Page 1

HONPA TUUCINGBANG HONG PI IN Key-Bb 1 Honpa tuu cingbang hongpi-in Nonghuai na ko kisam pha, Antam gamnuamah hong vak in, Hong bawlkholhsak in omna, (thupha Zeisu, thupha Zeisu Nong leizo kote nang aa)2 2.Hong pawlin Nang neihsa kote, Ko paina lampi cingin Hong kem, honghuh in Nautuute Lamkhialh ciang hongzong kik in thupha Zeisu, thupha Zeisu Nong leizo kote nang aa)2


3.Mizawng mimawh ka hi uh hang, Nongciamzo hong sang ding in, Mawhna phelna’ng, siatnang dal na’ng, Hehpihna na nei cingin, thupha Zeisu, thupha Zeisu Nong leizo kote nang aa)2 4.Ka neulai un nangma pahtak Na awi bang hongta sak in Hong hon Topa aw dimtak Nangma itna hong guan in, thupha Zeisu, thupha Zeisu Nong leizo kote nang aa)2

80 HONPA TUUCINGBANG HONG PI IN  

Key-Bb 1 Honpa tuu cingbang hongpi-in Nonghuai na ko kisam pha, Antam gamnuamah hong vak in, Hong bawlkholhsak in omna, (thupha Zeisu, thuph...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you