Page 1

PASI AN T A KA H I ZO Key : E 1. Pasian ta Zeisu Khazih kapom kaup ciangin, Pasian ta cihna thu kangah, Satan ta panin Pasian ta ka hi zo, Kei tangin ka ToZeisu hongthuaksak hangin. Pasian ta ka hi zo,Topa kaphat den ding, Leitung mi’n hong theihph loh hangin, Vantung Kham Khua sungah zong hih la kasa ding hi. 2. Hot khiatna omkei leh, sing tung’h thah ding ka hi, Sing lamteh mimawh sih na’ng hi, A hih hang Zeisu’n, kei ma mawhna tang in, Sihna mual singlamteh tung’h kikhen khin zo ta. 3. Ka mawhna a tam hang, Zeisu ka up ciangin Asi in ka mawh sawp siang zo, Kei septheih omlo, hong hehpih na hangin, Tua sisan hang mawhnei pi midik ka tang ta.


4.

Hehpih na’n upna tawh gupna kangah khin zo Tawntung mun ding ka nei zota, Leitung mi’n theilo, A lam dangtatna thu A tawntung Topa minphat na’ng langaih ka neita

8 Pasian ka hi zo  

PASIAN TA KA HI ZO Tawntung mun ding ka nei zota, A tawntung Topa minphat na’ng langaih ka neita Leitung mi’n theilo, A lam dangtatna thu

8 Pasian ka hi zo  

PASIAN TA KA HI ZO Tawntung mun ding ka nei zota, A tawntung Topa minphat na’ng langaih ka neita Leitung mi’n theilo, A lam dangtatna thu