Page 1

8

1. Pasian ta Zeisu Khazih kapom kaup ciangin, Pasian ta cihna thu kangah, Satan ta panin Pasian ta ka hizo, Kei tangin ka ToZeisu hongthuaksak hangin.


8

2. Hot khiatna omkei leh,sing tung'h thah ding ka hi, Sing lamteh mimawh sih na'ng hi, Ahih hang Zeisu'n, kei ma mawhna tang in, Sihna mual singlateh tung'h kikhen khin zo ta.


8

3. Ka mawhna a tam hang, Zeisu ka up ciangin A si in ka mawh sawp siang zo, Kei septheih omlo, hong hehpih na hangin, Tua sisan hang mawhnei pi midik ka tang ta.


8

4. Hehpih na'n upna tawh gupna kangah khin zo Tawntung mun ding ka nei zota, Leitung mi'n thilo, a lamdang tatna thu A tawntung Topa mnphat na'ng langaih ka neita


8 Sakkik: Paisan ta ka hizo, topa kaphat den ding, Leitung mi'n hong theihpi loh hangin, Vantungmi sak theih loh sisan manphat na la Vantung kham khua sungah zong hihla kasa ding hi.

xyfqdk/ / bk&m;om;Nzpf&NyD ukdawmfukd csD;rGrf;rnf avmuDom;rsm; rodMuaomfvnf; aumif;uifom;rqkdEkdif rGefNrwfaom aoG;oDcsif; aumif;uifa&GNynfawmf a&mufonftxd uGsEfkyfqkdrnf

8 - Pasian ta Ka hi zo  
8 - Pasian ta Ka hi zo  

1. Pasian ta Zeisu Khazih kapom kaup ciangin, Pasian ta cihna thu kangah, Satan ta panin Pasian ta ka hizo, Kei tangin ka ToZeisu hongthuaks...