Page 1

ZEISU MAW A THUPHA Key-D 1.(Thupha namkim) hongpia Topa, nong piak thupha hang in Nang kongmang ngilh kha zel Topa Hong zang siam sak in Topa, Cho:(Zeisu maw athupha, koizaw tel ding na hiam?) Nang hong tel zaw ning Topa aw, Nong piak thupha sang in,


2.(Damna thupha) 3.(Hauhna thupha) 4.(Pilna thupha)

zeisu maw athupha  

Key-D 1.(Thupha namkim) hongpia Topa, nong piak thupha hang in Nang kongmang ngilh kha zel Topa Hong zang siam sak in Topa, Cho:(Zeisu maw a...