Page 1

48

1. Lamet bei ka omlai, lungmuan na hong tung a, Ka mai ah melivompi hong kai in ka lampi, Mial in a lauhuai hang khuavak ni hongtang ta, Kei a ding hongpai Zeisu Kumpi. Cho:Kei tang aa ding hong sihlawh ka Topa'n Tawntung nunnuna lampi hong tun zo Kei tang aa ding hong suplawh ka Topa'n Ka nuntakna hong bawl hoih sakzo


48

2.Pheiphung suan kha in bah, mitgui te khamin zeu Khat veivei leigawtak tui omloh na gam ah Singkung bang ka nuna huihkhi damseem in keu Ka om laitak Zeisu'n hong delh pah. 3. Keitang dingin hongding,keitang ding hong kithawi Kei thuak ding teng hongthuak,kei septangin hong sem Kei aa ding hong thumsak keitangin mawhlawh tawi Siattut nateng a man'n tual in lem.

48 - Ka nunna HOng bawl hoih sak hi  

1. Lamet bei ka omlai, lungmuan na hong tung a, Ka mai ah melivompi hong kai in ka lampi, Mial in a lauhuai hang khuavak ni hongtang ta, Kei...

48 - Ka nunna HOng bawl hoih sak hi  

1. Lamet bei ka omlai, lungmuan na hong tung a, Ka mai ah melivompi hong kai in ka lampi, Mial in a lauhuai hang khuavak ni hongtang ta, Kei...

Advertisement