Page 1

• PASIAN LIAN HI • (God Is Great - Marty Sampson) • • • • • • • • • •

Van leh lei in taang ko hi Thuman thutak leh kha tawh bia hi “Thuman Pasian minthang hen Zeisu Pasian’ Ta” Van leh lei in hong phat hi Nang mah bek na lian pen hi Ukna nei Pasian na hi A tawntung in ah (yeah!!)


• CHORUS: • Siangtho, siangtho, siangtho • A vanglian Topa Pasian • A omom sa hong pai ding Pa (yea) • Kumpi lian bel Pa tung ah • Phatna la kong sa uh • Nang ka bangkim na hi • Nang mah kong bia ding hi (3x)


• • • •

Ka neih khempeuh kong pia hi Zeisu’n nuntak zia hong hilh Na mei ka sung kuang sak in Mite’n za in , a muh theih nading’n

• • • • • • •

CHORUS Bridge: Topa siangtho hi Leitung khempeuh Lasa’n phat hi(4x) (Chorus)2x Na minthan na ding in ka nungta den hi Na minthan na ding’n

pasian lian hi  

• PASIAN LIAN HI • (God Is Great - Marty Sampson) • •CHORUS: • Siangtho, siangtho, siangtho • A vanglian Topa Pasian • A omom sa hong pai di...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you