Page 1

IH MAWHNA & I HDAHNA TENG Ih mawh na leh ih dah naateng , apua ding zeisu I lawm Pasian kiang ah I sap na teng Thum theih na’ng thupha a om, Lung nop na tampi I tan a, Thuak loh ding pi I thuak hi, Na khempeuh te pasian kiang ah, Thumin ih koh loh hang hi,


Ze-et bawl siat a hi zong in, Lung khamna khat peuh om maw, Cik mah ciang lungkia ngeilo in, Dah tengthuakpih nuam zeisu bang, Lawm maan dang muzo ding maw, Zeisu in theihi I sap bang bang, Ama kiangah ko in aw,


Lung khamna vangik bang lel in, Zawng khal in na tha nem maw, Manpha honpa I belh hi in, Ama kiang thungen in aw, Mi’n hong sim mawh honghuat hang maw, Zeisu kiang I pai ding hi, A angsung hong pom hong dal in, Lung nopna hongpia ding hi,

265 IH MAWH NA LEH IH DAH NA TEDNG  
265 IH MAWH NA LEH IH DAH NA TEDNG  

IH MAWHNA & I HDAHNAIHMAWHNA&IHDAHNA TENGTENG Ih mawh na leh ih dah naateng , apua ding zeisu I lawmIhmawhnalehihdahnaateng,apuading...