen razvoj. 22

Čeprav se je povprečno število obiskovalcev glavnega dogodka zmanjšalo za 4,04 % , smo število izdanih 23 vstopnic po glavnem dogodku povečali za 5,18 % , prihodke od vstopnic in publikacij pa za 17,67 % 24 oziroma 12,91 % .

Tabela 15: Deleţ vstopnic izdanih po ceni več kot 0,00 EUR 25

2012

2013

deleţ vstopnic po osnovni ceni

2010

2011

20,90%

24,58%

117,64

deleţ vstopnic s popustom

24,48%

27,77%

113,42

0,99% 18,21% 0,90% 4,39%

0,46% 20,64% 0,61% 6,07%

46,14 113,35 67,68 138,12

54,62%

47,65%

87,24

10% popust 20% popust 30% popust 50% popust deleţ vstopnic po posebni ceni Klub prijateljev Festivalske Dame Druţinski paketi (prva vstopnica) Po lokalni ceni Ekonomsko šibki Voucher Ej! Kartica Skupinska

19,73% 2,96% 30,04% 1,88%

18,97% 96,13 4,70% 158,94 11,99% 39,90 3,49% 185,31 6,98% 0,15% 1,37% Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Tabela 16: Deleţ vstopnic izdanih po ceni 0,00 EUR 26

2010

Druţinski paketi (vse naslednje vstopnice)

2011

2012

2013

5,25%

10,46%

Študent muzikologije Prost vstop kot vstopnica KPFD Prost vstop Vabilo Nagradna igra Novinarji Poslovne vstopnice

39,54%

13,45%

34,01

1,54%

2,18%

141,85

29,81%

51,49%

172,74

1,68%

2,41%

143,72

5,95%

8,97%

150,73

16,24% 10,46% 64,43 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

21

glej Tabela 17: Prihodek od izdanih vstopnic (inkaso)

22

glej Tabela 12: Statistika obiska

23

glej Tabela 14: Število izdanih vstopnic

24

glej Tabela 17: Prihodek od izdanih vstopnic (inkaso)

25

Podatki za 2010 in 2011 še niso obdelani.

26

199,29

0,57%

Podatki za 2010 in 2011 še niso obdelani.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

21 / 50


Tabela 17: Prihodek od izdanih vstopnic (inkaso) 2010 znesek inkasa deleţ inkasa (od celotnega proračuna) inkaso po obiskovalcu inkaso po glavnem dogodku

2011

2012

2013

12.687,89

15.626,33

123,16

19.058,00

121,96

12.296,75

64,52

1,76%

2,60%

147,81

4,01%

154,60

3,73%

93,00

3,24

4,69

144,52

7,49

159,74

8,81

117,67

288,36 488,32 169,34 907,52 185,85 1.024,73 112,91 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Prihodek od izdanih vstopnic je nominalno sicer padel (za 35,48 %), ker se je tudi število koncertov zmanjšalo (za 42,86 %), nekoliko manjši pa je tudi glede na deleţ vseh prihodkov. Še vedno pa beleţimo rast inkasa po obiskovalcu za 17,67 % in znesek inkasa po dogodku za 12,91 %. Beleţimo tudi rast povprečne cene vstopnice za 7,36 % oziroma 9,17 % (glej Tabela 21: Povprečna cena vstopnice). Tabela 18: Deleţ inkasa glede na ceno vstopnice 27

2012

2013

Vstopnice po osnovni ceni

2010

2011

35,74%

42,77%

119,69

Vstopnice s popustom

23,19%

22,53%

97,13

1,13% 18,27% 0,95% 2,83%

0,51% 17,84% 0,51% 3,66%

45,20 97,66 53,65 129,15

41,07%

34,70%

84,49

10% popust 20% popust 30% popust 50% popust Vstopnice po posebni ceni Klub prijateljev Festivalske Dame Druţinski paketi Po lokalni ceni Ekonomsko šibki Voucher Ej! Kartica Skupinska

20,34% 2,60% 17,58% 0,55%

20,25% 99,54 3,66% 140,89 6,42% 36,55 0,94% 169,74 2,62% 0,08% 0,73% Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Opaţamo rast prodaje vstopnic po osnovni ceni (najdraţja oblika) za 19,69 %, kar je glede na gospodarsko krizo pravzaprav zanimivo. Deleţ vstopnic s popustom se je le nekoliko zmanjšal (za 2,87 %), bolj se je zmanjšal deleţ vstopnic po posebni ceni (za 15,51 %), vendar predvsem zaradi upada deleţa lokalnih vstopnic (za 63,45 %), medtem ko beleţimo močno rast pri druţinskih paketih (40,89 %) in vstopnicah za ekonomsko šibke (69,74 %). To je spodbudno: kljub ekonomski krizi si druţine in ekonomsko šibki ţelijo več kulturnih dobrin. Upad vstopnic po lokalnih cenah si razlagamo z dejstvom, da nas zaradi pomanjkanja sredstev v lokalnih okoljih ni več v nekaterih okoljih, kjer smo se veliko ukvarjali z lokalnimi partnerji in smo uspešno animirali lokalni prostor. Po drugi strani pa se nekateri lokalni partnerji zaradi krize ne uspejo več toliko posvečati promociji naših koncertov, saj je odnos »naš zavod / lokalni soorganizator / obiskovalec« zgrajen na povsem neprofitnih temeljih.

Tabela 19: Deleţ inkasa glede na finančni tok 2010

2011

2012

2013

v gotovini

61,12%

69,38%

113,51

68,25%

98,38

49,39%

72,36

plačilo na TRR

33,98%

26,01%

76,52

23,05%

88,62

32,62%

141,57

prodaja preko prodajnih mest

4,89% 4,61% 94,27 8,70% 188,55 17,99% 206,77 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Beleţimo močan porast negotovinskega prometa, kjer sta evidenca in s tem povezana obdelava bistveno preglednejši kot pri gotovinskem prometu. Plačila preko TRR smo spodbujali s 5 %.

27

Podatki za 2010 in 2011 še niso obdelani.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

22 / 50


Tabela 20: Razrez števila izdanih vstopnic s ceno več kot 0,00 EUR po dogodkih 28

Osno vna cena

Vstopnice s popustom (%)

Vstopnice po posebni ceni

10

20

30

50

EDEM, Ljubljana

10

0

10

0

2

OBB, Breţice

20

0

14

0

2

12

6

Nour, Rogaška

11

0

17

0

3

15

Café Europa, Pišece

11

0

13

0

0

UFF, Grad

9

0

2

0

UFF, Litija

35

0

0

Machaut, Lemberg

25

0

Machaut, Soteska

8

Accentus, Sl.Bistrica

20

Locopolitana

KPFD Druţin Lokal 29 ska na (prva) 11 1 0

Ekono msko šibki 6

Vou cher

9

5

8

0

0

76

0

16

2

4

0

0

68

7

3

2

1

3

0

0

40

0

10

1

23

1

2

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

16

2

6

11

3

3

2

4

0

0

72

0

4

0

6

7

4

6

2

2

0

9

48

2

12

0

1

14

8

11

0

7

0

0

75

1

0

10

0

4

5

0

1

0

0

0

0

21

Purpur, Breţice

10

0

25

1

8

19

4

2

1

5

1

0

76

Tendre, Turjak

2

1

13

1

8

14

1

6

3

7

0

0

56

162

3

136

4

40

125

31

79

23

46

1

9

659

% glede na vrsto cene

22,91

0,46

20,64

0,61

6,07

18,97

4,70

11,99

3,49

6,98

0,15

1,37

100

% glede na skupino cene

22,91

Skupaj

29,44

4

Ej Skupin kartica ska cena 0 0

47,65

=

44

100

Tabela 21: Povprečna cena vstopnice 2010 povprečna cena prodane vstopnice

30

povprečna cena vseh izdanih vstopnic 31

2011

2012

2013

17,57

15,75

89,64

17,09

108,51

18,66

109,17

3,24

3,95

121,82

7,49

189,51

8,04

107,36

povprečna cena vstopnic po polni ceni

29,23

32,47

111,07

povprečna cena vstopnic s popustom

30,53

26,80

87,78

povprečna cena vstopnic po posebni ceni

12,85 13,59 105,73 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto

Opaţamo nadaljnjo rast povprečne cene vstopnic. 9,17 % rast beleţimo pri vstopnicah, prodanih po ceni več kot 0,00 EUR, 7,36 % rast beleţimo pri vseh izdanih vstopnicah (metoda kalkulacije: celoten inkaso deljen s številom vseh vstopnic, prodanih in brezplačnih). Ta cena je osnova za oblikovanje cene voucherja za poljubno vstopnico.

28

Glej Tabela 27: Cenovna dostopnost programa.

29

Klub prijateljev festivalske Dame.

30

Povprečna cena prodane vstopnice je povprečna cena tistih vstopnic, ki so bile izdane za več kot 0,00 EUR

31

Povprečna cena vseh izdanih vstopnic (glede na skupno število izdanih za več kot 0,00 EUR in izdanih za 0,00 EUR).Ta cena (zaokroţena na 0) je tudi osnova za ceno voucherja v naslednjem letnem obdobju.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

23 / 50


Tabela 22: Razrez števila izdanih vstopnic s ceno 0,00 EUR po dogodkih Druţin ska (ostale)

Študent ska

Prost vstop

KPFD

Vabilo

Nagrad na igra

EDEM, Ljubljana

8

5

0

0

84

8

7

0

112

OBB, Breţice

9

0

3

0

86

0

11

6

115

Nour, Rogaška

1

0

0

0

20

5

10

8

44

Café Europa, Pišece

14

0

0

0

29

0

5

16

64

UFF, Grad

2

0

0

0

49

0

3

5

59

UFF, Litija

0

0

114

19

0

0

4

0

137

Machaut, Lemberg

10

0

0

0

29

2

3

5

49

Machaut, Soteska

11

0

0

0

9

0

5

12

37

Accentus, Sl.Bistrica

21

0

0

0

19

4

13

4

61

Locopolitana

0

0

0

0

65

0

3

0

68

Purpur, Breţice

11

0

0

0

14

0

7

25

57

Tendre, Turjak

4

0

0

0

44

2

7

10

67

Skupaj

91

5

117

19

448

21

78

91

870

10,46

0,57

13,45

2,18

51,49

2,41

8,97

10,46

100

Odstotek

32

Novinarji Poslovne (sofinan cerji)

=

Tabela 23: Rekapitulacija vstopnic in obiska po dogodkih Število sedeţev

Vstopnice Vstopnice (več kot 0,00) (cena 0,00)

Vse izdane Število Zasedenost vstopnice obiskovalcev prostora

EDEM, Ljubljana

110

44

112

156

132

120,00%

OBB, Breţice

240

76

115

191

180

75,00%

Nour, Rogaška

180

68

44

112

109

60,56%

Café Europa, Pišece

90

40

64

104

90

100,00%

UFF, Grad

110

48

59

107

105

95,45%

UFF, Litija

250

35

137

172

156

62,40%

Machaut, Lemberg

100

72

49

121

110

110,00%

Machaut, Soteska

80

48

37

85

81

101,25%

Accentus, Sl. Bistrica

150

75

61

136

131

87,33%

Musica Locopolitana

168

21

68

89

82

48,81%

Purpur, Breţice

240

76

57

133

111

46,25%

Tendre, Turjak

150

56

67

123

108

72,00%

1.868

659

870

1.529

1.395

74,68%

Skupaj

32

Kot prost vstop za koncerte, kjer je bila vstopnina 0,00 EUR. zabeleţeni so samo tisti obiskovalci, ki bi plačali vstopnino, če bi ta bila. Obiskovalce iz drugih v tabeli opredeljenih skupin (KPFD, press ipd) smo beleţili med te skupine, tudi če je bil vstop prost.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

24 / 50


V. FESTIVALSKE LOKACIJE Izbira festivalskih lokacij (prostori slovenske kulturne dediščine) je za Seviqc Breţice strateškega pomena z več vidikov.  Izbira lokacije in njena povezava s koncertnim programom je vsebinske narave: narava lokacije mora ustrezati koncertnemu programu, ni vsaka lokacija primerna za vsak program in obratno.  Izbira lokacije je pomembna tako za počutje umetnika kot publike. Vsaka lokacija izţareva svojo energijo, zato je izvedba koncertnega programa v takem prostoru za obe omenjeni skupini bistveno drugačna kot v novogradnji.  Lokacije kot ena od identitet festivala predstavljajo Slovenijo na evropskem kulturnem zemljevidu kot zanimivo kulturno destinacijo, hkrati pa prispevajo v bolj zanimivo turistično ponudbo.  Obiskovalce festivalske lokacije izrazito vznemirjajo. V anketnem vprašalniku je 19,21 % obiskovalcev navedlo privlačnost lokacije kot poglavitni razlog za obisk festivalskega dogodka. Na vprašanje »zakaj se vam zdi festival Seviqc Breţice pomemben«, smo med drugim dobili tudi odgovore, povezane z lokacijami: - Tako lahko tudi v zakotnem delu Slovenije spremljamo vrhunske glasbenike, poslušamo svetovne klasike in se učimo glasbene pa tudi siceršnje kulture. - Ker ponuja izjemne koncerte na izjemnih lokacijah, spodbuja kulturni turizem. - Koncertni program je v simbiozi z lokacijo!  Festivalski koncerti so uspešno spodbudili obnovo neurejenih spomenikov slovenske kulturne dediščine (npr. grad Pišece), hkrati pa so referenca svojim lastnikom pri pridobivanju potrebnih sredstev za obnovo (npr. grad Breţice, cerkev sv. Roka Šmarje pri Jelšah, Hudičev turn v Soteski itd.)

Tabela 24: Lokacije Seviqc Breţice 2013 Občina

Kraj

Lokacija

Programski sklop

Dogodek

Ljubljana

Ljubljana

Narodni muzej Slovenije

Predprodukcija

21.3.2013: Evropski dan stare glasbe

Breţice

Breţice

Grad Breţice

Osrednji program

22.6.2013: Orchestra Barocca di Bologna 6.9.2013: Orchester Purpur

Rogaška Slatina

Rogaška Slatina

Grand Hotel Rogaška

Osrednji program

3.7.2013: Nour Ensemble

Pišece

Pišece

Grad Pišece

Osrednji program

12.7.2013: Café Europa

Grad

Grad

Grad Grad

Osrednji program

19.7.2013: Música Antiga da UFF

Litija

Litija

Cerkev sv. Nikolaja

Osrednji program

20.7.2013: Música Antiga da UFF

Vojnik

Lemberg

Grad Lemberg

Osrednji program

26.7.2013: Mauillon / Biffi / Mauillon / Hamon

Dolenjske Toplice

Soteska

Hudičev turn

Osrednji program

27.7.2013: Mauillon / Biffi / Mauillon / Hamon

Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica

Grad Slovenska Bistrica

Osrednji program

2.8.2013: Accentus Austria

Musica Locopolitana

28.8.2013-1.9.2013: Mojstrski tečaji

Osrednji program

1.9.2013: Zaključni koncert mednarodnih mojstrskih tečajev Musica Locopolitana

Škofja Loka Škofja Loka Grad Puštal

Musica Locopolitana

28.8.2013-1.9.2013: Mojstrski tečaji

Škofja Loka Škofja Loka Loški grad, kapela

Musica Locopolitana

28.8.2013-1.9.2013: Mojstrski tečaji

Škofja Loka Škofja Loka Loški grad, Srednjeveški vrt

Musica Locopolitana

28.8.2013-1.9.2013: Škofjeloške Spominčice

Velike Lašče

Osrednji program

7.9.2013: Le Tendre Amour

Škofja Loka Škofja Loka Sokolski dom

Turjak

Grad Turjak

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

25 / 50


Tabela 25: Pregled festivalskih lokacij skozi leta Občina33 / Kraj / Lokacija

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1000 Ljubljana / Črna vas na Barju / Sv. Mihael Ljubljana / Atrij ZRC Ljubljana / Grad Fuţine Ljubljana / Ljubljanski grad Ljubljana / Mestna hiša Ljubljana / Narodni muzej Slovenije Ljubljana / Turjaška palača Ljubljana / Pravoslavna cerkev Ljubljana / Slovenska filharmonija Domţale / Groblje / Cerkev Trzin / Loka pri Mengšu / Grad Jable Kamnik / Cerkev na Šutni Kamnik / Grad Zaprice Kamnik / Mali grad Litija / Cerkev sv. Nikolaja Šmartno pri Litiji / Grad Bogenšperk Grosuplje / Cerovo / Tabor Cerovo Grosuplje / Škocjan pri Turjaku / Cerkev Velike Lašče / Turjak / Grad Turjak Cerknica / Kulturni dom Zagorje ob Savi / Izlake / Valvasor. kapela Trbovlje / Kum / Cerkev sv. Neţe Trbovlje / Cerkev sv. Martina 2000 Maribor/ Alojzijeva cerkev Maribor/ Dvorec Betnava Maribor/ Sinagoga Maribor Maribor/ Vetrinjski dvor Ptuj / Grad Ptuj Slovenska Bistrica / Grad Slov. Bistrica Maribor / Pivola / Grad Hompoš Makole / Ţupna cerkev sv. Andreja Slovenj Gradec / Cerkev sv. Elizabete 3000 Vojnik / Lemberg / Grad Lemberg Šmarje pri Jelšah / Cerkev sv. Roka Rogaška Slatina / Grand hotel Rogaška Ţalec / Dvorec Novo Celje Velenje / Grad Velenje Solčava / Cerkev Marije Sneţne Gornji Grad / Katedrala 4000 Škofja Loka / Crngrob / Cerkev Škofja Loka / Puštal Škofja Loka / Sokolski dom Škofja Loka / Loški grad

33

Občine so razvrščene po poštnih številkah. Če se pojma ponavljata oziroma sta ista, je pojem uporabljen samo enkrat.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

26 / 50


Občina33 / Kraj / Lokacija

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

5000 Nova Gorica / Kromberk / Grad Kromberk Brda / Dobrovo v Brdih / Grad Dobrovo Idrija / Grad Gewerkenegg Idrija / Spodnja Idrija / Cerkev 6000 Koper / Hrastovlje / Cerkev sv. Trojice Koper / Cerkev sv. Marte Koper / Palača Belgramoni-Tacco Koper / Stolnica Divača / Škocjan pri Divači / Cerkev Postojna / Postojna / Cerkev sv. Štefana Postojna / Postojna / Jamski dvorec Postojna / Predjama / Cerkev Postojna / Predjama / Predjamski grad 8000 Novo mesto / Mordaxova kapela Novo mesto / Narodni dom Novo mesto / Stolna cerkev Trebnje / Cerkev Marijinega vnebovzetja Trebnje / Dobrnič / Cerkev sv. Jurija Trebnje / Zaplaz / Cerkev Matere Boţje Novo mesto / Otočec / Grad Otočec Mokronog-Trebelno / Hrastovica / Cerkev Mokronog-Trebelno/ Mokronog /Ţalostna g. Mokronog-Trebelno / Mokronog / Cerkev Mokronog-Trebelno / Trebelno / Cerkev Šentrupert / Ţupnijska cerkev Šentrupert / Vesela Gora / Cerkev Šentrupert / Viher / Cerkev svetega Duha Trebnje / Mirna / Cerkev sv. J. Krstnika Trebnje / Mirna / Grad Mirna Breţice / Grad Breţice Breţice / Prosvetni dom Breţice / Pišece / Cerkev sv. Mihaela Breţice / Pišece / Grad Pišece Breţice / Dobova / Ţupnijska c. imena Mar. Breţice / Kapele / Cerkev Sv. Trojice Breţice / Bizeljsko / Grad Bizeljsko Breţice / Jesenice na Dolenjskem / Cerkev Breţice / Mokrice / Grad Mokrice Krško / Brestanica / Grad Rajhenburg Sevnica / Grad Sevnica Kostanjevica na Krki / Samostanska cerkev Dolenjske Toplice / Cerkev sv. Ane Dolenjske Toplice / Hotel Kristal Dolenjske Toplice / Soteska / Hudičev turn 9000 Murska Sobota / Evangeličanska cerkev Moravske Toplice / Martjanci / Cerkev Moravske Toplice / Bogojina / Cerkev Grad / Grad Grad POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

27 / 50


Festival Seviqc Breţice je eden prepoznavnejših evropskih festivalov stare glasbe. Kot ugledna blagovna znamka prispeva v kvaliteto lokalnega ţivljenja, spodbuja kulturni turizem na mikro in makro nivoju ter veča prepoznavnost lokalnega okolja in drţave na kulturnem in turističnem zemljevidu. Analiza publike v zadnjih letih kaţe močno notranjo (medobčinsko) fluktuacijo publike. Naši koncerti so tako tudi spodbuda k ohranjanju kulturne dediščine ter njene promocije na regionalnem in mednarodnem nivoju. Mnogo občin prav zaradi naših koncertov namenja več pozornosti vzdrţevanju in obnavljanju historičnih prizorišč (gradov, cerkva). Na naši spletni strani je opis vsake festivalske občine ter opis in informacije o koncertnih lokacijah, s čimer prispevamo v večjo dostopnost poznavanja domače stavbne dediščine v mednarodnem prostoru. S koncerti zunaj kulturnih središč Slovenije ţelimo vrhunski umetniški program predstaviti tudi v manjših krajih, kar nedvomno vpliva na:  kvaliteto lokalnega ţivljenjskega okolja, ko v mikro okolja postavljamo program velikih kulturnih centrov,  na njegovo atraktivnost lokalnega ţivljenjskega okolja, kar prispeva v boljšo politiko zaposlovanja, gospodarsko učinkovitost in turistični razvoj,  moţnost mednarodnega povezovanja na druţbeno političnem področju (predstavništva drţav, iz katerih prihajajo naši umetniki, povezave s kulturnimi centri po Evropi ipd.),  promocijo lokalne kulturne dediščine ter druge lokalne kulturne in turistične ponudbe na širšem evropskem prostoru,  več obiskovalcev iz drugih slovenskih krajev, ki sicer ne bi prišli in spoznali lokalnega okolja,  boljšo kulturno ponudbo lokalnim prebivalcem (naš program pri njih, ugodnejši pogoji za obisk naših koncertov zunaj občine),  povečanje obiska med turisti, ki obiščejo Slovenijo,  sinergične učinke med temi aktivnostmi na mikro in makro nivoju,  boljše moţnosti povezav med lokalnim turizmom in turističnimi partnerji zunaj Slovenije,  aktivno povezavo med nevladnim sektorjem, javnimi zavodi in zasebnim sektorjem ter  prenos našega več kot trideset let grajenega know-howa v lokalna okolja.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

28 / 50


VI. DOSTOPNOST PROGRAMA ZAINTERESIRANIM JAVNOSTIM Dostopnost programa javnosti je visoka in jo razumemo kot osnovni element poslovne in programske politike. Poseben poudarek dajemo dostopnosti čim širšemu krogu obiskovalcev v ekonomskem smislu, še posebej mladim in ranljivim ciljnim skupinam, vedno pa načrtujemo tudi čim boljšo fizično dostopnost za gibalno ovirane osebe. Čeprav del našega programa postavljamo tudi v večja slovenska mesta, pa je njegov velik del prav v okoljih, ki so glede kulturne ponudbe močno deficitarna. V vseh teh okoljih smo zgradili svojo stalno publiko, s katero se še posebej pozorno ukvarjamo. Dogodki so na pomembnih historičnih lokacijah, s čimer uspešno prispevamo v prepoznavnost lokalnega okolja in pribliţujemo svetovno dogajanje ljubiteljem umetnosti v njihovo neposredno bliţino. S posredovanjem najkvalitetnejših programskih vsebin v prostore slovenske kulturne dediščine zunaj večjih kulturnih središč prispevamo v pogoje za boljšo dostopnost ljubiteljev umetnosti do vrhunskega programa. Pri oblikovanju koncertnih programov ne stavimo na velike zvezde, ampak na poznavanje in dnevno spremljanje mednarodne scene. Z mreţenjem in koprodukcijami z evropskimi partnerji oblikujemo program, s katerim lahko dosegamo tisto, kar je za nas najpomembnejše: zaupanje obiskovalcev. S tem se odpirajo tudi bistveno večje moţnosti za uveljavljanje mladih umetnikov in manj poznanih umetniških del, skratka deficitarnih festivalskih vsebin. Sicer je naš program zaradi aktualnih vsebin povsem primerljiv s programi najuspešnejših svetovnih centrov stare glasbe in od tu izvira tudi naš ugled med evropskimi kolegi. Naš namen je tudi opozoriti na problematiko nacionalno pomembnih kulturnih spomenikov, ki so ţe obnovljeni (Pišece, Grad, sv. Rok Šmarje pri Jelšah ipd.) ali pa na obnovo še čakajo (Lemberg, Grad, Hudičev turn ipd.). V te prostore postavljamo program, ki osmišlja drago investicijo obnove.

Dostopnost informacij o programu in obveščanje javnosti Z natančnimi analizami publike in učinkovitosti uporabljenih komunikacijskih aktivnosti skrbimo za natančno kanalizirano pot informacij iz naše pisarne do končnega uporabnika. Ta končni uporabnik ni le obiskovalec koncertov ampak tudi širša zainteresirana javnost (drţava, občine, gospodarstvo, turizem), ki črpa naš prispevek na promocijskem in zaposlitvenem področju. Javnost informiramo s klasičnimi tiskanimi publikacijami, kot so napovednik, katalog, z deljenjem letakov, s plakati na izbranih mestih, s programskimi listi s podrobnimi informacijami o dogodku in umetnikih. Kot eden izmed pomembnejših virov informacij o festivalu je spletna stran festivala, Facebook stran, YouTube kanal ter Twitter račun, kjer s sistematičnim in skozi celo leto razporejenim objavljanjem beleţimo močan porast interakcij, deljenj, komentarjev in drugega izkazovanja naklonjenosti našim objavam. Več o dostopnosti informacij in obveščanju javnosti v poglavju VIII. Promocija in vizibilnost festivala. V štirih letih (2010-2013) smo skoraj podvojili število obiskovalcev iz Ljubljane z okolico (poštna številka 1000+) s 33,40 % v 2010 na 53,19 % v 2013 (glej Tabela 12: Statistika obiska). Samo iz mesta Ljubljana je v 2013 prišlo 36,85% obiskovalcev, kar je več kot vseh obiskovalcev s poštne številke 1000+ v 2010.

Tabela 26: Fizična dostopnost programa Aktivnost

Opis

Festibus

Festivalski avtobus vozi na vse koncerte in se po njih vrača nazaj v Ljubljano. Festibus je podporna akcija promocijskim aktivnostim, predvsem pa omogoča večjo dostopnost drţavljanom Slovenije in turistom. Podpira koncept kulturnega turizma znotraj Slovenije in omogoča zanimanje za kulturno dediščino Slovenije. Festibus ţe vsa leta izvajamo ob logistični, organizacijski in svetovalni podpori AP Weber d.o.o. (Sevnica, SI).

Parkirna mesta

Ureditev in nadzor parkirnih mest pri vsaki festivalski lokaciji sta prav tako zelo pomembna, ker veliko obiskovalcev pride s svojim lastnim prevozom.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

29 / 50


Gibalno ovirane osebe

Pri obisku gibalno oviranih oseb ima naša hostesna sluţba posebna navodila, da jim prednostno pomaga in omogoči dostop tudi tam, kjer so pogoji fizičnega dostopa slabši. Med obiskovalci beleţimo ne ravno neopazen deleţ invalidov, še več pa je starejših, ki prav tako kdaj potrebujejo pomoč. Do sedaj se v več kot tridesetih letih še ni dogodilo, da kdo ne bi mogel obiskati katerega koliko koncerta, prav tako smo v vseh teh letih nekajkrat uspešno intervenirali v primeru srčnega napada ali slabosti.

Prodajana mesta

Večino vstopnic izdamo iz naše pisarne, kljub temu pa imamo razvejano prodajno mreţo vstopnic. Tu ima pomembno vlogo Eventim SI d.o.o. (Ljubljana, SI), pri posredovanju vstopnic posebnim ciljnim skupinam pa ţe tradicionalno sodelujemo s podjetjem Ines Tours turistična agencija, d.o.o. (Ljubljana, SI) ter številnimi lokalnimi in nacionalnimi partnerji.

Neposredna prodaja Čeprav nimamo šalterskega poslovanja, naša pisarna uspešno servisira zanimanje vstopnic obiskovalcev s komunikacijo po telefonu, elektronski pošti in preko interneta.

Tabela 27: Cenovna dostopnost programa Cena / popust

Posrednik ali kategorija

Opis

10 % popust

Festivala Ljubljana

Predloţitev katerekoli vstopnice Ljubljana Festivala. Obratno je tudi Festival Ljubljana omogočal našim obiskovalcem 10 % na njihovo ceno vstopnice.

20 % popust

Prodajna mreţa Eventim

Popust kot stimulacija on-line nakupa vstopnic v prodajni mreţi Eventim. Glede na uveljavljenost prodajne mreţe Eventim, objavo kupona v Event.Vodiču in v sinergiji s promocijsko podporo Eventima festivalu (tiskovine, spletna stran, Facebook, LCD ekrani) je ta popust občutno prispeval v boljši obisk.

20 % popust

Ines Tours turistična agencija, d.o.o., Ljubljana

Popust za stranke turistične agencije

20 % popust

Svet knjige

Popust za člane kluba Svet knjige

20 % popust

Narodni muzej Slovenije

Predloţitev vstopnice Narodnega muzeja Slovenije

20 % popust

Revija Ljubljana In Your Pocket

Popust ob predloţitvi kupona

20 % popust

Event.vodič

Popust ob predloţitvi kupona

30 % popust

Francoski inštitut Charles Nodier

Popust za člane mediateke

30 % popust

Institut Cervantes Ljubljana

Popust za prijatelje Instituta Cervantes

50 % popust

Slovenske ţeleznice

Popust ob predloţitvi katerekoli vozovnice Slovenskih ţeleznic izdane v 2013

10-50 % popusta

Klub prijateljev Festivalske Dame

Člani prevzemajo vstopnice neomejeno brez plačila, ob zaključku festivala se obračuna popust od 10 do 50 % glede na obseg vstopnic po osnovni ceni, plačilo na 10 mesečnih obrokov.

150,00 EUR

Brezplačna poslovna vstopnica

Poslovnim partnerjem pripada vloţku sorazmerno število vstopnic, oziroma brezplačna poslovna vstopnica na 150,00 EUR vloţka. Vstopnice, ki jih sofinancerji festivala ne prevzamejo, posredujemo v prodajo po običajnih cenah.

150,00 EUR

Poslovna vstopnica

Običajne cene vstopnic so namenjene izključno fizičnim osebam. Pravne osebe lahko nabavijo vstopnice, tudi če niso sponzorji, vendar le po komercialni ceni 150,00 EUR.

30,00 EUR

Osnovna cena vstopnice za otvoritveni in zaključni koncert

Nakup je moţen samo za fizične osebe. Isto velja tudi za vse v nadaljevanju opisane kategorije.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

30 / 50


Cena / popust

Posrednik ali kategorija

Opis

20,00 EUR

Osnovna cena vstopnice za vse ostale koncerte

15,00 EUR

Druţinska vstopnica

Posebna cena 15,00 EUR za druţinski paket. Kot druţino upoštevamo vsaj dve osebi različnih generacij iste druţine. Ne glede na število članov druţine je prva vstopnica po tej ceni, vse ostale so brezplačne. V 2013 beleţimo pri druţinskih vstopnicah 58,94 % rast pri številu prvih vstopnic, 99,29 % rast pri številu brezplačnih (naslednjih) vstopnic in 34 40,89 % rast inkasa te postavke .

10,00 EUR

Lokalna vstopnica

Lokalni partnerji (javni zavodi, nevladne organizacije, turistične agencije) lahko v svojem okolju ponudijo vstopnice po tej posebni ceni. Lokalne vstopnice so namenjene animaciji lokalnih okolij in uveljavljanju ugleda lokalnih organizacij v lokalnem okolju.

10,00 EUR

Ej! Kartica

Posebna cena z mednarodno mladinsko kartico. To ceno smo testno uvedli šele v juniju 2013, zato popust ni bil ustrezno promoviran. Prodana je bila sicer le ena taka vstopnica, ocenjujemo pa, da utegne biti to ena perspektivnejših cenovnih kategorij, še posebej v povezavi s Slovenskimi ţeleznicami, turističnimi agencijami in za animacijo mlajših ciljnih skupin.

10,00 EUR

Različni partnerji

Za posamezne organizirane skupine.

10,00 EUR

Festibus

Dodatna vstopnica za prevoz iz Ljubljane do lokacije koncerta in nazaj, moţna samo za obiskovalce koncerta.

7,00 EUR

Voucher za poljubno vstopnico

Kot novo obliko v decembru 2012 uvedli obliko voucherja za poljubno vstopnico, najprej kot boţično ali novoletno darilo, hitro pa se je pokazalo, da je zanimanje širše. To je posebna cena na podlagi zaupanja obiskovalca do našega programa in poslovnega uspeha pri zagotavljanju pričakovanega programa. Z voucherjem lahko imetnik brezplačno prevzame katerokoli vstopnico v roku treh let, vendar le za koncerte, ki v času nakupa voucherja še niso bili napovedani. Ceno voucherja določa povprečna cena vseh izdanih vstopnic v preteklem letu, zaokroţena na 0,00 EUR. V 2012 je ta bila 7,49 EUR, zato je bila cena voucherja 7,00 EUR. V 2013 je bila povprečna cena vseh izdanih vstopnic 8,04 EUR, cena voucherja bo tako 8,00 EUR. Od 24.12.2012 do 22.11.2013 smo prodali 147 voucherjev, na koncertih 2013 pa jih bilo porabljenih 46, kar je spodbuden podatek, ne le da smo uvedli novo in zanimivo cenovno kategorijo, ampak ker nam naši obiskovalci očitno zaupajo, saj so nakupili trikrat toliko voucherjev, kot so jih v 2013 potrebovali.

5,00 EUR

Ekonomsko šibki

Posebna cena 5,00 EUR za ekonomsko šibke: to ceno smo namesto posebne cene za študente in upokojence oblikovali za vse, ki imajo mesečne prihodke niţje od 600,00 EUR. Upoštevali smo, da niso povsem vsi študenti in upokojenci ekonomsko ranljivi posamezniki, prav tako pa tudi zunaj teh dveh ciljnih skupin najdemo ekonomsko ranljive posameznike. V 2013 beleţimo 85,31 % rast izdanih vstopnic po tej 35 ceni ter 69,74 % rast inkasa iz te postavke .

0,00 EUR

Brezplačen vstop

Za koncert Música Antiga da UFF 20.7.2013 v Litiji (razen za vstopnico Festibusa) in vse javne dogodke Musica Locopolitana (koncerti, predavanja, Spominčice) razen zaključnega koncerta mojstrskih tečajev.

0,00 EUR

Druţinska vstopnica

Vsi naslednji člani druţine (ob prvem, ki plača 15,00 EUR).

34

glej Tabela 15: Deleţ vstopnic izdanih po ceni več kot 0,00 EUR, Tabela 16: Deleţ vstopnic izdanih po ceni 0,00 EUR in Tabela 18: Deleţ inkasa glede na ceno vstopnice.

35

glej Tabela 15: Deleţ vstopnic izdanih po ceni več kot 0,00 EUR in Tabela 18: Deleţ inkasa glede na ceno vstopnice.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

31 / 50


Cena / popust

Posrednik ali kategorija

Opis

0,00 EUR

Študent muzikologije

Študentom muzikologije smo izdali nekaj brezplačnih vstopnic. V prihodnje bomo to obliko razširili in jo oblikovali tako, da bo brezplačen vstop posledica aktivnosti, ki bodo obojestransko zanimive.

0,00 EUR

Vabilo

Določeno število vstopnic smo izdali tudi v obliki vabila z namenom, da razširimo obisk na nove ciljne skupine, v nekaterih primerih je bilo vabilo tudi zahvala za podporo ali kot nagrada za opravljeno volontersko delo.

0,00 EUR

Nagradna igra

21 vstopnic je bilo izdanih v okviru nagradnih vprašanj na Kulturnem bazarju in animacijskih aktivnosti na druţbenih omreţij.

0,00 EUR

Novinarji

Podeljenih je bilo 78 akreditivov.

Tabela 28: Dostopnost do e-kulture Lastno snemanje in YouTube kanal

Video

Posneti vsi Objavljeno na spletni stani osrednji dogodki http://www.seviqc-brezice.si/index.php/novice-2/seviqc-youtubeposnetki-koncertov-2013/. Ţelimo doseči čim višjo dostopnost naših koncertov čim širšemu krogu ljudi. Z arhiviranjem avdio in video vsebin in njihovim objavljanjem na spletnih straneh, dostopnih širši javnosti, prispevamo k široki dostopnosti glasbene dediščine Evrope in hkrati večamo prepoznavnost stare glasbe in samega festivala. www.youtube.com/user/SeviqcBrezice/videos Na YouTube kanalu Seviqc Breţice smo objavili posnetke vseh 12 koncertov letošnjega festivala. Vsi koncerti so bili posneti v celoti, posnetkom pa so dodane navedbe skladb in izvajalcev ter kratek opis programa. S tem ţelimo pribliţati festival tudi ljudem, ki na dogodke ne morejo priti in bi si koncerte vseeno radi ogledali, ali pa naključnim obiskovalcem našega YouTube kanala.

Radio Slovenija

Avdio

Posneto 7 koncertov, 1x neposredni prenos

Objavljeno na spletni stani http://www.seviqcbrezice.si/index.php/novice-2/posnetki-seviqc-brezice/. Na tej spletni strani so objavljeni tudi koncerti Seviqc Breţice, ki jih je Radio Slovenija posnel v letu 2012.

Televizija Slovenija

Video

Posnet 1 koncert

Dosegljivo preko spletne stani http://www.seviqc-brezice.si/index.php/novice-2/rtv-slovenija-inseviqc-brezice/?stage=Live. Na tej spletni strani so objavljeni tudi vsi koncerti Seviqc Breţice, ki jih je TV Slovenija posnela v preteklih letih.

Spletni portal USophia

Video

EDEM

Preko portala U-Sophia smo koncert Evropski dan stare glasbe (21.3.2013) vključili v neposredno mreţo prenosov. V okviru Evropskega dneva stare glasbe se je po celi Evropi odvijalo več kot 60 različnih dogodkov. U-Sophia je omogočila neposredni prenos dogodkov z različnih koncertnih prizorišč, konferenc, predavanj in okroglih miz. Dogajanje po vsej Evropi je dosegljivo na: http://www.u-sophia.com/Global-Art-Village/REMAEEMN/European-Day-for-Early-Music. Naš koncert v ţivo iz Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani si je preko interneta ogledalo 396 gledalcev iz 12 različnih drţav (SI: 78, GB 60, IT: 42, DE: 40, IL: 35, SE: 30, DK: 30, US: 24, NL: 22, MX: 16, AU:14, IE: 5). Povprečen čas gledanja je bil 39 minut, najdaljše spremljanje koncerta 98 minut.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

32 / 50


Tabela 29: Povezava do video posnetkov koncertov EDEM, Evropski dan stare glasbe

http://goo.gl/7ILceI

Orchestra Barocca di Bologna (IT): Brandenburški koncerti

http://goo.gl/6mu6a7

Nour Ensemble (FR / IR): Alba

http://goo.gl/KiFS2x

Café Europa (FR): Vzpon na Mont Ventoux v d-molu

http://goo.gl/mYhXxf

Música Antiga da UFF (BR): Glasba na dvoru portugalskega kralja Manuela I (Grad)

http://goo.gl/hTs2IT

Música Antiga da UFF (BR): Čudeţi Svete Marije (Litija)

http://goo.gl/5kEIw5

Mauillon, Biffi, Mauillon, Hamon (FR): Mon Chant vous envoy (Lemberg)

http://goo.gl/a9O9Zn

Mauillon, Biffi, Mauillon, Hamon (FR): Mon Chant vous envoy (Soteska)

http://goo.gl/4B6kl9

Accentus Austria (AT): Aria Viennesa

http://goo.gl/KEWFFH

Musica Locopolitana: Zaključni koncert mojstrskih tečajev

http://goo.gl/taWIPy

Purpur – European Opera Sound: Franz Joseph Haydn: Orlando paladino

http://goo.gl/bwr7L9

Le Tendre Amour (ES): Los Elementos

http://goo.gl/F6SFye

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

33 / 50


VII. STATISTIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Spletna stran: www.seviqc-brezice.si

Tabela 30: Pregled obiskov 2012-2013

36

Spletna stran 2012 Mesečno povprečje Število obiskov spletnega mesta 37

2013 Mesečno povprečje 1.1.2013-30.11.2013

1.006,58

1.122,89

111,55

711,17

767,78

107,96

3.754,42

3.950,22

105,22

Strani na obisk 40

3,46

3,52

101,70

Povprečno trajanje obiska (m:ss) 41

2:50

3:30

123,21

Edinstveni obiskovalci 38 Ogledi strani 39

Odstotek novih obiskov 42

64,51% 58,89% 91,28 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto Vir: Google Analytics

Tabela 31: Pregled obiskov 2013 po mesecih Spletna stran 2013

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Število obiskov spletnega mesta

818

641

1.287

927

952

1.846

1.970

1.129

Edinstveni obiskovalci

547

401

833

618

625

1.262

1.389

833

402

2.997

3.296

4.101

2.525

3.443

7.555

6.676

3.496

1.463

Strani na obisk

3,66

5,14

3,19

2,72

3,62

4,09

3,39

3,10

2,73

Povprečno trajanje obiska (sekund)

4:01

6:02

3:14

1:59

4:00

4:24

3:17

2:19

2:10

60,15%

55,23%

55,71%

58,47%

56,51%

60,73%

60,81%

61,74%

60,63%

Ogledi strani

Odstotek novih obiskov

536

Lokacija obiskovalcev po prvih treh drţavah 1. mesto

75,55% 74,57% 80,57% 72,28% 77,73% 76,44% 81,07% 75,11% 73,88% SI SI SI SI SI SI SI SI SI

2. mesto

2,93% IT

3. mesto

3,74% IT

2,56% AT

3,99% LV

5,04% IT

4,33% IT

3,60% 3,72% 4,10% US HR US

2,44% 2,81% 2,49% 3,24% 3,05% 2,71% 2,28% 3,10% 3,73% CH AT US IT US US BR AT AT Vir: Google Analytics

36

Vizibilnost spletne strani smo pričeli meriti v januarju 2012. Za leto 2012 razpolagamo s podatki od 1.1.2012 do 31.12.2012, za leto 2013 pa od 1.1.2013 do 30.9.2013. Zato navajamo mesečno povprečje.

37

Število obiskov spletnega mesta

38

Edinstveni obiskovalci pomenijo število nepodvojenih obiskovalcev (štetih samo enkrat) spletnega mesta v določenem časovnem obdobju.

39

Ogledi strani pomenijo skupno število ogledanih strani. Vključeni so tudi večkratni ogledi iste strani.

40

Meritev »Strani/obisk« (Povprečno število obiskanih strani na enem spletnem mestu) pomeni število strani, ki si jih obiskovalci v povprečju ogledajo pri posameznem obisku spletnega mesta. Vključeni so tudi večkratni ogledi iste strani.

41

Povprečni čas na spletnem mestu pomeni, kako dolgo v povprečju traja posamezen obisk spletnega mesta.

42

% novih obiskov predstavlja odstotek prvih obiskov (uporabnikov, ki še nikoli niso obiskali spletnega mesta).

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

34 / 50


www.facebook.com/Seviqc.Brezice.Festival Tabela 32: Pregled statistike na Facebooku 2012-2013

43

2012 Mesečno povprečje Število všečkov Kliki / deljenja Vsi ogledi Prijatelji oboţevalcev

2013 Mesečno povprečje 1.1.2013-30.11.2013

1.086,83

1.180,00

108,57

228,83

877

383,36

3.999,42

15.527

388,23

347.153,83 377.791 108,83 Navedene so vrednosti v posameznem letu s količnikom glede na predhodno leto, Vir: Facebook.com

Tabela 33: Pregled statistike na Facebooku 2013 po mesecih 2013

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Število všečkov 44

1.111

1.112

1.121

1.138

1.156

1.220

1.273

1.309

Kliki in deljenja 45

273

419

1.112

750

510

1.348

2.007

599

Vsi ogledi vsebin

46

Prijatelji oboţevalcev 47

3.735

5.194

13.563

5.813

4.204

52.853

31.700

7.155

371.182

360.580

358.223

373.583

382.286

415.402

389.890

371.182

Lokacija videnih objav po prvih treh drţavah 1. mesto

520 SI

846 SI

2. mesto

20 AT

3. mesto

11

29

47

7

326 BR

23 HR

1.292 SI

26 FR

HR

1.193 SI

28 MK

DE

870 SI

91 RU

DE

63 SI

33 GB

DE

1.512 SI

469 BR

155 IT

1.090 SI 20 IT

39 DE

16 AT

Lokacija videnih objav po prvih naseljih 1. mesto

362 609 1.022 34 439 681 741 534 Ljubljana Ljubljana Ljubljana Ljubljana Ljubljana Ljubljana Ljubljana Ljubljana

2. mesto

44 62 120 27 83 159 188 152 Maribor Maribor Maribor Skopje Maribor Niterói Niterói Breţice

3 mesto

11 Celje

4. mesto

11 Dunaj

5. mesto

20 Celje

88 6 31 83 164 46 Moskva Maribor Celje Rio de J. Rio de J. Maribor

15 35 5 22 57 67 46 Kamnik Celje Vrhnika Laško Maribor Maribor Krško

9 14 20 4 20 44 41 25 Novo m. London Dunaj Zagreb Novo m. Breţice Dol.Topl. Celje

Demografski pregled dosega objav 48 13-17 Ţ M 18-24 Ţ M 25-34 Ţ M 35-44 Ţ M 45-55 Ţ M 55-64 Ţ M 65+ Ţ M

2,6 % 0,8 % 13,4 % 9,7 % 24,4 % 16,4 % 11,6 % 8,3 % 4,5 % 3% 1,1 % 0,9 % 0,3 % 1,4 %

0,9 % 0,5 % 18,4 % 9,2 % 30,8 % 16,2 % 6,1 % 6,4 % 2,6 % 2,3 % 1,2 % 0,7 % 0,6 % 0,9 %

1,7 % 0,6 % 19,6 % 11,2 % 23,5 % 14,5 % 8,2 % 6,8 % 4% 2,6 % 2% 1% 0,8 % 1,1 %

2,6 % 0% 20,7 % 12,1 % 19 % 17,2 % 5,2 % 8,6 % 3,4 % 1,7 % 0,9 % 1,7 % 0% 2,6 %

0,6 % 0,4 % 13,1 % 7,7 % 26,9 % 16,9 % 9,8 % 9,3 % 4% 3,7 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % 1,6 %

1% 1,3 % 12,5 % 9,8 % 23,6 % 14,4 % 11,2 % 9% 5,5 % 4,2 % 1,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 %

0,6 % 1% 0,8 % 1% 11,6 % 12,7 % 6,5 % 6% 26,6 % 28,5 % 12,7 % 12,8 % 10,5 % 13,1 % 7,9 % 9% 6% 4,6 % 4,3 % 2,5 % 4,7 % 2,3 % 2,4 % 1,6 % 1,7 % 0,9 % 1,4 % 1,1 % Vir: Facebook.com

43

Vizibilnost Facebooka smo pričeli meriti v januarju 2012. Za leto 2012 razpolagamo s podatki od 1.1.2012 do 31.12.2012, za leto 2013 pa od 1.1.2013 do 31.8.2013. Zato navajamo mesečno povprečje

44

Število ljudi, ki so se s klikom na gumb všeč mi je prijavili na prejemanje objav Seviqc Breţice na Facebooku

45

Število ljudi, ki so sodelovali s kliki oz. deljenjem objav Seviqc Breţice na Facebooku

46

Število vseh ljudi, ki so videli katero koli izmed vsebin Seviqc Breţice na Facebooku

47

Skupno število vseh prijateljev tistih, ki so všečkali Seviqc Breţice na Facebooku

48

Seštevek vseh odstotnih točk ni popolnoma enak 100, ampak je med 96,8 in 98,3, morda zaradi metodologije izračuna ali pa nimamo vseh podatkov. Najštevilčnejša starostna skupina je obarvana.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

35 / 50


Od januarja 2013 do avgusta 2013 se je število všečkov povečalo za 17,82 % (s 1.111 na 1.309), število klikov in deljenj za 119,41 % ( s 273 na 599), število ogledov vseh vsebin pa za 91,57 % (s 3.735 na 7.155), Največji deleţ lokacij videnih objav je v Sloveniji, vendar tudi deleţ drugih evropskih drţav ni zanemarljiv. Po demografski sestavi je največ obiskovalcev Facebook strani Seviqc Breţice v starostni skupini od 25 do 34 let, prevladujejo pa ţenske. Z objavljanjem na Facebook strani smo uspešno dosegli potencialno publiko, ki prej ni bila tako dobro obveščena o naših dejavnostih.

Tabela 34: Vsebina elektronskih novic in povezava na objavo Številka novice

Vsebina novice

Povezava

2013 / 1

Informacijsko srečanje Program Kultura EU 2014-2020, Beljak, 17.1.2013

http://eepurl.com/tLmwj

2013 / 2

Nov video / New video

http://eepurl.com/v-4Qn

2013 / 3

Ponosno predstavljamo slovensko sceno stare glasbe / We proudly present Slovenian early music scene

http://eepurl.com/wqC2P

2013 / 4

PRESS: 21.3.13 - Prvi Evropski dan stare glasbe

http://eepurl.com/wUBU1

2013 / 5

Navodila za spremljanje koncerta preko interneta

http://eepurl.com/wXXK9

2013 / 6

SPOROČILO ZA OBJAVO: Glasba je jezik, ki ga razumemo vsi. Zofija Mazej Kukovič

http://eepurl.com/w9HpD

2013 / 7

Avdicija za Haydnovo opero Orlando Paladino

http://eepurl.com/x9HMr

2013 / 8

Maastricht 2018, Haydn: Orlando Paladino

http://eepurl.com/zk81T

2013 / 9

Musica Locopolitana

http://eepurl.com/z8skr

2013 / 10

Program Seviqc Breţice 2013

http://eepurl.com/AvNOz

2013 / 11

PRESS: Najavljamo Seviqc Breţice 2013

http://eepurl.com/A4L3P

2013 / 12

Nour Ensemble - Rogaška Slatina

http://eepurl.com/ByrNH

2013 / 13

PRESS: Nour Ensemble - stara evropska in perzijska glasba

http://eepurl.com/BJG1D

2013 / 14

Café Europa - grad Pišece

http://eepurl.com/BJR9j

2013 / 15

Música Antiga da UFF na gradu Grad in v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji

http://eepurl.com/BCo0X

2013 / 16

Brazilski ansambel Música Antiga da UFF na gradu Grad in v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji

http://eepurl.com/CwvLn

2013 / 17

Virelaji, balade in rondoji Guillauma de Machauta

http://eepurl.com/CNh4r

2013 / 18

Koncert v Hudičevem turnu razprodan, lepo vabljeni na grad Lemberg

http://eepurl.com/CQq0v

2013 / 19

Accentus Austria - Grad Slovenska Bistrica

http://eepurl.com/C2xYj

2013 / 20

Accentus Austria v ţivo na ARS-u / live on air of Radio Slovenija

http://eepurl.com/DduSz

2013 / 21

Musica Locopolitana - Škofjeloške spominčice

http://eepurl.com/DCHab

2013 / 22

Zaključujemo festival Seviqc Breţice

http://eepurl.com/EHcyX

2013 / 23

Zaključek letošnjega festivala je pred vrati

http://eepurl.com/EDEO9

2013 / 24

Seviqc Breţice v Bruslju, RTV SLO posnetki koncertov 2013

http://eepurl.com/GBbyP

2013 / 25

Radio Slovenija: Virelaji, balade in rondoji Guillauma de Machauta

http://eepurl.com/HPR0L

2013 / 26

Radio Slovenija: Accentus Austria

http://eepurl.com/HP45D

2013 / 27

Radio Slovenija: Purpur European Opera Sound

http://eepurl.com/HQcTj

2013 / 28

Festudy, EDEM 2014, Univerzalni temeljni dohodek

http://eepurl.com/Jx4W1

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

36 / 50


Tabela 35: Doseg elektronskih novic Številka novice

Datum pošiljanja

2013 / 1

8.1.13

Vsi Odprto prejemniki posamezno 49

1.246

213

Odprto skupaj

Kliki

373

9

Lokacija odprtja e-novice po prvih petih drţavah 1. mesto 252 SI

2013 / 2

1.3.13

1.245

219

431

45

8.3.13

1.239

223

588

401 SI

2013 / 4

18.3.13

589

53

97

72

2013 / 5

21.3.13

1.242

213

380

51

2013 / 6

22.3.13

578

52

68

10

2013 / 7

19.4.13

1.226

200

398

45

2013 / 8

11.5.13

1.233

190

372

11

2013 / 9

30.5.13

1.232

212

465

31

2013 / 10

12.6.13

1.225

216

506

31

2013 / 11

17.6.13

578

54

133

16

2013 / 12

27.6.13

1.230

182

683

17

1.7.13

574

50

91

9.7.13

1.225

189

409

34

282 SI

2013 / 15

16.7.13

1.222

157

505

18

400 SI

2013 / 16

18.7.13

558

42

83

2

71 SI

2013 / 17

24.7.13

1.217

153

290

8

218 SI

2013 / 18

25.7.13

1.213

158

284

6

214 SI

2013 / 19

30.7.13

1.210

153

489

13

388 SI

2013 / 20

2.8.13

1.202

166

262

10

200 SI

2013 / 21

13.8.13

1.201

166

326

18

256 SI

2013 / 22

4.9.13

553

40

48

3

42 SI

2013 / 23

5.9.13

1.198

170

406

12

329 SI

2013 / 24

9.10.13

1.197

178

405

33

287 SI

2013 / 25

29.10.13

1.195

144

225

10

169 SI

2013 / 26

5.11.13

1.191

138

237

7

181 SI

2013 / 27

12.11.13

1.189

136

256

10

183 SI

2013 / 28

27.11.13

1.189

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3 5 DE

n/a

3 ES

5 US

4 FR

GB

25 AT

6

5 IT

9 HR

US

7 AT

9

6 GB

6 US

DE

10 AT

8

15 AT

4 ES / /

HR

17 BE

4

8 ES

5 ES

DE / /

9 PL

5

5 AT / /

7 ES

DE

17 HR / /

9

7 AT

7 AT

US

12 HR

7

10 DE

4 DE

HR

16 HR

7

7 ES

1 DE

HR

12 DE

2

13 ES

8 AT

HR

16 AT

14

2 FR

13 AT

HR

4 GB

19

16 PT

2 FR

GB

31 GB

2

20 ES

12 HR

IN

20 HR

15

2 AT

9 AT / /

US

6 GB

11 HR / /

16 PT

72 SI

2013 / 14

22 GB

3

1 IT

569 SI

2013 / 13

4 GB

8 US

24 PT

124 SI

16 AT

39 GB

10 AT

18 PT

358 SI

10 FR

39 GB

9 US

44 IT

315 SI

10 DE

46 GB

1 IT

11 FR

200 SI

3 GB

69 GB

9 FR

3 GB

236 SI

10 HR

4 LU

1 PT

12 PT

57 SI

2 FR

33 GB

14 US

6 GB

249 SI

15 PL

8 AT

8 FR

20 HR

78 SI

12 ES

61 GB

10 DE

13 AT

5. mesto

11 AT

53 GB

4. mesto

22 GB

292

37

3. mesto

24 CH

SI 2013 / 3

2. mesto

4 GB

n/a

n/a

Vir: mailchimp.com

49

Ti podatki niso nikoli dokončni, ker je vedno lahko še kdo, ki novico odpre kasneje. Velika večina prejemnikov novico odpre v času 24 ur, nekateri prejemniki pa jo odprejo tudi več mesecev kasneje.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

37 / 50


www.youtube.com/user/SeviqcBrezice: Tabela 36: Pregled obiskov na YouTubu 2012-2013 2012 Mesečno povprečje

2013 Mesečno povprečje 1.1.13-30.11.13

23.6.2010 30.11.2013

1.1.2013 30.11.2013

Skupno število ogledov vseh vsebin na kanalu

421,25

908,45

215,66

16.916

9.993

Ocenjeno število minut gledanja

785,25

2.703,55

344,29

32.917

29.680

Ocenjeno število minut gledanja po ogledu

1,86 2,98 159,65 1,95 2,97 Navedene so vrednosti v posameznem letu, pri 2013 s količnikom na 2012 Vir: YouTube.com

Tabela 37: Demografski pregled dosega objav na YouTubu 23.6.2010 30.11.2013

50

1.1.2013 30.11.2013

13-17

Ţ M

2,4 % 0,9 %

2,9 % 0,7 %

18-24

Ţ M

1,6 % 2,0 %

1,3 % 1,2 %

25-34

Ţ M

4,1 % 7,9 %

3,5 % 8,4 %

35-44

Ţ M

6,7 % 13,0 %

5,8 % 9,8 %

45-54

Ţ M

12,0 % 18,0 %

14,0 % 18,0 %

55-64

Ţ M

8,6 % 18,0 %

9,5 % 21,0 %

65+

Ţ M

2,0 % 2,4 %

1,9 % 2,1 %

Skupaj

Ţ M

37,5 % 62,5 %

39,3 % 60,7 % Vir: YouTube.com 51

Najštevilčnejša je skupina od 55 do 64 let. Na Facebooku je najštevilčnejša skupina od 25 do 34 let, pri 52 odgovorih na vprašalnik obiskovalcem je povprečna starost 54,61 let. Največ je tukaj moških (60,7 %), medtem ko na Facebooku in pri odgovorih na vprašalnik obiskovalcem prevladujejo ţenske.

Tabela 38: Pregled statistike na YouTubu 2013 po mesecih 2013

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Ogledi

458

403

1.223

633

483

633

994

1.529

1.326

1.162

1.149

Ocenjeno število minut

350

429

2.832

1.273

568

1.125

3.543

6.198

6.076

3.755

3.590

Število minut po ogledu

0,76

1,06

2,32

2,01

1,18

1,78

3,56

4,05

4,58

3,23

3,12

Pet drţav z največjim številom predvajanj 1. mesto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2. mesto

FR

DE

IT

DE

FR

DE

BR

BR

IT

FR

FR

3. mesto

DE

FR

DE

IT

IT

IT

US

US

FR

IT

IT

4. mesto

IT

ES

FR

FR

DE

ES

FR

IT

US

DE

DE

5. mesto

AT

AT

AT

AT

ES

FR

IT

FR

AT

50

Najštevilčnejša starostna skupina je obarvana.

51

Glej Tabela 33: www.facebook.com/Seviqc.Brezice.Festival: Pregled statistike 2013 po mesecih

52

Glej Tabela 41: Analiza odgovorov obiskovalcev

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

NL US Vir: YouTube.com

38 / 50


Tabela 39: Seznam 10 najbolj gledanih posnetkov na YouTubu Ime videoposnetka

v obdobju 23.6.10 30.11.13

1.1.13 30.11.13

53

Naloţen Povezava na kanal

Ogle dov

Minut 53 Minut / ogled

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glede na število ogledov EUBO, Ljubljana, 27.7.12 Evropski dan stare glasbe, Ljubljana, 21.3.13 Orchester Purpur, Rogaška, 8.9.12 Utrinki / Glimpses Seviqc Breţice 2012 Nova Schola Labacensis, Zaplaz, 2.9.11 Orchestra Bar. di Bologna, Breţice, 22.6.13 Música Antiga da UFF, Grad, 19.7.13 Nour Ensemble, Rogaška Slatina, 3.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Lemberg, 26.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Soteska, 27.7.13

23.8.12 25.3.13 12.9.12 1.3.13 5.9.11 27.6.13 25.7.13 10.7.13 31.7.13 7.8.13

http://youtu.be/ayahqa-ki7k http://youtu.be/kEV4__iNEgc http://youtu.be/46FcokS68wg http://youtu.be/9koKl_vfYhQ http://youtu.be/VQXYXl-jkNQ http://youtu.be/lcz7fVJEpG4 http://youtu.be/-mJand14DKM http://youtu.be/1NEcfL60QpE http://youtu.be/T6UI46hgv4o http://youtu.be/ulRO-zdXmkQ

1130 977 606 597 583 496 491 443 429 415

1098 4413 496 369 230 2387 2940 2334 2900 1895

0,97 4,52 0,82 0,62 0,39 4,81 5,99 5,27 6,76 4,57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glede na ocenjeno število minut gledanja Evropski dan stare glasbe, Ljubljana, 21.3.13 Música Antiga da UFF, Litija, 20.7.13 Música Antiga da UFF, Grad, 19.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Lemberg, 26.7.13 Orchestra Bar. di Bologna, Breţice, 22.6.13 Nour Ensemble, Rogaška Slatina, 3.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Soteska, 27.7.13 Accentus Austria, Slovenska Bistrica, 2.8.13 Musica Locopolitana, Škofja Loka , 1.9.13 EUBO, Ljubljana, 27.7.12

25.3.13 31.7.13 25.7.13 31.7.13 27.6.13 10.7.13 7.8.13 8.8.13 16.9.13 23.8.12

http://youtu.be/kEV4__iNEgc http://youtu.be/coyHksb_ylc http://youtu.be/-mJand14DKM http://youtu.be/T6UI46hgv4o http://youtu.be/lcz7fVJEpG4 http://youtu.be/1NEcfL60QpE http://youtu.be/ulRO-zdXmkQ http://youtu.be/6cx104Iy_os http://youtu.be/wsGOndX0iqE http://youtu.be/ayahqa-ki7k

977 372 491 429 496 443 415 350 209 1130

4413 3714 2940 2900 2387 2334 1895 1828 1257 1098

4,52 9,98 5,99 6,76 4,81 5,27 4,57 5,22 6,01 0,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glede na število ogledov Evropski dan stare glasbe, Ljubljana, 21.3.13 Utrinki / Glimpses Seviqc Breţice 2012 EUBO, Ljubljana, 27.7.12 Orchestra Bar. di Bologna, Breţice, 22.6.13 Música Antiga da UFF, Grad, 19.7.13 Nour Ensemble, Rogaška Slatina, 3.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Lemberg, 26.7.13 Orchester Purpur, Rogaška Slatina, 8.9.12 Mauillon, Biffi, Hamon, Soteska, 27.7.13 Música Antiga da UFF, Litija, 20.7.13

25.3.13 1.3.13 23.8.12 27.6.13 25.7.13 10.7.13 31.7.13 12.9.12 7.8.13 31.7.13

http://youtu.be/kEV4__iNEgc http://youtu.be/9koKl_vfYhQ http://youtu.be/ayahqa-ki7k http://youtu.be/lcz7fVJEpG4 http://youtu.be/-mJand14DKM http://youtu.be/1NEcfL60QpE http://youtu.be/T6UI46hgv4o http://youtu.be/46FcokS68wg http://youtu.be/ulRO-zdXmkQ http://youtu.be/coyHksb_ylc

977 597 581 496 491 443 429 606 415 372

4413 369 521 2387 2940 2334 2900 496 1895 3714

4,52 0,62 0,90 4,81 5,99 5,27 6,76 0,82 4,57 9,98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glede na ocenjeno število minut gledanja Evropski dan stare glasbe, Ljubljana, 21.3.13 Música Antiga da UFF, Litija, 20.7.13 Música Antiga da UFF, Grad, 19.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Lemberg, 26.7.13 Orchestra Bar. di Bologna, Breţice, 22.6.13 Nour Ensemble, Rogaška Slatina, 3.7.13 Mauillon, Biffi, Hamon, Soteska, 27.7.13 Accentus Austria, Slovenska Bistrica, 2.8.13 Musica Locopolitana, Škofja Loka, 1.9.13 Purpur, Breţice, 6.9.13

25.3.13 31.7.13 25.7.13 31.7.13 27.6.13 10.7.13 7.8.13 8.8.13 16.9.13 19.9.13

http://youtu.be/kEV4__iNEgc http://youtu.be/coyHksb_ylc http://youtu.be/-mJand14DKM http://youtu.be/T6UI46hgv4o http://youtu.be/lcz7fVJEpG4 http://youtu.be/1NEcfL60QpE http://youtu.be/ulRO-zdXmkQ http://youtu.be/6cx104Iy_os http://youtu.be/wsGOndX0iqE http://youtu.be/jBj1_j7Ug18

977 372 491 429 496 443 415 350 209 249

4413 3714 2940 2900 2387 2334 1895 1828 1257 1098

4,52 9,98 5,99 6,76 4,81 5,27 4,57 5,22 6,01 4,41

Ocenjeno število minut gledanja

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

39 / 50


VIII. PROMOCIJA IN VIZIBILNOST FESTIVALA

Tabela 40: Pojavnost festivala Publikacije

 Vse tiskovine in spletna stran so dvojezični (slovensko-angleško), prevodi Lea Gunc, lektura Vera Lamut, oblikovanje David Hosta.

Napovednik

 Tisk: CMYK, format: 137 x 215 (zloţeno), 685 x 215 (nezloţeno), naklada: 30.000.  Napovednik je osnovna informativna zgibanka, ki najavlja vse dogodke programa.  Ciljne skupine: distribucija po pošti (vabila in obveščanje) ter odlaganje na različnih 54 mestih: Distribucijska mreţa DPG, Miha Cvek s.p. , glasbene šole po Sloveniji, knjiţnice po Sloveniji, ljubitelji po Sloveniji – direktni marketing, turistično informacijski centri po Sloveniji, ţelezniške postaje po Sloveniji, knjigarne po Sloveniji, hoteli po Sloveniji, lokali (gostilne, restavracije, trgovine) po Sloveniji, kulturne ustanove – gledališča, koncertna prizorišča po Sloveniji, umetniki (114 umetnikov, 15 različnih drţavljanstev, 46 slovenskih in 68 mednarodnih)  Distribucija: Ljubljana: 12.356, 1000+: 1.872, 2000+: 1.574, 3000+: 2.189, 4000+: 3.080, 5000+: 396, 6000+: 462, 8000+: 1.928, 9000+: 430, inozemstvo: 151, neznano: 1.000 = SKUPAJ: 25.438

Katalog

 Tisk: CMYK, Format: 335 x 235, 24 notranjih strani – 4 strani ovitek, Naklada: 500.  Katalog je osrednja publikacija programa. Komentarje k izvajanim programom pripravljajo umetniki. Katalog prispeva k domači in svetovni muzikologiji, dopolnjuje strokovno literaturo in informira o ansamblih na področju stare glasbe.  Ciljne skupine: obiskovalci programa, knjiţnice po Sloveniji, tuja veleposlaništva v Sloveniji, umetniki (114 umetnikov; 15 različnih drţavljanstev, 46 slovenskih in 68 mednarodnih), poslovni partnerji, novinarji, v promocijske namene  Distribucija: Ljubljana: 68, 1000+: 31, 2000+: 6, 3000+: 12, 4000+: 22, 5000+: 5, 6000+: 1, 8000+: 13, 9000+: 1, inozemstvo: 68, neznano: 29 = SKUPAJ: 256

Programska  Tisk: CMYK, Format: 335 x 235, 24 notranjih strani + 4 strani ovitek, Naklada: 300. knjiţica EDEM Programska knjiţica vključuje nagovore Androulle Vassiliou (članica Evropske komisije, komisarka za izobraţevanje, kulturo, večjezičnost in mlade), Zofije Mazej Kukovič (slovenska poslanka v Evropskem parlamentu), Petra Pontvika (predsednik REMA Evropske mreţe za staro glasbo), Jordija Savalla (gambist, dirigent in skladatelj, starosta stare glasbe) in Klemena Ramovša (direktor in umetniški vodja Seviqc Breţice). Programski list za Evropski dan stare glasbe je bil izdan kot posebna festivalska tiskovina, saj je bil zaradi narave koncerta in raznolikosti programa ter velikega števila umetnikov, oblikovan bolj prestiţno in izdan v večji nakladi.  Ciljne skupine: Obiskovalci EDEM, poslovni partnerji, v promocijske namene  Distribucija: Ljubljana: 56, 1000+: 27, 2000+: 0, 3000+: 10, 4000+: 12, 5000+: 1, 6000+: 1, 8000+: 11, 9000+: 1, inozemstvo: 15, neznano: 100 = SKUPAJ: 234 Programski list

 Tisk: ČB, Format: 115 x 295 (zloţeno), 430 x 295 (nezloţeno), Naklada: 50-150 po 55 koncertu, 10 programskih listov. Za vsak koncert festivala je bil izdan programski list z vsebino: najava umetnikov, najava koncertov, napoved programa, komentar o koncertu in biografije umetnikov.  Ciljne skupine: Obiskovalci dogodkov, poslovni partnerji, umetniki  Distribucija: Ljubljana: 479, 1000+: 232, 2000+: 93, 3000+: 120, 4000+: 61, 5000+: 16, 6000+: 16, 8000+: 197, 9000+: 49, inozemstvo: 104, neznano: 139, = SKUPAJ: 1.506

54

Mreţa DPG (www.dpg.si) je razpletena po vsej Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in v severni Italiji. Letaki so nameščeni na posebnih stojalih, ki se nahajajo na vidnih mestih.

55

Za koncert EDEM smo izdali posebno programsko knjiţico, na prvem koncertu (Orchestra Barocca di Bologna) pa smo namesto programskih listov vsem obiskovalcem delili kataloge.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

40 / 50


Plakatna mesta

 Plakate smo objavili na stalnih plakatnih mestih v Ljubljani in v lokalnih okoljih, kjer so potekali koncerti. Pri objavi plakatov po lokalnih okoljih smo sodelovali z lokalnimi partnerji, ki so plakate polepili v okoljih, kjer so potekali koncerti.  Plakatna mesta Snaga: od 1.6.2013 do 10.9.2013 smo imeli v celoti zakupljene 4 plakatne stebričke podjetja Snaga d.o.o. na najbolj vidnih lokacijah po centru Ljubljane. »Stebrički Seviqc« so na naše dogodke opozarjali na štirih lokacijah: Jurčičev trg 1, Slovenska cesta 27, Stritarjeva ulica 9 in Trubarjeva cesta 24.  Plakatna mesta Slovenske ţeleznice: Poleg stalnih plakatnih mest po centru Ljubljane, smo imeli še dve plakatni mesti v podhodu ţelezniške postaje v Ljubljani.  Reklamna izloţba Seviqc: V centru Ljubljane na Slovenski cesti 1 imamo reklamno izloţbo, kjer so razstavljeni plakati in drugi promocijski materiali festivala.

Plakat festivala  Tisk: CMYK, format: 680x 980, naklada: 150  Plakat festivala najavlja festival v celoti. Najavlja tako program kot festivalske lokacije.  Ciljne skupine: Plakatna mesta Snaga, vse festivalske lokacije, lokalni partnerji (Javni zavodi ali zasebne organizacije lokalnih soorganizatorjev), poslovni partnerji  Distribucija: Ljubljana: 54, 1000+: 3, 2000+: 2, 3000+: 10, 4000+: 10, 5000+: 0, 6000+: 0, 8000+: 15, 9000+: 1, inozemstvo: 0, neznano: 0, = SKUPAJ: 95 Plakat umetnika

 Tisk: CMYK, format: 680 x 980, naklada: 100-150 po koncertu, za vsak koncert je bil natisnjen poseben plakat.  Ciljne skupine: Plakatna mesta Snaga, kulturne ustanove, občine, ministrstva po Sloveniji, festivalske lokacije, lokalni partnerji (javni zavodi ali zasebne organizacije lokalnih soorganizatorjev), turistično informacijski centri po Sloveniji, ţelezniške postaje po Sloveniji, knjiţnice po Sloveniji, poslovni partnerji, v promocijske namene potencialnim obiskovalcem in poslovnim partnerjem.  Distribucija: Ljubljana: 269, 1000+: 76, 2000+: 2, 3000+: 77, 4000+: 67, 5000+: 1, 6000+: 0, 8000+: 214, 9000+: 23, inozemstvo: 54, neznano: 18, = SKUPAJ: 801

Plakat razpisa za Musica Locopolitana

 Tisk: CMYK, format: 210 x 590, naklada: 2.000  Ciljne skupine: konservatoriji za glasbo po Sloveniji in Evropi, glasbene šole po Sloveniji in Evropi, akademije za glasbo po Sloveniji in Evropi, kulturne stične točke po Evropi, društva zamejskih Slovencev, festivali stare glasbe po Evropi, veleposlaništva in konzulati Republike Slovenije po svetu, konzulati Republike Slovenije po svetu, ministrstva za kulturo drţav Evropske unije.  Distribucija: Ljubljana: 38, 1000+: 20, 2000+: 18, 3000+: 18, 4000+: 26, 5000. 4, 6000. 9, 8000+: 8, 9000. 6, inozemstvo: 1.502, Distribucija JSKD OI Škofja Loka: 200, = SKUPAJ: 1.849

Bralno znamenje

 Tisk: CMYK, format: 55 x 210, naklada: 3.000  Ciljne skupine: turistično informacijski centri po Sloveniji, knjiţnice po Sloveniji, obiskovalci koncertov, umetniki, poslovni partnerji  Distribucija: Ljubljana: 87, 1000+: 424, 2000+: 340, 3000+: 502, 4000+: 130, 5000+: 244, 6000+: 280, 8000+: 382, 9000+: 200, inozemstvo: 106, neznano: 18, = SKUPAJ: 2.713

Pozdravni  Tisk: Tisk: CMYK, format: 850 x 2400, naklada: 1 po dogodku. Pozdravni pano z grafiko pano koncerta festivalske dame in napisom dobrodošli. Na pozdravnem panoju so razstavljeni logotipi partnerjev, ki so vezani na posamične dogodke.  Ciljne skupine: Obiskovalci koncertov, obiskovalci lokacij koncertov, poslovni partnerji, umetniki. POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

41 / 50


Konferansa koncerta

 Zahvala pred začetkom koncerta v nagovoru direktorja festivala sodelujočim partnerjem in sodelavcem pri izvedbi posameznega dogodka.

Aqua Seviqc

 Tisk: CMYK, 0,5 l plastenke z vodo, logotip, naklada: 700  Ciljne skupine: Obiskovalci koncertov, umetniki

Letak koncerta  Tisk: ČB, format: 149 x 211, naklada: 500-2.000. Najava posameznega koncerta.  Ciljne skupine: Lokalni soorganizatorji, knjiţnice, turistično informacijski centri po Sloveniji, lokacije koncertov, obiskovalci koncertov, distribucijska mreţa DPG, Miha Cvek s.p.  Distribucija: Ljubljana: 994, 1000+: 2.076, 2000+: 330, 3000+: 1.352, 4000+: 3.763, 5000+: 4, 6000+: 0, 8000+: 4.565, 9000+: 320, inozemstvo: 1.558, neznano: 36, = SKUPAJ: 14.998 Vabila

 Pisma z ročnim podpisom direktorja zavoda poslana po običajni pošti. Za vsak koncert smo po običajni pošti poslali ročno podpisana vabila v obliki pisma široki bazi prejemnikov. Skupno je bilo poslanih 12.416 takih vabil, od tega 12.218 prejemnikom v Sloveniji in 198 v tujini.  Ciljne skupine: Naslovi podatkovnih baz festivala  Distribucija: Ljubljana: 1.387, 1000+: 1.388, 2000+: 1.406, 3000+: 4.417, 4000+: 2.41, 5000+: 65, 6000+: 169, 8000+: 1.908, 9000+: 1.237, inozemstvo: 198 = SKUPAJ: 12.614

Napovedni oglas festivala

 Barvni oglas, objavljeni v časopisih in drugih publikacijah, najava celotnega festivala s kodami/kuponi za popust pri nakupu vstopnic.  Ciljne skupine: event.vodič – tiskana publikacija Eventima (junij, julij, avgust; naklada 15.000), InYourPocket Ljubljana (junij-avgust; naklada 20.000), InYourPocket zemljevid – Ljubljana, InYourPocket Maribor (junij; naklada 20.000), Katalog Svet knjige (naklada 75.000), Glasilo Krošnjar (5.400 izvodov)

Elektronski letak koncerta

 Format: PDF 149 x 211. Najava posameznega koncerta.  Ciljne skupine: Pošiljanje na naslove partnerjev (predvsem soorganizatorji, občine, upravitelji lokacij, turistična društva, izpostave JSKD, Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje in druge kulturne inštitucije) in njihovo posredovanje naprej.

Elektronske novice

 Festivalski newsletter, s katerim najavljamo in obveščamo o aktualnih dogodkih festivala in o dogajanju s področja scene stare glasbe.  Ciljne skupine: Zainteresirana javnost, novinarji  Distribucija: Pošiljanje elektronskih novic (23) na vse slovenske medije (povprečno 572 prejemnikov press novic) in obširno bazo zainteresiranih prejemnikov (povprečno 1.224 prejemnikov). Nekateri poslovni partnerji (predvsem medijski) so novice posredovali svojim naročnikom, tako da je doseg novic večji kot je prikazano.

Nagradna igra

 Nagradne vstopnice ob pravilnem odgovoru na zastavljeno vprašanje v času festivala.  Ciljne skupine: Obiskovalci socialnega omreţja facebook Seviqc Breţice, obiskovalci naše stojnice na Kulturnem bazarju  Distribucija: Letos smo nagradno igro izvajali na Kulturnem Bazarju 2013, kjer smo sodelujočim za nagrado podelili dve brezplačni vstopnici za koncert EDEM. Tekom glavnega festivalskega dela pa smo za nekatere koncerte nagradno igro izvajali na Facebook strani festivala, kjer so bili odzivi zelo dobri.

Spletna stran

 Naš osrednji informacijski medij: www.seviqc-brezice.si, kjer objavljamo festivalski program, novice, fotografije in videoposnetke s festivalskih dogodkov in informacije o stari glasbi. Za informiranje in promocijo mednarodnih mojstrskih tečajev Musica Locopolitane smo vzpostavili novo spletno stran www.musica-locopolitana.si z informacijami o tečajih, profesorjih in spremljevalnem programu.  Glej: Tabela 30: www.seviqc-brezice.si: Pregled obiskov 2012-2013  Glej: Tabela 31: www.seviqc-brezice.si: Pregled obiskov 2013 po mesecih

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

42 / 50


Druţbena omreţja

 Veliko pozornost smo namenili druţbenim omreţjem, še posebej Facebooku. Obiskanost in doseg festivalske Facebook strani (www.facebook.com/Seviqc.Brezice.Festival) se je glede na lansko leto povečala. Druţbena omreţja ocenjujemo kot močno strateško orodje pri animaciji publike, ker so dostopna zelo široki javnosti in ker omogočajo dvosmerno komunikacijo, prav tako pa omogočajo komunikacijo z mladimi, kjer ţelimo širiti poznavanje o stari glasbi in njenih vsebinah ter jih navdušiti za obisk koncertov.  Facebook: Glej: Tabela 32: www.facebook.com/Seviqc.Brezice.Festival: Pregled statistike 2012-2013 in Tabela 33: www.facebook.com/Seviqc.Brezice.Festival: Pregled statistike 2013 po mesecih  Poleg Facebooka smo bili aktivni tudi na Twitterju in Pinterestu.  Velik napredek v primerjavi s prejšnjimi leti je tud naš YouTube kanal, saj smo vse letošnje koncerte posneli in so v celoti dosegljivi na internetu.

Spletni napovedniki dogodkov

 Festivalske dogodke in novice so objavljali slovenski in tuji mediji: prireditve.rtvslo.si, napovednik.si, kic-ljubljana.si, sigic.si, sobotainfo.com, si21.com, eventim.si, dogaja.se, kulturnik.si, InYourPocket.com, Facebook, Narodni muzej Slovenije, http://katoliskacerkev.si/

Spletne strani lokalnih partnerjev

 Z lokalnimi partnerji smo se dogovorili o medsebojnem obveščanju ciljnih publik z objavo oglasne pasice, povezave, napovedi koncerta in/ali opis festivala na spletni strani lokalnega partnerja.  Ciljne skupine: Obiskovalci strani lokalnih partnerjev in sodelujočih institucij.  Distribucija: Vabila in napovedniki dogodkov so bili objavljeni in oglaševani tudi na spletnih straneh naših lokalnih partnerjev ter na njihovih Facebook profilih/straneh in Twitter računih.

Poslovni partnerji

 Promocija preko poslovnih partnerjev: Obveščanje z objavo oglasne pasice, vzpostavitev povezave (link), napovedi koncertov na spletnih straneh poslovnih partnerjev, opis festivala na spletnih straneh lokalnih partnerjev, posredovanje elektronskih novic, posredovanje elektronskih letakov

Spremljanje medijskih objav

 Druţba za spremljanje in analizo medijskih vsebin Kliping, ki za festival Seviqc Breţice ţe nekaj let spremlja njegovo pojavnost v slovenskih medijih, je od 1.1.2013 do 15.9.2013 zabeleţila 176 objav v tiskanih, spletnih in radijskih medijih.

Tiskani mediji

 Tiskani mediji, ki so poročali o festivalu: Delo, Dnevnik, The Slovenia Times, Dolenjski list, Posavski obzornik, Novi tednik Celje, Panorama, Gorenjski glas – Loški Glas, Ljubljanske novice, Slovenske novice, Delo-pogledi, Finance – Weekend, Večer, Reporter, Rogaške novice, Vestnik Murske Sobote, Novi tednik Celje, Primorski dnevnik, Playboy, Viva.  Ostale publikacije, kjer so bili napovedani koncert: Poleg napovedi koncertov, kritik in objav o festivalu, smo v tiskanih medijih objavili tudi barvne oglase. Oglasi so bili objavljeni v časopisih in drugih publikacijah (najava celotnega festivala s kodami/kuponi za popust pri nakupu vstopnic:  event.vodič – tiskana publikacija Eventima (junij, julij, avgust; naklada 15.000), In Your Pocket Ljubljana (junij-avgust; naklada 20.000), In Your Pocket Bled (junij; naklada 20.000), Katalog Svet knjige (naklada 75.000), Glasilo Krošnjar (5.400 izvodov).

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

43 / 50


Spletni mediji

 Spletni mediji, ki so poročali o festivalu: Si21.com, Sinfo, Lokalno.si, Morel, Dnevnik.si, Delo.si, Večer.com, Siol.net, Geatv.si, Planet-lepote.com, Finance.si, RTVSLO.si, Pomurje.si, Lokalno.si, Playboy.si, Dolenjskilist.si, Culture.si,  Spletni napovedniki dogodkov: prireditve.rtvslo.si, napovednik.si, kicljubljana.si, sigic.si, sobotainfo.com, si21.com, eventim.si, dogaja.se, kulturnik.si, InYourPocket.com, http://katoliska-cerkev.si/.  Spletna stran Slovenskih Ţeleznic je ena izmed najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji. Poleg oglasne pasice smo na njej imeli tudi podstran, ki je bila namenjena samo festivalu Seviqc Breţice in kjer je bil objavljen opis festivala in programa. Podpisali smo tudi pogodbo z zavodom Mobin, ki mladim z Ej!Kartico zagotavlja popuste v ţelezniškem prometu in po številnih drugih mestih, tudi pri nakupu vstopnic za naš festival.

Radio in televizija

 Radio Slovenija, program Ars, v mesecih festivala objavlja redne tedenske napovedi, intervjuje in kritike koncertov. Letos je Program Ars posnel 8 koncertov, ki so bili v jesenskih mesecih predvajani v oddaji Banchetto Musicale. TV Slovenija je posnela koncert Música Antiga da UFF (Grad Grad, 19.7.2013), ki je bil predvajan v oktobru 2013.  S televizijskim in radijskim predvajanjem se festival širi še v mesece, ko se festivalski program ţe zaključi. S tem se pojavnost festivala v slovenskem medijskem prostoru povečuje, poleg tega pa z radijskimi posnetki skrbimo za arhiviranje in medijsko posredovanje koncertov stare glasbe v evropsko mreţo EBU s čimer omogočamo večjo dostopnost kulturnih vsebin širokemu krogu poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija ter širši javnosti. Posnetki koncertov so objavljeni tudi na spletnem portalu MMC RTV (video) in Soundcloud.com (avdio), oboje pa je dostopno z naše spletne strani.  Sodelovanje z RTV Slovenija ocenjujemo kot zelo uspešno ne le z vidika promocije, temveč tudi z vidika arhiviranja, saj je profesionalno posnetih in arhiviranih velik del koncertov preteklih let.

YouTube

 Na YouTube kanalu Seviqc Breţice smo objavili posnetke vseh 12 koncertov letošnjega festivala.

Nagradne igre

 Ena izmed promocijskih aktivnosti je bila tudi promocija festivalskih dogodkov preko nagradnih iger. Prvo smo izvedli na zgoraj omenjenem Kulturnem bazarju, kjer smo za nagrado podarili vstopnice za dogodek Evropski dan stare glasbe. Preostali del nagradnih iger smo izvajali preko druţbenih omreţij, nagrada so bile vstopnice za dogodke osrednjega festivalskega dela.

Predstavitve na Festibusu

 Na Festibusu so hostese predstavljale dotične koncertne programe in lokacije. Ker del obiskovalcev prihaja na koncert s Festibusom, lahko čas voţnje izkoristimo za kratko delavnico o programu koncerta, glasbenikov, avtorjev glasbe, lokacije in napovedjo prihodnjih koncertov. Poleg delavnice je bila na Festibusu vedno na voljo izbrana glasba iz naše bogate zbirke glasbenih zgoščenk.

LCD ekrani Eventim

 Koncerte smo oglaševali na LCD ekranih na prodajnih mestih Eventima.

Aqua Seviqc

 Festivalska voda, brezplačno za umetnike in publiko. Vodo smo med odmorom ponudili obiskovalcem koncertov, vedno pa je bila na voljo umetnikom in sodelujočim pri izvedbi festivala.

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

44 / 50


IX. VPRAŠALNIK OBISKOVALCEM

Vsi obiskovalci naših dogodkov so s programskim listom prejeli tudi vprašalnik s katerim smo ţeleli pridobiti anonimna direktna mnenja s strani neposrednih uporabnikov. Z upoštevanjem komentarjev, mnenj, ţelja in predlogov najučinkoviteje izboljšamo našo organizacijo in s tem izvedbo festivala.

Tabela 41: Analiza odgovorov obiskovalcev

Število izpolnjenih vprašalnikov Deleţ od vseh obiskovalcev Vaš poglavitni razlog za obisk dogodka Originalnost programa Privlačnost lokacije Ugled festivala Izvajalec Skladatelj / skladbe Priporočilo prijateljev / druţine Kritike v medijih Kje ste izvedeli za koncert? Vabilo Obvestilo prijateljev ali znancev Napovednik festivala Internet Letak Plakat dogodka Elektronska novica Časopis Plakat festivala Televizija Radio Preko festivalskih tiskovin Iz katerega razloga ste obiskali festival Seviqc Breţice? Sem ljubitelj stare glasbe Priporočilo prijateljev / znancev Priporočilo druţine Iz radovednosti Po naključju Ker je vstop prost. Iz drugih razlogov Priporočilo strokovnih glasbenih revij Spol ţenska moški Starost povprečna starost Status Upokojenec Zaposlen Samozaposlen Nezaposlen Študent Dijak Osnovnošolec Izobrazba Visoka Srednja Magisterij ali doktorat Osnovna visoka izobrazba skupaj

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

2010 215 5,50 %

2011 508 15,25 % 277,27

2012 391 15,37 % 100,81

2013 207 14,85 % 96,55

23,51 % 20,14 % 15,79 % 16,33 % 11,18 % 12,16 % 0,89 %

25,65 % 18,68 % 15,25 % 17,38 % 8,98 % 12,77 % 1,30 %

109,10 92,75 96,58 106,43 80,32 105,02 146,07

25,51 % 19,21 % 18,58 % 14,61 % 12,11 % 8,56 % 0,42 %

103,37 102,84 121,85 84,10 134,79 67,03 32,11

15,55 % 19,83 % 19,26 % 11,27 % 6,28 % 2,57 %

173,99 82,68 108,43 91,40 100,88 103,18

167,11 105,89 99,49 95,49 100,36 163,55

7,24 % 120,66 6,22 % 1,13 % 3,96 % 98,98

6,28 % 4,42 % 0,57 % 2,57 %

86,70 71,08 50,44 64,85

25,98 % 21,00 % 19,16 % 10,76 % 6,30 % 4,20 % 3,67 % 2,62 % 3,41 % 2,10 % 0,79%

53 % 18 % 1% 15 % 5% 3% 3% 2%

48,07 % 90,70 17,71 % 98,39 7,86 % 786,00 10,65 % 71,00 3,20 % 64,00 5,73 % 191,00 5,59 % 186,33 1,20 % 60,00

51,66 % 14,31 % 9,08 % 11,69 % 3,66 % 5,06 % 2,27 % 2,27 %

107,47 80,80 115,52 109,77 114,38 88,31 40,61 189,17

58,01 % 12,46 % 9,61 % 6,41 % 6,41 % 2,14 % 4,63 % 0,36 %

112,29 87,04 105,88 54,78 174,78 42,19 203,91 15,69

71 % 29 %

71,83 % 101,17 28,17 % 97,14

71,47 % 99,50 28,53 % 101,28

52,79

53,03 100,45

39 % 46 % 7% 3% 3% 3%

40,67 % 104,28 38,89 % 84,54 5,56 % 79,43 5,36 % 178,67 5,95 % 198,33 2,38 % 79,33 1,19 %

39,64 % 97,47 42,20 % 108,51 6,65 % 119,60 4,09 % 76,31 4,60 % 77,31 1,79 % 75,21 1,02 % 85,71

42,23 % 38,35 % 6,80 % 7,28 % 5,34 % 0,00 % 0,00 %

60 % 24 % 12 % 4%

56,57 % 94,28 28,08 % 117,00 10,51 % 87,58 4,85 % 121,25

51,93 % 91,80 29,31 % 104,38 15,42 % 146,72 3,34 % 68,87

59,90 % 115,35 24,26 % 82,77 15,84 % 102,71 59,90 % 115,35

72 %

67,07 %

67,35 % 100,42

75,74 % 112,46

42 % 19 % 12 % 10 % 8% 9% 1%

37 % 15 %

6% 0% 4% 38 %

8,94 % 23,98 % 17,76 % 12,33 % 6,22 % 2,49 %

55,98 106,00 131,58 163,30 139,75 135,11 89,00

64,82 82,20

93,15

52,7

99,38

41,82 77,16 367,98 30,66

68,63 % 96,03 31,37 % 109,95 54,61 103,62 106,54 90,88 102,20 177,94 115,99 0,00 0,00

45 / 50


2010 Cena vstopnic na festivalu se mi zdi: Primerna Previsoka Prenizka Cena kataloga se mi zdi: Primerna Previsoka Prenizka

2011

2012

2013

88 % 9% 3%

88,82 % 100,93 6,58 % 73,11 4,61 % 153,67

90,53 % 101,93 6,51 % 98,94 2,96 % 64,21

87,50 % 96,65 10,94 % 168,05 1,56 % 52,70

86 % 6% 8%

90,21 % 104,90 5,83 % 97,17 3,96 % 49,50

90,48 % 100,30 7,14 % 122,47 2,38 % 60,10

89,55 % 98,97 6,97 % 97,62 3,48 % 146,22

Mnenje obiskovalcev Ob koncu vprašalnika smo zastavili še vprašanje »Zakaj se Vam zdi festival Seviqc Breţice pomemben?«. Na to vprašanje je odgovorilo 98 obiskovalcev (47,34 % prejetih vprašalnikov). V nadaljevanju so vsi odgovori, ki smo jih prejeli, v oklepaju je zaporedna številka vprašalnikov, ki jih hranimo v našem arhivu. Odgovori niso lektorirani.                      

  

Ker je nekaj posebnega. (9) Zaradi stare glasbe. (10) Ker festival ni samo v Ljubljani in ker se predstavlja zares kakovostna glasba. (12) Kvalitetna glasba. Več koncertov v Breţicah! (13) V sodobnem svetu potrebujemo lepe in umirjene dogodke. Pomembno je, da vse, kar je bilo v preteklosti ustvarjeno in je videno, da se ohrani, ne gre v pozabo. (18) Vsi koncerti, ki sem jih poslušala pri vas so bili zelo dobri. Ste zelo prijazni. Lokacije so odlične. Izvajalci najboljši. (20) Ohranjanje izročila. (21) Spoznavanje z zgodovinsko glasbo / glasbili je nekaj posebnega, zato res obogati in nam razširi »glasbeno« znanje. (22) Dolga tradicija, vrhunski koncert z odličnimi gosti in tematsko raznoliki. (23) Stara glasba je čudovito in premalo raziskano področje. Ta glasbeni svet je čudovit in vse premalo javnosti jo ima v zavesti. Pomembno je, da gojimo tudi ta del svetovne glasbene dediščine. (24) Zelo rada imam staro glasbo. Koncert je bil odličen. Čestitke. In hvala za moţnost nakupa po zniţani ceni! (25) Iskrene čestitke! Festival Seviqc Breţice je odmeven in priljubljen. Vse priznanje in zahvala ARS Ramovš, zavodu za umetnost, marketing, promocijo in investiranje. Veselim se novih uspehov! (26) Ohranjanje kulturne dediščine – glasbene, stavbne (27) Zaradi izjemne kvalitete, evropske pomembnosti in prispevka, ki ga daje k temu, da se Slovenci lahko štejemo med kulturne narode. (28) Edini festival, ki sploh ohranja vez z glasbeno preteklostjo in jo spoštuje! (29) Op: Predlaga odhod avtobusa 15 – 30 min po koncertu. (32) Preveč govorjenja na začetku, predolg je bil predolg. (33) Skozi svoje delovanje se je uvrstil med najbolj znane evropske festivale stare in podobne glasbe. (35) Nekaj več, nekaj drugačnega. (36) Zelo pomemben festival, ker g. Ramovš vedno povabi izvrstne izvajalce, ki jih sicer v Sloveniji ne bi slišali. Tudi program je izvrsten in publiki pribliţuje dela, ki sicer niso pogosto izvajana pri nas. (38) Ohranjanje in zagotavljanje glasbene raznolikosti v Sloveniji. (39) Festival je pomemben, ker v Sloveniji na različnih lokacijah pribliţa staro glasbo čim širšemu krogu ljudi, ki jim je ta glasbena zvrst všeč. Festival za Slovenijo pomeni privilegij. Hvala gospodu Ramovšu, ki se ţe vsa leta trudi, da festival ţivi. Upam, da bo kljub manjšanju finančnih sredstev preţivel. (40) Ohranjanje stare glasbe v ţivo. Druţenje s prijatelji. (41) Ker je edinstven, na visokem nivoju, se na njem predstavijo vrhunski umetniki z vsega sveta… (42) Zelo pomemben. Tako lahko tudi v zakotnem delu Slovenije spremljamo vrhunske glasbenike, poslušamo svetovne klasike in se učimo glasbene pa tudi siceršnje kulture. Hvala za vaš izjemen trud, entuziazem in vztrajnost. (50)

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

46 / 50


 Ohranjanje in negovanje stare glasbe evropskega in tudi širšega prostora je pomembno, saj predstavlja in soustvarja kulturno identiteto. Festivali, kot je Seviqc Breţice, pripomorejo, da stara glasba dejansko ţivi in pride v stik s širšo druţbo oziroma občinstvom. (51)  Ker ponuja izjemne koncerte na izjemnih lokacijah, spodbuja kulturni turizem. Koncert je namreč lahko tudi izlet. (53)  Odlična glasba, spoznavanje različnih krajev, pomembnost Slovenije v Evropi. (57)  Odličen izvajalec (59)  Pomemben je za širjenje te glasbene zvrsti, za poglabljanje znanja, za lepše poletne večere. (60)  Širjenje glasbenih obzorij, spoznavanje novosti. (64)  Ker je to skoraj edina moţnost poslušati staro glasbo v dobri izvedbi in s starimi glasbili v slovenskem prostoru. Na abonmajskih koncertih SF, zlatega in srebrnega abonmaja, je skoraj ni. Hkrati omogoča tudi spoznavanje arhitekturne kulturne dediščine (cerkve, gradovi, dvorci) čeprav je akustika včasih moteče slaba. PS: Za vse, ki nismo navdušeni uporabniki računalnika, pa bi bil dobrodošel pravočasni program na papirju. (65)  Kvaliteten izbor glasbe in izvajalcev. V simbiozi z lokacijo. (67)  Ker pripomore k temu, da ljudje spoznajo staro glasbo. Vsa pohvala organizatorjem. (70)  Ker skrbi za promocijo stare glasbe. (71)  Ohranjanje kulture in prenos starodavne glasbe mlajšim generacijam. (74)  Ohranjanje tradicije in visoke kulturne osveščenosti. (75)  Da se ohranja glasba naših prednikov in s tem tudi avtentični stari inštrumenti. (78)  Ohranja stik s staro glasbo. (79)  Da se nekaj dogaja. Preselitev v drug čas, drugo okolje, drug svet. Umirjena glasba. (80)  Zanimiv program in izvajalci. (81)  Obdrţati stik s staro glasbo. (83)  Popestri dopustniški čas. (88)  Vesela bi bila, če bi bilo teh koncertov več, čez celo leto. Ţelim vam velik uspeh še naprej! (91)  Ker promovira glasbo. (93)  Zaradi lepote! (99)  Zelo mi je všeč tako enostaven dostop do glasbe, ki ob odličnih glasbenikih s seboj nosijo globino in sporočilnost vsej Sloveniji. (102)  Pomemben predvsem zato, ker so zanimive lokacije koncertov, saj ni vse v večjih mestih. Pa tudi ta ohranjanje stare glasbe. (107)  Seznanja nas s staro glasbo iz redkih rokopisov. (109)  Ker je zelo kvaliteten in ker predstavljajo glasbo, ki jo sicer redko izvajajo v Sloveniji. (112)  Zaradi izvirnega oziroma edinstvenega programa oziroma poslanstva. (113)  Zapolnjuje to glasbeno področje, zanimiv poletni festival. (115)  Ohranja staro glasbo, prenaša izročilo med ljudi in izobraţuje. V tujini nam dviga ugled in skrbi za visoko kulturno raven v naši drţavi. (119)  Zelo! Edinstvena vsebina razporeda. Izvajalci. (120)  Odlična glasba + izjemna lokacija + dobro vzdušje! (130)  Predlagam, da v bodoče prevedete besedilo, saj mnogi ne razumemo francosko (in lani flamsko) saj bi tako ljudje še bolj doţiveli besedilo in čas v katerem je nastalo. (131)  Ker se po takih prereditvah bolje vidi kulturni utrip. Kot pri večjih in bolj pompoznih. (132)  Je festival, ki poţivlja duha. Ohranja bisere kulture iz »nedigitaliziranih časov«. Popularizira glasbo tudi nam mlajšim – z ugodnimi vstopnicami za druţine! (139)  Ohranjanje stare glasba in glasbil; povezovanje ljudi prek glasbe; medkulturno bogatenje; z druţinsko vstopnico omogoča, da se tudi mlajša generacija navduši s to zvrstjo glasbe. (140)  Promocija stare glasbe. (140)  Zaradi unikatnosti. (149)  Ker se ohranja stara glasba na visokem nivoju. Ker je vodilen tovrstni festival Sloveniji. Ker so lokacije izjemne. Ker so izvajalci prvovrstni. Je nekaj posebnega v naši glasbeni sceni. (152)  Ker odkriva prostore, ki jih sicer marsikdo ne. Ki kultivira okolje, ki po navadi nima moţnosti spoznati te vrste glasbe. Ker je kredibilno kvalititeten in stalen. (154)  Zaradi kvalitetne predstavitve stare glasbe. (157) POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

47 / 50


    

  

      

   

    

Zmeraj odličen! (160) Je unikaten v Slovenskem prostoru. (162) Odlična glasba, odlični izvajalci, krasni ambienti. (165) Stara glasba ne sme iti v pozabo. (166) Ker v slovenski kulturni prostor vnaša pestrost, ki je več kot dobrodošla. Poleg tega je priloţnost za ljubitelje stare glasbe, da v domačem okolju prisluhnejo starim melodijam, ki prihajajo iz glasbil profesionalcev. (169) Za ohranjanje stare glasbe. Gostovanje priznanih umetnikov. (170) Kdor ne pozna starejše glasbe ne more povsem uţivati v sodobnejši glasbi. (172) Ker sem seznanjen o teh prireditvah se laţje odločim, da si tudi vzamem čas. Sem vesel, da lahko to ugodno obišče vsa druţina. Tako lahko tudi otroci spoznajo določene vrednote glasbe. Upam, da bom lahko z druţinskimi ogledi vaših prireditev vsaj malo prispeval k večjemu zanimanju mlajše generacije o glasbi, stari več stoletij. (179) Več atraktivnih lokacij in vrhunski izvajalci. (184) Izbor programa in lokacija so izredno vabljive. (187) Tradicija, kvaliteta, ugled… (188) Ker pomeni poţivitev kulturnega dogajanja v občini Breţice. (190) Edini festival, ki izvaja staro glasbo, malo manj izvajano delo. (191) Odlične predstave, enkratne, izbrane lokacije, mednarodno sodelovanje, produkcija. (192) Na vaše odlično organizirane in prelepe koncerte hodimo ţe vrsto let. Glasba je naš moto in zato tudi vedno obiskujemo koncerte. Je pa zelo moteče, da se pred koncerti izpostavlja stalno pomanjkanje denarja. Zadevo skušamo razumeti, vendar na koncerte pridemo zgolj in samo zaradi glasbe… (193) Festival Seviqc Breţice postavlja Slovenijo ob bok okoljem z eminentno glasbeno kulturo in hkrati goji izjemno kvalitetno kulturno zakladnico stare glasbe na najvišji umetniški ravni. (194) Vedno je kaj novega in sveţega. Vsak koncert je doţivetje zase. (195) Da pribliţa staro glasbo ljudem. (196) Festival Seviqc Breţice je edinstven glasbeni dogodek z vrhunskimi izvajalci. Vesela sem, ker vidim, kako navdušeno se publika odziva na ta festival. Ţe dolga leta sem gojila ţeljo se udeleţiti predstave v tej čudoviti baročni dvorani breţiškega gradu. Letos mi je uspelo. M. Brelih (197) Lokacije koncerta. (198) 3 razlogi: glasba, ambient, dvorana. Hvala za vse uţitke ob umetnosti! (201) Festival Seviqc Breţice je pomemben, ker vsako leto povabi in predstavi vrhunske umetnike ter njihove izjemne doseţke na področje stare glasbe. (202) Pomemben se mi zdi, ker je eden najuglednejših festivalov stare glasbe in ker s pestrim programom vsako leto na zelo različnih lokacijah, bogati slovenski kulturni prostor in nas kot posameznike! (203) Stara glasba, ki je sicer malokrat na sporedu. Stari instrumenti, oziroma kopije starih instrumentov. Zanimiva izvedba starih oper. Skladbe (posebej še operne), ki ji sicer ni mogoče slišati v ţivo. Izjemne in / ali zanimive lokacije. Odlično dopolnjevanje Haydna in breţiških fresk. (205) Pomemben se mi zdi, ker na lepih lokacijah promovira srednjeveško/renesančno/baročno glasbo. Na ta način ohranja kulturni nivo te deţele. Priporočal bi, da resno razmislite o prestavitvi začetki koncertov na 19. Uro. Lokacije v RS niso tako oddaljene, da poslušalci ne bi mogli pravočasno priti. Začetki koncertov ob 20:30 uri pomenijo zaključke okrog 22:30 ure in izpostavljajo poslušalce utrujajoči in zato tudi nevarni poti domov. (207)

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

48 / 50


X. SEZNAM PARTNERSKIH ORGANIZACIJ               

              

        

3DH, arhitekturno projektiranje, David Hosta s.p. (Ljubljana, SI) Ad Libitum KonzertwerkstattgGmbH (Villach, AT) Agencija Nymbus (Beograd, RS) Akademska in raziskovalna mreţa Slovenije (Ljubljana, SI) Anni računalniška oprema d.o.o. (Trzin, SI) AP Weber d.o.o. (Sevnica, SI) Arts and Artists Management Budapest (Budapest, HU) Associazione Epicantica (Trieste, IT) Associazione Orchestra Sinfonica »Guido d'Arezzo« (Arezzo, IT) Atribut storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. (Ljubljana, SI) DPG Miha Cvek s.p. (Ljubljana, SI) Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece (Pišece, SI) E3 razvojno svetovanje, Franci Zidar s.p. (Celje, SI) Embaixada do Brasilem Liubliana (Ljubljana, SI) Eurograf, podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve, trgovino, proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o. (Velenje, SI) Eventim SI d.o.o. (Ljubljana, SI) Festival Kvarner (Opatija, HR) Francoski inštitut Charles Nodier (Ljubljana, SI) Glasbena šola Breţice (Breţice, SI) Glasbena šola Celje (Celje, SI) Glasbena šola Škofja Loka (Škofja Loka, SI) Gostilna Javornik Goran Pevec s.p. (Šentrupert, SI) Illyria Arts Management (Split, HR) Ines Tours turistična agencija, d.o.o., Ljubljana (Ljubljana, SI) Institut Français (Paris, FR) Instituto Cervantes (Ljubljana, SI) Instituto Ramon Llull (Barcelona, ES) Iqbator poslovno svetovanje in marketing d.o.o. (Ljubljana, SI) Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji (Ljubljana, SI) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Ljubljana, SI) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, SI) / OI Breţice Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, SI) / OI Škofja Loka Javni zavod krajinski park Goričko (Grad, SI) Javni zavod za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji (Velike Lašče, SI) Javni zavod za kulturo Litija (Litija, SI) Kabi d.o.o. (Ljubljana, SI) Kino Sora d.o.o. (Škofja Loka, SI) Koncertni ured Varaţdin (Varaţdin, HR) Krka, d.d., Novo mesto (Novo mesto, SI)

POSLOVNO POROČILO SEVIQC BREŢICE 2013

                                            

Kulturni centar Banski dvor (Banja Luka, BA) Kulturno društvo Smila Grosuplje (Grosuplje, SI) Loški muzej Škofja Loka (Škofja Loka, SI) Mestna občina Ljubljana (Ljubljana, SI) Ministrstvo za kulturo (Ljubljana, SI) Mladinska knjiga zaloţba d.d. (Ljubljana, SI) Narodni muzej Slovenije (Ljubljana, SI) New European Opera (Paris, FR) Občina Breţice (Breţice, SI) Občina Dolenjske Toplice (Dolenjske Toplice, SI) Občina Grad (Grad, SI) Občina Litija (Litija, SI) Občina Rogaška Slatina (Rogaška Slatina, SI) Občina Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica, SI) Občina Škofja Loka (Škofja Loka, SI) Občina Vojnik (Vojnik, SI) Panvita, vinska klet Marof d.o.o. (Mačkovci, SI) Posavski muzej Breţice (Breţice, SI) Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana (Ljubljana, SI) RASR, razvojna agencija savinjske regije, d.o.o. (Celje, SI) Razvojna agencija Sora d.o.o. (Škofja Loka, SI) Reco Music Management (Helmond, NL) Regionalna razvojna agencija Posavje (Krško, SI) Renaissance Festival ofRethymno (Rethymno, GR) Réseau Européen de Musique Ancienne (Versailles, FR) Snaga javno podjetje d.o.o. (Ljubljana, SI) Societatea Musica Antica (Timisoara, RO) Splošno gradbeno podjetje Pomgrad Murska Sobota d.d. (Murska Sobota, SI) Stichting Maastricht Culturele Hoofdstadvan Europa 2018 (Maastricht, NL) SŢ – potniški promet, d.o.o. (Ljubljana, SI) Terme Čateţ d.d. (Čateţ ob Savi, SI) Terme SPA Rogaška d.d. (Rogaška Slatina, SI) Transpak, podjetje za inţeniring, procesno opremo in zastopstva d.o.o. (Murska Sobota, SI) Trgograd d.o.o., Litija (Litija, SI) Turistično društvo Nova Cerkev (Nova Cerkev, SI) Udruţenje »Musica ad Hominem« (Sarajevo, BA) U-Sophia Ltd. (Tel Aviv, IL) Veleposlaništvo Francoske republike (Ljubljana, SI) Veleposlaništvo Republike Avstrije (Ljubljana, SI) Veleposlaništvo Španije v Sloveniji (Ljubljana, SI) Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica, SI) Zidar Klemenčič Nina – Odvetnica (Ljubljana, SI) ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Ţalec (Ţalec, SI) Zveza kulturnih društev Grosuplje (Grosuplje, SI) Ţupnija Litija (Litija, SI)

49 / 50


XI. REDAKCIJSKI PODATKI Kratice

CMYK

4-barvni tisk: barvni model CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Key/Black)

ČB

Črno-bel tisk

EBU

European Broadcasting Union / Evropska zveza radijskih in televizijskih postaj

EDEM

European Day of Early Music / Evropski dan stare glasbe

EUBO

European Union Baroque Orchestra

HIP

Historically inspired performance / Historična izvajalska praksa

JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

KPFD

Klub prijateljev Festivalske Dame

MACCSEE

Musica Antiqua Conference for Central, South, and East Europe / Konferenca za staro glasbo za srednjo, juţno in vzhodno evropo

n/a

Not available / podatek ni dosegljiv

REMA

Réseau Européen de Musique Ancienne / Evropska mreţa za staro glasbo

GR: Grčija HR: Hrvaška HU: Madţarska IE: Irska IL: Izrael IN: Indija IR: Iran IT: Italija LU: Luksemburg LV: Latvija MK: Makedonija

Uporabljene ISO kode drţav

AT: Avstrija AU: Avstralija BA: Bosna in Hercegovina BE: Belgija BR: Brazilija CH: Švica DE: Nemčija DK: Danska ES: Španija FR: Francija GB: Velika Britanija

MX: Mehika NL: Nizozemska PL: Poljska RO: Romunija RS: Srbija PT: Portugalska RU: Rusija SE: Švedska SI: Slovenija US: Zdruţene drţave Amerike

Izvajalec festivala Seviqc Breţice:

Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana ID: SI51807041 Slovenska cesta 1, SI-1000 Ljubljana, T: +386 1 242 0812, +386 51 303 040, F: +386 1 242 0815, E: info@k-ramovs.si http://www.seviqc-brezice.si

Avtorji poročila:

Poslovno poročilo 2013 smo uredili Ţan Cimerman, Lucija Podbreţnik, Klemen Ramovš

Datum poročila:

Ljubljana, 4.12.2013

Poslovno poročilo 2013