Issuu on Google+

IH MAWHNA & I HDAHNA TENG Ih mawh na leh ih dah naateng , apua ding zeisu I lawm Pasian kiang ah I sap na teng Thum theih na’ng thupha a om, Lung nop na tampi I tan a, Thuak loh ding pi I thuak hi, Na khempeuh te pasian kiang ah, Thumin ih koh loh hang hi,


Ze-et bawl siat a hi zong in, Lung khamna khat peuh om maw, Cik mah ciang lungkia ngeilo in, Dah tengthuakpih nuam zeisu bang, Lawm maan dang muzo ding maw, Zeisu in theihi I sap bang bang, Ama kiangah ko in aw,


Lung khamna vangik bang lel in, Zawng khal in na tha nem maw, Manpha honpa I belh hi in, Ama kiang thungen in aw, Mi’n hong sim mawh honghuat hang maw, Zeisu kiang I pai ding hi, A angsung hong pom hong dal in, Lung nopna hongpia ding hi,


265 IH MAWH NA LEH IH DAH NA TEDNG