Page 1

TU’N NANGA HI TA’NG Key-G 1.Man neilo hibang lel kei nuntak sung, Iplah na tem zong nei lo banah; Topa maipha muh nang sem zo lo pi’n, Hizahta nong itma’n nuamlua ing. Cho: Tu’n nanga hi ta’ng hong Gumpa aw, Tuban siah Nang thu hi ta’nng,ka To Zeisu; Bangbang piang ta zong hong phat den ni’ng, Nang loin bangmah tangtun zo ke’ng.


2.ze-et namkim in kei hong tuam hang, Lungmuang ta’ng, To Zeisu’n hong do sak; Summawh thu’n tamvei hong kineih siah zong, Gual zo ka To Zeisu min phat ta’ng.

222 TU’N NANGA HI TA’NG  

Cho: Tu’n nanga hi ta’ng hong Gumpa aw, Tuban siah Nang thu hi ta’nng,ka To Zeisu; Bangbang piang ta zong hong phat den ni’ng, Nang loin ban...