Page 1

HEHNEM SIAM JESU Key-G 1.Lungzuan dahna te’n Dai bang hong nawk ciangin ah, Hehnem siampa Jesu ngaihsun in, Aman hong en pah a, damna sung hong tunpih A khasung zatui tawh tongdamnem hong luan Cho: Hong liah hong dal ding amah hong ki khawm Topa kha nang kiang hong om tawntung Lungsung siktui bang nem Lungzuang kha hong khoi dam Hehnem siampa jesu’n a ang sung hong sung


2.Haksatna khat peuhpeuh Na thuak khak tak ciangin Lungdam ko in amah phat zaw in Lungdam ki niamkhiat in amah zuan peuh le cin Nopsak theih na lungsim hong piaksa hi khin, 3.It le ngaih te’n hong paisan hong nusiat ciang in dah teng thuak pih nuam jesu I lawm Hong theisiam mahmah a jesu ko peuh lecin Kha muanna le nopna tuibang hong luang khawm

280 HEHNEM SIAM JESU  

HEHNEM SIAM JESU Key-G 1.Lungzuan dahna te’n Dai bang hong nawk ciangin ah, Hehnem siampa Jesu ngaihsun in, Aman hong en pah a, damna sung h...

280 HEHNEM SIAM JESU  

HEHNEM SIAM JESU Key-G 1.Lungzuan dahna te’n Dai bang hong nawk ciangin ah, Hehnem siampa Jesu ngaihsun in, Aman hong en pah a, damna sung h...

Advertisement