Page 1

Lungdam kon biak piak na Topa tungah lungdam kako ding, Tuuno laibu sung kamin kigelhzo A mual ngei lo amang ngei loding’ Khut ma pawn tawh kki gelh zo ta cho:Topa tungah lungdam kako hi Phatna biak na kongpia hi topa Lung dam ko biakna kongpia ding hi, Sangpen pa aw ka lung dam hi,


Tuidam kiang ah tuuno kikhah bang, Neek leh dawn silh leh ten inn leh lo zong Ani sim in Zot ding sum leh pai, Hongsik hong pia ka topa hi, Topa hong hehpihna kaphat ding, Dik ding man ngenlo hongpiak man in, Nitaang khataang dawnding tuisiangtho, A khawn khong in hong zangsak hi,

97 lung damkoh biakpiak na  

cho:Topa tungah lungdam kako hicho:Topatungahlungdamkakohi Phatna biak na kongpia hi topaPhatnabiaknakongpiahitopa Lung dam ko biakna kongpi...