Page 1

Key F 1.Ih mawhnaleh ihdah na teng, apua ding zeisu ih lawm Pasian kiangah I sapna teng, Thum theihna nang thupha a om, Lung nopna tampi I tan a, Thuak loh dingpi I thuak hi, Na khempeuh te Pasian kiangah, Thumin I koh loh hang hi,


2.Ze-et bawlsiat ahi zongin, Lung khamna khatpeuh om maw, Cik mah cing lungkia ngeilo in, Topa kiangah ko in aw, Dah teng thuakpih nuam Zeisu bang, Lawm maan dang muzo ding maw, Zeisu’n thei khin I sap bang bang, Ama kiangah ko in aw.


Lung khaman vangik bang lel in, Zawngkhal in na tha neem maw, Manpha honpa I belh hi in, Ama kiang thungen in w, Min hong simmawh hong huat ciang in, Zeisu kiang I pai ding hi, A angsung hongpom hongdal in, Lung nopna hongpia ding hi,

265 imawh na leh inh dah na teng  

Key FKeyF 1.Ih mawhnaleh ihdah na teng, apua ding zeisu ih lawm1.Ihmawhnalehihdahnateng,apuadingzeisuihlawm Pasian kiangah I sapna teng,Pasi...

265 imawh na leh inh dah na teng  

Key FKeyF 1.Ih mawhnaleh ihdah na teng, apua ding zeisu ih lawm1.Ihmawhnalehihdahnateng,apuadingzeisuihlawm Pasian kiangah I sapna teng,Pasi...